Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?"

Transkript

1 Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad

2 Noen hovedresultater Undersøkelsen er representativ for IP-godkjente. Svarprosenten er % er motstandere av generell bevæpning, men det er flere tilhengere av generell bevæpning i år enn i fjor. I synet på generell bevæpning er det store variasjoner mellom politidistriktene: I Oslo er det et klart flertall for generell bevæpning, og i Sør-Trøndelag og Hordaland et klart flertall mot generell bevæpning. Det er iøynefallende kjønnsforskjeller politimenn ønsker generell bevæpning mer enn politikvinner. UEH er den IP-kategori der tilslutningen til generell bevæpning er størst, og det er større tilslutning i ordenstjenesten enn blant IP-godkjente med andre hovedarbeidsoppgaver. Det er størst oppslutning om generell bevæpning blant IP-godkjente under 36 år. Jo lengre yrkeserfaring, jo sterkere motstand mot generell bevæpning. De færreste har endret syn som følge av 22/7, men de som har endret syn, mener i større grad at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste. De færreste har endret syn som følge av lokal behandling/debatt, men de som har endret syn, mener i større grad at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste. Om undersøkelsen og svarprosenten 1 Denne rapporten er laget på grunnlag av en spørreundersøkelse blant IP-godkjente i kategori 1-5 på oppdrag fra Bevæpningsutvalget i Politiets Fellesforbund. I motsetning til fjorårets bevæpningsundersøkelse med mange åpne spørsmål, besto undersøkelsen denne gang bare av lukkete svar ( kryss av -spørsmål). Spørreundersøkelsen ble sendt ut 25. september til respondenter med opprinnelig svarfrist 8. oktober 2012 (vedlegg 1). Det ble foretatt en purring til respondenter 4. oktober. Undersøkelsen ble avsluttet 10. oktober. Det kom i alt inn svar. 2 Det første spørsmålet lød: Har du vært IP-godkjent i løpet av de siste 3 år? På dette spørsmålet svarte ja og 426 nei. Av disse 426 var det 42 som deretter svarte at de ville bli regodkjent i løpet av Grunnlaget for å regne ut svarprosenten blir derfor Det er to hovedmåter å beregne svarprosenten på: 1) På grunnlag av hvor mange som fikk tilsendt spørreundersøkelsen. Ut fra et innledende spørsmål om man har vært IP-godkjent i løpet av de siste 3 år, er det altså 426 som svarer nei og 384 ville heller ikke blir regodkjent i Nettoutvalget blir derfor (det totale antall mulige respondenter) minus 384 (som ikke blir regodkjent) = antall mulige svar totalt. Det er et frafall på 135 på grunn av feil mailadresse og lignende. Vi legger derfor til grunn at den totalt antall mulige svar blir Antall svar er Svarprosenten på dette grunnlaget er Takk til Gry Jorunn Holmen på forbundskontoret for krysskjøringer og annen hjelp med det 2 Det er i denne undersøkelsen som i alle andre: Ikke alle har svart på alle spørsmål, og det fører til at N varierer i de ulike tabellene. 2

3 Dette er imidlertid intet godt mål på svarprosent for denne undersøkelsen hvor målgruppen består at de som har vært IP-godkjente de siste 3 år og de som blir regodkjent innen utgangen av Problemet oppstår fordi adresselistene ikke skiller mellom IP-godkjente og ikke IP-godkjente. Det finnes imidlertid en annen måte å anslå svarprosenten på: 2) Ut fra et anslag om antall IP-godkjente. Det er dette som gir det mest realistiske bildet av svarprosenten. I 2011-undersøkelsen var antallet IP-godkjente ukjent; det fantes ikke en samlet oversikt. I år har vi imidlertid data fra 22/7-kommisjonen å legge til grunn (kommisjonsrapporten s. 320). Her framkommer det at i alt var IP-godkjent i kategori 1-5 på det tidspunktet da kommisjonen innhentet tallene. I undersøkelsen, med kommisjonens tall lagt til grunn, blir svarprosenten 53,2. Undersøkelsen må karakteriseres som representativ for hva IP-personell i kategori 1-5 mener om permanent bevæpning på nåværende tidspunkt. Når resultatene brukes og presenteres, er det imidlertid viktig å formidle at undersøkelsen ikke er representativ for politiet i Norge. De som har svart i undersøkelsen utgjør ca. 27% av det totale antall polititjenestemenn og -kvinner. 3 Hovedresultatet et flertall mot permanent bevæpning 52% av IP-godkjente er mot generell bevæpning. Andelen som mener at politiet alltid bør bære våpen i tjeneste er imidlertid dobbelt så stor som i Selv om målgruppene ikke er identiske, kan sammenlikningen likevel gi en pekepinn på endringer som har funnet sted. I tillegg til at andelen som ønsker generell bevæpning har økt, er andelen som ikke har tatt klart lavere i 2011 enn i Flere har altså bestemt seg for hva de mener. Tabell 1. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Sammenlikning 2011 og I prosent og totaltall. Ja Nei Har ikke tatt N ,0 52,0 7, ,7 60,5 18, Tabellen sammenlikner altså to ulike utvalg. For å ytterligere illustrere endringer er undersøkelsen i 2011 derfor bearbeidet for å se for eller mot generell bevæpning i forhold til hovedarbeidsoppgave. Den neste tabellen viser resultatet i undersøkelsen etter hovedarbeidsoppgave. 3 Dette bygger på 22/7-kommisjonens rapport (s. 320), som opplyser at det totale antall polititjenestemenn og -kvinner var

4 Tabell 2. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste (2011)? Etter hovedarbeidsoppgave. I prosent og totaltall. Etterforskning Vakt og Begge deler eller lignende beredskap Ja 16,1 25,0 17,7 Nei 63,4 55,9 64,6 Vet ikke 20,5 19,1 17,7 N Inndelingen av hovedarbeidsoppgaver var noe annerledes i 2011-undersøkelsen enn i 2012 og direkte sammenlikning er derfor ikke mulig. Likevel kan noe sies: Når man ser spesielt på vakt og beredskap, bekreftes tallene fra tabell 1 om at de som har denne hovedarbeidsoppgaven nå i nesten dobbelt så stor grad mener at politiet alltid bør bære våpen i tjeneste. Også den neste tabellen viser at oppslutningen om generell bevæpning er størst i ordenstjenesten: Tabell 3. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter hovedarbeidsoppgave. I prosent og totaltall. Hovedarbeidsoppgave Ja Nei Har ikke tatt N Vakt og beredskap 51,1 43,5 5, (ordenstjeneste) Etterforskning 31,9 57,3 10,8 452 Forebyggende* 4 18,0 77,0 4,9 61 Ledelse/administrasjon 33,3 60,9 5,7 192 Kombinasjon av vakt, 35,5 57,9 6,6 594 beredskap, etterforskning og forebyggende Annet 38,5 55,6 5,9 358 I alt Hvem er mest tilhengere av at politiet alltid bør bære våpen i tjeneste? Svarene i 2012-undersøkelsen kan si noe om hva som kjennetegner dem som er for eller mot generell bevæpning når det foretas krysskjøringer. Den neste tabellen viser at det er store forskjeller mellom politidistriktene. 4 Når det her og senere står en *, betyr det at andelen respondenter er under 100 og prosentutregning derfor er beheftet med usikkerhet. 4

5 Tabell 4. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter politidistrikt. I prosent og totaltall. Politidistrikt Ja Nei Har ikke N tatt Midtre Hålogaland* 59,7 37,3 3,0 67 Nordmøre og Romsdal* 58,6 37,9 3,4 58 Oslo 57,6 34,3 8,1 543 Troms* 54,8 38,7 6,5 93 Salten* 50,0 37,9 12,1 58 Haugaland og 50,0 42,6 7,4 60 Sunnhordland* Særorgan 48,1 46,6 5,3 133 Follo* 44,4 54,0 1,6 63 Nordre Buskerud* 42,9 52,4 4,8 42 Vestfold 42,5 56,7 0,8 120 Asker og Bærum* 40,5 48,1 11,4 79 Østfinnmark* 40,0 46,7 13,3 30 Østfold 39,2 52,4 8,4 143 Romerike 38,6 52,4 9,0 145 Hedmark 38,2 55,2 5,7 105 Helgeland* 36,0 54, Sør-Trøndelag 34,8 55,8 9,4 181 Hordaland 31,7 63,5 4,8 208 Rogaland 31,5 61,0 7,5 146 Agder 31,3 64,3 4,3 115 Søndre Buskerud 30,0 65,0 4,1 100 Sunnmøre* 29,4 68,6 2,0 51 Nord-Trøndelag* 28,8 64,4 6,8 59 Telemark* 28,3 66,7 5,1 99 Vestfinnmark* 25,0 62,5 12,5 32 Gudbrandsdal* 22,5 75,0 2,5 40 Vestoppland* 17,1 80,5 2,4 41 Sogn og Fjordane* 10,3 84,6 5,1 39 I alt Det er satt stjerne ved de politidistriktene der antall respondenter er lavere enn 100. (Jo lavere antall respondenter, jo mer sårbar blir prosentutregningen). Noe kan likevel entydig slås fast: Det er et klart flertall i Oslo PD som mener at politiet alltid bør bære våpen i tjeneste. Like entydig er det at et klart flertall i Sør-Trøndelag og Hordaland mener at politiet ikke skal være generelt bevæpnet. 5 Når det gjelder politistasjonene, er tilslutningen til generell bevæpning aller størst ved Sentrum politistasjon i Oslo og med Grønland politistasjon i samme gruppe. Bergen Vest scorer også høyt, men antall respondenter der er svært lite. 5 I 2011-undersøkelsen var det ikke flertall for generell bevæpning i noen politidistrikter. I Oslo, Nordmøre og Romsdal og Troms var det ca. 30% som mente at politiet alltid bør bære våpen i tjenesten. Minst oppslutning om generell bevæpning var det i Søndre Buskerud og Vestfinnmark. 5

6 Tabell 5. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter politistasjon i Oslo, Bergen og Trondheim. I prosent og totaltall. Politistasjon Ja Nei Har ikke tatt N Oslo: Sentrum* 65,0 30,0 5,0 80 Bergen: Vest* 63,6 36,4 0,0 11 Oslo: Grønland 61,8 28,2 10,0 170 Oslo: Manglerud* 56,3 37,5 6,3 48 Oslo: Majorstua* 48,1 42,6 9,3 54 Oslo: Stovner* 44,8 41,4 13,8 58 Trondheim: Heimdal* 42,9 42,9 14,3 7 Trondheim: Sentrum 41,6 49,5 8,9 101 Bergen: Sentrum* 34,4 62,2 3,3 90 Bergen: Nord* 23,5 58,8 17,6 17 Bergen: Sør* 20,0 70,0 10,0 10 I alt 647 Politistasjonene er rangert etter hvor det er størst oppslutning om generell bevæpning. Det må legges vekt på at antall respondenter er under 100 på at alle stasjoner bortsett fra Grønland politistasjon. Det hefter ikke usikkerhet med hensyn til representativitet når det gjelder Grønland hvor over 60% er for generell bevæpning og Trondheim Sentrum hvor et klart flertall er mot generell bevæpning. Også svarene fra Sentrum politistasjon i Oslo PD gir et nokså sikkert bilde. Sammenliknet med 2011 er det et bilde som både bekreftes og må nyanseres. I fjor var det ca. 40% på Grønland som mente at politiet alltid bør bære våpen i tjeneste. I 2011 var det bare litt over 11% på Majorstua politistasjon som hadde det samme synet her er det også en tydelig større støtte til generell bevæpning i 2012-undersøkelsen. Tabell 6. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter IP-kategori. I prosent og totaltall. IP-kategori Ja Nei Har ikke N tatt IP 2 (Livvakttjenesten)* 42,3 57,7 0,0 26 IP 3 (UEH) 50,6 43,4 6,1 429 IP 4 (med bestått 40 timers årlig 41,6 52,0 6, opplæring IP 5 (med tilpasset opplæring) 25,1 64,6 10,3 243 I alt I IP-kategori 1 (Beredskapstroppen) var det bare ett svar (vedkommende var tilhenger av generell bevæpning). Denne IP-kategorien er derfor tatt ut av tabellen fordi det ikke gir mening å sammenlikne denne kategorien med de øvrige. IP-kategori 2 er markert med stjerne siden antall respondenter er lavt. Det er i IP-kategori 3 (UEH) at oppslutningen om generell bevæpning er størst, rundt halvparten. Slik var mønstret også i 2011-undersøkelsen. 6

7 Tabell 7. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter kjønn. I prosent og totaltall. Kjønn Ja Nei Har ikke N tatt Kvinner 26,1 63,3 10,6 540 Menn 45,1 49,2 5, I alt Bildet er entydig: Menn mener i mye større grad enn kvinner at politiet alltid bør bære våpen i tjeneste. Dette er i overensstemmelse med bildet som avtegnet seg i undersøkelsen. Tabell 8. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter alder. I prosent og totaltall. Alder Ja Nei Har ikke tatt N 20 til 29 år 44,6 45,8 9, til 35 år 47,1 45,5 7, til 45 år 42,0 52,4 5, til 57 år 33,9 60,8 5,3 638 Over 57 år* 29,8 68,1 2,1 47 I alt Størst oppslutning har generell bevæpning blant de yngste; under 36 år. Fra 36 år synker tilslutningen til generell bevæpning tydelig. Tabell 9. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter yrkeserfaring. I prosent og totaltall. Yrkeserfaring Ja Nei Har ikke tatt N Under ett år* 39,5 46,9 13, inntil 2 år 47,1 43,1 9, inntil 5 år 47,1 44,5 8, inntil 10 år 50,0 42,9 7, inntil 20 år 40,9 53,7 5,5 820 Over 20 år 33,4 61,7 4,9 862 I alt Tabellen viser rimeligvis noe av den samme tendensen som når det gjelder alder. Særlig de som har over 20 års fartstid i politiet er motstandere av generell bevæpning. 7

8 Tabell 10. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? Etter om respondentene arbeider på politistasjon, lensmannskontor, annet. I prosent og totaltall. Sted Ja Nei Har ikke tatt N Politistasjon 45,4 47,7 7, Lensmannskontor 30,2 63,7 6,1 659 Annet 43,8 50,3 5,8 445 I alt Når man legger til grunn at politistasjon er et bynært arbeidsted, er det størst oppslutning om generell bevæpning i byer og byområder. Har 22/7 ført til endringer i syn? Svarene er entydige: De færreste (357 personer) har endret syn på generell bevæpning som følge av 22/7. Tabell 11. Har ditt syn på generell bevæpning endret seg som følge av 22/7? I prosent og totaltall. Ja Nei Har ikke tatt N Endret syn? De 12% som har endret syn kan vi se nærmere på i neste tabell. Tabell 12. Hva mente du før 22/7 og hva mener du i dag om politiet bør være permanent bevæpnet? I prosent og totaltall. Svaralternativer I prosent N Før mente jeg at politiet ikke bør være generelt bevæpnet, men som følge av 22/7 mener jeg at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste Før 22/7 hadde jeg ikke tatt, men som følge av 22/ mener jeg at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste Før mente jeg at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste, 0 1 men som følge av 22/7 mener jeg at politiet ikke bør være generelt bevæpnet Før hadde jeg ikke tatt, men som følge av 22/7 mener 3 12 jeg at politiet ikke bør være generelt bevæpnet Jeg hadde ikke tatt til spørsmålet om generell 4 15 bevæpning før 22/7 og jeg har heller ikke tatt til spørsmålet i dag I alt

9 Tabellen viser at dersom man har endret syn som følge av 22/7 noe altså de færreste har gjort så har 22/7 betydd at man nå mener at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste. Lokal behandling/debatt Et klart flertall rapporterer at de ikke har deltatt i lokal behandling/debatt. Tabell 13. Har du deltatt i lokal behandling/debatt om generell bevæpning? I prosent og totaltall. I prosent N Ja Nei I alt På dette spørsmålet ble de som svarte ja sluset videre til spørsmålet Har ditt syn på generell bevæpning endret seg etter lokal behandling/debatt om generell bevæpning? Også her er det et mindretall 12% (106 personer) - som svarer at synet har endret seg, mens 84% (755 personer) svarer at det ikke har endret seg. 4% (37) personer har ikke tatt. La oss se nærmere på de 106 personene som har endret syn. Tabell 14. Hva mente du før lokal behandling/debatt og hva mener du i dag om politiet bør være generelt bevæpnet? Svaralternativer I prosent N Før mente jeg at politiet ikke bør være generelt bevæpnet, men etter lokal behandling/debatt mener jeg at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste Før hadde jeg ikke tatt, men som følge av lokal behandling/debatt mener jeg at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste Før mente jeg at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste, 0 0 men som følge av lokal/behandling debatt mener jeg at politiet ikke bør være generelt bevæpnet Før hadde jeg ikke tatt til spørsmålet, men som følge av 2 2 lokal behandling/debatt mener jeg at politiet ikke bør være generelt bevæpnet i tjeneste Jeg hadde ikke tatt til spørsmålet om generell 9 10 bevæpning før lokal behandling/debatt, og jeg har heller ikke tatt til spørsmålet i dag I alt Siden det bare er 106 personer som har svart at de har endret syn som følge av lokal behandling/debatt, må svarene derfor tolkes med forsiktighet. Tendensen er denne: 9

10 Om man før var i mot generell bevæpning og har endret syn, har det endret seg til å være for generell bevæpning. Den samme bevegelsen gjelder som dem som ikke hadde tatt før lokal behandling/debatt disse er nå i noe større grad tilhengere av generell bevæpning. 10

11 VEDLEGG 1 Spørreundersøkelse generell bevæpning - viktig informasjon før du svarer. Landsmøtet på Sundvolden i 2011 utsatte spørsmålet om en generell bevæpning av norsk politi. Dette skal behandles på landsmøtet i Molde i år. Landsmøtet i 2011 gjorde en rekke andre vedtak i denne saken: Endringer i Våpeninstruksen, blant annet hvem som kan gi bevæpningstillatelse Utvide ordningen med fremskutt lagring til alle politidistrikt for en- og tohåndsvåpen, samt tilrettelegge alle kjøretøy som brukes i operativ tjeneste for dette. Alle i operativ tjeneste med våpengodkjenning må snarest få personlige våpen. Mer og bedre opplæring /trening for operativt mannskap. Utrede alle sider ved bruk av «mindre dødelig våpen» som elektrovåpen. Endre regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av våpen. Øke kvantitet og kvalitet på våpenopplæringen ved PHS. Disse kravene ble oversendt politidirektør og justisminister i desember POD har nedsatt en prosjektgruppe som jobber med en ROS analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) av egen virksomhet. Resultatet skal legges ved den kommende stortingsmeldingen "Resultatreformen". Alle PFs krav fra landsmøtet, unntatt endringer i Våpeninstruksen, omfattes av dette prosjektet. Revisjonen av Våpeninstruksen er det Justisdepartementet som behandler. En arbeidsgruppe under ledelse av professor Tor-Geir Myhrer har startet arbeidet, og det forventes ferdig i løpet av Statsråden har lovet oss en delrapport om arbeidets gang i løpet av oktober i år. Det er rimelig å anta at prosjektgruppen i POD har endret forutsetninger etter at kommisjonens rapport forelå. Rapporten peker på en rekke områder der norsk politi har betydelige forbedringspunkter, og det er politisk enighet om at rapporten skal danne grunnlaget for nødvendige endringer i norsk politi fremover. PFs krav fra landsmøtet i 2011 vil bli behandlet videre i dette bakteppet, og forbundskontoret vil følge arbeidet tett. I skrivende stund vet vi at stortingsmeldingen «Resultatreformen» er utsatt på ubestemt tid, og at PODs prosjekt (ROS analysen) fortsatt pågår. Det er således ennå ikke fattet noen beslutninger i forhold til PFs krav fra landsmøtet I møtene med POD har de utrykt forståelse for våre krav, og erkjent behov for å se på endringer. Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi skal behandles på landsmøtet i Molde i november Forbundsstyret besluttet i juni i år å iverksette en spørreundersøkelse blant medlemmene for å søke kunnskap om synet på generell bevæpning har endret seg etter lokale behandling/debatt av utvalgets rapport samt etter terrorhandlingene 22.7 med alt som fremkommer etter denne. Professor Liv Finstad er engasjert i arbeidet med utforming og analyse. Resultatene forventes å foreligge i midten av oktober. Under følger linken til undersøkelsen. Frist 11

12 for svar er satt til mandag 8. oktober Vennlig hilsen Bevæpningsutvalget 12

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av HMS-avvik og uønskede hendelser i politiog lensmannsetaten

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av uønskede hendelser i politi- og lensmannsetaten i 2012. Rapporten beskriver

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR INNLEDNING Denne rapporten viser oversikt over det totale antall RUH og antall registrerte personskader. Det skilles

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen de ikke-organiserte frivillige hjelperne ved Utøya til å delta i en

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET Foto: Politiet

ÅRSRAPPORT 2013 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET Foto: Politiet ÅRSRAPPORT 2013 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET 2013 Foto: Politiet Sammendrag «Publikumsklagene kan sammenlignes med en gullgruve. I en gullgruve finnes det litt gull og mye slagg. Men verdien

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 Rapport Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen

Detaljer

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2012

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2012 EVALUERI POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2012 STATISTIKKNOTAT OPPDATERT 1.MARS 2013, AVDELING FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 1. INNLEDNING Politidistriktene

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter en

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN EVALUERI POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2014 STATISTIKKNOTAT OPPDATERT 1.JUNI 2015, AVDELING FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 1. INNLEDNING Politidistriktene

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 216 NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 216 Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2014

narkotikastatistikk 1. Halvår 2014 narkotikastatistikk 1. Halvår 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 16 45 narkotikasaker. Det er en økning

Detaljer

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN POD-publikasjon nr. 2014/07 Rettet versjon. Rettelser i tabell

Detaljer

Bevæpning av politiet noen refleksjoner

Bevæpning av politiet noen refleksjoner Bevæpning av politiet noen refleksjoner Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 Tor-Geir Myhrer Bevæpningsdebatten Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et verdispørsmål Alle standpunkter er i

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017 NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 217 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår 217 er det registrert 12 8 narkotikasaker. Det er en

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for pårørende Utøya

Resultater fra spørreundersøkelse for pårørende Utøya Resultater fra spørreundersøkelse for pårørende Utøya 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen pårørende til overlevende fra Utøya til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013

POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013 EVALUERI POLITIETS TRUSSEL OM BRUK AV SKYTEVÅPEN ELLER BRUK AV SKYTEVÅPEN 2002 2013 STATISTIKKNOTAT OPPDATERT 1.MAI 2014, AVDELING FOR POLITIBEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 1. INNLEDNING Politidistriktene

Detaljer

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Ulykkesvarsel. Ulykkesstedet. Virksomheten. Melder. Ulykken. Skadede personer. Unntatt offentlighet jf. offl. 13, fvl. 13. Skjedde ulykken i utlandet?

Ulykkesvarsel. Ulykkesstedet. Virksomheten. Melder. Ulykken. Skadede personer. Unntatt offentlighet jf. offl. 13, fvl. 13. Skjedde ulykken i utlandet? file:///c:/ephorte/pdfconverterdocprocessingdirectory/ephorte/1439118_fix.ht... Page 1 of 2 30.01.2014 Ulykkesvarsel Unntatt offentlighet jf. offl. 13, fvl. 13 Ulykkesstedet Skjedde ulykken i utlandet?

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET I 2015

NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET I 2015 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET I 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Foto: Politiet 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STATISTIKK OVER REGISTRERTE OG BEHANDLEDE KLAGESAKER... 5

Detaljer

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE Hva mener næringslivet i Lofoten, Vesterålen, Harstad-regionen og Narvikregionen om fremtidig kommunestruktur og fylkeskommunens fremtidige rolle/posisjon? 22. september

Detaljer

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 214 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER 7

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer