Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13"

Transkript

1

2 Innhald Forord side 3 Introduksjon side 4 Feltarbeid side 7 Registrere kulturminne digitalt side 12 Skjemautfylling side 13 Digitalisering side 17 Lenker side 20 Multimedia side 20 Regler for publisering av multimedia på internett side 25 Kontaktinformasjon side 27 Møre og Romsdal fylke 2

3 KULTURMINNEATLAS Så snart vi fekk høyre at var utpeika til kulturminneår, kom idèen om å nytte høvet til eit løft for kulturminnevernet. Møre og Romsdal fylke ønskte å legge til rette for at kulturminna kan skape verdi og kunnskap rundt om i kommunane. Vedtak i februar 2007 I februar 2007 vedtok kulturutvalet ei målsetting om at alle kommunane i Møre og Romsdal skal ha sitt kulturminneatlas innan 1. januar. Dette målet viste seg å vere for ambisiøst. Kommunane ønskte ein felles database for atlaset. Dette har vi imøtekome. I slutten av oktober i år er denne databasen ferdig utvikla, og kommunane kan starte arbeidet med å legge inn opplysningar om sine kulturminne. Eit samarbeid mellom kommunane i fylket og Møre og Romsdal fylke. Fylkeskonservatoren har hatt informasjons- og oppstartmøte der samtlege kommunar har delteke. Vi har også hatt nokre oppfølgingsmøte. Det har vore eit fruktbart samarbeid, der kommunane har vist stor interesse og gjort ein fin jobb med førebuinga av arbeidet til atlaset. Kva er formålet med eit kulturminneatlas? Det er fleire grunnar til at vi treng eit kulturminneatlas: Kommunane treng ei samla oversikt over viktige kulturminne for å ta gode avgjerder med omsyn til planlegging og vern. Den kunnskapen som ligg i atlaset, blir eit godt grunnlag for bruk i undervisninga. Reiselivet har bruk for kvalitetssikra data i si formidling. Sist, men ikkje minst, vil alle innbyggarane i kommunen kunne lære meir om si eiga lokalhistorie frå atlaset. Kva skal kulturminneatlaset innehalde? Atlaset skal vise dei kulturmiljøa og kulturminna som innbyggarane meiner er verdifulle. Ein må også sikre at alle kulturminne av regional og nasjonal verdi kjem med. Objekta kan spenne frå store, samanhengande kulturmiljø til små enkeltminne, frå bymiljø og bygningar, kulturlandskap og tekniske kulturminne, til samferdselsminne som vegar og bruer - for å nemne nokre eksempel. Nokre kulturminne har eit formelt vern, anten gjennom freding etter Kulturminnelova, som del av spesialområde bevaring etter Plan- og bygningslova eller gjennom statlege landsverneplanar. Desse kulturminna og -miljøa vil vere sjølvskrivne i atlaset, og kan ha både lokal, regional og nasjonal verdi. Eit dynamisk atlas Kulturminneatlaset skal vere dynamisk, gjennom at ein oppdaterer og legg til nye objekt etter kvart. Jens Peter Ringstad Fylkeskonservator Møre og Romsdal fylke 3

4 Instruksjon til kulturminneatlaset Kva skal kulturminneatlaset innehalde? Atlaset skal først og fremst vise dei kulturminna og kulturmiljøa som innbyggjarane meiner er verdifulle. Objekta kan spenne frå store, samanhengande kulturmiljø til små enkeltminne, frå bymiljø og bygningar, kulturlandskap og tekniske kulturminne, til samferdselsminne som vegar og bruer, for å nemne nokre eksempel. Ein må også sikre at alle kulturminna av regional og nasjonal verdi kjem med. Nokre kulturminne har eit formelt vern, anten gjennom freding etter Kulturminnelova, som del av spesialområde bevaring etter Plan- og bygningslova eller gjennom statlege landsverneplaner. Desse kulturminna og -miljøa vil vere sjølvskrivne i atlaset, og kan ha både lokal, regional og nasjonal verdi. For kategorien andre kulturminne enn hus, frå etter 1537, er det gjort lite eller ingen registrerungar. Likeins er det lite registrering av bygningar bygde etter Det er ønskjeleg å få fram den heilskaplege kulturhistoria som kulturminna fortel, i kvar kommune. Dersom mogleg prøv å få med bilete av kulturminnet eller frå staden kulturminnet ligger/har lugge da dette gjør kvaliteten på sia betre. Om ein hentar informasjon frå andre nettstadar, bøker m.m. skal kjelder tydeleg dokumenterast. Legg også med link til nettstadar der dette er brukt for å skaffe informasjon. Kva for kulturminne er allereie registrert i andre databasar? ASKELADDEN er ein database som inneheld kjente arkeologiske kulturminne/automatisk freda kulturminne frå før 1536, vedtaksfreda kulturminne etter 1536 og erklært automatisk freda kulturminne frå tidsrommet Oversikt over kor desse kulturminna ligg, finn ein ved å gå inn på kartet i kulturminneatlaset og hake av for ASKELADDEN (RA). Ein kan og gå inn på Riksantikvaren si publikumsversjon der ein finn oversikt over arkeologiske kulturminne, vedtaksfreda bygningar m.m. Veit ein om, eller finn, arkeologiske kulturminne, skal ein merke objektet inn på eit kartutsnitt og sende til Møre og Romsdal fylke, kulturavdelinga. Hugs å skrive namn og telefonnummer, slik at arkeologane kan ta kontakt for synfaring og utfyllande opplysningar. SEFRAK-registreringa er ein database som inneheld bygningar og restar etter bygningar som er bygde før Oversikta over kor desse kulturminna ligg, finn ein ved å gå inn på kartet i kulturminneatlaset og hake av for SEFRAK (RA). Tekstdelen til SEFRAK-registrerte objekt ligg i matrikkelen, som kommunen har tilgang til. SEFRAK-objekt skal ikkje registrerast på nytt. Unnatak er viss objektet er rive, er ombygd, ein har gamle foto, eller det er ei historie knytt til kulturminnet, som ein ønskjer å leggje inn i atlaset. I desse tilfella er det ønskjeleg at ein registrerer ved å fylle ut dei rubrikkane som har røde stjerner, og til dømes skriv rive i rubrikken for Beskriving. Det same gjeld om ein legg inn nye eller gamle foto, eller ein ønskjer å leggje inn ei historie til eit SEFRAK-registrert objekt. For meir informasjon, sjå Sjå kart med SEFRAK og ASKELADDEN under. Møre og Romsdal fylke 4

5 Møre og Romsdal fylke 5

6 Døme på kart med temadata. Temadata i tenesten er SEFRAK (eldre bygningar), Askeladden (automatisk freda kulturminne), naturvernområder og kulturlandskap. Sjå side 11. Tegnforklaring SEFRAK: Tegnforklaring Askeladden: Møre og Romsdal fylke 6

7 Feltarbeid Informasjon i media Ansvarleg/kontaktperson i kommunen, eventuelt registreringsleiar, bør ta kontakt med lokalpressa for å informere om registreringsarbeidet. Det er viktig at dei som skal ut i feltet for å registrere, vert presenterte med namn og foto, slik at folk kjenner dei att. Ein bør velje ut eit område som kan registrerast innan rimeleg tid, og sende ut informasjonsbrev til grunneigarar. Det er også viktig at ein tek personleg kontakt og får tillating før ein registrerer. Hugseliste til feltarbeid Kart eller flyfoto til å notere på. Papirblokk. Tjukk tusj. Blyant. Målband. GPS. Fotoapparat Kartfesting Ha med papirkart (kladdekart) eller flyfoto over det området som skal registrerast. Start feltarbeidet med å merke inn objektet på kartet, og gi det eit nummer. I tillegg kan ein skrive koordinata frå GPS. Papirkart kan ein få i kommunen, eller ved gå inn på kulturminneatlaset. Der kan ein leggje på fleire tema for å få ei oversikt, blant anna over SEFRAK-registeret objekt, eller arkeologiske kulturminne som er registrert i Askeladden. Sjå kart side 6 og info side 11. Møre og Romsdal fylke 7

8 Utskrift av kart Trykk på KART i menylinjen I kartet kan ein velje type bakgrunnskart og tilleggsinformasjon som vil visast i utskrift Om ein ønskjer større kart, er det eit val for dette i botnen av kartet Sjå side 17 for bruk av verkty zoom inn/ut og panorer. For å skrive ut kartet, må ein zoome inn til ønskt område. Trykk deretter på skriv utknappen. Ein vil da få eit utsnitt sendt over til maskina i PDF-format. Møre og Romsdal fylke 8

9 Registrering i felt Ta med utskrift av kart, samt utskrift av registreringsskjema. no/informasjon I skjemaet kan ein fylle inn tekst eller stikkord, slik at det er lettare å hugse eller finne fram i notatene når ein skal leggje inn i databasen. Sjå eige kapittel for utfylling. Hugs fotoapparat og GPS, for dei som har dette tilgjengeleg! Tjukk tusj, blyant, papirblokk og målband er også nyttig. Kvart kulturminne skal nummererast i kartutskriftet : lat 65, long 22, : lat 65, long 22, : lat 65, long 22, Her kan ein også eventuelt leggje til koordinat for kvart punkt. Når ein fotograferer kulturminnet, skal ein ta bilete av nummeret som står i kartet, som første bilete. Dette for å hugse kva for bilete som hører til dette kulturminnet. Dette er spesielt nyttig når ein registrerar ruiner. Sjå eksempel på neste side. Møre og Romsdal fylke 9

10 Fotografering Etter at objektet er merka inn på kartet, er det viktig å fotografere det nummeret som objektet har fått. Ha med ei A4-blokk med papir og ein tjukk tusj. Skriv nummeret med store tal på arket og fotografèr det. Ta bilete av kulturminnet frå ulike vinklar, fotografèr detaljar og ta også eit avstandsbilete der ein ser objektet i forhold til andre objekt, eller i forhold til terrenget. Det er betre å ta eit bilete for mykje enn å ta eitt for lite. Det er plass til 10 bilete for kvart objekt. Sjå døme på fotografering av hus. Dette prinsippet kan brukast for andre typar kulturminne også. Feltnotat Studèr objektet nøye og notèr mest mogleg av det du ser. Eksempel: Ruin, berre liten mur mot nord visest, Det kan sjå ut som om bygninga er tilbygd; annan type grunnmur mot vest o.s.b. Gi notata same nummer som det som er teikna inn på kartet. Koordinata frå GPS kan også skrivast her. Døme på fotografering av bygningar. Få med alle sidene på huset 1 2 Helst ein kombinasjon av desse to forslaga. Betre med eit bilete for mykje enn eit for lite. For hus med mange tilbygg kan det være aktuelt å dele opp fasaden i fleire bilete. Bruk skjønn og kreativitet. Møre og Romsdal fylke 10

11 Kva har man tilgang til i det digitale kartet? I det digitale kartet på kulturminneatlaset har ein tilgang til ein del bakgrunnskart og temakart. Topografisk kart, Topografisk rasterkart og Noreg i bilete er henta frå Statens Kartverk sine servertjenere. Topografisk rasterkart går over til økonomisk rasterkart ved 1: Temakart viser allereie registrerte kulturminne, samt temakart henta frå Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning. SEFRAK: Eit landsdekkande register over eldre bygningar og restar etter bygninger. For dei fleste kommunar er det kulturminne som er bygd før 1900 som er registrert. For Ålesund 1910, Brattvåg før 1920, Molde og Kristiansund før ASKELADDEN: Gjær oversikt over alle registrerte freda kulturminne og kulturmiljø i Noreg, samt over enkelte kulturminne med uavklart vernestatus. NATURVERNOMRÅDER: Datasettet beskriv områder vernet etter Lov om naturvern. Områdetypene er; Nasjonalpark, Naturreservat, Landskapsvernområde, Dyre-, fugle- og Plantefredingsområde. KULTURLANDKSAP:Kulturlandskap er alt landskap påvirka av menneskenes aktivitet gjennom tidene. Møre og Romsdal fylke 11

12 Digital registrering av kulturminne For å starte registrering av kulturminne, må ein logge seg på som brukar Nye brukarar må registrere seg. Trykk på ny brukar. Det vil da bli sendt ein epost til ansvarleg i kommunen, som vil godkjenne dei. For å registrere kulturminne i skjema går ein til fana ny artikkel Møre og Romsdal fylke 12

13 Skjema Tala i skjema tilsvarar tala til forklaring under. Møre og Romsdal fylke 13

14 2. Rubrikk: Kulturobjekt/kulturmiljø (Eit enkeltobjekt eller eit miljø med fleire kulturminne. Døme på eit kulturmiljø kan vere eit område med krigsminne, setermiljø, funn, sjøhusmiljø, sti med fleire kulturminne m.m.) I denne rubrikken er det viktig å ha namn på kulturminnet og nemne kor det ligg. Døme: Larsselet Overåsetra, Liabygda. 4. Kulturminnetype Agrart kulturlandskap Landbrukspåverka kulturlandskap, steingardar, dyrkingsspor, beiteområde, plantefelt m.m. Andre synlege kulturminne Synlege kulturminne som ikkje tilhøyrer nokon av dei andre kategoriane Anna Byggverk Alle slags byggverk, som hoppbakkar, idrettsanlegg m.m. Bygningar/hus Alle slags type bygningar Funnstad Stader med funn utan synlege spor, der ein tidlegare har funne kulturminne som pilspissar, eller andre lausfunn som er innlevert til musea eller stadar det har stått kulturminne frå nyare tid. Grøntområde Hagar, parkar, e.l. Krigsminne Krigsminne, installasjonar, fort, skytestillingar, skyttargraver, bunkersar, m.m. Kulturmiljø Stader med fleire enkeltminne av same type, eller fleire typar kulturminne innafor eit avgrensa område. Døme: setermiljø, tun, sjøhus, sti med fleire kulturminne, område med krigsminne, anlegg, m.m. Kulturminneløype/Sti Sti/løype med fleire kulturminne Maritimt kulturminne Kulturminne i tilknyting til hav og kystkultur. Døme: naturhamnar med fortyningsboltar, kulturminne under vann, båtar m.m. Minnesmerke Statuar, bautasteinar, minnesteinar, runesteinar, søyler Naturfenomen Naturfenomen som er tilknytt ei kulturhistorie eller ei segn. Døme: ein hellar (Skjonghellaren), skålgrop, huldersteinar m.m. Ruin Synlege restar etter kulturminne utan omsyn til alder og kategori. Tekniske industri, samferdsel Kanalar, tømmerrenner, telegraflinjer, radiomaster, kaianlegg, jarnveg, fabrikkanlegg, energiforsyningar, rodesteinar og andre merkesteinar, bruer, vegar og vad m.m. Usynlege kulturminne Kulturminne (utan omsyn til alder) under bakkenivå, under vatn eller heilt eller delvis fjerna. Døme: fiskeme, navigasjonspunkt, slagsted Type uspesifert Møre og Romsdal fylke 14

15 5. Opphavleg funksjon og noverande funksjon Her skal det stå opplysningar om kva slags funksjon kulturminnet eller miljøet opphavleg har hatt, og under noverande funksjon opplyser ein om kva det blir bruka til i dag. Har kulturminnet hatt fleire funksjonar, kan dette leggjast inn ved at ein først merker den eine funksjonen og deretter held nede Ctrl-tasten og merker av den andre. 6. Datering Her kan ein datere innafor eit hundreår eller innafor eit kvart hundreår, etter kor presise opplysningar man har. Veit ein ikkje alder kan ein merke av uspesifisert. 7. Eksakt årstal Har ein eksakte opplysningar om når kulturminnet er bygt eller når hendinga fann stad, skal dette stå i denne rubrikken. 8. Dateringskjelde Det er viktig at ein gjer greie for kor ein har henta opplysningane frå om når kulturminnet er bygt eller ombygt. Døme: I følgje eigar Nils Nilsen vart stova bygd i 1880, I følgje bygdeboka frå 1990, Årstalet 1850 står skrive over inngangsdøra, Garden vart utskifta i 1790 og stova vart sannsynlegvis bygd då, osb. 9. Beskrivelse Denne rubrikken skal innehalde fakta om kulturminnet, som utsjånad, storleik, forskjellig bruk opp gjennom tidene, når huset blei påbygt, kven som bygde, osb. 10. Andre opplysningar (fakta/forteljingar/tru/ tradisjonar) Faktaopplysningar kan vere for eksempel: Fleire slike funkisbygningar vart bygde i kommunen då kvalfangsten hadde sin glansperiode; sjå funkishus på Vik og Sørbø, Kvernberghammaren: Segner om dvergar som meistersmedar; les meir om segna i Digitalt fortalt. link., Bringe-Ragnhild, som ho vart kalla, var vidkjent for dei vovne teppa sine. Ho spann og farga alt garnet med plantefargar før ho vov. Teppa var spesielt fargerike, osb. 11. Synleg i terreng 12. Tillating 13. Redegjer for tillating Denne rubrikken vil ikkje vere synleg på nettet. Den som vil ha tilgang til rubrikken, er den kommuneansvarlege og den som registrerer kulturminnet. Andre har ikkje tilgang. Grunnar til at ein ikkje har henta tillating, kan vere at det er kulturminne i utmarksområde der eigarforholda er uklare, at det er offentlege kulturminne, kulturminne til allmenn bruk (som t.d. gamle vegfar) eller at eigaren bor på ukjent adresse, eller på annan måte er umogleg å nå. Møre og Romsdal fylke 15

16 14. Planstatus for området Opplysningar om planstatus får ein i kommunane. Døme: Området er regulert til spesialområde vern eller hensynsone, Ut frå kommuneplana ligg kulturminna i eit LNFområde, Området er regulert til industriområde, osb. 15. Andre registreringer/ dokumentasjon/ kjelder Eksempel: Kulturminnet er omskrive i bygdaboka som vart gitt ut i 1970, Kulturminnet er registrert i samband med rapport til konsekvensutreiing for industriutbygging, Kulturminnet er registrert i SEFRAK-registeret, osb. 16. SEFRAK-ID Er kulturminnet registrert i SEFRAK-registeret, skal nummeret stå her. SEFRAK-nummeret er samansett av kommunenummer, krinsnummer og løpenummer. Ein finn nummeret på kartet i atlaset ved å peike på objektet, eller ein finn det på SEFRAK-skjemaet. NB. Alle rubrikkane som har raud stjerne må fyllast ut. Størrelsen på teksten i rubrikkfelta beskrivelse (9) og andre opplysningar (10) kan være frå eit ord til fleire side. 17. Sett inn artikkel Trykk her for å lagre artikkel 18. Gardsnamn og bruksnamn Oversikt over gardsnamn kan ein få hos fylkeskonservatoren eller kommunen. Bruksnamn får ein hos eigar. 19. Gardsnummer og bruksnummer Strekker kulturminnet eller kulturmiljøet seg over fleire bruk/bruksnummer, eller (i sjeldne tilfelle) over fleire gardsnummer, skriv ein inn fleire nummer. Det er viktig at ein legg inn gards- og bruksnummer. Dette for at ein kan søke på kulturminnet. Det gjer det også lettare å bruke opplysningane i samband med planlegging, søk i kart, arkivarbeid og historieskriving. Møre og Romsdal fylke 16

17 19. Gardsnummer og bruksnummer (GNR/BNR) Strekker kulturminnet eller kulturmiljøet seg over fleire bruk/bruksnummer, eller (i sjeldne tilfelle) over fleire gardsnummer, skriv ein inn fleire nummer. Det er viktig at ein legg inn gards- og bruksnummer. Dette for at ein kan søke på kulturminnet. Det gjer det også lettare å bruke opplysningane i samband med planlegging, søk i kart, arkivarbeid og historieskriving. GNR/BNR får ein hos kommunen, eigar eller i kartet som ligg i atlaset. For å få frem GNR/BNR må ein zoome inn i kartet (forstørre opp) heilt til nummeret kjem fram. 20. Eigar Er det fleire som eig kulturminnet, skriv ein opp namn på alle. 21. Rekkefølje Nummerert rekkefølje Digitalisering Trykk på for å få opp kartet. Eit nytt vindauge med kart vil dukke opp. Her kan du digitalisere punkt, linjer og flater for hand. Det er også mogleg å leggje inn GPX- koordinat frå eigne data eller taste inn koordinat henta til dømes frå eit anna kart. Møre og Romsdal fylke 17

18 Over kartet er det verktøy for å zoome inn eller ut. Trykk på ikonet så den lyser gult. Bruk så musepeikaren og dra over valte område Verktøy for området vil zoome kartet ut til det dekker hele fylket For å forflytte deg vertikalt eller horisontalt i kartet, må ein bruke panoreringsverktøyet (ikonet med ein hand) Minimer, forstørr og lukk kartvindu I kartet kan du sjølv digitalisere inn eit punkt, ei linje eller ei flate Med dette ikonet får ein oversikt over allereie eksisterande kulturminne digitalisert av andre brukarar. Ved å trykke på GPX ikonet kan ein laste inn eigne GPX-koordinat henta frå eigen GPS-mottakar Sjå koordinater Ved å peike på eit punkt i kartet kan ein lese koordinatane for punktet nedst i høgre hjørne. Møre og Romsdal fylke 18

19 Legg til punkt Trykk på blyantikon og så trykk i kartet på kulturminne, eller skriv inn koordinat for hand frå til dømes ein gps. Ved digitalisering i kartet (her vist ved eit punkt) mådu skrive inn Namn på punktet (jamfør kulturobjekt/kulturm iljø)og Beskrivelse av punktet (kort beskrivelse av type kulturminne). Det samme gjeld ved linjer og polygon Trykk så Set inn. Ein kan redigere etterpå Ved digitalisering av linje eller flate avsluttar ein dette ved å dobbeltklikke med musetasten. I tillegg er det mogleg for brukaren å leggje til kartlag frå Riksantikvaren (RA) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) Når du er ferdig, lukkar du vindauget og fortset med registreringa i det opphavlege vindauget. Møre og Romsdal fylke 19

20 Lenker For å leggje til lenker, legg ein berre til lenketeksten i boksen for link. Namn vil vere namnet for lenka som visest i artikkelen. Sortering er den rekkefølgjen lenkene skal komme i. Trykk ny link for å legge til lenka. Multimedia For å leggje til multimedia, trykker ein enkelt på Set inn. Dette fører til at eit nytt vindauge opnar seg. Møre og Romsdal fylke 20

21 Nettstadar ein kan finne informasjon om eksisterande kulturminner. Nettstadar: Digitalt fortalt (www.digitaltfortalt.no) Frå nettsia: Digitalt fortalt ble lansert 3. februar og er ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret. Digitalt fortalt er under utvikling. Forbedringer kommer gjennom i. Digitalt fortalt vil leve videre etter. Kulturnett (www.kulturnett.no) Frå nettsia: Kulturnett.no er en integrert del av Norsk kulturråd. Kulturnett.no er den offisielle inngangen til norsk kultur på nettet. Nettportalen er opprettet på initiativ frå Kultur- og kirkedepartementet for å få norske kulturinstitusjoner og deres samlinger presentert på Internett Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) Frå nettsia: Du finner over kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer. Laget av Riksantikvaren. Miljøstatus (www.miljostatus.no) Frå nettsia: Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak. Sei ifrå til Kulturminneatlaset om ein skulle vite om fleire nettstadar. Nettstadar for turformål ved kulturminna: Morotur (www.morotur.no) Godtur (www.godtur.no) Ut (www.ut.no) Møre og Romsdal fylke 21

22 For multimedia har ein valet mellom 4 ulike typar: Bilete, video, lyd og PDF. Alle desse filtypane vil leggje seg som klikkbare ikon i sjølve artikkelen. Under skal ein leggje inn vanleg metadatainformasjon, som namn på biletet, beskriving av biletet (kor er det teke, osv.), sorteringsrekkefølgje i artikkelen, dato for når biletet vart teke og namn på fotografen. Under fil skal ein trykke på Bla gjennom. Her hentar ein filane frå si eiga datamaskin. Last ned reglar for publisering av multimedia og les desse nøye. Huk deretter av for eg har lese reglane Set så inn multimedia. Sjå spesifikasjonar for lyd, bilete, video og pdf på neste side Møre og Romsdal fylke 22

23 Størrelse på bilete og komprimering av disse. For innlegging av bilete har me satt ein grense på 3 MB (megabyte) noko som førar til at enkelte bilete kan være for store. For å komprimere bilete er det ein del steg ein kan ta. Komprimere bilete med Paint (Vanleg program i Microsoft Windows): Trykk «Start», «Alle programmer» og vel «Paint». Inne i Paint vel man «fil» og «opne» og vel det bilete man ynskjer å komprimere. Trykk så «Endre størrelse». Her kan man velje å endre storleik etter prosent eller pikslar. Om man vel pikslar, er det anbefalt å ikkje ha bilete større enn 1024 x 768 pikslar. Etter denne operasjonen trykk «fil» og «lagre som» slik at man lagrar ein kopi av originalbilete. Komprimere bilete med microsoft office picture manager: Trykk «Start», «Alle programmer», «Microsoft office» og «microsoft office vertyg» og vel Microsoft office picture manager. Ein kan også høyreklikke på eit bilete og velje opne i. Inne i programmet, trykk på «Bilete» (Bilde) og vel «endre storleik». Her kan ein også velje storleik etter prosent eller pikslar. Trykk «OK» og vel «fil» og «lagre som». For spørsmål, kontakt ansvarlege for kulturminneatlas. Møre og Romsdal fylke 23

24 Legg til kommentar i artikkel. I kvar artikkel kan brukaren leggje til ein kommentar til artikkelen. Dette gjeld også for brukarar som ikkje er innlogga. Eigaren av artikkelen vil få ein beskjed om at det har kome ein kommentar til artikkelen. Sett in kommentaren, ditt namn og e-post. Bare namn vil visast i artikkelen, men ein kan også huke av for å ikkje vise namn. Møre og Romsdal fylke 24

25 Regler for publisering av multimedia på internett Det finnes i dag ingen spesifikke lover som gjelder offentliggjøring av multimedia på Internett. Selve publiseringen vil imidlertid falle inn under åndsverkloven 45c. Mange har likevel frem til nå gjemt seg bak argumentet at de har en privat hjemmeside/blogg, og at de som privatpersoner kan legge ut omtrent hva de vil av multimedia og andre opplysninger om venner og kjente. EF-domstolen har derimot slått fast at dette ikke kan brukes som argument ved publisering på Internett, der personopplysninger (herunder også multimedia av gjenkjennelige personer) blir gjort tilgjengelige for et ubestemt antall personer. Enhver som publiserer multimedia eller andre personopplysninger på nettet må derfor også forholde seg til personopplysningsloven. Ingen angrefrist De fleste glemmer at en side på Internett er tilgjengelig for millioner av brukere plassert over hele verden. Når multimedia og andre personopplysninger legges ut på for eksempel en lokal forening sine hjemmesider er det fort gjort å tenke at sidene sikkert bare leses av medlemmer og eventuelt andre i nærmiljøet. Bildene kan derimot like gjerne lastes ned og brukes i et annet land, og man har absolutt ingen oversikt over hvem som vil benytte disse til hva. Når bildene først er publisert kan de benyttes av hvem som helst. Da hjelper det lite å fjerne disse fra hjemmesiden om man senere angrer. Skaden er allerede skjedd og kan være uopprettelig. Datatilsynet oppfordrer også til at man er spesielt tilbakeholden med å publisere multimedia og annen informasjon om barn på Internett. Nedenfor følger Datatilsynets vurderinger om publisering av multimedia på Internett, der det skilles mellom situasjonsbilder og portrettbilder. Situasjonsbilder Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse. Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet. I en slik helhetsvurdering er det viktig å tenke på at bildene heller ikke skal virke krenkende ut fra sammenhengen de benyttes i. Når det derimot gjelder bilder av krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der en ser ventende på et legekontor eller besøkende i et badeanlegg, bør disse normalt ikke publiseres på Internett uten samtykke, da interesseavveiingen fort vil falle ut til fordel for den avbildedes interesse. Møre og Romsdal fylke 25

26 Portrettbilder Her er hovedformålet å avbilde en eller flere bestemte personer. Hovedregelen er da at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet legges ut på nett. Regelen er begrunnet i at en slik publisering vil kunne medføre ulemper for de som er avbildet da noen vil føle det ubehagelig at bilder, gjerne sammen med opplysninger om navn eller lignende, gjøres tilgjengelig for alle. Denne ulempen vil normalt veie tyngre enn interessen i offentliggjøringen. Bilder som ligger på nettet kan være uskyldige nok i seg selv, men sammenholdt med bilder og opplysninger på andre nettsteder, vil de kunne gi en helhetlig profil av enkeltpersoner som disse ikke ønsker. Dette betyr for eksempel at om en skole vil offentliggjøre klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare skje om et uttrykkelig samtykke innhentes fra alle de avbildede, og fra deres foresatte dersom elevene er under 15 år, på forhånd. Det å legge ut familiebilder eller festbilder av omgangskretsen vil også kreve samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene. Samtykke Når det gjelder samtykke, stiller loven i utgangspunktet ikke krav til at dette skal være skriftlig, men det må ikke være noe rom for tvil om et samtykke virkelig er gitt eller ikke. Samtykket må være en aktiv handling. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger. Ut over de generelle bestemmelsene i personopplysningsloven bør man også kjenne åndsverkloven: Åndsverkloven 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når: a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i 23 første ledd tredje punktum eller 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. Møre og Romsdal fylke 26

27 Før du er heilt ferdig, har du moglegheita til å sjå ei førehandsvisning av artikkelen. Trykk deretter på fana Publisering for å publisere artikkelen, slik at andre kan sjå den. Artikkelen er no publisert og lagra i databasen. Dine eigne artiklar kan du no sjå under fana mi side helt øvst på menylinja. Her kan du også endre eller føye til på eigne artiklar. Sjå forøvrig hjelpeteksten nedst på sida. Møre og Romsdal fylke 27

28 Lykke til! Samarbeid - Kommunane i Møre og Romsdal - Arbeidsgruppe: Øyvind Takøy Naas, GIS-koordinator, M & R fylke Knut Sindre Vale, GIS-rådgivar, M & R fylke Jan Aakvik, koordinator Kulturnett Møre og Romsdal Ingunn Krosby, einingsleiar for kultur; Sula kommune Håvard Sørvik, leier kart og oppmåling; Nesset kommune Jens Peter Ringstad, fylkeskonservator, M & R fylke Brit Hansen, rådgivar kulturvern, M & R fylke - Hjelp til utarbeiding av registreringskjema: Anne Sætren, NIKU - Utprøving av registreringskjema: Aukra kommune v/ Ellen Karin Tangen og Aukra historielag Ansvarlege for utvikling av kulturminneatlaset: - Datateknisk ansvarlege: Øyvind Takøy Naas Knut Sindre Vale - Kulturminnefagleg ansvarleg: Brit Hansen Andre ansvarlege: - Økonomi: Nils Gunnar Soli, assisterande kulturdirektør, M & R fylke - Innkjøps- og anbodsprosess: Jorid Nerland, rådgivar M & R fylke Arnt Ove Hol, innkjøpssjef M & R fylke Kontaktpersonar - Datatekniske spørsmål: Knut Sindre Vale tlf e-post: - Kulturminnefaglege spørsmål: Brit Hansen tlf e-post: Kristoffer Dahle tlf e-post: - Kontaktar i kommunane: Ring kommunane og spør etter ansvarleg for kultur Møre og Romsdal fylke 28

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13 Innhald Forord side 3 Introduksjon side 4 Feltarbeid side 7 Registrere kulturminne digitalt side 12 Skjemautfylling side 13 Digitalisering side 17 Lenker side 20 Multimedia side 20 Regler for publisering

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2)

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) www.fylkesatlas.no er frå 06.05.2010 oppgradert til ny versjon (basert på Adaptive2). Overgangen til ny teknologi har ført til store endringar/betringar. Raskare prosessering

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7 2 Innhald Forord.......... 4 1.0 Samandrag......... 5 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga..... 6 3.0 Området......... 7 4.0 Kulturhistorisk riss........ 8 4.1 Automatisk freda kulturminne...... 8 4.2

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Rådmannen - personal og organisasjon Bakgrunn for kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Det vart i tariffoppgjeret 2008 semje mellom partane å gjennomføre ei kompetansekartlegging av alle

Detaljer

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO NY BRUKAR AV WWW.SKOGSVAAG.NO Nettsida har hatt om lag 892000 treff sidan år 2000. Både unge og gamle er faste besøkjarar av nettsida. Alle medlemmer kan leggje

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Eikesdalen, gnr. 79 i Nesset kommune Kristoffer Dahle 4 Innhald Forord.......... 6 1.0 Samandrag......... 7 2.0 Bakgrunn og formål med

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Søk regionalt miljøtilskot elektronisk

Søk regionalt miljøtilskot elektronisk Søk regionalt miljøtilskot elektronisk I 2016 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Vi håper du søkjer elektronisk! Dette er ei omtale av korleis du søkjer elektronisk

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Hvordan laste ned bilder fra NLMs bildebank:

Hvordan laste ned bilder fra NLMs bildebank: Hvordan laste ned bilder fra NLMs bildebank: Versjon 2 Utgitt 01.01.16 Følg denne brukermanualen for å laste ned og bruke bilder. Vi viser til kopirettigheter, kreditering og krav til merking ved offentlig

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Biletbruk på nettet 1 2

Biletbruk på nettet 1 2 Innleiing Denne vesle rettleiinga vil syne deg ein arbeidsflyt for å tilretteleggje bilete for publikasjon på internett. Desse operasjonane fordrar bruk av eit bilethandsamingsprogram. Slike er det mange

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Føredrag på stadnamnmøte i Gaupne, 11.2.2015. Av Randi Melvær, Fylkesarkivet (1) Alle dei 26 kommunane i fylket får publisert nokre av namna sine

Detaljer

Ein kort introduksjon til Fylkesatlas

Ein kort introduksjon til Fylkesatlas Ein kort introduksjon til Fylkesatlas Øvst til venstre: Finn din posisjon no Øvst til høgre: Zoom inn Nedst til venstre: Vis heile fylke Nedst til høgre: Zoom ut Scroll for å zoome ut og inn SHIFT + venstreklikk

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Elektronisk vedlegg: Informasjon om oppgåva: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne foldaren er det ei skildring av korleis

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks

estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks Nytt i kartløsningen Eiendommer Søknaden er forhåndsutfylt med eiendommer som hadde tiltak i fjor Ikke RMP-søknad 2013: Eiendommer fra PT-søknad Import

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

GlitreTid versjon 6.1, endringar

GlitreTid versjon 6.1, endringar GlitreTid versjon 6.1, endringar Innhold Registrering av løparar... 2 Ny løpar... 3 Importer.gtp... 4 Importer.xls(x)... 5 Format på Excel-fil... 5 Arkfaner:... 6 Løparnummer... 6 Klassar... 6 Distanse...

Detaljer

Elektronisk palliativ plan innføring og bruk i Acos CosDoc

Elektronisk palliativ plan innføring og bruk i Acos CosDoc Elektronisk palliativ plan innføring og bruk i Acos CosDoc Innhald 1 Tilretteleggje for bruk av palliativ plan (CosDoc systemansvarleg)... 2 1.1 Redigering av funksjonsområde... 2 1.2 Tilpasse tiltaks-/pleieplan

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

Bilete og figurar i Word

Bilete og figurar i Word Bilete og figurar i Word av Kjell Skjeldestad Ofte har me behov for å setje inn ulike illustrasjonar i teksten vår. Det kan vere bilete, teikningar, diagram osv. Me skal sjå på nokre av dei mulegheitene

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer