Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018"

Transkript

1 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan Høyringsdokument

2 Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet... 5 Samandrag... 5 Folketalsutviklinga... 5 Den økonomiske stoda... 6 Netto lånegjeld pr. innbyggar... 7 Oversyn på fond... 7 Korrigerte brutto dr. utg. samanlikna med K Økonomisk opplegg Forklaring på endringar frå finansinntekter-/utgifter... 9 Driftsoversyn Tiltak for å oppnå budsjettbalanse Budsjettgrunnlag Netto driftsbudsjett 2015 fordelt på ansvarsområda Lønsbudsjett Netto driftsutgifter utvikling Netto finansinntekter utvikling Investeringsoversikt Tenesteomtale Personalarbeid, likestilling, IA-arbeid, rekruttering-/kompetanseutvikling Personalarbeidet Likestillingsarbeidet IA-verksemd Rekruttering og kompetanseutvikling Sekretariatet for folkevalde (Ansvar 101) Overordna leiing (Ansvar 111) Personalstab og fellesutgifter, Økonomistab, Støttestab (Ansvar 112, 113, 114) Utvikling (Ansvar 115) Grunnskular og vaksenopplæring (Ansvar ) Vaksenopplæringa Barnehagar og styrka barnehagetilbod (Ansvar 123) Eldreomsorg (Ansvar 131) Spesialomsorg (Ansvar 133)

3 NAV (Ansvar 135) PPT, helsetenester og barnevern (Ansvar 136) Barnevern PPT Legekontora Fysio-/ergoterapi Kultur og fritidstilbod (Ansvar 150 og 151) Musikk og kulturskulen; Folkebibliotek; Fritidstiltak og kino Tekniske tenester (Ansvar 161, 162 og 171) Obligatoriske tabellar og oversikter Driftsrekneskap økonomisk oversyn Driftsrekneskap Budsjettskjema 1 b driftsbudsjett Handlingsplan vatn, avlaup og renovasjon Handlingsplan avlaup Handlingsplan vassforsyning Handlingsplan renovasjon Investeringsbudsjett budsjettskjema 2a og 2b Vedlegg til budsjettdokumentet; Avgifter, gebyr og brukarbetaling... Feil! Bokmerke er ikke definert.45 3

4 LOVGRUNNLAGET Lovgrunnlaget for økonomiplan og årsbudsjett er å finne i Lov om kommuner og fylkeskommuner 45-47; 44 Økonomiplan 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering 46 Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet 47 Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende For underordnede organer. Dette gjelder ikkje for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. 4

5 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økonomireglementet Reglementet beskriv kommunen sitt økonomi og rekneskapssystem, og skal medverka til ei effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning, økonomistyring, og skal gje dei folkevalde eit tilfredsstillande grunnlag for avgjerder, samt å dokumentere viktige økonomirutinar. Finansreglementet Reglementet gjev rammer og retningslinjer for Årdal kommune si finansforvaltning. Reglementet gjev eit samla oversyn på dei rammer og avgrensningar som gjeld, samt underliggande fullmakter/ instruksar/rutinar som er heimla i reglementet. SAMANDRAG Folketalsutviklinga Tabell 1 - Folketal og alderssamansetting pr I alt Alder > Menn Kvinner Totalt (Kjelde SSB) Tabell 2 - Folketalsutvikling Folketal (Kjelde SSB) Etter ein auke i 2010 syner folketalsutviklinga no ein dramatisk nedgang. Sidan er det ein nedgang i folketalet på 138 personar i kommunen. Folketal og alderssamansetjing er faktorar som påverkar rammeoverføring frå staten gjennom inntektssystemet. 5

6 Tabell 3 Prognose for folketalsutvikling (Lav nasjonal vekst) Folketal Aldersgruppe Menn 0 år år år år år år år år år eller eldre Sum menn Kvinner 0 år (Kjelde SSB) 1-5 år år år år år år år år eller eldre Sum kvinner Sum totalt Den økonomiske stoda Årdal kommune vart innmeldt i Robek 23. mai 2013, med heimel i Kommunelova 60 nr.1 d. Med grunnlag i revidert budsjett 2013 (K-sak 045/13) utvida Fylkesmannen registreringa i ROBEK til og å omfatta 60 nr. 1 b og c. I brev frå Fylkesmannen datert står fylgjande; Vedtaket vert no utvida til og å gjelde med heimel i Kommunelova 60 nr. 1, b og c, som viser til at økonomiplanen er vedteken med ubalanse i 2014 og 2015, og at det rekneskapsmessige meirforbruket er vedteke dekka inn utover påfølgjande budsjettår. Fylkesmannen ber no om at kommunen set i gang arbeidet med å få på plass ny balansert økonomiplan for perioden , der meirforbruk frå 2011 skal vere dekka inn innan år 2015, og meirforbruk frå 2012 skal vere dekka inn innan år Dette arbeidet må vere ferdig innan Handlingsrommet til Årdal kommune vert utfordra gjennom strammare rammevilkår. Frå budsjett 2014 til budsjett 2015 er dei frie inntektene redusert med om lag kr. 7,3 mill. (inklusive avsetningar). Skatt på inntekt og formue vert utfordra i høve negativ folketalsutvikling. Når rammevilkåra (dei frie inntektene) ikkje dekker det behovet ein har til å drifte kommunen, må det iverksettast omfattande tiltak for å kunne redusera netto driftsutgifter. Budsjettet for 6

7 2015 er sett opp i balanse, men dei tiltaka som ligg i budsjettet krev handlekraft og vilje til endring. I økonomi- og handlingsplanen vert det ikkje sett av midlar til investeringar som inneber lånefinansiering. Det vert lagt fram eige sak på overføringar frå budsjettåret 2014 til 2015 knytt til investeringsbudsjett på prosjekt som ikkje er sluttført. Lånefinansiering til felles legesenter i Årdal, lokalisert til helsehuset i Øvre Årdal er vedteke med delfinansiering på låneopptak, og prosjektet skal ferdigstillast i Netto lånegjeld pr. innbyggar (Kjelde: KOSTRA) Årdal Kr Gj. Snitt Kostragruppe 12 Kr Gj. Snitt Sogn og Fjordane Kr Gj. Snitt Landet utan Oslo Kr Lånegjeld pr innbyggar Pr Tabellen ovanfor syner netto lånegjeld i kroner pr. innbyggar pr Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelsar) fråtrekt totale utlån og ubrukte lånemidlar. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlege lån (utlån av eigne midlar). Indikatoren omfattar utlån dersom mottekne avdrag vert inntektsførte i investeringsrekneskapet, i tillegg til innlån som skal bokførast i driftsrekneskapet. Som tabellen syner, ligg Årdal kommune kr ,- pr. innbyggar høgare i netto lånegjeld enn K12. Årdal kommune har ei lånegjeld på ,- kr pr.innbyggjar, medan gjennomsnittet for alle kommunar er på kr ,- pr. innbyggjar. Oversyn på fond OVERSYN FOND PR Jordfondet Bygdetun i Årdal Årdal sjukeheim Næringsfond (kraftfond) Energi og Klimafond Coop Vest SA Viltfond Fiskefond Heimfallsmidlar Fiske, vilt og friluftsliv VAR (vatn, avløp, renovasjon) Tilfluktsrom Ubunde kapitalfond Disposisjonsfond Sum fond

8 Korrigerte brutto dr. utg. samanlikna med K12 År Årdal K12 Avvik K12 Årdal kommune (Kjelde: KOSTRA) Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. innbyggjar er driftsutgiftene til kommunen sin eigen tenesteproduksjon inkludert avskrivingar. Tabellen ovanfor syner korrigerte brutto driftsutgifter pr. innbyggjar for Årdal kommune samanlikna med K 12 i ein 8-års periode. I 2006 var avstanden mellom Årdal kommune og K 12 på kr 7.130,- pr. innbyggjar. I åra frå 2006 t.o.m vart avstanden sterkt redusert. Frå 2010 til 2012 syner kostratala at avstanden til K12 auka monaleg. Kostratala for 2013 syner at avstanden til K12-nivået har vorte redusert med kr 2.731,- pr. innbyggar frå 2012 til Med grunnlag i 2013 tala i Kostra er korrigerte brutto dr. utg. pr. innbyggar kr 5.719,- pr. innbyggar. 8

9 ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring på endringar frå finansinntekter-/utgifter Ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG PENSJONSINNSKOT - KOMM. TILSETTE RENTER FORMIDLINGSLÅN RENTER PÅ ANDRE LÅN MORARENTER/OMKOSTNINGAR AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅN DEKN. TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIG MEIRFORBRUK AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum utgifter STATSTILSKOT ASYLMOTTAK MOMSKOMPENSASJON DRIFT RAMMETILSKOT INTEGRERINGSTILSKOT FLYKTNINGAR REFUSJON OMSORGSBUSTADER RENTEKOMPENSASJON SKULEANLEGG ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR SKATTEINNTEKTER EIGEDOMSSKATT - VERK OG BRUK EIGEDOMSSKATT - ANNA FAST EIGEDOM NATURRESSURSSKATT KONSESJONSAVGIFT RENTEINNTEKTER - DRIFTSMIDLAR BANK RENTEINNTEKTER - FONDSMIDLAR RENTEINNTEKTER - ANDRE RENTEINNTEKTER - FORMIDLINGSLÅN RENTEINNTEKTER - BUSTADSTØNADSLÅN UTBYTTE FRÅ SELSKAP MOTTEKNE AVDRAG - NÆRINGSFONDSLÅN Sum inntekter Sum ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG T O T A L T Netto finansinntekter (inkl. avsetningar) vert redusert med kr frå 2014 til Som det kjem fram av tabellen ovanfor vert rammetilskotet redusert med kr ,- og skatt på inntekter og formue auka med kr ,-, dvs. ein samla reduksjon på kr ,- I budsjettet for 2015 er det teke utgangspunkt i KS sin prognosemodell med grunnlag i Statsbudsjettet for 2015, ved berekning av rammetilskot og skatt på inntekt og formue. 9

10 I modellen har rådmannen lagt til grunn ein skattevekst på 0,5%, og framskreven befolkningsprognose i.h.h.t SSB. Når det gjeld eigedomsskatten har det vore ein krevjande prosess fram til i dag, etter at grunnlaget for utskriving vart vedteke for utskriving frå skatteåret Mottekne klager på skattetakstgrunnlaget har medført eit betydeleg arbeid for administrasjonen og innleigd ekstern kompetanse. Prosessane i desse klagesakene har pågått sidan 2012 og vart sluttførde i Estimerte inntekter har vorte korrigerte i budsjettsamanheng både i 2013 og For budsjett 2015 og vidare i økonomi- og handlingsplanen legg ein til grunn skattetakstgrunnlaget slik det no ligg føre både for verk og bruk og anna fast eigedom. For 2015 er det budsjettert med inntekter frå eigedomsskatten på kr ,-. Dette er ein auke på kr ,- i høve revidert budsjett Hovudårsaka til dette er at Årdal kommune har fått auke eigedomsskatt på kraftanlegga. Det vert i økonomi- og handlingsplanen lagt opp til at Årdal kommune tek ut eit utbyte frå Årdal Energi på kr 10 mill. i DRIFTSOVERSYN Økonomiplan ÅRDAL KOMMUNE DRIFTSOVERSIKT Revidert Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Konsesjonsavgift Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer Premieavvik årets SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

11 TIL FORDELING Til driftsrammer: Sekr.folkevald Adm.leiing Personalstab & fellesutg Økonomistab Støttestab Utvikling Tangen Skule Farnes Skule Barnehagar Vaksenopplæring Eldreomsorg Spesialomsorg Sosialtenester Helse Fritidstiltak Kultur Komm.tekn. Forr.drift Kommunalteknikk FDV Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning meirforbruk (ROBEK) Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond (utg) Avsetning til likviditetsreserven Bruk av fond Overføring investeringsbudsjett (momskomp) Netto disposisjoner Balanse Tiltak for å oppnå budsjettbalanse Med grunnlag i den økonomiske situasjonen til Årdal kommune, har det vore eit særs krevjande arbeid med å kunne legge fram eit budsjett for 2015 i balanse. Det fyrste grunnlaget synte ein underbalanse på om lag kr 32 mill.. Talmaterialet har etter dette fyrste utkastet vorte endra i nært samarbeid med tenesteområda for å få eit best mogleg realistisk budsjett. Og ein viser i denne samanheng til det detaljerte budsjettet for Framlegget til statsbudsjettet for 2015 og endra grunnlag for utskriving av eigedomsskatt på kraftanlegg m.m., gav også nokre korrigeringar i talmaterialet. For å oppnå budsjettbalanse handlar det alt vesentleg om å redusera netto driftsutgifter. 11

12 Med grunnlag i føreståande pensjonsavgangar, vakante stillingar og strukturendringar er det for 2015 lagt inn eit varig nedtak på om lag 18 årsverk. Dette er innarbeida i talmaterialet, og gjeld fylgjande; Merkantile stillingar (stabane) 3,9 årsverk Lærarar Farnes-/Tangen skule, vaksenoppl. 2,76 årsverk Assistentar Farnes-/Tangen skule 2,30 årsverk Sosialkontoret/NAV 0,5 årsverk Reinhaldarar 2,52 årsverk Strukturendring AD-bustad 6,0 årsverk Med grunnlag i tidspunkt for iverksetting av pensjonsavgangar m.m. er effekten for 2015 lagt inn med ein reduksjon av lønsutgiftene på om lag kr 4,2 mill. (eks. pensjon/arb.avg.) I tillegg er det lagt inn ein reduksjon på rammene til tenesteområda som inneber ytterlegare nedtak på 22 årsverk. Dette utgjer ein reduksjon på om lag kr 10,8 mill., og er fordelt etter %- vis andel av totale lønsutgifter i Budsjett 2015 legg etter dette opp til ein reduksjon på om lag 40 årsverk i Årdal kommune. Nedbemanning; Overordna leiing i dialog med leiarane av tenesteområda, tek stilling til kor i organisasjonen nedbemanning skal gjennomførast. Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av overordna leiing, leiar av personal og hovedtillitsvald i Fagforbundet. Målet er å gjennomføre strukturelle grep og få i stand vilje til kulturelle endringar: a) Jamfør politiske føringar der lovpålagte tenester skal prioriterast b) Ta ned administrative kostnader jfr Hartmarkrapporten (ajourført) og Kostratal c) Redusere tal mellomleiarstillingar og vurdere omplassering til operative stillingar Prosjektgruppa skal arbeide med bemanningsplan, kompetansekrav, ta stilling til utlysing av ledige stillingar, etablere stillingsbank for overtallige, omplassering, oppseiing, og orientere dei tilsette om prosess, oppseiing, framdrift m.m. Prosjektgruppa sin framdriftsplan vert lagt fram for kommunestyret Rådmannen la i møte med formannskapet fram ulike tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Desse tiltaka var innarbeida i underbalansen på 7,4 mill. Formannskapet vurderte dei ulike tiltaka, og administrasjonen har lagt tiltak inn igjen (auka kostnad) som ein del av budsjett 2015 og det gir ein underbalanse på 10,8 mill. Eigenandel for brukarane i spesialomsorg OK kr ,- Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen i 2015 OK kr ,- Avvikle søskenmoderasjon i SFO NEI kr ,- Reduksjon i driftstilskotet til kyrkja JA kr ,- Avvikle leirskuleopphald (Tangen/Farnes skule) NEI kr ,- Ikkje fritak for lag/organisasjonar på eigedomsskatt NEI kr ,- Fjerne inntektsgraderinga i barnehagane NEI kr ,- Fjerne moderasjon/rabattordningar i musikkskulen JA kr ,- Støtte til politikameratane NEI kr ,- Støtte til idrettslag friluftsbassenget NEI kr ,- Reduksjon asfaltering 2015 JA kr ,- 12

13 Reduksjon post til formannskapet sin disposisjon JA kr ,- Strukturendring eldreomsorg (AD-bustad) JA kr ,- 1/2 års effekt Kutt utgifter knytt til informasjonsblad Nytt frå Årdal JA kr ,- Reduksjon overføring Årdal Energi kr ,- Etter formannskapsmøtet har administrasjonen i tillegg innarbeida fylgjande tiltak i budsjett 2015; Refusjon til andre kommunar asylantar Kr ,- Sal av bibliotektenester Årdal vgs. Kr ,- Sal av tenester Lærdal/Aurland idrettskons. Kr ,- BUDSJETTGRUNNLAG Netto driftsbudsjett 2015 fordelt på ansvarsområda SEKR. FOLKEVALDE ADM. LEIING PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER ØKONOMISTAB STØTTESTAB UTVIKLING TANGEN SKULE FARNES SKULE BARNEHAGAR VAKSENOPPLÆRING ELDREOMSORG SPESIALOMSORG SOSIALTENESTER HELSE FRITIDSTILTAK KULTUR KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT KOMMUNALTEKNIKK FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD T O T A L T Lønsbudsjett SEKR. FOLKEVALDE ADM. LEIING PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER ØKONOMISTAB STØTTESTAB

14 115 UTVIKLING TANGEN SKULE FARNES SKULE BARNEHAGAR VAKSENOPPLÆRING ELDREOMSORG SPESIALOMSORG SOSIALTENESTER HELSE FRITIDSTILTAK KULTUR KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT KOMMUNALTEKNIKK FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD T O T A L T Netto driftsutgifter utvikling Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Utgifter Inntekter T O T A L T Netto finansinntekter utvikling Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Utgifter Inntekter T O T A L T

15 Investeringsoversikt Oversyn investeringar (1000 kr) Budsjett Økonomiplan Nr Prosjekt vidareføring frå B2014: 1 Prosjektmidlar IKT - telemedisin Felles Helsehus ØÅ/Helseteneste VAR - Seimsdalen reinseanlegg VAR - Geithus forbrenningsanlegg Sum Vatn (frå handlingsplan) Avløp (frå handlingsplan) Renovasjon (frå handlingsplan) Sum forretningsområde SUM INVESTERINGAR Det vert ikkje gjennomført investeringar som medfører låneopptak, utanom VAR-området. Kr 6,7 mill. på VAR området vert lånefinansiert. TENESTEOMTALE Personalarbeid, likestilling, IA-arbeid, rekruttering-/kompetanseutvikling Utfordring Omstilling/Nedbemanning Den økonomiske situasjonen til Årdal kommune påvirkar framleis personalarbeidet. Nedbemanning og omstilling er ein realitet. I den samanheng vil det vere viktig med god dialog og samarbeid med tillitsvalde. Tilsette skal ivaretakast på ein god måte, samtidig vert det forventa at alle er bidragsytarar til gode tenesteleverandørar ut frå dei ressursane me har til rådvelde. Utfordringa vert å finna ein balanse mellom den daglege drifta og dei vanskelege prosessane som mange må gjennom. Det daglege personalarbeidet vert viktigare er noko sinne. Det må setjast fokus på å gjere tilsette, tillitsvalde og leiarar rusta til å takle omstillinga. Personalarbeidet Følgjande dokument er styrande for det kommunale personalarbeidet/personalpolitikken: Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune o Kompetanse og rekrutteringsplan for Årdal kommune o Lokal lønspolitikk o Seniorpolitiske retningsliner Systemhandbok HMT Handbok for tilsette Likestillingsarbeidet Ved utgangen av 2014 syner kjønnsfordelinga eit fleirtal av kvinner tilsett i kommunale stillingar. Det er totalt 567 fast tilsette pr. november 2014, av desse er 87 % kvinner, mot 79 % på landsbasis (jfr. Kommunenes arbeidsgivermonitor 2014). Det må arbeidast med å få ein større andel av menn i kvinnedominerte yrker og omvendt. 15

16 Gjennomsnittleg stillingsstorleik i Årdal kommune er 84 %, for kvinner 84 % og for menn 87 %. Landsgj.snittet i kommunesektoren er 78 %. Det er i størst grad kvinner som ynskjer høgare stillingsstorleik og spesielt innanfor omsorgstenestene. I eldreomsorg har stillingsstorleiken auka frå 70 % i 2007 til 77% i Arbeidet med ufrivillig deltid har hatt fokus og skal framleis ha det i tida framover, jfr. Kompetanse og rekrutteringsplan for Årdal kommune. Det vil likevel bli ei utfordring nokre år framover med strammare økonomiske tider. Nedtak i eldreomsorg frå 1. juni 2013 resulterte i auka andel småstillingar knytt til helgearbeid. Prinsipp for lønsfastsetjing i Årdal kommune, jfr. Lokal lønspolitikk, er lik løn for likt arbeid uavhengig av kjønn og lik moglegheit for lønsutvikling for begge kjønn. Menn har i utgangspunktet ei høgare grunnløn enn kvinner i kommunen. Det kan ha ein samanheng med at menn i utgangspunktet har leiarstillingar på høgare nivå. Dei fleste leiarar på avd.leiarnivå er kvinner. Tal tilsette og stillingsstorleik Tal tilsette (heile kommunen) fordelt etter stillingsprosentar: (aktive stillingar) Stillingsprosentar Pr.1/1- Pr. 1/1- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr.1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/ Sum deltidstilsette Sum heiltidstilsette Totalt tilsette Kommuneorganisasjonen samanlikna med Omsorgstenestene som har vore eit spesielt satsningsområde dei siste åra, pr. 1/10: Område Del Heil Årsverk Gj.sn. Del-tid Heil- Års- Gj.sn. -tid -tid st% tid verk st% Heile % % kommunen Eldreomsorg % % Spesialomsorg % % Område Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Heile % % % kommunen Eldreomsorg % % % Spesialomsorg ,5 76% % % Område 2014 Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Heile % kommunen Eldreomsorg % Spesialomsorg % 16

17 KJØNNSFORDELING UTVIKLING STILLINGSSTORLEIK År Totalt Omsorg Skule og barnehage Kvinner Gj.sn. st.% Menn Gj.sn. st. % Kvinner Gj.sn St % Menn Gj.sn. St. % Kvinner Gj.sn St.% Menn Gj.sn St.% % 90 88% % 8 79% % 27 87% % 93 86% % 10 76% % 21 95% % 86 87% % 13 79% % 19 97% % 88 86% % 13 79% % 19 97% % 79 85% % 12 81% % 18 96% % 74 84% % 16 86% % 18 98% % 74 87% % 15 82% % 18 96% Leiarstillingar År Totalt Kvinner Gj.sn. st% Menn Gj.sn. st.% % % % % % % % % KJØNNSFORDELING UTVIKLING GRUNNLØN År Gj.sn. grunnløn totalt (Grunnløn justert/tal tilsette) Gj.sn.grunnløn Kvinner Gj.sn. grunnløn Menn Differanse 2008 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Leiarstillingar År Gj.sn. grunnløn totalt Gj.sn.grunnløn Kvinner Gj.sn. grunnløn Menn 2008 Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- IA-verksemd Systematikk rundt IA- arbeidet er godt innarbeidd i tenestene og det skal haldast kontinuerleg fokus på arbeidet. Årshjulet for personalarbeidet vert vedteke av arbeidsmiljøutvalet kvart år og skal vere eit hjelpemiddel til å systematisera og planlegga arbeidet utover heile året. Det vert lagt opp til samlingar med leiarar, tilsette, tillitsvalde og verneombod der IA er tema. Målsetjinga er å informera, utveksle erfaringar og auka kompetansen kring ulike tema som omfattar inkluderande arbeidsliv. Det er viktig å få organisasjonen til å sjå at IA er ein del av HMT-arbeidet i kommunen og at det i vesetleg grad omfattar heile arbeidsgjevarpolitikken. Spesielt viktig vert dette arbeidet no framover når me er i omstilling. Prosjekt retta direkte mot einskilde avdelingar med diverse utfordringar har vist seg å vere nyttig og hatt positiv effekt. Denne arbeidsforma vert vidareført. Nav arbeidslivssenter er ein viktig bidragsytar og samarbeidspart. Denne samhandlinga vert vidareført. Det same gjeld Bedriftshelse 1. Begge er involvert i arbeidet med å utarbeide aktivitetar i Årshjulet. 17

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532

Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Årdal kommune.. Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Budsjett 2011 Utlegging til alminneleg ettersyn Kort

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700

Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Budsjett 2013 - Økonomi og Handlingsplan 2013-2016 Utlegging

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer