Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)"

Transkript

1 Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2 Kva skal du gjere 3 Korleis leverer du oppgåva 3 Levering i Altinn (elektronisk levering) 3 Nærare om skattepliktige beløp og frådrag 3 Endringar i oppgåva kan føre med seg endringar i sjølvmeldinga 3 Kvar er informasjonen henta frå 3 Kvifor får du Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 3 Kva er skjermingsfrådrag 4 Aksjar som står i oppgåva, men som du må levere eige skjema for (RF-1059) 4 Kva gjer du med aksjar som ikkje står i oppgåva 4 Særlig om handlar av VPS-aksjer på slutten av året (2011) 4 Særlig om handlar av VPS-aksjar på slutten av året (2010) 4 Rettleiing til postane 4 Beløp som står i sjølvmeldinga 4 Kontroller beløpa 5 Oversikt over aksjar du eigde i Kjøp og sal Kjøp og sal o.a. i Oversikt over gevinst- og tapsutrekning for aksjar som er selde eller realiserte på annan måte i Oversikt over aktuelle skjema for aksjonærar 1

2 Skatteetaten har sendt deg ei forenkla aksjeoppgåve (RF-1088F) som gjev deg ei oversikt over aksjane dine i norske aksjeselskap og utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs. Du må kontrollere denne oppgåva før du gjer deg ferdig med sjølvmeldinga. I tillegg finst ei meir detaljert oppgåve over dei same aksjane som PDF i Altinn. Denne detaljerte oppgåva viser korleis Skatteetaten har kome fram til dei skattepliktige aksjeinntektene og aksjefrådraga dine. Oppgåva heiter Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Detaljert. NB! Du skal berre levere oppgåva om du gjør endringar i den Når vi i denne rettleiinga omtaler aksjar og aksjonærar, gjelder det også for eigenkapitalbevis og eigenkapitalbeviseigarar Du kan enkelt levere oppgåva på Gjer du endringar i oppgåva, kan det føre til at du må gjera endringar i sjølvmeldinga Du kan finne oppdatert informasjon om aksjar på Dei skatteplitige beløpa skal vere førehandsutfylte i sjølvmeldinga Kven skal levere oppgåva Du skal berre levere oppgåva dersom du gjer endringar i den. Selskap som er aksjonærar, skal ikkje levere oppgåva. Når skal oppgåva leverast Har du plikt til å levere oppgåva, er leveringsfristen den same som for sjølvmeldinga. Det vil for dei fleste seie innan 30. april Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Aksjar og eigenkapitalbevis Forenkla (RF-1088F) er ei oversikt over aksjane dine i norske aksjeselskap og utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister. Oppgåva inneheld òg eigenkapitalbevis i norske sparebankar. Informasjonen i oppgåva byggjer mellom anna på opplysningar som selskapa har sendt til Skatteetaten. Oppgåva blir sendt til alle som i løpet av 2011 har hatt aksjar eller eigenkapitalbevis i norske aksjeselskap eller sparebankar og aksjar i utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs. Oppgåva har tre delar: Skattepliktige sumpostar som skal stå i sjølvmeldinga - Post 110 Skattepliktig gevinst - Post 120 Tap med frådragsrett - Post 130 Skattepliktig utbytte - Post 140 Likningsverdi Oversikt over aksjar du eigde i Oversikt over selskap som oppgåva dekkjer og utbytte/ gevinst/tap på aksjar i desse - Oversikt over aksjar du må levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059) for Endringar i aksjebehaldninga di i Kjøp og sal o.a. i Gevinst- og tapsutrekning for 2011 Kva skal du gjere Du må kontrollere oppgåva før du gjer deg ferdig med sjølvmeldinga. Det er spesielt viktig at du kontrollerer: Motteke utbytte (post 205) Inngangsverdi/Realisasjonsvederlag (post 306) Verdiane stemmer Dei skattepliktige beløpa i postane er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Dersom du ikkje har endringar til oppgåva, treng du ikkje gjere noko. Verdiane stemmer ikkje eller det står Ukjend Dersom verdiane ikkje stemmer eller det står Ukjend i oppgåva, må du rette tala som er feil eller mangelfulle og føre opp rett skattepliktig beløp i sjølvmeldinga. Gevinst/tap fører du i post 3.1.8/3.3.8 i sjølvmeldinga, utbytte og likningsverdi i postane og I slike tilfelle må du levere både sjølvmeldinga og denne oppgåva. Du kan få hjelp til å rekne ut det rette skattepliktige beløpet dersom du gjer desse rettingane i Altinn (www.altinn.no). Sjå også lenger ned i rettleiinga under Endringar i oppgåva kan føre med seg endringar i sjølvmeldinga. 2 Spørsmål om oppgåva og hjelp til utfylling kan rettast til skattekontoret (tlf ).

3 Spesielt for selskapsaksjonærar Selskapsaksjonærar får ei eiga oppgåve som PDF i Altinn (RF-1088S Selskap). Denne oppgåva inneheld motteke utbytte, gevinst/tap og likningsverdien på aksjar i norske aksjeselskap og utanlandske selskap registrerte på Oslo Børs som òg er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister. Oppgåva er berre til orientering for selskap, og skal ikkje leverast. Korleis leverer du oppgåva Du kan levere endringane på papir på oppgåve RF-1088F som du fekk tilsendt, eller du kan levere dei på For levering på Altinn bruker du RF-1088K Korrigerbar. Levering i Altinn (elektronisk levering) Det er berre dei som har realisert eller skaffa seg aksjar i 2011 som vil få ei korrigerbar oppgåve i Altinn (RF-1088K Korrigerbar). I RF-1088K kan du gjere endringar i post 306 dersom opplysningane om inngangsverdien eller realisasjonsvederlaget er feilaktige eller mangelfulle. Gjer du slike endringar, kan det føre med seg endringar i dei skattepliktige beløpa dine. Når du leverer den korrigerbare oppgåva med endringar, vil du etter nokre få dagar få ei ny oppgåve (RF-1088R Rekalkulert) med oppdaterte skattepliktige beløp. Du finn den i Min meldingsboks. Dei oppdaterte skattepliktige beløpa som skal stå i sjølvmeldinga, finn du i postane i oppgåva. Dersom beløpa er endra i høve til den opphavlege oppgåva, må du sjølv gjere tilsvarande endringar i sjølvmeldinga. Nærare om skattepliktige beløp og frådrag På Altinn finn du ei meir detaljert oppgåve over dine aksjar og skattepliktige inntekter og frådrag (skjerming). Denne oppgåva inneheld detaljert informasjon om alle aksjeanskaffingane dine (også anskaffingar gjort før 2011), inkludert skjermingsutrekningar knytte til kvar einskild aksje. Du finn oppgåva i Min meldingsboks når du har logga deg inn på Altinn. Den heiter Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D). Rettleiinga til denne oppgåva finn du på Endringar i oppgåva kan føre med seg endringar i sjølvmeldinga Gjer du endringar i oppgåva, kan dette føre til at du òg må endre dei skattepliktige beløpa som skal overførast til sjølvmeldinga (postane ). Hugs at du i så fall må gjere endringar direkte i sjølvmeldinga. Du får hjelp til å rekne ut dei nye skattepliktige beløpa dersom du leverer oppgåva på med endringar. Du vil etter nokre få dagar få ei rekalkulert oppgåve i Min meldingsboks på Den oppdaterte oppgåva vil då vise beløpa i postane som du må overføre til sjølvmeldinga. Du treng ikkje levere oppgåva (RF-1088) på nytt. Oppdateringa vil ta nokre dagar, og du bør difor gjere 3 eventuelle endringar i god tid før sjølvmeldingsfristen. Du har ansvar for at opplysningane du leverer er rette. Dersom du til dømes leverer oppgåva med høgare inngangsverdi enn den reelle, risikerer du å få tilleggsskatt. Hvor er informasjonen hentet fra Oppgåver frå selskap der du eig eller har eigd aksjar i løpet av 2011 Oppgåver frå Verdipapirsentralen (VPS) Opplysningar du tidlegare har sendt til Skatteetaten Skatteetaten sine interne opplysningar Kvifor får du Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Oppgåva skal hjelpe deg med å kome fram til rette skattepliktige beløp, og hjelpe deg til å få dei frådraga du har krav på i aksjeinntektene dine. Personlege aksjonærar skal betale skatt av utbytte på aksjar og av gevinst ved sal av aksjar utover eit skjermingsfrådrag. Grunnlaget for utrekning av skjermingsfrådraget er vanlegvis det du betalte for aksjane. Inngangsverdien dannar dermed grunnlaget for utrekning av frådraga dine. Kva er skjermingsfrådrag Skjermingsfrådrag er eit frådrag som reduserer dei skattepliktige aksjeinntektene dine slik at du betalar mindre skatt. Aksjonæren sitt skjermingsfrådrag kvart einskilt år er aksjen sin inngangsverdi (pluss eventuelt tidlegare ubrukt frådrag) gonga med ei skjermingsrente. Først når du får utbytte som overstig det totale skjermingsfrådraget (frådraget for året + ubrukt frådrag frå tidlegare år), blir det lagt skatt på utbyttet. Skattesatsen på slikt utbytte er 28 % (for skattytarar i Finnmark og Nord-Troms er satsen 24,5 %). Ved realisasjon (til dømes gevinst ved sal) kan aksjonæren redusere gevinsten med ubrukt skjermingsfrådrag frå tidlegare år. Eig du aksjen over fleire år og ikkje får utbytte eller skjerminga overstig utbytte for året, vil du opparbeide deg eit ubrukt skjermingsfrådrag som du kan bruke til å redusere dei skattepliktige aksjeinntektene dine for seinare år. Merk at skjermingsfrådrag følgjer den einskilde aksjen og ikkje kan overførast mellom ulike aksjar. Høgare inngangsverdi kan gje større skjermingsfrådrag og føre til at det skattepliktige utbyttet blir lågare. Lågare inngangsverdi kan redusere skjermingsfrådraget og føre til at det skattepliktige utbyttet blir høgare. Skjermingsrenta for 2011 er på 1,5 %. Du finn ei oversikt over renter for tidlegare år på Fristen er den same som for sjølvmeldinga, for dei fleste 30. april

4 Aksjar som står i oppgåva, men som du må levere eige skjema for (RF-1059) På side 2 i oppgåva kan det vere ei tabelloversikt over aksjar som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister, men som du likevel må levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059) for. Skatteetaten har ikkje fullstendige opplysningar om aksjane dine i desse selskapa. Skjemaet kan leverast som vedlegg til sjølvmeldinga på eller Du kan òg få skjemaet på skattekontoret eller skrive det ut frå internett. Kva gjer du med aksjar som ikkje står i oppgåva Aksjar i utanlandske aksjeselskap som ikkje er registrerte på Oslo Børs, er ikkje med i oppgåva. Nokre aksjar i norske selskap er heller ikkje med i oppgåva fordi selskapet ikkje har levert inn oppgåve til Skatteetaten sitt aksjonærregister. Dersom du ved utgangen av 2011 eigde aksjar som ikkje er med i oppgåva, leverer du Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059). Om du har selt eller på annan måte realisert aksjar i løpet av 2011 og desse aksjane ikkje står i oppgåva, skal du levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059). Skjemaet kan leverast som vedlegg til sjølvmeldinga på eller Du kan òg få skjemaet på skattekontoret eller skrive det ut frå internett. Særlig om handlar av VPS-aksjer på slutten av året (2011) Har du selt aksjar som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av 2011 med handelsdato i 2011 og oppgjers dato i 2012 må du gjere endringar i sjølvmeldinga og levere denne. Sal av aksjar med handelsdato i 2011 og oppgjersdato i 2012 Slike sal vil ikkje være førehandsutfylt i din sjølvmelding. Du må sjølv berekne riktig gevinst/tap og føre dette inn i sjølvmeldinga. Gevinst føres i post og tap føres i post Du må da også levere sjølvmeldinga. Slike aksjar vil stå oppført som behaldning i RF Dette kan du bare sjå bort ifrå, da aksjane ikkje vil være ført som formue i sjølvmeldinga. Kjøp av aksjar med handelsdato i 2011 og oppgjørsdato i 2012 Slike aksjar vil ikkje stå oppført som behaldning i aksjeoppgåva RF-1088, men de vil være førehandsutfylt i din sjølvmelding i post Du trenger ikkje foreta deg noe. Særlig om handlar av VPS-aksjar på slutten av året (2010) Sal av aksjar med handelsdato i 2010 og oppgjørsdato i 2011 Slike sal vil være oppført i din tilsendte RF-1088 og førehandsutfylt i sjølvmeldinga. Gevinst står i post og tap i post Førte du sjølv inn disse tallene i fjorårets sjølvmelding må du korrigere sjølvmeldinga du mottar i år. Du må da stryke tap som du allereie har fått frådrag for og stryke gevinstar du ble inntektsskatta for i fjor. Det er du som aksjonær som er ansvarlig for at opplysningane i sjølvmeldinga er riktige, og du risikerer tilleggsskatt viss du oppgjer feil beløp. 4 RETTLEIING TIL POSTANE DEL 1 Beløp som står i sjølvmeldinga I postane på side 1 i oppgåva finn du dei beløpa som Skatteetaten har rekna ut for deg, og desse beløpa er førehands utfylte i sjølvmeldinga. Under kvart einskilt beløp i oppgåva er det vist til den aktuelle posten i sjølvmeldinga. Beløpa som står i desse postane, er summar for alle aksjane dine, til dømes er summen av skattepliktig utbytte frå ulike selskap summert til eitt beløp i post 130. Dersom du gjer endringar i oppgåva, vil dette kunne endre beløpa som skal stå i sjølvmeldinga. Ukjend Dersom det står Ukjend i ein av postane, må du fylle inn riktig beløp i felta som er mangelfulle. Sjå meir om dette under Kva skal du gjere?. Kontroller beløpa For å kontrollere om beløpa stemmer med opplysningane dine, må du gå til spesifikasjonane for kvart selskap på dei neste sidene i oppgåva. Post 110 Skattepliktig gevinst Posten viser samla skattepliktig gevinst ved sal eller annan realisasjon av aksjar i Posten er berre førehandsutfylt når Skatteetaten har fått opplysningar frå deg eller selskapet om både inngangsverdi og vederlag. Dersom alle realisasjonane dine i oppgåva totalt sett medfører ein nettogevinst, vil det stå eit beløp i denne posten. Skattepliktig gevinst finn du ved å summere tala i post 207 minus frådraget du har krav på i post 208. For realisasjonar der inngangsverdi og/eller vederlag ikkje er førehåndsutfylt(e), må du sjølv supplere og rekne ut den skattepliktige gevinsten. Skattepliktig gevinst i post 110 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 110 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Post 120 Tap med frådragsrett Posten viser samla tap som gjev frådragsrett ved sal eller annan realisasjon av aksjar i Posten er berre førehandsutfylt når Skatteetaten har fått opplysningar frå deg eller selskapet om både inngangsverdi og vederlag. Dersom alle realisasjonane dine i oppgåva totalt sett medfører eit nettotap, vil det stå eit beløp i denne posten. Tapet som gjev frådragsrett finn du ved å summere tala i post 207 minus frådraget du har krav på i post 208. Det blir ikkje gjeve skjermingsfrådrag for aksjar du har realisert med tap. For realisasjonar der inngangsverdi og/eller vederlag ikkje er førehandsutfylt(e), må du sjølv supplere og rekne ut tapet som gjev frådragsrett. Tap med frådragsrett i post 120 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 120 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Dei skatteplitige beløpa skal vere førehandsutfylte i sjølvmeldinga

5 Veiledning til postene DEL 2 Post 130 Skattepliktig utbytte Posten viser summen av skattepliktig utbytte frå selskapa som er med i oppgåva. Ein har kome fram til det skattepliktige utbyttet ved å summere tala i post 205 (motteke utbytte) minus skjermingsfrådraget som står i post 206. Skattepliktig utbytte frå post 130 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 130 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Post 140 Likningsverdi Likningsverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjane dine. Det er berre dei aksjane du eigde ved utgangen av året som blir rekna som formue. Posten viser ikkje likningsverdi for aksjar som er registrerte i verdipapirregisteret (VPS). Sjå meir om VPS-registrerte aksjar nedanfor. Likningsverdien frå post 140 skal vere førehandsutfylt i post i sjølvmeldinga. Dersom du meiner at beløpet i post 140 er feil, må du sjølv rette post i sjølvmeldinga. Kva gjer eg dersom det står Ukjend i post 140? Står det Ukjend i denne posten, kjem det av at likningsverdien manglar for ein eller fleire av aksjepostane dine. Under Oversikt over aksjar du eigde i 2011 (post 209 på side 2) står det kva for selskap som er oppførte med likningsverdien Ukjend. Ta kontakt med selskapet for å få opplysningar om likningsverdien på aksjane. Ein del selskap har lagt ut informasjon om dette på internettsidene sine. Når du har funne opplysningar om manglande likningsverdi, summerer du den med dei førehandsutfylte likningsverdiane som står i Oversikt over aksjar du eigde i 2011 (post 209 på side 2). Før dei summerte likningsverdiane i post 140 og overfør beløpet til post i sjølvmeldinga. Aksjar registrerte i VPS Likningsverdiane for aksjar i VPS-registrerte selskap står ikkje i oppgåva og inngår difor ikkje i summen i denne posten. I post 209 står det VPS i staden for likningsverdi. Du finn likningsverdiane for dei VPS-registrerte aksjane dine førehandsutfylte i post i sjølvmeldinga. OVERSIKT OVER AKSJAR DU EIGDE I 2011 Her finn du ei oversikt over selskapa du i løpet av inntektsåret 2011 har hatt aksjar i. Motteke utbytte, gevinst, tap og likningsverdi blir viste i denne delen, summerte per selskap og per aksjeklasse. På side 2 i oppgåva kan det vere ei tabelloversikt over aksjar som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister, men som du likevel må levere Aksjar og fondspartar m.m (RF-1059) for. Skatteetaten har ikkje fullstendige opplysningar om aksjane dine i desse selskapa. Post 200 Namn på selskap Denne posten viser kva for selskap du er registrert som eigar av i løpet av Har du i 2011 eigd aksjar i selskap som ikkje er med i oppgåva, sjå Kva gjer eg med aksjar som ikkje står i oppgåva? framme i rettleiinga. Post 201 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret er selskapet sitt identifikasjonsnummer frå Føretaksregisteret. Post 202 Aksjeklasse Posten viser kva for ein aksjeklasse aksjane dine er registrerte i, eventuelt identifikasjonsnummer for aksjar som er registrerte i VPS. Post 203 Talet på aksjar ved inngangen til året Her står det kor mange aksjar du eigde ved inngangen til Post 204 Talet på aksjar ved utgangen av året Her står det kor mange aksjar du eigde ved utgangen av Post 205 Motteke utbytte Her står utbyttet du har fått på aksjane i dette selskapet. Post 206 Brukt skjermingsfrådrag for utbytte Her står frådraget du får i motteke utbytte for kvart einskilt selskap. Frådraget reduserer skattepliktig utbytte. Beløpet i post 130 er redusert med summen av frådraga i post 206. Post 207 Gevinst/Tap Her står brutto gevinst eller tap du har hatt ved sal eller annan realisasjon på desse aksjane. Post 208 Brukt skjermingsfrådrag for gevinst Her står frådraget du får for gevinst du har hatt ved sal eller annan realisasjon på aksjar i dette selskapet. Det er teke omsyn til dette frådraget ved presentasjonen av skattepliktig gevinst/tap i postane 110/120. Post 209 Likningsverdi Er talet feil, stryk det ut og skriv det nye under Sjå rettleiinga til post

6 Veiledning til postene DEL 3 KJØP OG SAL O.A. I 2011 Post 300 Namn på selskap Denne posten viser kva selskap du i løpet av 2011 har skaffa deg eller realisert aksjar i. Sjå framme i rettleiinga kva du gjer med aksjar som ikkje står i oppgåva. Post 301 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret er selskapet sitt identifikasjonsnummer frå Føretaksregisteret. Post 302 Aksjeklasse Posten viser kva for ein aksjeklasse aksjane dine er registrerte i, eventuelt identifikasjonsnummer for aksjar som er registrerte i VPS. Post 303 Transaksjonstype Posten viser på kva måte aksjane blei skaffa eller realiserte. Her kan det til dømes stå kjøp, arv, sal, likvidasjon o.a. Post 304 Dato for transaksjonen Her står tidspunktet då du skaffa deg eller realiserte aksjane. Har du arva eller fått aksjar som gåve i 2011, skal du overta anskaffingsdatoen til arvelataren eller gjevaren. Post 304 Talet på aksjar Her står talet på aksjar som kvar transaksjon gjeld. Ver merksam på at talet på aksjar kan ha endra seg som følgje av til dømes splitt, spleis, fusjon eller fisjon i selskapet. Kontakt selskapet dersom du er usikker på kor mange aksjar du eig i selskapet. Post 306 Inngangsverdi/Realisasjonsvederlag Her står inngangsverdien og realisasjonsvederlaget for kvar handel du gjorde i Realisasjonsvederlag (salssum) Her ser du vederlaget for dei aksjane som blei selde eller på annan måte realiserte i Posten viser beløpet du fekk for aksjane for denne transaksjonen, fråtrekt kostnadene. Inngangsverdi (kjøpesum) Her ser du inngangsverdien for dei aksjane som blei kjøpte eller skaffa på annan måte i For å få ei oversikt over inngangsverdiane dine på aksjar du skaffa deg før 2011, må du logge deg inn på der du finn ei meir detaljert oppgåve over alle aksjane dine. Oppgåva ligg som PDF i Altinn. Inngangsverdien på aksjar du skaffa deg i 2011 er det du betalte for aksjane inklusive kostnader. Dersom selskapet har sett ned aksjekapitalen ved reduksjon av pålydande i 2011, kan inngangsverdien på aksjane vere korrigert for eventuell tilbakebetaling av innbetalt kapital frå selskapet. Dersom selskapet har forhøgja aksjekapitalen ved å auke pålydande i 2011, kan inngangsverdien på aksjane vere korrigert for innbetalt aksjekapital. Endrar du inngangsverdien, kan dette føre til at du må endre dei skattepliktige beløpa som står i sjølvmeldinga. Dette kan vere aktuelt dersom du gjer endringar på aksjar du har fått utbytte på eller realisert. Sjå lenger framme i rettleiinga om endring av oppgåva og levering i Altinn for hjelp til ny utrekning av skattepliktige beløp. Generelt Ver merksam på at talet på aksjar eller inngangsverdien kan ha endra seg som følgje av til dømes splitt, spleis, fusjon eller fisjon i selskapet, og i så fall skal inngangsverdien vere fordelt på talet på aksjar du eigde ved utgangen av Inngangsverdien blir brukt for å rekne ut gevinst eller tap ved sal eller annan realisasjon og for å rekne ut skjermingsfrådraga dine. Døme på inngangsverdi: - Kjøp Inngangsverdien er det som er betalt per aksje pluss aksjen sin del av anskaffingskostnadene. - Aksjar du har skaffa deg i arbeidsforhold Inngangsverdien er omsetningsverdien på aksjen på anskaffingstidspunktet, dersom den tilsette er skattlagd for fordel ved underpris. - Stifting eller nyemisjon Inngangsverdien er aksjen sitt kapitalinnskot inkludert overkurs og stiftingskostnader. - Arv og gåveoverføringar Har du fått aksjen som arv eller gåve i 2011, skal du bruke same inngangsverdi som arvelataren eller gjevaren brukte. Er denne inngangsverdien høgare enn grunnlaget du betalte arve- eller gåveavgift av, skal du føre opp avgiftsgrunnlaget som inngangsverdi. Har ikkje Skatteetaten fått opplysningar frå selskapet om at du har arva eller fått aksjen, må du sjølv fylle ut opplysningane som manglar. For meir informasjon om inngangsverdi ved arv og gåve, sjå den meir detaljerte rettleiinga du finn på - Alternative anskaffingsverdiar for aksjar du skaffa deg før 1. januar 1989 For meir informasjon om inngangsverdi, sjå den meir detaljerte rettleiinga du finn på Du vil få et fastsetjingsbrev hausten 2012 som viser dei likningsfastsette verdiane dine. Ein meir detaljert oppgåve ligg på Min meldingsboks på som.pdf fil 6

7 Oversikt over gevinst- og tapsutrekning for aksjar som er selde eller realiserte på annan måte i 2011 Post 400 Namn på selskap Denne posten viser kva selskap du har selt eller på annan måte realisert aksjar i i løpet av Sjå framme i rettleiinga for informasjon om kva du gjer med aksjar som ikkje står i oppgåva. Post 401 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret er selskapet sitt identifikasjonsnummer frå Føretaksregisteret. Post 402 Aksjeklasse Posten viser kva for ein aksjeklasse aksjane dine er registrerte i, eventuelt identifikasjonsnummer for aksjar som er registrerte i VPS. Post 403 Anskaffingsdato Anskaffingsdatoen er tidspunktet då du kjøpte, arva, fekk eller på annan måte overtok aksjane. Har du arva eller fått aksjar som gåve i 2011, skal du overta anskaffingsdatoen til arvelataren eller gjevaren. Post 404 Realisasjonsdato Realisasjonsdatoen er tidspunktet då du selde, ga bort eller på annan måte overførte aksjane. Post 405 Talet på realiserte aksjar Talet på aksjar som er selde eller på annan måte realiserte av denne anskaffinga. Post 406 Realisasjonsvederlag Posten viser beløpet du fekk for aksjane for denne anskaffinga, fråtrekt kostnadene. Post 407 Inngangsverdi Her står inngangsverdien for dei aksjane du har selt eller på annan måte realisert. Sjå meir om inngangsverdi i post 305. Dersom du gjer endringar i denne posten for anskaffingar du gjorde før 2011, må du gjere endringane i papiroppgåva og levere den. OVERSIKT OVER AKTUELLE SKJEMA FOR AKSJONÆRAR RF-1088F Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla Gjev ei enkel oversikt over aksjane og aksjeinntektene dine som er registrerte i Skatteetaten sitt aksjonærregister. Du får denne i posten. Du må kontrollere denne oppgåva før du leverer sjølvmeldinga. Ved behov for korrigering, bruk helst elektronisk innlevering (RF-1088K i Altinn). RF-1088D Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Detaljert Ei meir spesifisert og detaljert oversikt over alle dine aksjar, aksjeinntekter og frådrag (skjerming) som viser korleis Skatteetaten har kome fram til dei skattepliktige beløpa. Denne finn du som PDF i Altinn. RF-1088K Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Korrigerbar Denne oppgåva finst berre i Altinn, og berre dersom du har skaffa deg eller realisert aksjar i Her gjer du endringar i inngangsverdi og realisasjonsvederlag. Når du leverer denne oppgåva med endringar, vil du etter nokre få dagar få ei ny oppgåve (RF-1088R Rekalkulert) med oppdaterte skattepliktige beløp. RF-1088R Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Rekalkulert Ei oppdatert oppgåve du får som PDF i Altinn etter å ha levert endringar i oppgåva elektronisk. Her står oppdaterte skattepliktige beløp som skal stå i sjølvmeldinga. RF-1088S Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Selskap Denne oppgåva er meint for selskapsaksjonærar, og er berre til orientering for selskapa. Den ligg som PDF i Altinn. RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m Oppgåva skal fyllast ut av personlege skattytarar for eigde eller selde aksjar og fondspartar som ikkje står oppførte i RF-1088 Aksjar og eigenkapitalbevis 2011, eller der RF-1088 tilseier at RF-1059 skal fyllast ut. Dette gjeld òg for utanlandske aksjar/fondspartar, og for teikningsrettar og tildelingsbevis. Endrar du inngangsverdien, kan det føre til at du må endre dei skattepliktige beløpa som står i sjølvmeldinga. Post 408 Gevinst/tap Her står brutto gevinst eller tap du har hatt ved sal eller annan realisasjon på desse aksjane. Tilleggsopplysningar Skjermingsfrådrag reduserer din skattepliktige aksjeinntekt Her kan du gje fleire opplysningar til oppgåva. Skjermingsrenta for 2011 er 1,5 % 7

8 Utgjeve av Skatteetaten Mars 2012 Opplag: Design: Blå Design Trykk: Wittusen & Jensen RF-2033-F Internett: 8

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis Detaljert (RF-1088D) RETTLEIING TIL

Aksjar og eigenkapitalbevis Detaljert (RF-1088D) RETTLEIING TIL RETTLEIING TIL Aksjar og eigenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHALD 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Kva

Detaljer

Aksjeoppgåva 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgåva 2015 (RF-1088) RETTLEIING TIL Aksjeoppgåva 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finst to oppgåver 2 Kvifor finst det to oppgåver og kva er skilnaden 2 «Aksjeoppgåva 2015 Forenkla» (RF-1088F)? 2 «Aksjeoppgåva 2015 Detaljert»

Detaljer

Aksjeoppgåva 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgåva 2014 (RF-1088) RETTLEIING TIL Aksjeoppgåva 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Kvifor finst det 2 oppgåver og kva er skilnaden 2 Kva er «Aksjeoppgåva 2014 Forenkla» (RF-1088F)? 2 Kva er «Aksjeoppgåva 2014 Detaljert» (RF-1088D)?

Detaljer

Aksjeoppgåva 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgåva 2016 (RF-1088) RETTLEIING TIL Aksjeoppgåva 2016 (RF-1088) INNHALD 2 Det finst to oppgåver 2 Kvifor finst det to oppgåver og kva er skilnaden 2 «Aksjeoppgåva 2016 Forenkla» (RF-1088F)? 2 «Aksjeoppgåva 2016 Detaljert»

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m Fastsett av Skattedirektoratet

Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m Fastsett av Skattedirektoratet Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m. 2016 Fastsett av Skattedirektoratet INNLEIING Skjemaet er delt i tre delar. I Del 1 gjev ein opplysningar om aksjar o.l. som er i behald ved utgangen av

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Skatteetaten. Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEIING I skattelova 9-14 finst reglar om skattlegging ved uttak av visse eigedelar og forpliktingar frå

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Bustøtte for desember 2016 søknaden din er innvilga

Bustøtte for desember 2016 søknaden din er innvilga Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bustøtte for desember 2016 søknaden din er innvilga Husbanken har

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er meint for deg som arbeider i Noreg for ein norsk arbeidsgivar. Her finn du opplysningar

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Skatteetaten Rettleiing for utfylling av Aksjonærregisteroppgåva for 2014

Skatteetaten Rettleiing for utfylling av Aksjonærregisteroppgåva for 2014 Skatteetaten Rettleiing for utfylling av Aksjonærregisteroppgåva for 2014 Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Kven skal levere Aksjonærregisteroppgåva? Aksjonærregisteroppgåva skal leverast

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer OD Selskapets navn FORENKLET FUSJON AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug Frokostmøte Skatt Gunnar Haug 21.10.16 Kontroller før innrapportering til Skatteetaten (AR) Inngående beholdning +/- transaksjoner skal være lik utgående beholdning for aksjonærene Inngående beholdning

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Frokostseminar Aksjonærregisteret

Frokostseminar Aksjonærregisteret Bergen 12.01.2012 Frokostseminar Aksjonærregisteret Kort introduksjon Halvor Vågslid Haga Produktsjef/Tjenesteeier Verdipapirer Skattedirektoratet Halvor.haga@skatteetaten.no Aksjonærregisteret presentasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016

Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016 Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016 Fastsett av Skattedirektoratet INNLEIING I skattelova 9-14 er det reglar om skattlegging ved uttak av visse eigedelar og forpliktingar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga Feilmeldingar Forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga Her finn du ei utdjupande forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga. Avvika har tre alvorsgrader, eller nivå: Meldinga er

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Rettleiing til NOKUS-skjema RF-1234, RF-1245 og RF

Rettleiing til NOKUS-skjema RF-1234, RF-1245 og RF Skatteetaten Rettleiing til NOKUS-skjema RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2015 Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2015 Norske deltakarar i utanlandske selskap som kjem inn under skattelova 10-60

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2015 fra aksjonærregistereret Selskapets or1ianisaslonsnummer Selskapets adresse Selskapets navn POST 22 AS Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Ordinære

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer