UNIVERSITETETI AGDER(UiA) Eksameni Skatterett1 - JU 203. Vår2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETETI AGDER(UiA) Eksameni Skatterett1 - JU 203. Vår2012"

Transkript

1 UNIVERSITETETI AGDER(UiA) Eksameni Skatterett1 - JU 203 Vår2012 Tilletnehjelpemiddel: (måndag 14. mai 2012, kl ) Noregs Lover og seinare samlingar av årets lover utgjevne av Stortinget. Særtrykk - kopiar og utskrifter frå Intemett - av lover og forskrifter utan kommentarar. Ole Gjems-Onstad eller Jacob Jarøy si skattelovsamling. Batteridriven kalkulator, dvs lommereknar utan tilleggsutstyr. Ved bruk av kalkulator med lagringsfunksjon må minnet slettast. Innarbeidingari tilletnehjelpemiddel: Rette strekar og understrekingar i fargar. Tekst er ikkjelov. Tilvising til andre tilletne hjelpemiddel eller til andre stader i lova. Tilvising må byrje med: jfr, cfr, se, mots, contra, sml, endr, eller opph. Anna tekst må berre bestå av sjølve tilvisinga. Diverseopplysningar: Oppgåvesettet består av 4 oppgåver med anslagsvis bruk av tid: > Oppgåve 1: 40% > Oppgåve 2: 15% > Oppgåve 3: 35% > Oppgåve 4: 10% Bruk skattesatsar og reglar for inntektsåret 2012 ved løysing av oppgåvene. Ta sjølv føresetnader viss du meiner det er naudsynt for å løyse oppgåva. Oppgåvesettet er på i alt 5 sider, medrekna framsida. Når du svararpå oppgåveneskal detvisasttil dei aktuelleheimlanei skatte-og avgiftslovgjevinga. LYKKE TIL!!! 1

2 OPPGÅVE 1 (40%) Siri er einsleg forsørgjar for Andreas på 16 år. Ho er tilsett på full tid som ingeniør i Compax AS, og ho mottek kr inkludert feriepengar med kr som lønn i Ho fekk og kjøpt 100 aksjar til ein pris av kr 200 pr stk. i Compax AS i Tilbodet gjekk til alle tilsette i verksemda, og som dei fleste andre nytta Siri seg av det då marknadsprisen var kr 250 pr stk på kjøpstidspunktet. Skattemessig formuesverdi pr var kr 135 pr aksje. Verdien pr er kr 150. Selskapet er ikkje børsnotert. Siri mottek ikkje utbytte på desse aksjane i Sidan Siri sin jobb medfører noko representasjon og deltaking på møte med kundar, så dekka Siri sin arbeidsgjevar utgifter til to skreddarsydde drakter til bruk i formelle samanhengar. Draktene er nøytrale og utan firmalogo, og dei kosta kr til saman. Siri selde einebustaden sin i desember 2011, og fram til budde ho og Andreas i ei leid leilegheit og betalte kr i husleige pr månad. Då fann ho endeleg eit nytt hus som ho kjøpte, og dei flytta inn med det same. Kjøpet vart delvis finansiert med ein eigenkapital på kr som var salsvederlaget for den gamle bustaden. Til å dekke resten av kjøpesummen fekk Siri eit lån på kr frå arbeidsgjevaren sin som løp frå Lånet skulle være avdragsfritt dei første to åra, og det vart avtala ei lånerente på 1 % p.a. Rentene forfell til betaling 1.mai kvart år, første gong 1.mai Normrentesatsen skal settast til 4% for Oppgjeven likningsverdi på den nye bustaden er kr pr Siri har forsikra innbuet sitt for kr Siri eig og aksjar i det børsnoterte selskapet Epic ASA. Pålydande for aksjane er kr 10 pr stk, men Siri kjøpte dei for kr 11 pr stk inkludert omkostningar i Børskursen var kr 11,50 pr aksje pr og er kr 12 pr aksje pr Siri mottek kr i samla utbytte på desse aksjane i RISK pr var kr 2 pr aksje. Skjermingsrenta skal settast til 1,5% for Det var kr 0,50 pr aksje i unytta skjerming frå tidlegare år pr Siri betaler kr i fagforeiningskontingent i Reiseavstand mellom heim og arbeidsstad var på 60 km ein veg fram til 1.mai (82 dagar). Etter flyttinga vert avstanden berre 2 km for dei resterande 148 arbeidsdagane i Siri kjører på jobb kvar dag og nyttar sin eigen bil, ein Golf 2008-modell med listepris som ny på kr Siri arva ei hytte på en holme i skjærgården etter foreldra sine i januar Arveavgiftsgrunnlaget vart sett til kr Den første tida bruka ho hytta noko sjølv, og det vart sett opp eit tilbygg i 2005 som inneheldt to ekstra soverom og bad. Utgifter til materialar og handverkarar kom på kr Frå til vart hytta leigd ut til eit firma på årsbasis for kr pr år. Etter dette vart det slutt på utleiga, og ho bruka hytta igjen i nokre helgar og litt i sommarferien. Sommaren 2012 vert Siri kontakta av ein kjøpar som er villig til å gje 3 mill for hytta. Siri som lenge har hatt lyst på seglbåt, aksepterer og sel hytta Likningsverdien pr er kr Fram til salet var det påløpt og betalt kr i forsikring og avgifter for Det vart og føreteke vedlikehaldsarbeid i starten av året som kom på kr Siri kjøper ein seglbåt på hausten 2012 for kr og forsikrar den for same beløp. 2

3 For 2012 vert det utbetalt kr i barnetrygd for Andreas. Siri har ein lønnskonto der saldo pr er kr inkludert renter for 2012 med kr Ho har og ein høgrentekonto der saldo er kr inkludert renter med kr Ho har kr i kontantar ved årsskiftet. Andreas har som oppdrag å klippe og vatne plena til naboen i ferien. For dette får han kr I tillegg har han sommarjobb i Parkvesenet og tener kr På Andreas sin bankkonto er saldo kr pr inkludert renter for 2012 med kr 550. Fastsett personinntekt, alminneleg inntekt ogformue for Siri og Andreas i Du skal og rekne ut inntekts- ogformuesskatt. OPPGÅVE 2 (15%) I samband med årsoppgjeret / skatteutrekninga for Handelskompaniet AS får du følgjande opplysningar: Reknskapsmessig resultat før skattekostnad er kr I dette resultatet inngår eit lovleg aksjeutbytte på kr og eit tap ved realisasjon av aksjar på kr Begge postar gjeld norske selskap. Du rar vidare følgjande opplysningar om reknskapsmessig og skattemessig verdi for selskapet sine eignelutar: Reknskapsmessig verdi Skattemessig verdi r r r r Varebehaldning Kundefordringar Anleggsmiddel Det er ingen andre postar i reknskapsmessig resultat enn dei som er nærare kommentert over som må vurderast ved omrekning frå reknskapsmessig resultat til alminneleg inntekt. Kva vert selskapet si alminnelege inntektfor dette året? Kva vert selskapet sin skattekostnadfor dette året? Kva vert selskapet sin betalbare skattfor dette året? OPPGÅVE 3 (35%) Kine Karlsen driv næringsverksemd i enkeltpersonføretaket Karlsens kompani. Ho er 30 år og einsleg. I år X12 har ho ikkje rekna ferdig alminneleg inntekt, og ho har foreløpig berre ført følgjande poster: Omsetning (alt er kredittsal) Varekjøp(1) Personalkostnader(2) Andre driftskostnader Foreløpig driftsresultat før avskrivingar Renteinntekter Renteutgifter Foreløpig resultat før avskrivingar

4 Her er berre varekjøpet ført. Pr X12 var kostprisen for innkjøpt varelager kr Pr X12 er kostprisen for innkjøpt varelager kr Beløpet gjeld personalkostnader for tilsette i verksemda, og alt gjev rett til frådrag skattemessig. Utanom dette overfører Kine Karlsen kr pr mnd til privatkontoen sin. Dette beløpet gjev rett til frådrag skattemessig. Her inngår årets realiserte tap på kundefordringar med kr Det inngår ikkje noko nedskriving for forventa tap på kundefordringar. Realiserte tap på kundefordringar i X11 var kr , medan kredittsalet dette året utgjorde kr Pålydande uteståande kundefordringar pr X12 er kr Pålydande uteståande kundefordringar pr X12 var kr Skattemessig nedskriving pr X12 var kr Skattemessig verdi på andre eigenlutar pr x12 var: Næringstomt Driftsbygning saldo h Tekniske installasjonar i bygget, saldo j Maskiner og inventar, saldo d Bankinnskot Pr X12 er bankinnskotet på kr I år X12 sel ho ei maskin som står på saldo d for kr Ho kjøper nytt inventar for kr og ei ny maskin (saldo d) for kr Ho hadde følgjande gjeldsposter pr X12: Lån i bank Leverandørgjeld Annan kortsiktig gjeld (skyldig meirverdiavgift og arbeidsgjevaravgift) Pr X12 er lånet i banken på kr , leverandørgjelden på kr og annan kortsiktig gjeld er kr Kine Karlsen har ingen inntekter eller frådragsposter utanom næringsverksemda, Ho ynskjer at inntekta skal fastsettast så lågt som skattereglene gjev rom for. Spørsmål 1 Fastsett alminneleg inntektfor Kine Karlsen i X12. Spørsmål 2 Fastsett personinntekt for Kine Karlsen i X12. Skjermingsrenta for X12 skal settast til 2%. 4

5 OPPGÅVE4 (10%) Kontorutstyr AS forhandlar kontorrekvisita, og har ei betydeleg omsetning. Det er under oppgjeve enkelte transaksjonar, og du skalfor kvar enkelt transaksjon vise riktig handsaming av avgift. Du skal konkret rekne ut beløpfor eventuell inngåande meirverdiavgift, om den gjev rett tilfrådrag, og eventuell utgåande meirverdiavgift skal reknast ut. Handsaminga av avgift skal grunngjevast med tilvising til lov og forskrift. Alle beløper oppgjeveutan eventuellmeirverdiavgift. Kontorutstyr AS kjøper 400 fargeblokker frå norsk leverandør. Kvar blokk kostar kr 30 i innkjøp. Kontorutstyr AS sel 100 fargeblokker til en bokhandel for kr 60 pr. stk. Kontorutstyr AS sel 1 fargeblokk til ein privatperson for kr 60. Kontorutstyr AS teiknar eitt års abonnement for kr på tidsskriftet "Kontornytt". Tidsskriftet vert hovudsakeleg seld til faste abonnentar, men nokre eksemplar vert og seld gjennom Narvesen-kioskar. Kontorutstyr AS sett inn ein annonse for produkta sine i tidsskriftet "Kontornytt". Annonsen kostar kr For å være oppdatert kjøper regnskapssjefen i Kontorutstyr AS boken "Lærebok i Meirverdiavgift" for kr 390. Kontorutstyr AS kjøper 500 stk. pennar for kr påtrykka selskapets logo (firmamerke). Pennane vert gjeve bort til besøkjande som reklame på den årlege kontormessa. Tilsvarande pennar vert seld til kundar for kr 18 pr. stk. Hadde det gjort nokon skilnad på løysinga om pennane sin verdi var kr 60 i innkjøp og kr 100 i utsal i staden for dei verdiane som er gjeve opp over? Kontorutstyr AS kjøper inn brød, pålegg og kaffi for kr 500 som de tilsette kan forsyne seg av på spiserommet Kontorutstyr AS kjøper ein ny personbil frå ein bilforhandlar som berre skal brukast av selgarar i verksemda til kundebesøk. Prisen er kr (utan eingongsavgift). Kontorutstyr AS sel den gamle personbilen dei nytta til kundebesøk for kr

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Er det lønnsamt å starte eit gatekjøkken i Sogndal? Salam Jari (24) Lasse Refsdal (15) Is it profitable to start a fast food restaurant in Sogndal?

Er det lønnsamt å starte eit gatekjøkken i Sogndal? Salam Jari (24) Lasse Refsdal (15) Is it profitable to start a fast food restaurant in Sogndal? Er det lønnsamt å starte eit gatekjøkken i Sogndal? av Salam Jari (24) Lasse Refsdal (15) Is it profitable to start a fast food restaurant in Sogndal? Økonomi Og Administrasjon KA692 Mai 2012 Summary:

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (Førebels utgåve) Finansdepartementet Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Førebels utgåve) Finansdepartementet

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer