Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter"

Transkript

1 Dato Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler består av 65 er og Oslo byfogdembete. Til tross for strukturendringer i perioden , er domstolstrukturen fortsatt desentralisert. Om lag 2/3 av førsteinstansdomstolene har en dømmende bemanning på seks eller færre årsverk. Det er mottatt synspunkter fra 65 sorenskrivere når det gjelder sammenslåing. Som nedenstående figur viser, er et flertall av sorenskriverne generelt positive til sammenslåinger og gir støtte til de argumenter for strukturendringer som DA har fremført gjennom flere år. Figur 1 Sorenskrivernes holdning til sammenslåinger Tilbakemeldingene viser også at domstolledere i større domstoler, og i er som har vært gjennom tidligere sammenslåinger, er mest positive til sammenslåinger. Side 1 av 8

2 Figur 2 Sorenskrivernes holdning til strukturendringer og størrelsen på domstolen Det oppgis at større og færre enheter vil møte fremtidens utfordringer på en bedre måte, og bidrar blant annet til: - Større faglig og sosialt miljø - Bedre robusthet, mindre sårbar - Økt effektivitet og fleksibilitet i saksavviklingen - Bedre rekrutteringsgrunnlag Disse argumentene vektlegges også av de domstoler som har vært gjennom tidligere sammenslåinger. Tilbakemeldingene gir inntrykk av at disse sammenslåingene har vært positive erfaringer. Domstolledere som er negative til strukturendringer vektlegger blant annet følgende momenter: - Økt reisebelastning for brukere og ansatte - Mer oversiktlig og effektiv saksavvikling i mindre domstoler - Lavere husleiekostnad enn i store domstoler i sentrale strøk - Velfungerende samarbeid mellom mindre domstoler i dag - Distriktspolitiske hensyn Noen domstolledere påpeker også at det er uheldig å gjøre endringer i domstolstrukturen uten å vurdere dette i en større sammenheng, herunder at det utformes en overordnet plan for hele landet. De er bekymret for at konkrete forslag til endringer blir basert på tilfeldigheter. Enkelte domstolledere fremhever også at det er nødvendig med sammenslåinger, men at dette må vente til fremtidig kommunestruktur og nye politidistrikt er på plass. Side 2 av 8

3 Det er gitt synspunkter fra alle domstolledere i lagmannsrettene. Disse understreker nødvendigheten av strukturendringer med færre og større førsteinstansdomstoler. Det framkommer også konkrete forslag til sammenslåinger i eget lagdømme. Konkrete forslag Domstolledere som er positive til sammenslåinger i eget område, argumenterer i stor grad for etablering av en større domstol lokalisert til stedet der domstolen er plassert i dag. I Vestfold og Østfold er det hhv. 4 og 5 er i dag. Flere av sorenskriverne i disse fylkene mener at det er hensiktsmessig med sammenslåinger, men det er ikke enighet om eventuell lokalisering av ny(e) domstol(er). I tillegg er det pekt på mulighetene for sammenslåinger på Helgeland og i Vest-Finnmark, uten at det er enighet om struktur og lokalisering blant de berørte domstollederne. Det er også gitt synspunkter fra domstolledere om andre endringer. I hovedsak gjelder dette utvidelser av eget domssogn. Dette blir gjerne nevnt av domstolledere i mindre er som et alternativ til sammenslåing for å bidra til å gjøre mindre domstoler større og mer robust. Dette kan imidlertid føre til at nabodomstoler reduseres og blir "marginalisert". Nedenstående oversikt viser de domstoler hvor begge berørte sorenskrivere har uttalt seg positivt til sammenslåinger: Bemanning i 2014 (årsverk) Lokalisering Domstoler Dømmende Saksbehandlere Forslag Nedre Telemark (Skien) 12 16,7 Skien Aust-Telemark (Notodden) 3 3,5 Jæren (Sandnes) Sandnes Dalane (Egersund) 2 2,6 Sør-Trøndelag (Trondheim) Trondheim Fosen (Brekstad) 2 4 Eiker, Modum og Sigdal (Hokksund) 5 6,1 Kongsberg Kongsberg (Kongsberg) 3 3,1 Tabell 1 Domstoler hvor begge sorenskrivere er positive til en sammenslåing Nedre Telemark og Aust-Telemark Sorenskriverne i begge domstoler er positive til sammenslåinger, og understreker behovet for en stor domstol i Telemark, lokalisert i Skien. Sorenskriveren i Vest-Telemark er imidlertid negativ til sammenslåinger, blant annet sett i forhold til økt reiseavstand. Mellom dagens domstoler på Kviteseid og Skien er det 1,5 times reisetid med bil. Fra Notodden, hvor Aust-Telemark i dag er lokalisert, er det om lag 1 times reisetid med bil til Skien. Sorenskriveren i Aust-Telemark fremhever behovet for at Nedre Telemark og Aust-Telemark uansett slås sammen med de positive effekter dette vil ha for en robust og effektiv domstoldrift. Dette blant annet sett i forhold til at Aust- Side 3 av 8

4 Telemark har en dømmende bemanning på tre årsverk. Leiekontrakten til Aust- Telemark kan sies opp i løpet av kort tid. En sammenslåing med Nedre Telemark kan kreve arealutvidelser, men vurderes som håndterbare. Jæren og Dalane Sorenskriverne i Jæren og Dalane er begge positive til en større sammenslått domstol i Sandnes. Dette konkrete forslaget støttes også av førstelagmannen i Gulating lagmannsrett. De gode kommunikasjonsforholdene fra Egersund til Sandnes, med bilavstand på en drøy time, fremheves av domstollederne. Dalane har i dag to dømmende årsverk. Det påpekes av sorenskriveren i Dalane at en sammenslåing med Jæren vil gi bedre ressursutnyttelse, større fagmiljø og en mer robust organisasjon. Leiekontrakten til Dalane kan sies opp i løpet av kort tid. Jæren fikk nye lokaler i 2006, og en sammenslåing med Dalane vil muligens kreve en mindre arealutvidelse. Sør-Trøndelag og Fosen Sorenskriverne i Sør-Trøndelag og Fosen er positive til at domstolene slås sammen. Sorenskriveren i Fosen understreker behovet for et større faglig miljø. Fosen på Brekstad er en domstol med to dommere, mens en sammenslått domstol i Trondheim vil gi en mindre utvidelse av en allerede stor domstol til 21 dommerårsverk. Domstollederne peker på at det for mange av Fosen s brukere vil være raskere å komme seg til en domstol i Trondheim enn dagens domstol på Brekstad. Når det gjelder lokalsituasjonen, vil det være tilstrekkelig med areal i Trondheim tinghus til å omfatte bemanningen fra Fosen. På Brekstad er det husleieforpliktelser til Kongsberg og Eiker, Modum Sigdal Sorenskriverne i Kongsberg og Eiker, Modum Sigdal gir klart uttrykk for at de ønsker en sammenslåing av domstolene i Kongsberg, og at det er stor tilslutning til dette fra de ansatte. Reisetiden mellom de to domstolene, Kongsberg og Hokksund, er på ca. 20 min. med bil. Det fremheves at en ny og større domstol vil løse flere av dagens utfordringer med hensyn til kompetanse, ferieavvikling mv. En sammenslått domstol på Kongsberg forutsetter nye lokaler. Eksisterende leiekontrakter på Kongsberg og Hokksund er uoppsigelige og utløper først i 2020 og I tillegg til husleieutgifter for nye lokaler, gir dette årlige merutgifter på 2,6 mill. kr. Det kan nevnes at sorenskriveren i Drammen er positiv til en større domstol som også inkluderer Kongsberg og Eiker, Modum Sigdal i et nytt tinghus i Drammen. Side 4 av 8

5 Hordaland - Bergen og Nordhordland Begge domstoler er samlokalisert i Bergen tinghus i dag. Sorenskriverne gir uttrykk for at de er positive til sammenslåinger av er i Hordaland. Det framføres spesielt argumenter for at enhetene bør bli større. Dette synet deles ikke av domstollederne ved de to mindre ene i Hordaland; Hardanger og Sunnhordland. De ser fordeler ved å opprettholde dagens struktur, blant annet med hensyn til reiseavstand for brukerne. Sorenskriveren i Bergen fremhever at en sammenslåing kun med Nordhordland også vil gi gevinster, spesielt i forhold til å effektivisere den administrative driften. Sorenskriveren i Nordhordland ønsker ikke en sammenslåing med Bergen, uten at dette også inkluderer de mindre ene i Hordaland. 1.2 Jordskiftedomstolene Det er i dag 34 jordskiftedomstoler i førsteinstans. Over halvparten av jordskiftedomstolene har seks eller færre ansatte, og en av tre domstoler har to eller færre dommerårsverk. I Nordog Midt-Norge har domstolene forholdsvis større domssogn enn jordskifteretter lenger sør. Det er mottatt synspunkter fra jordskifterettslederne i alle jordskifterettene. I all hovedsak synes jordskifterettslederne å være enige om at dagens struktur ikke bør endres, og bruker i stor grad de samme argumentene som de som ikke ønsker sammenslåinger i ene. Økt reiseavstand som følge av færre enheter fremheves spesielt utfordrende fordi så godt som alle saker krever befaring. Dette oppgis blant annet å gi økte reiseutgifter, redusert effektivitet og en forverret rekrutteringssituasjon for domstolene. Flere ledere åpner i stedet for muligheten til å endre rettskretsene og samarbeid med andre domstoler på tvers av soknegrensene. Dagens jordskifteoverretter vil, i forbindelse med ikrafttredelsen av ny jordskiftelov, integreres i lagmannsrettene i de alminnelige domstolene. et er ikke gitt synspunkter fra domstolledere i jordskifteoverrettene. Konkrete forslag Det er kun jordskifterettslederen i Nord-Troms jordskifterett som har konkrete forslag til sammenslåinger. Forslaget omfatter hele strukturen i Hålogaland. 2. Samlokalisering Samlokalisering mellom og jordskifterett vil bidra til et større domstolfaglig miljø, med både faglige og administrative fordeler. Det er i dag samlokalisering mellom følgende domstoler; Vest-Telemark og Øvre Telemark jordskifterett, Indre Sogn jordskifterett og Sogn, Nord-Trøndelag jordskifterett og Inntrøndelag, Ofoten og Sør-Troms jordskifterett og Trondenes, Nordfjord jordskifterett og deler av Fjordane på Nordfjordeid, samt Nord-Østerdal og Nord-Østerdal jordskifterett. Det vurderes samlokalisering av Valdres og Valdres jordskifterett på Fagernes og Søre Sunnmøre og Sunnmøre jordskifterett i Volda/ Ørsta. I tillegg er de nye Side 5 av 8

6 tinghusene i Molde, Drammen og Stavanger planlagt for en samlokalisering av og jordskifterett. Tilbakemeldingene fra domstolledere viser at mange er positive til samlokalisering på de steder hvor det er naturlig geografisk. Det er flere domstoler som oppgir at de har vært i kontakt med hverandre for å vurdere mulighetene. Dette har resultert i konkrete forslag til samlokalisering. For de fleste innebærer samlokalisering nye eller utvidede lokaler. Konkrete forslag Nedenstående tabell viser de tilfeller hvor både domstolledere i jordskifterett og er positive til samlokalisering: Tingrett Jordskifterett Foreslått lokalisering Kommentar Drammen Nedre Buskerud jordskifterett Drammen Aktuelt i nytt tinghus Hallingdal Øvre Buskerud jordskifterett Nesbyen eller Gol Krever nytt/ ekstra areal Nedre Romerike Akershus og Oslo jordskifterett Lillestrøm Ikke areal pr 2014 Romsdal Romsdal jordskifterett Molde Aktuelt i nytt tinghus Salten Salten jordskifterett Bodø Ikke areal pr 2014 Sarpsborg Østfold jordskifterett Sarpsborg Ikke areal pr 2014 Stavanger Sør-Rogaland jordskifterett Stavanger Aktuelt i nytt tinghus Sunnhordland Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Leirvik Krever utbygging av ens lokaler. Søre-Sunnmøre Sør-Trøndelag Sunnmøre jordskifterett Volda Krever nye lokaler, nåværende leieavtale ingen hindring Sør-Trøndelag jordskifterett Trondheim tinghus Krever ledig areal i nabobygg til Trondheim tinghus Side 6 av 8

7 Tingrett Jordskifterett Foreslått lokalisering Kommentar Valdres Valdres jordskifterett Fagernes Krever mindre ombygninger i eksisterende lokaler, nåværende leieavtale ingen hindring Vesterålen Lofoten og Vesterålen jordskifterett Sortland Ikke areal pr 2014, lang husleieavtale for jordskifteretten Øst-Finnmark Finnmark jordskifterett Vadsø Krever mindre ombygninger i eksisterende lokaler, nåværende leieavtale ingen hindring Tabell 2 Jordskifteretter og er hvor domstolledere er positive til samlokalisering 3. Vurderinger Nedenstående tabell viser forslag til sammenslåinger av er hvor begge domstolledere er positive til dette, og som kan gjennomføres i løpet av 1-2 år uten betydelige investeringer eller andre merutgifter. Foreslåtte sammenslåinger Nedre Telemark og Aust-Telemark Jæren og Dalane Sør-Trøndelag og Fosen Lokalisering Skien Sandnes Trondheim Det må også påpekes at enkelte domstolledere i Hordaland, Østfold, Vestfold, Oppland, Nedre Buskerud, Vest-Finnmark og på Helgeland er positive til sammenslåinger med nabodomstoler. Side 7 av 8

8 Når det gjelder samlokaliseringer, er det flere forslag hvor både sorenskriver og jordskifterettsleder er positive. Nedenstående oversikt viser forslag til samlokaliseringer som kan gjennomføres i løpet av 1-2 år uten betydelige investeringer eller andre merutgifter. Foreslåtte samlokaliseringer Valdres og Valdres jordskifterett Øst-Finnmark og Finnmark jordskifterett Søre-Sunnmøre og Sunnmøre jordskifterett Hallingdal og Øvre Buskerud jordskifterett Lokalisering Fagernes Vadsø Volda eller Ørsta Nesbyen eller Gol De tre første foreslåtte samlokaliseringene er allerede under vurdering i DA. Side 8 av 8

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2014 PORTRETTET Sven Marius Urke S. 20-24 NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5 Rekordmange tvistemål, s. 12-13 1 LEDER RESSURSER Domstolstatistikken for 2013 viser

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014 DOMSTOLENE I NORGE Årsrapport Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Beretning 5 Beretning 7 Domstoladministrasjonen 8 Domstoladministrasjonens styre 8 DEL II: Om virksomheten og hovedtall 11 Dette

Detaljer

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20 Innholdsfortegnelse Høringsbrev... 4 Høringsnotat... 6 Høyesterett... 17 Hålogaland lagmannsrett... 18 Asker og Bærum tingrett... 20 Brønnøy tingrett - dommerne... 21 Brønnøy tingrett - saksbehandlerne...

Detaljer

Organisering av økoteamene

Organisering av økoteamene Organisering av økoteamene Arbeidsgrupperapport Politidirektoratet 2012 1 Innledning...3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Avgrensning, forståelse og gjennomføring av oppdraget... 4 2 Problem- og målbeskrivelse...5

Detaljer

Innst. S. nr. 241. Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn St.meld. nr. 22 (2000-2001)

Innst. S. nr. 241. Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn St.meld. nr. 22 (2000-2001) Innst. S. nr. 241 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn St.meld. nr. 22 (2000-2001) Til Stortinget 1. MELDINGENS HOVED- KONKLUSJONER Hovedmålene med politireform

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I JORDSKIFTEVERKET

ORGANISASJONSUTVIKLING I JORDSKIFTEVERKET ORGANISASJONSUTVIKLING I JORDSKIFTEVERKET Til Landbruksdepartementet Prosjektgruppa for organisasjonsutvilding ijordskifteverket ble oppnevnt ved brev av 11. november 1998. Av mandatet fremgår det at prosjektgruppa

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012 Portrettet Per Kåre Sky s. 31 33 TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. 9 Leder Grunn til å være stolt Dette skrives i 22. julirettssakens

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Innst. S. nr. 242. Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) 1. INNLEDNING (2000-2001)

Innst. S. nr. 242. Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) 1. INNLEDNING (2000-2001) Innst. S. nr. 242 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) Til Stortinget 1. INNLEDNING Formålet med meldingen er å gi Stortinget anledning

Detaljer

Sentralisering politi og beredskap Politisk aktualitetsnotat 1/2014

Sentralisering politi og beredskap Politisk aktualitetsnotat 1/2014 Sentralisering politi og beredskap Politisk aktualitetsnotat 1/2014 Skrevet av: Lars Vangen lars.vangen@stortinget.no Hans-Petter Aasen hans-petter.aasen@stortinget.no Politiske rådgivere, Senterpartiets

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Tore Schei. Portrett: side 21 23 Ressursgruppedommere side 10 14. Kronikk: Rettsvesenets tillitskapital side 26 29

Tore Schei. Portrett: side 21 23 Ressursgruppedommere side 10 14. Kronikk: Rettsvesenets tillitskapital side 26 29 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2008 Portrett: Tore Schei side 21 23 Ressursgruppedommere side 10 14 Kronikk: Rettsvesenets tillitskapital side 26 29 I riktig retning Dommerforeningens medieutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 Innledning... 12 Arbeidstilsynets oppgaver og eksisterende budsjettfordelingsmodell... 13

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 Innledning... 12 Arbeidstilsynets oppgaver og eksisterende budsjettfordelingsmodell... 13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 1 Innledning... 12 2 Arbeidstilsynets oppgaver og eksisterende budsjettfordelingsmodell... 13 2.1 Arbeidstilsynet oppgaver og organisering... 13 2.2 Dagens budsjettfordelingsmodell...

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester

Statens vegvesen. Høring - Helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstansene Se vedlagt liste Statens vegvesen Saknr. r$oj%z D k.nr. 07 JUNI 2006 Arkivnr. p Saksh. Eksp. TT U.OII. Behandlende enhet: Saksbehandletfnnvalgsnr: Vår referanse:

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Videokonferanseprosjektet

Videokonferanseprosjektet Videokonferanseprosjektet i justissektoren Evalueringsrapport Domstoladministrasjonen november 2007 1 Sammendrag Reduserte kostnader og økt rettssikkerhet Videokonferanseprosjektet i justissektoren hadde

Detaljer

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015 Evaluering INVEST 0 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2014 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 214 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER 7

Detaljer