Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning Levanger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06"

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger,

2 Innhold: 1. Rådmannens innledning Situasjonsbeskrivelse organisasjon Organisasjonskart Årsverksutvikling HMS Sykefravær Diskriminering og likestilling Tilstand Levanger kommune Etikk Internkontroll Økonomi Regnskapsresultat Investeringer Balanseregnskapet Finansstrategi Driftsresultat \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 2 av 46

3 1. Rådmannens innledning Årsberetningen fra rådmannen følger kommuneregnskapet etter bestemmelsene i kommuneloven med forskrifter. Årsberetningen skrives ferdig etter at regnskapet er avsluttet fra administrasjonen sin side og må ikke forveksles med årsrapporten som lages tidligere på året og har en selvstendig behandling. Samfunn Også 2013 må sies å ha vært et positivt år for Levangersamfunnet. Folketallet vokste også i 2013 og var ved årets utgang Det var en økning på 0,7 %. Om lag like mye av veksten skyldtes fødselsoverskudd som flytteoverskudd. Sysselsettingen har vært høy og politiet rapporterer om svært lav kriminalitet i Levanger. Det pågår betydelig boligbygging og mange vil tydeligvis etablere seg i vår kommune. Parallelt med riksantikvarens arbeid med fredningsbestemmelser for trehusbebyggelsen i sentrum øker befolkningens stolthet og bevissthet om verdiene i det gamle samtidig som mulighetene for fornying i de nye bydelene på havna og på Moan står tydelig fram. Også på bygdene er det framgang og trivsel i Levanger. I 2013 er det spesielt positivt å framheve folketallsveksten på Ytterøy. Organisasjon I desember 2012 fattet Kommunestyret vedtak om en omfattende framtidig strukturendring innen oppvekstsektoren. Første del av denne med nedlegging av Tuv skole og Mule barnehage ble gjennomført i 2013, mens resten kommer i 2014 og Fra 1. september ble det gjennomført en vesentlig endring innen helse og omsorg der 5 enheter ble reorganisert til 3 for å stå bedre rustet til morgendagens tjenesteproduksjon og for å effektivisere driften i året. Etter måten kommunen registrerer utførte årsverk på har antallet økt med 26 i Det meste av dette skyldes økte behov innen helse og omsorg. Noe skyldes også at en har ansatt folk i vikariater hvor en tidligere leide inn fra privat firma som ikke ble registrert som kommunale årsverk. Endelig er det noe økning som følge av statlige satsinger. De siste årene har sykefraværet gått ganske mye ned i Levanger kommune. Vi fikk en liten økning i 2013, men den lange trenden er fortsatt positiv og vi mener det er grunnlag for å si at det systematiske arbeidet med å øke nærværet gir en positiv effekt. Forsøket Innherred samkommune er drevet siden Innherred samkommune er etablert som fast organisasjon fra 1. januar Levanger kommune vedtok å legge ansvaret for legetjenesten over til samkommunen i Dette er ikke gjennomført fordi formannskapet i Verdal kommune valgte å utsette saken i påvente av bedre samarbeidsklima. Samkommunestyret har for øvrig bedt om at det kartlegges ytterligere potensialer av økt samarbeid. Det er arbeidet mye med å få på plass et elektronisk system for kvalitet og internkontroll de siste årene. Rutiner knyttet opp mot internkontroll har hatt høy prioritet i Samarbeidet mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse er i stadig positiv utvikling. Vi er en del av «saman om ein betre kommune» som forutsetter godt «treparts» samarbeid mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og tillitsvalgte. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 3 av 46

4 Økonomi 2013 ble ikke noe godt økonomisk år for Levanger kommune. Til tross for styrking av budsjettet for helse og omsorg med 5 mill etter første tertial, ble det et merforbruk i disse tjenestene på nesten 10 mill kr, inkl. økt overføring til Helse Nord-Trøndelag som følge av innbyggernes bruk av sykehustjenester. Det er arbeidet betydelig med omstillinger for å møte disse kostnadsøkningene i budsjettet for 2014 som ble vedtatt i desember Det største negative regnskapsavviket fikk vi på barnehagesektoren. Som følge av likebehandlingsreglene må tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes når kommunen ikke er i stand til å drive kommunale barnehager for de avsatte midlene. Flere uheldige omstendigheter medførte at en valgte å sette av over 16 mill kr som mulig økt utbetaling til ikke-kommunale barnehager ved regnskapsavslutningene. Både inntektsutjevning og eiendomsskatteinntekter ble svært mye mindre enn forventet til langt utpå året i God økonomistyring og effektiv drift i mange andre enheter gjorde at regnskapsresultatet ikke ble så svakt som avvikene på disse tre områdene viste. Det er grunn til å gi honnør for solidaritet og nøkternhet i trange tider. Nesten halvparten av disposisjonsfondet forsvinner som følge av regnskapsunderskuddet på 13,8 mill kr. Det er helt nødvendig å gjennomføre tiltak som hindrer lignende resultat for Også i 2013 ble det oppnådd gode besparelser på samarbeidet med Verdal kommune gjennom Innherred samkommune, men rådmannen vil påpeke at det økonomiske potensialet langt på veg nå anses tatt ut innenfor de oppgaver samkommunen har ansvar for. Videre besparelser på samkommunen slik kommunestyret har vedtatt i økonomiplansammenheng, forutsetter at samkommunen får ansvar for flere oppgaver. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 4 av 46

5 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 2.1. Organisasjonskart Enhetene underlagt Kommunalsjef helse ble i løpet av 2013 omorganisert fra å være organisert etter geografisk plassering i kommune til å bli organisert etter de tjenester som ytes. Regnskapet for 2013 fremlegges etter gammel organisering ettersom budsjett er vedtatt slik og at omorganiseringen skjedde i løpet av regnskapsåret. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 5 av 46

6 2.2. Årsverksutvikling Pr. Pr. Pr. Endring Resultatenhet Rådmannens stab inkl. fellesområder 18,2 18,9 16,8-2,2 NAV 12,2 11,7 13,9 2,2 Innvandrertjenesten 48,4 49,0 49,0 0,0 Mule og Okkenhaug oppvekstområde 28,3 25,9 24,6-1,3 Halsan/Momarka oppvekstsenter 40,5 39,4 41,9 2,5 Nesheim oppvekst 53,1 54,2 56,5 2,3 Skogn barne- og ungdomsskole 63,2 61,6 62,8 1,2 Ekne/Tuv oppvekstsenter 27,4 25,8 23,6-2,2 Åsen oppvekstsenter 35,2 36,1 34,3-1,9 Ytterøy oppvekstsenter 16,9 14,8 14,5-0,3 Frol oppvekstsenter** 98,7 101,8 69,9-31,9 Nesset/Frol Ungdomsskole** 22,4 23,2 56,1 32,9 Barn og familie 59,6 59,1 62,3 3,2 Hjemmetjenester 147,6 147,6 Habilitering 101,8 101,8 Institusjon 127,0 127,0 Helse og rehabilitering* 27,9 26,3 1,0-25,3 Staupshaugen verksted* 16,3 15,1-15,1 Distrikt Nesset/Frol* 118,6 118,9-118,9 Helse- og omsorgstorg* 7,2-7,2 Distrikt Sentrum/Ytterøy* 82,2 76,2-76,2 Distrikt Sør* 115,4 123,0-123,0 Kulturenheten 25,2 24,4 27,2 2,8 Drift - anleggsavdelingen 19,0 18,0 20,0 2,0 Bygg- og eiendomsavdelingen 49,0 54,5 59,4 4,9 Kommunalteknikk 12,8 12,7 14,2 1,5 Sum antall årsverk 990,5 997,7 1024,1 26,4 *) Enhetene ble fra omorganisert i 3 nye enheter (Hjemmetjenester, Habilitering og Institusjon) **)Ungdomstrinn ved Frol oppvekstsenter ble fra slått sammen med Nesset ungdomsskole \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 6 av 46

7 2.3. HMS Arbeidsmiljøutvalget: Det er i 2013 avholdt 7 møter i Levanger, 2 av disse møtene har vært fellesmøter med Verdal. Årsplan HMS: I 2013 var det 24 enheter/verneområder i Levanger kommune som har utarbeidet egen HMS-årsplan med helsefremmende og forebyggende tiltak. Bedriftshelsetjenesten: AktiMed har levert bedriftshelsetjenester for ansatte i Levanger, Verdal og Innherred samkommune i Nåværende bedriftsavtale gjelder for perioden til Vedlagt tabell viser antall forbruk av timer og sum i 2013, sammenlignet med forbruk i Sum 2012 Pris 2012 Timer 2012 Sum 2013 Pris 2013 Timer Treningsavtaler Bedriftsavtaler ble videreført med 3T og CARE i Levanger. IA arbeid: Det ble gjennomført IA dag både i Levanger og Verdal for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i mars 2013, med tema «Nærværsarbeid» Seniortiltak: Seniortiltakene i Verdal, Levanger og Innherred samkommune ble videreført i Det ble gjennomført to seniorseminar dager i Verdal kommune og Levanger kommune i mars 2013, i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. AKAN: Det er gjennomført to møter i AKAN utvalget i 2013 Overordnet AKAN-retningslinjene ble revidert av AKAN utvalget i oktober AKAN brosjyre er revidert i Det er varslet kun en bekymringssak til hovedverneombudet i Levanger i løpet av AKAN er et fast tema på 40 timers HMS kurset. HMS besøk: Hovedverneombud og HMS koordinator har gjennomført HMS besøk(internrevisjon ) hos følgende enheter i Levanger kommune i 2013: Levanger kommune; Skogn barne- og ungdomsskole og Åsen helsetun HMS Info: Det er laget en egen fane for HMS info på kommunens intranett. Her legges det ut fortløpende informasjon om treningstilbud, aktiviteter, presentasjoner fra kurs m.m Ulike prosjekter/kurs: 1. Kvalitetslosen: Det er gjennomført oppfriskningskurs i bruk av kvalitetslosen på flere enheter/avdelinger både i Verdal og Levanger i løpet av HMS Kurs: Det ble gjennomført 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø for nye verneombud, ledere og hovedverneombudene (Verdal og Levanger) i april måned Nærværprosjekt: forebygging og ivaretakelse av langtidsfriske medarbeidere. Prosjektet ble videreført for renholderne i Levanger, og det ble oppstart for nye grupper ved Skogn Helsetun Levanger og for Servicekontoret Innherred samkommune i \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 7 av 46

8 2.4. Sykefravær Tabellen under viser endringen i sykefravær for hver enkelt enhet fra 2012 til Det totale sykefraværet har gått noe opp i løpet av siste år fra 7,2 % i 2012 til 7,7 % i Fraværet er vesentlig lavere enn i 2011, og den langsiktige trenden viser en nedadgående kurve for fraværet. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene, og den enkelte enhets fraværstall kommenteres nærmere i eget vedlegg til årsberetningen som legges fram for kommunestyret ved behandlingen av regnskapet. Sykefravær pr. enhet Totalt 1-16 dgr >= 17 dgr Totalt dgr >= 17 dgr Endring total 110 Rådmannen m/fellestjenester 1,2 % 0,4 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 0,5 % -0,4 % 133 NAV 4,8 % 1,2 % 3,6 % 12,7 % 1,5 % 11,2 % 7,9 % 160 Innvandrertjenesten 7,5 % 2,4 % 5,1 % 6,2 % 1,9 % 4,3 % -1,3 % 210 Mule/Okkenhaug OS 3,8 % 1,0 % 2,8 % 6,9 % 2,0 % 4,9 % 3,1 % 230 Halsan/Momaka OS 3,9 % 1,0 % 2,9 % 4,2 % 1,4 % 2,8 % 0,3 % 235 Nesheim OS 4,5 % 1,8 % 2,7 % 6,4 % 1,9 % 4,5 % 1,9 % 240 Skogn b/u-skole 7,3 % 1,2 % 6,1 % 5,8 % 1,3 % 4,5 % -1,5 % 250 Ekne/Tuv OS 9,3 % 2,0 % 7,3 % 6,0 % 1,4 % 4,6 % -3,3 % 260 Åsen OS 5,3 % 1,2 % 4,1 % 5,9 % 1,0 % 4,9 % 0,6 % 270 Ytterøy OS 4,4 % 1,0 % 4,3 % 9,6 % 0,7 % 8,9 % 5,2 % 280 Frol OS 3,7 % 1,9 % 1,8 % 7,6 % 1,8 % 5,8 % 3,9 % 290 Nesset u-skole 5,1 % 1,6 % 3,5 % 4,3 % 1,5 % 2,8 % -0,8 % 310 Barn og familie 6,4 % 2,0 % 4,4 % 9,0 % 1,4 % 7,6 % 2,6 % 315 Helse- og rehabilitering 6,8 % 1,5 % 5,3 % 5,1 % 1,4 % 3,7 % -1,7 % 370 Staupshaugen verksted 5,2 % 3,6 % 1,6 % 10,7 % 3,1 % 7,6 % 5,5 % 380 Distrikt Nesset-Frol 11,9 % 2,4 % 9,5 % 10,7 % 2,5 % 8,2 % -1,2 % 385 Distrikt Sentrum-Ytterøy 8,2 % 1,7 % 6,5 % 8,0 % 1,9 % 6,1 % -0,2 % 390 Distrikt sør 10,9 % 2,5 % 8,4 % 10,5 % 2,5 % 8,0 % -0,4 % 500 Kultur 4,5 % 1,5 % 3,0 % 4,4 % 0,8 % 3,6 % -0,1 % 630 Drift og anlegg 1,3 % 0,7 % 0,6 % 2,4 % 0,7 % 1,7 % 1,1 % 640 Bygg og eiendom 8,1 % 2,2 % 5,9 % 9,1 % 2,8 % 6,3 % 1,0 % 660 Kommunalteknikk 2,1 % 1,5 % 0,6 % 5,4 % 2,1 % 3,3 % 3,3 % Levanger kommune 7,2 % 1,9 % 5,3 % 7,7 % 1,9 % 5,8 % 0,5 % \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 8 av 46

9 Korttid, langtid og totalt fravær Levanger kommune 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Feavær totalt 9,00% 7,70% 9,10% 8,50% 6,50% 8,20% 8,60% 5,60% 7,90% 7,90% 6,30% 7,20% 8,50% 5,80% 7,70% 1-16 dager 1,90% 1,20% 2,30% 1,90% 1,30% 1,90% 2,80% 1,10% 2,10% 2,20% 1,20% 2,10% 2,40% 1,10% 2,00% >= 17 dager 7,10% 6,50% 6,90% 6,60% 5,30% 6,30% 5,90% 4,50% 5,70% 5,70% 5,10% 5,10% 6,10% 4,70% 5,70% Som grafene viser har langtidsfraværet hatt en positiv utvikling de siste årene, mens korttidsfraværet ligger stabilt på rundt 2 % i hele perioden. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 9 av 46

10 2.5. Diskriminering og likestilling Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover: Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon. Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Kommunen er opptatt av å oppfylle målene i alle disse lovene og ved kunngjøring av ledige stillinger opplyses det at kommunene er opptatt av mangfold, og at man oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av bl.a. alder og funksjonsevne. Videre har kommunen rutiner for tilsetting som sikrer at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges. Det gjennomføres i tillegg årlig kompetanseutvikling innen området. Gjennom innførte seniortiltak motiveres eldre arbeidstakere til å stå lengre i sine stillinger. Kommunens ledere har fokus på god oppfølging av sykemeldte og gjennomfører årlige seniorsamtaler og medarbeider/utviklingssamtaler med ansatte. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming, samt at en forsøker å tilpasse eksisterende bygg slik at det skal være inkluderende for alle med ulike funksjonshemminger. I 2011 ble system for opplesing av tekst på kommunens hjemmesider anskaffet slik at også svaksynte kan benytte kommunens tjenester på nettet. Fokusområder for likestillingsarbeid Det er bevissthet rundt likestilling ved: ansettelser lønnsoppgjør arbeids og oppgavefordeling tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden lederopplæring sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere møtekultur og nettverk menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker oppgradering av status for kvinnedominerte yrker ordninger med fleksibel arbeidstid integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner Det jobbes med å lage større stillinger, hovedsakelig innenfor omsorg, viser her til et prosjekt som startet i 2012 «ufrivillig deltid». \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 10 av 46

11 2.6. Tilstand Levanger kommune Ansatte Kvinner Menn Totalt Antall fast ansatte Levanger Gj.sn. stillingsprosent 77,0 % 87,9 % 79,1 Gj.sn. lønn pr. årsverk , , ,- Rådmann og kommunalsjefer Enhetsledere Gj.sn. lønn enhetsledere , ,- Andel deltidsstillinger prosent 0-49,99 % 12,9 % 9,5 % 50-99,99 % 46,3 % 19,5 % 100 % 40,8 % 71,0 % Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker - prosent Helse og omsorg 11.6 % Barnehager 4,2 % Teknisk 8,6 % Oppvekst Kvinner Menn Stillingsprosent 85,4 % 90,7 % Gjennomsnitt lønn pr årsverk , ,- Omsorg og velferd Kvinner Menn Stillingsprosent 66,1 % 72,7 % Gjennomsnitt lønn pr årsverk , ,- Fravær Fravær kvinner i dagsverk Snitt pr.kvinne Fravær menn i dagsverk Snitt pr.mann Barns sykdom 885 3, ,91 Fravær 1-16 dager , ,23 Fravær >17 dager , ,85 Personalpolitiske tiltak Kvinner Menn Totalt Seniortiltak Politiske lederverv Kvinner Menn Totalt Ordfører 1 1 Varaordfører 1 1 Arbeidsmiljøutvalget ( tillitsvalgte) 2(1) 6(3) 8(4) Administrasjonsutvalget ( tillitsvalgte) 4(2) 9(2) 13(4) Kontrollutvalget \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 11 av 46

12 2.7. Etikk Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Kommunen som arbeidsgiver har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Lederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for egen stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. Avvik varsles i Kvalitetslosen. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 12 av 46

13 2.8. Internkontroll Kommunenes omdømme blir konstant utfordret, og innbyggernes tillit til offentlige institusjoner er sentral i vårt samfunn. Svakheter i kommunens interne kontroll skaper usikkerhet. Negativ oppmerksomhet setter dagsorden, og tar vekk fokus fra kommunens oppgaver. En velfungerende egenkontroll er således viktig ikke bare for å sikre at innbyggerne har tillit til kommunen, men også for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Intern kontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil, svakheter og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. Begrepet benyttes ofte opp mot økonomi/regnskap, men har også relevans innenfor drift og forvaltning generelt. Intern kontroll må baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger ut fra størrelse, kompleksitet og kompetanse. Rådmannen har de siste årene hatt stor fokus på internkontroll, men samtidig er det områder hvor denne fortsatt kan forbedres. Det er det siste året tatt i bruk nye elektroniske verktøy for å sikre og dokumentere økonomiske avstemminger innen det økonomiske området. Ellers er ansvar for de ulike interne kontrolloppgavene tydeliggjort, spesielt knyttet mot økonomi og lønnsområdet i kommunen. I løpet av 2013 ble «Reglement og fullmakt for Innherred samkommunes finansforvaltning» revidert og oversendt revisjonen for gjennomgang og uttalelse. Reglementet legges fram for politisk behandling våren I 2014 vil gjeldende økonomireglement bli revidert, og planlegges vedtatt sammen med budsjett 2015 og økonomiplan Det vil i løpet av 2014 også bli gjennomført en totalgjennomgang av kommunens sjølkostområder etter at Kommunaldepartementet i februar 2014 lanserte «Ny veileder for selvkost på kommunale betalingstjenester». Ellers etterleves de vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Levanger kommune benytter et eget system (Kvalitetslosen) for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik internt i kommunen. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 13 av 46

14 3. Økonomi 3.1. Regnskapsresultat Regnskapsresultat Endring Inntekter/utgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsresultatet: For å komme fram til det regnskapsmessige resultat, må det tas hensyn til overføringer av midler til senere bruk, og bruk av tidligere overførte bevilgninger. Når det gjelder kommunens fondsbeholdninger vises til oversikten Fondsavsetninger. Regnskapet for 2013 gjøres opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket. Brutto driftsresultat er noe svekket i forhold til fjoråret, og betydelig lavere enn i 2011 og foregående år. Dette skyldes hovedsakelig at avskrivningene er betydelig høyere enn tidligere år etter at kommunen blant annet har tatt inn boligmassen fra tidligere Levanger Boligforetak KF i regnskapet. Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket. Netto driftsutgifter er for 2013 positivt i likhet med tidligere år. Dette betyr at kommunen i 2013 maktet å dekke årets utgifter med de løpende inntektene. Fra 2011 er netto driftsresultat redusert med ca 17 mill. kroner. Anbefalingen fra KS og Fylkesmannen er at kommunen bør ha et netto driftsresultat på 2 % - det vil si at Levanger kommune burde ha hatt et resultat på om lag 25 millioner kroner hvert år. Netto avsetninger viser hvor mye som enten avsettes eller brukes av tidligere avsetninger. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 14 av 46

15 Hovedtall for årene, 1000 kr Antall innbyggere v/årets utgang Endringstakt i % 0,60 % 0,87 % 0,97 % 0,82 % 0,70 % Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. 0,70 % 2,81 % 1,72 % 0,39 % 0,22 % Disposisjonsfond Regnskapsm. mer-/mindreforbr Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 2,70 % 3,50 % 3,41 % 2,81 % 1,52 % Investeringer i anlegg Langsiktig gjeld herav påløpne pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld % av driftsinnt 174,30 % 189,39 % 203,40 % 210,92 % 223,90 % Skatter totalt Rammetilskudd Sum frie inntekter Herav til renter og avdrag på lån Sum frie inntekter Vekst i frie inntekter Vekst i renter og avdrag på lån %-andel til renter og avdrag på lån 11,60 % 10,15 % 9,53 % 10,12 % 9,99 % Driftsinntekter Tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste år Utvikling i inntekter Endring i % Type inntekt Skatt på inntekt og formue ,5 % Eiendomsskatt ,1 % Rammetilskudd ,1 % Sum frie inntekter ,8 % Brukerbetalinger ,4 % Andre salgs- og leieinntekter ,8 % Overføringer ,1 % Andre overføringer ,8 % Sum driftsinntekter ,4 % De samlede driftsinntektene øker med 5,4 prosent fra 2012 til \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 15 av 46

16 Skatteinntektene i 2013 ble på 375,1 mill. kroner, som er en økning på omtrent 7,5 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen mellom 2010 og 2011 skyldes endring av skattøren for kommunene. Rammetilskuddet i 2013 ble på 501,2 mill. kroner. Dette er en økning på 2,1 prosent fra Den store økningen mellom 2010 og 2011 skyldes hovedsakelig innlemmingen av det tidligere øremerkede tilskuddet til barnehager i rammetilskuddet, samt at en reduksjon i skattøren for kommunene har medført en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 1,5 mill kroner over revidert budsjett for Det er verdt å merke seg at Levanger har hatt en høyere skattevekst enn landet for øvrig, og at budsjettert inntektsutjevning (som en del av rammetilskuddet) på bakgrunn av dette ble betydelig lavere enn forventet. Dette skyldes utjevningsordninger i kommunens inntektssystem. Eiendomsskatten ga en inntekt i 2012 på 40,2 mill. kroner, en nedgang på 2,6 mill fra året før. Dette skyldes i all hovedsak endringer etter gjennomført klagebehandling. Denne behandlingen medførte tilbakebetaling av tidligere for mye innkrevd eiendomsskatt. En sak alene utgjorde en tilbakebetaling for årene 2011 og 2012 på over 2 millioner kroner. Driftsutgifter kommune Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene. Utvikling i utgifter Beløp i hele 1000 kroner Endring i % Type utgift Lønn, inkl. sos. utgifter ,3 % Kjøp av varer og tjenester ,9 % Overføringsutgifter ,9 % Avskrivninger ,3 % Sum driftsutgifter ,8 % \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 16 av 46

17 Kommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 70,6 mill. kroner fra 2012 til 2013, tilsvarende 5,8 %. Økningen er høyere en pris-/lønnsvekst og skyldes i vesentlig grad økt aktivitet knyttet mot oppgaveendringer initiert fra statlig hold og høyere anvendelse av øremerkede midler. Finansposter Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitalutgifter de siste årene. Utvikling i kapitalutgifter Beløp i hele 1000 kroner Endring i % Type utgift /inntekt Renteutgifter og låneomkostninger ,4 % Do. i investeringsregnskapet ,5 % Renteinntekter og utbytte ,7 % Netto renteutgifter ,8 % Avdrag på lån i driftsregnskapet ,0 % Avdrag på lån i invest.regnskapet ,8 % Sosial- og næringslån ,2 % Mottatte avdrag driftsregnskapet ,5 % Mottatte avdrag invest.regnskapet ,3 % Netto gjeldsavdrag ,6 % Sum kapitalutgifter ,5 % De samlede netto rente og avdragsutgiftene er på ca 80,5 mill. kroner i Dette er en nedgang på 2,9 mill. kroner sammenlignet med En stor grad av forklaringen på den relativt høye økningen fra 2011 til 2012 skyldes at låneporteføljen til Levanger Boligforetak KF er innlemmet i Levanger kommunes samlede låneportefølje. Avdragsbelastningen ligger på samme nivå som i 2012, mens både renteutgifter og renteinntekter øker med drøye 2 millioner kroner. Årsaken til den samlede nedgangen i kapitalutgiftene er at det i 2013 er betalt omtrent 3 mill. kroner mindre i avdrag i investeringsregnskapet som gjelder startlån som er etablert gjennom Husbanken. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 17 av 46

18 Fondsavsetninger. Utvikling i fondsavsetninger Beløp i hele 1000 kroner Endring i kr Endring i % Disposisjonsfond ,2 % Bundne driftsfond ,7 % Ubundne kapitalfond ,9 % Bundne kapitalfond ,7 % Sum fond ,8 % Som det framgår av tabellen ovenfor er kommunens fondsavsetninger økt med 2,9 mill. kroner fra 2012 til Til sammen er fondsavsetningene ved utgangen av 2013 på 78 mill. kroner. Verdt å merke seg er at man ikke har maktet å styrke disposisjonsfondet de senere årene. Dette er beklagelig ettersom det er behov for et styrket disposisjonsfond for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer. Ikke minst er dette viktig ettersom kommunen har et bokført premieavvik på samlet ca. 78 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) som i årene fremover skal kostnadsføres i driftsregnskapet. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 18 av 46

19 3.2. Investeringer Oversikten viser investeringer gjennomført i 2013 med en kostnad større enn 1 mill. kroner. Investeringer kr. Regnskap Heldøgns omsorgstilbud Holåsen boligfelt Håndballvegen / lundvegen vann/avløp Ekne barnehage Hegglia vann/avløp Utbedring jeteen / moloen Fortau Gjemblevegen Snekkerberget bru Data i skolen Fossen bru Hansfossen Ståbekken vanndistribusjon Trafikksikkerhetstiltak Tingstadmoen bru Mindre tiltak/enøk/sikring kommunale bygg It-investeringer Sætersmyra vann/avløp Skånes/mule vann/avløp Skogvegen vann/avløp Maskinkjøp Kjønstadmarka boligfelt Filterskifte Lello Asfaltering Vann og avløp Rinnleiret Fossingtrøa boligfelt Bambergvegen vann/avløp Kjøp av boliger Mindre veganlegg Stadionparken Staup Ny u-skole Røstad Momarka barnehage Levanger havneområde SUM \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 19 av 46

20 3.3. Balanseregnskapet Følgende tabell viser hovedtallene fra kommunens balanseregnskap. Balanseregnskapet - tall i hele Eiendeler: Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital: Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Bokført egenkapital Sum gjeld og egenkapital I 2013 utgjør pensjonsmidler mill av anleggsmidlene. I posten for langsiktig gjeld utgjør framtidige pensjonsforpliktelser mill kroner. Korrigert for dette er summen av langsiktige lån, inkludert formidlingslån, på mill. kroner ved utgangen av Bokført egenkapital er for første gang negativ, dette skyldes differansen mellom framtidige pensjonsforpliktelser og avsatte pensjonsmidler. I årene fremover vil dette kunne medføre en strammere situasjon likviditetsmessig for kommunen. Nøkkeltall i % Skattedekningsgrad 32,2 29,2 28,5 29,0 Skatte- og rammetilsk.grad 58,2 69,3 68,6 67,6 Resultatgrad 4,7 4,4 2,8 2,4 Skattedekningsgraden er forholdet mellom skatteinntektene og summen av driftsutgiftene, ekskl. kapitalutgifter. Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntektene. Som det fremgår av tabellen dekker skatteinntektene for første gang på flere år en økende del av driftsutgiftene. Skatte- og rammetilskuddsgrad er forholdet mellom summen av skatteinntekter, rammetilskudd og driftsutgiftene, ekskl. kapitalutgifter. Resultatgraden er forholdet mellom brutto driftsresultat og summen av driftsinntektene, ekskl. kapitalutgifter. Resultatgraden viser således evnen til å dekke utgifter ut over de ordinære driftsutgiftene. Utviklingen viser at denne evnen er halvert siden Finansstrategi Finansstrategi Levanger kommunes finansstrategi er utarbeidet med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift av 9. juni 2009 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Strategien skal forvaltes i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter som påvirker finansfunksjonen. Finansreglementet skal vedtas minimum en gang i hver kommunestyreperiode. Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være at kommunen til enhver tid er likvid, \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 20 av 46

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Låneporteføljen 31.12.2015

Låneporteføljen 31.12.2015 Verdal kommune. Låneporteføljen 31.12.2015 Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Kravet til rapportering fra låneporteføljen er hjemlet i "forskrift om kommuners

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Saksmappe: 16/1079-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 09.05.2016 Finansrapportering 1. tertial 2016 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar

Detaljer

Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014.

Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014. Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014. Forskriften som hjemler rapporteringskrav og - omfang for låneporteføljen inneholder bestemmelser om ulike nøkkeltall og verdier som skal rapporteres.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning Levanger,

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning Levanger, Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014 Levanger kommune Rådmannen Årsberetning 2014 Levanger 31. mars 2015 Innhold: 1. Rådmannens innledning...3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon...4 2.1. Organisasjonskart 31.12.14...4 2.2. Årsverksutvikling...5

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2013.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2013. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2013. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Sammensetning av låneporteføljen. Kommunens samlede lånevolum (ex. Husbank) utgjør

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2016.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014 Levanger kommune Rådmannen Årsberetning 2014 Levanger 31. mars 2015 Innhold: 1. Rådmannens innledning...3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon...4 2.1. Organisasjonskart 31.12.14...4 2.2. Årsverksutvikling...5

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2012

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2012 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2012 Levanger, 22.03.2013 Innhold: Kapittel 1 Rådmannens vurderinger 3 Kapittel 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon 4 2.1. Organisasjonskart for Levanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2013 Verdal, 31.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen

Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Dialogseminar Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl 16.4.2008 Innledning ved rådmann Ola Stene Innhold Regnskap/årsrapport 2007 Økonomiske

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Årsberetning 2010. Verdal, 28. mars 2011 11.01.06

Årsberetning 2010. Verdal, 28. mars 2011 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2010 Verdal, 28. mars 2011 11.01.06 Innhold: KAPITTEL 1 RÅDMANNENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Verdal kommune 5 2.2

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomirapportering Hele utvalget

Økonomirapportering Hele utvalget Økonomirapportering Hele utvalget 100 POLITISKE ORGANER 4 537 982 5 512 000 6 193 669 110 RÅDMANNEN M/ STAB 5 198 281 6 720 900 6 780 068 130 FELLESOMRÅDER 18 664 564 19 553 575 27 360 853 132 NÆRINGSARBEIDE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2014. Verdal, 24.03.15 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2014. Verdal, 24.03.15 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2014 Verdal, 24.03.15 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.14... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Finansrapporteringen Årsrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning Foto fra Kongebesøket

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning Foto fra Kongebesøket Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2011 Foto fra Kongebesøket 26.8.2011 Levanger, 9. april 2011 Innhold: KAPITTEL 1 RÅDMANNENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2014. Verdal, 04.03.15

Rapport. Årsberetning 2014. Verdal, 04.03.15 Rapport Årsberetning Verdal, 04.03.15 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013 økonomiplan

Budsjett 2013 økonomiplan Budsjett 2013 økonomiplan 2013-2016 AMU 12.11.2012 Presentasjon av økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Ola Stene 1 Hovedspørsmål i økonomiplanarbeidet Hvordan makte å vri innsatsen fra reparasjon til

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer