POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015"

Transkript

1 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

2 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene skal være tilnærmet likt det politiet leverer i dag, jf. Politidirektoratets plan- og rammeskriv for Politidirektoratet har derfor analysert responstiden første halvår 2014 slik at resultatene fra disse analysene kan legges til grunn for Politidirektørens fastsettelse av krav for ene formidles formelt til politidistriktene gjennom kommende disponeringsskriv for Formålet med denne rapporten er å informere politidistriktene om kravene og grunnlaget for disse. Rapporten presenterer resultater fra noen analyser. Første del presenterer en beskrivelse av dagens responstid nasjonalt. Deretter presenteres responstiden per politidistrikt og responstiden i ulike tettstedskategorier. Andre del redegjør for hvilke oppdrag det er stilt krav til og hvordan kravene er utformet. Videre presenteres de nasjonale kravene som er satt til responstid og deretter vises kravene som er fastsatt for hvert enkelt politidistrikt. ene vil innarbeides i styringsdialogen mellom Politidirektoratet og politidistriktene. Politiet vil i tiden fremover få bedre data av relevans for politiets responstid og Politidirektoratet vil på bakgrunn av dette vurdere justeringer av kravene gjennom styringsdialogen med politidistriktene. Innen februar 2015 vil standardiserte rapporter om responstid være tilgjengelig i PAL for PO for de enkelte politidistrikt. Rapporten er utarbeidet av seniorrådgiver Ph.d. Kristin Hellesø-Knutsen og politiinspektør M.Sc. Philip Tolloczko (prosjektleder). Kartillustrasjoner 1 er utarbeidet av rådgiver Annelise Østby. 1 Bildet på forsiden illustrerer hasteoppdrag og øvrige oppdrag med målt responstid første halvår

3 Forord... 1 Definisjoner og begrepsavklaringer:... 4 Datagrunnlag... 5 Begrensninger i data... 5 Resultater første halvår Responstid nasjonalt... 7 Responstid i politidistriktene... 9 Hasteoppdrag nasjonalt Hasteoppdrag i politidistriktene Tettsted Tettstedskategorier og hasteoppdrag i politi-norge Tettstedskategorier og hasteoppdrag per politidistrikt Responstidskrav kun til hasteoppdrag Ulike krav til politidistriktene til 50 % og 80 % av oppdragene Nasjonalt krav for responstid for Responstidskrav for 2015 for de enkelte politidistriktene Oslo politidistrikt Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Romerike politidistrikt Hedmark politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Vestfold politidistrikt Telemark politidistrikt Agder politidistrikt Rogaland politidistrikt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

4 Hordaland politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Helgeland politidistrikt Salten politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Troms politidistrikt Vestfinnmark politidistrikt Østfinnmark politidistrikt Avsluttende kommentar

5 Definisjoner og begrepsavklaringer: Responstid: Den tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. De ulike intervallene i politiets responstid er illustrert i figur 1 under. Nederste pil i figuren viser intervallet for politiets responstid. Det var i 2014 ingen kobling mellom 112/ anrop og data fra politioperativt system (PO). Det betyr at resultatene for responstid i denne rapporten ikke inkluderer tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til oppdrag opprettes av operatør. Denne tiden må derfor legges til for å få et mer nøyaktig bilde av den reelle responstiden. Denne tiden er estimert til to minutter og er hensyntatt ved fastsettelse av krav. Figur 1 Tidslinje for politiets responstid Gjennomsnitt: Den aritmetiske gjennomsnittlige verdi for enhetene i fordelingene. I denne rapporten vil det si summen av alle oppdragenes responstid dividert med antall oppdrag. Hasteoppdrag: Oppdrag som blir gitt prioritet Alarm eller Prioritet 1. Median: Verdien som deler en ordnet fordeling i to like deler. I denne rapporten vil det si verdien (responstiden) til det oppdraget som ligger midt i rekken når vi ordner oppdragene etter stigende responstid. Halvparten av oppdragene har altså en responstid under denne verdien. Operatør: Ansatt ved politiets operasjonssentral som betjener politioperative systemer, tar imot telefoner, leder samband og styrer de operative ressursene. Oppdrag: En situasjon eller hendelse som det anses å være politiets oppgave å undersøke, utføre eller løse. 4

6 Politiets analyse- og ledelsesverktøy (PAL): Politiets analyse- og ledelsesverktøy brukes for å utarbeide rapporter av registrerte opplysninger i politiets systemer som PO, Strasak og BL. Politioperativt system (PO): Politiets system for loggføring av operative tiltak/hendelser i det enkelte politidistrikt. Variansanalyse (ANOVA): Statistisk metode for å sammenligne gjennomsnittet i flere enn to grupper. Vehicle Tracking System (VTS): System for posisjonering av politiets kjøretøy. Det er kun utvalgte kjøretøy i politidistriktet som er utstyrt med løsningen. Datagrunnlag Data om responstid i rapporten er hentet fra PO og VTS-system i bilene som registrerer GPSposisjonene til patruljene - for perioden til og med I denne perioden ble det registrert totalt unike oppdrag i PO og over posisjoner gjennom VTS-systemet. Det var i 2014 ikke kobling mellom PO og posisjonsdata fra VTS-systemet. Det ble derfor gjennomført en manuell kobling mellom PO-data og GPS-data fra patruljene for å beregne tidspunkt for når en patrulje var fremme på oppdragsadressen. For at et oppdrag skulle inngå i datamaterialet måtte flere kriterier være oppfylt, blant annet at oppdraget hadde en adresse med X- og Y-koordinater, oppdraget måtte være opprettet før patruljen var fremme på stedet og oppdraget måtte være registrert med kun én adresse oppdrag av totalt oppdrag tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Da vi i tillegg stilte krav om at oppdraget skulle være opprettet av en operasjonssentral og ikke av et lokalt tjenestested, samt at det var et vanlig og ikke forhåndsplanlagt oppdrag, satt vi igjen med oppdrag for de videre analysene. Av disse oppdragene ble 4753 definert som hasteoppdrag og det er disse som hovedsakelig er lagt til grunn for fastsettelse av krav. Begrensninger i data Til tross for at inklusjonskriteriene har medført at mange oppdrag er utelatt fra analysene, er det begrensinger i de dataene vi har analysert. Det innebærer at resultatene må tolkes med noe forsiktighet. Begrensningene er bl.a. knyttet til arbeidsprosesser ved operasjonssentralene både til hva som er vurdert til å være hasteoppdrag og til tidspunkt for loggføring (om dette er gjort i sanntid). I tillegg er det begrensninger knyttet til teknologien ved at det eksempelvis 5

7 er noe usikkerhet om tidspunkt for når en patrulje var fremme på hendelsesstedet og om man har klart å koble rett kjøretøy til oppdraget. De oppdragene som er analysert er verken basert på strategisk eller tilfeldig utvelgelse av enkelte oppdrag. Analysen er gjort av alle de oppdragene som har latt seg måle med de kriteriene det har vært nødvendig å legge til grunn. Etter en samlet vurdering er det lite som tilsier at de utelatte oppdragene avviker systematisk på vesentlige egenskaper fra de oppdragene som er blitt analysert. Vi tror altså at vi ikke ville fått et annet resultat dersom vi hadde klart å analysere alle (haste)oppdragene første halvår Derfor mener vi at resultatene fra målingene gir en god indikasjon på hva politiet er i stand til å levere i dag og således kan de gi et tilstrekkelig grunnlag for fastsettelse av krav til responstid for

8 Resultater første halvår 2014 Videre redegjøres det for resultater om responstiden første halvår Vi minner om at tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren oppretter oppdraget, ikke er medberegnet her. Denne tiden må derfor legges til for å få et mer nøyaktig bilde av den reelle responstiden. Tiden er estimert til to minutter, som er hensyntatt ved fastsettelse av krav. Resultatene presenteres både for politi-norge samlet og distriktsvis. Vi minner om at analysene er basert på kun et utvalg oppdrag, jf. kapittel om begrensinger i data. Responstid nasjonalt Gjennomsnittlig responstid i politi-norge for oppdrag opprettet ved operasjonssentralene i første halvår 2014 var på 36 minutter (N 2 =85 298). Dette gjelder alle oppdrag som er registrert i PO med prioritet fra ALARM til «ingen prioritet». Det er stor spredning rundt gjennomsnittet (st.avvik 72) noe som tilsier at det er store variasjoner i responstiden. Ettersom enkeltoppdrag med svært lang responstid vil kunne påvirke resultatene mye, ved bl.a. å dra gjennomsnittet opp, har vi valgt å ta ut oppdrag fra de videre analysene som avviker stort fra det generelle mønsteret. Vi har tatt ut de oppdragene som har responstid på over fire timer. Dette gjelder 2155 oppdrag eller 2,5 % av det totale antall oppdrag i utvalget. En frekvensanalyse viser at de største kategoriene av disse oppdragene var kodet som «undersøkelsessaker», «prosessuelle tvangsmidler», «tyveri», «forebyggende patruljevirksomhet», «arrangementer», «fangetransport» mm, noe som gir en god indikasjon på at oppdragene ikke har hastet og således at det var riktig å ta dem ut i analysene. Oppdrag med responstid under fire timer (N=83143) hadde en gjennomsnittlig responstid på 27 minutter (st.avvik 38) for hele politi-norge. Normalfordelingsplot (figur 2 under) viser at responstiden ikke er normalfordelt, og mønsteret er tilsvarende når oppdrag med ulike prioriteter analyseres hver for seg. 2 N = antall 7

9 Figur 2 Antall oppdrag fordelt etter responstid Halvparten av alle oppdragene hadde en responstid på under 13 minutter, 80 % av oppdragene hadde en responstid på under 38 minutter, mens 90 % av oppdragene hadde en responstid på under 71 minutter. Det understrekes at en slik generell fremstilling av politiets responstid må tolkes med stor forsiktighet. Ettersom det ikke er skilt mellom oppdrag med ulik prioritet eller hastegrad, vil disse oppdragene romme alt fra hendelser der liv er direkte truet til mer trivielle forhold som forkynnelse/sivile gjøremål som ikke er tidskritiske. Fremstillingen viser likevel at en stor mengde oppdrag hadde relativt kort responstid, samt hva politiets responstid var mer generelt. Det betyr imidlertid ikke at dette er den tiden det vil ta før publikum får hjelp når et oppdrag er vurdert til å haste. 8

10 Responstid i politidistriktene Tabell 1 under viser at det er store forskjeller mellom politidistriktene i antall oppdrag, der Oslo politidistrikt hadde klart flest og Østfinnmark politidistrikt har færrest oppdrag i dette datamaterialet. Deskriptiv statistikk viser at også responstiden varierer mellom politidistriktene (se tabell 1 under). Oslo politidistrikt hadde en responstid på under 10 minutter i halvparten av sine oppdrag første halvår 2014, mens Østfinnmark politidistrikt hadde en responstid på under 25 minutter i halvparten av sine oppdrag (se tabell 1 for de øvrige politidistriktene). 80 % av oppdragene i Oslo politidistrikt hadde de en kortere responstid enn 26 minutter, mens i Østfinnmark var responstiden i 80 % av oppdragene på under 97 minutter. Her er det verdt å minne om at enkeltoppdrag med svært lang responstid kan ha dratt dette tallet opp, fordi det totale antall oppdrag er relativt lavt. Tabell 1 Responstid i minutter per politidistrikt Politidistrikt Antall oppdrag 50 % 80 % Oslo politidistrikt Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Romerike politidistrikt Hedmark politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Vestfold politidistrikt

11 Telemark politidistrikt Agder politidistrikt Rogaland politidistrikt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Hordaland politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Helgeland politidistrikt Salten politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Troms politidistrikt Vestfinnmark politidistrikt Østfinnmark politidistrikt Totalt

12 Hasteoppdrag nasjonalt Videre er oppdrag med høy prioritet analysert nærmere. Det er imidlertid store variasjoner mellom distriktene i hvordan prioritet har blitt brukt og brukes 3, og det gir grunn til usikkerhet rundt om alt som i datamaterialet er kodet som Alarm eller Prioritet 1, faktisk kun har vært oppdrag som hastet 4. Vi analyserte derfor de oppdragene som tilfredsstilte både kriteriene som Ladstein 5 brukte i sin avhandling om responstid i politiet, og som var kodet som Alarm og Prioritet 1 i vårt utvalg. Dette utgjør 4753 oppdrag og er 5,6 % av det totale antall oppdrag på noe som indikerer at samlet sett har politiet relativt få hasteoppdrag. Disse oppdragene omtales videre som hasteoppdrag. 50 % av hasteoppdragene i landet hadde en responstid på under 10 minutter. 70 % av hasteoppdragene hadde en responstid på under 17 minutter, 80 % på under 24 minutter, mens 90 % av hasteoppdragene hadde en responstid på under 41 minutter første halvår Hasteoppdrag i politidistriktene Videre er det sett nærmere på hasteoppdrag per politidistrikt. Det varierer mellom distriktene hvor mange slike oppdrag de hadde i første halvår Tabell 2 under viser at Oslo politidistrikt var distriktet med klart flest hasteoppdrag første halvår 2014, mens Øst- og Vestfinnmark politidistrikter hadde færrest hasteoppdrag. Gjennomsnittsverdiene er utelatt fra tabellen, bl.a. fordi responstiden på enkeltoppdrag i distrikter med svært få hasteoppdrag vil ha stor betydning for de generelle resultatene. Vi oppgir median og 80 %, slik kravene for 2015 er utformet. Også for hasteoppdrag viser variansanalyse at det er signifikant forskjell i gjennomsnittlig responstid mellom politidistriktene (p<0,001). 3 Det er i etterkant av denne datainnsamlingen utviklet en metodikk for vurdering og registrering av hasteoppdrag. 4 En frekvensanalyse av Forholdets art filtrert på oppdrag med Alarm eller Prioritet 1 bekreftet dette. 5 Ladstein (2013) «Politiets responstid- en studie om hvor fort politiet i Norge kommer til unnsetning når befolkningen har behov» 11

13 Tabell 2 Responstid i minutter for hasteoppdrag per distrikt Politidistrikt Antall hasteoppdrag 50 % 80 % Oslo politidistrikt Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Romerike politidistrikt Hedmark politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Vestfold politidistrikt Telemark politidistrikt Agder politidistrikt Rogaland politidistrikt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Hordaland politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Helgeland politidistrikt Salten politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Troms politidistrikt Vestfinnmark politidistrikt Østfinnmark politidistrikt Totalt

14 Tabellen viser at alle politidistriktene hadde en responstid på under 21 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt hadde en responstid på under 8 minutter i halvparten av hasteoppdragene mens Sogn og Fjordane politidistrikt, Østfinnmark politidistrikt og Hedmark politidistrikt hadde en responstid på under hhv 21, 17 og 17 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Når det gjelder 80 % av oppdragene viser tabellen at Oslo politidistrikt og Asker og Bærum hadde en responstid på 12 minutter eller kortere, mens Østfinnmark politidistrikt og Sogn og Fjordane hadde en responstid på under hhv 53 og 52 minutter i 80 % av hasteoppdragene. Disse store forskjellene kan skyldes forhold som ulik registreringspraksis, geografiske forhold mm. Tettsted Politidistriktene har ulike mønstre av befolkningstetthet, noe som også kan tenkes å påvirke responstiden. Det har i tidligere arbeid med politiets responstid vært løftet frem en hypotese om at responstiden varierer ut fra hvilke tettstedskategorier hendelsene skjer i og at responstiden er kortere i større tettsteder enn i mindre tettsteder. Derfor undersøkte vi videre hvordan responstiden var for hasteoppdrag i de forskjellige tettstedskategoriene i landet. Vi tok utgangspunkt i tettstedskategoriene til SSB og analyserte responstiden i disse 6. Resultatene viser at det var flest oppdrag i de største tettstedskategoriene. Dette er som forventet, bl.a. fordi det der bor og oppholder seg flest folk. Resultatene viser imidlertid også at det var relativt mange oppdrag i kategorien «ikke tettsted», der det bor 200 eller færre folk. Det var flere oppdrag i kategorien «ikke tettsted» enn i de tre minste tettstedene til sammen. En frekvensanalyse av «forholdets art, nivå 2» viser at hendelsene som fant sted utenfor tettsteder (kategorisert som «ikke tettsted») primært var trafikksaker, branner eller er undersøkelsessaker. Resultatene viser ellers at responstiden stiger med synkende befolkningstetthet. Videre ble så responstidsdataene analysert ut fra tre tettstedskategorier; «øvrige» med under 2000 innbyggere, innbyggere og eller flere innbyggere. Ved å ta utgangspunkt i disse tettstedskategoriene fant vi et hovedmønster som tilsa at 6 En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Standard klassifisering av tettstedene etter innbyggertall: bosatte bosatte bosatte eller flere bosatte. (SSB, 2013) 13

15 oppdragsmengden (alle oppdrag) var størst og responstiden kortest i de største tettstedene. Dette samme mønsteret gjelder hasteoppdrag som vil omtales nærmere videre. Tettstedskategorier og hasteoppdrag i politi-norge Tabell 3 under viser deskriptiv statistikk over responstid for hasteoppdrag i tettstedskategoriene i landet samlet for første halvår Tabell 3 Deskriptiv statistikk over responstid i de ulike tettstedskategoriene Tettstedskategori Nasjonalt under 2000 innbyggere innbyggere Over innbyggere Total N (antall) Gj.snitt Median % Vi kan se av tabell 3 at det er klart flest oppdrag i de største tettstedene, mens det i de mellomstore tettstedene er færrest oppdrag. Variansanalyse (ANOVA) viser at det er signifikant forskjell mellom tettstedskategoriene i responstid for hasteoppdrag. Vi ser videre av tabell 3 at det for hasteoppdrag er kortest gjennomsnittlig responstid i de største tettstedene og lengre responstid for oppdrag i mindre tettsteder. Se også figur 3 under for illustrasjon av den gjennomsnittlige responstiden per tettstedskategori. Figur 3 Gjennomsnittlig responstid fordelt på nye tettstedskategorier 14

16 Tettstedskategorier og hasteoppdrag per politidistrikt Videre ble det undersøkt hva responstiden var for hasteoppdrag i de ulike tettstedskategoriene i hvert politidistrikt. Se tabell 4 under for deskriptiv statistikk over dette: Tabell 4 Responstid tettstedskategorier per politidistrikt Nasjonalt under 2000 innbyggere Total N (antall) Median % N Oslo Median % N Østfold Median % N Follo Median % N Romerike Median % N Hedmark Median % N Gudbrandsdal Median % N Vestoppland Median %

17 Nordre Buskerud Total N Median % N Søndre Buskerud Asker og Bærum Median % N Median % N Vestfold Median % N Telemark Median % N Agder Median % N Rogaland Median % Haugaland og Sunnhordland N Median % N Hordaland Median % Sogn og Fjordane N Median % N Sunnmøre Median %

18 Nordmøre og Romsdal Total N Median % N Sør-Trøndelag Median % N Nord-Trøndelag Median % N Helgeland Median % N Salten Median % Midtre Hålogaland N Median % N Troms Median % N Vestfinnmark Median % N Østfinnmark Median % Ulike responstider i politidistriktene kan skyldes flere forhold. Andre analyser Politidirektoratet har gjennomført, har avdekket at avstanden mellom patruljen som får oppdraget og hendelsesadressen (når oppdraget ble tildelt) forklarer en god del av variasjonen i responstid, både for oppdrag generelt, men særlig for hasteoppdrag. Resultatene gir grunn til å mene at noe av forskjellen vi finner i responstid mellom distrikter og mellom tettsteder av ulik størrelse, kan forklares med ulike avstander mellom patrulje og hendelse der denne avstanden er kortest i de største tettstedene. 17

19 Videre er det en rekke variabler som en kan anta påvirker disse variasjonene i responstid, som vi ikke har klart å måle eller analysere i denne omgang. Eksempelvis er det rimelig å anta at antall patruljer ute har en negativ sammenheng med responstiden, der flere patruljer gir kortere responstid, blant annet fordi flere patruljer vil kunne dekke opp større geografiske. I tillegg vil et større antall patruljer bidra til å redusere samtidighetskonflikter. Politidirektoratet jobber videre med å få kunnskap om flere variabler av betydning for responstiden. Responstidskrav 2015 I dette kapittelet redegjøres det for krav som er fastsatt til responstid for ene er satt med utgangspunkt i resultatene 7 fra første halvår 2014, jf. Plan- og rammeskrivet for ene, sammen med løpende og standardiserte rapporter (statistikk) om responstiden, skal legge til rette for at politidistriktene kan redusere responstiden gjennom blant annet tilrettelegging av arbeidsplan, aktiv flåtestyring og generell erfaringslæring innenfor politioperativt virksomhetsområde. ene skal ikke medføre målforskyvning fra andre virksomhets. Politiet vil i perioden fremover få bedre data av relevans for politiets responstid og Politidirektoratet vil vurdere justeringer av kravene gjennom styringsdialogen med politidistriktene. kun til hasteoppdrag Med bakgrunn i anbefalingene fra utredningene i konseptfasen (Politidirektoratet, ), vil det kun stilles krav til hasteoppdrag (oppdrag som har fått prioritet Alarm eller Prioritet 1 ). Hastegrad settes ut fra to dimensjoner. Den ene dimensjonen er hendelsens alvorlighet eller hva hensikten med politiets respons vil være. Den andre dimensjonen handler om hvor lang tid det er siden hendelsen fant sted. Alarm inkluderer ekstraordinære hendelser og/eller hendelser der liv er direkte truet, og der en hendelse nylig har skjedd. Prioritet 1 kan gis en rekke alvorlige hendelser som pågår eller som nylig har skjedd. Det vil ikke stilles krav til responstid for oppdrag med lavere hastegrad enn Alarm eller Prioritet 1, blant annet for å unngå målforskyvning fra andre viktige kjernefunksjoner i politiet. Likevel vil det bli målt responstid for alle oppdrag for slik at vil være i stand til å overvåke utviklingen. 7 Tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren loggfører oppdraget er ikke inkludert i resultatene. Denne tiden er estimert til å være to minutter, som er hensyntatt ved fastsettelse av krav. 8 https://www.politi.no/vedlegg/rapport/vedlegg_2322.pdf 18

20 Det stilles krav til oppdrag som har hatt prioritet Alarm og/eller Prioritet 1 fra et oppdrag er opprettet til første patrulje er fremme på stedet. Det innebærer at det ikke vil bli stilt krav til oppdrag som har hatt en lavere prioritet innledningsvis, og som har blitt prioritert opp av operatøren før patruljen er fremme på stedet - enten på bakgrunn av ny informasjon eller en eskalering av situasjonen. Heller ikke stilles det krav til oppdrag som har blitt nedprioritert underveis i oppdraget, fordi man da har handlet ut fra at det ikke har vært et hasteoppdrag i perioder av oppdragsløsningen. Ulike krav til politidistriktene Det er et mål for politiet at befolkningen skal få en mest mulig lik polititjeneste uavhengig av politiets administrative grenser. Resultatene fra første halvår 2014 har imidlertid vist at det er signifikant forskjell i responstid mellom politidistriktene. Politidistriktene vil derfor få ulike krav til responstid med bakgrunn i dagens situasjon. Resultatene for første halvår 2014 har videre vist at det er signifikant forskjell i responstid mellom de ulike tettstedskategoriene. Denne forskjellen kan trolig forklares med at avstanden mellom patruljene og hendelsene er kortere i større tettsteder enn i mindre tettsteder. Med bakgrunn i dagens situasjon er det derfor valgt å differensiere kravene til responstid ut fra størrelse på tettstedet der hendelsen finner sted. På sikt er det imidlertid ønskelig at tettsteder med lik størrelse skal ha tilnærmet lik responstid uavhengig av hvilket politidistrikt det ligger i. til 50 % og 80 % av oppdragene Det er viktig at responstidskravene som stilles til distriktene skal kunne bidra til å kommunisere til publikum hva politiet er i stand til å levere. Derfor må kravene stilles på en slik måte at de best mulig kan uttrykke dette. Det er valgt å uttrykke kravet med to mål per tettstedskategori. Det ene sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 50 % av oppdragene (median) og det andre sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 % av oppdragene. Eksempelvis vil median på 20 innebære at politiet skal ha en responstid på under 20 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Det er valgt ikke å uttrykke krav til responstid ved gjennomsnitt, blant annet fordi resultatene fra første halvår 2014 viste at det var relativt stor spredning rundt gjennomsnittet og vi vurderer at et gjennomsnittsmål vil være mindre egnet til å uttrykke hva publikum kan forvente av politiet. 19

21 Nasjonalt krav for responstid for 2015 Politirektoratet har med bakgrunn i resultatene fra første halvår 2014 fastsatt hvilket krav som skal stilles til responstid for politi-norge samlet sett. Det innebærer at politiet på nasjonalt nivå skal nå dette kravet. Resultatene fra første halvår 2014 viser imidlertid at flere av politidistriktene ikke vil være i stand til å nå dette kravet isolert sett. Derfor vil det i tillegg stilles krav til responstid for de enkelte distriktene som disse skal forholde seg til. Det nasjonale kravet er basert på de samlede resultatene for responstid fra første halvår Det nasjonale kravet ble uttrykt gjennom median (50 %) og 80 %. Følgende nasjonale krav gjelder for I byer/tettsteder med over innbyggere: 10 minutter i halvparten og 15 minutter i 80 % av alle tilfeller I tettsteder mellom 2000 og innbyggere: 15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 % av alle tilfeller I øvrige : 22 minutter i halvparten og 45 minutter i 80 % av alle tilfeller. Responstidskrav for 2015 for de enkelte politidistriktene ene for hvert politidistrikt har hovedsakelig tatt utgangspunkt i dagens responstider for hasteoppdrag i de ulike tettstedskategoriene i hvert distrikt. I enkelte tettstedskategorier i flere distrikter var det imidlertid et svært lite antall hasteoppdrag i første halvår Dermed var det også et begrenset grunnlag å basere kravene på. I disse tilfellene er det sett hen til 1) responstid for alle oppdrag (ikke bare hasteoppdrag) i den aktuelle tettstedskategorien første halvår, 2) det nasjonale kravet, 3) kravene som er satt for sammenlignbare distrikt og 4) geografiske forhold. Først presenteres en tabell med krav som stilles for 2015 nasjonalt og for hvert enkelt politidistrikt. Deretter presenteres resultater og krav for hvert enkelt politidistrikt. Tomme ruter skyldes at distriktet ikke har tettsted av en slik størrelse. 9 Det er lagt til 2 minutter til resultater for 2014 for tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren loggfører oppdraget. 20

22 Tabell 5 Responstidskrav for politidistriktene (tettsteder med under 2000 innbyggere og ikke tettsted) Tettsteder med mellom innbyggere Tettsteder med over innbyggere Nasjonalt Oslo Østfold Follo Romerike Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Nordre Buskerud Søndre Buskerud Asker og Bærum Vestfold Telemark Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median %

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av uønskede hendelser i politi- og lensmannsetaten i 2012. Rapporten beskriver

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 Rapport Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN POD-publikasjon nr. 2014/07 Rettet versjon. Rettelser i tabell

Detaljer

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 214 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER 7

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner.

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner. Narkotikastatistikk 2004 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2012

narkotika- og dopingstatistikk 2012 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 212 narkotika- og dopingstatistikk 212 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Senterstruktur og servicenæringenes lokaliseringsmønster betydning av veibygging og økt mobilitet

Senterstruktur og servicenæringenes lokaliseringsmønster betydning av veibygging og økt mobilitet TØI rapport 513/2001 Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2001, 136 sider Sammendrag: Senterstruktur og servicenæringenes lokaliseringsmønster betydning av veibygging og økt mobilitet Veiutbygging og økt

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer