ÅRSRAPPORT 2013 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET Foto: Politiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET Foto: Politiet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET 2013 Foto: Politiet

2 Sammendrag «Publikumsklagene kan sammenlignes med en gullgruve. I en gullgruve finnes det litt gull og mye slagg. Men verdien på gullet er så høy at det forsvarer alt arbeidet med slagget.» Hans Vik, Politimester i Rogaland politidistrikt). Sitatet fra Hans Vik kan stå som et bilde på hvor viktige publikumsklagene bør være for politiet. Klager (og anmeldelser) utgjør et viktig materiale som kan brukes for å forebygge uønskede hendelser, redusere konflikter mellom politi og publikum og forbedre polititjenestens kvalitet. Hvor mange saker behandlet politiet i 2013? Politidistriktene og særorganene mottok 834 klager i Dette er en økning på 19 prosent fra 2012, og en økning på 42 prosent fra 2010 som er det året politiet har mottatt færrest klager. Videre avgjorde/videresendte politidistriktene og særorganene 806 klager i 2013, inkludert 48 saker som ble overført til andre instanser for realitetsavgjørelse. Hvorfor klager publikum? I all hovedsak fordeler publikumsklagene seg på kategoriene «Adferd» og «Saksbehandling/Service». Disse to kategoriene står for henholdsvis 44 prosent («Adferd») og 42 prosent («Saksbehandling/ Service») av de mottatte klagene i prosent av de som klager mener seg utsatt for maktmisbruk fra politiets side. 2 prosent klager på brudd på taushetsplikt, og 2 prosent klager på at tjenestepersoner ikke oppgir ID/ikke har synlig tjenestenummer. 5 prosent av klagene faller inn under kategorien «Andre årsaker». Hva blir utfallet av klagesakene? 50 prosent av sakene avgjøres som «Ikke grunnlag for kritikk». 9 prosent av sakene avvises og 6 prosent overføres til annen instans for realitetsbehandling. I totalt 35 prosent av klagene svarer politimester at politiet burde ha håndtert sakene annerledes. 15 prosent ble avgjort med koden «Grunnlag for kritikk» og 20 prosent ble avgjort som «Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk». Ifølge instruksen for behandling av klagene (POD 2005) kan sakens utfall og politimesterens avgjørelse sendes Politidirektoratet for ny vurdering. Politidirektoratet har behandlet og avgjort 32 saker i 2013, og har ikke kommet til en annen konklusjon i sin behandling av disse klagene enn politidistriktene. 2

3 1. INNLEDNING I denne rapporten gir Politidirektoratet en samlet oversikt over politiets mottak og behandling av klagesaker i perioden 1. januar 31. desember Rapporten gir en oversikt over antallet mottatte og behandlede klagesaker, og legger ikke opp til en analyse av sakskomplekset. Politidirektoratet gjennomførte høsten 2013 en evaluering av politiets klageordning. Resultatene fra denne evalueringen finnes i rapporten «Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten» (POD 2013a). Det er viktig å poengtere at denne årsrapporten bare baserer seg på publikumsklager og ikke anmeldelser av straffbare forhold. I henhold til straffeprosesslovens 67 og påtaleinstruksens kap. 34 er det Spesialenheten for politisaker som skal etterforske saker hvor det er mistanke om at tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten. Den klageordningen som ble innført med Justisdepartementets instruks fra er ment å skulle fange opp de sakene hvor det åpenbart ikke er begått straffbare handlinger, men hvor publikum mener det er begått kritikkverdige forhold i utførelsen av tjenesten. 1 I tallene for behandlede saker kan det ligge saker som er kommet inn før dette, men som ikke var ferdig behandlet per 31. desember På samme måte kan det være saker som er kommet inn i løpet av 2013 som først vil bli avgjort i «Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten». Fastsatt av Justisdepartementet trådte i kraft 16. januar 2006 (POD 2005). 3

4 2. STATISTIKK OVER REGISTRERTE OG BEHANDLEDE KLAGESAKER 2.1 Mottatte klagesaker Politidistriktene og særorganene mottok 834 klager i Figur 1 gir en oversikt over antall mottatte saker fra ordningen ble innført i Etter en viss nedgang i antallet mottatte saker i årene har det vært en jevn økning i antall klagesaker fra Vi har ikke data som kan si noe om hvorfor antallet klagesaker har økt de siste årene, men en mulig forklaring kan være at ordningen er blitt mer kjent blant publikum. I en evaluering fra 2009 (NOU 2009:12) ble det satt frem kritikk mot politiet for at klageordningen var for lite kjent, og det ble derfor satt i gang tiltak for å rette opp dette. Blant annet ble brosjyren «Klager og anmeldelser mot politiet» utarbeidet (POD 2012). Brosjyren er oversatt til 17 forskjellige språk og lagt ut på internett på I tillegg jobber politidistriktene og særorganene i dag mer aktivt med å gjøre ordningen kjent både blant ansatte og publikum. Figur 1: Antall mottatte klagesaker i politidistrikt og særorgan Kilde: Politidirektoratet

5 2.2 Årsak til klagen Politidistriktene og særorganene registrerer de innkomne klagene i en av følgende forhåndsdefinerte kategorier: 1. Atferd (klager på uhøflig opptreden, ukorrekt handlemåte, trakassering eller liknende) 2. Maktmisbruk (klager på bruk/synlighet av skytevåpen, maglite, håndjern og hund i tillegg til misbruk av stilling) 3. Brudd på taushetsplikt 4. Manglende oppgivelse av ID (klager på manglende oppgivelse av tjenestenummer/ikke synlig tjenestenummer på uniform) 5. Saksbehandling/Service (klager på for eksempel manglende svar ved henvendelse, manglende utrykning, manglende oppfølging, lang kø/ventetid, feilinformasjon og liknende) 6. Annet. Klager som ikke kan kategoriseres under noen av de fem ovenfor nevnte kategorier. Om vi ser på årsakene til at publikum klager på politiet er det to kategorier som skiller seg klart ut. Kategoriene «Adferd» og «Saksbehandling/Service» står i 2013 for totalt 86 prosent av klagene, se figur 2. Figur 2: Mottatte klager 2013 i politidistrikt og særorgan fordelt på årsakskategori 3 Kilde: Politidirektoratet Antall klager fordelt på årsakskategori summerer seg til et høyere antall enn rapportert antall mottatte klager på 834. Dette fordi noen klager inneholder klage på flere forhold. 5

6 Antallet mottatte klager varierer mye mellom politidistriktene og særorganene. Økokrim har for eksempel ikke mottatt noen publikumsklager, og Oslo politidistrikt som landets største har mottatt 136 klager, se tabell 1. Tabellen viser det antallet klagesaker som er registrert, dvs. kommet inn til politidistriktene og særorganene. Tabell 1: Antall mottatte klager i 2013 fordelt på politidistrikt og særorgan og årsakskategori 4 Politidistrikt Ant mottatte klager 2013 Adferd Maktmisbruk Brudd på taushetsplikt Manglende ID Saksbehandling/ Service Annet Agder Asker og Bærum Follo Gudbrandsdal Haugaland og Sunnhordland Hedmark Helgeland Hordaland Midtre Hålogaland Nordmøre og Romsdal Nordre Buskerud Nord-Trøndelag Oslo Rogaland Romerike Salten Sogn og Fjordane Sunnmøre Søndre Buskerud Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfinnmark Vestfold Vestoppland Østfinnmark Østfold Kripos Politiets utlendingsenhet Utrykningspolitiet (UP) Økokrim TOTALT Kilde: Politidirektoratet Antall klager fordelt på årsakskategori summerer seg til et høyere antall enn rapportert antall mottatte klager på 834. Dette fordi noen klager inneholder klage på flere forhold. 6

7 2.3 Behandlede klager Politidistriktene og særorganene behandlet totalt 806 klager i Publikumsklagene fordeler seg i all hovedsak på kategoriene «Adferd» og «Saksbehandling/Service», se tabell 2. Et hovedtema som går igjen i klagene er dårlig serviceinnstilling og uhøflig opptreden. Det er ofte tjenestepersoner fra ordenspatrulje eller publikumsvakt, passkontor eller sentralbord som er involvert. Det vil alltid finnes tilfeller hvor publikum reagerer negativt på politiets håndtering av en enkelt situasjon. Publikumshåndtering og kommunikasjon er derfor temaer som alltid må ha høyt fokus i opplæring, trening og utvikling. I tabell 2 ser vi videre at fordelingen mellom årsakskategoriene holder seg jevnt fra år til år med små variasjoner. Det er med andre ord ingen tegn på at noen av kategoriene øker eller minker i betydning. Tabell 2: Behandlede klager fordelt på årsakskategori 5 Behandlede klager Adferd Maktmisbruk Brudd på taushetsplikt Manglende ID Saksbehandling/Service Annet Totalt ant behandlede klager Andel av totalt antall avgjørelser Adferd 42 % 44 % 42 % 44 % 44 % 50 % 44 % 45 % Maktmisbruk 8 % 8 % 6 % 5 % 6 % 6 % 6 % 5 % Brudd på taushetsplikt 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Manglende ID 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 2 % Saksbehandling/Service 38 % 34 % 42 % 41 % 42 % 38 % 40 % 40 % Annet 8 % 11 % 8 % 7 % 6 % 4 % 6 % 5 % Kilde: Politidirektoratet Utfall av klagesaksbehandling Politimesterens avgjørelse i de klagesakene som blir behandlet deles inn i tre kategorier; «Grunnlag for kritikk», «Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk», og «Ikke grunnlag for kritikk». I tillegg blir noen av klagene avvist fordi de faller utenfor klageordningen. Noen klager overføres også til annen instans som rette vedkommende for mottak og behandling av klagen. 5 Klager behandlet i gjeldende år uavhengig av dato for mottak. 7

8 Tabell 3 viser at det i 2013 totalt ble behandlet 806 saker i landets politidistrikt og særorganer. 48 saker (6 prosent) ble overført til annen instans for realitetsbehandling og 70 saker (9 prosent) ble avvist. 50 prosent av sakene avgjøres som «Ikke grunnlag for kritikk». I totalt 35 prosent av klagene svarer politimester at politiet burde ha håndtert sakene annerledes da 15 prosent ble avgjort med koden «Grunnlag for kritikk» og 20 prosent ble avgjort som «Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk». Tabell 3: Avgjorte saker 2013 fordelt på politidistrikt og særorgan og avgjørelseskode 6 Uheldig, men Grunnlag for ikke grunnlag for Ikke grunnlag Politidistrikt/særorgan kritikk kritikk for kritikk Avvist Overført Totalt Agder Asker og Bærum Follo Gudbrandsdal Haugaland og Sunnhordland Hedmark Helgeland Hordaland Midtre Hålogaland Nordmøre og Romsdal Nordre Buskerud Nord-Trøndelag Oslo Rogaland Romerike Salten Sogn og Fjordane Sunnmøre Søndre Buskerud Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfinnmark Vestfold Vestoppland Østfinnmark Østfold Kripos Politiets utlendingsenhet Utrykningspolitiet (UP) Økokrim TOTALT Andel i prosent 15 % 20 % 50 % 9 % 6 % Kilde: Politidirektoratet Klager behandlet i gjeldende år uavhengig av dato for mottak. 8

9 Tabell 4 viser at fordelingen mellom avgjørelseskodene har holdt seg relativt stabil. Et unntak er en svak økning i andelen klager som avvises/overføres til annen instans. Andelen som avgjøres med «Ikke grunnlag for kritikk» har også gått tilbake fra toppåret 2010 da den ble brukt i 59 prosent av klagene. Tabell 4: Oversikt over bruk av avgjørelseskoder 7 Avgjørelseskode Grunnlag for kritikk Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk Ikke grunnlag for kritikk Avvist* Overført annen instans* Totalt ant behandlede klager Andel av totalt antall avgjørelser Grunnlag for kritikk 21 % 14 % 17 % 17 % 13 % 13 % 12 % 15 % Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk 20 % 20 % 23 % 21 % 22 % 25 % 26 % 20 % Ikke grunnlag for kritikk 48 % 61 % 53 % 55 % 59 % 56 % 50 % 50 % Avvist* 10 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 9 % Overført annen instans* 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 6 % * Frem til og med 2011 ble avgjørelseskodene «Avvist» og «Overført annen instans» rapportert samlet. Kilde: Politidirektoratet Diskriminering Som tidligere år er det i 2013 meget få saker der ulike former for diskriminering er tema ved klagesaksbehandlingen. 20 av 806 behandlede klagesaker er relatert til diskriminering. 18 av disse er knyttet til etnisk diskriminering og 2 til annen diskriminering. Av disse 20 sakene er det 10 som er avsluttet med koder som tilsier at politiet burde ha håndtert sakene annerledes («Grunnlag for kritikk» eller «Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk»), se for øvrig tabell 5. Tabell 5: Oversikt over avgjørelser i klagesaker relatert til diskriminering 8 Grunnlag for kritikk Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk Ikke grunnlag for kritikk Avvist Overført Etnisk diskriminering Annen diskriminering Kilde: Politidirektoratet , 8 Klager behandlet i gjeldende år uavhengig av dato for mottak. 9

10 3 Politidirektoratets klagesaksbehandling Ifølge instruksen for behandling av klagene (POD 2005) kan sakens utfall og politimesterens avgjørelse sendes Politidirektoratet for ny vurdering. Politidirektoratet mottok 132 klager i 2013, og avgjorde/videresendte 150 klager, inkludert 85 saker som ble oversendt til gjeldende politidistrikt for oppfølging og/eller forberedende saksbehandling. 14 saker ble avslått, og 19 saker tatt til etterretning. Politidirektoratet har behandlet og avgjort 32 saker i Politidirektoratet har ikke kommet til en annen konklusjon i sin behandling av disse klagene enn politidistriktene. I 29 av disse 32 sakene var avgjørelsen fra politidistriktet «ikke grunnlag for kritikk». 17 av disse 29 klagene ble ikke tatt til følge av Politidirektoratet, og avgjørelsen fra politidistriktet ble stående uten endringer eller merknader. I 4 av disse 29 sakene opprettholder Politidirektoratet avgjørelsen fra politidistriktet, men kommer samtidig med en merknad til politidistriktet om uheldig saksbehandling. I 8 av de 29 sakene hadde politidistriktet avgjort saken som «Ikke grunnlag for kritikk», men samtidig kommet med en beklagelse til klager. Politidirektoratet opprettholdt avgjørelsen om «ikke grunnlag for kritikk» og tiltrådte beklagelsen gitt fra politidistriktet. 3 av de 32 sakene politidirektoratet har behandlet i 2013 var avgjort som «grunnlag for kritikk» og politidistriktet hadde kommet med en beklagelse til klager. Politidirektoratet har i sin behandling tiltrådt kritikken og beklagelsen gitt fra politidistriktet. Ved utgangen av 2013 hadde Politidirektoratet 3 ubehandlede saker som ble overført til

11 4 Erfaringer og tiltak for å hindre kritikkverdige forhold Politidirektoratet gjennomførte i 2013 en evaluering av klagebehandlingsarbeidet i politiet «Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten» (POD 2013b). Denne evalueringsrapporten viste at det generelt sett gjøres et forsvarlig arbeid med klagebehandlingen i politiet. Nær 70 prosent av sakene i evalueringen ble kategorisert som forsvarlig behandlet og bare 9 prosent ble ansett som uforsvarlig behandlet, gitt utvalgets vurderingskriterier for dette. Sammenlignet med forrige evaluering (NOU 2009:12) viste evalueringen klare forbedringer. Langt flere saker behandles innen tidsfristen, klagerne opplyses nå i stor grad om retten til å påklage avgjørelsen til Politidirektoratet, og sakene undersøkes i langt større grad før avgjørelse tas. Særlig gjelder dette mulighetene for innklaget tjenestepersonell til å uttale seg om saken. Av forbedringspunkter fant evalueringsutvalget at mange av sakene fortsatt er uryddige og til dels dårlig dokumentert, og at det varierer noe mellom politidistriktene hvilke henvendelser som blir tatt inn i klagesporet. Rapporten trekker frem flere læringspunkter som kan bidra til en bedre klagesaksbehandling og bedre utnyttelse av læringspotensialet i klagesakene: For å gjøre klagesakene mer oversiktlige foreslår utvalget at det utarbeides en nasjonal standard for hvordan klagehåndteringen skal foregå med tilstrekkelig dokumentasjon. Utvalget foreslår videre en presisering av instruksen når det gjelder hva som skal behandles i klagesporet og hvordan saker og henvendelser som ikke er tatt inn i det ordinære klagesporet skal dokumenteres og rapporteres. For å bedre kommunikasjonen med klager foreslår utvalget at det utarbeides et standard oppsett for svarbrev med forslag til formuleringer. For å legge bedre til rette for læring både lokalt og nasjonalt foreslår utvalget at det utredes et nytt saksbehandlingssystem for behandling av klagesaker. Utvalget foreslår videre at det bør utarbeides bedre verktøy for rapportering fra politidistriktene til Politidirektoratet. Roller og ansvar for videre behandling av disse dataene i Politidirektoratet må også avklares. Utvalget mener også at det er viktig for publikums tillit til politiets klagesaksbehandling at dette arbeidet synliggjøres i større grad. Politiet må i enda større grad kommunisere ut til publikum at de tar til seg kritikk og at de ønsker tilbakemeldinger. Politidirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med implementeringen av læringspunktene. Gjennomgangen av klagesaksrapportene fra 2013 viser at det er iverksatt en rekke gode tiltak i flere politidistrikter som en del av klagesaksbehandlingen. Det er foretatt gjennomgang av rutiner og 11

12 innskjerping av regelverk og instrukser. Klanderverdig opptreden av enkeltpersoner er fulgt opp av ledelsen. Flere politidistrikt melder om at de har satt ytterligere fokus på publikumsbehandling i året som har gått, og mange politimestre gir uttrykk for at klagene vil bli tatt med inn i utviklingsarbeidet i politidistriktet og brukt på en åpen og fordomsfri måte. Det er en tilnærming som Politidirektoratet mener er en forutsetning for å kunne lære av de feil som blir begått. 4.1 Noen eksempler på lokale oppfølgingstiltak Vestfold politidistrikt har særlig fokus på publikumsservice. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått ved hver driftsenhet med tanke på publikums oppfatning av servicenivået i politidistriktet. Oslo politidistrikt bruker publikumsklagene aktivt i sine opplærings- og forbedringsprosesser. Det gjennomføres undervisning i ordensjuss hvor aktuelle problemstillinger fra klagesakene blir berørt. I tillegg har distriktet utarbeidet en serie hefter til bruk for operative mannskaper («Rett på gata»). I 2013 utkom heftene «Bruk av fysisk makt», «Om demonstrasjoner», «Husbråk», og «Å ta døra». Samtlige av disse temaene er å finne i fjorårets klagesaker, og heftene lages nettopp for å styrke profesjonaliteten på temaer der en ser det kan være usikkerhet blant de ansatte. Heftene distribueres til alle ansatte i Oslo politidistrikt, og flere er under utarbeidelse. Hovedansvarlig for behandling av klagesaker og anmeldelser mot ansatte sitter også i Politioperativ fagutviklingsforum, som bl.a. tar for seg temaer polititjenestepersoner trenger trening på. I arresten har Oslo politidistrikt foretatt betydelige endringer i interne instrukser for å sikre at beslutninger om tiltak treffes på riktig nivå og at alt arbeid kan dokumenteres. Oslo politidistrikt jobber også aktivt med diskrimineringsproblematikken. Distriktet har flere ansatte som jobber opp mot mangfold, deriblant tre minoritetsrådgivere. Seniorpatruljen har mye kontakt med ulike minoritetsmiljøer, og da særlig innvandrermiljøer. Distriktet er med i Rosa kompetanse, og har en egen arbeidsgruppe som er involvert i politiets deltakelse i Euro Pride. Distriktet har også en egen kontakt for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Oslo politidistrikt har utstrakt kontakt med ulike minoritetsmiljøer i forkant, underveis og i etterkant av arrangementer og demonstrasjoner i Oslo. Avdeling for Personal- og fagutvikling i distriktet har ansatt en egen person som kun skal jobbe med mangfoldsopplæring, og i 2013 ble det gjennomført en pilot av prosjektet «Bevissthet gir trygghet». Dette prosjektet har fått en egen utforming i Oslo politidistrikt med særlig fokus på hatmotivert kriminalitet. Samtlige ansatte (både operative og sivile) skal gjennom denne opplæringen. Østfold politidistrikt melder om at alle klagesakene diskuteres mellom politimester og driftsenhetsleder, og at saker med særlig læringspotensial brukes aktivt i utviklings- og forbedringsprosesser i distriktet. 12

13 Telemark politidistrikt har i 2013 hatt særlig fokus på god kundebehandling og har hatt dette som tema både i leder- og seksjonsmøter, og samtaler med tjenestepersonell. Nord-Trøndelag politidistrikt opplyser at de etter behandling av publikumsklager har gjennomgått rutiner ved involverte tjenesteenheter for å hindre lignende hendelser. 5 REFERANSELISTE NOU 2009:12 (2009): Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring. Oslo: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning. POD (2005): Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten. Oslo: Politidirektoratet POD (2012): Klager og anmeldelser mot politiet. Oslo: Politidirektoratet POD (2013a): Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Oslo: Politidirektoratet POD (2013b): Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten. Oslo: Politidirektoratet

NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET 2014

NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET 2014 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Politiet SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 2. STATISTIKK OVER REGISTRERTE OG BEHANDLEDE KLAGESAKER 4 2.1 MOTTATTE KLAGESAKER 4 2.2 ÅRSAK

Detaljer

NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET I 2015

NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET I 2015 NASJONAL RAPPORTERING AV KLAGER PÅ POLITIET I 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Foto: Politiet 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STATISTIKK OVER REGISTRERTE OG BEHANDLEDE KLAGESAKER... 5

Detaljer

KLAGER PÅ POLITIET I 2016

KLAGER PÅ POLITIET I 2016 KLAGER PÅ POLITIET I 2016 B / SAMMENDRAG INNHOLD / 1 Innhold Sammendrag 2 1 Innledning 4 2 Statistikk over registrerte og behandlede klagesaker i politidistrikter/særorganer 5 2.1 Mottatte klagesaker 5

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HENVENDELSER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD UTFØRT I TJENESTE I POLITI- OG LENNSMANNSETATEN

ÅRSRAPPORT 2012 HENVENDELSER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD UTFØRT I TJENESTE I POLITI- OG LENNSMANNSETATEN ÅRSRAPPORT 2012 HENVENDELSER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD UTFØRT I TJENESTE I POLITI- OG LENNSMANNSETATEN Foto: Politiet Forord I politi- og lensmannsetaten er vi helt avhengige av å ha tillit og et godt

Detaljer

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Organisering av evalueringsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av HMS-avvik og uønskede hendelser i politiog lensmannsetaten

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR INNLEDNING Denne rapporten viser oversikt over det totale antall RUH og antall registrerte personskader. Det skilles

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013

ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 ÅRSRAPPORT 2012 UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2013 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av uønskede hendelser i politi- og lensmannsetaten i 2012. Rapporten beskriver

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Ledersamling, Norges Politilederlag, Scandic Oslo Airport Hotel, 23. mai 2014.

Ledersamling, Norges Politilederlag, Scandic Oslo Airport Hotel, 23. mai 2014. Ledersamling, Norges Politilederlag, Scandic Oslo Airport Hotel, 23. mai 2014. 1 Lærer vi av våre feil? Lærer politiet av sine feil? Hvordan kan ledere i politiet opptre for å redusere antallet kritikkverdige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 216 NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 216 Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Omtrent 3 ansatte svarte gjennom den årlige spørreundersøkelsen i NAV i 215 at de har blitt utsatt for en trussel. Andelen ansatte som opplever trusler har

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 Rapport Side 2 av 99 Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet.

Detaljer

ressursanalyse 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

ressursanalyse 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN ressursanalyse 215 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN B / Innhold / C Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 214 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER 7

Detaljer

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2013 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN POD-publikasjon nr. 2014/07 Rettet versjon. Rettelser i tabell

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter en

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 Rapport Forord Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

RESSURSANALYSE 2012 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2012 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2012 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2012 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 4 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 6 2 INNLEDNING 8 2.1 Formål

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya

Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya Resultater fra spørreundersøkelse for ikke-organiserte frivillige hjelpere Utøya 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen de ikke-organiserte frivillige hjelperne ved Utøya til å delta i en

Detaljer

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017 NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 217 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår 217 er det registrert 12 8 narkotikasaker. Det er en

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET Innledning Nordland politidistrikt er et langstrakt distrikt med spredt kystnær bosetning. Distriktet

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå?

Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå? Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå? Ingen forpliktelser fra alle parter- hvordan går vi nå frem? Ørjan Steen, DSB 1 Hva skal jeg snakke om? Litt historie om AKB 1, AKB 2 og AKB 3 Hva skjedde med

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012 Sak nr: 01/13 Dok. nr: 54/12 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23.-25. NOVEMBER 2012 Tilstede: Speidersjef Visespeidersjef Styremedlem Styremedlem IC WOSM IC WAGGGS Forfall: Styremedlem

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2014

narkotikastatistikk 1. Halvår 2014 narkotikastatistikk 1. Halvår 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 16 45 narkotikasaker. Det er en økning

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Aremark kommune post@aremark.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/281-14 17/3061 24.05.2017 Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Fet kommune postmottak@fet.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1179-19/ÅSHE 17/3061 24.05.2017 Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Journalpost:16/31299 Saksnummer Utvalg/komite Dato 100/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 046/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for plan og økonomi 25.04.2016 Høring - forskrift om klageordning for berørte

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer