Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer (negative avvik anført i parentes) 1. Sammendrag Rapporten gir en oppdatert informasjon om kommunens økonomi pr 31. august. Avdelingenes regnskap er analysert og det er konkludert med prognose av resultatet ved årets slutt. Alle fellesinntekter/utgifter er gjennomgått og vurdert i forhold til sist oppdatert informasjon. Budsjettregulering er foreslått der hvor det er nødvendig og mulig. Tiltakene som tidligere er foreslått for å styre driften nærmere de tildelte budsjettrammene har gitt resultat i begrenset grad. Avdelingene er pålagt å jobbe videre med tiltakene, men det er ikke realistisk å forvente store forbedringer i forhold til innmeldte prognose. Det vil imidlertid bli lagt ytterligere trykk fra administrasjonen sin side, med det mål å komme innenfor de rammer som er vedtatt av Bystyret for kommende økonomiplan. Tjenesteområdene (avdelingene) melder om et budsjettavvik på mellom (36,5) og (41,5) mill kr. Sentraladministrasjon anslår et mindreforbruk på mellom 2 og 3 mill kr, grunnskole et mindreforbruk 3 mill kr, barnehage et merforbruk (4,5) mill kr, ok-øvrig et mindreforbruk 7 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom (14) og (16) mill kr, hs-øvrig et merforbruk mellom (28) og (32) mill kr, eiendomskontoret balanse og teknisk avdeling merforbruk (2) mill kr. For øvrig vises det til de vedlagte avdelingenes rapporter. Endringer innen rammeområde 8 (felles inntekter/utgifter) kompenserer i liten grad for overforbruket innen tjenesteområdene. Netto effekt av inntekts - og utgiftsendringer er 1.2 mill kr. Økte inntekter/reduserte utgifter på rammeområde 8 (felles inntekter/utgifter) er beregnet til 32,9 mill kr. Dette består av økte skatteinntekter 20 mill kr, reduserte rente av lån/økte renteinntekter 10,6 mill kr og redusert skatt av kvotekraft på 2,3 mill kr. Merinntekt/redusert utgift foreslås anvendt til dekning av inntektssvikt/renteutgifter på samme rammeområde tilsammen 31,8 mill kr. Dette fordeler seg mellom redusert aksjeutbytte (12,6) mill kr, reduserte inntekter for salg av kvotekraft (11,5) mill kr, reduserte renteinntekter (fordringer, startlån, kompensasjon fra staten) (6,2) mill kr, prosjekt Miljøundersøkelse Bodø indre havn (0,2) mill kr, prosjekt Utredning av Lille Hjartøya (0,8) mill kr og prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte (0,4) mill kr. Resterende 1,1 mill kr foreslås behold på rammeområde 8. Totalt samlet resultat i forhold til budsjett forventes å ende med et merforbruk i størrelsesorden (35,4) og (40,4) mill kr. Side3

2 Rådmann har tidligere år påpekt at regnskapsavslutningen vil by på store korrigeringer av kommunens regnskap, spesielt hva gjelder beregning av premieavviket. Bystyret har vedtatt at hele premieavviket settes av på fond, men i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning må kommunen foreta strykning dersom resultatet blir negativt. Med så store premieavvik som beregnes hvert år er det nærmest umulig å avlegge et årsresultat som er negativt. Rådmannen understreker derfor at premieavviket kun er en kalkulert mindrekostnad og ikke en driftsinntekt. Det er derfor veldig viktig å holde fokus på budsjettgjennomføringen, spesielt er det viktig å sette all fokus på helse- og sosial. 2. Budsjettgjennomføring og budsjettregulering 2.1 Sentraladministrasjon Forbruket for sentraladministrasjonen totalt sett er noe lavere sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitetsnivå samt tidligere enn planlagt effektuering av stillingsreduksjoner i henhold til vedtatt effektiviseringsprogram. Kontorene rapporterer om hovedsakelig balansert drift, med noen få unntak. Endringer i godtgjørelsesreglement for politikere vil kunne dekkes innenfor sentraladministrasjonens ramme for 2012, men vil representere en utfordring for 2013 og tiden framover. Dette, samt fortsatt effektuering av langtidsplanen for reduksjon av stillinger jobbes det imidlertid videre med. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på mellom 2 og 3 mill kr ved årets slutt. 2.2 Grunnskole Grunnskole vil gå i pluss for 2012 ut fra det administrasjonen har oversikt over pr nå. Dette drives i hovedsak av overføring av positivt resultat fra 2011 innenfor 2 % regelen. Grunnskole forventer et mindreforbruk på 3 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9027 Ombygging Saltvern skole: prosjektet er i avslutningsfase og vil bli gjennomført innenfor bevilget ramme. 2.3 Barnehage Som følge av ikke-effektuerte innsparingstiltak og underfinansiering av Bodøgarantien venter barnehagesektoren et merforbruk ved årets slutt. Resultatet fra arbeidsgruppen er ventet framlagt i oktober og vil danne retning for om det er mulig å komme innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Barnehage forventer et merforbruk på (4,5) mill kr ved årets slutt. 2.4 Ok-øvrig (fellesadministrasjon, bibliotek, flyktning, barnevern, helsesøster, kultur, familiesenter og kulturkontoret) Ok øvrig forventer et mindreforbruk ved årets slutt. Det største avviket ligger på flyktningkontor hvor mindreforbruk er anslått til 11 mill kr. Dette skyldes økte inntekter fra staten på 5,5 mill kr, introduksjonsprogrammet 4 mill kr, overskuddsoverføring 1 mill kr og ikke gjennomført flytting til NAV-bygget på 0,5 mill kr. Noe av dette underforbruket må imidlertid sees i sammenheng med overforbruk innen HS- øvrig området. Barnevern forventer et merforbruk på (5,5) mill kr. Tjenesten fokuserer nå på reduksjon av overtid samt holder igjen på andre driftsrelaterte utgifter som reise, utdanning osv. I tillegg skal det Side4

3 fokuseres internt på innkreving av refusjoner. Familiesentrene og kulturkontoret forventer mindreforbruk på henholdsvis 0,5 og 1 mill kr. OK-øvrig forventer et mindreforbruk på 7 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten: Kommunen har mottatt 2,3 mill kr i spillemidler til prosjektet. 0,9 mill kr av dette er forskuttert fra kapitalfondet og foreslås satt av der. Resterende 1,4 mill kr er forskuttert over Brattens drift tidligere år og kan således brukes fritt. Administrasjonen ber om at beløpet på 1,4 mill kr overføres prosjektet til å dekke det akutte investeringsbehov som eksisterer og dermed ferdigstille parken Kompaktanlegg Bestemorenga: Prosjektet har ubrukt bevilgning på 0,5 mill kr. Administrasjonen ber om fullmakt til å benytte disse midler til ferdigstillelse av prosjektet 9525 Skianlegg Bestemorenga. I Formannskapets PS 12/66 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Skjerstad i 2012 ble det nevnt at økonomisk oppgjør for tre tidligere baner var uavklart. Det ble også nevnt at administrasjon kommer tilbake med informasjon når det foreligger avklaringer. Nordstranda IL har betalt inn 0,6 mill kr av forutsatt og avtalt kr 1 mill kr for kunstgressbane på Løpsmarka. Nordstranda IL ber om at gjenstående innbetaling på 0,4 mill kr gjøres over fire år, fra Rådmannen foreslår å innvilge dette, med at 0,1 mill kr forfaller til betaling den 1. september i årene Vinkelen FK har for tiden ikke organiserte lag med i seriespill. I den forbindelse ønsker de å fratre vertsklubbavtalen med forutsatt egenandel for kunstgressbane på Bodøsjøen 0,125 mill kr. Administrasjonen har bedt Nordland fotballkrets prioritere andre klubber som eventuelt kan tre inn i avtalen og betale egenandelen. IK Grand og FK Bodø-Glimt har respondert positivt og vil dele på bruken og de forpliktelser som følger med. Tverlandet har ikke vært en del av kunstgressbanepakken, men fikk bane i Tverlandet IL har ikke betalt forutsatt og avtalt egenandel 1 mill kr. Tverlandet IL har i brev datert uttrykt vilje til å gjøre opp for seg. De ber også Bodø kommune om å se på muligheten for å ettergi noe av kravet for egenkapital for å gjøre idrettslaget i stand til å innfri sine forpliktelser. På nåværende tidspunkt bør det ikke være aktuelt å ettergi noe av gjelden. I stedet foreslås det at Tverlandet IL gis mulighet til å betale 0,2 mill kr pr år i fem år fra , med årlige forfall den 1. september. Det foreslås følgende budsjettendringer: 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten, økt utg kr ,- Avsetning til kapitalfond, økt utg kr ,- Spillemidler, økt innt kr ,- 2.5 Pleie- og omsorg Prognosen for pleie og omsorg viser et stort merforbruk for Området ble ikke tilført økte bevilgninger vedrørende tiltaksvekst i hjemmetjenesten i forhold til 2011, og dette har vist seg svært utfordrende å håndtere. Kommunen har opplevd ca 1 % vekst i etterspørselen etter tjenester hver måned så langt i år. Dette må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen som gir en kraftig økning i etterspørsel av både hjemmehjelpstjenester samt for korttidsplasser på våre institusjoner. Det er imidlertid store variasjoner i forhold til avvik innenfor de ulike hjemmesykepleieområder og på institusjonssiden. Administrasjonen jobber nå med å se på hvilke suksesskriterier for effektiv drift som kan overføres for å få også disse enhetene i balanse. Side5

4 Pleie- og omsorg anslår et merforbruk ved årets slutt på mellom (14) og (16) mill kr. 2.6 Hs-øvrig (kommunaldirektør, NAV, helsekontoret, kjøkkendrift, tildelingskontoret, avlastning dagrehabilitering) Prognosen for HS-øvrig viser et kraftig merforbruk ved årets slutt. Hoveddrivere bak det negative avviket er utbetaling av sosialhjelp samt bidrag bolig og bidrag livsopphold ved NAV Bodø, totalt (9,6) mill kr. Dette må imidlertid sees i sammenheng med beslutninger tatt i forbindelse med vedtatt budsjett for 2012 samt økning av satser for sosialhjelp til småbarnsfamilier. Det jobbes imidlertid hardt med å få ned forbruket, hovedsakelig med fokus på langtidsmottakere av sosialhjelp samt småbarnsforeldre. Kommunen har i 2012 måttet inngå eksterne avtaler for ressurskrevende brukere langt utover budsjett (-12) mill kr. Det evalueres for tiden om det er mulig å lage et tilbud for disse innen egen kommune. Samhandlingsreformen har gitt kostnader i størrelsesorden (5) mill kr mer knyttet til medfinansieringen av sykehusopphold for kommunes innbyggere. For å bedre kunne analysere veksten i innbyggernes bruk av spesialisthelsetjenesten, altså medfinansiering, deltar Bodø kommune i et pilotprosjekt i regi av KS. Her jobbes det tverrfaglig med å analysere ulike pasientog aldersgrupper og for å få kunnskap om på hvilke områder man må prioritere forebyggende tiltak. Bodø kommune har per 2. tertial ikke betalt for liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Merforbruket for HS-øvrig er anslått til mellom (28) og (32) mill kr. 2.7 Eiendomskontoret Generelt er driften av virksomheten iht til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg I forbindelse med planlagt vedlikehold av Saltstraumen skole og Misvær barnehage ble det avdekket skader knyttet til mus. Forholdene er utbedret. Nødvendig utbedring ble i hovedsak finansiert gjennom bruk av kommunens forsikringsordning. Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader om næringstomt. For 2012 er det budsjettert med 57,2 mill kroner i salgsinntekter. I dette inngår 15 mill kr i salg av gamle svømmehall. Ny reguleringsplan for svømmehall er ikke sluttbehandlet. Salg/oppgjør forskyves sannsynligvis ut i For 2012 er det avsatt 40 mill kr for kjøp av Albertmyra. Området skal blant annet benyttes til ny brannstasjon. Sannsynligvis blir kjøp forskjøvet til Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årets slutt. Investeringer De mange store byggeoppdragene i regionen medfører at det i mange anbudskonkurranser registreres få anbydere og høye priser. Presset kapasitet hos våre kontraktsparter gjør det mer krevende for byggherren å styre prosjektene. Avslutning av prosjekter trekker ut i tid og krever mye ressurser. Dette er også til ulempe for brukerne. Side6

5 Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Det vises til egen sak om prosjektet. Merforbruk påvirker ikke 2012 men derimot Hunstad kirke: Det vises til egen sak om prosjektet. Merforbruk påvirker ikke 2012 men derimot Oppgradering av brannteknisk anlegg: Vedtatt kostnadsramme 73 mill kr, hvorav 10 mill kr i Prosjektet har et merforbruk på 0,5 mill kr. Dette foreslås dekt gjennom tilsvarende mindreforbruk på ansvar 9154 Bodø rådhus, ny heis Rehabilitering skolebygg: Vedtatt kostnadsramme 20 mill kr, hvorav 5 mill kr i Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill kr knyttet til rehabilitering av basseng på Hunstad. Dette foreslås dekt gjennom tilsvarende mindreforbruk på ansvar 9238 Oppgradering av el-anlegg og 9235 Sentral driftskontroll Tverlandet bo og servicesenter utbedring av vannskader: Kommunen har fått oppgjør, men forsikringsselskap dekker ikke momsutgifter. Manglende finansiering på 0,657 mill kr foreslås overført prosjektet, finansiering med innkommet investeringsmoms fra tidligere år. Prosjekter med mindre forbruk 9154 Bodø rådhus heis: Vedtatt kostnadsramme 1,3 mill kr. Utskiftning som følge av myndighetskrav. Arbeidet er gjennomført. Mindreforbruk på 0,5 mill kr foreslås overført til prosjekt 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg Oppgradering av elektrisk anlegg: Vedtatt kostnadsramme 4 mill kr. Mindreforbruk på 0,25 mill kr foreslås overført til prosjekt 9249 Rehabilitering av skolebygg Sentral driftskontroll: Vedtatt kostnadsramme 2 mill kr. Mindreforbruk på kr 0,05 mill kr foreslås overført til prosjekt 9249 Rehabilitering av skolebygg. Prosjekter med endret fremdrift 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n: Kostnadsrammen er 21 mill kr. Kontrahering av entreprenører tok litt lengre tid enn antatt, slik at byggestart ble utsatt fra juni til august Tilsvarende blir da ferdigstillelse forskjøvet til august I 1. tertial 2012 ble det meldt forventet byggestart i juni Byggestart ble forskjøvet til august 2012 og tilsvarende ny ferdigstillelse i august Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg, økt utg kr ( ) 9249 Rehabilitering skolebygg, økt utg kr ( ) 9330 Tverlande bo- og servicesenter, utbedring av vannskade økt utg kr ( ) 9154 Bodø rådhus-heis, red utg kr Oppgradering av el anlegg, red utg kr Sentral driftskontroll, red utg kr Momskompensasjon fra tidligere år, økt innt kr Side7

6 2.8 Teknisk avdeling Det hersker en del usikkerhet knyttet til gebyrinntekter innenfor parkering og saksbehandling. Innenfor den øvrige drift anses gjennomføringen under kontroll. Kommunaldirektøren har bedt kontorlederne følge utviklingen nøye, og spare inn der dette er praktisk mulig. En gjennomgang av investeringene avdekker ikke noe unormalt med gjennomføringen. Det foreslås derfor ingen budsjettregulering innenfor området Teknisk avdeling ligger an til et merforbruk på (2) mill kr knyttet til bortfall av planlagte inntekter. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Miljøund. Bodø indre havn, PS 12/64, økt utg kr ( ) Utredning av Lille Hjartøya, PS 12/106, økt utg kr ( ) 2.9 Interne bedrifter Bodø bydrift har enda ikke klart å finne dekning for fjorårets underskudd. Overskridelse på post vedlikehold ser ut til å være enda større enn rapportert i 1. tertialrapport pga nye havarier. Bodø bydrift jobber hardt for å oppnå balanse ved årets slutt. Bodø byggservice: underskuddet på håndverker siden oppveies med overskuddet på renhold. Byggservice vil via internett, mail og andre publikasjoner innen Bodø kommune annonsere vaktmester- og håndverker tjenesten for å utnytte ledig kapasitet. Det forventes at Bodø byggservice balanserer regnskap med budsjett ved årets slutt Fellesinntekter/utgifter (rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: Kommunens egne skatteinntekter ser ut til å være 20 mill kr over budsjett. Staten har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett økt skatteanslag på landsbasis, noe som betyr at Bodø vil kunne beholde det meste av økningen på egne skatteinntekter. Beregnet merinntekt på skatt- og rammetilskudd er 20 mill kr. Aksjeutbytte for 2012 vil være (12,6) mill kr lavere enn budsjett. Mindreinntekt skyldes lavere aksjeutbytte fra SKS og Bodø Energi på henholdsvis (10) og (3) mill kr. Saltens bilrute bidrar positivt med aksjeutbytte som er 0,6 mill kr høyere enn budsjett. Kjøp og salg av kvotekraft: Salgsinntekter vil være lavere pga betydelig lavere strømpriser. Skatteutgift vil tilsvarende være lavere. Prognose for dette område fratrukket besparelse på skatt er en mindreinntekt på (9,2) mill kr. Renteinntekter/renteutgifter: Renteutgifter på rente av lån er 5,6 mill kr lavere enn budsjett pga utsettelse av låneopptak samt noe lavere rente enn forutsatt i budsjettet. Lavere rente medfører også lavere kompensasjonstilskudd fra staten (2,2) mill kr og lavere rente av startlån (3) mill kr. Renteinntekter er noe høyere pga bedre likviditet, merinntekt er beregnet til 5 mill kr. Til sammen innebærer dette at kommunen har en netto besparelse på rente på 5,4 mill kr. Rente fordringer i forbindelse med inkasso: Renteinntekter fra fordring blir (1) mill kr lavere enn antatt i budsjett. Dette skyldes inkassosaker hvor det ikke er foretatt innbetaling, mens inntekter ble regnskapsført da fakturaer ble sendt ut. Praksis er nå endret og inntekter bokføres når innbetaling finner sted (forsiktighetsprinsipp). Side8

7 Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd avkastning pr 31. august var på 2,75 %. Dette betyr at kommunen fikk 2,2 mill kr mer i avkastning i forhold til en situasjon hvor alle disse pengene hadde stått i bank. Avkastningen fordeler seg med 3,5 % pengemarkedsfond og obligasjonsfond, 11,36 % aksjefond, -22,16 % grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge og 2,4 % foliokonto. Likvide midler til sammen 679 mill kr er fordelt med 438 mill i bank, 26,2 mill kr pengemarkedsfond DNB NOR likviditet, 14,1 mill kr pengemarkedsfond Storebrand likviditet, 56,5 mill kr pengemarkedsfond Alfred Berg, 105,7 mill kr diskresjonærportefølje (obligasjoner og sertifikater), 30,8 mill kr kombinasjonsfond Storebrand Vekst og 7,1 mill kr grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50% 64,57 % 3 Maks 30% 14,28 % 4 Maks 10% 15,57 % 5 Maks 5% 5,58 % 6 Max 5% 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1-lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt ligger risikoklasse 4 1,4 % over tillatte rammer. I risikoklasse 4 er det sortert diskresjonærportefølje på 106 mill kr. Dette skyldes i at kommunens likviditet i banken er noe lavere enn rapportert i 1. tertialrapport, noe som gir utslag når totale likvidtetsrammene fordeles på aktivaklasse. Likviditeten har bedret seg i september og avviket er blitt mindre, men rådmannen følger opp saken opp med tanke på å tilpasse portefølje til de vedtatte rammene. Kommunen har enda ikke tatt opp årets investeringslån pga god likviditet. Per rapporterings tidspunkt har kommunen 35 % av gjeldsportefølje på flytende rente og 65 % på fast rente. Gjennomsnitt fastrente er 4,6 %, mens gjennomsnitt flytende rente er 2,7 %. Risiko bilde inkludert rente og markedsrisiko har ikke endret seg siden 1. tertialrapport og rådmannen vurderer risiko som akseptabel. Prosjekt Egnet bolig for vanskeligstilte har fått tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet var feilaktig ikke satt av på fond i forbindelse med regnskapsavslutning og er blitt en del av kommunens regnskapsresultat. Dette er øremerkende midler og må brukes i henhold til bevilgningsbrev. Det foreslås ny bevilgning her på 0,4 mill kr. Konsekvenser av streik vår 2012 ble en mindreutgift på 3,4 mill kr. Beløpet er i sin helhet satt av til lønnsavsetning. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Skatt- og rammetilskudd, økt innt kr Aksjeutbytte, red innt kr ( ) Kjøp- og salg av kvotekraft, red innt kr ( ) Skatt av salg av kvotekraft, red utg kr Renteutgifter lån, red utg kr Renteinntekter, økt innt kr Side9

8 Kompensasjonstilskudd, red. innt kr ( ) Statlig skolesatsing, red innt kr ( ) Rente fordring i forbindelse med inkasso, red innt kr ( ) Rente startlån, red innt kr ( ) Prosjekt egnet bolig til vanskeligstilte, økt utg kr ( ) 3. Konklusjon og anbefaling For tjenesteområdene er det anslått et merforbruk på mellom (36,5) og (41,5) mill kr. Det meste av overskridelse skyldes helse- og sosial hvor merforbruk er beregnet til mellom (42) og (48) mill kr. Rammeområde 8 vil i liten grad bidra til bedring av resultatet pga store inntektssvikt på aksjeutbytte og salg av kvotekraft. Totalt samlet resultat i forhold til budsjett forventes å ende med et merforbruk i størrelsesorden (35,4) og (40,4) mill kr. Dette utgjør ca (1,1) % av totalbudsjett. Innenfor rammeområde 8 er det anslått merinntekt/mindreutgift på til sammen 32,9 mill kr. Dette fordeler seg med 20 mill kr skatt og rammetilskudd, 10,6 mill reduserte renteutgifter/økte renteinntekter, 2,3 mill kr redusert skatt av kvotekraft. Mindreinntekter/merutgifter innenfor rammeområdet er beregnet til (31,8) mill kr og innebefatter kompensasjon for manglende inntekt aksjeutbytte (12,6) mill kr, salg av kvotekraft (11,5) mill kr, kompensasjon fra staten (2,2) mill kr, rente av fordring og rente av startlån (4,0) mill kr. Videre er det foreslått finansiering av tidligere vedtatte prosjekter Miljøundersøkelse Bodø indre havn (0,2) mill kr, Prosjektering Lille Hjartøya (0,8) mill kr og Egnet bolig til vanskeligstilte (0,4) mill kr. Resterende merinntekt/mindreutgift på 1,1 mill kr foreslås beholdt på rammeområde 8. Det er også foreslått omdisponering av til sammen 0,8 mill kr lånemidler mellom investeringsprosjekter og anvendelse av 2,3 mill kr av spillemidler til Trafikksikkerhetssenter Bratten 1,4 mill kr og avsetning til kapitalfond 0,9 mill kr. 4. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2012 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: PS 12/64 Miljøundersøkelse Bodø indre havn kr ( ) PS 12/106 Utredning av Lille Hjartøya kr ( ) Kjøp- og salg av kvotekraft kr ( ) Kompensasjonstilskudd kr ( ) Statlig skolesatsing, tilskudd kr ( ) Rente startlån kr ( ) Rente fordringer kr ( ) Aksjeutbytte kr ( ) Prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte kr ( ) Side10

9 Reduserte utgifter/økte inntekter Skatt- og rammetilskudd kr Skatt av kvotekraft kr Renteinntekter kr Rente av lån kr Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Trafikksikkerhetssenter Bratten kr Avsetning til kapitalfond kr Oppgradering av brannteknisk anlegg kr Rehabilitering skolebygg kr Tverlandet bo- og servicesenter, vannlekkasje kr Reduserte utgifter/økte inntekter Spillemidler kr Bodø rådhus- heis kr Oppgradering av el. anlegg kr Sentral driftskontroll kr Momskompensasjon investering kr Budsjettet reguleres ihht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 4. Det godkjennes økonomisk oppgjør mellom Bodø kommune og Nordstranda IL, Vinkelen FK og Tverlandet IL slik det er skissert i saksframlegget. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Stephan Andre Skjelvan økonomisjef Trykte vedlegg: 1. Budsjettreguleringsskjema 2. Rapport sentraladministrasjon 3. Rapport barnehage 4. Rapport grunnskole 5. Rapport ok-øvrig 6. Rapport HS avdeling 7. Rapport eiendomskontoret 8. Rapport teknisk avdeling 9. Rapport Bodø byggservice 10. Rapport bydrift Side11

10 BUDSJETTREGULERING 2012 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter , Side12

11 Side13

12 Side14

13 Side15

14 Side16

15 Side17

16 Side18

17 Side19

18 Side20

19 Side21

20 Side22

21 Side23

22 Side24

23 Side25

24 Notat til orientering Eiendomskontoret Kornelija Rasic Økonomikontoret Dato: Saksbehandler:...Thor Arne Tobiassen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /3400 Arkivkode: Tertialrapport II/ eiendomskontoret Drift Generelt er driften av virksomheten iht til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Det er foretatt noen administrative omprioriteringer av tiltak innenfor bystyrets ekstra bevilgning på kr 5 mill.kr. I all hovedsak er det til fordel for økte kostnader knyttet til rehabilitering av basseng i Hunstad ungdomsskole. I forbindelse med planlagt vedlikehold av Saltstraumen skole og Misvær barnehage ble det avdekket skader knyttet til mus. Forholdene er utbedret. Nødvendig utbedring ble i hovedsak finansiert gjennom bruk av kommunens forsikringsordning. Konklusjon Eiendomskontoret styrer balanse ved årets slutt. Bolig- og næringsarealer Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader om næringstomt. For 2012 er det budsjettert med 57,2 mill kroner i salgsinntekter. I dette inngår 15 mill. kroner i salg av gamle svømmehall. Ny reguleringsplan for svømmehall er ikke sluttbehandlet. Salg/oppgjør forskyves sannsynligvis ut i For 2012 er det avsatt 40 mill. kroner for kjøp av Albertmyra. Området skal blant annet benyttes til ny brannstasjon. Sannsynligvis blir kjøp forskjøvet til Utredninger 4015 Nytt Rådhus Hovedmålet med prosjektet er å gi innbyggerne i Bodø et bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet. Mulighetsstudien er nå avsluttet. Studien med tilrådinger vil bli drøftet i egen sak i formannskapet 10. oktober og bystyret 24. oktober. Side26

25 Generelt om investeringer De mange store byggeoppdragene i regionen medfører at det i mange anbudskonkurranser registreres få anbydere og høye priser. Presset kapasitet hos våre kontraktsparter gjør det mer krevende for byggherren å styre prosjektene. Avslutning av prosjekter trekker ut i tid og krever mye ressurser. Dette er også til ulempe for brukerne. Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter Vedtatt kostnadsramme er 305 mill. kroner. Det er tidligere orientert om at prosjektet vil få overskridelser og årsakene til dette. I 1. tertial ble det opplyst at det var oppdaget ytterligere prosjekteringsfeil som vil påføre prosjektet kostnader utover de 324 mill. kroner som ble rapportert i PS 12/30. Videre at bygget skulle stå ferdig i januar 2013, driftsstart 20. mars(etter to måneders prøvedrift) og ferdigstillelse av uteanlegget i juni Etter dette har det vist seg at sen/manglende avklaring av kjente prosjekteringsfeil, nye prosjekteringsfeil og manglende leveranser av tegninger fra prosjekteringsgruppen til byggeplassen har fått ytterligere konsekvenser for både fremdrift og kostnader. Dette på tross av styrking av prosjektadministrasjonen, tettere oppfølging av rådgivere og entreprenører og iverksettelse av kompenserende tiltak. Det er fortløpende fremmet regresskrav overfor prosjekteringsgruppen. I kontrakten begrenses en erstatning til 11 mill. kroner. Hvis det påvises at prosjekteringsgruppen har opptrådt grovt uaktsom gjelder ikke slik begrensning. Kravene må trolig prøves i rettssystemet før omfanget av erstatning vil være avklart. Sluttprognose pr er 356 mill. kroner. 51 mill. kroner over budsjett. Det vil ta tid før kommunen vil motta erstatning som følge av regresskrav, slik at hele beløpet må finansieres opp. Ut fra produksjonstakten, trengs ingen oppfinansiering i år. Det foreslås at tilleggsfinansiering tas opp i forbindelse med behandlingen av budsjett De siste fremdriftsprognoser tilsier at selve bygget vil være ferdig mellom 1. april og 1. mai Med nødvendig prøvedrift vil bygget ikke kunne tas i bruk før i juni/juli. Da starter ferieturnus. Det vurderes som svært uheldig/ikke ønskelig å flytte personell og beboere, og igangsette driften av en slik stor institusjon under ferieavviklingen. Driftsstart er derfor forskjøvet til september Det legges frem egen sak om ovenstående i formannskapet 10. oktober og bystyret 24. oktober Hunstad kirke: Vedtatt kostnadsramme er 66,2 mill. kroner. Det er tidligere orientert om at prosjektet vil få overskridelser og årsakene til dette. I 1. tertial ble det opplyst at sluttprognose var 73,7 mill. kroner, med antatt ferdigstillelse i mars Etter dette har det vist seg at sen/manglende avklaring av prosjekteringsfeil og manglende leveranser av tegninger fra prosjekteringsgruppen har fått ytterligere konsekvenser for både fremdrift og kostnader. Dette på tross av tett oppfølging. Det er fortløpende fremmet regresskrav overfor prosjekteringsgruppen. I kontrakten begrenses en erstatning til 9 mill. kroner. Hvis det påvises at prosjekteringsgruppen har opptrådt grovt uaktsom gjelder ikke slik begrensning. Kravene må trolig prøves i rettssystemet før omfanget av erstatning vil være avklart. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 2 av 6 Side27

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer