Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering 1. Sammendrag Tertialrapport 2 gir en status for kommunens økonomi pr 31. august og prognose for endelig resultatet ved årets slutt. Alle kjente inntekter og utgifter på rammeområde 8 er nå gjennomgått og budsjettregulering er foreslått der hvor det er mulig. For øvrig vises det til avdelingenes rapporter pr tjenesteområde som følger saken som trykte vedlegg. Tjenesteområder For tjenesteområde er det rapportert om et merforbruk på mellom 26,4 og 30,4 mill kr målt i forhold til vedtatt budsjettramme. En del avdelinger rapporterer om positive avvik mens for andre er situasjonen mer utfordrende. Det er rapportert om følgende prognose for årsresultatet fordelt på tjenesteområde: sentraladministrasjon mindreforbruk mellom 1 og 2 mill kr, skole balanse, barnehage mindreforbruk 3 mill kr, ok- øvrig mindreforbruk 2,5 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom 16 og 20 mill kr, hs-øvrig merforbruk 11,9 mill kr, eiendom balanse, teknisk avdeling merforbruk mellom 5 og 6 mill kr, Bodø byggservice balanse og Bodø bydrift balanse. Utover generelle krav om besparelse er det ikke satt i verk tiltak som forventes å bedre antatt resultat. Merforbruket i forhold til budsjett vil bli behandlet ihht vedtatte reglement for over/underskuddsdekning. Det betyr at enhetene må belage seg på redusert/økt budsjett i 2012 når mer/mindreforbruk i 2011 skal dekkes inn. Dette vil bli behandlet som del av årsregnskapssaken. Felles og finans rammeområde 8 I tertialrapport meldte vi at det ikke var kjente mer/mindreinntekter på rammeområde 8. Nå har vi mer informasjon. En gjennomgang av finansområde viser at det ikke blir ekstraordinær avkastning på omløpsmidler i år grunnet uroen i markedet og aksjefall. På anleggsmidler imidlertid er det kommet inn en merinntekt på 4 mill kr fra aksjeutbytte i Bodø Energi og SKS. I følge PS 11/90 Finansforvaltning årsrapport skulle ekstraordinær avkastning settes av på rentebufferfond. Rådmannen foreslår derfor å sette av merinntekt her til rentebufferfond. En gjennomgang av andre inntekter og utgifter viser en besparelse på 25,3 mill kr. Besparelsen består av reduserte låneutgifter/renteinntekter på17,3 mill kr, økt rammetilskudd på 6 mill kr og reduserte kostnader til lønnsoppgjør for 2011 på 2 mill kr. Besparelsene er brukt til å finansiere til sammen 25,3 mill kr i økte utgifter/mindreinntekter og omfatter økte pensjonspremier på 19 mill kr, økte utgifter til Norsk pasientskadeerstatningsfond 1 mill kr, økte utgifter til overformynderi 0,9 mill kr, lånekostnader til Aspmyra stadion 0,5 mill kr, kompensasjon for redusert inntekt fra kjøp og salg av kvotekraft 3 mill kr, rentekompensasjon kirke 0,07 mill kr og kompensasjon for redusert inntekt fra eiendomsskatt 0,9 mill kr. Samlet sett balanserer dette innenfor rammeområde 8. Samlet resultat i forhold til budsjett forventes å bli på mellom -26,4 og -30,4 mill kr. Side 3

2 Regnskapsavslutningen Regnskapsavslutningen vil også i år by på store tekniske korrigeringer, spesielt gjelder dette beregning av premieavviket som forventes å bli betydelig. Bystyret har vedtatt at hele premieavviket skal settes av til premieavviksfond, men korrigerte dette i PS 11/92 ved at 1,5 mill ble benyttet til å finansiere barnehagesektoren. I hht forskrift om årsregnskap og årsberetning må kommunen foreta strykninger dersom årsresultatet ser ut til å bli negativt. Det skjer konkret ved at regnskapsførte avsetninger til fond eller til investering reverseres inntil balanse oppnås. På den måten er det nærmest umulig å avlegge et årsresultat som er negativt. Rådmannen ønsker å presisere at premieavviket kun er en kalkulert mindrekostnad og ikke en driftsinntekt. Det anbefales derfor å holde fokus på budsjettgjennomføringen, dvs hvordan budsjettvedtak og tildelte bevilgninger følges opp. 2. Budsjettgjennomføring og budsjettregulering 2.1 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen forventer en mindreforbruk ved årets slutt. Det er usikkert om budsjettet til valget og politisk virksomhet vil holde. IKT kontoret har hatt utforutsatte utgifter (over 0,4 mill kr) i forbindelse med strømbrudd natt til 20. september. Skjerpende rutiner for innkreving av refusjoner på område tillitsvalgte vil trolig gi merinntekt enn tidligere antatt. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på mellom 1 og 2 mill kr ved årets slutt. Investeringer: Anskaffelse av nye inkassosystemet: Kommunen har fått informasjon fra systemets leverandør om at kommunens inkassosystem ikke vil bli integrert mot Visma i nærmere fremtid. Det betyr at kommunen må ut og anskaffe nytt system. Det foreslås derfor å omdisponere frigjorte lånemidler fra regnskapsavslutningen 2010, kr til å finansiere dette. Eventuelt merutgift tas når endelige pristilbud er kjent IT systemer: prosjektet har forsert fremdriftsplan og som følge av dette mulige merforbruk ved årets slutt. Dette tas opp igjen i forbindelse med regnskapsavslutningen. 2.2 Grunnskole Fire enheter sliter med høye forbruksprosenter, men er satt i verk tiltak son vil virke utover høstmånedene. Kommunaldirektør forventer et resultat rundt balanse ved årets slutt. Investeringer 9024 Saltvern skole: prosjektet styres innenfor tildelte rammer, men fremdrift på parkeringsplassene vil bli noe forsinket pga mangelen på entreprenører. 2.3 Barnehage Oppdatert status viser positive trekk sed sektoren samlet. Årsak til dette er at behovet for nye plasser fra årsskiftet var overvurdert, slik at det ikke ble nødvendig å tilsette så mye personell. De kommunale barnehagene for øvrig har sunn drift. Det forventes et mindreforbruk ved årets slutt beregnet til 3 mill kr. 2.4 OK øvrig (fellesadministrasjon, bibliotek, flyktning, barnevern, helsesøster, kultur, familiesenter og kulturkontoret) Tilførsel av fondsmidler i 1. tertialrapport har redusert antatt merforbruk på barnevernet til 4 mill kr. På flyktningkontoret ser det til å bli et mindreforbruk på minimum 6 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak høyere inntekter enn budsjettert, bl a på enslige mindreårige. For andre kontor meldes det om kontrollert budsjettgjennomføring. Det anslås et mindreforbruk på 2,5 mill kr ved årets slutt. Side 4

3 Investeringer 9515 Kompakt anlegg Bestemorenga: Prosjektet fikk en bevilgning på 9,9 mill kr med formål utvikling av parkering og serviceanlegg til Landsskytterstevne Det forventes en besparelse på prosjektet på 1,5 mill kr. Administrasjonen ber om godkjenning til å benytte besparelsen til utbedring av andre anlegg på Bestemorenga: snøproduksjonsanlegg samt utbedring/reparasjon av Bestemorstua. 2.5 Pleie- og omsorg (hjemmetjeneste og institusjon) Hjemmetjeneste: En videreføring av dagens drift gir en prognose av resultatet ved årets slutt på mellom 5 og 7 mill kr (merforbruk). Forverring av resultatet i forhold til 1. tertialrapport skyldes først og fremst den økonomiske situasjonen i kollektivene, samt ekstraordinære brukersituasjoner. Institusjonsleder: Kommunaldirektør anslår et merforbruk ved årets slutt på 6 mill kr. Forverringen av prognosen i forhold til 1. tertialrapport skyldes fortsatt høyt merforbruk på lønn. For pleie- og omsorg totalt sett er det anslått et merforbruk ved årets slutt på mellom 11 og 13 mill kr. 2.6 HS-øvrig (kommunaldirektør, NAV, helsekontoret, kjøkkendrift, tildelingskontoret, avlastning, dagrehabilitering) Tildelingskontoret og NAV rapporterer om utfordringene med budsjettgjennomforingen mens øvrige kontor har kontroll over budsjettet. Tiltakene som er satt i verk til å redusere utgiftene til sosialhjelp har hittil ikke gitt den forventende effekt. Tildelingskontoret beregner at ny transportavtale medfører merforbruk i 2011 på om lag 3,6 mill kr. Kommunaldirektør anslår et merforbruk ved årets slutt på 11,9 mill kr. 2.7 Eiendom Eiendom rapporterer om balansert budsjettgjennomføring. Fremdrift i utredningsprosjektene Utvikling av Vollsletta og Rådhuskvartal tilsier at kostnadsrammen for inneværende år kan reduseres med 0,3 mill kr. Ingen av prosjektene er realitetsbehandlet, og vil måtte vurderes i kommende økonomiplan. Eiendomssjefen anslår balanse ved årets slutt. Investeringer: Mange store byggeoppdrag i regionen ser ut til å medføre at prisnivået generelt er økende. Det er en klar tendens at byggherren stadig må bruke større ressurser for å sikre at det planlegges og bygges inn gode nok kvaliteter i prosjektene. Sterkere fokus på offentlige anskaffelser med kompliserte regler og lav terskel for å klage, medfører stadig mer krevende og forlengede kontraheringsprosesser med derpå følgende forsinkelser i prosjekter. Det er fortsatt veldig vanskelig å få utbedret mangler og reklamasjoner på overtatte prosjekter til stor frustrasjon for brukerne og merarbeid for byggherreorganisasjonen. Prosjekter med merforbruk 9335 Kjerringøy brannstasjon: Vedtatt kostnadsramme 4,3 mill kr. Bygget ble ferdigstilt i juni Det er ingen reserver igjen. Igangsettingstillatelsen krever at det utføres en mindre arrondering etter riving av tidligere branngarasje. Dette er ikke finansiert. Merkostnadene på kr foreslåes dekket fra ansvar 9227 Asphaugen barnehage. Inne i 2. garantiår Bodø/Skjerstad ASVO: Kostnadsramme 15 mill kr. Det har vært arbeidet med å avklare mulighetene for å etablere et næringsbygg i Misvær. Realisering av bygget vil innebære omregulering og tomteerverv. Prosjektkostnadene vil være i størrelsesorden 25 mill kr inkl. erverv. Hovedbruker vil være Bopro (Skjerstad ASVO). Prosessen med omregulering og erverv av tomt er startet. Prosjektet vil bli revurdert i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Side 5

4 9380 Årnesveien 4 (rus/psykiatriboliger): Vedtatt kostnadsramme 30 mill kr. Prosjektet omfatter ombygging av tidligere Bodin sykehjem til 16 rus/psykiatriboliger og sonebase for oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri. Husbanken har gitt et tilskudd på 12 mill kr. Kostnadene ved forprosjektnivå er på ca 75 mill kr, og er betydelig større enn kostnadsrammen. Forprosjekt ferdigstilles i september. Prosjektet må vurderes på nytt i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Kaier på Valen: Vedtatt kostnadsramme 32 mill kr. Estimerte kostnader etter anbud er 33,5 mill kr. Som meldt i 1. tertial ble byggearbeidene oppstartet på dette grunnlag. Arbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av oktober. Det foreslås at manglende finansiering på 1,5 mill. kroner dekkes av frigjorte lånemidler fra prosjekter som allerede er budsjettert og hvor statstilskudd kommer på toppen av finansiering Tverlandet kunstgressbane: I forrige tertial ble prosjektet tilført 0,4 mill kr slik at prosjektet kunne avsluttes. Det har vært nødvendig å tilføre mer gummigranulat til banedekket. Denne fakturaen på 0,13 mill kr var falt ut av oversikten. Det foreslås at merforbruket dekkes med 0,06 mill kr fra ansvar 9278 Vestbyen barnehage og 0,07 mill kr fra ansvar 9272 Løpsmark skole Kunstgresspakke 2009: Prosjektet består av Løpsmark kunstgressbane(prosjekt 5491), Limyra kunstgressbane (prosjekt 5492) og Stordalen kunstgressbane (prosjekt 5493). Vedtatt kostnadsramme for de tre delprosjektene er 23,2 mill kr. Prosjektet mangler 0,6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet mottar mindre spillemidler enn antatt. Det foreslås at dette dekkes med 0,52 mill kr ved tilsvarende reduksjon av ansvar 2010 Kunstgresspakke 2010, og 0,11 mill kr fra ansvar 9272 Løpsmark skole skoleløsning Nordsia. Alle banene ble ferdigstilt i september Garantitiden er ute Mørkved sykehjem, Etablering av nødstrømsaggregat: Vedtatt kostnadsramme 1,3 mill kr. Arbeidene ferdigstilles innen desember d.å. Merforbruk på 0,5 mill kr. Det foreslås at merforbruket dekkes fra ansvar 9238 Oppgradering el. anlegg Riving av diverse bygg Vollsletta: Eiendommene som er kjøpt fra Bodø kommunale boligstiftelse skal nå ryddes. Fem bygg skal rives og tomta skal tilrettelegges til videreutvikling. Det foreslås å bevilge 2 mill kr fra tomteutbyggingsfondet til dette arbeid. Prosjekter med mindre forbruk 9227 Asphaugen barnehage: Vedtatt kostnadsramme er 9,75 mill kr. Sluttoppgjør med entreprenør er utført. Gjenstående reserve kr. Det foreslås at det overføres kr til dekning av merkostnader på ansvar 9335 Kjerringøy brannstasjon. Overtatt juni Garantitiden er ute. Gjenstår noen mindre utbedringer etter 3-års garantibefaring Løpsmark skole skoleløsning Nordsida: Vedtatt kostnadsramme 23,2 mill kr. Gjenstående reserve 0,2 mill kr. Overtatt juni Garantitiden er ute. Gjenstående arbeider pågår og fullføres i år. Det foreslås at det overføres 0,07 mill kr til dekning merutgifter på ansvar 9546 Tverlandet kunstgressbane Vestbyen barnehage: Vedtatt kostnadsramme 4,3 mill kr. Gjenstående reserve er 0,8 mill kr. Det foreslås at det overføres 0,06 mill kr til dekning merutgifter på ansvar 9546 Tverlandet kunstgressbane. Bygget ble overtatt januar Garantitiden er ute. Utomhusanlegget overtatt november Inne i 3. garantiår. Reklamasjonsfristen er 5 år. Side 6

5 9550 Kunstgresspakke 2010: Prosjektet består av Alstad kunstgress(prosjekt 5494), Bankgata 11 er kunstgressbane(prosjekt 5495) og Bankgata 7 er kunstgressbane(prosjekt 5496). Vedtatt kostnadsramme for de tre prosjektene til sammen er 13, mill kr. Gjenstående reserve er 0,5 mill kr. Det foreslåes at 0,5 mill kr dekker merforbruk på ansvar 9549 Kunstgresspakken Banene er overtatt i september Oppgradering el.anlegg: Vedtatt kostnadsramme 21 mill kr hvorav 3 mill kr i Det foreslås at det overføres kr 0,5 mill kr til dekning av merutgifter på ansvar 9334 Mørkved sykehjem, Etablering av nødstrømsaggregat. Prosjekter med endret fremdrift 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Vedtatt kostnadsramme 305 mill kr. Gjenstående reserve 36,8 mill kr. Husbanken gir et investeringstilskudd på 64,5 mill kr. Byggearbeidene startet i juni I 1. tertial var det meldt at forventet ferdigstillelse vil være august Etter dette har et firma i prosjekterings-gruppen gått konkurs. Dette har medført og vil medføre forsinkelser slik at meldt ferdigstillelse ikke vil nås. Kostnadene vil også øke. Det vil ta lang tid å få oversikt over netto merkostnader som følge av dette. Prosjektet vil bli fulgt nøye opp for å minimalisere konsekvenser for fremdrift og økonomi. Estimert ferdigstillelse er november Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n: Vedtatt kostnadsramme er 20 mill kr. Det er tidligere rapportert at byggestart tidligst våren Dette er blitt noe forsinket bl.a som følge av avklaring av manglende finansiering i 1. tertial. Hvis prosjektet ligger innenfor vedtatt kostnadsramme etter anbud vil det bli byggestart i januar Kunstgresspakke 2011: Prosjektet består av Grønnåsen kunstgressbane og Bodøsjøen kunstgressbane. Samlet kostnadsramme er 6,8 mill kr. Forsvaret har gitt stoppordre vedrørende etablering av Grønnåsen kunstgress øst for sykestua i Bodin leir. Avklaring vil først foreligge etter at lokalisering av kampflybasen er bestemt. Kunstgressbane i Bodøsjøen skal realiseres i Hunstad kirke: Kostnader etter anbud er 66,2 mill kr. Vedtatt kostnadsramme 65 mill kr. Byggearbeidene ble startet ut fra den forutsetning av at manglende finansiering på 1,2 mill kr tas opp i forbindelse med behandlingen av Budsjett for Basert på kostnadsrammen på 66,2 mill kr har prosjektet gjenstående reserve 2 mill kr. Byggearbeidene startet i april og bygget skulle stå ferdig i mai Etter oppstart av byggearbeidene har to firma i prosjekteringsgruppen gått konkurs. Dette har medført og vil medføre forsinkelser slik at meldt ferdigstillelse ikke vil nås. Kostnadsrammen vil neppe kunne holdes. Det vil ta lang tid å få oversikt over netto merkostnader som følge av dette. Prosjektet vil bli fulgt nøye opp for å minimalisere konsekvenser for fremdrift og økonomi. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Utviklingsprosjekter, red utg kr ,- Asphaugen barnehage, red utg kr ,- Kjerringøy brannstasjon, økt utg kr ,- Kaier på Valen, økt utg kr ,- Vestbyen barnehage, red utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Tverlandet kunstgressbane, økt utg kr ,- Kunstgressbane 2010, reg utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Kunstgresspakke 2009, økt utg kr ,- Oppgradering av el. Anlegg, red utg kr ,- Mørkved sykehjem, økt utg kr ,- Side 7

6 Riving av bygg Vollsletta, økt utg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfondet, økt innt kr ,- 2.8 Teknisk avdeling Driften innenfor de kommunale veier har som følge av iverksatte tiltak bedret seg noe, men forventer fortsatt merforbruk. Gebyrinntekter innenfor byggesaker og geodatatjenester samt parkeringsinntekt vil trolig svikte i år. I PS 11/90 Prosjektplan Miljøovervåkingsprogram Skjerstadfjorden er det vedtatt å bevilge 0,5 mill kr til prosjektet. Det foreslås å bruke 0,35 mill kr frigjorte midler fra utredningsprosjekter jfr pkt 2.7 i rapporten til finansieringen av ovennevnte. Kommunaldirektør anslår et merforbruk på mellom 5 og 6 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9602 Bestemorenga vann: prosjektet vil koste 1 mill kr mer enn tidligere antatt. Det foreslås å overføre 1 mill kr fra prosjekt 9604 Saneringstiltak vann til å finansiere dette 9641 Bestemorenga avløp: Prosjektet trenger ytterligere 1 mill kr. Det foreslås å redusere bevilgningen til prosjektet 9643 Saneringstiltak avløp til å finansiere dette Landegode avløp: prosjektet trenger 1,5 mill kr mer for i forhold til dagens bevilgning. Ansvar 9643 Saneringstiltak avløp kan ytterliggere reduseres for å finansiere dette. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Prosjektplan, Skjerstadfjorden, økt utg kr ,- Saneringstiltak vann, red utg kr ,- Bestemorenga vann, økt utg kr ,- Saneringstiltak avløp, red utg kr ,- Bestemorenga avløp, økt utg kr ,- Landegode avløp, økt utg kr ,- 2.9 Interne bedrifter Bodø byggservice forventer balanse ved årets slutt. Balanse ved årets slutt forventes også for Bodø bydrift, men det haster med å få avklart organisatorisk tilknytting og ledelse for enheten Rammeområde 8 Skatt- og rammetilskudd: Utviklingen i kommunens egne skatteinntekter tyder på at budsjettet så langt vil holde. Det er imidlertid en del usikkerhet om skattemarginer er store nok til å dekke forpliktelser som kommer i oktober. I 1. tertialrapport har vi rapportert om at rammetilskuddet ser ut til å være 6 mill kr høyere enn budsjett etter at skatteanslaget på landsbasis var endret. Budsjettreguleringen var ikke foreslått pga lite informasjon om utviklingen i kommunens egne skatteinntekter. Vi har nå bedre grunnlag til konklusjon og rådmannen foreslår derfor å øke rammetilskuddet med 6 mill kr. Renteinntektene/utgiftene/lån: Besparelse på renteutgifter i forbindelse med kommunens lån fratrukket manglende inntekter på rente (fra foliokonto, startlån og rentekompensasjon) ser ut til å være 17,3 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere rente og utsatt låneopptak for Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR. Oppnådd avkastning pr 31. august er på Side 8

7 1,64 % for porteføljen totalt sett mot avkastningsmål på 2,77 % som er snitt NIBOR for første åtte måneder. Den lave avkastningen skyldes hovedsakelig falle i aksjemarkedet, mens kommunes plassering i fond gir bedre resultat enn avkastningsmål. Oppnådd avkastning fordeler seg med 3,02 % på penge- og obligasjonsfond, -22 % på kombinasjonsfond og -39,54 % på grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Markedet er preget av uroen og det er ikke sannsynlig at kommunen vil oppnå positiv avkastning på midler ved årets slutt. Likvide midler, til sammen 875 mill kr er fordelt med 25,5 mill kr pengemarkedsfond DNB NOR likviditet, 13,8 mill kr pengemarkedsfond Storebrand likviditet, 56,5 mill kr pengemarkedsfond Alfred Berg likviditet, 102,7 mill kr diskresjonær portefølje Storebrand, 36,7 mill kr kombinasjonsfond Storebrand Vekst, 9,9 mill kr grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge og 629,9 mill kr bankinnskudd. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillatt risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp Markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50 % 71,96 % 3 Maks 30 % 10,94 % 4 Maks 10 % 11,77 % 5 Maks 5 % 5,32 % 6 Max 5 % 0,00 % For mer informasjon om risikoklasse vises til kommunens finansreglement Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det opptrekk prinsipp. Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. I vår tilfelle betyr det at plasseringene både i risikoklasse 5, 4 og 2 er innenfor tillatte ramme. Kommunen har tidligere fått tilbud om å kjøpe mere grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge etter en ny utvidelse av egenkapital i selskapet. Rådmannen har vurdert risiko som høy i forhold til den totale porteføljen og har valgt å selge rettigheter. Kommunen har med denne transaksjon fått en merinntekt på 0,5 mill kr. Årets låneopptak er utsatt pga god likviditet og lave rente. Rådmannen har gjort en del rentebinding på lån pga gunstige rentenivå slik at 66 % av totale portefølje er nå på fast rentevilkår. Snittrente på hele portefølje er på 4,1 % fordelt med 4,7 på fastrente og 3 % på flytende rente. Overtagelse av Aspmyra Stadion: Fakturerte lånekostnader etter overtakelse av Aspmyra er på 0,5 mill kr. Lønnsoppgjør 2011 er nå ferdig og resultatet ble 2 mill kr lavere enn antatt. Økte reguleringspremie: Både BKP og KLP har sendt ut krav om økt innbetaling av reguleringspremie som følge av at årets lønnsoppgjør ble dyrere enn tidligere antatt. BKP krever 15,2 mill kr mer, mer KLP kommer med en regning på 3,8 mill kr. Kommunen har et premiefond i BKP på over 100 mill, men på grunn av regnskapsregler bruk av dette fondet til betaling av økte pensjonskostnader gir kun likviditetsmessig effekt. Det foreslås derfor å bruke merinntekt/redusert utgifter i denne saken til å dekke opp merutgift her. Egen kapital KLP: Fra KLP er det kommet krav om innbetaling av egenkapital for sykepleiere. Kravet er på 0,7 mill kr. Side 9

8 Kjøp og salg av kvotekraft: Inntekter er på samme nivå som på samme tid i fjor og produksjon er så langt i hht planer. Strømpriser derimot er lavere, noe som kan gi lavere inntekt. I fjor var nettoresultat på inntekt fra kvotekraft 3 mill kr lavere. Det foreslås derfor å redusere anslaget med 3 mill for å få mer realistisk anslag. Overformynderi: Budsjettet er brukt opp pr august. Hvis vi antar samme forbruksnivå for resten av år vil det bety at kommunen trenger 0,9 mill kr til for å balansere budsjettet med regnskapet. Budsjettet foreslås derfor oppjustert med 0,9 mill kr. Norsk pasientskadeerstatningsfond: Kommunen er medlem i fondet (pliktig medlemskap) og er med på å finansiere erstatningskrav som følge av feilbehandling i helsesektoren. På grunn av økende antall skader i 2010 og så langt i 2011 er regningen for inneværende år 1 mill kr høyere enn budsjett. Rentekompensasjon 2010 Bodø kirkelige fellesråd: Fjorårets rentekompensasjon ble med en feil ikke overført til Bodø kirkelige fellesråd, dette er korrigert i Merutgift er på kr. Aksjeutbytte: Aksjeutbytte er beregnet å være 4 mill kr høyere enn budsjett. Eiendomsskatt: Inntekter fra eiendomsskatt ser ut til å være 0,9 mill kr lavere enn budsjett. Momskompensasjon på drift blir trolig høyere enn budsjett, mens på investeringene ser det at å være noe lavere. På grunn av usikre tall foreslår rådmannen ikke budsjettjustering. Det er foretatt kun en teknisk justering mellom art. Premieavvik 2011: Både KLP og BKP er kommet med anslaget av premieavviket for KLP antyder premieavvik på 3,9 mill kr og BKP 42,7 mill kr. I hht tidligere vedtak settes det av 45,1 mill kr til premieavviksfond. Endelige tall vil bli kjent i forbindelse med årsoppgjør Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Rammetilskudd, økt inntekt kr ,- Rente av lån, red utg kr ,- Overtagelse av Aspmyra, økt utg kr ,- Lønnsoppgjør, red utg kr ,- Reguleringspremie BKP, økt utg kr ,- Reguleringspremie KLP, økt utg kr ,- Bruk av disp fond, økt innt kr ,- Egen kapital, KLP, økt utg kr ,- Kjøp og salg av kvotekraft, red innt kr ,- Overformynderi, økt utg kr ,- Norsk pasientskadeerstatningsfond, økt utg kr ,- Rentekompensasjon kirke, økt utg kr ,- Aksjeutbytte, økt innt kr ,- Avsetning til rentefond, økt utg kr ,- Eiendomsskatt, red innt kr ,- Premieavvik, red utg kr ,- Avsetning til premieavviksfond, økt utg kr ,- 3. Konklusjon og anbefaling Tjenesteområdene rapporterer om et resultat på mellom -26,4 og -30,4 mill kr. Dette fordeler seg med sentraladministrasjon mindreforbruk mellom 1 og 2 mill kr, skole balanse, barnehage Side 10

9 mindreforbruk 3 mill kr, ok- øvrig mindreforbruk 2,5 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom 16 og 20 mill kr, hs-øvrig merforbruk 11,9 mill kr, eiendom balanse, teknisk avdeling merforbruk mellom 5 og 6 mill kr, Bodø byggservice balanse og Bodø bydrift balanse. Beregnede disponible driftsmidler pr 31. august 2011 er på 25,3 mill kr. Midlene består av økt rammetilskudd på 6 mill kr, reduserte rente av lån og renteinntekter 17,3 mill kr og reduserte kostnader til lønnsoppgjør 2 mill kr. Anvendelse av midlene er foreslått på følgende måte: dekning av låneutgifter i forbindelse med overtakelse av Aspmyra stadion 0,5 mill kr, reguleringspremie BKP 15,2 mill kr, reguleringspremie KLP 3,8 mill kr, kompensasjon for manglende inntekter av kjøp og salg av kvotekraft 3 mill kr, økte kostnader til overformynderi 0,9 mill kr, Norsk pasientskadeerstatningsfond 1 mill kr, rentekompensasjon kirke 0,07 mill kr og manglende inntekt av eiendomsskatt 0,9 mill kr. På investeringssiden er det foreslått en omfordeling av midler mellom allerede vedtatte prosjekter. Egen kapital til KLP er foreslått finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. I hht PS 11/8 er merinntekter av avkastning på 4 mill kr (aksjeutbytte) satt av på rentefond. I hht PS 11/92 Tertialrapport 1/2011 skal 1,5 mill kr av årets premieavvik brukes til å opprettholde tiltak vedtatt i sak 11/82 (bemanningsnorm på 6,3 og utvidet barnehagegaranti), mens resten av årets premieavvik skal settes av på premieavviksfond. Det forventes et betydelig premieavvik ved årets slutt. Budsjettgjennomføringen viser at kommunen vil få et driftsmessig merforbruk på mellom 26,4 og 30,4 mill kr. På grunn av forskrift om årsregnskap og årsberetning vil imidlertid planlagte avsetninger til fond måtte reverseres dersom kommunen får merforbruk. På den måten vil kommunens regnskapsmessige mer/mindreforbruk nesten alltid bli positivt, men rådmannen advarer mot å benytte premieavviket til drift fordi dette kun er en kalkulert mindrekostnad, og ikke reell inntekter. 4. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2011 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Prosjektplan, Skjerstadfjorden, økt utg kr ,- Overtagelse av Aspmyra, økt utg kr ,- Reguleringspremie BKP, økt utg kr ,- Reguleringspremie KLP, økt utg kr ,- Kjøp og salg av kvotekraft, red innt kr ,- Overformynderi, økt utg kr ,- Norsk pasientskadeerstatningsfond, økt utg kr ,- Rentekompensasjon kirke, økt utg kr ,- Eiendomsskatt, red innt kr ,- Avsetning til rentefond, økt utg kr ,- Avsetning til premieavviksfond, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Utviklingsprosjekter, red utg kr ,- Rammetilskudd, økt inntekt kr ,- Rente av lån, red utg kr ,- Lønnsoppgjør, red utg kr ,- Aksjeutbytte, økt innt kr ,- Side 11

10 Premieavvik, red utg kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Kjerringøy brannstasjon, økt utg kr ,- Kaier på Valen, økt utg kr ,- Tverlandet kunstgressbane, økt utg kr ,- Kunstgresspakke 2009, økt utg kr ,- Mørkved sykehjem, økt utg kr ,- Bestemorenga vann, økt utg kr ,- Egen kapital, KLP, økt utg kr ,- Riving av bygg, Vollsletta, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Asphaugen barnehage, red utg kr ,- Vestbyen barnehage, red utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Kunstgressbane 2010, reg utg kr ,- Løpsmark skole, red utg kr ,- Oppgradering av el. Anlegg, red utg kr ,- Bestemorenga avløp, økt utg kr ,- Saneringstiltak vann, red utg kr ,- Saneringstiltak avløp, red utg kr ,- Bruk av disp. fond, økt innt kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt innt kr ,- 3. Budsjettet reguleres i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Kornelija Rasic og Karin B. Sveen Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Budsjettreguleringsskjema 2 Sentraladministrasjon 3 Skole 4 Barnehage 5 OK-øvrig 6 HS-øvrig 7 Hjemmetjeneste 8 Institusjon 9 Eiendomskontoret 10 Teknisk avdeling drift 11 Teknisk avdeling investeringer 12 Bodø bydrift 13 Bodø byggservice Side 12

11 BUDSJETTREGULERING 2011 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Side 13

12 Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Red utgifter/økte inntekter Side 14

13 Side 15

14 Side 16

15 Side 17

16 Side 18

17 Side 19

18 Side 20

19 Side 21

20 Side 22

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 11/145 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Leder AP Kirsten Hasvoll Nestleder

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Tertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50108/2010 2010/1358 3 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/129 Formannskapet 13.10.2010 Bystyret 28.10.2010 Tertialrapport 2/2010 med

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2010 26707/2010 2010/9184 245 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/68 Formannskapet 02.06.2010 10/53 Bystyret 17.06.2010 Tertialrapport 1/2010

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, Vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Aspmyra stadion status og veien videre

Aspmyra stadion status og veien videre Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.9.2012 56556/2012 2011/40 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Formannskapet 10.10.2012 Aspmyra stadion status og veien videre Sammendrag I

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2014 52147/2014 2014/4938 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/198 Formannskapet 15.10.2014 14/144 Bystyret 30.10.2014 Tertialrapport 2/2014 med

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Politisk sekretariat på tlf 75 55 50 12,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer