Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)"

Transkript

1 Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2 Kva skal du gjere 3 Korleis leverer du oppgåva 3 Levering i Altinn (elektronisk levering) 3 Nærare om skattepliktige beløp og frådrag 3 Endringar i oppgåva kan føre med seg endringar i sjølvmeldinga 3 Kvar er informasjonen henta frå 3 Kvifor får du Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 3 Kva er skjermingsfrådrag 4 Aksjar som står i oppgåva, men som du må levere eige skjema for (RF-1059) 4 Kva gjer du med aksjar som ikkje står i oppgåva 4 Særlig om handlar av VPS-aksjer på slutten av året (2011) 4 Særlig om handlar av VPS-aksjar på slutten av året (2010) 4 Rettleiing til postane 4 Beløp som står i sjølvmeldinga 4 Kontroller beløpa 5 Oversikt over aksjar du eigde i Kjøp og sal Kjøp og sal o.a. i Oversikt over gevinst- og tapsutrekning for aksjar som er selde eller realiserte på annan måte i Oversikt over aktuelle skjema for aksjonærar 1

2 Skatteetaten har sendt deg ei forenkla aksjeoppgåve (RF-1088F) som gjev deg ei oversikt over aksjane dine i norske aksjeselskap og utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs. Du må kontrollere denne oppgåva før du gjer deg ferdig med sjølvmeldinga. I tillegg finst ei meir detaljert oppgåve over dei same aksjane som PDF i Altinn. Denne detaljerte oppgåva viser korleis Skatteetaten har kome fram til dei skattepliktige aksjeinntektene og aksjefrådraga dine. Oppgåva heiter Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Detaljert. NB! Du skal berre levere oppgåva om du gjør endringar i den Når vi i denne rettleiinga omtaler aksjar og aksjonærar, gjelder det også for eigenkapitalbevis og eigenkapitalbeviseigarar Du kan enkelt levere oppgåva på Gjer du endringar i oppgåva, kan det føre til at du må gjera endringar i sjølvmeldinga Du kan finne oppdatert informasjon om aksjar på Dei skatteplitige beløpa skal vere førehandsutfylte i sjølvmeldinga Kven skal levere oppgåva Du skal berre levere oppgåva dersom du gjer endringar i den. Selskap som er aksjonærar, skal ikkje levere oppgåva. Når skal oppgåva leverast Har du plikt til å levere oppgåva, er leveringsfristen den same som for sjølvmeldinga. Det vil for dei fleste seie innan 30. april Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Aksjar og eigenkapitalbevis Forenkla (RF-1088F) er ei oversikt over aksjane dine i norske aksjeselskap og utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister. Oppgåva inneheld òg eigenkapitalbevis i norske sparebankar. Informasjonen i oppgåva byggjer mellom anna på opplysningar som selskapa har sendt til Skatteetaten. Oppgåva blir sendt til alle som i løpet av 2011 har hatt aksjar eller eigenkapitalbevis i norske aksjeselskap eller sparebankar og aksjar i utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs. Oppgåva har tre delar: Skattepliktige sumpostar som skal stå i sjølvmeldinga - Post 110 Skattepliktig gevinst - Post 120 Tap med frådragsrett - Post 130 Skattepliktig utbytte - Post 140 Likningsverdi Oversikt over aksjar du eigde i Oversikt over selskap som oppgåva dekkjer og utbytte/ gevinst/tap på aksjar i desse - Oversikt over aksjar du må levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059) for Endringar i aksjebehaldninga di i Kjøp og sal o.a. i Gevinst- og tapsutrekning for 2011 Kva skal du gjere Du må kontrollere oppgåva før du gjer deg ferdig med sjølvmeldinga. Det er spesielt viktig at du kontrollerer: Motteke utbytte (post 205) Inngangsverdi/Realisasjonsvederlag (post 306) Verdiane stemmer Dei skattepliktige beløpa i postane er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Dersom du ikkje har endringar til oppgåva, treng du ikkje gjere noko. Verdiane stemmer ikkje eller det står Ukjend Dersom verdiane ikkje stemmer eller det står Ukjend i oppgåva, må du rette tala som er feil eller mangelfulle og føre opp rett skattepliktig beløp i sjølvmeldinga. Gevinst/tap fører du i post 3.1.8/3.3.8 i sjølvmeldinga, utbytte og likningsverdi i postane og I slike tilfelle må du levere både sjølvmeldinga og denne oppgåva. Du kan få hjelp til å rekne ut det rette skattepliktige beløpet dersom du gjer desse rettingane i Altinn (www.altinn.no). Sjå også lenger ned i rettleiinga under Endringar i oppgåva kan føre med seg endringar i sjølvmeldinga. 2 Spørsmål om oppgåva og hjelp til utfylling kan rettast til skattekontoret (tlf ).

3 Spesielt for selskapsaksjonærar Selskapsaksjonærar får ei eiga oppgåve som PDF i Altinn (RF-1088S Selskap). Denne oppgåva inneheld motteke utbytte, gevinst/tap og likningsverdien på aksjar i norske aksjeselskap og utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs som òg er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister. Oppgåva er berre til orientering for selskap, og skal ikkje leverast. Korleis leverer du oppgåva Du kan levere endringane på papir på oppgåve RF-1088F som du fekk tilsendt, eller du kan levere dei på For levering på Altinn bruker du RF-1088K Korrigerbar. Levering i Altinn (elektronisk levering) Det er berre dei som har realisert eller skaffa seg aksjar i 2011 som vil få ei korrigerbar oppgåve i Altinn (RF-1088K Korrigerbar). I RF-1088K kan du gjere endringar i post 306 dersom opplysningane om inngangsverdien eller realisasjonsvederlaget er feilaktige eller mangelfulle. Gjer du slike endringar, kan det føre med seg endringar i dei skattepliktige beløpa dine. Når du leverer den korrigerbare oppgåva med endringar, vil du etter nokre få dagar få ei ny oppgåve (RF-1088R Rekalkulert) med oppdaterte skattepliktige beløp. Du finn den i Min meldingsboks. Dei oppdaterte skattepliktige beløpa som skal stå i sjølvmeldinga, finn du i postane i oppgåva. Dersom beløpa er endra i høve til den opphavlege oppgåva, må du sjølv gjere tilsvarande endringar i sjølvmeldinga. Nærare om skattepliktige beløp og frådrag På Altinn finn du ei meir detaljert oppgåve over dine aksjar og skattepliktige inntekter og frådrag (skjerming). Denne oppgåva inneheld detaljert informasjon om alle aksjeanskaffingane dine (også anskaffingar gjort før 2011), inkludert skjermingsutrekningar knytte til kvar einskild aksje. Du finn oppgåva i Min meldingsboks når du har logga deg inn på Altinn. Den heiter Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D). Rettleiinga til denne oppgåva finn du på Endringar i oppgåva kan føre med seg endringar i sjølvmeldinga Gjer du endringar i oppgåva, kan dette føre til at du òg må endre dei skattepliktige beløpa som skal overførast til sjølvmeldinga (postane ). Hugs at du i så fall må gjere endringar direkte i sjølvmeldinga. Du får hjelp til å rekne ut dei nye skattepliktige beløpa dersom du leverer oppgåva på med endringar. Du vil etter nokre få dagar få ei rekalkulert oppgåve i Min meldingsboks på Den oppdaterte oppgåva vil då vise beløpa i postane som du må overføre til sjølvmeldinga. Du treng ikkje levere oppgåva (RF-1088) på nytt. Oppdateringa vil ta nokre dagar, og du bør difor gjere 3 eventuelle endringar i god tid før sjølvmeldingsfristen. Du har ansvar for at opplysningane du leverer er rette. Dersom du til dømes leverer oppgåva med høgare inngangsverdi enn den reelle, risikerer du å få tilleggsskatt. Hvor er informasjonen hentet fra Oppgåver frå selskap der du eig eller har eigd aksjar i løpet av 2011 Oppgåver frå Verdipapirsentralen (VPS) Opplysningar du tidlegare har sendt til Skatteetaten Skatteetaten sine interne opplysningar Kvifor får du Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Oppgåva skal hjelpe deg med å kome fram til rette skattepliktige beløp, og hjelpe deg til å få dei frådraga du har krav på i aksjeinntektene dine. Personlege aksjonærar skal betale skatt av utbytte på aksjar og av gevinst ved sal av aksjar utover eit skjermingsfrådrag. Grunnlaget for utrekning av skjermingsfrådraget er vanlegvis det du betalte for aksjane. Inngangsverdien dannar dermed grunnlaget for utrekning av frådraga dine. Kva er skjermingsfrådrag Skjermingsfrådrag er eit frådrag som reduserer dei skattepliktige aksjeinntektene dine slik at du betalar mindre skatt. Aksjonæren sitt skjermingsfrådrag kvart einskilt år er aksjen sin inngangsverdi (pluss eventuelt tidlegare ubrukt frådrag) gonga med ei skjermingsrente. Først når du får utbytte som overstig det totale skjermingsfrådraget (frådraget for året + ubrukt frådrag frå tidlegare år), blir det lagt skatt på utbyttet. Skattesatsen på slikt utbytte er 28 % (for skattytarar i Finnmark og Nord-Troms er satsen 24,5 %). Ved realisasjon (til dømes gevinst ved sal) kan aksjonæren redusere gevinsten med ubrukt skjermingsfrådrag frå tidlegare år. Eig du aksjen over fleire år og ikkje får utbytte eller skjerminga overstig utbytte for året, vil du opparbeide deg eit ubrukt skjermingsfrådrag som du kan bruke til å redusere dei skattepliktige aksjeinntektene dine for seinare år. Merk at skjermingsfrådrag følgjer den einskilde aksjen og ikkje kan overførast mellom ulike aksjar. Høgare inngangsverdi kan gje større skjermingsfrådrag og føre til at det skattepliktige utbyttet blir lågare. Lågare inngangsverdi kan redusere skjermingsfrådraget og føre til at det skattepliktige utbyttet blir høgare. Skjermingsrenta for 2011 er på 1,5 %. Du finn ei oversikt over renter for tidlegare år på Fristen er den same som for sjølvmeldinga, for dei fleste 30. april

4 Aksjar som står i oppgåva, men som du må levere eige skjema for (RF-1059) På side 2 i oppgåva kan det vere ei tabelloversikt over aksjar som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister, men som du likevel må levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059) for. Skatteetaten har ikkje fullstendige opplysningar om aksjane dine i desse selskapa. Skjemaet kan leverast som vedlegg til sjølvmeldinga på eller Du kan òg få skjemaet på skattekontoret eller skrive det ut frå internett. Kva gjer du med aksjar som ikkje står i oppgåva Aksjar i utanlandske aksjeselskap som ikkje er registrerte på Oslo Børs, er ikkje med i oppgåva. Nokre aksjar i norske selskap er heller ikkje med i oppgåva fordi selskapet ikkje har levert inn oppgåve til Skatteetaten sitt aksjonærregister. Dersom du ved utgangen av 2011 eigde aksjar som ikkje er med i oppgåva, leverer du Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059). Om du har selt eller på annan måte realisert aksjar i løpet av 2011 og desse aksjane ikkje står i oppgåva, skal du levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059). Skjemaet kan leverast som vedlegg til sjølvmeldinga på eller Du kan òg få skjemaet på skattekontoret eller skrive det ut frå internett. Særlig om handlar av VPS-aksjer på slutten av året (2011) Har du selt aksjar som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av 2011 med handelsdato i 2011 og oppgjers dato i 2012 må du gjere endringar i sjølvmeldinga og levere denne. Sal av aksjar med handelsdato i 2011 og oppgjersdato i 2012 Slike sal vil ikkje være førehandsutfylt i din sjølvmelding. Du må sjølv berekne riktig gevinst/tap og føre dette inn i sjølvmeldinga. Gevinst føres i post og tap føres i post Du må da også levere sjølvmeldinga. Slike aksjar vil stå oppført som behaldning i RF Dette kan du bare sjå bort ifrå, da aksjane ikkje vil være ført som formue i sjølvmeldinga. Kjøp av aksjar med handelsdato i 2011 og oppgjørsdato i 2012 Slike aksjar vil ikkje stå oppført som behaldning i aksjeoppgåva RF-1088, men de vil være førehandsutfylt i din sjølvmelding i post Du trenger ikkje foreta deg noe. Særlig om handlar av VPS-aksjar på slutten av året (2010) Sal av aksjar med handelsdato i 2010 og oppgjørsdato i 2011 Slike sal vil være oppført i din tilsendte RF-1088 og førehandsutfylt i sjølvmeldinga. Gevinst står i post og tap i post Førte du sjølv inn disse tallene i fjorårets sjølvmelding må du korrigere sjølvmeldinga du mottar i år. Du må da stryke tap som du allereie har fått frådrag for og stryke gevinstar du ble inntektsskatta for i fjor. Det er du som aksjonær som er ansvarlig for at opplysningane i sjølvmeldinga er riktige, og du risikerer tilleggsskatt viss du oppgjer feil beløp. 4 RETTLEIING TIL POSTANE DEL 1 Beløp som står i sjølvmeldinga I postane på side 1 i oppgåva finn du dei beløpa som Skatteetaten har rekna ut for deg, og desse beløpa er førehands utfylte i sjølvmeldinga. Under kvart einskilt beløp i oppgåva er det vist til den aktuelle posten i sjølvmeldinga. Beløpa som står i desse postane, er summar for alle aksjane dine, til dømes er summen av skattepliktig utbytte frå ulike selskap summert til eitt beløp i post 130. Dersom du gjer endringar i oppgåva, vil dette kunne endre beløpa som skal stå i sjølvmeldinga. Ukjend Dersom det står Ukjend i ein av postane, må du fylle inn riktig beløp i felta som er mangelfulle. Sjå meir om dette under Kva skal du gjere?. Kontroller beløpa For å kontrollere om beløpa stemmer med opplysningane dine, må du gå til spesifikasjonane for kvart selskap på dei neste sidene i oppgåva. Post 110 Skattepliktig gevinst Posten viser samla skattepliktig gevinst ved sal eller annan realisasjon av aksjar i Posten er berre førehandsutfylt når Skatteetaten har fått opplysningar frå deg eller selskapet om både inngangsverdi og vederlag. Dersom alle realisasjonane dine i oppgåva totalt sett medfører ein nettogevinst, vil det stå eit beløp i denne posten. Skattepliktig gevinst finn du ved å summere tala i post 207 minus frådraget du har krav på i post 208. For realisasjonar der inngangsverdi og/eller vederlag ikkje er førehåndsutfylt(e), må du sjølv supplere og rekne ut den skattepliktige gevinsten. Skattepliktig gevinst i post 110 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 110 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Post 120 Tap med frådragsrett Posten viser samla tap som gjev frådragsrett ved sal eller annan realisasjon av aksjar i Posten er berre førehandsutfylt når Skatteetaten har fått opplysningar frå deg eller selskapet om både inngangsverdi og vederlag. Dersom alle realisasjonane dine i oppgåva totalt sett medfører eit nettotap, vil det stå eit beløp i denne posten. Tapet som gjev frådragsrett finn du ved å summere tala i post 207 minus frådraget du har krav på i post 208. Det blir ikkje gjeve skjermingsfrådrag for aksjar du har realisert med tap. For realisasjonar der inngangsverdi og/eller vederlag ikkje er førehandsutfylt(e), må du sjølv supplere og rekne ut tapet som gjev frådragsrett. Tap med frådragsrett i post 120 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 120 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Dei skatteplitige beløpa skal vere førehandsutfylte i sjølvmeldinga

5 Veiledning til postene DEL 2 Post 130 Skattepliktig utbytte Posten viser summen av skattepliktig utbytte frå selskapa som er med i oppgåva. Ein har kome fram til det skattepliktige utbyttet ved å summere tala i post 205 (motteke utbytte) minus skjermingsfrådraget som står i post 206. Skattepliktig utbytte frå post 130 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 130 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Post 140 Likningsverdi Likningsverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjane dine. Det er berre dei aksjane du eigde ved utgangen av året som blir rekna som formue. Posten viser ikkje likningsverdi for aksjar som er registrerte i verdipapirregisteret (VPS). Sjå meir om VPS-registrerte aksjar nedanfor. Likningsverdien frå post 140 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 140 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Kva gjer eg dersom det står Ukjend i post 140? Står det Ukjend i denne posten, kjem det av at likningsverdien manglar for ein eller fleire av aksjepostane dine. Under Oversikt over aksjar du eigde i 2011 (post 209 på side 2) står det kva for selskap som er oppførte med likningsverdien Ukjend. Ta kontakt med selskapet for å få opplysningar om likningsverdien på aksjane. Ein del selskap har lagt ut informasjon om dette på internettsidene sine. Når du har funne opplysningar om manglande likningsverdi, summerer du den med dei førehandsutfylte likningsverdiane som står i Oversikt over aksjar du eigde i 2011 (post 209 på side 2). Før dei summerte likningsverdiane i post 140 og overfør beløpet til post i sjølvmeldinga. Aksjar registrerte i VPS Likningsverdiane for aksjar i VPS-registrerte selskap står ikkje i oppgåva og inngår difor ikkje i summen i denne posten. I post 209 står det VPS i staden for likningsverdi. Du finn likningsverdiane for dei VPS-registrerte aksjane dine førehandsutfylte i post i sjølvmeldinga. OVERSIKT OVER AKSJAR DU EIGDE I 2011 Her finn du ei oversikt over selskapa du i løpet av inntektsåret 2011 har hatt aksjar i. Motteke utbytte, gevinst, tap og likningsverdi blir viste i denne delen, summerte per selskap og per aksjeklasse. På side 2 i oppgåva kan det vere ei tabelloversikt over aksjar som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister, men som du likevel må levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059) for. Skatteetaten har ikkje fullstendige opplysningar om aksjane dine i desse selskapa. Post 200 Namn på selskap Denne posten viser kva for selskap du er registrert som eigar av i løpet av Har du i 2011 eigd aksjar i selskap som ikkje er med i oppgåva, sjå Kva gjer eg med aksjar som ikkje står i oppgåva? framme i rettleiinga. Post 201 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret er selskapet sitt identifikasjonsnummer frå Føretaksregisteret. Post 202 Aksjeklasse Posten viser kva for ein aksjeklasse aksjane dine er registrerte i, eventuelt identifikasjonsnummer for aksjar som er registrerte i VPS. Post 203 Talet på aksjar ved inngangen til året Her står det kor mange aksjar du eigde ved inngangen til Post 204 Talet på aksjar ved utgangen av året Her står det kor mange aksjar du eigde ved utgangen av Post 205 Motteke utbytte Her står utbyttet du har fått på aksjane i dette selskapet. Post 206 Brukt skjermingsfrådrag for utbytte Her står frådraget du får i motteke utbytte for kvart einskilt selskap. Frådraget reduserer skattepliktig utbytte. Beløpet i post 130 er redusert med summen av frådraga i post 206. Post 207 Gevinst/Tap Her står brutto gevinst eller tap du har hatt ved sal eller annan realisasjon på desse aksjane. Post 208 Brukt skjermingsfrådrag for gevinst Her står frådraget du får for gevinst du har hatt ved sal eller annan realisasjon på aksjar i dette selskapet. Det er teke omsyn til dette frådraget ved presentasjonen av skattepliktig gevinst/tap i postane 110/120. Post 209 Likningsverdi Er talet feil, stryk det ut og skriv det nye under Sjå rettleiinga til post

6 Veiledning til postene DEL 3 KJØP OG SAL O.A. I 2011 Post 300 Namn på selskap Denne posten viser kva selskap du i løpet av 2011 har skaffa deg eller realisert aksjar i. Sjå framme i rettleiinga kva du gjer med aksjar som ikkje står i oppgåva. Post 301 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret er selskapet sitt identifikasjonsnummer frå Føretaksregisteret. Post 302 Aksjeklasse Posten viser kva for ein aksjeklasse aksjane dine er registrerte i, eventuelt identifikasjonsnummer for aksjar som er registrerte i VPS. Post 303 Transaksjonstype Posten viser på kva måte aksjane blei skaffa eller realiserte. Her kan det til dømes stå kjøp, arv, sal, likvidasjon o.a. Post 304 Dato for transaksjonen Her står tidspunktet då du skaffa deg eller realiserte aksjane. Har du arva eller fått aksjar som gåve i 2011, skal du overta anskaffingsdatoen til arvelataren eller gjevaren. Post 304 Talet på aksjar Her står talet på aksjar som kvar transaksjon gjeld. Ver merksam på at talet på aksjar kan ha endra seg som følgje av til dømes splitt, spleis, fusjon eller fisjon i selskapet. Kontakt selskapet dersom du er usikker på kor mange aksjar du eig i selskapet. Post 306 Inngangsverdi/Realisasjonsvederlag Her står inngangsverdien og realisasjonsvederlaget for kvar handel du gjorde i Realisasjonsvederlag (salssum) Her ser du vederlaget for dei aksjane som blei selde eller på annan måte realiserte i Posten viser beløpet du fekk for aksjane for denne transaksjonen, fråtrekt kostnadene. Inngangsverdi (kjøpesum) Her ser du inngangsverdien for dei aksjane som blei kjøpte eller skaffa på annan måte i For å få ei oversikt over inngangsverdiane dine på aksjar du skaffa deg før 2011, må du logge deg inn på der du finn ei meir detaljert oppgåve over alle aksjane dine. Oppgåva ligg som PDF i Altinn. Inngangsverdien på aksjar du skaffa deg i 2011 er det du betalte for aksjane inklusive kostnader. Dersom selskapet har sett ned aksjekapitalen ved reduksjon av pålydande i 2011, kan inngangsverdien på aksjane vere korrigert for eventuell tilbakebetaling av innbetalt kapital frå selskapet. Dersom selskapet har forhøgja aksjekapitalen ved å auke pålydande i 2011, kan inngangsverdien på aksjane vere korrigert for innbetalt aksjekapital. Endrar du inngangsverdien, kan dette føre til at du må endre dei skattepliktige beløpa som står i sjølvmeldinga. Dette kan vere aktuelt dersom du gjer endringar på aksjar du har fått utbytte på eller realisert. Sjå lenger framme i rettleiinga om endring av oppgåva og levering i Altinn for hjelp til ny utrekning av skattepliktige beløp. Generelt Ver merksam på at talet på aksjar eller inngangsverdien kan ha endra seg som følgje av til dømes splitt, spleis, fusjon eller fisjon i selskapet, og i så fall skal inngangsverdien vere fordelt på talet på aksjar du eigde ved utgangen av Inngangsverdien blir brukt for å rekne ut gevinst eller tap ved sal eller annan realisasjon og for å rekne ut skjermingsfrådraga dine. Døme på inngangsverdi: - Kjøp Inngangsverdien er det som er betalt per aksje pluss aksjen sin del av anskaffingskostnadene. - Aksjar du har skaffa deg i arbeidsforhold Inngangsverdien er omsetningsverdien på aksjen på anskaffingstidspunktet, dersom den tilsette er skattlagd for fordel ved underpris. - Stifting eller nyemisjon Inngangsverdien er aksjen sitt kapitalinnskot inkludert overkurs og stiftingskostnader. - Arv og gåveoverføringar Har du fått aksjen som arv eller gåve i 2011, skal du bruke same inngangsverdi som arvelataren eller gjevaren brukte. Er denne inngangsverdien høgare enn grunnlaget du betalte arve- eller gåveavgift av, skal du føre opp avgiftsgrunnlaget som inngangsverdi. Har ikkje Skatteetaten fått opplysningar frå selskapet om at du har arva eller fått aksjen, må du sjølv fylle ut opplysningane som manglar. For meir informasjon om inngangsverdi ved arv og gåve, sjå den meir detaljerte rettleiinga du finn på - Alternative anskaffingsverdiar for aksjar du skaffa deg før 1. januar 1989 For meir informasjon om inngangsverdi, sjå den meir detaljerte rettleiinga du finn på Du vil få et fastsetjingsbrev hausten 2012 som viser dei likningsfastsette verdiane dine. Ein meir detaljert oppgåve ligg på Min meldingsboks på som.pdf fil 6

7 Oversikt over gevinst- og tapsutrekning for aksjar som er selde eller realiserte på annan måte i 2011 Post 400 Namn på selskap Denne posten viser kva selskap du har selt eller på annan måte realisert aksjar i i løpet av Sjå framme i rettleiinga for informasjon om kva du gjer med aksjar som ikkje står i oppgåva. Post 401 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret er selskapet sitt identifikasjonsnummer frå Føretaksregisteret. Post 402 Aksjeklasse Posten viser kva for ein aksjeklasse aksjane dine er registrerte i, eventuelt identifikasjonsnummer for aksjar som er registrerte i VPS. Post 403 Anskaffingsdato Anskaffingsdatoen er tidspunktet då du kjøpte, arva, fekk eller på annan måte overtok aksjane. Har du arva eller fått aksjar som gåve i 2011, skal du overta anskaffingsdatoen til arvelataren eller gjevaren. Post 404 Realisasjonsdato Realisasjonsdatoen er tidspunktet då du selde, ga bort eller på annan måte overførte aksjane. Post 405 Talet på realiserte aksjar Talet på aksjar som er selde eller på annan måte realiserte av denne anskaffinga. Post 406 Realisasjonsvederlag Posten viser beløpet du fekk for aksjane for denne anskaffinga, fråtrekt kostnadene. Post 407 Inngangsverdi Her står inngangsverdien for dei aksjane du har selt eller på annan måte realisert. Sjå meir om inngangsverdi i post 305. Dersom du gjer endringar i denne posten for anskaffingar du gjorde før 2011, må du gjere endringane i papiroppgåva og levere den. OVERSIKT OVER AKTUELLE SKJEMA FOR AKSJONÆRAR RF-1088F Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla Gjev ei enkel oversikt over aksjane og aksjeinntektene dine som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister. Du får denne i posten. Du må kontrollere denne oppgåva før du leverer sjølvmeldinga. Ved behov for korrigering, bruk helst elektronisk innlevering (RF-1088K i Altinn). RF-1088D Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Detaljert Ei meir spesifisert og detaljert oversikt over alle dine aksjar, aksjeinntekter og frådrag (skjerming) som viser korleis Skatteetaten har kome fram til dei skattepliktige beløpa. Denne finn du som PDF i Altinn. RF-1088K Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Korrigerbar Denne oppgåva finst berre i Altinn, og berre dersom du har skaffa deg eller realisert aksjar i Her gjer du endringar i inngangsverdi og realisasjonsvederlag. Når du leverer denne oppgåva med endringar, vil du etter nokre få dagar få ei ny oppgåve (RF-1088R Rekalkulert) med oppdaterte skattepliktige beløp. RF-1088R Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Rekalkulert Ei oppdatert oppgåve du får som PDF i Altinn etter å ha levert endringar i oppgåva elektronisk. Her står oppdaterte skattepliktige beløp som skal stå i sjølvmeldinga. RF-1088S Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Selskap Denne oppgåva er meint for selskapsaksjonærar, og er berre til orientering for selskapa. Den ligg som PDF i Altinn. RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m Oppgåva skal fyllast ut av personlege skattytarar for eigde eller selde aksjar og fondspartar som ikkje står oppførte i RF-1088 Aksjar og eigenkapitalbevis 2011, eller der RF-1088 tilseier at RF-1059 skal fyllast ut. Dette gjeld òg for utanlandske aksjar/fondspartar, og for teikningsrettar og tildelingsbevis. Endrar du inngangsverdien, kan det føre til at du må endre dei skattepliktige beløpa som står i sjølvmeldinga. Post 408 Gevinst/tap Her står brutto gevinst eller tap du har hatt ved sal eller annan realisasjon på desse aksjane. Tilleggsopplysningar Skjermingsfrådrag reduserer din skattepliktige aksjeinntekt Her kan du gje fleire opplysningar til oppgåva. Skjermingsrenta for 2011 er 1,5 % 7

8 Utgjeve av Skatteetaten Mars 2012 Opplag: Design: Blå Design Trykk: Wittusen & Jensen RF-2033-F Internett: 8

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Inntekt, sparing og investering i jordbruket

Inntekt, sparing og investering i jordbruket NOTAT 2011 16 Inntekt, sparing og investering i jordbruket Driftsgranskingsdata for 1992 2009 AGNAR HEGRENES NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

UNIVERSITETETI AGDER(UiA) Eksameni Skatterett1 - JU 203. Vår2012

UNIVERSITETETI AGDER(UiA) Eksameni Skatterett1 - JU 203. Vår2012 UNIVERSITETETI AGDER(UiA) Eksameni Skatterett1 - JU 203 Vår2012 Tilletnehjelpemiddel: (måndag 14. mai 2012, kl 09.00-14.00) Noregs Lover og seinare samlingar av årets lover utgjevne av Stortinget. Særtrykk

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (Førebels utgåve) Finansdepartementet Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Førebels utgåve) Finansdepartementet

Detaljer