Kvam herad. Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Sakspapir"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap /15 Kvam heradsstyre /15 Kvam eldreråd /15 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne /15 Avgjerd av: Arkiv: N Arkivsaknr Saksh.: Hesthamar, Anita Objekt: 15/ Kvam herad - Budsjett 2016 og økonomiplan Samandrag: Budsjettet vart lagt fram av rådmannen i heradsstyret den 10. november Framlegget til budsjett for 2016 og økonomiplan vart delt ut. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar.

2 e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar f. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler g. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » h. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og

3 bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer i. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. j. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. k. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. l. Rådmannen får fullmakt til å gjera tekniske endringar i budsjettet for eventuelle endringar i KOSTRA-rettleiar eller lovverk. m. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. n. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. o. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. p. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. Vedlegg i saka: Dok.id Tittel Kvam herad - framlegg til budsjett 2016 og økonomiplan Andre dokument i saka: Skjønnstilskudd 2016 Statsbudsjettet kommuneopplegget Kontingent arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Kvam Kvam kontrollutvalet partsbrev sak Budsjett for kontroll og tilsyn i Kvam herad Renovasjonsgebyr for 2016 Søknad om ordinært skjønstilskot for 2016 Kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015 Skjønstilskot Kommuneproposisjonen Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Røysting: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd RPNF- 024/15 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

4 Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande

5 lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar f. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler g. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » h. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer i. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. j. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. k. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. l. Rådmannen får fullmakt til å gjera tekniske endringar i budsjettet for eventuelle endringar i KOSTRA-rettleiar eller lovverk. m. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. n. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. o. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. p. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene Kvam formannskap Framlegg til tilråding frå Sp ved Herleif Tveit:

6

7

8

9 Framlegg til tilråding frå Frp ved Frode Nygård:

10

11

12 Framlegg til tilråding frå Ap ved Borghild Storaas Ones:

13 Framlegg til vedtak frå MDG ved Kari Mostad: Rullering av miljø og klimaplanen for Kvam herad, gjere dette til ei målsetting i alle avdelingar i heradet. 6.9 Bustader s75 Mål for perioden, kulepunkt 4, foreslår me føljande tillegg: Ein skal i den grad det er mogeleg nytta miljøvenleg teknologi og materiale ved bygging av slike bustader. 6.3 barnehagar s50 Mål, kulepunkt 4, foreslår me føljande tillegg Gjera dette i tråd med klimaplanens ambisjon om å nytta miljøvenlege materialar og tilretteleggja for vassboren varme (jevnfør klimaplanen s 44). Vurdere klimanøytral teknologi for bilparken i heradet

14 Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg i FSK : 1. Skatt påeige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel forutskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. c. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han

15 finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. d. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke åoppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i trådmed HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt tilå inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Fullmakten gjelder fram til eit evt. nytt eigendomsutval er politisk behandla og godkjent av HST. a. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. b. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. c. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 7. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april 2016.

16 h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV, byggjesak og brannvern Sum nye inntekter/kutt i drift Korrigert Netto driftsresultat (3 038) Røysting: Fellesframlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd Saksordførar: Herleif Tveit, Sp FSK- 055/15 Vedtak:

17 Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg i FSK : 1. Skatt påeige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel forutskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. c. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. d. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke åoppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv

18 familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i trådmed HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt tilå inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. Fullmakten gjelder fram til eit evt. nytt eigendomsutval er politisk behandla og godkjent av HST. a. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. b. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. c. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 7. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i 2017.

19 Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV, byggjesak og brannvern Sum nye inntekter/kutt i drift Korrigert Netto driftsresultat (3 038) Kvam eldreråd Fellesframlegg frå eldrerådet: Rådmannen sitt framlegg med vedlegg: I den nyleg vedtekne kommunedelplanen for helse og omsorg står de: "I tida framover må me ta vare på det frivillige engasjementet på best mogeleg måte. Samarbeidet mellom organisasjonar, den enkelte frivillige og helse og omsorgstenestene kan utviklast meir." Dette må følgjast opp med handling. KER ber heradsstyre innvilga søknaden frå Grannehjelpa om kr 44000,- i auka tilskot i tabell under 3.8, søknader og tiltak. Tilskotet har ikkje vore justert sidan 2011.

20 Røysting: Framlegg til vedtak frå eldrerådet vart samrøystes vedteke KER- 035/15 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 2. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad.

21 Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr f. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). g. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. h. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinære lån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. i. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera på inntil 40 mill.kr. 2. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler b. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » c. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer d. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. e. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. f. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer på tenesteområda. g. Rådmannen får fullmakt til å gjera tekniske endringar i budsjettet for eventuelle endringar i KOSTRA-rettleiar eller lovverk. h. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. i. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. j. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. k. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene.

22 Fellesframlegg frå eldrerådet: Rådmannen sitt framlegg med vedlegg: I den nyleg vedtekne kommunedelplanen for helse og omsorg står de: "I tida framover må me ta vare på det frivillige engasjementet på best mogeleg måte. Samarbeidet mellom organisasjonar, den enkelte frivillige og helse og omsorgstenestene kan utviklast meir." Dette må følgjast opp med handling. KER ber heradsstyre innvilga søknaden frå Grannehjelpa om kr 44000,- i auka tilskot i tabell under 3.8, søknader og tiltak. Tilskotet har ikkje vore justert sidan Kvam heradsstyre Fellesframlegg til vedtak frå Sp, Krf, H, Ap, MDG, Frp, SV og V: Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg fråsp, H, Krf, Ap, Frp, V og MDG i HST : 1. Skatt påeige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 1. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre

23 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter 2. Flyktningar a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). c. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. d. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinærelån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. e. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 3. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler 4. Økonomiske rammer a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST- 070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga

24 sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer påtenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år. e. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. f. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. g. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 5. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen 1 1 1

25 Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV, byggjesak og brannvern Røysting: Tilråding frå FSK Røysting: Fellesframlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 25 røyster HST- 094/15 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek følgjande, fellesframlegg frå Sp, H, Krf, Ap, Frp, V og MDG i HST : 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane som Stortinget fastset. Avsetnad til skattemargin skal vera på 10%. 1. Eigedomsskatt a. Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2016 gjelda heile heradet. b. Eigedomsskattesatsen i 2016 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c. Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 4 promille. d. Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag påbustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e. Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar

26 som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f. Nyoppført bygning som vert nytta til husværevert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år fråden tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret 2016, jf. Eigedomsskattelova Lånefullmakter a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2016 er på 195,7 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr a. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). b. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. c. Det skal betalast 32,2 mill.kr i avdrag i 2016 på ordinærelån og 2,9 mill.kr i Husbanklån. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. d. I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2016 skal vera påinntil 40 mill.kr. 4. Flyktningar a. Kvam herad skal ta i mot 110 flyktningar i perioden Talet er inklusiv familiegjenforening. 5. Møtegodtgjersla og andre politiske godtgjersler a. Møtegodtgjersla for 2016 er kr i tråd med HST-070/15, «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » b. Godtgjersle til ordførar, varaordførar og leiar for næring, plan og bygg, vert fastsett i tråd med «Arbeidsvilkår for folkevalde i Kvam herad » 6. Økonomiske rammer a. Budsjettet for 2016 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela driftsramma i samsvar med fordeling per tenesteområde i tråd med budsjettskjema 1B. Investeringsbudsjettet vert fordelt per investeringsprosjekt i tråd med budsjettskjema 2B. b. Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i eiga sak, i samsvar med føresetnader i driftsbudsjettet. c. Rådmannen får fullmakt til å fordela lønspott og fellesutgifer påtenesteområda. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av 5 bustader på inntil 4 mill.kr. per stykk per år.

27 a. Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr per krisehending som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar. b. Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2016, skal setjast av i eit kraftfond. c. For å gjera økonomien til Kvam herad meir robust i møte med større, uventa endringar i kommuneøkonomien, skal kommuen byggja opp disposisjonsfond tilsvarande 4% av driftsutgiftene. 7. Andre tiltak a. Delar av spelemidlane som Kvam herad mottar f.o.m. 2017, skal i ein 3 årsperiode kunne nyttast som forskotering av spelemidlar til skytebaneanlegget i Vangdalsåsen. b. Kvam heradsstyre ber om løypemelding kvart halv år, om flyktningssituasjonen og integreringa i Kvam. c. Rådmannen skal 1.halvår 2016 leggja fram sak om oppretting av eit eigendomsutval. d. Biblioteket i Ålvik bør overførast til nye Ålvik skule. e. Bibliotek-automaten i Øystese måplasserast der folk ferdast. f. Innføra mat i barnehagane som eit pedagogisk tilbod når dei nye barnehagene er tatt i bruk. g. Arealplanen i kommuneplanen skal sendast ut på 1. gongs høyring innan utgangen av april h. Rullering av miljøog klimaplan skal vere ein del av planstrategien. i. Nytt prosjekt. Reguleringsplan for ny tilkomst Fjærabygda Rosseland skal ferdigstillast innan 30.juni Finansiert via næringsfondet i Budsjettframlegg Driftsbudsjett Netto driftsresultat (2 994) Endringsframlegg: Auka tilskot til Grannehjelpa Forskotering av spelemidlar Vangdalsåsen Reguleringsplan Fjærebygda-Rosseland 300 Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg Finansiering: Innsparing etter gjennomgang reinhald, FDV,

28 byggjesak og brannvern Sum nye inntekter/kutt i drift Korrigert Netto driftsresultat (3 038) Saksopplysningar: x Vurdering: x

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 23.11.2016 080/16 Kvam heradsstyre 13.12.2016 108/16 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 21.11.2016 023/16 Kvam Ungdomsråd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 03.06.2015 025/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015 039/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 017/15 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 27.11.2017 052/17 Kvam heradsstyre 12.12.2017 069/17 Kvam Ungdomsråd 21.11.2017 020/17 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 01.06.2016 056/16 Kvam heradsstyre 14.06.2016 076/16 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 30.05.2016 012/16 Kvam Ungdomsråd

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FSK-061/13 Tilråding: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Kvam eldreråd /13 ANHE Kvam arbeidsmiljøutval /13 ANHE Kvam heradsstyre /13 ANHE

Kvam eldreråd /13 ANHE Kvam arbeidsmiljøutval /13 ANHE Kvam heradsstyre /13 ANHE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.11.2013 055/13 ANHE Kvam formannskap 26.11.2013 061/13 ANHE Rådet for menneske med nedsett 29.11.2013

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Drift 09.11.2016 064/16 Komite Forvaltning 10.11.2016 099/16 Formannskap 08.11.2016 076/16 Formannskap 22.11.2016 083/16 Etne kommunestyre Eldreråd

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 31.10.2017 044/17 Kvam heradsstyre 07.11.2017 059/17 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 01.11.2017 023/17 Avgjerd

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN - 2016 FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Kvam herad. Kvam herad - Budsjett 2015 og økonomiplan

Kvam herad. Kvam herad - Budsjett 2015 og økonomiplan Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam Ungdomsråd 24.11.2014 029/14 ANHE Rådet for menneske med nedsett 24.11.2014 033/14 ANHE funksjonsevne Kvam arbeidsmiljøutval

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016

Detaljer

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg.

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2011 Behandling: Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. (raude tal i

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Formannskap 17.11.2015 099/15 Komite Drift 11.11.2015 030/15 Komite Forvaltning 12.11.2015 075/15 Formannskap 10.11.2015 095/15 Etne kommunestyre Sakshandsamar:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 11.11.2014 083/14 VBA Komite Drift 12.11.2014 035/14 VBA Komite Forvaltning 13.11.2014 105/14 VBA Formannskap 18.11.2014 088/14 VBA Sakshandsamar:

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap)

Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 12:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: 09:00-15:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2018 Arkivsak: 18/1743 Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret: 1. A. Forslag

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret /18

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret /18 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 06.11.2018 075/18 Kommunestyret 11.12.2018 111/18 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Rune Lid N - 101.6 18/2166 - Økonomiplan

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2014 Møtetid: Kl. 11:30 12:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 28.12.2017 Tid: 16:00 17:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Formannskapet

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Formannskapet Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2018/3318-1 Gunn Berit Sandnes Fosse Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskap et 14.11.2018 Formannskapet 06.12.2018 Kommunestyret Budsjett 2019 Arbeidsdokument frå

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 16:20 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 053/12-056/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak:

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2014 Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2018/Økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2018/Økonomiplan Saksmappe: 2017/1092 Sakshandsamar: FAN Dato: 13.11.2017 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/17 Arbeidsmiljøutvalet 27.11.2017 85/17 Formannskapet 28.11.2017 150/17 Plan, miljø- og ressursutvalet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 10.03.2016 022/16 Kvam heradsstyre 15.03.2016 026/16 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 07.03.2016 002/16 Avgjerd

Detaljer

Ved alternativ votering mellom framlegg frå Margit Smeland og formannskapet si tilråding, vart Margit Smeland sitt framlegg samrøystes vedteke.

Ved alternativ votering mellom framlegg frå Margit Smeland og formannskapet si tilråding, vart Margit Smeland sitt framlegg samrøystes vedteke. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 17/36 04.12.2017 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 17/104 04.12.2017 Formannskapet 17/145 14.12.2017 Kommunestyret Arkivref:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.04.10 030/10 LEKL Kvam heradsstyre 11.05.10 058/10 LEKL Kvam formannskap 25.05.10 032/10 LEKL Valnemnd

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET:

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Behandling i Formannskapet den 01.12.2016 NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Budsjett 2017 Forslag frå Høgre/ Sp/Frp 1) Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I

Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2011 Behandling: Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I Eigedomsskatt 8 300 Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 417 900

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2018-2021 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2017/393 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 17/92 Kommunalutvalet

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar Selje kommune Innkalling Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: 05.12.2017 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 17/103 Formannskapet /093 Kommunestyret /022 Rådet for eldre og mennesker med nedsett

Saksnr. utval Utval Møtedato 17/103 Formannskapet /093 Kommunestyret /022 Rådet for eldre og mennesker med nedsett Arkivkode: K1-150 Arkivsaknummer: 17/280 Sakshandsamar: Nesse, Bente Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 17/103 Formannskapet 30.11.2017 17/093 Kommunestyret 14.12.2017 17/022 Rådet for eldre og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalet 114/17 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalet 114/17 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Juul, Wictor K1-150 17/820 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalet PS 114/17 Formannskapet PS 21.11.2017 Kommunestyret PS Budsjett

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 29.03.2011 015/11 MGAK Kvam heradsstyre 12.04.2011 029/11 MGAK Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Mali

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 038/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11.2009 059/09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt 26.11.2009

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Arkiv: K1-210 Vår ref: 16/133-38 Journalpostid: 16/31103 Saksbeh.: Målfrid Hannisdal Teigen TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalet

Detaljer

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak. SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.09.2008 078/08 LARVIK Kvam heradsstyre 14.10.2008 132/08 LARVIK Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/2401-42 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 * Tilråding: Samrøystes: Tilråding med 8 røystes (4 Ap, 2 Sp, Krf, V): Samrøystes:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer