Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Låneporteføljen Rapport 30. april 2015."

Transkript

1 Låneporteføljen Rapport 30. april Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag: Det er etablert nytt lån i januar for 393 millioner. Omfanget av rentebinding/rentesikring i låneporteføljen er ikke endret i 1. tertial. Kommunens långivere er Kommunalbanken, Husbanken, KLP og verdipapirmarkedet. Samlet lånevolum er mill. Lånene er etablert med flytende rente basert på 3M nibor og med tillegg for en kredittmargin (gjelder ikke lån i Refinansieringsrisikoen i porteføljen anses å være på et akseptabelt nivå og mer enn 3/4 av lånemassen forfaller i 2025 eller senere. Gjennomsnittlig porteføljerente er 2,53%. Markedet priser inn at den korte renten vil falle videre ut over året og den vil holde seg forholdsvis lav i hele økonomiplanperioden. Lange fastrenter prises fortsatt lavt, selv om nivået er litt opp fra den laveste bunnen Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Sammensetning av låneporteføljen. Samlet volum på låneporteføljen er millioner ved utløpet av 1. tertial. Lånene kommer fra Kommunalbanken, verdipapirmarkedet, KLP og Husbanken. Långiver 30.apr.15 andel Kommunalbanken ,66 KLP 92 0,05 Verdipapirmarkedet 443 0,23 Husbanken 113 0,06 (tall i mill.) ,00 Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (januar - april). Nytt låneopptak. Anbudskonkurranse for årets låneopptak ble avholdt den 6. januar 2015 ved at det ble konkurranseutsatt et obligasjonslån for et beløp på ,-. Beste pris ble gitt fra Danske Bank som tilbød et lån med løpetid fra 9/1-15 til IMM mars 2018 med en fast margin i perioden på + 0,20 prosentpoeng. Lånet rentereguleres hver 3. måned, 1. gang IMM mars 2015 (kort 1.-ben) og settes lik 3M nibor med tillegg for nevnte margin. Det løper ikke avdrag på lånet og det skal innfries i sin helhet pr IMM mars 2018.

2 Refinansiering. Sertifikatlånet pål ,- kom til forfall den 18. mars. I den anledning ble det avholdt anbudskonkurranse på refinansiering. Beste tilbud kom fra DnB som har tilrettelagt et sertifikatlån med løpetid 18. mars 2015 til 16. mars Renten på lånet er flytende med renteregulering hver 3. måned på IMM. Renten fastsettes lik 3M nibor med et tillegg på 10,5 rentepunkter (0,105 prosentpoeng) og denne gjelder i hele lånets løpetid. Lånet løper uten avdrag og skal innfries i sin helhet den 16. mars Ny fastmargin på lån i KLP. Fastmarginen på lån i KLP kom til forfall den 18. mars. Fra denne dato er det inngått ny avtale om fast margin på dette lånet. Den nye marginen er på +22 rentepunkter og gjelder frem til IMM mars Lånet er avdragsfritt frem til IMM mars Bortfall fastmargin på lån i Kommunalbanken. Fastmargin på +0,25 prosentpoeng for lån på 100 mill i Kommunalbanken kom til opphør IMM mars. Marginen er fra denne dato flytende (+0,40 prosentpoeng). Løpetid på lånene. Lånene i Husbanken og Kommunalbanken har lang løpetid, de aller fleste av dem med forfall mer en 10 år frem i tid. Lån fra verdipapirmarkedet har kortere løpetid og her forfaller det et lån i mars 2016 (50 mill) og et i mars 2018 (393 mill). Disse lånene vil bli refinansiert ved forfall. Generelt kan man si at korte lån i verdipapirmarkedet er billigere enn lengre lån fra Kommunalbanken. Ulempen er den korte løpetiden og at man hyppigere må gjennom en refinansiering. Løpetiden på kommunens lån er innenfor bestemmelsene i finansreglementet. saldo utløps- Långiver dato Kommunalbanken - flytende margin mars 2038 Kommunalbanken - flytende margin mars 2038 Kommunalbanken - flytende margin desember 2037 Kommunalbanken - flytende margin mars 2037 Kommunalbanken - flytende margin mars 2031 Kommunalbanken - flytende margin desember 2025 Kommunalbanken - flytende margin desember 2025 Kommunalbanken - flytende margin juni 2027 Kommunalbanken - flytende margin desember 2028 Kommunalbanken - flytende margin mars 2026 Kommunalbanken - flytende margin mars 2026 Kommunalbanken - flytende margin mars 2030 Kommunalbanken - flytende margin juni 2031 Kommunalbanken - flytende margin desember 2041 Obligasjonslån FRN + 20 ff 3/18 Danske B mars 2018 Sertifikatlån ff 03/ mars 2016 KLP 3M nibor fast margin (+22 til 3/17) desember 2039 Husbanken fast til juli 2029 Husbanken fast til januar 2022 Husbanken fast til desember 2024 Husbanken fast til april 2027 Husbanken flytende juli 2033 HB flytende juni 2039 HB flytende mai 2031 HB flytende desember 2036 HB flytende mars 2035 HB flytende oktober 2042 Husbanken fast til august 2030 Husbanken fast til desember 2032 Husbanken fast til juni av 12

3 Om kommunens låneportefølje. Kommunalbanken/KLP: lånene herfra har flytende rente, basert på 3M nibor og renteregulering hver 3. måned på IMM. I tillegg til niborrenten kommer et margintillegg. Kommunalbanken opererer for tiden med en kredittmargin lik 0,4 prosentpoeng på slike lån. Husbanken: flytende lån herfra reguleres fortløpende (i takt med fastsatte kriterier). Fast rente er etablert gjennom tradisjonelle nedbetalingslån. Verdipapirmarkedet: lån herfra etableres oftest med forholdsvis kort løpetid da dette gir den laveste prisen. To av kommunens lån har verdipapirmarkedet som kilde og disse har bedre margin enn lånene fra Kommunalbanken. Ved siste renteregulering (IMM mars) var 3M nibor 1,29% og med tillegg på 0,4% i margin gir dette en flytende rente på 1,69% for lån i Kommunalbanken. Deler av porteføljen har fast rente. Dette er gjort med rentebytteavtaler/renteswapper. Slike swapper representerer en sikring av kontantstrømmen/renteutgiften på lånemassen, slik at den blir mer stabil og forutsigbar. I tillegg er det etablert fastrente med tradisjonelle fastrentelån i Husbanken. Nivåene for å etablere fast rente er fortsatt lave, selv om vi er kommet noe opp fra bunnivåene. Tidligere etablerte fastrenter fremstår som høye sammenlignet med gjeldende markedsrenter. Andelen fast rente i kommunens låneportefølje er 30%. Utløpstidspunkt, volum og rentenivå for alle fastrenteposisjoner fremgår av tabellen nedenfor: Utløpsdato fastrenter - volum (i mill.) og rente (i %) 4,47 3,78 4,19 4,67 4,12 4,37 4,63 3,88 4,74 3,87 4,45 2,54 4,16 Blå: eksisterende fastrenter Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 1,00 år, mens rentefølsomheten ligger på 0,98 %. Fremskriving av fastrenteandel. Ved å legge til grunn eksisterende lån og fastrenter - og samtidig ta høyde for nye låneopptak og avdrag i økonomiplanperioden, kan forholdet mellom fast- og flytende rente i låneporteføljen fremskrives. Tabellen under illustrerer denne fremskrivingen: 3 av 12

4 jun.15 sep.15 des.15 mar.16 jun.16 sep.16 des.16 mar.17 jun.17 sep.17 des.17 mar.18 jun.18 sep.18 des.18 mar.19 jun.19 sep.19 des.19 andel av flytende lån som er rentesikret med FRA andel av låneporteføljen (%) Levanger kommune Låneporteføljen - Rapport 30. april ,00 Andel lån fast-/flytende rente (h. akse) + andel av flytende lånevolum som er sikret med FRA (v. akse) 100 0, , ,70 0,60 0,50 0,40 0,30 andel av flytende lån sikret med FRA (v.akse) Andel fastrentelån (h.akse) Andel flytende lån (h.akse) Nedre grense for fastrenteandel Øvre grense for fastrenteandel , , ,00 0 Tabellen illustrerer at man i løpet av 2016 vil nærme seg den nedre grensen for fastrenteandel i porteføljen. Dette skyldes hovedsaklig bortfall av eksisterende fastrenter. Strategi for rentesikringer. Kommunens finansreglement innholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet i kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall. Verdi på låneporteføljen og rentesikringer. I 1. tertial har markedet for nye fastrenter fortsatt holdt seg på et lavt nivå, selv om vi har kommet noe opp fra bunnen. Dette medfører at differansen mellom prisen på nye fastrenter, og allerede etablerte fastrenter, har kommet litt inn i perioden. Lave markedsrenter medfører høy overkurs på eksisterende fastrenteposisjoner. Ved utløpet av april utgjør overkursen ca 2,67% av samlet lånevolum - eller 50 millioner kroner (inkl. fastrentelån i Husbanken). Når fastrenteperioden utløper vil markedsverdien igjen være lik pålydende (overkurs lik null), både for swapper og tradisjonelle fastrentelån. Kommunens flytende innlån rentereguleres hver 3. måned på IMM, dvs. i takt med markedsrenten. Dette gjør at renten på lånene er markedsriktig til enhver tid. Med markedsriktig kortrente, vil markedsverdien (kursen) av lånene ligge tett inn til pålydende verdi. Tabellen under viser løpende renteswapper, hvilken fastrente som betales på disse, utløpsdato for fastrenten og markedskursen på rentesikringen. Endringer i markedskursen på rentesikringer skal ikke regnskapsføres så lenge påkrevd dokumentasjon for slik regnskapsføring er etablert. Kommunen har etablert slik dokumentasjon. 4 av 12

5 Levanger kommune Verdivurdering renteswapper Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi. Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale. Type risiko: variabilitet i kontantstrøm. Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse. Sikringseffektivitet: Meget høy. Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm. motpart kupongrente sluttdato volum markedskurs markedsverdi startdato type sikring Nordea 3,7775 imm des , løpende kontantstrøm Danske Bank 4,1875 imm mar , løpende kontantstrøm Danske Bank 4,6700 imm jun , løpende kontantstrøm SMN1 3,8675 imm des , løpende kontantstrøm Danske Bank 4,1550 imm mar , løpende kontantstrøm DNB 4,4700 imm des , løpende kontantstrøm Danske Bank 4,6300 imm mar , løpende kontantstrøm Nordea 3,8840 imm des , løpende kontantstrøm Danske Bank 4,7425 imm jun , løpende kontantstrøm Nordea 4,1200 imm des , løpende kontantstrøm Nordea 4,3675 imm des , løpende kontantstrøm Ved utløpet av rentebindingsperioden ("sluttdato") vil markedsverdien være lik pålydende ("volum"). Markedet for lån med kommunal risiko. Kommuner og fylkeskommuner er vel ansett risiko i lånemarkedene. Dette medfører at man kan låne til gunstige marginer sammenlignet med andre låntagergrupper. Det har ikke vært noen vesentlig endring i dette bildet i løpet av 1. tertial Kommunalbanken priser fortsatt sine niborlån med flytende margin til +0,4 prosentpoeng. Markedsaktørene legger til grunn (gjennom sin prising i FRA-markedet) at den korte renten vil falle ytterligere i 2015, selv om optimismen er noe redusert den siste tiden. Forventningen om lavere renter skyldes flere forhold. Norge rammes særskilt av fallet i oljeprisen. Lavere investeringer, lavere sysselsetting og ringvirkninger av dette åpner for rentekutt fra Norges Bank, iflg. de fleste analytikere. Likevel er forventningene til rentekutt dempet gjennom 1. tertial, delvis fordi lavere renter vil bidra til høyere press på boligprisene. Kurven nedenfor viser forventningen til utvikling i den korte renten nå, og slik den var ved siste årsskifte: 5 av 12

6 rente mar. 15 des. 15 sep. 16 jun. 17 mar. 18 des. 18 sep. 19 jun. 20 mar. 21 des. 21 sep. 22 jun. 23 mar. 24 des. 24 Levanger kommune Låneporteføljen - Rapport 30. april ,75 Forventning til fremtidig kortrente (FRA) og ,25 1,75 1,25 3M nibor forward M nibor forward ,75 I Europa, hvor rentene presses ned gjennom såkalte kvantitative lettelser (QE), ser vi at de lange rentene fortsatt er lave. Likevel har 10-årsrenten i Tyskland kommet opp fra en rente på 0,06% på det laveste, til 0,32% pr 30/4. Sentralbanken (ECB) kjøper store volum av statsobligasjoner, noe som frigjør likviditet for selgerne og presser prisen (renten) på papirene ned. Også svenskene har nå åpnet for QE og det er relevant å spørre om vi har bobleprising av statsobligasjoner? 2,50 Norske swaprenter 2,00 1,50 1,00 0,50 3 mnd 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år rentebinding ant år 6 av 12

7 Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet. Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten. Markedsrenter og egne betingelser. Ved utløpet av perioden er gjennomsnittsrenten i kommunens låneportefølje 2,53%, mens den ved årsskiftet lå på 2,92%. I grafen nedenfor er kommunens gjennomsnittlige lånerente fremskrevet for økonomiplanperioden. Fremskrivingen er basert på forwardrenten og forventet omfang av nye lån, avdrag og bortfall av eksisterende fastrenter: 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 Porteføljerente - prognose (ex. margin) Porteføljerente (ex. margin) Sammenligning av renteutgifter (benchmarking). Benchmarking av lånerenten foretas mot en referanserente som er sammensatt av 3M nibor (34% vekt) og 4 års fastrente (66% vekt). Porteføljerenten inkluderer den kredittmargin som betales, mens referanserenten er oppgitt uten kredittmargin. Grafen illustrerer at porteføljerenten preges av nivået på gamle fastrenter, mens referanserenten har fått inn i seg de nye, lave fastrentenivåene: 7 av 12

8 rente Levanger kommune Låneporteføljen - Rapport 30. april ,00 Levanger kommune porteføljerente vs. referanserente 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 referanserente porteføljerente Foliorente NB 3M nibor tidspunkt Vurdering og håndtering av finansiell risiko. Kommunen vurderer den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak. Vurderingene som gjennomføres blir arkivert. Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov. Rentesjokk. Grafen nedenfor viser en prognose på kommunens renteutgifter (brutto) i økonomiplanperioden (mørk farge). I tillegg er det laget en beregning på hvordan en umiddelbar renteøkning på 2 prosentpoeng vil slå ut på kommunens renteutgifter (lysere farge). En slik "stresstest" har som formål å vise effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. 8 av 12

9 renteutgift (brto.) i millioner Levanger kommune Låneporteføljen - Rapport 30. april Stresstest renteutgifter prognose ved 2 %-poeng renteøkning prognose renteutgift En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for kommunens selvfinansierende lån og aktivaside. Det ikke tatt høyde for dette i beregningen ovenfor. Levanger, mai Arnstein Kjeldsen 9 av 12

10 Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport. Levanger kommune jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet. Rapport "Nå" : 30. april 2015 Rapport "Forrige" : IMM desember 2014 Sammensetning av passiva: Nå Forrige Krav/limit Andel lån med fast rente: 30 % 37 % Maksimum 80 % Andel lån med flytende rente: 70 % 63 % Maksimum 80 % herav rentesikret for (resten av) % 0 % herav rentesikret for % 0 % Gjennomsnittlig durasjon (år) 1 1,36 Min.-/makskrav: 0-4 år Rentefølsomhet (%) 0,98 1,35 Utløpsår lengste rentebinding Maksgrense Andel største enkeltlån i porteføljen: 21 % 19 % Maksimalgrense: 35 % Gjennomsnittlig porteføljerente: 2,53 % 2,92 % Anslag renteutgift 2015 (mill. kroner) 49,44 46,75 Budsj. renteutg. Anslag renteutgift 2016 (mill. kroner) 46,84 42,42 Innløsningsverdi rentesikring (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs. -2,67 % -4,16 Innløsningsverdi renteswapper (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr ) 0 0 Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %) 3 3 Maksgrense 40 % Kommentar til "vesentlige markedsendringer": Siste rentefastsettelse av 3M nibor er 1,29% (mars) og dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn den forrige (1,49%) i desember. Forventningen om rentekutt fra Norges Bank er dempet siden årsskiftet. Begrensningene i Finansreglementet er overholdt. Dato: signatur 10 av 12

11 Vurdering og håndtering av finansiell risiko. Risiko Kredittrisiko Markedsrisiko Renterisiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Systematisk/generel l markedsrisiko Usystematisk/ spesifikk risiko Finansiell risiko samlet Rapportering/ rutiner Henvisning til kapittel i Beskrivelse finansreglementet ja nei merknad Finansreglementet kap 10. Er finansreglementets bestemmelser om rapportering x oppfylt? Ja = i samsvar med finansreglement Nei = avvik fra finansreglement 11 av 12

12 ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk. Niborrente: interbankrente, en rente som bankene kan låne til seg imellom. Mer presist: hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 mndr. IMM: internasjonale oppgjørsdatoer - 3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember. FRA (forward rate agreement): En FRA-kontrakt er en avtale mellom to parter om å låse rentesatsen for et lån eller en plassering for et gitt volum og en gitt periode på et fremtidig tidspunkt. Avtalen gjøres opp til gjeldende Niborrente på tidspunktet for avtalens begynnelse. Mest brukt er 3M-perioder. Det utveksles kun rentebeløp (netto) ved avregning, ingen hovedstol. Kontraktene avregnes på IMM (lik tidspunktet for renteregulering av underliggende lån). Prisen (renten) på kontrakten styres av balansepunktet der låntagere og långivere finner det attraktivt å handle. Dette balansepunktet styres igjen ut fra aktørenes forventninger til økonomisk utvikling og bl.a. Sentralbankens rentebane (prognose). Ved å sette de ulike kontraktene etter hverandre kan man finne forwardkurven - som blir markedets prising av fremtidig kortrente. Forwardkurven benyttes i budsjettsammenheng for å finne kostnaden på den flytende delen av låneporteføljen for fremtidige perioder (f.eks. økonomiplanperioden). Durasjon: Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall - og renter underveis betales på avtalte termindatoer frem til forfall. Til sammen utgjør dette lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det tar før disse kontantstrømmene utveksles. Kontantstrømmene veies med størrelsen. Mer folkelig (men ikke korrekt) kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebinding. Rentefølsomhet: et uttrykk som henger nært sammen med durasjon (modifisert durasjon) og gir uttrykk for hvor stor kurssvingningen (verdiendringen) på et lån (eller en plassering) blir ved renteendringer. Følsomheten oppgis i prosent. En rentefølsomhet på 2% betyr at et lån (eller en plassering) vil endre seg i kurs (verdi) med 2% dersom renten endres med ett prosentpoeng. Obligasjon: En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lengre løpetid enn ett år ved utleggelse. Sertifikat: som obligasjon, men med løpetid under ett år ved utleggelse. Renteswap: (også kalt rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to parter (f.eks en bank og kommunen) om bytte av rente. En slik avtale innebærer bytte av fast rente mot flytende/kort rente (for eksempel 3M nibor). Kommunen benytter renteswapper for å få en ønsket struktur med fast- /flytende rente i sin låneportefølje. Det utveksles ingen hovedstol i en renteswap men kun rentedifferansen (mellom fast- og flytende rente) for det avtalte volum. Nåverdien av renteswappen er null ved inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten for den avtalte perioden. Ved utløpet av perioden vil nåverdien igjen være null. Referanserente: en rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljerenten) med (også kalt benchmarking). Stresstest: Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning. 12 av 12

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer