Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer (negative avvik anført i parentes) 1. Sammendrag Rapporten gir en oppdatert informasjon om kommunens økonomi pr 31. august. Avdelingenes regnskap er analysert og det er konkludert med prognose av resultatet ved årets slutt. Alle fellesinntekter/utgifter er gjennomgått og vurdert i forhold til sist oppdatert informasjon. Budsjettregulering er foreslått der hvor det er nødvendig og mulig. Tiltakene som tidligere er foreslått for å styre driften nærmere de tildelte budsjettrammene har gitt resultat i begrenset grad. Avdelingene er pålagt å jobbe videre med tiltakene, men det er ikke realistisk å forvente store forbedringer i forhold til innmeldte prognose. Det vil imidlertid bli lagt ytterligere trykk fra administrasjonen sin side, med det mål å komme innenfor de rammer som er vedtatt av Bystyret for kommende økonomiplan. Tjenesteområdene (avdelingene) melder om et budsjettavvik på mellom (36,5) og (41,5) mill kr. Sentraladministrasjon anslår et mindreforbruk på mellom 2 og 3 mill kr, grunnskole et mindreforbruk 3 mill kr, barnehage et merforbruk (4,5) mill kr, ok-øvrig et mindreforbruk 7 mill kr, pleie- og omsorg merforbruk mellom (14) og (16) mill kr, hs-øvrig et merforbruk mellom (28) og (32) mill kr, eiendomskontoret balanse og teknisk avdeling merforbruk (2) mill kr. For øvrig vises det til de vedlagte avdelingenes rapporter. Endringer innen rammeområde 8 (felles inntekter/utgifter) kompenserer i liten grad for overforbruket innen tjenesteområdene. Netto effekt av inntekts - og utgiftsendringer er 1.2 mill kr. Økte inntekter/reduserte utgifter på rammeområde 8 (felles inntekter/utgifter) er beregnet til 32,9 mill kr. Dette består av økte skatteinntekter 20 mill kr, reduserte rente av lån/økte renteinntekter 10,6 mill kr og redusert skatt av kvotekraft på 2,3 mill kr. Merinntekt/redusert utgift foreslås anvendt til dekning av inntektssvikt/renteutgifter på samme rammeområde tilsammen 31,8 mill kr. Dette fordeler seg mellom redusert aksjeutbytte (12,6) mill kr, reduserte inntekter for salg av kvotekraft (11,5) mill kr, reduserte renteinntekter (fordringer, startlån, kompensasjon fra staten) (6,2) mill kr, prosjekt Miljøundersøkelse Bodø indre havn (0,2) mill kr, prosjekt Utredning av Lille Hjartøya (0,8) mill kr og prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte (0,4) mill kr. Resterende 1,1 mill kr foreslås behold på rammeområde 8. Totalt samlet resultat i forhold til budsjett forventes å ende med et merforbruk i størrelsesorden (35,4) og (40,4) mill kr. Side3

2 Rådmann har tidligere år påpekt at regnskapsavslutningen vil by på store korrigeringer av kommunens regnskap, spesielt hva gjelder beregning av premieavviket. Bystyret har vedtatt at hele premieavviket settes av på fond, men i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning må kommunen foreta strykning dersom resultatet blir negativt. Med så store premieavvik som beregnes hvert år er det nærmest umulig å avlegge et årsresultat som er negativt. Rådmannen understreker derfor at premieavviket kun er en kalkulert mindrekostnad og ikke en driftsinntekt. Det er derfor veldig viktig å holde fokus på budsjettgjennomføringen, spesielt er det viktig å sette all fokus på helse- og sosial. 2. Budsjettgjennomføring og budsjettregulering 2.1 Sentraladministrasjon Forbruket for sentraladministrasjonen totalt sett er noe lavere sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitetsnivå samt tidligere enn planlagt effektuering av stillingsreduksjoner i henhold til vedtatt effektiviseringsprogram. Kontorene rapporterer om hovedsakelig balansert drift, med noen få unntak. Endringer i godtgjørelsesreglement for politikere vil kunne dekkes innenfor sentraladministrasjonens ramme for 2012, men vil representere en utfordring for 2013 og tiden framover. Dette, samt fortsatt effektuering av langtidsplanen for reduksjon av stillinger jobbes det imidlertid videre med. Sentraladministrasjon forventer et mindreforbruk på mellom 2 og 3 mill kr ved årets slutt. 2.2 Grunnskole Grunnskole vil gå i pluss for 2012 ut fra det administrasjonen har oversikt over pr nå. Dette drives i hovedsak av overføring av positivt resultat fra 2011 innenfor 2 % regelen. Grunnskole forventer et mindreforbruk på 3 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9027 Ombygging Saltvern skole: prosjektet er i avslutningsfase og vil bli gjennomført innenfor bevilget ramme. 2.3 Barnehage Som følge av ikke-effektuerte innsparingstiltak og underfinansiering av Bodøgarantien venter barnehagesektoren et merforbruk ved årets slutt. Resultatet fra arbeidsgruppen er ventet framlagt i oktober og vil danne retning for om det er mulig å komme innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Barnehage forventer et merforbruk på (4,5) mill kr ved årets slutt. 2.4 Ok-øvrig (fellesadministrasjon, bibliotek, flyktning, barnevern, helsesøster, kultur, familiesenter og kulturkontoret) Ok øvrig forventer et mindreforbruk ved årets slutt. Det største avviket ligger på flyktningkontor hvor mindreforbruk er anslått til 11 mill kr. Dette skyldes økte inntekter fra staten på 5,5 mill kr, introduksjonsprogrammet 4 mill kr, overskuddsoverføring 1 mill kr og ikke gjennomført flytting til NAV-bygget på 0,5 mill kr. Noe av dette underforbruket må imidlertid sees i sammenheng med overforbruk innen HS- øvrig området. Barnevern forventer et merforbruk på (5,5) mill kr. Tjenesten fokuserer nå på reduksjon av overtid samt holder igjen på andre driftsrelaterte utgifter som reise, utdanning osv. I tillegg skal det Side4

3 fokuseres internt på innkreving av refusjoner. Familiesentrene og kulturkontoret forventer mindreforbruk på henholdsvis 0,5 og 1 mill kr. OK-øvrig forventer et mindreforbruk på 7 mill kr ved årets slutt. Investeringer 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten: Kommunen har mottatt 2,3 mill kr i spillemidler til prosjektet. 0,9 mill kr av dette er forskuttert fra kapitalfondet og foreslås satt av der. Resterende 1,4 mill kr er forskuttert over Brattens drift tidligere år og kan således brukes fritt. Administrasjonen ber om at beløpet på 1,4 mill kr overføres prosjektet til å dekke det akutte investeringsbehov som eksisterer og dermed ferdigstille parken Kompaktanlegg Bestemorenga: Prosjektet har ubrukt bevilgning på 0,5 mill kr. Administrasjonen ber om fullmakt til å benytte disse midler til ferdigstillelse av prosjektet 9525 Skianlegg Bestemorenga. I Formannskapets PS 12/66 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Skjerstad i 2012 ble det nevnt at økonomisk oppgjør for tre tidligere baner var uavklart. Det ble også nevnt at administrasjon kommer tilbake med informasjon når det foreligger avklaringer. Nordstranda IL har betalt inn 0,6 mill kr av forutsatt og avtalt kr 1 mill kr for kunstgressbane på Løpsmarka. Nordstranda IL ber om at gjenstående innbetaling på 0,4 mill kr gjøres over fire år, fra Rådmannen foreslår å innvilge dette, med at 0,1 mill kr forfaller til betaling den 1. september i årene Vinkelen FK har for tiden ikke organiserte lag med i seriespill. I den forbindelse ønsker de å fratre vertsklubbavtalen med forutsatt egenandel for kunstgressbane på Bodøsjøen 0,125 mill kr. Administrasjonen har bedt Nordland fotballkrets prioritere andre klubber som eventuelt kan tre inn i avtalen og betale egenandelen. IK Grand og FK Bodø-Glimt har respondert positivt og vil dele på bruken og de forpliktelser som følger med. Tverlandet har ikke vært en del av kunstgressbanepakken, men fikk bane i Tverlandet IL har ikke betalt forutsatt og avtalt egenandel 1 mill kr. Tverlandet IL har i brev datert uttrykt vilje til å gjøre opp for seg. De ber også Bodø kommune om å se på muligheten for å ettergi noe av kravet for egenkapital for å gjøre idrettslaget i stand til å innfri sine forpliktelser. På nåværende tidspunkt bør det ikke være aktuelt å ettergi noe av gjelden. I stedet foreslås det at Tverlandet IL gis mulighet til å betale 0,2 mill kr pr år i fem år fra , med årlige forfall den 1. september. Det foreslås følgende budsjettendringer: 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten, økt utg kr ,- Avsetning til kapitalfond, økt utg kr ,- Spillemidler, økt innt kr ,- 2.5 Pleie- og omsorg Prognosen for pleie og omsorg viser et stort merforbruk for Området ble ikke tilført økte bevilgninger vedrørende tiltaksvekst i hjemmetjenesten i forhold til 2011, og dette har vist seg svært utfordrende å håndtere. Kommunen har opplevd ca 1 % vekst i etterspørselen etter tjenester hver måned så langt i år. Dette må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen som gir en kraftig økning i etterspørsel av både hjemmehjelpstjenester samt for korttidsplasser på våre institusjoner. Det er imidlertid store variasjoner i forhold til avvik innenfor de ulike hjemmesykepleieområder og på institusjonssiden. Administrasjonen jobber nå med å se på hvilke suksesskriterier for effektiv drift som kan overføres for å få også disse enhetene i balanse. Side5

4 Pleie- og omsorg anslår et merforbruk ved årets slutt på mellom (14) og (16) mill kr. 2.6 Hs-øvrig (kommunaldirektør, NAV, helsekontoret, kjøkkendrift, tildelingskontoret, avlastning dagrehabilitering) Prognosen for HS-øvrig viser et kraftig merforbruk ved årets slutt. Hoveddrivere bak det negative avviket er utbetaling av sosialhjelp samt bidrag bolig og bidrag livsopphold ved NAV Bodø, totalt (9,6) mill kr. Dette må imidlertid sees i sammenheng med beslutninger tatt i forbindelse med vedtatt budsjett for 2012 samt økning av satser for sosialhjelp til småbarnsfamilier. Det jobbes imidlertid hardt med å få ned forbruket, hovedsakelig med fokus på langtidsmottakere av sosialhjelp samt småbarnsforeldre. Kommunen har i 2012 måttet inngå eksterne avtaler for ressurskrevende brukere langt utover budsjett (-12) mill kr. Det evalueres for tiden om det er mulig å lage et tilbud for disse innen egen kommune. Samhandlingsreformen har gitt kostnader i størrelsesorden (5) mill kr mer knyttet til medfinansieringen av sykehusopphold for kommunes innbyggere. For å bedre kunne analysere veksten i innbyggernes bruk av spesialisthelsetjenesten, altså medfinansiering, deltar Bodø kommune i et pilotprosjekt i regi av KS. Her jobbes det tverrfaglig med å analysere ulike pasientog aldersgrupper og for å få kunnskap om på hvilke områder man må prioritere forebyggende tiltak. Bodø kommune har per 2. tertial ikke betalt for liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Merforbruket for HS-øvrig er anslått til mellom (28) og (32) mill kr. 2.7 Eiendomskontoret Generelt er driften av virksomheten iht til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg I forbindelse med planlagt vedlikehold av Saltstraumen skole og Misvær barnehage ble det avdekket skader knyttet til mus. Forholdene er utbedret. Nødvendig utbedring ble i hovedsak finansiert gjennom bruk av kommunens forsikringsordning. Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader om næringstomt. For 2012 er det budsjettert med 57,2 mill kroner i salgsinntekter. I dette inngår 15 mill kr i salg av gamle svømmehall. Ny reguleringsplan for svømmehall er ikke sluttbehandlet. Salg/oppgjør forskyves sannsynligvis ut i For 2012 er det avsatt 40 mill kr for kjøp av Albertmyra. Området skal blant annet benyttes til ny brannstasjon. Sannsynligvis blir kjøp forskjøvet til Eiendomskontoret styrer mot balanse ved årets slutt. Investeringer De mange store byggeoppdragene i regionen medfører at det i mange anbudskonkurranser registreres få anbydere og høye priser. Presset kapasitet hos våre kontraktsparter gjør det mer krevende for byggherren å styre prosjektene. Avslutning av prosjekter trekker ut i tid og krever mye ressurser. Dette er også til ulempe for brukerne. Side6

5 Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Det vises til egen sak om prosjektet. Merforbruk påvirker ikke 2012 men derimot Hunstad kirke: Det vises til egen sak om prosjektet. Merforbruk påvirker ikke 2012 men derimot Oppgradering av brannteknisk anlegg: Vedtatt kostnadsramme 73 mill kr, hvorav 10 mill kr i Prosjektet har et merforbruk på 0,5 mill kr. Dette foreslås dekt gjennom tilsvarende mindreforbruk på ansvar 9154 Bodø rådhus, ny heis Rehabilitering skolebygg: Vedtatt kostnadsramme 20 mill kr, hvorav 5 mill kr i Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill kr knyttet til rehabilitering av basseng på Hunstad. Dette foreslås dekt gjennom tilsvarende mindreforbruk på ansvar 9238 Oppgradering av el-anlegg og 9235 Sentral driftskontroll Tverlandet bo og servicesenter utbedring av vannskader: Kommunen har fått oppgjør, men forsikringsselskap dekker ikke momsutgifter. Manglende finansiering på 0,657 mill kr foreslås overført prosjektet, finansiering med innkommet investeringsmoms fra tidligere år. Prosjekter med mindre forbruk 9154 Bodø rådhus heis: Vedtatt kostnadsramme 1,3 mill kr. Utskiftning som følge av myndighetskrav. Arbeidet er gjennomført. Mindreforbruk på 0,5 mill kr foreslås overført til prosjekt 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg Oppgradering av elektrisk anlegg: Vedtatt kostnadsramme 4 mill kr. Mindreforbruk på 0,25 mill kr foreslås overført til prosjekt 9249 Rehabilitering av skolebygg Sentral driftskontroll: Vedtatt kostnadsramme 2 mill kr. Mindreforbruk på kr 0,05 mill kr foreslås overført til prosjekt 9249 Rehabilitering av skolebygg. Prosjekter med endret fremdrift 9544 Trafikksikkerhetssenteret på Bratt n: Kostnadsrammen er 21 mill kr. Kontrahering av entreprenører tok litt lengre tid enn antatt, slik at byggestart ble utsatt fra juni til august Tilsvarende blir da ferdigstillelse forskjøvet til august I 1. tertial 2012 ble det meldt forventet byggestart i juni Byggestart ble forskjøvet til august 2012 og tilsvarende ny ferdigstillelse i august Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9236 Oppgradering av brannteknisk anlegg, økt utg kr ( ) 9249 Rehabilitering skolebygg, økt utg kr ( ) 9330 Tverlande bo- og servicesenter, utbedring av vannskade økt utg kr ( ) 9154 Bodø rådhus-heis, red utg kr Oppgradering av el anlegg, red utg kr Sentral driftskontroll, red utg kr Momskompensasjon fra tidligere år, økt innt kr Side7

6 2.8 Teknisk avdeling Det hersker en del usikkerhet knyttet til gebyrinntekter innenfor parkering og saksbehandling. Innenfor den øvrige drift anses gjennomføringen under kontroll. Kommunaldirektøren har bedt kontorlederne følge utviklingen nøye, og spare inn der dette er praktisk mulig. En gjennomgang av investeringene avdekker ikke noe unormalt med gjennomføringen. Det foreslås derfor ingen budsjettregulering innenfor området Teknisk avdeling ligger an til et merforbruk på (2) mill kr knyttet til bortfall av planlagte inntekter. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Miljøund. Bodø indre havn, PS 12/64, økt utg kr ( ) Utredning av Lille Hjartøya, PS 12/106, økt utg kr ( ) 2.9 Interne bedrifter Bodø bydrift har enda ikke klart å finne dekning for fjorårets underskudd. Overskridelse på post vedlikehold ser ut til å være enda større enn rapportert i 1. tertialrapport pga nye havarier. Bodø bydrift jobber hardt for å oppnå balanse ved årets slutt. Bodø byggservice: underskuddet på håndverker siden oppveies med overskuddet på renhold. Byggservice vil via internett, mail og andre publikasjoner innen Bodø kommune annonsere vaktmester- og håndverker tjenesten for å utnytte ledig kapasitet. Det forventes at Bodø byggservice balanserer regnskap med budsjett ved årets slutt Fellesinntekter/utgifter (rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: Kommunens egne skatteinntekter ser ut til å være 20 mill kr over budsjett. Staten har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett økt skatteanslag på landsbasis, noe som betyr at Bodø vil kunne beholde det meste av økningen på egne skatteinntekter. Beregnet merinntekt på skatt- og rammetilskudd er 20 mill kr. Aksjeutbytte for 2012 vil være (12,6) mill kr lavere enn budsjett. Mindreinntekt skyldes lavere aksjeutbytte fra SKS og Bodø Energi på henholdsvis (10) og (3) mill kr. Saltens bilrute bidrar positivt med aksjeutbytte som er 0,6 mill kr høyere enn budsjett. Kjøp og salg av kvotekraft: Salgsinntekter vil være lavere pga betydelig lavere strømpriser. Skatteutgift vil tilsvarende være lavere. Prognose for dette område fratrukket besparelse på skatt er en mindreinntekt på (9,2) mill kr. Renteinntekter/renteutgifter: Renteutgifter på rente av lån er 5,6 mill kr lavere enn budsjett pga utsettelse av låneopptak samt noe lavere rente enn forutsatt i budsjettet. Lavere rente medfører også lavere kompensasjonstilskudd fra staten (2,2) mill kr og lavere rente av startlån (3) mill kr. Renteinntekter er noe høyere pga bedre likviditet, merinntekt er beregnet til 5 mill kr. Til sammen innebærer dette at kommunen har en netto besparelse på rente på 5,4 mill kr. Rente fordringer i forbindelse med inkasso: Renteinntekter fra fordring blir (1) mill kr lavere enn antatt i budsjett. Dette skyldes inkassosaker hvor det ikke er foretatt innbetaling, mens inntekter ble regnskapsført da fakturaer ble sendt ut. Praksis er nå endret og inntekter bokføres når innbetaling finner sted (forsiktighetsprinsipp). Side8

7 Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd avkastning pr 31. august var på 2,75 %. Dette betyr at kommunen fikk 2,2 mill kr mer i avkastning i forhold til en situasjon hvor alle disse pengene hadde stått i bank. Avkastningen fordeler seg med 3,5 % pengemarkedsfond og obligasjonsfond, 11,36 % aksjefond, -22,16 % grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge og 2,4 % foliokonto. Likvide midler til sammen 679 mill kr er fordelt med 438 mill i bank, 26,2 mill kr pengemarkedsfond DNB NOR likviditet, 14,1 mill kr pengemarkedsfond Storebrand likviditet, 56,5 mill kr pengemarkedsfond Alfred Berg, 105,7 mill kr diskresjonærportefølje (obligasjoner og sertifikater), 30,8 mill kr kombinasjonsfond Storebrand Vekst og 7,1 mill kr grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50% 64,57 % 3 Maks 30% 14,28 % 4 Maks 10% 15,57 % 5 Maks 5% 5,58 % 6 Max 5% 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1-lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt ligger risikoklasse 4 1,4 % over tillatte rammer. I risikoklasse 4 er det sortert diskresjonærportefølje på 106 mill kr. Dette skyldes i at kommunens likviditet i banken er noe lavere enn rapportert i 1. tertialrapport, noe som gir utslag når totale likvidtetsrammene fordeles på aktivaklasse. Likviditeten har bedret seg i september og avviket er blitt mindre, men rådmannen følger opp saken opp med tanke på å tilpasse portefølje til de vedtatte rammene. Kommunen har enda ikke tatt opp årets investeringslån pga god likviditet. Per rapporterings tidspunkt har kommunen 35 % av gjeldsportefølje på flytende rente og 65 % på fast rente. Gjennomsnitt fastrente er 4,6 %, mens gjennomsnitt flytende rente er 2,7 %. Risiko bilde inkludert rente og markedsrisiko har ikke endret seg siden 1. tertialrapport og rådmannen vurderer risiko som akseptabel. Prosjekt Egnet bolig for vanskeligstilte har fått tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet var feilaktig ikke satt av på fond i forbindelse med regnskapsavslutning og er blitt en del av kommunens regnskapsresultat. Dette er øremerkende midler og må brukes i henhold til bevilgningsbrev. Det foreslås ny bevilgning her på 0,4 mill kr. Konsekvenser av streik vår 2012 ble en mindreutgift på 3,4 mill kr. Beløpet er i sin helhet satt av til lønnsavsetning. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Skatt- og rammetilskudd, økt innt kr Aksjeutbytte, red innt kr ( ) Kjøp- og salg av kvotekraft, red innt kr ( ) Skatt av salg av kvotekraft, red utg kr Renteutgifter lån, red utg kr Renteinntekter, økt innt kr Side9

8 Kompensasjonstilskudd, red. innt kr ( ) Statlig skolesatsing, red innt kr ( ) Rente fordring i forbindelse med inkasso, red innt kr ( ) Rente startlån, red innt kr ( ) Prosjekt egnet bolig til vanskeligstilte, økt utg kr ( ) 3. Konklusjon og anbefaling For tjenesteområdene er det anslått et merforbruk på mellom (36,5) og (41,5) mill kr. Det meste av overskridelse skyldes helse- og sosial hvor merforbruk er beregnet til mellom (42) og (48) mill kr. Rammeområde 8 vil i liten grad bidra til bedring av resultatet pga store inntektssvikt på aksjeutbytte og salg av kvotekraft. Totalt samlet resultat i forhold til budsjett forventes å ende med et merforbruk i størrelsesorden (35,4) og (40,4) mill kr. Dette utgjør ca (1,1) % av totalbudsjett. Innenfor rammeområde 8 er det anslått merinntekt/mindreutgift på til sammen 32,9 mill kr. Dette fordeler seg med 20 mill kr skatt og rammetilskudd, 10,6 mill reduserte renteutgifter/økte renteinntekter, 2,3 mill kr redusert skatt av kvotekraft. Mindreinntekter/merutgifter innenfor rammeområdet er beregnet til (31,8) mill kr og innebefatter kompensasjon for manglende inntekt aksjeutbytte (12,6) mill kr, salg av kvotekraft (11,5) mill kr, kompensasjon fra staten (2,2) mill kr, rente av fordring og rente av startlån (4,0) mill kr. Videre er det foreslått finansiering av tidligere vedtatte prosjekter Miljøundersøkelse Bodø indre havn (0,2) mill kr, Prosjektering Lille Hjartøya (0,8) mill kr og Egnet bolig til vanskeligstilte (0,4) mill kr. Resterende merinntekt/mindreutgift på 1,1 mill kr foreslås beholdt på rammeområde 8. Det er også foreslått omdisponering av til sammen 0,8 mill kr lånemidler mellom investeringsprosjekter og anvendelse av 2,3 mill kr av spillemidler til Trafikksikkerhetssenter Bratten 1,4 mill kr og avsetning til kapitalfond 0,9 mill kr. 4. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2012 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: PS 12/64 Miljøundersøkelse Bodø indre havn kr ( ) PS 12/106 Utredning av Lille Hjartøya kr ( ) Kjøp- og salg av kvotekraft kr ( ) Kompensasjonstilskudd kr ( ) Statlig skolesatsing, tilskudd kr ( ) Rente startlån kr ( ) Rente fordringer kr ( ) Aksjeutbytte kr ( ) Prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte kr ( ) Side10

9 Reduserte utgifter/økte inntekter Skatt- og rammetilskudd kr Skatt av kvotekraft kr Renteinntekter kr Rente av lån kr Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Trafikksikkerhetssenter Bratten kr Avsetning til kapitalfond kr Oppgradering av brannteknisk anlegg kr Rehabilitering skolebygg kr Tverlandet bo- og servicesenter, vannlekkasje kr Reduserte utgifter/økte inntekter Spillemidler kr Bodø rådhus- heis kr Oppgradering av el. anlegg kr Sentral driftskontroll kr Momskompensasjon investering kr Budsjettet reguleres ihht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 4. Det godkjennes økonomisk oppgjør mellom Bodø kommune og Nordstranda IL, Vinkelen FK og Tverlandet IL slik det er skissert i saksframlegget. Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Stephan Andre Skjelvan økonomisjef Trykte vedlegg: 1. Budsjettreguleringsskjema 2. Rapport sentraladministrasjon 3. Rapport barnehage 4. Rapport grunnskole 5. Rapport ok-øvrig 6. Rapport HS avdeling 7. Rapport eiendomskontoret 8. Rapport teknisk avdeling 9. Rapport Bodø byggservice 10. Rapport bydrift Side11

10 BUDSJETTREGULERING 2012 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter Red utgifter/økte inntekter , Side12

11 Side13

12 Side14

13 Side15

14 Side16

15 Side17

16 Side18

17 Side19

18 Side20

19 Side21

20 Side22

21 Side23

22 Side24

23 Side25

24 Notat til orientering Eiendomskontoret Kornelija Rasic Økonomikontoret Dato: Saksbehandler:...Thor Arne Tobiassen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /3400 Arkivkode: Tertialrapport II/ eiendomskontoret Drift Generelt er driften av virksomheten iht til budsjettpremissene. Vedlikehold av bygningsmassen følger i all hovedsak Tiltaksplan for vedlikehold av bygg Det er foretatt noen administrative omprioriteringer av tiltak innenfor bystyrets ekstra bevilgning på kr 5 mill.kr. I all hovedsak er det til fordel for økte kostnader knyttet til rehabilitering av basseng i Hunstad ungdomsskole. I forbindelse med planlagt vedlikehold av Saltstraumen skole og Misvær barnehage ble det avdekket skader knyttet til mus. Forholdene er utbedret. Nødvendig utbedring ble i hovedsak finansiert gjennom bruk av kommunens forsikringsordning. Konklusjon Eiendomskontoret styrer balanse ved årets slutt. Bolig- og næringsarealer Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader om næringstomt. For 2012 er det budsjettert med 57,2 mill kroner i salgsinntekter. I dette inngår 15 mill. kroner i salg av gamle svømmehall. Ny reguleringsplan for svømmehall er ikke sluttbehandlet. Salg/oppgjør forskyves sannsynligvis ut i For 2012 er det avsatt 40 mill. kroner for kjøp av Albertmyra. Området skal blant annet benyttes til ny brannstasjon. Sannsynligvis blir kjøp forskjøvet til Utredninger 4015 Nytt Rådhus Hovedmålet med prosjektet er å gi innbyggerne i Bodø et bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet. Mulighetsstudien er nå avsluttet. Studien med tilrådinger vil bli drøftet i egen sak i formannskapet 10. oktober og bystyret 24. oktober. Side26

25 Generelt om investeringer De mange store byggeoppdragene i regionen medfører at det i mange anbudskonkurranser registreres få anbydere og høye priser. Presset kapasitet hos våre kontraktsparter gjør det mer krevende for byggherren å styre prosjektene. Avslutning av prosjekter trekker ut i tid og krever mye ressurser. Dette er også til ulempe for brukerne. Prosjekter med merforbruk 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter Vedtatt kostnadsramme er 305 mill. kroner. Det er tidligere orientert om at prosjektet vil få overskridelser og årsakene til dette. I 1. tertial ble det opplyst at det var oppdaget ytterligere prosjekteringsfeil som vil påføre prosjektet kostnader utover de 324 mill. kroner som ble rapportert i PS 12/30. Videre at bygget skulle stå ferdig i januar 2013, driftsstart 20. mars(etter to måneders prøvedrift) og ferdigstillelse av uteanlegget i juni Etter dette har det vist seg at sen/manglende avklaring av kjente prosjekteringsfeil, nye prosjekteringsfeil og manglende leveranser av tegninger fra prosjekteringsgruppen til byggeplassen har fått ytterligere konsekvenser for både fremdrift og kostnader. Dette på tross av styrking av prosjektadministrasjonen, tettere oppfølging av rådgivere og entreprenører og iverksettelse av kompenserende tiltak. Det er fortløpende fremmet regresskrav overfor prosjekteringsgruppen. I kontrakten begrenses en erstatning til 11 mill. kroner. Hvis det påvises at prosjekteringsgruppen har opptrådt grovt uaktsom gjelder ikke slik begrensning. Kravene må trolig prøves i rettssystemet før omfanget av erstatning vil være avklart. Sluttprognose pr er 356 mill. kroner. 51 mill. kroner over budsjett. Det vil ta tid før kommunen vil motta erstatning som følge av regresskrav, slik at hele beløpet må finansieres opp. Ut fra produksjonstakten, trengs ingen oppfinansiering i år. Det foreslås at tilleggsfinansiering tas opp i forbindelse med behandlingen av budsjett De siste fremdriftsprognoser tilsier at selve bygget vil være ferdig mellom 1. april og 1. mai Med nødvendig prøvedrift vil bygget ikke kunne tas i bruk før i juni/juli. Da starter ferieturnus. Det vurderes som svært uheldig/ikke ønskelig å flytte personell og beboere, og igangsette driften av en slik stor institusjon under ferieavviklingen. Driftsstart er derfor forskjøvet til september Det legges frem egen sak om ovenstående i formannskapet 10. oktober og bystyret 24. oktober Hunstad kirke: Vedtatt kostnadsramme er 66,2 mill. kroner. Det er tidligere orientert om at prosjektet vil få overskridelser og årsakene til dette. I 1. tertial ble det opplyst at sluttprognose var 73,7 mill. kroner, med antatt ferdigstillelse i mars Etter dette har det vist seg at sen/manglende avklaring av prosjekteringsfeil og manglende leveranser av tegninger fra prosjekteringsgruppen har fått ytterligere konsekvenser for både fremdrift og kostnader. Dette på tross av tett oppfølging. Det er fortløpende fremmet regresskrav overfor prosjekteringsgruppen. I kontrakten begrenses en erstatning til 9 mill. kroner. Hvis det påvises at prosjekteringsgruppen har opptrådt grovt uaktsom gjelder ikke slik begrensning. Kravene må trolig prøves i rettssystemet før omfanget av erstatning vil være avklart. Tertialrapport II/ eiendomskontoret 2 av 6 Side27

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 11/145 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Tertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50108/2010 2010/1358 3 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/129 Formannskapet 13.10.2010 Bystyret 28.10.2010 Tertialrapport 2/2010 med

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Årsregnskap 2016 Bodø kommune.

Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2017 17800/2017 2017/1737 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Rådmannens

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2014 52147/2014 2014/4938 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/198 Formannskapet 15.10.2014 14/144 Bystyret 30.10.2014 Tertialrapport 2/2014 med

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke

Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56801/2012 2010/9537 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/27 Komitè for levekår 11.10.2012 12/159 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2010 26707/2010 2010/9184 245 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/68 Formannskapet 02.06.2010 10/53 Bystyret 17.06.2010 Tertialrapport 1/2010

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: Kl 09:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: Kl 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: Kl 09:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter AA

Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter AA BUDSJETTREGULERING 2016 - tertial Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Drift Økte utgifter/reduserte inntekter AA ØF 14700 1300 120 Kemner helårsbudsjett 5 452 000 16900 1270 120 Feilbudsjettert internoverføring

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer