SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja DOKUMENT: Rapportar frå agresso SAKSUTGREIING: Rådmann har gått gjennom rekneskapen hittil i år for å sjå om det er store avvik høve til budsjettet. Ein kommenterer ikkje på detaljnivå, men gir eit samla syn ut frå dei største utgifts-og inntektspostane. DRIFTSREKNESKAP Løner og sosiale utgifter: Pr. er det ført fylgjande: Budjett 2007 Forbruk løner og sos. utgifter ,5 Mottekne sjukepengar Netto lønsutgift pr ,6 Eit forbruk på 61.6 etter 8 mnd. er absolutt akseptabelt og samla sett ser det ut til at lønsutgiftene kjem i balanse i høve til budsjettet.

2 Ser ein på enkeltområde, ser det ut til at sjukeheimen og barnehagane ligg noko høgt i høve til budsjettet. Sjukeheimen har eit forbruk på 68 og barnehagane på 67. På sjukeheimen er det spesielt postane sjukevikar, ekstravakter og løna overtid som ligg for høgt. Vurdert under eitt, ligg sektor for oppvekst og omsorg innafor budsjettramma. Andre driftsutgifter og inntekter: Andre driftsutgifter Budsjett 2007 Forbruk eksterne kjøp til eigenpr , kjøp av eksterne teneste , overføring til andre ,9 49 reservar og tilleggsløyving Sum andre driftsutgifter ,1 Vurdert under eitt, ligg andre driftsutgifter innafor budsjettet. Går vi i detaljar, ser vi at også her har sjukeheimen eit høgt forbruk i høve til budsjettet. Sjukeheimen har pr. brukt 94 av budsjettet vedrørande eksterne kjøp til eigenproduksjon. Eit høgt forbruk på denne posten kan delvis forklarast med innkjøp av medisinsk utstyr til krevjande pasientar. Tilleggsløyving på kr ,- står framleis udisponert. Andre driftsinntekter Budsjett 2007 Innbetalt sals- og leigeinntekter , refusjon av utlegg for andre overføring frå andre ,4 Sum andre driftsutgifter ,1 Post 60-69: Husleigeinntekter ser ut til å vere à jour pr.. Når det gjeld inntekter frå kommunale avgifter, så har desse ikkje forfall for 2.termin før i september og vil framkome som eit avvik. Post 70-78: Store postar her er Kulturskulen i Sogn. Grunna periodisk innbetaling av refusjonar frå kommunane Luster og Sogndal, vil det mellom kvar halvårige innbetaling framstå som manglande innbetaling i høve til budsjett. I tillegg utgjer budsjettert mva- refusjon i si samband med bygging av fleirbrukshall eit budsjettavvik på 2,6 mill. Post 80-89: I budsjettet er det lagt til grunn ei inntekt i form av skatt og rammetilskot på om lag 65 mill kr. Slik KS sin prognosemodell ser ut, oppdatert med innbyggartal pr , vert utbetalingane ca. kr ,-. Då er skatteanslaget auka med ca ,- og vi har fått kompensert kr ,- pga fleire timar i småskulen.

3 Finansutgifter og finansieringstransaksjonar: Budsjett 2007 Forbruk Renter på lån (inkl.form.lån) ,4 Avdrag, fondsavsetj, avskr Finansieringsutgifter Finansieringsutgiftene er samansett av renter, avdrag, avsetjingar til fond og avskrivingar. Av desse utgiftsartane vert det vesentlege av avskrivingar og avsetjingar ikkje registrert før ved årsoppgjeret. Renter på lån til Kommunalbanken har halvårlege terminar og betalte renter er berre for 1. halvår. Rentesatsen på flytande rente vert regulert kvart halvår, og vi må difor påvente noko høgre kostnad i 2. halvår. Forventar ein rentekostnad på ca. kr ,- for andre halvår Finansinntekter og finansieringstransaksjonar: Budsjett 2007 Forbruk Finansinntekter Bruk av bundne/ubundne fond Sum finansieringsinntekter Avkastninging på fondmidlar ligg så langt over budsjettet. Fram tom juli var desse midlane på kr ,-. I august var det negativ avkastning og midlane er reduserte med kr ,-. Også juli gav negativ avkasting, då med kr ,-. Pr. er avkastning på fondsmidlar bokført med kr ,-. Bruk av fond gjeld disponering av overskot frå rekneskapsåret Oppsummering drift: Det ser ut til at dei tyngste driftsutgiftene som løn, inkludert pensjon og arbeidsgivaravgift samla sett kjem i balanse. Også driftskostnadene ser så langt ut til å kome i balanse. Noko usikkerheit er det knytt til finansinntekter pga at avkastningen på aksjane kan bli redusert ytterlegare. Går den totale verdien på aksjane ned, vert det bokført som negativ avkastning. STATUS INVESTERINGSREKNESKAP IKT-anlegg Her er brukt av ei løyving på kr.

4 01134 Telefonanlegg Her er brukt av ei løyving på kr. Det er lagt om til digital løysing på Tinghus I og Helsesenteret. Kommunen leiger lisensar hjå Fylkeskommunen. Fylkeskommunen har kjøpt dei gamle lisensane som var knytt til sentralen i Tinghus III etter Fylkesmannen for kr ,- eks. mva. Summen er ikkje innbetalt til kommunen. Planen vidare er å legge om til digitale telefonar på Ungdomsskulen og Barneskulen Kjøp av tomt ungdomsskulen Løyving er på kr. Det ikkje brukt noko av denne løyvinga til no. Kjøpet vil verta gjennomført før utgangen av Opprusting av barneskulen Løyvinga på kr som var tenkt brukt til garderobe/dusjanlegget ved skulen. Det er ikkje brukt noko av denne løyvinga. Prosjektet må sjåast i samanheng med bygging av garderobar/dusjanlegg ved idrettsanlegget som i økonomiplanen er sett opp i Det kan verta aktuelt å bruka av denne løyvinga til planlegging/prosjektering i Opprusting av Henjahaugane barnehage Løyving på kr til å auka romarealet til personalrom og garderobeplass. Prosjektet var tenkt løyst som eit tilbygg. Nærare gjennomgang av prosjektet syner at dette ikkje let seg gjera innanfor løyvinga. Det vert no vurdert andre løysingar med eit frittståande anneks. Kommunestyret gjorde i sak 33/07 i møte 30.august vedtak om å bruka kr av løyvinga til ei mellombels finansiering av kjøp av massar frå Fatlatunnellen Leikanger breiband Her er brukt av ei løyving på Gjeld ombygging av telefonsentralen i Eitorn. Største delen av kostnadene blir refundert frå Høycom-midlar Reguleringsplanar Dette er ei løyving på kr til reguleringsplanane for Riverdalen, gangveg Kløvi og båthamn i Skjejaviki. Av dette går med til inndekking av udekka utgifter for arbeid som var utført i I 2007 er det brukt kr Bustadfelt Nybø ekspropriasjonssak I budsjettet er det avsett kr. Skjønnet vart sagt frå Sogn Tingrett. Samla erstatning til grunneigar vart kr + renter frå , samla kr. Sakskostnader til grunneigar sin advokat er kr. Kommunen sin advokat har kosta kr. Totalkostnaden er så langt kr. Ankefristen er 3.oktober Veglys Denne løyvinga på kr er til lovpålagd utskifting av PCB-armatur på veglyset. Arbeidet vil verta utført no i haust Trafikksikring Distribusjon av vatn Avløpsnett Dette er prosjektet gangveg Holeskard Barneskulen med leidningsanlegg. Prosjektet har ei kommunal løyving på 1 mill. kr og det er gitt tilsagn om eit tilskot på kr frå trafikktryggingsmidlane (aksjon skuleveg). Prosjektet har vore lyst ut på tilbod. Det kom inn

5 eitt tilbod på 4,3 mill. Tilbodet vart avvist. Prosjektet vert no vurdert på nytt i samband med budsjettet for Det var pr brukt kr til planlegging/prosjektering Friluftsområde Det var i budsjettet sett av kr til opparbeiding av ny parkeringsplass på fylkesmannsgarden, i tilskot og i kommunal del. Det er gitt tilsagn om kr i tilskot. Arbeidet vart avslutta like før sommarferien etter at kulturavdelinga i fylkeskommunen registrerte automatisk freda fornminne som førde til at det vart sett krav om full utgraving av området. Det vert no søkt om å få omdisponert tilskotsmidlane til ei utviding av kapasiteten på eksisterande parkeringsplass. Det vart budsjettert med kr til ny båthamn i Skjeljaviki. Det er ikkje brukt noko av desse midlane til no Idrettshall Idrettshallen er i årets budsjett ført opp med 13 mill i utgifter. Til no i år er det brukt kr i konsulentutgifter. Det står att kr udekka frå Det er gitt tilsagn om 3,5 mill i spelemidlar i 2007, med høve til å søka om ytterlegare 3,9 mill ved seinare fordelingar.... Sett inn saksutredningen over denne linja

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

2 Økonomisk oversikt - drift

2 Økonomisk oversikt - drift 3. 1 Innleiing... 3 2 Økonomisk oversikt - drift... 4 2.1 Budsjett justert 3.... 4 3 Rammeområda samla... 7 3.1 Politisk verksemd... 8 3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 3.3 Barnehagar...

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696.

Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696. Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2007/651-7 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 04.02.2008 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET A- 212 Rekneskap 2007 Rådmannen

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3

Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3 Budsjett 2013 Austevoll kommune Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 9 11,2 10 0,3 1,4 4,2 1 3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2,5-11,2-9 -8,2-11,3-9,9 Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer