MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS"

Transkript

1 Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt /09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS 140/09 09/617 Reguleringsplan for bustadfeltet Sanden - utlegging til offentleg ettersyn 141/09 09/508 Oppmodning om busetting av flyktningar i /09 09/652 Innføring av elektronisk møteavvikling 143/09 09/646 Honorar eigedomsskattenemnd 144/09 07/607 Geitadalsvegen - ferdigstilling 145/09 09/18 Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet /09 09/352 Endring av reguleringsplan for Riverdalen - utlegging til offentleg ettersyn 147/09 09/625 Løyve til tiltak- Austaberg 148/09 09/671 Orienteringar

2 Eigedomsskatt Framlegg frå Jarle Andersen til nytt kulepunkt fem: I medhald av eigedomsskattelova 7, bokstav c, vert det gitt fritak i 5 år for nybygg som vert nytta til bustad. Framlegg frå Birte Fossheim til endring i tredje setning i kulepunkt tre: Satsen for bustader vert sett til 2,5 promille. Framlegget frå Birte Fossheim vart vedteke med 3 mot 2 røyster. Framlegget frå Jarle Andersen fall med 3 mot 2 røyster. Vedtak: Tilrådinga vart vedteken med endringsframlegget frå Birte Fossheim. Formannskapet sitt VEDTAK lyder etter dette slik, 3 mot 2 røyster: Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut eigedomsskatt i Leikanger kommune. I medhald av eigedomsskattelova 3 og 4 vidarefører kommunen utskriving av eigedomsskatt i område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang. Eigedomsskatt på verk og bruk vert vidareført for heile kommunen. Leikanger kommune vedtek å vidareføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv 55 / Valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. Grensa vert vist på vedlagde kart. I medhald av lov om eigedomskatt 3, vert eigedomsskatt for verk og bruk vidareført for heile kommune. I samsvar med 11 vert eigedomsskatten fastsett til 7 promille. I medhald av 12 a, vert det fastsett ulik promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Satsen for bustader vert sett til 2,5 promille. Det vert teke atterhald om at promillen kan bli justert våren 2010.

3 Det vert gitt fritak etter 7, bokstav a, til fylgjande eigedomar: Leikanger Bedehus Leikvang, Leikanger ungdomshus Lagshytta til Leikanger Skyttarlag Kyrkjelydshuset Lokala til Leikanger MC-klubb Fritaket gjeld for fram til kommunestyret fastset noko anna. Tidlegare vedtak om fritak etter 7, bokstav c, vert ikkje vidareført. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidligare vedtekne skattevedtekter. 139/09 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Jon Rødsætre, Asplan Viak, orienterte. Leikanger kommunestyre vedtek at meirkostnader utover bokførte og omsøkte inntekter i tidlegare finansieringsplan, kr , blir finanisert slik: Overføring frå drift, refundert meirverdiavgift kr Bruk av kraftfond kr Låneopptak, eksternt lån kr Sum kr Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkåra.

4 Kommunestyret føreset at det blir gjennomført forhandlingar med øvrige eigarar av bygget vedk fordeling av byggekostnader knytt til tekniske rom, endra spennkonstruksjon halldekke, varmepumpe og treningsrom. 140/09 Reguleringsplan for bustadfeltet Sanden - utlegging til offentleg ettersyn I samsvar med og 11 i Plan- og bygningslova vert privat framlegg til reguleringsplan av for bustadfeltet Sanden sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. 141/09 Oppmodning om busetting av flyktningar i 2010

5 Leikanger kommune vedtek å ta imot inntil 5 flyktningar for busetjing i Mellom desse bør det vera ein familie, evt. ei gruppe ungdom med tanke på etablering av eit bufellesskap. Ein føresetnad for å kunne ta imot fleire flyktningar er at kommunen kan skaffa til vege høvelege bustader. 142/09 Innføring av elektronisk møteavvikling Leikanger kommune vedtek at det blir innført elektronisk møteavvikling frå januar Ordninga blir i fyrste omgang innført som ei prøveordning. Kommunestyret føreset at ordninga blir evaluert etter 1 års prøvetid. 2. Medlemmene av kommunestyret får godtgjort kr 2 500,- pr. år for bruk av eigne private pc-ar. 3. Kommunen stiller pc til disposisjon for dei som ikkje kan nytte eigen maskinvare. 143/09

6 Honorar eigedomsskattenemnd Medlemer i skattetakstnemnda får i tillegg til godtgjersle for tapt arbeidsforteneste, utbetalt kr. 200,- pr time. 144/09 Geitadalsvegen - ferdigstilling Ordførar Olav Lunden ba om å verta friteken i handsaminga av saka på grunn av eigarskap i vegen. Formannskapet godkjende dette. Varaordførar Jarle Andersen tok over møteleiinga. Møtet var sett med fire medlemmer. Framlegg frå Astri Taklo til nytt første avnitt: Leikanger formannskap finn ikkje å kunne akseptera at øverste delen av vegen er bygd innanfor reglane for enkle traktorvegar. Formannskapet finn likevel under sterk tvil ikkje å forfølgja saka vidare. Vedtak: Tilrådinga vart samrøystes vedteken med endringsframlegget frå Astri Taklo. Formannskapet sitt VEDTAK lyder etter dette slik, samr.: Leikanger formannskap finn, under sterk tvil, å kunne akseptera at øverste delen av vegen er bygd innanfor reglane for enkle traktorvegar. Det er ved avgjerda lagt særleg vekt på at kommunen sin sakshandsamar har hatt ein tett dialog med vegstyret i byggetida.

7 145/09 Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Leikanger formannskap godkjenner endringane i handlingsprogrammet til kommunal plan for idrett og fysisk aktiviet slik det går fram av oversikta for utbyggingsprosjekta med endringar for 2010 og /09 Endring av reguleringsplan for Riverdalen - utlegging til offentleg ettersyn Formannskapet sitt VEDTAK lyder etter dette slik, samr.: I samsvar med og 11 i Plan- og bygningslova vert privat framlegg til reguleringsendring av for Riverdalen sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. 147/09 Løyve til tiltak- Austaberg Formannskapet sitt VEDTAK lyder etter dette slik, samr.:

8 Leikanger formannskap gir løyve til bygging på bustadtomta i samsvar med situasjonsplan av /09 Orienteringssaker: 1. Ordførar la fram møteplan for formannskap og kommunestyre for heile 2010

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEprotokoll. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEprotokoll. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Sak 1/09 Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEprotokoll Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 3/11 09/407 Leikanger Kraftverk - Tilleggsavtale med Sognekraft

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 3/11 09/407 Leikanger Kraftverk - Tilleggsavtale med Sognekraft Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 102/07 07/627 UTFYLLING I SJØ, HØGDE PÅ MUR MOT NABO GNR 12 BNR 190, SILJE MARIT HUSABØ

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 102/07 07/627 UTFYLLING I SJØ, HØGDE PÅ MUR MOT NABO GNR 12 BNR 190, SILJE MARIT HUSABØ Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.09.2007 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 18.01.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene 35/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 78/11 11/792 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 79/11 11/587 BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Detaljer

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet 16.01.2007 TEMA: 1. Brev dat. 04.01.07 frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 3/10 07/836 Val av medlem og leiar for overformynderiet 2010-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 3/10 07/836 Val av medlem og leiar for overformynderiet 2010-2011 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kvam herad. Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen

Kvam herad. Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 039/09 POET Kvam formannskap 24.11.2009 057/09 POET Kvam heradsstyre 15.12.2009 123/09 POET Avgjerd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER. for Balestrand kommune. Balestrand kommunestyre. xx.xx.xxxx sak 13/xxx

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER. for Balestrand kommune. Balestrand kommunestyre. xx.xx.xxxx sak 13/xxx EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER for Balestrand kommune Balestrand kommunestyre. xx.xx.xxxx sak 13/xxx Framlegg datert 7.03.2013 1 Innhald EIGEDOMSSKATTETAKSTVEDTEKTER FOR KOMMUNE... 3 1 TAKSTNEMND OG FELLES KLAGENEMND...

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 14.01.2015 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN : 15.01.2008 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 55/14 14/850 Høyring - framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 55/14 14/850 Høyring - framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/14 14/950 Møteplan for 1. halvår

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30

Masfjorden kommune. Møteprotokoll for Kommunestyret. Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00-15:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer