Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering 1. Sammendrag Tertialrapport 2 gir en status for kommunens økonomi pr 31. august og prognose for endelig resultatet ved årets slutt. Alle kjente inntekter og utgifter på rammeområde 8 er nå gjennomgått og budsjettregulering er foreslått der hvor det er mulig. For øvrig vises det til avdelingenes rapporter pr tjenesteområde som følger saken som trykte vedlegg. Tjenesteområder For tjenesteområde er det rapportert om et merforbruk på mellom 26,4 og 30,4 mill kr målt i forhold til vedtatt budsjettramme. En del avdelinger rapporterer om positive avvik mens for andre er situasjonen mer utfordrende. Det er rapportert om følgende prognose for årsresultatet fordelt på tjenesteområde: sentraladministrasjon mindreforbruk mellom 1 og 2 mill kr, skole balanse, barnehage mindreforbruk 3 mill kr, ok- øvrig mindreforbruk 2,5 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom 16 og 20 mill kr, hs-øvrig merforbruk 11,9 mill kr, eiendom balanse, teknisk avdeling merforbruk mellom 5 og 6 mill kr, Bodø byggservice balanse og Bodø bydrift balanse. Utover generelle krav om besparelse er det ikke satt i verk tiltak som forventes å bedre antatt resultat. Merforbruket i forhold til budsjett vil bli behandlet ihht vedtatte reglement for over/underskuddsdekning. Det betyr at enhetene må belage seg på redusert/økt budsjett i 2012 når mer/mindreforbruk i 2011 skal dekkes inn. Dette vil bli behandlet som del av årsregnskapssaken. Felles og finans rammeområde 8 I tertialrapport meldte vi at det ikke var kjente mer/mindreinntekter på rammeområde 8. Nå har vi mer informasjon. En gjennomgang av finansområde viser at det ikke blir ekstraordinær avkastning på omløpsmidler i år grunnet uroen i markedet og aksjefall. På anleggsmidler imidlertid er det kommet inn en merinntekt på 4 mill kr fra aksjeutbytte i Bodø Energi og SKS. I følge PS 11/90 Finansforvaltning årsrapport skulle ekstraordinær avkastning settes av på rentebufferfond. Rådmannen foreslår derfor å sette av merinntekt her til rentebufferfond. En gjennomgang av andre inntekter og utgifter viser en besparelse på 25,3 mill kr. Besparelsen består av reduserte låneutgifter/renteinntekter på17,3 mill kr, økt rammetilskudd på 6 mill kr og reduserte kostnader til lønnsoppgjør for 2011 på 2 mill kr. Besparelsene er brukt til å finansiere til sammen 25,3 mill kr i økte utgifter/mindreinntekter og omfatter økte pensjonspremier på 19 mill kr, økte utgifter til Norsk pasientskadeerstatningsfond 1 mill kr, økte utgifter til overformynderi 0,9 mill kr, lånekostnader til Aspmyra stadion 0,5 mill kr, kompensasjon for redusert inntekt fra kjøp og salg av kvotekraft 3 mill kr, rentekompensasjon kirke 0,07 mill kr og kompensasjon for redusert inntekt fra eiendomsskatt 0,9 mill kr. Samlet sett balanserer dette innenfor rammeområde 8. Samlet resultat i forhold til budsjett forventes å bli på mellom -26,4 og -30,4 mill kr. Side 3

2 Regnskapsavslutningen Regnskapsavslutningen vil også i år by på store tekniske korrigeringer, spesielt gjelder dette beregning av premieavviket som forventes å bli betydelig. Bystyret har vedtatt at hele premieavviket skal settes av til premieavviksfond, men korrigerte dette i PS 11/92 ved at 1,5 mill ble benyttet til å finansiere barnehagesektoren. I hht forskrift om årsregnskap og årsberetning må kommunen foreta strykninger dersom årsresultatet ser ut til å bli negativt. Det skjer konkret ved at regnskapsførte avsetninger til fond eller til investering reverseres inntil balanse oppnås. På den måten er det nærmest umulig å avlegge et årsresultat som er negativt. Rådmannen ønsker å presisere at premieavviket kun er en kalkulert mindrekostnad og ikke en driftsinntekt. Det anbefales derfor å holde fokus på budsjettgjennomføringen, dvs hvordan budsjettvedtak og tildelte bevilgninger følges opp. 2. Budsjettgjennomføring og budsjettregulering 2.1 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen forventer en mindreforbruk ved årets slutt. Det er usikkert om budsjettet til valget og politisk virksomhet vil holde. IKT kontoret har hatt utforutsatte utgifter (over 0,4 mill kr) i forbindelse med strømbrudd natt til 20. september. Skjerpende rutiner for innkreving av refusjoner på område tillitsvalgte vil trolig gi merinntekt enn tidligere antatt. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på mellom 1 og 2 mill kr ved årets slutt. Investeringer: Anskaffelse av nye inkassosystemet: Kommunen har fått informasjon fra systemets leverandør om at kommunens inkassosystem ikke vil bli integrert mot Visma i nærmere fremtid. Det betyr at kommunen må ut og anskaffe nytt system. Det foreslås derfor å omdisponere frigjorte lånemidler fra regnskapsavslutningen 2010, kr til å finansiere dette. Eventuelt merutgift tas når endelige pristilbud er kjent IT systemer: prosjektet har forsert fremdriftsplan og som følge av dette mulige merforbruk ved årets slutt. Dette tas opp igjen i forbindelse med regnskapsavslutningen. 2.2 Grunnskole Fire enheter sliter med høye forbruksprosenter, men er satt i verk tiltak son vil virke utover høstmånedene. Kommunaldirektør forventer et resultat rundt balanse ved årets slutt. Investeringer 9024 Saltvern skole: prosjektet styres innenfor tildelte rammer, men fremdrift på parkeringsplassene vil bli noe forsinket pga mangelen på entreprenører. 2.3 Barnehage Oppdatert status viser positive trekk sed sektoren samlet. Årsak til dette er at behovet for nye plasser fra årsskiftet var overvurdert, slik at det ikke ble nødvendig å tilsette så mye personell. De kommunale barnehagene for øvrig har sunn drift. Det forventes et mindreforbruk ved årets slutt beregnet til 3 mill kr. 2.4 OK øvrig (fellesadministrasjon, bibliotek, flyktning, barnevern, helsesøster, kultur, familiesenter og kulturkontoret) Tilførsel av fondsmidler i 1. tertialrapport har redusert antatt merforbruk på barnevernet til 4 mill kr. På flyktningkontoret ser det til å bli et mindreforbruk på minimum 6 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak høyere inntekter enn budsjettert, bl a på enslige mindreårige. For andre kontor meldes det om kontrollert budsjettgjennomføring. Det anslås et mindreforbruk på 2,5 mill kr ved årets slutt. Side 4

3 Investeringer 9515 Kompakt anlegg Bestemorenga: Prosjektet fikk en bevilgning på 9,9 mill kr med formål utvikling av parkering og serviceanlegg til Landsskytterstevne Det forventes en besparelse på prosjektet på 1,5 mill kr. Administrasjonen ber om godkjenning til å benytte besparelsen til utbedring av andre anlegg på Bestemorenga: snøproduksjonsanlegg samt utbedring/reparasjon av Bestemorstua. 2.5 Pleie- og omsorg (hjemmetjeneste og institusjon) Hjemmetjeneste: En videreføring av dagens drift gir en prognose av resultatet ved årets slutt på mellom 5 og 7 mill kr (merforbruk). Forverring av resultatet i forhold til 1. tertialrapport skyldes først og fremst den økonomiske situasjonen i kollektivene, samt ekstraordinære brukersituasjoner. Institusjonsleder: Kommunaldirektør anslår et merforbruk ved årets slutt på 6 mill kr. Forverringen av prognosen i forhold til 1. tertialrapport skyldes fortsatt høyt merforbruk på lønn. For pleie- og omsorg totalt sett er det anslått et merforbruk ved årets slutt på mellom 11 og 13 mill kr. 2.6 HS-øvrig (kommunaldirektør, NAV, helsekontoret, kjøkkendrift, tildelingskontoret, avlastning, dagrehabilitering) Tildelingskontoret og NAV rapporterer om utfordringene med budsjettgjennomforingen mens øvrige kontor har kontroll over budsjettet. Tiltakene som er satt i verk til å redusere utgiftene til sosialhjelp har hittil ikke gitt den forventende effekt. Tildelingskontoret beregner at ny transportavtale medfører merforbruk i 2011 på om lag 3,6 mill kr. Kommunaldirektør anslår et merforbruk ved årets slutt på 11,9 mill kr. 2.7 Eiendom Eiendom rapporterer om balansert budsjettgjennomføring. Fremdrift i utredningsprosjektene Utvikling av Vollsletta og Rådhuskvartal tilsier at kostnadsrammen for inneværende år kan reduseres med 0,3 mill kr. Ingen av prosjektene er realitetsbehandlet, og vil måtte vurderes i kommende økonomiplan. Eiendomssjefen anslår balanse ved årets slutt. Investeringer: Mange store byggeoppdrag i regionen ser ut til å medføre at prisnivået generelt er økende. Det er en klar tendens at byggherren stadig må bruke større ressurser for å sikre at det planlegges og bygges inn gode nok kvaliteter i prosjektene. Sterkere fokus på offentlige anskaffelser med kompliserte regler og lav terskel for å klage, medfører stadig mer krevende og forlengede kontraheringsprosesser med derpå følgende forsinkelser i prosjekter. Det er fortsatt veldig vanskelig å få utbedret mangler og reklamasjoner på overtatte prosjekter til stor frustrasjon for brukerne og merarbeid for byggherreorganisasjonen. Prosjekter med merforbruk 9335 Kjerringøy brannstasjon: Vedtatt kostnadsramme 4,3 mill kr. Bygget ble ferdigstilt i juni Det er ingen reserver igjen. Igangsettingstillatelsen krever at det utføres en mindre arrondering etter riving av tidligere branngarasje. Dette er ikke finansiert. Merkostnadene på kr foreslåes dekket fra ansvar 9227 Asphaugen barnehage. Inne i 2. garantiår Bodø/Skjerstad ASVO: Kostnadsramme 15 mill kr. Det har vært arbeidet med å avklare mulighetene for å etablere et næringsbygg i Misvær. Realisering av bygget vil innebære omregulering og tomteerverv. Prosjektkostnadene vil være i størrelsesorden 25 mill kr inkl. erverv. Hovedbruker vil være Bopro (Skjerstad ASVO). Prosessen med omregulering og erverv av tomt er startet. Prosjektet vil bli revurdert i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Side 5

4 9380 Årnesveien 4 (rus/psykiatriboliger): Vedtatt kostnadsramme 30 mill kr. Prosjektet omfatter ombygging av tidligere Bodin sykehjem til 16 rus/psykiatriboliger og sonebase for oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri. Husbanken har gitt et tilskudd på 12 mill kr. Kostnadene ved forprosjektnivå er på ca 75 mill kr, og er betydelig større enn kostnadsrammen. Forprosjekt ferdigstilles i september. Prosjektet må vurderes på nytt i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Kaier på Valen: Vedtatt kostnadsramme 32 mill kr. Estimerte kostnader etter anbud er 33,5 mill kr. Som meldt i 1. tertial ble byggearbeidene oppstartet på dette grunnlag. Arbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av oktober. Det foreslås at manglende finansiering på 1,5 mill. kroner dekkes av frigjorte lånemidler fra prosjekter som allerede er budsjettert og hvor statstilskudd kommer på toppen av finansiering Tverlandet kunstgressbane: I forrige tertial ble prosjektet tilført 0,4 mill kr slik at prosjektet kunne avsluttes. Det har vært nødvendig å tilføre mer gummigranulat til banedekket. Denne fakturaen på 0,13 mill kr var falt ut av oversikten. Det foreslås at merforbruket dekkes med 0,06 mill kr fra ansvar 9278 Vestbyen barnehage og 0,07 mill kr fra ansvar 9272 Løpsmark skole Kunstgresspakke 2009: Prosjektet består av Løpsmark kunstgressbane(prosjekt 5491), Limyra kunstgressbane (prosjekt 5492) og Stordalen kunstgressbane (prosjekt 5493). Vedtatt kostnadsramme for de tre delprosjektene er 23,2 mill kr. Prosjektet mangler 0,6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet mottar mindre spillemidler enn antatt. Det foreslås at dette dekkes med 0,52 mill kr ved tilsvarende reduksjon av ansvar 2010 Kunstgresspakke 2010, og 0,11 mill kr fra ansvar 9272 Løpsmark skole skoleløsning Nordsia. Alle banene ble ferdigstilt i september Garantitiden er ute Mørkved sykehjem, Etablering av nødstrømsaggregat: Vedtatt kostnadsramme 1,3 mill kr. Arbeidene ferdigstilles innen desember d.å. Merforbruk på 0,5 mill kr. Det foreslås at merforbruket dekkes fra ansvar 9238 Oppgradering el. anlegg Riving av diverse bygg Vollsletta: Eiendommene som er kjøpt fra Bodø kommunale boligstiftelse skal nå ryddes. Fem bygg skal rives og tomta skal tilrettelegges til videreutvikling. Det foreslås å bevilge 2 mill kr fra tomteutbyggingsfondet til dette arbeid. Prosjekter med mindre forbruk 9227 Asphaugen barnehage: Vedtatt kostnadsramme er 9,75 mill kr. Sluttoppgjør med entreprenør er utført. Gjenstående reserve kr. Det foreslås at det overføres kr til dekning av merkostnader på ansvar 9335 Kjerringøy brannstasjon. Overtatt juni Garantitiden er ute. Gjenstår noen mindre utbedringer etter 3-års garantibefaring Løpsmark skole skoleløsning Nordsida: Vedtatt kostnadsramme 23,2 mill kr. Gjenstående reserve 0,2 mill kr. Overtatt juni Garantitiden er ute. Gjenstående arbeider pågår og fullføres i år. Det foreslås at det overføres 0,07 mill kr til dekning merutgifter på ansvar 9546 Tverlandet kunstgressbane Vestbyen barnehage: Vedtatt kostnadsramme 4,3 mill kr. Gjenstående reserve er 0,8 mill kr. Det foreslås at det overføres 0,06 mill kr til dekning merutgifter på ansvar 9546 Tverlandet kunstgressbane. Bygget ble overtatt januar Garantitiden er ute. Utomhusanlegget overtatt november Inne i 3. garantiår. Reklamasjonsfristen er 5 år. Side 6

5 9550 Kunstgresspakke 2010: Prosjektet består av Alstad kunstgress(prosjekt 5494), Bankgata 11 er kunstgressbane(prosjekt 5495) og Bankgata 7 er kunstgressbane(prosjekt 5496). Vedtatt kostnadsramme for de tre prosjektene til sammen er 13, mill kr. Gjenstående reserve er 0,5 mill kr. Det foreslåes at 0,5 mill kr dekker merforbruk på ansvar 9549 Kunstgresspakken Banene er overtatt i september Oppgradering el.anlegg: Vedtatt kostnadsramme 21 mill kr hvorav 3 mill kr i Det foreslås at det overføres kr 0,5 mill kr til dekning av merutgifter på ansvar 9334 Mørkved sykehjem, Etablering av nødstrømsaggregat. Prosjekter med endret fremdrift 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Vedtatt kostnadsramme 305 mill kr. Gjenstående reserve 36,8 mill kr. Husbanken gir et investeringstilskudd på 64,5 mill kr. Byggearbeidene startet i juni I 1. tertial var det meldt at forventet ferdigstillelse vil være august Etter dette har et firma i prosjekterings-gruppen gått konkurs. Dette har medført og vil medføre forsinkelser slik at meldt ferdigstillelse ikke vil nås. Kostnadene vil også øke. Det vil ta lang tid å få oversikt over netto merkostnader som følge av dette. Prosjektet vil bli fulgt nøye opp for å minimalisere konsekvenser for fremdrift og økonomi. Estimert ferdigstillelse er november Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n: Vedtatt kostnadsramme er 20 mill kr. Det er tidligere rapportert at byggestart tidligst våren Dette er blitt noe forsinket bl.a som følge av avklaring av manglende finansiering i 1. tertial. Hvis prosjektet ligger innenfor vedtatt kostnadsramme etter anbud vil det bli byggestart i januar Kunstgresspakke 2011: Prosjektet består av Grønnåsen kunstgressbane og Bodøsjøen kunstgressbane. Samlet kostnadsramme er 6,8 mill kr. Forsvaret har gitt stoppordre vedrørende etablering av Grønnåsen kunstgress øst for sykestua i Bodin leir. Avklaring vil først foreligge etter at lokalisering av kampflybasen er bestemt. Kunstgressbane i Bodøsjøen skal realiseres i Hunstad kirke: Kostnader etter anbud er 66,2 mill kr. Vedtatt kostnadsramme 65 mill kr. Byggearbeidene ble startet ut fra den forutsetning av at manglende finansiering på 1,2 mill kr tas opp i forbindelse med behandlingen av Budsjett for Basert på kostnadsrammen på 66,2 mill kr har prosjektet gjenstående reserve 2 mill kr. Byggearbeidene startet i april og bygget skulle stå ferdig i mai Etter oppstart av byggearbeidene har to firma i prosjekteringsgruppen gått konkurs. Dette har medført og vil medføre forsinkelser slik at meldt ferdigstillelse ikke vil nås. Kostnadsrammen vil neppe kunne holdes. Det vil ta lang tid å få oversikt over netto merkostnader som følge av dette. Prosjektet vil bli fulgt nøye opp for å minimalisere konsekvenser for fremdrift og økonomi. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Utviklingsprosjekter, red utg kr ,- Asphaugen barnehage, red utg kr ,- Kjerringøy brannstasjon, økt utg kr ,- Kaier på Valen, økt utg kr ,- Vestbyen barnehage, red utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Tverlandet kunstgressbane, økt utg kr ,- Kunstgressbane 2010, reg utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Kunstgresspakke 2009, økt utg kr ,- Oppgradering av el. Anlegg, red utg kr ,- Mørkved sykehjem, økt utg kr ,- Side 7

6 Riving av bygg Vollsletta, økt utg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfondet, økt innt kr ,- 2.8 Teknisk avdeling Driften innenfor de kommunale veier har som følge av iverksatte tiltak bedret seg noe, men forventer fortsatt merforbruk. Gebyrinntekter innenfor byggesaker og geodatatjenester samt parkeringsinntekt vil trolig svikte i år. I PS 11/90 Prosjektplan Miljøovervåkingsprogram Skjerstadfjorden er det vedtatt å bevilge 0,5 mill kr til prosjektet. Det foreslås å bruke 0,35 mill kr frigjorte midler fra utredningsprosjekter jfr pkt 2.7 i rapporten til finansieringen av ovennevnte. Kommunaldirektør anslår et merforbruk på mellom 5 og 6 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9602 Bestemorenga vann: prosjektet vil koste 1 mill kr mer enn tidligere antatt. Det foreslås å overføre 1 mill kr fra prosjekt 9604 Saneringstiltak vann til å finansiere dette 9641 Bestemorenga avløp: Prosjektet trenger ytterligere 1 mill kr. Det foreslås å redusere bevilgningen til prosjektet 9643 Saneringstiltak avløp til å finansiere dette Landegode avløp: prosjektet trenger 1,5 mill kr mer for i forhold til dagens bevilgning. Ansvar 9643 Saneringstiltak avløp kan ytterliggere reduseres for å finansiere dette. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Prosjektplan, Skjerstadfjorden, økt utg kr ,- Saneringstiltak vann, red utg kr ,- Bestemorenga vann, økt utg kr ,- Saneringstiltak avløp, red utg kr ,- Bestemorenga avløp, økt utg kr ,- Landegode avløp, økt utg kr ,- 2.9 Interne bedrifter Bodø byggservice forventer balanse ved årets slutt. Balanse ved årets slutt forventes også for Bodø bydrift, men det haster med å få avklart organisatorisk tilknytting og ledelse for enheten Rammeområde 8 Skatt- og rammetilskudd: Utviklingen i kommunens egne skatteinntekter tyder på at budsjettet så langt vil holde. Det er imidlertid en del usikkerhet om skattemarginer er store nok til å dekke forpliktelser som kommer i oktober. I 1. tertialrapport har vi rapportert om at rammetilskuddet ser ut til å være 6 mill kr høyere enn budsjett etter at skatteanslaget på landsbasis var endret. Budsjettreguleringen var ikke foreslått pga lite informasjon om utviklingen i kommunens egne skatteinntekter. Vi har nå bedre grunnlag til konklusjon og rådmannen foreslår derfor å øke rammetilskuddet med 6 mill kr. Renteinntektene/utgiftene/lån: Besparelse på renteutgifter i forbindelse med kommunens lån fratrukket manglende inntekter på rente (fra foliokonto, startlån og rentekompensasjon) ser ut til å være 17,3 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere rente og utsatt låneopptak for Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR. Oppnådd avkastning pr 31. august er på Side 8

7 1,64 % for porteføljen totalt sett mot avkastningsmål på 2,77 % som er snitt NIBOR for første åtte måneder. Den lave avkastningen skyldes hovedsakelig falle i aksjemarkedet, mens kommunes plassering i fond gir bedre resultat enn avkastningsmål. Oppnådd avkastning fordeler seg med 3,02 % på penge- og obligasjonsfond, -22 % på kombinasjonsfond og -39,54 % på grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Markedet er preget av uroen og det er ikke sannsynlig at kommunen vil oppnå positiv avkastning på midler ved årets slutt. Likvide midler, til sammen 875 mill kr er fordelt med 25,5 mill kr pengemarkedsfond DNB NOR likviditet, 13,8 mill kr pengemarkedsfond Storebrand likviditet, 56,5 mill kr pengemarkedsfond Alfred Berg likviditet, 102,7 mill kr diskresjonær portefølje Storebrand, 36,7 mill kr kombinasjonsfond Storebrand Vekst, 9,9 mill kr grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge og 629,9 mill kr bankinnskudd. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillatt risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp Markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50 % 71,96 % 3 Maks 30 % 10,94 % 4 Maks 10 % 11,77 % 5 Maks 5 % 5,32 % 6 Max 5 % 0,00 % For mer informasjon om risikoklasse vises til kommunens finansreglement Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det opptrekk prinsipp. Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. I vår tilfelle betyr det at plasseringene både i risikoklasse 5, 4 og 2 er innenfor tillatte ramme. Kommunen har tidligere fått tilbud om å kjøpe mere grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge etter en ny utvidelse av egenkapital i selskapet. Rådmannen har vurdert risiko som høy i forhold til den totale porteføljen og har valgt å selge rettigheter. Kommunen har med denne transaksjon fått en merinntekt på 0,5 mill kr. Årets låneopptak er utsatt pga god likviditet og lave rente. Rådmannen har gjort en del rentebinding på lån pga gunstige rentenivå slik at 66 % av totale portefølje er nå på fast rentevilkår. Snittrente på hele portefølje er på 4,1 % fordelt med 4,7 på fastrente og 3 % på flytende rente. Overtagelse av Aspmyra Stadion: Fakturerte lånekostnader etter overtakelse av Aspmyra er på 0,5 mill kr. Lønnsoppgjør 2011 er nå ferdig og resultatet ble 2 mill kr lavere enn antatt. Økte reguleringspremie: Både BKP og KLP har sendt ut krav om økt innbetaling av reguleringspremie som følge av at årets lønnsoppgjør ble dyrere enn tidligere antatt. BKP krever 15,2 mill kr mer, mer KLP kommer med en regning på 3,8 mill kr. Kommunen har et premiefond i BKP på over 100 mill, men på grunn av regnskapsregler bruk av dette fondet til betaling av økte pensjonskostnader gir kun likviditetsmessig effekt. Det foreslås derfor å bruke merinntekt/redusert utgifter i denne saken til å dekke opp merutgift her. Egen kapital KLP: Fra KLP er det kommet krav om innbetaling av egenkapital for sykepleiere. Kravet er på 0,7 mill kr. Side 9

8 Kjøp og salg av kvotekraft: Inntekter er på samme nivå som på samme tid i fjor og produksjon er så langt i hht planer. Strømpriser derimot er lavere, noe som kan gi lavere inntekt. I fjor var nettoresultat på inntekt fra kvotekraft 3 mill kr lavere. Det foreslås derfor å redusere anslaget med 3 mill for å få mer realistisk anslag. Overformynderi: Budsjettet er brukt opp pr august. Hvis vi antar samme forbruksnivå for resten av år vil det bety at kommunen trenger 0,9 mill kr til for å balansere budsjettet med regnskapet. Budsjettet foreslås derfor oppjustert med 0,9 mill kr. Norsk pasientskadeerstatningsfond: Kommunen er medlem i fondet (pliktig medlemskap) og er med på å finansiere erstatningskrav som følge av feilbehandling i helsesektoren. På grunn av økende antall skader i 2010 og så langt i 2011 er regningen for inneværende år 1 mill kr høyere enn budsjett. Rentekompensasjon 2010 Bodø kirkelige fellesråd: Fjorårets rentekompensasjon ble med en feil ikke overført til Bodø kirkelige fellesråd, dette er korrigert i Merutgift er på kr. Aksjeutbytte: Aksjeutbytte er beregnet å være 4 mill kr høyere enn budsjett. Eiendomsskatt: Inntekter fra eiendomsskatt ser ut til å være 0,9 mill kr lavere enn budsjett. Momskompensasjon på drift blir trolig høyere enn budsjett, mens på investeringene ser det at å være noe lavere. På grunn av usikre tall foreslår rådmannen ikke budsjettjustering. Det er foretatt kun en teknisk justering mellom art. Premieavvik 2011: Både KLP og BKP er kommet med anslaget av premieavviket for KLP antyder premieavvik på 3,9 mill kr og BKP 42,7 mill kr. I hht tidligere vedtak settes det av 45,1 mill kr til premieavviksfond. Endelige tall vil bli kjent i forbindelse med årsoppgjør Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Rammetilskudd, økt inntekt kr ,- Rente av lån, red utg kr ,- Overtagelse av Aspmyra, økt utg kr ,- Lønnsoppgjør, red utg kr ,- Reguleringspremie BKP, økt utg kr ,- Reguleringspremie KLP, økt utg kr ,- Bruk av disp fond, økt innt kr ,- Egen kapital, KLP, økt utg kr ,- Kjøp og salg av kvotekraft, red innt kr ,- Overformynderi, økt utg kr ,- Norsk pasientskadeerstatningsfond, økt utg kr ,- Rentekompensasjon kirke, økt utg kr ,- Aksjeutbytte, økt innt kr ,- Avsetning til rentefond, økt utg kr ,- Eiendomsskatt, red innt kr ,- Premieavvik, red utg kr ,- Avsetning til premieavviksfond, økt utg kr ,- 3. Konklusjon og anbefaling Tjenesteområdene rapporterer om et resultat på mellom -26,4 og -30,4 mill kr. Dette fordeler seg med sentraladministrasjon mindreforbruk mellom 1 og 2 mill kr, skole balanse, barnehage Side 10

9 mindreforbruk 3 mill kr, ok- øvrig mindreforbruk 2,5 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom 16 og 20 mill kr, hs-øvrig merforbruk 11,9 mill kr, eiendom balanse, teknisk avdeling merforbruk mellom 5 og 6 mill kr, Bodø byggservice balanse og Bodø bydrift balanse. Beregnede disponible driftsmidler pr 31. august 2011 er på 25,3 mill kr. Midlene består av økt rammetilskudd på 6 mill kr, reduserte rente av lån og renteinntekter 17,3 mill kr og reduserte kostnader til lønnsoppgjør 2 mill kr. Anvendelse av midlene er foreslått på følgende måte: dekning av låneutgifter i forbindelse med overtakelse av Aspmyra stadion 0,5 mill kr, reguleringspremie BKP 15,2 mill kr, reguleringspremie KLP 3,8 mill kr, kompensasjon for manglende inntekter av kjøp og salg av kvotekraft 3 mill kr, økte kostnader til overformynderi 0,9 mill kr, Norsk pasientskadeerstatningsfond 1 mill kr, rentekompensasjon kirke 0,07 mill kr og manglende inntekt av eiendomsskatt 0,9 mill kr. På investeringssiden er det foreslått en omfordeling av midler mellom allerede vedtatte prosjekter. Egen kapital til KLP er foreslått finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. I hht PS 11/8 er merinntekter av avkastning på 4 mill kr (aksjeutbytte) satt av på rentefond. I hht PS 11/92 Tertialrapport 1/2011 skal 1,5 mill kr av årets premieavvik brukes til å opprettholde tiltak vedtatt i sak 11/82 (bemanningsnorm på 6,3 og utvidet barnehagegaranti), mens resten av årets premieavvik skal settes av på premieavviksfond. Det forventes et betydelig premieavvik ved årets slutt. Budsjettgjennomføringen viser at kommunen vil få et driftsmessig merforbruk på mellom 26,4 og 30,4 mill kr. På grunn av forskrift om årsregnskap og årsberetning vil imidlertid planlagte avsetninger til fond måtte reverseres dersom kommunen får merforbruk. På den måten vil kommunens regnskapsmessige mer/mindreforbruk nesten alltid bli positivt, men rådmannen advarer mot å benytte premieavviket til drift fordi dette kun er en kalkulert mindrekostnad, og ikke reell inntekter. 4. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2011 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Prosjektplan, Skjerstadfjorden, økt utg kr ,- Overtagelse av Aspmyra, økt utg kr ,- Reguleringspremie BKP, økt utg kr ,- Reguleringspremie KLP, økt utg kr ,- Kjøp og salg av kvotekraft, red innt kr ,- Overformynderi, økt utg kr ,- Norsk pasientskadeerstatningsfond, økt utg kr ,- Rentekompensasjon kirke, økt utg kr ,- Eiendomsskatt, red innt kr ,- Avsetning til rentefond, økt utg kr ,- Avsetning til premieavviksfond, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Utviklingsprosjekter, red utg kr ,- Rammetilskudd, økt inntekt kr ,- Rente av lån, red utg kr ,- Lønnsoppgjør, red utg kr ,- Aksjeutbytte, økt innt kr ,- Side 11

10 Premieavvik, red utg kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Kjerringøy brannstasjon, økt utg kr ,- Kaier på Valen, økt utg kr ,- Tverlandet kunstgressbane, økt utg kr ,- Kunstgresspakke 2009, økt utg kr ,- Mørkved sykehjem, økt utg kr ,- Bestemorenga vann, økt utg kr ,- Egen kapital, KLP, økt utg kr ,- Riving av bygg, Vollsletta, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Asphaugen barnehage, red utg kr ,- Vestbyen barnehage, red utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Kunstgressbane 2010, reg utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Oppgradering av el. Anlegg, red utg kr ,- Bestemorenga avløp, økt utg kr ,- Saneringstiltak vann, red utg kr ,- Saneringstiltak avløp, red utg kr ,- Bruk av disp. fond, økt innt kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt innt kr ,- 3. Budsjettet reguleres i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Kornelija Rasic og Karin B. Sveen Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Budsjettreguleringsskjema 2 Sentraladministrasjon 3 Skole 4 Barnehage 5 OK-øvrig 6 HS-øvrig 7 Hjemmetjeneste 8 Institusjon 9 Eiendomskontoret 10 Teknisk avdeling drift 11 Teknisk avdeling investeringer 12 Bodø bydrift 13 Bodø byggservice Side 12

11 BUDSJETTREGULERING 2011 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Side 13

12 Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Red utgifter/økte inntekter Side 14

13 Side 15

14 Side 16

15 Side 17

16 Side 18

17 Side 19

18 Side 20

19 Side 21

20 Side 22

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer