POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015"

Transkript

1 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

2 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene skal være tilnærmet likt det politiet leverer i dag, jf. Politidirektoratets plan- og rammeskriv for Politidirektoratet har derfor analysert responstiden første halvår 2014 slik at resultatene fra disse analysene kan legges til grunn for Politidirektørens fastsettelse av krav for ene formidles formelt til politidistriktene gjennom kommende disponeringsskriv for Formålet med denne rapporten er å informere politidistriktene om kravene og grunnlaget for disse. Rapporten presenterer resultater fra noen analyser. Første del presenterer en beskrivelse av dagens responstid nasjonalt. Deretter presenteres responstiden per politidistrikt og responstiden i ulike tettstedskategorier. Andre del redegjør for hvilke oppdrag det er stilt krav til og hvordan kravene er utformet. Videre presenteres de nasjonale kravene som er satt til responstid og deretter vises kravene som er fastsatt for hvert enkelt politidistrikt. ene vil innarbeides i styringsdialogen mellom Politidirektoratet og politidistriktene. Politiet vil i tiden fremover få bedre data av relevans for politiets responstid og Politidirektoratet vil på bakgrunn av dette vurdere justeringer av kravene gjennom styringsdialogen med politidistriktene. Innen februar 2015 vil standardiserte rapporter om responstid være tilgjengelig i PAL for PO for de enkelte politidistrikt. Rapporten er utarbeidet av seniorrådgiver Ph.d. Kristin Hellesø-Knutsen og politiinspektør M.Sc. Philip Tolloczko (prosjektleder). Kartillustrasjoner 1 er utarbeidet av rådgiver Annelise Østby. 1 Bildet på forsiden illustrerer hasteoppdrag og øvrige oppdrag med målt responstid første halvår

3 Forord... 1 Definisjoner og begrepsavklaringer:... 4 Datagrunnlag... 5 Begrensninger i data... 5 Resultater første halvår Responstid nasjonalt... 7 Responstid i politidistriktene... 9 Hasteoppdrag nasjonalt Hasteoppdrag i politidistriktene Tettsted Tettstedskategorier og hasteoppdrag i politi-norge Tettstedskategorier og hasteoppdrag per politidistrikt Responstidskrav kun til hasteoppdrag Ulike krav til politidistriktene til 50 % og 80 % av oppdragene Nasjonalt krav for responstid for Responstidskrav for 2015 for de enkelte politidistriktene Oslo politidistrikt Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Romerike politidistrikt Hedmark politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Vestfold politidistrikt Telemark politidistrikt Agder politidistrikt Rogaland politidistrikt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

4 Hordaland politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Helgeland politidistrikt Salten politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Troms politidistrikt Vestfinnmark politidistrikt Østfinnmark politidistrikt Avsluttende kommentar

5 Definisjoner og begrepsavklaringer: Responstid: Den tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. De ulike intervallene i politiets responstid er illustrert i figur 1 under. Nederste pil i figuren viser intervallet for politiets responstid. Det var i 2014 ingen kobling mellom 112/ anrop og data fra politioperativt system (PO). Det betyr at resultatene for responstid i denne rapporten ikke inkluderer tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til oppdrag opprettes av operatør. Denne tiden må derfor legges til for å få et mer nøyaktig bilde av den reelle responstiden. Denne tiden er estimert til to minutter og er hensyntatt ved fastsettelse av krav. Figur 1 Tidslinje for politiets responstid Gjennomsnitt: Den aritmetiske gjennomsnittlige verdi for enhetene i fordelingene. I denne rapporten vil det si summen av alle oppdragenes responstid dividert med antall oppdrag. Hasteoppdrag: Oppdrag som blir gitt prioritet Alarm eller Prioritet 1. Median: Verdien som deler en ordnet fordeling i to like deler. I denne rapporten vil det si verdien (responstiden) til det oppdraget som ligger midt i rekken når vi ordner oppdragene etter stigende responstid. Halvparten av oppdragene har altså en responstid under denne verdien. Operatør: Ansatt ved politiets operasjonssentral som betjener politioperative systemer, tar imot telefoner, leder samband og styrer de operative ressursene. Oppdrag: En situasjon eller hendelse som det anses å være politiets oppgave å undersøke, utføre eller løse. 4

6 Politiets analyse- og ledelsesverktøy (PAL): Politiets analyse- og ledelsesverktøy brukes for å utarbeide rapporter av registrerte opplysninger i politiets systemer som PO, Strasak og BL. Politioperativt system (PO): Politiets system for loggføring av operative tiltak/hendelser i det enkelte politidistrikt. Variansanalyse (ANOVA): Statistisk metode for å sammenligne gjennomsnittet i flere enn to grupper. Vehicle Tracking System (VTS): System for posisjonering av politiets kjøretøy. Det er kun utvalgte kjøretøy i politidistriktet som er utstyrt med løsningen. Datagrunnlag Data om responstid i rapporten er hentet fra PO og VTS-system i bilene som registrerer GPSposisjonene til patruljene - for perioden til og med I denne perioden ble det registrert totalt unike oppdrag i PO og over posisjoner gjennom VTS-systemet. Det var i 2014 ikke kobling mellom PO og posisjonsdata fra VTS-systemet. Det ble derfor gjennomført en manuell kobling mellom PO-data og GPS-data fra patruljene for å beregne tidspunkt for når en patrulje var fremme på oppdragsadressen. For at et oppdrag skulle inngå i datamaterialet måtte flere kriterier være oppfylt, blant annet at oppdraget hadde en adresse med X- og Y-koordinater, oppdraget måtte være opprettet før patruljen var fremme på stedet og oppdraget måtte være registrert med kun én adresse oppdrag av totalt oppdrag tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Da vi i tillegg stilte krav om at oppdraget skulle være opprettet av en operasjonssentral og ikke av et lokalt tjenestested, samt at det var et vanlig og ikke forhåndsplanlagt oppdrag, satt vi igjen med oppdrag for de videre analysene. Av disse oppdragene ble 4753 definert som hasteoppdrag og det er disse som hovedsakelig er lagt til grunn for fastsettelse av krav. Begrensninger i data Til tross for at inklusjonskriteriene har medført at mange oppdrag er utelatt fra analysene, er det begrensinger i de dataene vi har analysert. Det innebærer at resultatene må tolkes med noe forsiktighet. Begrensningene er bl.a. knyttet til arbeidsprosesser ved operasjonssentralene både til hva som er vurdert til å være hasteoppdrag og til tidspunkt for loggføring (om dette er gjort i sanntid). I tillegg er det begrensninger knyttet til teknologien ved at det eksempelvis 5

7 er noe usikkerhet om tidspunkt for når en patrulje var fremme på hendelsesstedet og om man har klart å koble rett kjøretøy til oppdraget. De oppdragene som er analysert er verken basert på strategisk eller tilfeldig utvelgelse av enkelte oppdrag. Analysen er gjort av alle de oppdragene som har latt seg måle med de kriteriene det har vært nødvendig å legge til grunn. Etter en samlet vurdering er det lite som tilsier at de utelatte oppdragene avviker systematisk på vesentlige egenskaper fra de oppdragene som er blitt analysert. Vi tror altså at vi ikke ville fått et annet resultat dersom vi hadde klart å analysere alle (haste)oppdragene første halvår Derfor mener vi at resultatene fra målingene gir en god indikasjon på hva politiet er i stand til å levere i dag og således kan de gi et tilstrekkelig grunnlag for fastsettelse av krav til responstid for

8 Resultater første halvår 2014 Videre redegjøres det for resultater om responstiden første halvår Vi minner om at tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren oppretter oppdraget, ikke er medberegnet her. Denne tiden må derfor legges til for å få et mer nøyaktig bilde av den reelle responstiden. Tiden er estimert til to minutter, som er hensyntatt ved fastsettelse av krav. Resultatene presenteres både for politi-norge samlet og distriktsvis. Vi minner om at analysene er basert på kun et utvalg oppdrag, jf. kapittel om begrensinger i data. Responstid nasjonalt Gjennomsnittlig responstid i politi-norge for oppdrag opprettet ved operasjonssentralene i første halvår 2014 var på 36 minutter (N 2 =85 298). Dette gjelder alle oppdrag som er registrert i PO med prioritet fra ALARM til «ingen prioritet». Det er stor spredning rundt gjennomsnittet (st.avvik 72) noe som tilsier at det er store variasjoner i responstiden. Ettersom enkeltoppdrag med svært lang responstid vil kunne påvirke resultatene mye, ved bl.a. å dra gjennomsnittet opp, har vi valgt å ta ut oppdrag fra de videre analysene som avviker stort fra det generelle mønsteret. Vi har tatt ut de oppdragene som har responstid på over fire timer. Dette gjelder 2155 oppdrag eller 2,5 % av det totale antall oppdrag i utvalget. En frekvensanalyse viser at de største kategoriene av disse oppdragene var kodet som «undersøkelsessaker», «prosessuelle tvangsmidler», «tyveri», «forebyggende patruljevirksomhet», «arrangementer», «fangetransport» mm, noe som gir en god indikasjon på at oppdragene ikke har hastet og således at det var riktig å ta dem ut i analysene. Oppdrag med responstid under fire timer (N=83143) hadde en gjennomsnittlig responstid på 27 minutter (st.avvik 38) for hele politi-norge. Normalfordelingsplot (figur 2 under) viser at responstiden ikke er normalfordelt, og mønsteret er tilsvarende når oppdrag med ulike prioriteter analyseres hver for seg. 2 N = antall 7

9 Figur 2 Antall oppdrag fordelt etter responstid Halvparten av alle oppdragene hadde en responstid på under 13 minutter, 80 % av oppdragene hadde en responstid på under 38 minutter, mens 90 % av oppdragene hadde en responstid på under 71 minutter. Det understrekes at en slik generell fremstilling av politiets responstid må tolkes med stor forsiktighet. Ettersom det ikke er skilt mellom oppdrag med ulik prioritet eller hastegrad, vil disse oppdragene romme alt fra hendelser der liv er direkte truet til mer trivielle forhold som forkynnelse/sivile gjøremål som ikke er tidskritiske. Fremstillingen viser likevel at en stor mengde oppdrag hadde relativt kort responstid, samt hva politiets responstid var mer generelt. Det betyr imidlertid ikke at dette er den tiden det vil ta før publikum får hjelp når et oppdrag er vurdert til å haste. 8

10 Responstid i politidistriktene Tabell 1 under viser at det er store forskjeller mellom politidistriktene i antall oppdrag, der Oslo politidistrikt hadde klart flest og Østfinnmark politidistrikt har færrest oppdrag i dette datamaterialet. Deskriptiv statistikk viser at også responstiden varierer mellom politidistriktene (se tabell 1 under). Oslo politidistrikt hadde en responstid på under 10 minutter i halvparten av sine oppdrag første halvår 2014, mens Østfinnmark politidistrikt hadde en responstid på under 25 minutter i halvparten av sine oppdrag (se tabell 1 for de øvrige politidistriktene). 80 % av oppdragene i Oslo politidistrikt hadde de en kortere responstid enn 26 minutter, mens i Østfinnmark var responstiden i 80 % av oppdragene på under 97 minutter. Her er det verdt å minne om at enkeltoppdrag med svært lang responstid kan ha dratt dette tallet opp, fordi det totale antall oppdrag er relativt lavt. Tabell 1 Responstid i minutter per politidistrikt Politidistrikt Antall oppdrag 50 % 80 % Oslo politidistrikt Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Romerike politidistrikt Hedmark politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Vestfold politidistrikt

11 Telemark politidistrikt Agder politidistrikt Rogaland politidistrikt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Hordaland politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Helgeland politidistrikt Salten politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Troms politidistrikt Vestfinnmark politidistrikt Østfinnmark politidistrikt Totalt

12 Hasteoppdrag nasjonalt Videre er oppdrag med høy prioritet analysert nærmere. Det er imidlertid store variasjoner mellom distriktene i hvordan prioritet har blitt brukt og brukes 3, og det gir grunn til usikkerhet rundt om alt som i datamaterialet er kodet som Alarm eller Prioritet 1, faktisk kun har vært oppdrag som hastet 4. Vi analyserte derfor de oppdragene som tilfredsstilte både kriteriene som Ladstein 5 brukte i sin avhandling om responstid i politiet, og som var kodet som Alarm og Prioritet 1 i vårt utvalg. Dette utgjør 4753 oppdrag og er 5,6 % av det totale antall oppdrag på noe som indikerer at samlet sett har politiet relativt få hasteoppdrag. Disse oppdragene omtales videre som hasteoppdrag. 50 % av hasteoppdragene i landet hadde en responstid på under 10 minutter. 70 % av hasteoppdragene hadde en responstid på under 17 minutter, 80 % på under 24 minutter, mens 90 % av hasteoppdragene hadde en responstid på under 41 minutter første halvår Hasteoppdrag i politidistriktene Videre er det sett nærmere på hasteoppdrag per politidistrikt. Det varierer mellom distriktene hvor mange slike oppdrag de hadde i første halvår Tabell 2 under viser at Oslo politidistrikt var distriktet med klart flest hasteoppdrag første halvår 2014, mens Øst- og Vestfinnmark politidistrikter hadde færrest hasteoppdrag. Gjennomsnittsverdiene er utelatt fra tabellen, bl.a. fordi responstiden på enkeltoppdrag i distrikter med svært få hasteoppdrag vil ha stor betydning for de generelle resultatene. Vi oppgir median og 80 %, slik kravene for 2015 er utformet. Også for hasteoppdrag viser variansanalyse at det er signifikant forskjell i gjennomsnittlig responstid mellom politidistriktene (p<0,001). 3 Det er i etterkant av denne datainnsamlingen utviklet en metodikk for vurdering og registrering av hasteoppdrag. 4 En frekvensanalyse av Forholdets art filtrert på oppdrag med Alarm eller Prioritet 1 bekreftet dette. 5 Ladstein (2013) «Politiets responstid- en studie om hvor fort politiet i Norge kommer til unnsetning når befolkningen har behov» 11

13 Tabell 2 Responstid i minutter for hasteoppdrag per distrikt Politidistrikt Antall hasteoppdrag 50 % 80 % Oslo politidistrikt Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Romerike politidistrikt Hedmark politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Vestoppland politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Vestfold politidistrikt Telemark politidistrikt Agder politidistrikt Rogaland politidistrikt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Hordaland politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrikt Helgeland politidistrikt Salten politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Troms politidistrikt Vestfinnmark politidistrikt Østfinnmark politidistrikt Totalt

14 Tabellen viser at alle politidistriktene hadde en responstid på under 21 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt hadde en responstid på under 8 minutter i halvparten av hasteoppdragene mens Sogn og Fjordane politidistrikt, Østfinnmark politidistrikt og Hedmark politidistrikt hadde en responstid på under hhv 21, 17 og 17 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Når det gjelder 80 % av oppdragene viser tabellen at Oslo politidistrikt og Asker og Bærum hadde en responstid på 12 minutter eller kortere, mens Østfinnmark politidistrikt og Sogn og Fjordane hadde en responstid på under hhv 53 og 52 minutter i 80 % av hasteoppdragene. Disse store forskjellene kan skyldes forhold som ulik registreringspraksis, geografiske forhold mm. Tettsted Politidistriktene har ulike mønstre av befolkningstetthet, noe som også kan tenkes å påvirke responstiden. Det har i tidligere arbeid med politiets responstid vært løftet frem en hypotese om at responstiden varierer ut fra hvilke tettstedskategorier hendelsene skjer i og at responstiden er kortere i større tettsteder enn i mindre tettsteder. Derfor undersøkte vi videre hvordan responstiden var for hasteoppdrag i de forskjellige tettstedskategoriene i landet. Vi tok utgangspunkt i tettstedskategoriene til SSB og analyserte responstiden i disse 6. Resultatene viser at det var flest oppdrag i de største tettstedskategoriene. Dette er som forventet, bl.a. fordi det der bor og oppholder seg flest folk. Resultatene viser imidlertid også at det var relativt mange oppdrag i kategorien «ikke tettsted», der det bor 200 eller færre folk. Det var flere oppdrag i kategorien «ikke tettsted» enn i de tre minste tettstedene til sammen. En frekvensanalyse av «forholdets art, nivå 2» viser at hendelsene som fant sted utenfor tettsteder (kategorisert som «ikke tettsted») primært var trafikksaker, branner eller er undersøkelsessaker. Resultatene viser ellers at responstiden stiger med synkende befolkningstetthet. Videre ble så responstidsdataene analysert ut fra tre tettstedskategorier; «øvrige» med under 2000 innbyggere, innbyggere og eller flere innbyggere. Ved å ta utgangspunkt i disse tettstedskategoriene fant vi et hovedmønster som tilsa at 6 En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Standard klassifisering av tettstedene etter innbyggertall: bosatte bosatte bosatte eller flere bosatte. (SSB, 2013) 13

15 oppdragsmengden (alle oppdrag) var størst og responstiden kortest i de største tettstedene. Dette samme mønsteret gjelder hasteoppdrag som vil omtales nærmere videre. Tettstedskategorier og hasteoppdrag i politi-norge Tabell 3 under viser deskriptiv statistikk over responstid for hasteoppdrag i tettstedskategoriene i landet samlet for første halvår Tabell 3 Deskriptiv statistikk over responstid i de ulike tettstedskategoriene Tettstedskategori Nasjonalt under 2000 innbyggere innbyggere Over innbyggere Total N (antall) Gj.snitt Median % Vi kan se av tabell 3 at det er klart flest oppdrag i de største tettstedene, mens det i de mellomstore tettstedene er færrest oppdrag. Variansanalyse (ANOVA) viser at det er signifikant forskjell mellom tettstedskategoriene i responstid for hasteoppdrag. Vi ser videre av tabell 3 at det for hasteoppdrag er kortest gjennomsnittlig responstid i de største tettstedene og lengre responstid for oppdrag i mindre tettsteder. Se også figur 3 under for illustrasjon av den gjennomsnittlige responstiden per tettstedskategori. Figur 3 Gjennomsnittlig responstid fordelt på nye tettstedskategorier 14

16 Tettstedskategorier og hasteoppdrag per politidistrikt Videre ble det undersøkt hva responstiden var for hasteoppdrag i de ulike tettstedskategoriene i hvert politidistrikt. Se tabell 4 under for deskriptiv statistikk over dette: Tabell 4 Responstid tettstedskategorier per politidistrikt Nasjonalt under 2000 innbyggere Total N (antall) Median % N Oslo Median % N Østfold Median % N Follo Median % N Romerike Median % N Hedmark Median % N Gudbrandsdal Median % N Vestoppland Median %

17 Nordre Buskerud Total N Median % N Søndre Buskerud Asker og Bærum Median % N Median % N Vestfold Median % N Telemark Median % N Agder Median % N Rogaland Median % Haugaland og Sunnhordland N Median % N Hordaland Median % Sogn og Fjordane N Median % N Sunnmøre Median %

18 Nordmøre og Romsdal Total N Median % N Sør-Trøndelag Median % N Nord-Trøndelag Median % N Helgeland Median % N Salten Median % Midtre Hålogaland N Median % N Troms Median % N Vestfinnmark Median % N Østfinnmark Median % Ulike responstider i politidistriktene kan skyldes flere forhold. Andre analyser Politidirektoratet har gjennomført, har avdekket at avstanden mellom patruljen som får oppdraget og hendelsesadressen (når oppdraget ble tildelt) forklarer en god del av variasjonen i responstid, både for oppdrag generelt, men særlig for hasteoppdrag. Resultatene gir grunn til å mene at noe av forskjellen vi finner i responstid mellom distrikter og mellom tettsteder av ulik størrelse, kan forklares med ulike avstander mellom patrulje og hendelse der denne avstanden er kortest i de største tettstedene. 17

19 Videre er det en rekke variabler som en kan anta påvirker disse variasjonene i responstid, som vi ikke har klart å måle eller analysere i denne omgang. Eksempelvis er det rimelig å anta at antall patruljer ute har en negativ sammenheng med responstiden, der flere patruljer gir kortere responstid, blant annet fordi flere patruljer vil kunne dekke opp større geografiske. I tillegg vil et større antall patruljer bidra til å redusere samtidighetskonflikter. Politidirektoratet jobber videre med å få kunnskap om flere variabler av betydning for responstiden. Responstidskrav 2015 I dette kapittelet redegjøres det for krav som er fastsatt til responstid for ene er satt med utgangspunkt i resultatene 7 fra første halvår 2014, jf. Plan- og rammeskrivet for ene, sammen med løpende og standardiserte rapporter (statistikk) om responstiden, skal legge til rette for at politidistriktene kan redusere responstiden gjennom blant annet tilrettelegging av arbeidsplan, aktiv flåtestyring og generell erfaringslæring innenfor politioperativt virksomhetsområde. ene skal ikke medføre målforskyvning fra andre virksomhets. Politiet vil i perioden fremover få bedre data av relevans for politiets responstid og Politidirektoratet vil vurdere justeringer av kravene gjennom styringsdialogen med politidistriktene. kun til hasteoppdrag Med bakgrunn i anbefalingene fra utredningene i konseptfasen (Politidirektoratet, ), vil det kun stilles krav til hasteoppdrag (oppdrag som har fått prioritet Alarm eller Prioritet 1 ). Hastegrad settes ut fra to dimensjoner. Den ene dimensjonen er hendelsens alvorlighet eller hva hensikten med politiets respons vil være. Den andre dimensjonen handler om hvor lang tid det er siden hendelsen fant sted. Alarm inkluderer ekstraordinære hendelser og/eller hendelser der liv er direkte truet, og der en hendelse nylig har skjedd. Prioritet 1 kan gis en rekke alvorlige hendelser som pågår eller som nylig har skjedd. Det vil ikke stilles krav til responstid for oppdrag med lavere hastegrad enn Alarm eller Prioritet 1, blant annet for å unngå målforskyvning fra andre viktige kjernefunksjoner i politiet. Likevel vil det bli målt responstid for alle oppdrag for slik at vil være i stand til å overvåke utviklingen. 7 Tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren loggfører oppdraget er ikke inkludert i resultatene. Denne tiden er estimert til å være to minutter, som er hensyntatt ved fastsettelse av krav. 8 https://www.politi.no/vedlegg/rapport/vedlegg_2322.pdf 18

20 Det stilles krav til oppdrag som har hatt prioritet Alarm og/eller Prioritet 1 fra et oppdrag er opprettet til første patrulje er fremme på stedet. Det innebærer at det ikke vil bli stilt krav til oppdrag som har hatt en lavere prioritet innledningsvis, og som har blitt prioritert opp av operatøren før patruljen er fremme på stedet - enten på bakgrunn av ny informasjon eller en eskalering av situasjonen. Heller ikke stilles det krav til oppdrag som har blitt nedprioritert underveis i oppdraget, fordi man da har handlet ut fra at det ikke har vært et hasteoppdrag i perioder av oppdragsløsningen. Ulike krav til politidistriktene Det er et mål for politiet at befolkningen skal få en mest mulig lik polititjeneste uavhengig av politiets administrative grenser. Resultatene fra første halvår 2014 har imidlertid vist at det er signifikant forskjell i responstid mellom politidistriktene. Politidistriktene vil derfor få ulike krav til responstid med bakgrunn i dagens situasjon. Resultatene for første halvår 2014 har videre vist at det er signifikant forskjell i responstid mellom de ulike tettstedskategoriene. Denne forskjellen kan trolig forklares med at avstanden mellom patruljene og hendelsene er kortere i større tettsteder enn i mindre tettsteder. Med bakgrunn i dagens situasjon er det derfor valgt å differensiere kravene til responstid ut fra størrelse på tettstedet der hendelsen finner sted. På sikt er det imidlertid ønskelig at tettsteder med lik størrelse skal ha tilnærmet lik responstid uavhengig av hvilket politidistrikt det ligger i. til 50 % og 80 % av oppdragene Det er viktig at responstidskravene som stilles til distriktene skal kunne bidra til å kommunisere til publikum hva politiet er i stand til å levere. Derfor må kravene stilles på en slik måte at de best mulig kan uttrykke dette. Det er valgt å uttrykke kravet med to mål per tettstedskategori. Det ene sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 50 % av oppdragene (median) og det andre sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 % av oppdragene. Eksempelvis vil median på 20 innebære at politiet skal ha en responstid på under 20 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Det er valgt ikke å uttrykke krav til responstid ved gjennomsnitt, blant annet fordi resultatene fra første halvår 2014 viste at det var relativt stor spredning rundt gjennomsnittet og vi vurderer at et gjennomsnittsmål vil være mindre egnet til å uttrykke hva publikum kan forvente av politiet. 19

21 Nasjonalt krav for responstid for 2015 Politirektoratet har med bakgrunn i resultatene fra første halvår 2014 fastsatt hvilket krav som skal stilles til responstid for politi-norge samlet sett. Det innebærer at politiet på nasjonalt nivå skal nå dette kravet. Resultatene fra første halvår 2014 viser imidlertid at flere av politidistriktene ikke vil være i stand til å nå dette kravet isolert sett. Derfor vil det i tillegg stilles krav til responstid for de enkelte distriktene som disse skal forholde seg til. Det nasjonale kravet er basert på de samlede resultatene for responstid fra første halvår Det nasjonale kravet ble uttrykt gjennom median (50 %) og 80 %. Følgende nasjonale krav gjelder for I byer/tettsteder med over innbyggere: 10 minutter i halvparten og 15 minutter i 80 % av alle tilfeller I tettsteder mellom 2000 og innbyggere: 15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 % av alle tilfeller I øvrige : 22 minutter i halvparten og 45 minutter i 80 % av alle tilfeller. Responstidskrav for 2015 for de enkelte politidistriktene ene for hvert politidistrikt har hovedsakelig tatt utgangspunkt i dagens responstider for hasteoppdrag i de ulike tettstedskategoriene i hvert distrikt. I enkelte tettstedskategorier i flere distrikter var det imidlertid et svært lite antall hasteoppdrag i første halvår Dermed var det også et begrenset grunnlag å basere kravene på. I disse tilfellene er det sett hen til 1) responstid for alle oppdrag (ikke bare hasteoppdrag) i den aktuelle tettstedskategorien første halvår, 2) det nasjonale kravet, 3) kravene som er satt for sammenlignbare distrikt og 4) geografiske forhold. Først presenteres en tabell med krav som stilles for 2015 nasjonalt og for hvert enkelt politidistrikt. Deretter presenteres resultater og krav for hvert enkelt politidistrikt. Tomme ruter skyldes at distriktet ikke har tettsted av en slik størrelse. 9 Det er lagt til 2 minutter til resultater for 2014 for tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren loggfører oppdraget. 20

22 Tabell 5 Responstidskrav for politidistriktene (tettsteder med under 2000 innbyggere og ikke tettsted) Tettsteder med mellom innbyggere Tettsteder med over innbyggere Nasjonalt Oslo Østfold Follo Romerike Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Nordre Buskerud Søndre Buskerud Asker og Bærum Vestfold Telemark Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median % Median %

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Organisering av evalueringsarbeidet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Narkotikastatistikk 2005

Narkotikastatistikk 2005 Narkotikastatistikk 2005 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2 Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer