1. Innledning. 2. Hovedresultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning. 2. Hovedresultater"

Transkript

1 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register, samt en befolkningsprognose fra SSB Hovedresultater I perioden fra 2014 til 2024 er det estimert at befolkningen vil øke med 10,5 prosent. Dette tilsvarer nærmere personer. Gitt den forventede befolkningsveksten må antall sverk i landets kommuner og fylkeskommuner øke med 12,5 prosent for å opprettholde dagens nivå på kommunale tjenester. Dette tilsvarer en økning på i overkant av sverk fra dagens Gitt at gjennomsnittlig stillingsstørrelse holder seg stabil vil det være behov for ca flere ansatte i 2024 enn det er per i dag. Det er estimert at ca personer vil forlate kommunesektoren per fram mot For å dekke opp for antall personer som forlater kommunesektoren og for å møte fremtidig behov må ca personer komme til hvert. Økt stillingsstørrelse, økt avgangsalder og lavere turnover er et mål for kommunesektoren og noe det jobbes med kontinuerlig. Dersom gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker med ett prosentpoeng fram mot 2024, andelen ansatte som fortsatt er i jobb ved fylte 65 øker med ett prosentpoeng, og gjennomsnittlig turnover reduseres med ett prosentpoeng, vil det i 2024 være behov for flere ansatte enn det er per i dag. Altså færre enn dersom dette ikke oppnås. Antall rekrutteringer som er nødvendig for å møte fremtidig behov for ansatte vil reduseres fra per til per. 3. Behov for sverk fram mot 2024 Per desember 2014 var det sverk i kommuner og fylkeskommuner. For å tilby samme nivå på tjenester den nærmeste tisperioden må antall sverk øke med fram mot Tabell 3.1 viser estimert behov for sverk innenfor ulike sektorer fram mot Tabell 3.1 Behov for sverk per sektor Administrasjon Barnehager Helse/pleie/omsorg Samferdsel og teknikk Undervisning Annet Årsverk totalt Den klart største økningen i sverksbehov forventes innenfor helse/pleie/omsorg med ca sverk. Dette tilsvarer en økning på 22,4 prosent. Figur 3.2a under viser prosentvis endring i behov for sverk per sektor fram mot Det er store forskjeller i fremtidig behov for sverk mellom de ulike sektorene. I barnehagesektoren er det beregnet at behovet vil øke med 9,4 prosent. Den 1 Det er her brukt SSBs MMMM-alternativ som befolkningsprognose. 1

2 laveste veksten i behov for sverk fram mot 2024 forventes i undervisningssektoren, med 5,5 prosent. Dette tilsvarer ca sverk. Det er på grunn/ungdomsskolenivå at sverksbehovet innenfor undervisningssektoren vil vokse mest, med 6,5 prosent. Dette tilsvarer sverk fram mot I den videregående skolen vil behovet for sverk først synke fram mot 2019 for så å vokse fram mot I 2024 forventes en vekst i sverksbehov på 2,7 prosent i forhold til i dag. Dette tilsvarer ca sverk. Figur 3.2b. viser sverksbehov i undervisningssektoren fram mot Figur 3.2a Endring i sverk per sektor Figur 3.2b Endring sverk i undervisningssektoren 25% 2 15% Administrasjon Barnehager Helse/pleie/omsorg Samferdsel og teknikk Undervisning Annet 8,0 % 6,0 % 4,0 % Undervisning totalt Grunn/ungdomsskole Videregående skole 1 2,0 % 5% 0,0 % -2,0 % -5% -4,0 % 4. Behov for ansatte fram mot 2024 Ettersom en stor andel av de ansatte i kommunal sektor ikke er i full stilling, er det fler ansatte enn sverk. Per desember 2014 var det totalt ansatte i kommuner og fylkeskommuner. For å opprettholde dagens nivå på tjenestene og for å møte fremtidig behov vil det i 2024 være behov for ansatte. Dette er en økning på 13,1 prosent. Tabell 4.1 Behov for ansatte per sektor Administrasjon Barnehager Helse/pleie/omsorg Samferdsel og teknikk Undervisning Annet Ansatte totalt Den klart største veksten i behov for ansatte forventes å komme i helse/pleie/omsorgssektoren med ca ansatte. Dette tilsvarer en økning på 22,1 prosent. Lavest relativ vekst i behov for ansatte ventes i undervisningssektoren med 5 prosent, som tilsvarer ca personer. 2

3 5. Hvor mange må rekrutteres? Gjennomsnittlig turnover i kommunesektoren de siste fire ene er 12,4 prosent. Men denne varierer mye mellom ulike stillingsgrupper. Gitt at turnover i ene frem mot 2024 vil holde seg på samme nivå for alle stillingsgrupper vil i gjennomsnitt personer forlate kommunesektoren hvert. For å erstatte de som forlater kommunesektoren og for å dekke opp for fremtidig behov for ansatte må det i snitt rekrutteres personer per den nærmeste tisperioden. Figur 3 viser hvor mange som forventes å forlate kommunesektoren per, og hvor mange som må komme til for å dekke fremtidig behov. Merk at antall rekrutteringer nærmer seg personer per mot slutten av prognoseperioden. Figur 5.1 Avganger og rekrutteringer Avganger Rekrutteringer - Antall personer som må rekrutteres inn til kommunesektoren per kan virke høyt. Det er her verdt å merke seg at det er vanlig at folk forlater kommunesektoren for en periode for så å komme tilbake senere. Disse personene vil dermed ha erfaring fra sektoren fra tidligere arbeidsforhold. Fra 2012 til 2013 forlot nærmere personer kommunesektoren. I 2014 var over av disse tilbake i kommunal sektor. Hvis man gjør tilsvarende øvelse for andre tidsperioder f man omtrent samme resultat. 6. Hva bestemmer behovet for antall sverk, antall ansatte og antall rekrutteringer? Dette notatet skiller på behov for antall sverk, antall ansatte og hvor mange som må rekrutteres for å møte behovet for ansatte. Fremtidig behov for sverk er bestemt av befolkningsveksten, og strukturforandringer i befolkningen. Figur 6.1a viser en befolkningsprognose frem mot Den viser også endringer i befolkningsstrukturen. Som figuren viser er det store forskjeller aldersgruppene i mellom. Aldersgruppen 65+ er beregnet å vokse mest med 26 prosent. Dette vil påvirke helse/pleie/omsorgssektoren spesielt. Aldersgruppen forventes først å synke fram mot 2019 for deretter å stige. I 2024 har denne aldersgruppen vokst 2,7 prosent fra dagens nivå. Denne aldersgruppen påvirker spesielt behov for sverk i den videregående skolen. Aldersgruppen 1-5 vil øke med 9,4 prosent, som hovedsakelig vil påvirke barnehagesektoren. 3

4 Figur 6.1b viser befolkningsutviklingen der aldersgruppen 65+ er splittet opp i tre mindre aldersgrupper. Pleiebehovet blant de over 65 varierer. En 85-ing har normalt sett større pleiebehov enn en 66-ing. Derfor vil sverksbehovet i helse/pleie/omsorgssektoren også avhenge av hvordan befolkningsstrukturen innad i aldersgruppen 65+ utvikler seg. Figur 6.1a Befolkningsprognose Figur 6.2b Befolkningsprognose % 2 15% Alle % -5% 1-1 KILDE: SSB Fremtidig behov for ansatte avhenger av flere faktorer enn bare befolkningsveksten. Blant annet aldersfordeling til de ansatte, pensjonsalder til de ansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Figur 6.1a viser aldersfordelingen til de ansatte i kommunesektoren i 2014, og beregnet aldersfordeling i 2019 og Figur 6.1b viser hvordan gjennomsnittlig stillingsstørrelse varierer mellom ulike aldersgrupper av ansatte. Figur 6.1a Antall ansatte per ettig aldersgruppe Figur 6.2b Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Alder Under Over 59 Hvor mange som må rekrutteres for å dekke opp for behovet for ansatte, avhenger både av hvor stort selve behovet for ansatte er, og av hvor mange som slutter. Hvis et høyt antall personer slutter må disse erstattes av nyrekrutteringer. Men det må rekrutteres flere personer enn det som slutter fordi behovet for ansatte vil øke fram mot

5 Dersom man klarer å påvirke noen av faktorene nevnt over betyr det at man også kan påvirke hvor mange ansatte som trengs og hvor mange nyrekrutteringer som må til for å møte fremtidig etterspørsel etter kommunale tjenester. I de to neste avsnittene er det vist hvordan behovet for ansatte og behovet for rekrutteringer påvirkes av endringer i disse faktorene. 7. Behov for ansatte og rekrutteringer ved endring i stillingsstørrelse, avgangsalder og turnover. Det er sannsynlig at avgangsalder, stillingsstørrelse og turnover den nærmeste tisperioden ikke vil holde seg på samme nivå som i dag. Pensjonsreformen gjør at folk forventes å stå lenger i jobb. Det jobbes kontinuerlig med å øke stillingsstørrelsene til de ansatte gjennom Erklæring om heltidskultur som ble undertegnet i Gjennom KS arbeidsgiverstrategi Skodd for framtida jobbes det for å beholde kompetent personell i kommunesektoren, altså lavere turnover. Tabell 7.1 viser behovet for ansatte fram mot 2024 dersom man antar følgende: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker med ett prosentpoeng. Andelen ansatte som st i jobb ved fylte 65 øker med ett prosentpoeng i forhold til dagens andel. Gjennomsnittlig turnover reduseres med ett prosentpoeng i forhold til gjennomsnittlig turnover per i dag. Tabell 7.1 Behov for ansatte per sektor med antagelse om økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse, lavere turnover og økt pensjonsalder Administrasjon Barnehager Helse/pleie/omsorg Samferdsel og teknikk Undervisning Annet Ansatte totalt Sammenlignet med tabell 4.1 ser vi at behovet for ansatte i 2024 er redusert fra til Det vil altså si at dersom kommuner og fylkeskommuner lykkes med å påvirke faktorene nevnt over i ønsket retning vil også behovet for ansatte reduseres. Det er innenfor sektorene helse/pleie/omsorg og undervisning at behovet for antall ansatte kan reduseres mest med henholdsvis og færre ansatte enn hva behovet ville vært dersom det ikke skjer noen endringer i nevnte faktorer. Figur 7.2 viser lig antall avganger og rekrutteringer gitt at man klarer å oppnå økt stillingsstørrelse, høyere avgangsalder og lavere turnover som nevnt i punktene over. Gjennomsnittlig antall rekrutteringer per som må til for å møte fremtidig behov for ansatte vil da reduseres fra til

6 Figur 7.2 Avganger og rekrutteringer med antagelse om økt gjennomsnittlig stilligsstørrelse, lavere turnover og økt pensjonsalder Avganger Rekrutteringer 0 8. Kan økte stillingsstørrelser demme opp for noe av rekrutteringsbehovet innenfor noen stillingstyper? Forrige avsnitt viste virkningen på makronivå av en svak endring i gjennomsnittlig stillingsstørrelse, pensjonsalder og turnover. I det følgende vises et eksempel på hvordan økt stillingsstørrelse isolert sett vil påvirke behovet for ansatte for en enkelt stillingsgruppe. Merk at det er behovet for ansatte, ikke sverk, som endres ved endret gjennomsnittlig stillingsstørrelsene. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunal sektor er 79 prosent. Men denne varierer mye mellom ulike stillingsgrupper. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for sykepleiere er for eksempel 77 prosent, mens den for hjelpepleiere er 68 prosent. Økte stillingsstørrelser vil dempe behovet for ansatte, som igjen vil dempe behovet for nyrekrutteringer. Gitt at man klarer å øke gjennomsnittlige stillingsstørrelse for sykepleiere med fem prosentpoeng fram mot 2024, altså 0,5 prosentpoeng per hvordan vil dette påvirke behovet for sykepleiere? Og hvordan vil det påvirke antall rekrutteringer som må til for å møte dette behovet? Beregninger viser at det i 2024 vil være behov for 22 prosent flere sykepleiere enn det er per i dag. Dette tilsvarer personer. Hadde gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt med 0,5 prosentpoeng per fram mot 2024, ville behovet for antall sykepleiere blitt redusert til 14 prosent. Dette tilsvarer personer. Kommunal sektor frigjør seg altså for sykepleiere dersom man klarer å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse med 5 prosentpoeng over en tisperiode. Turnover for sykepleiere er 11,4 prosent per. For å møte fremtidig behov for sykepleiere og for å erstatte de som forlater kommunal sektor må det i snitt rekrutteres sykepleiere per fram mot Gitt en økning i stillingsstørrelse på 0,5 prosentpoeng per fram mot 2024 ville rekrutteringsbehovet blitt redusert til 3700 sykepleiere per. Figur 8.1a viser hvordan behovet for antall sykepleiere endres dersom man klarer å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse med fem prosentpoeng fram mot Figur 8.1b viser hvordan antall rekrutteringer per ville blitt redusert. 6

7 Figur 8.1a Endring i antall sykepleiere Figur 8.1b Antall rekrutteringer av sykepleiere 25% 2 15% 1 5% Dagens stillingsstørrelse 5 pp økt stillingsstørrelse fram til Rekrutteringer Rekrutteringer 5 pp økt stillingsstørrelse fram til

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster.

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster. Økt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster Caroline Moe Masteroppgave i samfunnsøkonomi Økonomisk institutt Universitetet

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Åse Gornitzka og Ingvild Marheim Larsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning På oppdrag fra Forskerforbundet ved UiO Forord

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer