Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning Levanger,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06"

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger,

2 Innhold: 1. Rådmannens innledning Situasjonsbeskrivelse organisasjon Organisasjonskart Årsverksutvikling HMS Sykefravær Diskriminering og likestilling Tilstand Levanger kommune Etikk Internkontroll Økonomi Regnskapsresultat Investeringer Balanseregnskapet Finansstrategi Driftsresultat \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 2 av 46

3 1. Rådmannens innledning Årsberetningen fra rådmannen følger kommuneregnskapet etter bestemmelsene i kommuneloven med forskrifter. Årsberetningen skrives ferdig etter at regnskapet er avsluttet fra administrasjonen sin side og må ikke forveksles med årsrapporten som lages tidligere på året og har en selvstendig behandling. Samfunn Også 2013 må sies å ha vært et positivt år for Levangersamfunnet. Folketallet vokste også i 2013 og var ved årets utgang Det var en økning på 0,7 %. Om lag like mye av veksten skyldtes fødselsoverskudd som flytteoverskudd. Sysselsettingen har vært høy og politiet rapporterer om svært lav kriminalitet i Levanger. Det pågår betydelig boligbygging og mange vil tydeligvis etablere seg i vår kommune. Parallelt med riksantikvarens arbeid med fredningsbestemmelser for trehusbebyggelsen i sentrum øker befolkningens stolthet og bevissthet om verdiene i det gamle samtidig som mulighetene for fornying i de nye bydelene på havna og på Moan står tydelig fram. Også på bygdene er det framgang og trivsel i Levanger. I 2013 er det spesielt positivt å framheve folketallsveksten på Ytterøy. Organisasjon I desember 2012 fattet Kommunestyret vedtak om en omfattende framtidig strukturendring innen oppvekstsektoren. Første del av denne med nedlegging av Tuv skole og Mule barnehage ble gjennomført i 2013, mens resten kommer i 2014 og Fra 1. september ble det gjennomført en vesentlig endring innen helse og omsorg der 5 enheter ble reorganisert til 3 for å stå bedre rustet til morgendagens tjenesteproduksjon og for å effektivisere driften i året. Etter måten kommunen registrerer utførte årsverk på har antallet økt med 26 i Det meste av dette skyldes økte behov innen helse og omsorg. Noe skyldes også at en har ansatt folk i vikariater hvor en tidligere leide inn fra privat firma som ikke ble registrert som kommunale årsverk. Endelig er det noe økning som følge av statlige satsinger. De siste årene har sykefraværet gått ganske mye ned i Levanger kommune. Vi fikk en liten økning i 2013, men den lange trenden er fortsatt positiv og vi mener det er grunnlag for å si at det systematiske arbeidet med å øke nærværet gir en positiv effekt. Forsøket Innherred samkommune er drevet siden Innherred samkommune er etablert som fast organisasjon fra 1. januar Levanger kommune vedtok å legge ansvaret for legetjenesten over til samkommunen i Dette er ikke gjennomført fordi formannskapet i Verdal kommune valgte å utsette saken i påvente av bedre samarbeidsklima. Samkommunestyret har for øvrig bedt om at det kartlegges ytterligere potensialer av økt samarbeid. Det er arbeidet mye med å få på plass et elektronisk system for kvalitet og internkontroll de siste årene. Rutiner knyttet opp mot internkontroll har hatt høy prioritet i Samarbeidet mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse er i stadig positiv utvikling. Vi er en del av «saman om ein betre kommune» som forutsetter godt «treparts» samarbeid mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og tillitsvalgte. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 3 av 46

4 Økonomi 2013 ble ikke noe godt økonomisk år for Levanger kommune. Til tross for styrking av budsjettet for helse og omsorg med 5 mill etter første tertial, ble det et merforbruk i disse tjenestene på nesten 10 mill kr, inkl. økt overføring til Helse Nord-Trøndelag som følge av innbyggernes bruk av sykehustjenester. Det er arbeidet betydelig med omstillinger for å møte disse kostnadsøkningene i budsjettet for 2014 som ble vedtatt i desember Det største negative regnskapsavviket fikk vi på barnehagesektoren. Som følge av likebehandlingsreglene må tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes når kommunen ikke er i stand til å drive kommunale barnehager for de avsatte midlene. Flere uheldige omstendigheter medførte at en valgte å sette av over 16 mill kr som mulig økt utbetaling til ikke-kommunale barnehager ved regnskapsavslutningene. Både inntektsutjevning og eiendomsskatteinntekter ble svært mye mindre enn forventet til langt utpå året i God økonomistyring og effektiv drift i mange andre enheter gjorde at regnskapsresultatet ikke ble så svakt som avvikene på disse tre områdene viste. Det er grunn til å gi honnør for solidaritet og nøkternhet i trange tider. Nesten halvparten av disposisjonsfondet forsvinner som følge av regnskapsunderskuddet på 13,8 mill kr. Det er helt nødvendig å gjennomføre tiltak som hindrer lignende resultat for Også i 2013 ble det oppnådd gode besparelser på samarbeidet med Verdal kommune gjennom Innherred samkommune, men rådmannen vil påpeke at det økonomiske potensialet langt på veg nå anses tatt ut innenfor de oppgaver samkommunen har ansvar for. Videre besparelser på samkommunen slik kommunestyret har vedtatt i økonomiplansammenheng, forutsetter at samkommunen får ansvar for flere oppgaver. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 4 av 46

5 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 2.1. Organisasjonskart Enhetene underlagt Kommunalsjef helse ble i løpet av 2013 omorganisert fra å være organisert etter geografisk plassering i kommune til å bli organisert etter de tjenester som ytes. Regnskapet for 2013 fremlegges etter gammel organisering ettersom budsjett er vedtatt slik og at omorganiseringen skjedde i løpet av regnskapsåret. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 5 av 46

6 2.2. Årsverksutvikling Pr. Pr. Pr. Endring Resultatenhet Rådmannens stab inkl. fellesområder 18,2 18,9 16,8-2,2 NAV 12,2 11,7 13,9 2,2 Innvandrertjenesten 48,4 49,0 49,0 0,0 Mule og Okkenhaug oppvekstområde 28,3 25,9 24,6-1,3 Halsan/Momarka oppvekstsenter 40,5 39,4 41,9 2,5 Nesheim oppvekst 53,1 54,2 56,5 2,3 Skogn barne- og ungdomsskole 63,2 61,6 62,8 1,2 Ekne/Tuv oppvekstsenter 27,4 25,8 23,6-2,2 Åsen oppvekstsenter 35,2 36,1 34,3-1,9 Ytterøy oppvekstsenter 16,9 14,8 14,5-0,3 Frol oppvekstsenter** 98,7 101,8 69,9-31,9 Nesset/Frol Ungdomsskole** 22,4 23,2 56,1 32,9 Barn og familie 59,6 59,1 62,3 3,2 Hjemmetjenester 147,6 147,6 Habilitering 101,8 101,8 Institusjon 127,0 127,0 Helse og rehabilitering* 27,9 26,3 1,0-25,3 Staupshaugen verksted* 16,3 15,1-15,1 Distrikt Nesset/Frol* 118,6 118,9-118,9 Helse- og omsorgstorg* 7,2-7,2 Distrikt Sentrum/Ytterøy* 82,2 76,2-76,2 Distrikt Sør* 115,4 123,0-123,0 Kulturenheten 25,2 24,4 27,2 2,8 Drift - anleggsavdelingen 19,0 18,0 20,0 2,0 Bygg- og eiendomsavdelingen 49,0 54,5 59,4 4,9 Kommunalteknikk 12,8 12,7 14,2 1,5 Sum antall årsverk 990,5 997,7 1024,1 26,4 *) Enhetene ble fra omorganisert i 3 nye enheter (Hjemmetjenester, Habilitering og Institusjon) **)Ungdomstrinn ved Frol oppvekstsenter ble fra slått sammen med Nesset ungdomsskole \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 6 av 46

7 2.3. HMS Arbeidsmiljøutvalget: Det er i 2013 avholdt 7 møter i Levanger, 2 av disse møtene har vært fellesmøter med Verdal. Årsplan HMS: I 2013 var det 24 enheter/verneområder i Levanger kommune som har utarbeidet egen HMS-årsplan med helsefremmende og forebyggende tiltak. Bedriftshelsetjenesten: AktiMed har levert bedriftshelsetjenester for ansatte i Levanger, Verdal og Innherred samkommune i Nåværende bedriftsavtale gjelder for perioden til Vedlagt tabell viser antall forbruk av timer og sum i 2013, sammenlignet med forbruk i Sum 2012 Pris 2012 Timer 2012 Sum 2013 Pris 2013 Timer Treningsavtaler Bedriftsavtaler ble videreført med 3T og CARE i Levanger. IA arbeid: Det ble gjennomført IA dag både i Levanger og Verdal for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i mars 2013, med tema «Nærværsarbeid» Seniortiltak: Seniortiltakene i Verdal, Levanger og Innherred samkommune ble videreført i Det ble gjennomført to seniorseminar dager i Verdal kommune og Levanger kommune i mars 2013, i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. AKAN: Det er gjennomført to møter i AKAN utvalget i 2013 Overordnet AKAN-retningslinjene ble revidert av AKAN utvalget i oktober AKAN brosjyre er revidert i Det er varslet kun en bekymringssak til hovedverneombudet i Levanger i løpet av AKAN er et fast tema på 40 timers HMS kurset. HMS besøk: Hovedverneombud og HMS koordinator har gjennomført HMS besøk(internrevisjon ) hos følgende enheter i Levanger kommune i 2013: Levanger kommune; Skogn barne- og ungdomsskole og Åsen helsetun HMS Info: Det er laget en egen fane for HMS info på kommunens intranett. Her legges det ut fortløpende informasjon om treningstilbud, aktiviteter, presentasjoner fra kurs m.m Ulike prosjekter/kurs: 1. Kvalitetslosen: Det er gjennomført oppfriskningskurs i bruk av kvalitetslosen på flere enheter/avdelinger både i Verdal og Levanger i løpet av HMS Kurs: Det ble gjennomført 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø for nye verneombud, ledere og hovedverneombudene (Verdal og Levanger) i april måned Nærværprosjekt: forebygging og ivaretakelse av langtidsfriske medarbeidere. Prosjektet ble videreført for renholderne i Levanger, og det ble oppstart for nye grupper ved Skogn Helsetun Levanger og for Servicekontoret Innherred samkommune i \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 7 av 46

8 2.4. Sykefravær Tabellen under viser endringen i sykefravær for hver enkelt enhet fra 2012 til Det totale sykefraværet har gått noe opp i løpet av siste år fra 7,2 % i 2012 til 7,7 % i Fraværet er vesentlig lavere enn i 2011, og den langsiktige trenden viser en nedadgående kurve for fraværet. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene, og den enkelte enhets fraværstall kommenteres nærmere i eget vedlegg til årsberetningen som legges fram for kommunestyret ved behandlingen av regnskapet. Sykefravær pr. enhet Totalt 1-16 dgr >= 17 dgr Totalt dgr >= 17 dgr Endring total 110 Rådmannen m/fellestjenester 1,2 % 0,4 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 0,5 % -0,4 % 133 NAV 4,8 % 1,2 % 3,6 % 12,7 % 1,5 % 11,2 % 7,9 % 160 Innvandrertjenesten 7,5 % 2,4 % 5,1 % 6,2 % 1,9 % 4,3 % -1,3 % 210 Mule/Okkenhaug OS 3,8 % 1,0 % 2,8 % 6,9 % 2,0 % 4,9 % 3,1 % 230 Halsan/Momaka OS 3,9 % 1,0 % 2,9 % 4,2 % 1,4 % 2,8 % 0,3 % 235 Nesheim OS 4,5 % 1,8 % 2,7 % 6,4 % 1,9 % 4,5 % 1,9 % 240 Skogn b/u-skole 7,3 % 1,2 % 6,1 % 5,8 % 1,3 % 4,5 % -1,5 % 250 Ekne/Tuv OS 9,3 % 2,0 % 7,3 % 6,0 % 1,4 % 4,6 % -3,3 % 260 Åsen OS 5,3 % 1,2 % 4,1 % 5,9 % 1,0 % 4,9 % 0,6 % 270 Ytterøy OS 4,4 % 1,0 % 4,3 % 9,6 % 0,7 % 8,9 % 5,2 % 280 Frol OS 3,7 % 1,9 % 1,8 % 7,6 % 1,8 % 5,8 % 3,9 % 290 Nesset u-skole 5,1 % 1,6 % 3,5 % 4,3 % 1,5 % 2,8 % -0,8 % 310 Barn og familie 6,4 % 2,0 % 4,4 % 9,0 % 1,4 % 7,6 % 2,6 % 315 Helse- og rehabilitering 6,8 % 1,5 % 5,3 % 5,1 % 1,4 % 3,7 % -1,7 % 370 Staupshaugen verksted 5,2 % 3,6 % 1,6 % 10,7 % 3,1 % 7,6 % 5,5 % 380 Distrikt Nesset-Frol 11,9 % 2,4 % 9,5 % 10,7 % 2,5 % 8,2 % -1,2 % 385 Distrikt Sentrum-Ytterøy 8,2 % 1,7 % 6,5 % 8,0 % 1,9 % 6,1 % -0,2 % 390 Distrikt sør 10,9 % 2,5 % 8,4 % 10,5 % 2,5 % 8,0 % -0,4 % 500 Kultur 4,5 % 1,5 % 3,0 % 4,4 % 0,8 % 3,6 % -0,1 % 630 Drift og anlegg 1,3 % 0,7 % 0,6 % 2,4 % 0,7 % 1,7 % 1,1 % 640 Bygg og eiendom 8,1 % 2,2 % 5,9 % 9,1 % 2,8 % 6,3 % 1,0 % 660 Kommunalteknikk 2,1 % 1,5 % 0,6 % 5,4 % 2,1 % 3,3 % 3,3 % Levanger kommune 7,2 % 1,9 % 5,3 % 7,7 % 1,9 % 5,8 % 0,5 % \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 8 av 46

9 Korttid, langtid og totalt fravær Levanger kommune 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Feavær totalt 9,00% 7,70% 9,10% 8,50% 6,50% 8,20% 8,60% 5,60% 7,90% 7,90% 6,30% 7,20% 8,50% 5,80% 7,70% 1-16 dager 1,90% 1,20% 2,30% 1,90% 1,30% 1,90% 2,80% 1,10% 2,10% 2,20% 1,20% 2,10% 2,40% 1,10% 2,00% >= 17 dager 7,10% 6,50% 6,90% 6,60% 5,30% 6,30% 5,90% 4,50% 5,70% 5,70% 5,10% 5,10% 6,10% 4,70% 5,70% Som grafene viser har langtidsfraværet hatt en positiv utvikling de siste årene, mens korttidsfraværet ligger stabilt på rundt 2 % i hele perioden. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 9 av 46

10 2.5. Diskriminering og likestilling Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover: Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon. Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Kommunen er opptatt av å oppfylle målene i alle disse lovene og ved kunngjøring av ledige stillinger opplyses det at kommunene er opptatt av mangfold, og at man oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av bl.a. alder og funksjonsevne. Videre har kommunen rutiner for tilsetting som sikrer at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges. Det gjennomføres i tillegg årlig kompetanseutvikling innen området. Gjennom innførte seniortiltak motiveres eldre arbeidstakere til å stå lengre i sine stillinger. Kommunens ledere har fokus på god oppfølging av sykemeldte og gjennomfører årlige seniorsamtaler og medarbeider/utviklingssamtaler med ansatte. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming, samt at en forsøker å tilpasse eksisterende bygg slik at det skal være inkluderende for alle med ulike funksjonshemminger. I 2011 ble system for opplesing av tekst på kommunens hjemmesider anskaffet slik at også svaksynte kan benytte kommunens tjenester på nettet. Fokusområder for likestillingsarbeid Det er bevissthet rundt likestilling ved: ansettelser lønnsoppgjør arbeids og oppgavefordeling tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden lederopplæring sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere møtekultur og nettverk menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker oppgradering av status for kvinnedominerte yrker ordninger med fleksibel arbeidstid integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner Det jobbes med å lage større stillinger, hovedsakelig innenfor omsorg, viser her til et prosjekt som startet i 2012 «ufrivillig deltid». \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 10 av 46

11 2.6. Tilstand Levanger kommune Ansatte Kvinner Menn Totalt Antall fast ansatte Levanger Gj.sn. stillingsprosent 77,0 % 87,9 % 79,1 Gj.sn. lønn pr. årsverk , , ,- Rådmann og kommunalsjefer Enhetsledere Gj.sn. lønn enhetsledere , ,- Andel deltidsstillinger prosent 0-49,99 % 12,9 % 9,5 % 50-99,99 % 46,3 % 19,5 % 100 % 40,8 % 71,0 % Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker - prosent Helse og omsorg 11.6 % Barnehager 4,2 % Teknisk 8,6 % Oppvekst Kvinner Menn Stillingsprosent 85,4 % 90,7 % Gjennomsnitt lønn pr årsverk , ,- Omsorg og velferd Kvinner Menn Stillingsprosent 66,1 % 72,7 % Gjennomsnitt lønn pr årsverk , ,- Fravær Fravær kvinner i dagsverk Snitt pr.kvinne Fravær menn i dagsverk Snitt pr.mann Barns sykdom 885 3, ,91 Fravær 1-16 dager , ,23 Fravær >17 dager , ,85 Personalpolitiske tiltak Kvinner Menn Totalt Seniortiltak Politiske lederverv Kvinner Menn Totalt Ordfører 1 1 Varaordfører 1 1 Arbeidsmiljøutvalget ( tillitsvalgte) 2(1) 6(3) 8(4) Administrasjonsutvalget ( tillitsvalgte) 4(2) 9(2) 13(4) Kontrollutvalget \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 11 av 46

12 2.7. Etikk Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Kommunen som arbeidsgiver har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Lederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for egen stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. Avvik varsles i Kvalitetslosen. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 12 av 46

13 2.8. Internkontroll Kommunenes omdømme blir konstant utfordret, og innbyggernes tillit til offentlige institusjoner er sentral i vårt samfunn. Svakheter i kommunens interne kontroll skaper usikkerhet. Negativ oppmerksomhet setter dagsorden, og tar vekk fokus fra kommunens oppgaver. En velfungerende egenkontroll er således viktig ikke bare for å sikre at innbyggerne har tillit til kommunen, men også for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Intern kontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil, svakheter og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. Begrepet benyttes ofte opp mot økonomi/regnskap, men har også relevans innenfor drift og forvaltning generelt. Intern kontroll må baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger ut fra størrelse, kompleksitet og kompetanse. Rådmannen har de siste årene hatt stor fokus på internkontroll, men samtidig er det områder hvor denne fortsatt kan forbedres. Det er det siste året tatt i bruk nye elektroniske verktøy for å sikre og dokumentere økonomiske avstemminger innen det økonomiske området. Ellers er ansvar for de ulike interne kontrolloppgavene tydeliggjort, spesielt knyttet mot økonomi og lønnsområdet i kommunen. I løpet av 2013 ble «Reglement og fullmakt for Innherred samkommunes finansforvaltning» revidert og oversendt revisjonen for gjennomgang og uttalelse. Reglementet legges fram for politisk behandling våren I 2014 vil gjeldende økonomireglement bli revidert, og planlegges vedtatt sammen med budsjett 2015 og økonomiplan Det vil i løpet av 2014 også bli gjennomført en totalgjennomgang av kommunens sjølkostområder etter at Kommunaldepartementet i februar 2014 lanserte «Ny veileder for selvkost på kommunale betalingstjenester». Ellers etterleves de vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Levanger kommune benytter et eget system (Kvalitetslosen) for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik internt i kommunen. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 13 av 46

14 3. Økonomi 3.1. Regnskapsresultat Regnskapsresultat Endring Inntekter/utgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsresultatet: For å komme fram til det regnskapsmessige resultat, må det tas hensyn til overføringer av midler til senere bruk, og bruk av tidligere overførte bevilgninger. Når det gjelder kommunens fondsbeholdninger vises til oversikten Fondsavsetninger. Regnskapet for 2013 gjøres opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket. Brutto driftsresultat er noe svekket i forhold til fjoråret, og betydelig lavere enn i 2011 og foregående år. Dette skyldes hovedsakelig at avskrivningene er betydelig høyere enn tidligere år etter at kommunen blant annet har tatt inn boligmassen fra tidligere Levanger Boligforetak KF i regnskapet. Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket. Netto driftsutgifter er for 2013 positivt i likhet med tidligere år. Dette betyr at kommunen i 2013 maktet å dekke årets utgifter med de løpende inntektene. Fra 2011 er netto driftsresultat redusert med ca 17 mill. kroner. Anbefalingen fra KS og Fylkesmannen er at kommunen bør ha et netto driftsresultat på 2 % - det vil si at Levanger kommune burde ha hatt et resultat på om lag 25 millioner kroner hvert år. Netto avsetninger viser hvor mye som enten avsettes eller brukes av tidligere avsetninger. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 14 av 46

15 Hovedtall for årene, 1000 kr Antall innbyggere v/årets utgang Endringstakt i % 0,60 % 0,87 % 0,97 % 0,82 % 0,70 % Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. 0,70 % 2,81 % 1,72 % 0,39 % 0,22 % Disposisjonsfond Regnskapsm. mer-/mindreforbr Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 2,70 % 3,50 % 3,41 % 2,81 % 1,52 % Investeringer i anlegg Langsiktig gjeld herav påløpne pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld % av driftsinnt 174,30 % 189,39 % 203,40 % 210,92 % 223,90 % Skatter totalt Rammetilskudd Sum frie inntekter Herav til renter og avdrag på lån Sum frie inntekter Vekst i frie inntekter Vekst i renter og avdrag på lån %-andel til renter og avdrag på lån 11,60 % 10,15 % 9,53 % 10,12 % 9,99 % Driftsinntekter Tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste år Utvikling i inntekter Endring i % Type inntekt Skatt på inntekt og formue ,5 % Eiendomsskatt ,1 % Rammetilskudd ,1 % Sum frie inntekter ,8 % Brukerbetalinger ,4 % Andre salgs- og leieinntekter ,8 % Overføringer ,1 % Andre overføringer ,8 % Sum driftsinntekter ,4 % De samlede driftsinntektene øker med 5,4 prosent fra 2012 til \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 15 av 46

16 Skatteinntektene i 2013 ble på 375,1 mill. kroner, som er en økning på omtrent 7,5 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen mellom 2010 og 2011 skyldes endring av skattøren for kommunene. Rammetilskuddet i 2013 ble på 501,2 mill. kroner. Dette er en økning på 2,1 prosent fra Den store økningen mellom 2010 og 2011 skyldes hovedsakelig innlemmingen av det tidligere øremerkede tilskuddet til barnehager i rammetilskuddet, samt at en reduksjon i skattøren for kommunene har medført en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 1,5 mill kroner over revidert budsjett for Det er verdt å merke seg at Levanger har hatt en høyere skattevekst enn landet for øvrig, og at budsjettert inntektsutjevning (som en del av rammetilskuddet) på bakgrunn av dette ble betydelig lavere enn forventet. Dette skyldes utjevningsordninger i kommunens inntektssystem. Eiendomsskatten ga en inntekt i 2012 på 40,2 mill. kroner, en nedgang på 2,6 mill fra året før. Dette skyldes i all hovedsak endringer etter gjennomført klagebehandling. Denne behandlingen medførte tilbakebetaling av tidligere for mye innkrevd eiendomsskatt. En sak alene utgjorde en tilbakebetaling for årene 2011 og 2012 på over 2 millioner kroner. Driftsutgifter kommune Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene. Utvikling i utgifter Beløp i hele 1000 kroner Endring i % Type utgift Lønn, inkl. sos. utgifter ,3 % Kjøp av varer og tjenester ,9 % Overføringsutgifter ,9 % Avskrivninger ,3 % Sum driftsutgifter ,8 % \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 16 av 46

17 Kommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 70,6 mill. kroner fra 2012 til 2013, tilsvarende 5,8 %. Økningen er høyere en pris-/lønnsvekst og skyldes i vesentlig grad økt aktivitet knyttet mot oppgaveendringer initiert fra statlig hold og høyere anvendelse av øremerkede midler. Finansposter Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitalutgifter de siste årene. Utvikling i kapitalutgifter Beløp i hele 1000 kroner Endring i % Type utgift /inntekt Renteutgifter og låneomkostninger ,4 % Do. i investeringsregnskapet ,5 % Renteinntekter og utbytte ,7 % Netto renteutgifter ,8 % Avdrag på lån i driftsregnskapet ,0 % Avdrag på lån i invest.regnskapet ,8 % Sosial- og næringslån ,2 % Mottatte avdrag driftsregnskapet ,5 % Mottatte avdrag invest.regnskapet ,3 % Netto gjeldsavdrag ,6 % Sum kapitalutgifter ,5 % De samlede netto rente og avdragsutgiftene er på ca 80,5 mill. kroner i Dette er en nedgang på 2,9 mill. kroner sammenlignet med En stor grad av forklaringen på den relativt høye økningen fra 2011 til 2012 skyldes at låneporteføljen til Levanger Boligforetak KF er innlemmet i Levanger kommunes samlede låneportefølje. Avdragsbelastningen ligger på samme nivå som i 2012, mens både renteutgifter og renteinntekter øker med drøye 2 millioner kroner. Årsaken til den samlede nedgangen i kapitalutgiftene er at det i 2013 er betalt omtrent 3 mill. kroner mindre i avdrag i investeringsregnskapet som gjelder startlån som er etablert gjennom Husbanken. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 17 av 46

18 Fondsavsetninger. Utvikling i fondsavsetninger Beløp i hele 1000 kroner Endring i kr Endring i % Disposisjonsfond ,2 % Bundne driftsfond ,7 % Ubundne kapitalfond ,9 % Bundne kapitalfond ,7 % Sum fond ,8 % Som det framgår av tabellen ovenfor er kommunens fondsavsetninger økt med 2,9 mill. kroner fra 2012 til Til sammen er fondsavsetningene ved utgangen av 2013 på 78 mill. kroner. Verdt å merke seg er at man ikke har maktet å styrke disposisjonsfondet de senere årene. Dette er beklagelig ettersom det er behov for et styrket disposisjonsfond for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer. Ikke minst er dette viktig ettersom kommunen har et bokført premieavvik på samlet ca. 78 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) som i årene fremover skal kostnadsføres i driftsregnskapet. \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 18 av 46

19 3.2. Investeringer Oversikten viser investeringer gjennomført i 2013 med en kostnad større enn 1 mill. kroner. Investeringer kr. Regnskap Heldøgns omsorgstilbud Holåsen boligfelt Håndballvegen / lundvegen vann/avløp Ekne barnehage Hegglia vann/avløp Utbedring jeteen / moloen Fortau Gjemblevegen Snekkerberget bru Data i skolen Fossen bru Hansfossen Ståbekken vanndistribusjon Trafikksikkerhetstiltak Tingstadmoen bru Mindre tiltak/enøk/sikring kommunale bygg It-investeringer Sætersmyra vann/avløp Skånes/mule vann/avløp Skogvegen vann/avløp Maskinkjøp Kjønstadmarka boligfelt Filterskifte Lello Asfaltering Vann og avløp Rinnleiret Fossingtrøa boligfelt Bambergvegen vann/avløp Kjøp av boliger Mindre veganlegg Stadionparken Staup Ny u-skole Røstad Momarka barnehage Levanger havneområde SUM \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 19 av 46

20 3.3. Balanseregnskapet Følgende tabell viser hovedtallene fra kommunens balanseregnskap. Balanseregnskapet - tall i hele Eiendeler: Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital: Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Bokført egenkapital Sum gjeld og egenkapital I 2013 utgjør pensjonsmidler mill av anleggsmidlene. I posten for langsiktig gjeld utgjør framtidige pensjonsforpliktelser mill kroner. Korrigert for dette er summen av langsiktige lån, inkludert formidlingslån, på mill. kroner ved utgangen av Bokført egenkapital er for første gang negativ, dette skyldes differansen mellom framtidige pensjonsforpliktelser og avsatte pensjonsmidler. I årene fremover vil dette kunne medføre en strammere situasjon likviditetsmessig for kommunen. Nøkkeltall i % Skattedekningsgrad 32,2 29,2 28,5 29,0 Skatte- og rammetilsk.grad 58,2 69,3 68,6 67,6 Resultatgrad 4,7 4,4 2,8 2,4 Skattedekningsgraden er forholdet mellom skatteinntektene og summen av driftsutgiftene, ekskl. kapitalutgifter. Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntektene. Som det fremgår av tabellen dekker skatteinntektene for første gang på flere år en økende del av driftsutgiftene. Skatte- og rammetilskuddsgrad er forholdet mellom summen av skatteinntekter, rammetilskudd og driftsutgiftene, ekskl. kapitalutgifter. Resultatgraden er forholdet mellom brutto driftsresultat og summen av driftsinntektene, ekskl. kapitalutgifter. Resultatgraden viser således evnen til å dekke utgifter ut over de ordinære driftsutgiftene. Utviklingen viser at denne evnen er halvert siden Finansstrategi Finansstrategi Levanger kommunes finansstrategi er utarbeidet med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift av 9. juni 2009 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Strategien skal forvaltes i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter som påvirker finansfunksjonen. Finansreglementet skal vedtas minimum en gang i hver kommunestyreperiode. Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være at kommunen til enhver tid er likvid, \\server1\dokumentsenteret-alle\brukere\abr\_a\39_1.docxkommune Side 20 av 46

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 Innledning s. 3 Årsberetning 2014 Økonomiske analyser s. 6 Økonomiske perspektiver s. 15 Rapportering iht. finansreglement s. 17 Redegjørelse om likestilling og mangfold i kommunen

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer