Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene"

Transkript

1 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

2 2

3 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. I dette notatet sammenlignes resultatene mellom de ulike KS-regionene. I tillegg gis det en gjennomgang av forutsetningene som ligger til grunn for modellen både når det gjelder befolkningsframskrivingene, turnover og endringer av sykefravær m.m. for de ansatte. Beregningene er gjort ved bruk av Rekrutteringsmodellen. Dette er en modell opprinnelig utviklet av Sveriges Kommuner og Landsting, som KS har videreutviklet og tilpasset norske forhold. Modellen benytter i hovedsak data fra Personaladministrativt informasjonssystem (forkortet PAI-registeret). Dette er et register som eies og driftes av KS, og som bygger på opplysninger innhentet fra medlemmer av KS. Fra dette registeret hentes informasjon om de ansatte i kommunesektoren; aldersfordeling, turnover, fraværsprosenter, stillingsstørrelse og annet. I tillegg benytter modellen befolkningsframskrivinger fra SSB og enkelte data fra KOSTRA. Modellen er brukt til å anslå rekrutteringsbehovet for hele kommunesektoren, både primær- og fylkeskommuner. Rekrutteringsbehovet beregnes etter ulike personellkategorier (yrker) og sektorer. Dette er nærmere beskrevet i del KS-regioner Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:. Nordland, Troms og Finnmark.. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.. Aust- og Vest-. Buskerud, Telemark og Vestfold (). Østfold, Akershus og Oslo. (Oslo er i dette notatet slått sammen med region Østfold og Akershus.). 3. Befolkning Befolkningsutviklingen i de ulike KS-regionene er forventet å utvikle seg noe ulikt. Vi har her benyttet befolkningsframskrivinger gjort av SSB. Det SSB har gjort er å vise hvordan folkemengden forventes å endre seg under gitte forutsetninger om fire ulike komponenter. De fire komponentene er fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring. SSB har ut fra dette presentert ulike beregningsalternativer. Vi har valgt mellomalternativet. Dette er et alternativ med moderate anslag på alle størrelser, og blir også omtalt som referansealternativet 1. Figur 1a viser folkemengde for 2013 per region og forventet folkemengde for årene 2018 og Figur 1b viser hvordan befolkningen i de ulike regionene forventes å utvikle seg. Figuren viser en indeksert utvikling der år 2013 er satt lik. Som figur 1b viser, forventes den største prosentvise befolkningsøkningen å skje 1 Se for mer informasjon. 3

4 Millioner i region Østfold, Akershus og Oslo, med en økning på ca. 16 prosent. Det vil si en økning fra dagens 1,47 millioner til ca. 1,71 millioner i Region forventes å ha den laveste befolkningsveksten på ca. 5,3 prosent. Det vil si en økning på ca fra dagen nivå på Figur 1a. Befolkning per region. Figur 1b. Befolkningsframskriving Indeksert utvikling, 2013=. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Kilde: SSB For å vite noe om rekrutteringsbehovet fremover i tid må man, i tillegg til å vite noe om hvordan befolkningen generelt vil utvikle seg, også vite noe om hvordan befolkningsstrukturen vil endres over tid. Dette er viktig for å kunne beregne hvordan utviklingen i behovet for tjenester og dermed behovet for personell vil bli. Viktige aldersgrupper som vil påvirke rekrutteringsbehovet er: 1-5 år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet for ansatte i barnehagesektoren år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet for ansatte i grunnskole/ungdomsskole år. Dette vil i særlig påvirke behovet for ansatte i den videregående skolen. 65+ år. Dette vil i særlig grad påvirke behovet ansatte i helse/sosial/omsorgsektoren. Ettersom pleiebehovet varierer sterkt i befolkningsgruppen 65+ år, er den delt inn i tre; år, år og 84+ år. Felles for alle regionene er at de vil oppleve en vekst i antall personer i aldersgruppene 1-5 år og 65+ år. Førstnevnte aldersgruppe vil i særlig grad påvirke behovet for årsverk innenfor sektoren barnehager, mens sistnevnte gruppe spesielt vil påvirke helse/sosial/omsorgssektoren. Figur 2a viser forventet befolkningsutvikling i de ulike regionene for aldersgruppen 1-5 år. Region forventer den største økningen i denne aldersgruppen med en økning på 16,9 prosent. Det tilsvarer en økning fra dagens til ca personer i forventer den klart svakeste veksten i denne aldersgruppen, men likevel er veksten på ca. 10,1 prosent som vil si en økning fra dagens til ca i

5 Figur 2b viser tilsvarende befolkningsutvikling for aldersgruppen 65+ år. Alle regionene forventer en sterk økning i denne aldersgruppen, fra 21 prosent i region til 30 prosent i region. Dersom man deler befolkningen i aldersgruppen 65+ år inn i flere aldersgrupper vil man se at disse forventes å utvikle seg veldig ulikt. Pleiebehovet for en 65-åring er normalt sett veldig forskjellig fra pleiebehovet for en 85-åring. Derfor er også befolkningsstrukturen innad i aldersgruppen 65+ år viktig for å vite noe om fremtidig rekrutteringsbehov i helse/sosial/omsorgssektoren. Dette er det tatt hensyn til i beregningene. Figur 2a. Befolkningsframskriving for aldersgruppen 1-5 år. Indeksert utvikling, 2013=. 120 Figur 2b. Befolkningsframskriving for aldersgruppen 65+ år. Indeksert utvikling, 2013= Kilde: SSB Når det gjelder antall personer i skolealder, det vil si aldersgruppene 6-15 år for grunnskole/ungdomsskole og år for videregående skole, er det store forskjeller regionene i mellom. Dermed vil det også være store forskjeller mellom regionene når det gjelder rekrutteringsbehovet til undervisningssektoren. Figur 3a viser forventet utvikling i antall personer i aldergruppen 6-15 år mellom de ulike regionene. Både og forventer en nedgang i denne aldergruppen de første årene etter 2013 for deretter å ta seg noe opp mot slutten av prognoseperioden. De andre regionene forventer en jevn vekst. forventer størst vekst i denne aldersgruppen, med en vekst på 16,3 prosent. Dette tilsvarer en økning på nærmere elever fra dagen til i Den forventede befolkningsutviklingen i aldergruppen år er svært ulik regionene i mellom. Figur 3b viser forventet utvikling i denne aldergruppen. I forventes det en nedgang på 13,3 prosent fram mot Det vil si at det i 2023 forventes færre personer i denne aldersgruppen enn i dag. I Østfold, Akershus og Oslo forventes det derimot en vekst på nærmere 10 prosent. Dette tilsvarer en økning fra dagens personer til nærmere i For de øvrige regionene, med unntak av, forventes det en nedgang i denne aldersgruppen fram mot 2021, for deretter å vokse fram mot

6 Figur 3a. Befolkningsframskriving for aldersgruppen 6-15 år. Indeksert utvikling, 2013=. 120 Figur 3b. Befolkningsframskriving for aldersgruppen år. Indeksert utvikling, 2013= Kilde: SSB 4. Sektorer og personellkategorier Kommunesektoren deles i dette notatet inn i seks ulike sektorer. Disse sektorene er: Sentraladministrasjon Undervisning Barnehager Helse/sosial/omsorg Samferdsel/teknikk Annen virksomhet. I dette notatet gis det et estimat på hvor mange årsverk som trengs den nærmeste tiårsperioden innenfor hver av sektorene nevnt over. Dette skjer på bakgrunn av forventede demografiske forandringer, samt ulike forutsetninger knyttet til de ansatte. I tillegg beregnes fremtidig behov for årsverk for ulike personellkategorier. En personellkategori er en aggregering av stillinger som er nært knyttet til hverandre. For eksempel består personellkategorien sykepleier av stillingene; sykepleier, spesialsykepleier og klinisk spesialsykepleier. For en oversikt over de ulike personellkategoriene, og hvilke stillinger som inngår i hver kategori, se vedlegg Forutsetninger knyttet til de ansatte Det er i modellen lagt inn visse antagelser knyttet til de ansatte. Antagelsene er basert på utviklingen de senere årene, samt ulike forventinger. Turnover Det antas at de ansatte vil ha samme turnover i perioden 2013 til 2023 som de har hatt i gjennomsnitt i perioden fra 2010 til

7 Seniorer De senere år har andelen årsverk utfør av personer over 59 år økt noe i kommunesektoren. Dette kan sees i sammenheng med endringene i pensjonsordningen som vil bidra til at eldre etter hvert vil stå lengre i jobb. Det antas at denne trenden vil fortsette den nærmeste tiårsperioden. Stillingsstørrelse Stillingsstørrelsene innenfor de ulike personellkategoriene har holdt seg stabil de siste fire årene. Det antas derfor at det ikke vil være noen endringer i gjennomsnittlig stillingsstørrelse from mot Utdanningsnivå Det antas at utdanningsnivået blant ansatte vil stige noe fram mot Innenfor barnehager, helse/sosial/omsorg og administrativt merkantilt personell har andelen ufaglærte sunket noe de senere årene. Det antas at denne trenden vil fortsette fram mot De senere år har andelen ansatte med treårig ingeniørgrad blitt redusert noe på bekostning av ansatte med femårig teknisk utdannelse på masternivå. Denne trenden antas også å fortsette fram mot Sykefravær og permisjoner De senere år har sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden gått noe ned samtidig som sykefraværet i arbeidsgiverperioden har gått noe opp. Det antas derfor en svak nedgang i sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden og en svak oppgang i sykefraværet i arbeidsgiverperioden. Ansatte innen administrasjon, samferdsel og teknikk og annet Det antas at veksten i antall årsverk innenfor sektorene administrasjon og annet øker i mindre grad enn befolkningsveksten. Denne veksten er antatt til 75 prosent av veksten i befolkningen. Samtidig antas det at behovet for årsverk innenfor sektoren samferdsel og teknikk vil øke i noe større grad enn befolkningsøkningen. Dette som en følge av forventet fremtidig satsing på sektoren samferdsel og teknikk blant annet som følge av forventet våtere klima og økt satsing på veier. Annet Det er forutsatt uendret omfang av lærere i forhold til elever, barnehageansatte i forhold til barn og uendret omfang av pleiepersonell per pasient og per aldersgruppe. Som følge av samhandlingsreformen antas det en svak økning av kommunalt ansatte innenfor sektoren helse/sosial/omsorg. Økningen er antatt å berøre alle typer personell innenfor sektoren, selv om hovedvekten vil ligge hos helse og pleiepersonell. 6. Resultater I alle regionene forventes det at behovet for årsverk vil øke markant fram mot Det er spesielt regionene Østfold, Akershus og Oslo, og som vil oppleve den sterkeste veksten i behovet for årsverk og ansatte totalt sett. I Østfold, Akershus og Oslo er det beregnet at det i 2023 er behov for i overkant av flere årsverk i 2023 enn hva det er i dag. Dette tilsvarer en økning på 16,6 prosent. Regionene og forventes å ha den laveste veksten i behovet for årsverk, med ca. 7 prosent hver. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse varierer en del mellom de ulike regionene. Figur 4 viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse i de ulike regionene som et snitt over årene fra 2010 til

8 Figur 4. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i KS-regionene. Gjennomsnitt over årene 2010 til ,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 Tabell 5 viser forventet antall årsverk og ansatte for de ulike regionene fram mot 2023 gitt at gjennomsnittlig stillingsstørrelse holder seg stabil i de ulike personellkategoriene fram mot Figur 6 seks viser prosentvis forventet økning i antall årsverk fram mot Tabell 5. Behov for årsverk og ansatte per region Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte

9 Figur 6. Utvikling i årsverksbehov per region. 2013= Avganger og rekrutteringer Turnover i kommunesektoren totalt sett er på ca. 10,5 prosent per år. For å dekke opp for fremtidig behov for personell den neste tiårsperioden må det ansattes fler enn det som slutter. Figur 7 viser forholdet mellom hvor mange fler som må ansettes i forhold til hvor mange som forventes å forlate kommunesektoren per år for å møte fremtidig behov for personell. Som grafen viser må det mot slutten av prognoseperioden ansettes ca. 22 prosent flere personer i enn det som slutter fra et år til det neste for å dekke rekrutteringsbehovet. Det er spesielt mot slutten av prognoseperioden at behovet for flere rekrutteringer i forhold til avganger øker. Figur 7. Prosentvis antall fler rekrutteringer i forhold til avganger som trengs for å møte forventet fremtidig behov for årsverk. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Barnehager Som vist i figur 2a forventes befolkningen i aldersgruppen 1-5 år å utvikle seg noe ulikt mellom de ulike regionene. Dermed forventes også behovet for årsverk og ansatte innenfor sektoren barnehager å utvikle seg ulikt. Tabell 8 viser forventet antall årsverk og ansatte i de ulike regionene i sektoren barnehager. Figur 9 viser forventet utvikling i behov for årsverk innenfor sektoren. Ikke 9

10 uventet er det region som forventes å oppleve størst økning i behov for årsverk i denne sektoren, ettersom denne regionen også forventes å ha den sterkeste veksten i aldersgruppen 1-5 år. I denne regionen forventes antall årsverk å øke med nærmere 17 prosent fram mot Dette tilsvarer en økning på i overkant av 300 årsverk. forventer den laveste veksten i behov for årsverk i denne sektoren, med en økning på ca. 10 prosent, som tilsvarer i ca. 400 årsverk. Tabell 8. Behov for årsverk og ansatte i sektor barnehager Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 9. Utvikling i årsverksbehov i sektor barnehager. 2013= Innenfor sektoren barnehager utgjør personellkategoriene førskolelærere og faglært, barnehage ca. 60 prosent av årsverkene. De senere årene har disse personellkategoriene også økt sin andel av årsverkene på bekostning av personellkategorien ufaglært, barnehage. Denne trenden er antatt at vil fortsette fram mot I figur 10a og 10b er det vist eksempler på hvordan årsverksbehovet for førskolelærere forventes å utvikle seg den nærmeste tiårsperioden. I region forventes behovet for årsverk i denne personellkategorien å øke med ca. 21 prosent fram mot Dette tilsvarer en økning på 130 årsverk fra dagens 640. I region Østfold, Akershus og Oslo forventes en vekst på i 10

11 underkant av 20 prosent i denne personellkategorien, noe som tilsvarer i overkant av 800 årsverk fra dagens Figur 10a. Årsverksbehov for førskolelærere for årene 2013, 2018 og Figur 10b. Utvikling i årsverksbehov for førskolelærere. 2013= Undervisning Befolkningsutviklingen i aldersgruppenen 6-15 og år forventes å utvikle seg veldig ulikt regionene i mellom. Dermed forventes også rekrutteringsbehovet til sektoren undervisning å utvikle seg veldig ulikt mellom de forskjellige regionene. Som figur 3a viste forventes befolkningen i Nord- Norge i aldersgruppen 6-15 år å synke fram mot 2018 for deretter å ta seg opp til dagens nivå, mens samme befolkningsgruppe forventes å vokse i regionene, og Østfold, Akershus og Oslo. For aldersgruppen år forventes det enda større variasjoner i befolkningsutviklingen. Dette kom tydelig fram av figur 3b. Gitt den forventede befolkningsutviklingen i de ulike regionene kan man se av figur 12 at det i forventes en nedgang i behovet for årsverk innenfor sektoren undervisning. Her forventes det at en i 2023 har behov for ca. 500 færre årsverk i forhold til i dag. For er det estimert at årsverksbehovet innenfor sektoren vil synke fram mot 2021 for deretter å ta seg opp til dagens nivå. I alle de øvrige regionene forventes det at behovet for årsverk innenfor sektoren vil øke fram mot Det er spesielt Østfold, Akershus og Oslo og som forventes å oppleve størst vekst i behov for årsverk med henholdsvis 13 og 12 prosent fram mot Dette tilsvarer over årsverk for Østfold, Akershus og Oslo og nærmere 800 årsverk for. Tabell 11 viser forventet antall årsverk og ansatte i undervisningssektoren fram mot

12 Tabell 11. Behov for årsverk og ansatte i sektor undervisning Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 12. Utvikling i behov for årsverk i sektor undervisning. 2013= Innenfor sektoren undervisning utgjør personellkategorien undervisningspersonell rett over 60 prosent av årsverkene. Endring i behov for årsverk for denne personellkategorien vil derfor følge endring i behov for årsverk innenfor sektoren tett. For region er det estimert at det trengs 300 færre årsverk enn dagens i denne personellkategorien i For region Østfold, Akershus og Oslo, som forventes å ha den største veksten i behov for årsverk fram mot 2023, vil det være behov for en økning i antall årsverk på fra dagens til ca Figur 13a og 13b viser forventet utvikling i behov for årsverk for undervisningspersonell fram mot

13 Figur 13a. Behov for årsverk for undervisningspersonell Figur 13b. Utvikling i årsverksbehov for undervisningspersonell. 2013= Helse/sosial/omsorg Felles for samtlige regioner er at de forventer en kraftig vekst i aldersgruppen over 64 år. Dette kom fram av figur 2b over. Dette vil ha stor betydning for behovet for årsverk og ansatte innenfor sektoren helse/sosial/omsorg. Det er spesielt fra år 2019 og utover at det forventes en kraftig økning i denne aldersgruppen og dermed også en kraftig økning i årsverksbehovet innenfor sektoren. Det er region Østfold, Akershus og Oslo som forventer den største veksten i behov for årsverk, med en økning på nesten 23 prosent. Dette tilsvarer om lag 7 flere årsverk fra dagens til i Med unntak av forventer alle regionene en økning i behov for årsverk innenfor denne sektoren på mellom 17 og 22 prosent. Tabell 14 viser forventet antall årsverk og ansatte i de ulike regionene innenfor sektoren helse/sosial/omsorg, mens figur 15 viser forventet vekst i antall årsverk fram mot Tabell 14. Behov for årsverk og ansatte i sektor helse/sosial/omsorg Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte

14 Figur 15. Utvikling i behov for årsverk i sektor helse/sosial/omsorg. 2013= For å møte fremtidig årsverksbehov innenfor sektoren er det viktig å rekruttere nok fagarbeidere. Personellkategoriene sykepleier og fagarbeidere, helse/sosial/omsorg utgjør nærmere 50 prosent av årsverkene innenfor sektoren. I de senere årene har deres andel av årsverkene økt noe på bekostning av personellkategorien ufaglært, helse/sosial/omsorg. Det er antatt at denne trenden vil fortsette fram mot For samtlige regioner bortsett fra forventes det at behovet for årsverk for personellkategorien fagarbeidere, helse/sosial/omsorg vil vokse med mellom 20 og 25 prosent. For store regioner som og Østfold, Akershus og Oslo betyr dette at det i 2023 vil være behov for henholdsvis og flere årsverk enn hva behovet er i dag. For personellkategorien sykepleier forventer samtlige regioner en vekst i behovet for årsverk på mellom 20 og 32 prosent. Behov for antall årsverk og utvikling i årsverksbehovet for sykepleiere er vist i figur 16a og 16b. Figur 16a. Årsverksbehov for sykepleiere Figur 16b. Utvikling i årsverksbehov for sykepleiere. 2013=

15 Samferdsel og teknikk Årsverksbehovet i sektoren samferdsel og teknikk avhenger ikke av endringer i befolkningsstrukturen på samme måte som sektorene barnehager, undervisning og helse/pleie/omsorg. Forventet befolkningsvekst i perioden gir likevel en økning i årsverksbehovet i de ulike regionene. I tillegg er det antatt at behovet for årsverk innen samferdsel og teknikk vil vokse noe mer enn befolkningsøkningen. Årsaken er blant annet prognoser om våtere klima som krever mer innsats når det gjelder bygg og veier, samt en forventning om økt satsing på samferdsel generelt. Tabell 17 viser forventet behov for årsverk og ansatte innenfor sektoren, mens figur 18 viser forventet vekst fram mot Alle regioner forventer en økning i behovet for årsverk innenfor sektoren. Størst forventet økning er det i region Østfold, Akershus og Oslo med i underkant av 18 prosent. Dette tilsvarer om lag 600 årsverk. forventer den laveste veksten i behov for årsverk innenfor denne sektoren med ca. 6 prosent, som tilsvarer i underkant av årsverk. Tabell 17. Behov for årsverk og ansatte i sektor samferdsel og teknikk Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 18. Utvikling i årsverksbehov innenfor sektor samferdsel og teknikk. 2013=

16 De senere årene har det i sektor samferdsel og teknikk vært en økning i antall årsverk i personellkategorien Høyere universitetsutdanning, teknisk på bekostning av personellkategorien Ingeniører uten mastergrad. Det er antatt at denne trenden vil fortsette fram mot Figur 19a og 19b viser forventet antall årsverk for personellkategorien Høyere universitetsutdanning, teknisk fram mot Østfold, Akershus og Oslo forventer den største økningen i behov for årsverk i denne personellkategorien, med en økning på ca. 33 prosent. Dette tilsvarer en økning fra dagens 460 til ca. 620 i De øvrige regionene forventer en økning på mellom 20 og 26 prosent. Figur 19a. Årsverksbehov for Høyere universitetsutdanning, teknisk Figur 19b. Utvikling i årsverksbehov for Høyere universitetsutdanning, teknisk. 2013= Administrasjon I likhet med sektoren samferdsel og teknikk avhenger ikke behovet for årsverk i sektoren administrasjon av endringer i befolkningsstrukturen på samme måte som sektorene barnehager, undervisning og helse/sosial/omsorg. Det er antatt at veksten innenfor denne sektoren vil vokse med 75 prosent av befolkningsveksten. Forventet befolkningsvekst i perioden gir likevel en økning i årsverksbehovet innenfor denne sektoren i samtlige regioner. Forventet antall årsverk og ansatte innenfor sektoren administrasjon er vist i tabell 20, mens figur 21 viser forventet utvikling i antall årsverk fram mot Ikke uventet følger utviklingen i antall årsverk innenfor sektoren administrasjon befolkningsutviklingen som var vist i figur 1b. 16

17 Tabell 20. Behov for årsverk og ansatte i sektor administrasjon Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Figur 21. Utvikling i behov for årsverk innenfor sektor administrasjon. 2013= Sykefravær Fraværet innenfor de ulike sektorene vil også ha betydning for rekrutteringsbehovet. I dette notatet er det tatt utgangpunkt i det gjennomsnittlige fraværet for ulike aldersgrupper innenfor hvert yrke. De senere årene har det vært en økning i sykefraværet i arbeidsgiverperioden, mens det har vært en nedgang i sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden. Denne trenden er antatt å fortsette fram mot Det samlede sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner er på 9,4 prosent. Men fraværsprosenten varierer noe regionene i mellom. Forventet sykefravær fram mot 2023 avhenger av strukturforandringer i befolkningen. For eksempel forventes det at befolkningen i aldersgruppene 1-5 år og 65+ år vil vokse relativt til de andre aldersgruppene. Dermed forventes også antall årsverk i sektorene barnehager og helse/sosial/omsorg å vokse. Innenfor disse sektorene er det høyere 17

18 sykefravær enn i de andre sektorene. Derfor forventes også det samlede sykefraværet i kommunesektoren å øke noe fram mot Figur 22 viser forventet sykefravær i de ulike regionene fram mot Figur 22. Forventet sykefravær frem mot ,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00%

19 Vedlegg: Personellkategorier Rekrutteringsmodellen deler ansatte inn i 29 personellkategorier. Disse er aggregeringer av stillingsinndelingen som benyttes i Hovedtariffavtalen (HTA). Personellkategoriene og deres sammenheng med HTA-stillinger er gjengitt nedenfor. Noen HTA-stillinger er delt over flere stillingsgrupper. I disse tilfellene har KS i utplukket også delt dem etter utdanning eller tjenestested. Det betyr at ingen er telt med to ganger, men at noen HTA-stillinger er delt mellom rekrutteringsmodellens personellkategorier. Personellkategori Førskolelærere Stillingskode, HTA 6709 Stillingsbetegnelse, HTA FØRSKOLELÆRER 7637 PEDAGOGISK LEDER Faglærte,barnehage 6986 FAGARBEIDER 7024 BARNEPLEIER 7517 FAGARBEIDER Ufaglærte,barnehage 6572 ASSISTENT 6912 SERVICEMEDARBEIDER Sykepleiere 7174 SYKEPLEIER 7523 SPESIALSYKEPLEIER 7714 KLINISK SPES. SYKEPLEIE Vernepleiere, miljøterapeuter 6455 VERNEPLEIER 6675 MILJØTERAPEUT Ergo- og fysioterapeuter 6517 ERGOTERAPEUT 7066 FYSIOTERAPEUT 7617 SPESIALFYSIOTERAPEUT Fagarbeidere, helse/sosial/omsorg 61 HJEMMEHJELP 6910 FOTTERAPEUT 6986 FAGARBEIDER 7024 BARNEPLEIER 7076 HJELPEPLEIER 7517 FAGARBEIDER 7681 SPESIALHJELPEPLEIER 19

20 7716 FAGARB. MED SPESIALUTD. Ufaglært, he/sos/oms. 61 HJEMMEHJELP 6572 ASSISTENT 6583 PLEIEMEDARBEIDER 6671 ARBEIDSTERAPEUT 6912 SERVICEMEDARBEIDER Høgskoleutd m/viderutd., he/sos/oms HELSESØSTER 7592 KLIN. BARNEVERNPEDAGOG 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS 7715 KOSTØKONOM 8209 JORDMOR Høyere universitetsutd., helse og sosial 7522 SPESIALPEDAGOG 7712 STILL. M/KRAV MASTERGR TANNLEGE 8470 PSYKOLOG 8527 LEGE 8533 VETERINÆR Sosionom,barnvernped. ol BARNEVERNSPEDAGOG 7168 SOSIALKURATOR 7534 SOSIONOM 7619 KLINISK SOSIONOM Div. personell he/pl/oms 7 TANNHELSESEKRETÆR 7175 TANNPLEIER 7352 AMBULANSESJÅFØR 7710 TVERRFAGL. SPES.UTD. HS Undervisningspersonell 7960 LÆRER U. GODKJ. UTD LÆRER 7962 ADJUNKT 20

21 7963 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD LEKTOR 7966 LEKTOR M. TILLEGGSUTD. Faglærte, undervisning 6675 MILJØTERAPEUT 6986 FAGARBEIDER 7517 FAGARBEIDER Annet personell, undervisning 6527 HÅNDVERKSMESTER 6572 ASSISTENT 7249 PED./PSYK. RÅDGIVER Ingeniører Høyere universitetsutd teknisk 8084 INGENIØR 8084 INGENIØR 8530 RÅDGIVER 8535 ARKITEKT Fagarbeidere, teknisk 6527 HÅNDVERKSMESTER 6986 FAGARBEIDER 7237 BRANNKONSTABEL 7517 FAGARBEIDER 8293 MASKINIST Annet personell, teknisk 6014 ARBEIDER 6293 MASKINIST 6912 SERVICEMEDARBEIDER 7177 TEKNIKER Øverste ledelsesskikt 7451 LEDER KAP. 4B 71 REKTOR/LEDER 74 AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER 8451 LEDER KAP ØVERSTE ADM. LEDER 9451 LEDER KAP REKTOR/LEDER 94 AVD.LED/U.INSP/FAGLE 21

22 Arbeidsledere 7003 ARBEIDSLEDER/FORMANN 7451 LEDER KAP. 4B 7453 FAGLEDER Saksbehandler med høgskole 6559 KONSULENT 7531 SAKSBEHANDLER 8530 RÅDGIVER Kontor/adm/merkantilt personell 6559 KONSULENT 6863 SEKRETÆR 6986 FAGARBEIDER 7199 HELSESEKRETÆR 7517 FAGARBEIDER 7520 FØRSTESEKRETÆR 7531 SAKSBEHANDLER Annet kontor/administrasjon 6572 ASSISTENT 6912 SERVICEMEDARBEIDER 7196 KONTORMEDARBEIDER Vaktmestere og renholdere 6541 VAKTMESTER 7210 RENHOLDER Musikk og kulturpersonell MUS. & KULTURSKOLELÆRER MUS. & KULTURMEDARBEID. MUS. & KULTURSKOLELÆRER 7026 BIBLIOTEKAR 74 DISTRIKTSMUSIKER 7498 DISTRIKTSMUSIKER 8103 KONSERVATOR 8112 SPESIALBIBLIOTEKAR Utdanningsstillinger 7711 UTDANNINGSSTILL. M.M UTDANNINGSSTILL. M.M. 22

23 Annet personell, høyere utdanning 7712 STILL. M/KRAV MASTERGR ADVOKAT 8392 PREST Annet personell, annet 6221 KONTROLLØR/INSPEKTØR 6771 LANDBRUKSVIKAR 6883 SJÅFØR 6986 FAGARBEIDER 7517 FAGARBEIDER 23

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. Dette notatet gir en gjennomgang av resultatene, samt

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Tabell 2.3.1b KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER

Tabell 2.3.1b KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2016 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 21.807 20.946 18.685 41.185 1.773 175

Detaljer

Tabell 2.3.1c KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN

Tabell 2.3.1c KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2016 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 7.856 7.552 7.021 41.510 1.822 592 2,0%

Detaljer

4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR % ADJUNKT ,5% 1,5% 101%

4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR % ADJUNKT ,5% 1,5% 101% svekst 4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR 7730 16 13 13 45.537 173 107.. 106% ADJUNKT 7962 28.956 27.847 25.197 41.911 1.786 291 1,5% 1,5% 101% ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 7963 38.411 36.892 34.059 46.159 1.931 447 2,1%

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2016 til 1.12.. ADJUNKT 7962 24.840

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. 4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR 7730 13 12,5 45.537 173 107 svekst ADJUNKT 7962 24.233 21989 41.700 1.824 145 1,5 1,5 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 7963

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2015 til 1.12.. ADJUNKT 7962 25.415

Detaljer

4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR % ADJUNKT ,5% 1,5% 102%

4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR % ADJUNKT ,5% 1,5% 102% svekst 4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR 7730 15 12 12 45.440 188 116.. 107% ADJUNKT 7962 21.324 20.512 18.372 41.818 1.781 171 1,5% 1,5% 102% ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 7963 27.297 26.218 24.004 46.142 1.913 307 2,1%

Detaljer

4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR ADJUNKT ,6% 1,5% 97%

4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR ADJUNKT ,6% 1,5% 97% svekst 4-ÅRIG SPES.UTD + 1 ÅR 7730 1 1 1...... ADJUNKT 7962 7.632 7.335 6.825 42.160 1.801 616 1,6% 1,5% 97% ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 7963 11.114 10.674 10.055 46.198 1.973 782 2,0% 2,0% 106% ADVOKAT 8001

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 - (Fylkeskommuner) Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 - (Bergen, Trondheim og Stavanger) Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Arendal kommune

Statistikkpakken - Arendal kommune Statistikkpakken - Arendal kommune Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Arendal kommune. Tall pr. 1.12.2016 og 1.12.2017 basert på KS' PAI-register. Kjønn Månedsfortjeneste

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 - (Store kommuner utenom de fire største byene) Kommunenummer Kommunenavn 0101

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 10 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 10 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger

Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Statistikkpakken - Gruppe 16 De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 16 - (De ti kommunene med høyest frie disponible inntekter

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 01 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 01 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 04 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 04 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 03 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 03 - (Små kommuner med middels bundne

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 02 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 02 - (Små kommuner med middels

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 06 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 06 - (Små kommuner med høye bundne kostnader

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 05 - (Små kommuner med høye bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 05 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 05 - (Små kommuner med høye bundne

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser / avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader.

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser / avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader. Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser / avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader Oversikten over stillingskoder med nedenfor er sortert etter kapittel i Hovedtariffavtalen og viser rapporteringsbenevnelser,

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2019

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2019 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2019 KS VEDLEGG TIL PROTOKOLL 1. mai 2019 kl. 00.15 Øvrige krav er ikke tatt til følge. 2 MELLOMOPPGJØRET PR. 1.5.2019 I ØKONOMI 2019 A. HTA kapittel 4 sentrale pr. 1.5.2019 Til

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

I tillegg bes TBSK gjennomgå og gi en analyse av utviklingen av minstelønnssatsene.

I tillegg bes TBSK gjennomgå og gi en analyse av utviklingen av minstelønnssatsene. MEKLERENS FORSLAG I sakene 2019 013 og 2019-014 mellom Unio (Sak 2019-013) Akademikerne-kommune (Sak 2019-14) på den ene side og KS på den annen side vedrørende mellomoppgjøret 2019. Partene er enige om

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2026. Beregningene er gjort ved bruk av KS rekrutteringsmodell. Data i modellen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12.

Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12. Fagstiger for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning korrigert for minstelønnsgarantiene i lokalt oppgjør gjeldende fra 01.08.12 Alternativ Barneverns konsulent Barnevernskonsulent I Barnevernskonsulent

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Forventede endringer i vår region Strategikonferansen Gjøvik Regiondirektør Trond Lesjø. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Forventede endringer i vår region Strategikonferansen Gjøvik Regiondirektør Trond Lesjø. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forventede endringer i vår region Strategikonferansen Gjøvik 7.02.18 Regiondirektør Trond Lesjø «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Det er vanskelig å spå især om fremtiden» men likevel Disposisjon

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Aldersfordeling i kommunesektoren fra 2005 til 2014

Aldersfordeling i kommunesektoren fra 2005 til 2014 sfordeling i kommunesektoren fra til Innledning Dette notatet gir en kort gjennomgang av aldersfordelingen til de ansatte i kommunesektoren fra til. Med kommunesektoren menes i dette notatet ansatte i

Detaljer