Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene"

Transkript

1 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

2 2

3 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. I dette notatet sammenlignes resultatene mellom de ulike KS-regionene. I tillegg gis det en gjennomgang av forutsetningene som ligger til grunn for modellen både når det gjelder befolkningsframskrivingene, turnover og endringer av sykefravær m.m. for de ansatte. Beregningene er gjort ved bruk av Rekrutteringsmodellen. Dette er en modell opprinnelig utviklet av Sveriges Kommuner og Landsting, som KS har videreutviklet og tilpasset norske forhold. Modellen benytter i hovedsak data fra Personaladministrativt informasjonssystem (forkortet PAI-registeret). Dette er et register som eies og driftes av KS, og som bygger på opplysninger innhentet fra medlemmer av KS. Fra dette registeret hentes informasjon om de ansatte i kommunesektoren; aldersfordeling, turnover, fraværsprosenter, stillingsstørrelse og annet. I tillegg benytter modellen befolkningsframskrivinger fra SSB og enkelte data fra KOSTRA. Modellen er brukt til å anslå rekrutteringsbehovet for hele kommunesektoren, både primær- og fylkeskommuner. Rekrutteringsbehovet beregnes etter ulike personellkategorier (yrker) og sektorer. Dette er nærmere beskrevet i del KS-regioner Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:. Nordland, Troms og Finnmark.. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.. Aust- og Vest-. Buskerud, Telemark og Vestfold (). Østfold, Akershus og Oslo. (Oslo er i dette notatet slått sammen med region Østfold og Akershus.). 3. Befolkning Befolkningsutviklingen i de ulike KS-regionene er forventet å utvikle seg noe ulikt. Vi har her benyttet befolkningsframskrivinger gjort av SSB. Det SSB har gjort er å vise hvordan folkemengden forventes å endre seg under gitte forutsetninger om fire ulike komponenter. De fire komponentene er fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring. SSB har ut fra dette presentert ulike beregningsalternativer. Vi har valgt mellomalternativet. Dette er et alternativ med moderate anslag på alle størrelser, og blir også omtalt som referansealternativet 1. Figur 1a viser folkemengde for 2013 per region og forventet folkemengde for årene 2018 og Figur 1b viser hvordan befolkningen i de ulike regionene forventes å utvikle seg. Figuren viser en indeksert utvikling der år 2013 er satt lik. Som figur 1b viser, forventes den største prosentvise befolkningsøkningen å skje 1 Se for mer informasjon. 3

4 Millioner i region Østfold, Akershus og Oslo, med en økning på ca. 16 prosent. Det vil si en økning fra dagens 1,47 millioner til ca. 1,71 millioner i Region forventes å ha den laveste befolkningsveksten på ca. 5,3 prosent. Det vil si en økning på ca fra dagen nivå på Figur 1a. Befolkning per region. Figur 1b. Befolkningsframskriving Indeksert utvikling, 2013=. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Kilde: SSB For å vite noe om rekrutteringsbehovet fremover i tid må man, i tillegg til å vite noe om hvordan befolkningen generelt vil utvikle seg, også vite noe om hvordan befolkningsstrukturen vil endres over tid. Dette er viktig for å kunne beregne hvordan utviklingen i behovet for tjenester og dermed behovet for personell vil bli. Viktige aldersgrupper som vil påvirke rekrutteringsbehovet er: 1-5 år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet for ansatte i barnehagesektoren år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet for ansatte i grunnskole/ungdomsskole år. Dette vil i særlig påvirke behovet for ansatte i den videregående skolen. 65+ år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet ansatte i helse/sosial/omsorgsektoren. Ettersom pleiebehovet varierer sterkt i befolkningsgruppen 65+ år, er den delt inn i tre; år, år og 84+ år. Felles for alle regionene er at de vil oppleve en vekst i antall personer i aldersgruppene 1-5 år og 65+ år. Førstnevnte aldersgruppe vil i særlig grad påvirke behovet for årsverk innenfor sektoren barnehager, mens sistnevnte gruppe spesielt vil påvirke helse/sosial/omsorgssektoren. Figur 2a viser forventet befolkningsutvikling i de ulike regionene for aldersgruppen 1-5 år. Region forventer den største økningen i denne aldersgruppen med en økning på 16,9 prosent. Det tilsvarer en økning fra dagens til ca personer i forventer den klart svakeste veksten i denne aldersgruppen, men likevel er veksten på ca. 10,1 prosent som vil si en økning fra dagens til ca i

5 Figur 2b viser tilsvarende befolkningsutvikling for aldersgruppen 65+ år. Alle regionene forventer en sterk økning i denne aldersgruppen, fra 21 prosent i region til 30 prosent i region. Dersom man deler befolkningen i aldersgruppen 65+ år inn i flere aldersgrupper vil man se at disse forventes å utvikle seg veldig ulikt. Pleiebehovet for en 65-åring er normalt sett veldig forskjellig fra pleiebehovet for en 85-åring. Derfor er også befolkningsstrukturen innad i aldersgruppen 65+ år viktig for å vite noe om fremtidig rekrutteringsbehov i helse/sosial/omsorgssektoren. Dette er det tatt hensyn til i beregningene. Figur 2a. Befolkningsframskriving for aldersgruppen 1-5 år. Indeksert utvikling, 2013=. 120 Figur 2b. Befolkningsframskriving for aldersgruppen 65+ år. Indeksert utvikling, 2013= Kilde: SSB Når det gjelder antall personer i skolealder, det vil si aldersgruppene 6-15 år for grunnskole/ungdomsskole og år for videregående skole, er det store forskjeller regionene i mellom. Dermed vil det også være store forskjeller mellom regionene når det gjelder rekrutteringsbehovet til undervisningssektoren. Figur 3a viser forventet utvikling i antall personer i aldergruppen 6-15 år mellom de ulike regionene. Både og forventer en nedgang i denne aldergruppen de første årene etter 2013 for deretter å ta seg noe opp mot slutten av prognoseperioden. De andre regionene forventer en jevn vekst. forventer størst vekst i denne aldersgruppen, med en vekst på 16,3 prosent. Dette tilsvarer en økning på nærmere elever fra dagen til i Den forventede befolkningsutviklingen i aldergruppen år er svært ulik regionene i mellom. Figur 3b viser forventet utvikling i denne aldergruppen. I forventes det en nedgang på 13,3 prosent fram mot Det vil si at det i 2023 forventes færre personer i denne aldersgruppen enn i dag. I Østfold, Akershus og Oslo forventes det derimot en vekst på nærmere 10 prosent. Dette tilsvarer en økning fra dagens personer til nærmere i For de øvrige regionene, med unntak av, forventes det en nedgang i denne aldersgruppen fram mot 2021, for deretter å vokse fram mot

6 Figur 3a. Befolkningsframskriving for aldersgruppen 6-15 år. Indeksert utvikling, 2013=. 120 Figur 3b. Befolkningsframskriving for aldersgruppen år. Indeksert utvikling, 2013= Kilde: SSB 4. Sektorer og personellkategorier Kommunesektoren deles i dette notatet inn i seks ulike sektorer. Disse sektorene er: Sentraladministrasjon Undervisning Barnehager Helse/sosial/omsorg Samferdsel/teknikk Annen virksomhet. I dette notatet gis det et estimat på hvor mange årsverk som trengs den nærmeste tiårsperioden innenfor hver av sektorene nevnt over. Dette skjer på bakgrunn av forventede demografiske forandringer, samt ulike forutsetninger knyttet til de ansatte. I tillegg beregnes fremtidig behov for årsverk for ulike personellkategorier. En personellkategori er en aggregering av stillinger som er nært knyttet til hverandre. For eksempel består personellkategorien sykepleier av stillingene; sykepleier, spesialsykepleier og klinisk spesialsykepleier. For en oversikt over de ulike personellkategoriene, og hvilke stillinger som inngår i hver kategori, se vedlegg Forutsetninger knyttet til de ansatte Det er i modellen lagt inn visse antagelser knyttet til de ansatte. Antagelsene er basert på utviklingen de senere årene, samt ulike forventinger. Turnover Det antas at de ansatte vil ha samme turnover i perioden 2013 til 2023 som de har hatt i gjennomsnitt i perioden fra 2010 til

7 Seniorer De senere år har andelen årsverk utfør av personer over 59 år økt noe i kommunesektoren. Dette kan sees i sammenheng med endringene i pensjonsordningen som vil bidra til at eldre etter hvert vil stå lengre i jobb. Det antas at denne trenden vil fortsette den nærmeste tiårsperioden. Stillingsstørrelse Stillingsstørrelsene innenfor de ulike personellkategoriene har holdt seg stabil de siste fire årene. Det antas derfor at det ikke vil være noen endringer i gjennomsnittlig stillingsstørrelse from mot Utdanningsnivå Det antas at utdanningsnivået blant ansatte vil stige noe fram mot Innenfor barnehager, helse/sosial/omsorg og administrativt merkantilt personell har andelen ufaglærte sunket noe de senere årene. Det antas at denne trenden vil fortsette fram mot De senere år har andelen ansatte med treårig ingeniørgrad blitt redusert noe på bekostning av ansatte med femårig teknisk utdannelse på masternivå. Denne trenden antas også å fortsette fram mot Sykefravær og permisjoner De senere år har sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden gått noe ned samtidig som sykefraværet i arbeidsgiverperioden har gått noe opp. Det antas derfor en svak nedgang i sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden og en svak oppgang i sykefraværet i arbeidsgiverperioden. Ansatte innen administrasjon, samferdsel og teknikk og annet Det antas at veksten i antall årsverk innenfor sektorene administrasjon og annet øker i mindre grad enn befolkningsveksten. Denne veksten er antatt til 75 prosent av veksten i befolkningen. Samtidig antas det at behovet for årsverk innenfor sektoren samferdsel og teknikk vil øke i noe større grad enn befolkningsøkningen. Dette som en følge av forventet fremtidig satsing på sektoren samferdsel og teknikk blant annet som følge av forventet våtere klima og økt satsing på veier. Annet Det er forutsatt uendret omfang av lærere i forhold til elever, barnehageansatte i forhold til barn og uendret omfang av pleiepersonell per pasient og per aldersgruppe. Som følge av samhandlingsreformen antas det en svak økning av kommunalt ansatte innenfor sektoren helse/sosial/omsorg. Økningen er antatt å berøre alle typer personell innenfor sektoren, selv om hovedvekten vil ligge hos helse og pleiepersonell. 6. Resultater I alle regionene forventes det at behovet for årsverk vil øke markant fram mot Det er spesielt regionene Østfold, Akershus og Oslo, og som vil oppleve den sterkeste veksten i behovet for årsverk og ansatte totalt sett. I Østfold, Akershus og Oslo er det beregnet at det i 2023 er behov for i overkant av flere årsverk i 2023 enn hva det er i dag. Dette tilsvarer en økning på 16,6 prosent. Regionene og forventes å ha den laveste veksten i behovet for årsverk, med ca. 7 prosent hver. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse varierer en del mellom de ulike regionene. Figur 4 viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse i de ulike regionene som et snitt over årene fra 2010 til

8 Figur 4. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i KS-regionene. Gjennomsnitt over årene 2010 til ,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 Tabell 5 viser forventet antall årsverk og ansatte for de ulike regionene fram mot 2023 gitt at gjennomsnittlig stillingsstørrelse holder seg stabil i de ulike personellkategoriene fram mot Figur 6 seks viser prosentvis forventet økning i antall årsverk fram mot Tabell 5. Behov for årsverk og ansatte per region Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte

9 Figur 6. Utvikling i årsverksbehov per region. 2013= Avganger og rekrutteringer Turnover i kommunesektoren totalt sett er på ca. 10,5 prosent per år. For å dekke opp for fremtidig behov for personell den neste tiårsperioden må det ansattes fler enn det som slutter. Figur 7 viser forholdet mellom hvor mange fler som må ansettes i forhold til hvor mange som forventes å forlate kommunesektoren per år for å møte fremtidig behov for personell. Som grafen viser må det mot slutten av prognoseperioden ansettes ca. 22 prosent flere personer i enn det som slutter fra et år til det neste for å dekke rekrutteringsbehovet. Det er spesielt mot slutten av prognoseperioden at behovet for flere rekrutteringer i forhold til avganger øker. Figur 7. Prosentvis antall fler rekrutteringer i forhold til avganger som trengs for å møte forventet fremtidig behov for årsverk. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Barnehager Som vist i figur 2a forventes befolkningen i aldersgruppen 1-5 år å utvikle seg noe ulikt mellom de ulike regionene. Dermed forventes også behovet for årsverk og ansatte innenfor sektoren barnehager å utvikle seg ulikt. Tabell 8 viser forventet antall årsverk og ansatte i de ulike regionene i sektoren barnehager. Figur 9 viser forventet utvikling i behov for årsverk innenfor sektoren. Ikke 9

10 uventet er det region som forventes å oppleve størst økning i behov for årsverk i denne sektoren, ettersom denne regionen også forventes å ha den sterkeste veksten i aldersgruppen 1-5 år. I denne regionen forventes antall årsverk å øke med nærmere 17 prosent fram mot Dette tilsvarer en økning på i overkant av 300 årsverk. forventer den laveste veksten i behov for årsverk i denne sektoren, med en økning på ca. 10 prosent, som tilsvarer i ca. 400 årsverk. Tabell 8. Behov for årsverk og ansatte i sektor barnehager Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 9. Utvikling i årsverksbehov i sektor barnehager. 2013= Innenfor sektoren barnehager utgjør personellkategoriene førskolelærere og faglært, barnehage ca. 60 prosent av årsverkene. De senere årene har disse personellkategoriene også økt sin andel av årsverkene på bekostning av personellkategorien ufaglært, barnehage. Denne trenden er antatt at vil fortsette fram mot I figur 10a og 10b er det vist eksempler på hvordan årsverksbehovet for førskolelærere forventes å utvikle seg den nærmeste tiårsperioden. I region forventes behovet for årsverk i denne personellkategorien å øke med ca. 21 prosent fram mot Dette tilsvarer en økning på 130 årsverk fra dagens 640. I region Østfold, Akershus og Oslo forventes en vekst på i 10

11 underkant av 20 prosent i denne personellkategorien, noe som tilsvarer i overkant av 800 årsverk fra dagens Figur 10a. Årsverksbehov for førskolelærere for årene 2013, 2018 og Figur 10b. Utvikling i årsverksbehov for førskolelærere. 2013= Undervisning Befolkningsutviklingen i aldersgruppenen 6-15 og år forventes å utvikle seg veldig ulikt regionene i mellom. Dermed forventes også rekrutteringsbehovet til sektoren undervisning å utvikle seg veldig ulikt mellom de forskjellige regionene. Som figur 3a viste forventes befolkningen i Nord- Norge i aldersgruppen 6-15 år å synke fram mot 2018 for deretter å ta seg opp til dagens nivå, mens samme befolkningsgruppe forventes å vokse i regionene, og Østfold, Akershus og Oslo. For aldersgruppen år forventes det enda større variasjoner i befolkningsutviklingen. Dette kom tydelig fram av figur 3b. Gitt den forventede befolkningsutviklingen i de ulike regionene kan man se av figur 12 at det i forventes en nedgang i behovet for årsverk innenfor sektoren undervisning. Her forventes det at en i 2023 har behov for ca. 500 færre årsverk i forhold til i dag. For er det estimert at årsverksbehovet innenfor sektoren vil synke fram mot 2021 for deretter å ta seg opp til dagens nivå. I alle de øvrige regionene forventes det at behovet for årsverk innenfor sektoren vil øke fram mot Det er spesielt Østfold, Akershus og Oslo og som forventes å oppleve størst vekst i behov for årsverk med henholdsvis 13 og 12 prosent fram mot Dette tilsvarer over årsverk for Østfold, Akershus og Oslo og nærmere 800 årsverk for. Tabell 11 viser forventet antall årsverk og ansatte i undervisningssektoren fram mot

12 Tabell 11. Behov for årsverk og ansatte i sektor undervisning Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 12. Utvikling i behov for årsverk i sektor undervisning. 2013= Innenfor sektoren undervisning utgjør personellkategorien undervisningspersonell rett over 60 prosent av årsverkene. Endring i behov for årsverk for denne personellkategorien vil derfor følge endring i behov for årsverk innenfor sektoren tett. For region er det estimert at det trengs 300 færre årsverk enn dagens i denne personellkategorien i For region Østfold, Akershus og Oslo, som forventes å ha den største veksten i behov for årsverk fram mot 2023, vil det være behov for en økning i antall årsverk på fra dagens til ca Figur 13a og 13b viser forventet utvikling i behov for årsverk for undervisningspersonell fram mot

13 Figur 13a. Behov for årsverk for undervisningspersonell Figur 13b. Utvikling i årsverksbehov for undervisningspersonell. 2013= Helse/sosial/omsorg Felles for samtlige regioner er at de forventer en kraftig vekst i aldersgruppen over 64 år. Dette kom fram av figur 2b over. Dette vil ha stor betydning for behovet for årsverk og ansatte innenfor sektoren helse/sosial/omsorg. Det er spesielt fra år 2019 og utover at det forventes en kraftig økning i denne aldersgruppen og dermed også en kraftig økning i årsverksbehovet innenfor sektoren. Det er region Østfold, Akershus og Oslo som forventer den største veksten i behov for årsverk, med en økning på nesten 23 prosent. Dette tilsvarer om lag 7 flere årsverk fra dagens til i Med unntak av forventer alle regionene en økning i behov for årsverk innenfor denne sektoren på mellom 17 og 22 prosent. Tabell 14 viser forventet antall årsverk og ansatte i de ulike regionene innenfor sektoren helse/sosial/omsorg, mens figur 15 viser forventet vekst i antall årsverk fram mot Tabell 14. Behov for årsverk og ansatte i sektor helse/sosial/omsorg Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte

14 Figur 15. Utvikling i behov for årsverk i sektor helse/sosial/omsorg. 2013= For å møte fremtidig årsverksbehov innenfor sektoren er det viktig å rekruttere nok fagarbeidere. Personellkategoriene sykepleier og fagarbeidere, helse/sosial/omsorg utgjør nærmere 50 prosent av årsverkene innenfor sektoren. I de senere årene har deres andel av årsverkene økt noe på bekostning av personellkategorien ufaglært, helse/sosial/omsorg. Det er antatt at denne trenden vil fortsette fram mot For samtlige regioner bortsett fra forventes det at behovet for årsverk for personellkategorien fagarbeidere, helse/sosial/omsorg vil vokse med mellom 20 og 25 prosent. For store regioner som og Østfold, Akershus og Oslo betyr dette at det i 2023 vil være behov for henholdsvis og flere årsverk enn hva behovet er i dag. For personellkategorien sykepleier forventer samtlige regioner en vekst i behovet for årsverk på mellom 20 og 32 prosent. Behov for antall årsverk og utvikling i årsverksbehovet for sykepleiere er vist i figur 16a og 16b. Figur 16a. Årsverksbehov for sykepleiere Figur 16b. Utvikling i årsverksbehov for sykepleiere. 2013=

15 Samferdsel og teknikk Årsverksbehovet i sektoren samferdsel og teknikk avhenger ikke av endringer i befolkningsstrukturen på samme måte som sektorene barnehager, undervisning og helse/pleie/omsorg. Forventet befolkningsvekst i perioden gir likevel en økning i årsverksbehovet i de ulike regionene. I tillegg er det antatt at behovet for årsverk innen samferdsel og teknikk vil vokse noe mer enn befolkningsøkningen. Årsaken er blant annet prognoser om våtere klima som krever mer innsats når det gjelder bygg og veier, samt en forventning om økt satsing på samferdsel generelt. Tabell 17 viser forventet behov for årsverk og ansatte innenfor sektoren, mens figur 18 viser forventet vekst fram mot Alle regioner forventer en økning i behovet for årsverk innenfor sektoren. Størst forventet økning er det i region Østfold, Akershus og Oslo med i underkant av 18 prosent. Dette tilsvarer om lag 600 årsverk. forventer den laveste veksten i behov for årsverk innenfor denne sektoren med ca. 6 prosent, som tilsvarer i underkant av årsverk. Tabell 17. Behov for årsverk og ansatte i sektor samferdsel og teknikk Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 18. Utvikling i årsverksbehov innenfor sektor samferdsel og teknikk. 2013=

16 De senere årene har det i sektor samferdsel og teknikk vært en økning i antall årsverk i personellkategorien Høyere universitetsutdanning, teknisk på bekostning av personellkategorien Ingeniører uten mastergrad. Det er antatt at denne trenden vil fortsette fram mot Figur 19a og 19b viser forventet antall årsverk for personellkategorien Høyere universitetsutdanning, teknisk fram mot Østfold, Akershus og Oslo forventer den største økningen i behov for årsverk i denne personellkategorien, med en økning på ca. 33 prosent. Dette tilsvarer en økning fra dagens 460 til ca. 620 i De øvrige regionene forventer en økning på mellom 20 og 26 prosent. Figur 19a. Årsverksbehov for Høyere universitetsutdanning, teknisk Figur 19b. Utvikling i årsverksbehov for Høyere universitetsutdanning, teknisk. 2013= Administrasjon I likhet med sektoren samferdsel og teknikk avhenger ikke behovet for årsverk i sektoren administrasjon av endringer i befolkningsstrukturen på samme måte som sektorene barnehager, undervisning og helse/sosial/omsorg. Det er antatt at veksten innenfor denne sektoren vil vokse med 75 prosent av befolkningsveksten. Forventet befolkningsvekst i perioden gir likevel en økning i årsverksbehovet innenfor denne sektoren i samtlige regioner. Forventet antall årsverk og ansatte innenfor sektoren administrasjon er vist i tabell 20, mens figur 21 viser forventet utvikling i antall årsverk fram mot Ikke uventet følger utviklingen i antall årsverk innenfor sektoren administrasjon befolkningsutviklingen som var vist i figur 1b. 16

17 Tabell 20. Behov for årsverk og ansatte i sektor administrasjon Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 21. Utvikling i behov for årsverk innenfor sektor administrasjon. 2013= Sykefravær Fraværet innenfor de ulike sektorene vil også ha betydning for rekrutteringsbehovet. I dette notatet er det tatt utgangpunkt i det gjennomsnittlige fraværet for ulike aldersgrupper innenfor hvert yrke. De senere årene har det vært en økning i sykefraværet i arbeidsgiverperioden, mens det har vært en nedgang i sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden. Denne trenden er antatt å fortsette fram mot Det samlede sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner er på 9,4 prosent. Men fraværsprosenten varierer noe regionene i mellom. Forventet sykefravær fram mot 2023 avhenger av strukturforandringer i befolkningen. For eksempel forventes det at befolkningen i aldersgruppene 1-5 år og 65+ år vil vokse relativt til de andre aldersgruppene. Dermed forventes også antall årsverk i sektorene barnehager og helse/sosial/omsorg å vokse. Innenfor disse sektorene er det høyere 17

18 sykefravær enn i de andre sektorene. Derfor forventes også det samlede sykefraværet i kommunesektoren å øke noe fram mot Figur 22 viser forventet sykefravær i de ulike regionene fram mot Figur 22. Forventet sykefravær frem mot ,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00%

19 Vedlegg: Personellkategorier Rekrutteringsmodellen deler ansatte inn i 29 personellkategorier. Disse er aggregeringer av stillingsinndelingen som benyttes i Hovedtariffavtalen (HTA). Personellkategoriene og deres sammenheng med HTA-stillinger er gjengitt nedenfor. Noen HTA-stillinger er delt over flere stillingsgrupper. I disse tilfellene har KS i utplukket også delt dem etter utdanning eller tjenestested. Det betyr at ingen er telt med to ganger, men at noen HTA-stillinger er delt mellom rekrutteringsmodellens personellkategorier. Personellkategori Førskolelærere Stillingskode, HTA 6709 Stillingsbetegnelse, HTA FØRSKOLELÆRER 7637 PEDAGOGISK LEDER Faglærte,barnehage 6986 FAGARBEIDER 7024 BARNEPLEIER 7517 FAGARBEIDER Ufaglærte,barnehage 6572 ASSISTENT 6912 SERVICEMEDARBEIDER Sykepleiere 7174 SYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7714 KLINISK SPES. SYKEPLEIE Vernepleiere, miljøterapeuter 6455 VERNEPLEIER 6675 MILJØTERAPEUT Ergo- og fysioterapeuter 6517 ERGOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT Fagarbeidere, helse/sosial/omsorg 61 HJEMMEHJELP 6910 FOTTERAPEUT 6986 FAGARBEIDER 7024 BARNEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7517 FAGARBEIDER 7681 SPESIALHJELPEPLEIER 19

20 7716 FAGARB. MED SPESIALUTD. Ufaglært, he/sos/oms. 61 HJEMMEHJELP 6572 ASSISTENT 6583 PLEIEMEDARBEIDER 6671 ARBEIDSTERAPEUT 6912 SERVICEMEDARBEIDER Høgskoleutd m/viderutd., he/sos/oms HELSESØSTER 7592 KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS 7715 KOSTØKONOM 8209 JORDMOR Høyere universitetsutd., helse og sosial 7522 SPESIALPEDAGOG 7712 STILL. M/KRAV MASTERGR TANNLEGE 8470 PSYKOLOG 8527 LEGE 8533 VETERINÆR Sosionom,barnvernped. ol BARNEVERNSPEDAGOG 7168 SOSIALKURATOR 7534 SOSIONOM 7619 KLINISK SOSIONOM Div. personell he/pl/oms 7 TANNHELSESEKRETÆR 7175 TANNPLEIER 7352 AMBULANSESJÅFØR 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS Undervisningspersonell 7960 LÆRER U. GODKJ. UTD LÆRER 7962 ADJUNKT 20

21 7963 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD LEKTOR 7966 LEKTOR M. TILLEGGSUTD. Faglærte, undervisning 6675 MILJØTERAPEUT 6986 FAGARBEIDER 7517 FAGARBEIDER Annet personell, undervisning 6527 HÅNDVERKSMESTER 6572 ASSISTENT 7249 PED./PSYK. RÅDGIVER Ingeniører Høyere universitetsutd teknisk 8084 INGENIØR 8084 INGENIØR 8530 RÅDGIVER 8535 ARKITEKT Fagarbeidere, teknisk 6527 HÅNDVERKSMESTER 6986 FAGARBEIDER 7237 BRANNKONSTABEL 7517 FAGARBEIDER 8293 MASKINIST Annet personell, teknisk 6014 ARBEIDER 6293 MASKINIST 6912 SERVICEMEDARBEIDER 7177 TEKNIKER Øverste ledelsesskikt 7451 LEDER KAP. 4B 71 REKTOR/LEDER 74 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER 8451 LEDER KAP ØVERSTE ADM. LEDER 9451 LEDER KAP REKTOR/LEDER 94 AVD.LED/U.INSP/FAGLE 21

22 Arbeidsledere 7003 ARBEIDSLEDER/FORMANN 7451 LEDER KAP. 4B 7453 FAGLEDER Saksbehandler med høgskole 6559 KONSULENT 7531 SAKSBEHANDLER 8530 RÅDGIVER Kontor/adm/merkantilt personell 6559 KONSULENT 6863 SEKRETÆR 6986 FAGARBEIDER 7199 HELSESEKRETÆR 7517 FAGARBEIDER 7520 FØRSTESEKRETÆR 7531 SAKSBEHANDLER Annet kontor/administrasjon 6572 ASSISTENT 6912 SERVICEMEDARBEIDER 7196 KONTORMEDARBEIDER Vaktmestere og renholdere 6541 VAKTMESTER 7210 RENHOLDER Musikk og kulturpersonell MUS. & KULTURSKOLELÆRER MUS. & KULTURMEDARBEID. MUS. & KULTURSKOLELÆRER 7026 BIBLIOTEKAR 74 DISTRIKTSMUSIKER 7498 DISTRIKTSMUSIKER 8103 KONSERVATOR 8112 SPESIALBIBLIOTEKAR Utdanningsstillinger 7711 UTDANNINGSSTILL. M.M UTDANNINGSSTILL. M.M. 22

23 Annet personell, høyere utdanning 7712 STILL. M/KRAV MASTERGR ADVOKAT 8392 PREST Annet personell, annet 6221 KONTROLLØR/INSPEKTØR 6771 LANDBRUKSVIKAR 6883 SJÅFØR 6986 FAGARBEIDER 7517 FAGARBEIDER 23

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. Dette notatet gir en gjennomgang av resultatene, samt

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2015 til 1.12.. ADJUNKT 7962 25.415

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 10 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 05 - (Små kommuner med høye bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2026. Beregningene er gjort ved bruk av KS rekrutteringsmodell. Data i modellen

Detaljer

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12.

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12. Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12 Alternativ Barneverns konsulent Barnevernskonsulent I Barnevernskonsulent

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Aldersfordeling i kommunesektoren fra 2005 til 2014

Aldersfordeling i kommunesektoren fra 2005 til 2014 sfordeling i kommunesektoren fra til Innledning Dette notatet gir en kort gjennomgang av aldersfordelingen til de ansatte i kommunesektoren fra til. Med kommunesektoren menes i dette notatet ansatte i

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra

Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra Fagstige for ansatte med minimum 3-årig universitet- eller høyskoleutdanning og lærererutdannede gjeldene fra 1.8.2017 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 01.08.2017 201/503 KS-Lærer og stillinger

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/5-2016 Dokument nr.: 16/00964-1 Arkivkode: 0 Dato: 17.08.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 Gratulerer med dagen 2 Prosessen 3 Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,- Utdanningsår 1997 4 Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5 Identiske individer

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Kompetanse -14 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer