ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2012-2015"

Transkript

1 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 4 KOMMUNEØKONOMIEN... 5 INVESTERINGER... 5 LÅNEGJELD... 8 FORSLAG TIL INNSTILLING... 9 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT DRIFTSDEL OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER VEDLEGG 2 ENHETENES FORSLAG TALL: Økonomiplan

3 3 INNLEDNING Herved fremlegges rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Det er et mål ved fremstillingen av planen at denne skal være så liten og oversiktlig som mulig. Derfor omhandles bare hovedtrekk og hovedstørrelser som har betydning for kommunen i perioden. Dersom man skal få en utfyllende økonomisk beskrivelse, anbefales at man samtidig bruker kommentarene til årsbudsjettet og siste årsberetning i forbindelse med sist avlagte regnskap. Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i Kommunelovens 44. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Planen legges til grunn ved det årlige budsjettarbeidet, og den øvrige planvirksomhet. Det er vedtatt at dette skal være samtidig med årsbudsjettet. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i den 4 års perioden planen gjelder for. Planen skal være oversiktlig. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter vises dekning for de utgifter, og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen skal være saldert i hele 4- årsperioden. Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefriheten, og kan foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. De viktigste fordelene med å utarbeide en økonomiplan er: Være et godt virkemiddel for og samle trådene siden planen gir oversikt over nåværende og kommende inntekt, over dagens drifts- og investeringstiltak, over planlagte investeringer og prioriteringer av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekvensene av nye tiltak. knytte de nødvendige forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner og de økonomiske konsekvensene av planleggingsvirksomheten. forenkle behandlingen av årsbudsjettet, fordi man kan se enkeltvedtak i en mer langsiktig sammenheng. Økonomiplanen angir veiledende rammer for tjenesteområdenes arbeid. Første år i økonomiplanen gir rammer for det kommende årsbudsjett. Framlegget baserer seg på nivået på budsjett for år Alle tall er i faste priser, slik at nivået på driften kan sammenlignes med 2011-budsjettet. Rådmannen vil være svært glad for innspill fra politikere eller andre med tanke på kommentarer, forslag til forbedringer, eller ønsker om spesielle forhold som ønskes belyst. 3

4 4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER Farsund kommune har som målsetting en sunn og god økonomi som trygger stabil drift og sikrer en fornuftig handlefrihet. Det betyr at likviditeten må være god, og at faste driftsutgifter ikke må være større enn inntektene. En sunn kommuneøkonomi er ofte definert ved at man sørger for et driftsoverskudd på ca 3%. Det vil for vårt vedkommende si ca mill kr i overskudd fra driften til bruk som egenandel til investeringsprosjekter. Det økonomiske opplegget som ligger i årets budsjettforslag, og det foreliggende økonomiplanforslaget, representerer et forslag til forbedring på dette området, men vi har ennå en lang vei fram før målet er nådd på 3 %. Vi har ikke noe politisk vedtak på at dette er målet. For at forbedring av netto driftsresultat skal skje kreves at frigjorte driftsmidler ikke brukes til ny eller utvidet drift. Det må nå for eksempel avsettes fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet minst det beløp man regner med i mva-refusjon fra investeringsbudsjettet. Selv dette viser seg i praksis svært vanskelig. Fom skal imidlertid mva-refusjonen trekkes av og beholdes i investeringsbudsjettet. Dette vil skje innenfor en overgangsperiode på 4 år. Det vil gjøre investeringene billigere, dvs. uten mva. Driftsbudsjettet som til nå har mottatt og brukt mva pengene, blir tilsvarende redusert. I praksis tetter dette muligheten for kommunene til og lånefinansiere driften sin. Isolert sett er dette greit nok, men det vil bli betydelige utfordringer for kommuner som har basert seg på dette i driften slik som bl.a. Farsund. I 2011 er andelen 40 % som skal overføres/beholdes i investeringsbudsjettet, økende med 20 % i hvert av påløpende år. Kommunen har som målsetting å styre økonomien etter de planredskaper som foreligger. Først og fremst gjennom økonomiplan og årsbudsjett. Det bør ikke foretas vesentlige endringer av økonomisk betydning utenom gjennom disse planredskaper. Bruk av kommunale tjenester som kommunen etter loven kan ta betalt for etter kostnader, skal være selvfinansierende. Dvs. innbyggerne betaler det tjenesten koster. Enhetene har frihet til innenfor sine rammer, og de av kommunestyret gitte mål, å styre bruken av eget rammebudsjett. Administrativt og økonomisk ansvar hører naturlig sammen. Dette skal gi enhetene og de ansatte handlingsrom til å prioritere ressursene sine best mulig for å oppnå de mål som er satt for driften. Gjennom rapporteringssystemet KOSTRA kan kommunale tjenester sammenlignes kommunene i mellom. Målet med KOSTRA er å frembringe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne. Tall fra Kostra ble fremlagt i forbindelse med årsrapporten. Informasjon om Farsund, sammenlignbare kommuner, og andre interessante sammenligninger kan alle hente på følgende nettadresse: Økonomiplan

5 5 KOMMUNEØKONOMIEN Skatteanslaget er i samsvar med opplegget i statsbudsjettet for 2011, og er kun videreført med statsbudsjettets forutsetninger mht fremskrivning i budsjettperioden. Nivået på rammetilskuddet og andre overføringer er også videreført i samsvar med KS beregningsmodell. Vi registrer at det ikke er reell økning i inntektsgrunnlaget for kommunen. Tvert i mot kan vi konstatere at barnehagetilskuddet innlemming i rammetilskuddsordningen gir oss et direkte tap på 1,6 mill kr. Hvilke regler som skal gjelde for tilskudd til private barnehager vil ha stor betydning for den videre konsekvensen av at barnehagene nå legges i kommunale hender, med statlige regler for økonomisk styring. Rådmannen ser ingen anledning innenfor de gitte ressursene til å øke driftsbudsjettet i særlig grad innenfor økonomiplanperioden, men vil i stede invitere til og peke på muligheter til å bruke ressursene annerledes og kreativt i forhold til endrede målsettinger. Skal Farsund kommune komme ut av den uheldige og uholdbare situasjonen med overskridelser innen 2-3 av enhetene innenfor helse- og omsorgssektoren, er det tvingende nødvendig å redusere ambisjonsnivået/nivået på tjenester, eller øke rammene. En fortsatt underbudsjettering på sektoren uten samtidig å vedta hva man skal yte mindre av tjenester er ikke holdbart for verken enhet, administrasjon eller politisk ledelse. Kommunen står overfor økte utgifter til renter og avdrag som følge av et meget høyt ambisjonsnivå på investeringssiden. Dette reduserer isolert sett mulighetene til økte driftsutgifter i enhetene. Risikoen for økt rentenivå er også høyt med påfølgende større konsekvenser. Rådmannen vil ikke på egen hånd foreslå reduksjoner i investeringene. De politiske signaler og vedtak har vært meget klare på at man ønsker et så høyt nivå. Risikoen øker imidlertid sterkt for betydelige framtidige nedskjæringer på driften som en følge av dette, alternativt at inntektsgrunnlaget styrkes. De faktorene som styrer dette er foruten en vekst i folketallet, kun en økning av den kommunale eiendomsskatten på boliger. INVESTERINGER Forslagene til prosjekter er i det store og hele en oppfølging av økonomiplanen vedtatt ved behandlingen i fjor. Budsjettets investeringsforslag for 2011, fremkommer i kolonnen for Rådmannen mener dette er den beste måten å fremstille sammenhengen i investeringsaktiviteten i budsjettåret og i økonomiplanperioden. Man bes merke seg at året 2011 er det som tilsvarer investeringsbudsjettet som behandles sammen med årsbudsjettet, og at det her bare tas med for oversiktens og sammenhengens skyld økonomiplanperioden er Økonomiplan

6 6 Enhetenes forslag til tiltak fremkommer i vedlegg 3 til dette heftet. Samlet utgjør forslagene 312,619 mill kr, hvorav 98,056 mill kr foreslås det første året (budsjettåret) og resterende 214,563 mill kr i de fire årene i økonomiplanperioden. Dette gjenspeiler et meget høyt nivå og lite tålmodighet. Det gjenspeiler også et nivå som vi ikke har organisasjon til å gjennomføre prosjektteknisk uten hjelp fra konsulenter utenfra. Fremtidige kostnader ved et høyt investeringsnivå og innvirkning på fremtidig drift diskuteres videre under avsnittet Lånegjeld og er etter rådmannens mening svært viktig å være klar over. Rådmannens framlegg til investeringsutgifter i budsjettet for 2011 og i økonomiplanperioden fremgår av tabellen nedenfor. Prosjektene som foreslås er forsøkt spredt utover i planperioden i den erkjennelse at vi verken har økonomi eller kapasitet til å gjennomføre alle forslagene de to første årene. Samlet utgjør rådmannens forslag hele 294,354 mill kr i planperioden, hvorav 90,871 mill kr er i budsjettet for Dette følger opp tidligere vedtatt økonomiplan og egne vedtak i særskilte saker, og er i absolutt overkant av det økonomisk forsvarlige. Rådmannen vil oppfordre kommunestyret til nøye å vurdere denne sterke aktiviteten, men finner det ikke hensiktsmessig å på egen hånd la være å ta med politisk vedtatte prosjekter uten at dette er forankret politisk. Særlig er økt rentenivå en fare i denne sammenhengen, men nivået på årlige avdrag blir også etter hvert en betydelig økonomisk utfordring. Litt nærmere om de foreslåtte prosjektene i rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Formannskap/havnestyre og kirkelig fellesråd Det avsette som vanlig ca 1 mill kr til løpende oppgradering av IKT-utstyr. Dette er nødvendig for å oppdatere IKT-utstyret jevnlig og unngå skippertaksinvesteringer. Det er ingenting å spare på å utsette en slik jevnlig oppgradering, snarere tvert om. Utgifter til fullføring av næringsprosjekter i Lundevågen og på Nordkapp er nødvendig for å ivareta eventuelle bygninger som overtas i Lundevågen, og det gjenstår ennå noe utfylling på Nordkapp. Det gjenstår ennå innløsning av eiendommer på Vestersiden. De ulike prosjektene foreslått av havnefogden foreslås tatt med fra 2012, fordi man har løpende prosjekter i 2011 som ikke er avsluttet og havnekassen som sådan har svært begrensede muligheter til å dekke økte kapitalkostnader. Vi har som vanlig også satt opp kr til ekstraordinært opprusting av kirkebygg/anlegg hvert år i perioden. Samt at det er tatt høyde for at kommunen medvirker som omsøkt ved utvidelse av kirketorget. Parkeringsplass og kontorer til ansatte er her forhold som synes vel begrunnede (hhv. 900 og 560 ), mens offentlig toalett og generelt tilskudd er en vurderingssak. Rådmannen har her valgt å anbefale at dette tas med nettopp fordi hele pakken betraktes som en stor vitalisering av byparken og sentrum for øvrig. Økonomiplan

7 7 Kultur og oppvekst Det er satt av ca 0,5 mill kr til årlig oppdatering av IKT-utstyr i skolen, samt 0,5 mill kr til avslutning av Feide-prosjektet. Prosjekt LØA på Borhaug barnehage er oppsatt i 2011 iht. sist vedtatte økonomiplan. Ny barnehage er oppført i 2014/2015, men vil være avhengig av at det er etterspørsel nok til at det er nødvendig å bygge. Det er også tatt med betydelig beløp til oppgradering av uteområder i barnehagene. Det er tatt med noen mindre prosjekter til opprusting på Borhaug og Ore skole, og et litt større beløp til Vanse skole i perioden. Fortsettelse av utbyggingen på Lista ungdomsskole er tatt med, og har en samlet kostnadsramme på 50 mill kr. Foreslått beløp fra enheten i 2009 var 18 mill kr, som ble fulgt opp med 16 mill kr i 2010 og avsluttes med 15 mill kr i (Noe billigere pga anbud.) Farsund barne- og ungdomsskole ble av kommunestyret vedtatt startet i 2011 med fullføring i Dette er fulgt opp i rådmannens forslag. Innenfor kultursektoren er det tatt med en rekke mindre prosjekter. Farsund kino er tatt med iht. vedtak i kommunestyret. Mva-refusjon er tatt med i forbindelse med avslutning av prosjektet Nordberg Fort. Pga en misforståelse mellom Vest-Agder fylke og kommunen ble dette feilaktig tilbakeført FK i Helse- og omsorgssektoren Noen mindre prosjekter er også tatt med på Helse og omsorg. I tillegg er bygging av 4 manns boliger på Minde til funksjonshemmede er ført opp i 2011/2, og anskaffelse av boliger til vanskeligstilte tatt med for hvert av årene. Teknisk utvalg og landbruk Til slutt nevnes at satsingen innenfor vann og avløp som er medtatt i forslaget til sammen ca 23,7 mill kr - er investeringer som finansierer seg selv over VAR-avgiftene, dvs. at abonnentene betaler for kapitalutgiftene via de kommunale avgiftene. Utgiftsnivået speiler det høye politiske ambisjonsnivået om forbedret vannkvalitet til alle abonnenter, slik at man skal unngå den brunt vann situasjonen enkelte abonnenter til tider og i varierende grad har hatt. Ellers er det tatt med mindre beløp til pågående prosjekter og diverse mindre prosjekter for i alt 12,8 mill kr. Økonomiplan

8 8 LÅNEGJELD Samlet lånegjeld inkl. forslag til låneopptak fram tom budsjettet 2010, utgjør ca 510 mill. kr (inkl. havnekassen på 30 mill kr). Foreliggende investeringsbudsjett, forutsetter et låneopptak på 86,5 mill kr. Rentebelastningen til sammen er utregnet på basis av en rentefot på gjennomsnittlig 3,9 %. Det er ganske vanskelig, for ikke å si umulig, å forutsi rentenivået i perioden. Det er usannsynlig at vårt rentenivå skal bli mindre enn dette, og nivået representerer heller et minimumsnivå slik jeg ser det. Risikoen ligger m.a.o. på oppsiden ved at vi ved renteendringer vil se et høyere nivå enn det som er forutsatt i budsjettet. Likevel kan man si at det er en del forhold som virker utjevnende i forhold til hva slags betydning renteendringer har på kommuneøkonomien vår. For det første er forskjellen mellom innlån og samlet likviditet vel mill kr. Nettoeffekten av renteøkning vil i prinsippet falle på denne differansen. Det andre forholdet av vesentlig betydning er renteutviklingens betydning på pensjonsfondets avkastning. Her er i prinsippet innbetaling av pensjonspremie koplet til avkastning av pensjonsfondet. En renteoppgang vil følgelig påvirke pensjonsinnskuddet i forholdet til avkastningen på midlene, men utviklingen av lønns- og trygdeoppgjør er også vesentlige momenter her. Heller ikke på de områdene har kommunen noe påvirkningskraft, men må kun ta de økonomiske konsekvensene. Det tredje forhold er at betaling for tjenester m.v. som er relatert til kapitalkostnader som også reguleres i samsvar med endringer i rentenivået, vil utjamne virkningen av renteøkninger. Et fjerde forhold er renterefusjonsordning til skolebygg og helsebygg som begge reguleres iht. løpende rentesatser. Til sist, videre utlån fra Husbanken, følger løpende rente i Husbanken. Av de samlede låneopptak relaterer ca 20 mill kr seg til videreutlån fra Husbanken. Avdragene er forutsatt å være rundt 20 mill kr pr år, som tilsvarer en gjennomsnittlig nedskrivningstid på 24 år for lånenivået tom NÆRMERE OM LÅNESITUASJONEN OG KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE LÅNEOPPTAK. Totale lån 510 mill kr hvorav ca 30 mill kr tilhører havnekassen (tall i hele mill kr): Tilknyttet vann og kloakk Viderelån fra Husbanken Eiendommen Farsund sykehus Havnevesen Boliger til omsorgsformål Skolebygg m/kompensasjon Totalt 98 mill kr 19 mill kr 23 mill kr 30 mill kr 29 mill kr 20 mill kr 219 mill kr Økonomiplan

9 9 Det betyr at endringer i lånerenten vil for denne del av låneporteføljen dekkes inn utenom kommunens driftsbudsjett. Total lånegjeld etter 2011: Herav VAR-tillegg for 2011 VAR relatert investering mill kr 243mill kr Resterende 337 mill kr (etter låneopptak avdrag 2011) vil belaste budsjettet med: 13,4 mill kr ved 4 % rente 16,8 mill kr ved 5 % rente 20,2 mill kr ved 6 % rente Se for øvrig egen oversikt over renter og avdrag på lån nedenfor. Med låneopptaket for 2011 vil lånebeløpet pr innbygger være kr. Gjennomsnittstall for kommunene i Norge var kr (u/oslo), mens Farsund i 2009 hadde en gjennomsnittsgjeld på kr. (Lånegjelden har økt betydelig i øvrige kommuner også i de påfølgende år.) SALDERING AV DRIFTSDELEN: For å vise hva utviklingen betyr for budsjettet har jeg foreslått å saldere budsjettet ved økning av eiendomsskatten. Alternativet til dette vil være en hel eller delvis kombinasjon med å redusere driftsnivået, - eller skyve på investeringene slik at man unngår låneopptak i den størrelse som denne økonomiplanen forutsetter. I praksis betyr det at skatteøre for boliger må økes med ca 1,5 promiller i 2013, ca 0,2promille i 2014 og 0,1 promille i 2015, til sammen 1,8 promille fra dagens 3 promille. Skatte på verk og bruk er på høyeste nivå. En eventuell vindmøllepark vil når den står ferdig gi ca 5 mill kr i eiendomsskatt. FORSLAG TIL INNSTILLING Kommunestyret vedtar økonomiplanen for i samsvar med rådmannens forslag. Økonomiplan

10 10 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT DRIFTSDEL ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL Enhet/Programområde sist oppdatert: Rev budsjett Rev budsjett rådmannens forslag 2011 rådmannens forslag 2012 rådmannens forslag 2013 rådmannens forslag 2014 rådmannens forslag Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Helse - Felles NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Lister barnevern Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - skjermet enhet Listaheimen - somatikk Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede Funksjonshemmede - Farsund Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

11 OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR renteforutsetning: 4 4,2 4,5 4,8 5 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5, Renteutgifter Avdrag på lån Sum renter/avdrag Tall i 1 000kr Inklusive renter og avdrag på formidlingslån Forutsetter 4,% rente i 2011 gradvis stigende i perioden. Renter og avdrag og disse til sammen i perioden: Renteutgifter Avdrag på lån Sum renter/avdrag Utviklingen i lånegjelda i perioden: Netto lån Netto lån B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: Økonomiplan

12 12 INVESTERINGSBUDSJETT 2011 og ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER Sist oppdatert (Alle tall i hele kr.) AS Programområde 1 Formannskap Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref IKT hele kommunen fast Opparbeidelse av nye næringsarealer KIRKELIGE FORMÅL: Opprusting av kirkebygg/anlegg fast Nybygg - utvidelse av kirketorg - Kommunalt tilskudd Sum investeringer programområde Enhet 47 Havnevesenet Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Flytebrygge Borshavn Kjørrefjord Øst Liggekai "Pollen", Borshavn Sum investeringer Havnevesenet Programområde 2 Oppvekst og kultur Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 20 Oppvekst felles IKT Oppvekst FEIDE Sum: Enhet 21 Barnehager "LØA", Borhaug barnehage Renovering gamlebygget, Borhaug barnehage Oppgradering av uteområder, komm. barnehager Ny barnehage Sum:

13 13 (Programområde 2 forts.) Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 22 Ore skole Omlegging av trafikkforhold av/på stigning Oppjustering av skolens uteareal Vindavskjerming for nordvesten v/hoveinngang Sum: Enhet 23 Borhaug skole Uteområde Enhet 24 Vanse skole Remebygget, vindu og ventilasjon - utbedring Gym,dusjanlegg, garderobe, materialrom - utbedring Ombygging/renov " Gulbyggetadm. " Parkeringsplass utvidelse Sum: Enhet 25 Lista ungdomsskole Utbygging og renovering av Lista ungdomsskole Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Renovering ungdomsskole Enhet 27 Farsund Voksenopplæring Vann, avløp og vasker i klasserom Enhet 28 Kultur og idrett Kulturminneforvaltn/Oppgrad Herredshuset/ grendehus 250 Oppgradering Badehuset Ttilrettelegging turstier / sykkelstier Skilting av attraksjoner kontinuerlig Tribune Eilert Sundt 100 Lift til hallene Temperaturreg. Bibliotek Eilert Sundt Oppgradering merking bibliotek 350 Bygdebok Spind Alcoa miljøpark, kunstgress Flerbrukshus Museumsbygg Nordberg Fort - finansiering av mva Sum: Sum investeringer programområde

14 Programområde 3 Helse og omsorg Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Innkjøp av pps (praktisk prosedyre i sykepleietjeneste) Fase 2 Notus implementere SMS/web-løsning, IKT satsing Enhet 31 NAV Farsund Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Sum: Enhet 33 Institusjonstjenester sone Farsund Fornyelse av kommunalt hjelpemiddellager/utstyr Sum: Enhet 34 Listaheimen Endring av bygnings struktur/endringer Sum: Enhet 64 Listaheimen Gjerde rundt hagen mellom 72 og 62 byggene * Sum: Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Bygningsmessige endringer Enhet 38 Funksjonshemmede Vanse Prosjektering 4 boliger Minde bofellesskap Bygging av 4 boliger Minde bofellesskap Sum: Enhet 39 Funksjonshemmede Farsund Uteareal Byggeklossen Kontorer Mosvold bofell/byggeklossen Sum: Sum investeringer programområde

15 Programområde 4 Teknisk utvalg Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 41 Teknisk drift Asfaltering Utskifting/nye vannledninger Utskifting av dårlige kummer Utsifting av avløpsledninger/pumpestasjoner Gatebruksplan i Farsund Utskifting av maskiner biler og utstyr Brannsikring av kommunale bygg Redskapslager Røssevika Nyanlegg gatelys Trafikk og miljøtiltak (inkludert autovern) Sikring av tiltak i tur og friluftsområder Industri område Røssevika Tiltak lekeplasser (opprusting ikke velikehold) Driftsovervåking Avløps renseanlegg Åpta (bioanlegg) Skidvansdammen rehabilitering Klevelandsvannet dammen rehabilitering Reinere Listafjorder - prosjekt Skråveien Vansebekken Forvaltning Varbakk Ekstraordinert vedlikehold oppgradering Enøk tiltak hele bygningsmassen Sum: Enhet 42 Teknisk forvaltning Brannvesen Sør - Farsund andel Enhet 45 Landbruk Skogsvei Røinås - Laundal Sum investeringer programområde Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr Egen- Lån kapital Tilsk./ref SUM ALLE INVESTERINGSFORSLAG VAR-DEL

16 16 VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER INVESTERINGSBUDSJETT 2011 og ØKONOMIPLAN INVESTERINGSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN ENHETENES KOMMENTARER Innholdsfortegnelse Enhet 12 Næring og turisme Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Enhet 17 IKT Enhet 47 Havnevesen Enhet 20 Oppvekst felles Enhet 21 Barnehager Enhet 22 Ore skole Enhet 24 Vanse skole Enhet 25 Lista ungdomsskole Enhet 27 Voksenopplæringen Enhet 28 Kultur og idrett Enhet 31 NAV Farsund sosialtjenesten Enhet 33. Institusjonstjenester sone Farsund Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse Enhet 38 Funksjonshemmede sone Vanse Enhet 39 Funksjonshemmede sone Farsund Enhet 64 Listaheimen - somatikk Enhet 41 Teknisk drift Enhet 45 Landbruk Enhet 12 Næring og turisme Det ble i 2008 satt i gang en stor satsing på utvidelser og utvikling av næringsområder i Lundevågen, på Nordkapp, og i Røssevika. Det trenges midler til å fullføre på Nordkapp og bygninger i Lundevågen. Det foreslås avsatt 8 mill kr til dette, med oppfølging i perioden på 2-3 mill kr, men det er vanskelig på dette tidspunkt å anslå om dette vil være tilstrekkelig. Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Det settes av kr pr år til investeringer/ ekstraordinært vedlikehold innenfor sektoren, som prioriteres av sektoren selv. 16

17 Enhet 17 IKT Investeringer på nær 1 mill kr videreføres i perioden slik det har vært gjort i mange år. Dette er nødvendig for å opprettholde og modernisere edb-utstyret løpende og gjør at vi unngår de store investeringstoppene. Enhet 47 Havnevesen Flytebryggen Borshavn vedtatt og er med på budsjettet. Kystverket har ikke vært villig til å gi tillatelsen. Grunnen var at de ville se utviklingen i Pollen. Dersom kystverket gir tillatelse kan den komme i 2011, ellers blir det Kjørrefjord Øst er ført opp med start Om det blir oppstart vil tiden vise. Lager for fiskerne er tatt med for oppstart i I 2011 blir det stor aktivitet med utbygging (fortsettelse) av liggekaien. Derfor bør vi utsette bygging av lager inntil kaien er ferdig. Liggekai Pollen vi har fått kr i tilskudd av staten for å fortsette byggingen av byggetrinn 3. Vi må stille med samme beløp for at vi skal få tilskuddet. Enhet 20 Oppvekst felles IKT oppvekst 500 FEIDE 500 IKT oppvekst står som tidligere med 500. Det er inneværende år laget en IKT plan der investeringene er lagt inn. FEIDE prosjektet er forventet avsluttet på våren Viser likevel til DDV-samarbeidet og andre kommuners plan, som kan være med på å forsinke sider ved prosjektet og dermed øke kostnadene noe. Enhet 21 Barnehager LØA, Borhaug barnehage: Videreføring av prosjektet i økonomiplan Prosjektet er påbegynt i Det vises til Oppvekstplan for barn 2004 pkt. B: Barnehageutbygging/restetablering av barnehageplasser. Følgende er skrevet om dette prosjektet: Ved Borhaug barnehage er det et uthus som pr. i dag brukes til lager. Befaring ved Teknisk etat konkluderer med at ved ombygging/renovering vil uthuset kunne bygges om til 7-9 småbarnsplasser. Kostnadene vil tilsvare kostnadene ved nybygg. 17

18 Parkeringsmuligheter, tilgjengelighet for funksjonshemmede og uteområde må utredes videre. Nødvendig renovering av gamlebygget må også forventes. Barnehagesituasjonen i kommunen har endret seg vesentlig de to siste årene. Totalt i kommunen er det fra full behovsdekning, men ved Borhaug skolekrets er det en underdekning av småbarnsplasser. Teknisk etat har beregnet kostnadene ved ombygging av LØA til ca ,- i 2007 kroner. Prosjektet er årlig prisjustert med ca. 3 %, for 2011 kr ,- Renovering av gamlebygget, Borhaug barnehage: Dette prosjektet må sees i sammenheng med LØA. Gamlebygget på Borhaug barnehage er et eldre bolighus som sist ble renovert da huset ble tatt i bruk til barnehage i Avdelingen har behov for en vesentlig renovering for å kunne imøtekomme dagens krav til barnehagelokaler. Oppgradering av uteområder, kommunale barnehager På bakgrunn av slitasje og lekeplasstilsyn er det behov for å skifte ut lekeapparater ved kommunale barnehager. Det er i tillegg behov for å skifte ut sand med støtdempende matter. Kostnadsoverslag Barnehage Hva Kostnad År Borhaug Rutsjebane Borhaug Lekeapparat Borhaug Runsestativ Sunde Runsestativ Sunde Sandkasser Sunde Diverse lekeapparater Sunde Støtdempende matter Borhaug Støtdempende matter Ny barnehage: Nytt prosjekt Ny barnehage planlegges bygget for å kunne imøtekomme ytterligere etterspørsel etter barnehageplasser el. eventuelle endringer i barnehagesituasjonen. Jfr. barnehagebehovsplan som kommer. Anslått kostnad: ,- Enhet 22 Ore skole Ore skole har en svært uoversiktlig parkering, hvor foresatte har av/på stigning av sine barn. Det er flere ganger det er tilløp til ulykker, da foreldre kjører forbi biler, mens noen er på vei ut. 18

19 Vi ønsker å gjøre denne mer oversiktlig med en omlegging av trafikkforholdene ved skolen. Dette punktet videreføres til økonomiplanen fra tidligere år. Ore skole har et flott uteareal naturmessig, men det trenger stadig vedlikehold og oppjusteringer for å fremstå som attraktivt for elever og lokalbefolkningen med ulike aktivitetsmuligheter. Foreldreutvalget ved skolen har lagt ned en stor dugnadsinnsats skoleåret 2009/2010. Det er startet med en hinderløype på skolens område, og det bør gjøres ferdig. Men til det trenger vi midler. Det blåser på Lista og Ore skole ligger vindig til. Ved skolens hovedinngang så merkes nordvesten enormt, og det er ikke sjelden. Vi ser for oss at det bygges en vindavskjerming på taket over hovedinngangen, for å skjerme elevene for vinden når de har friminutt. Skolen trenger et sted hvor en har mulighet til å søke ly for vinden. Vi håper dere prioriterer våre ønsker og anmoder om at dette blir tatt inn i investeringsbudsjettet for Enhet 24 Vanse skole Remebygget og Pennebygget, vindu utbedring: I 2010 ble enkelte rader med vinduer skiftet ut, men her gjenstår det fortsatt vinduer som må skiftes ut. Det er derfor ønskelig å fortsette dette arbeidet og starte opp et nytt prosjekt som en forlengelse av det oppstartede arbeidet for å komme i mål med hele bygget. Utbedringen vil holde seg innenfor den totale prosjektkostnaden på kr Gymsalbygget, dusjanlegget, garderober utbedring: Dusj og garderobeforholdene tilknyttet gymsalen er totalt nedslitte. Vanse skole la i 2007 inn en kostnad på kr , en kostnadsramme beregnet av teknisk etat i Vi vil fortsatt opprettholde dette investeringsforslaget. Enhetsleder ved Teknisk etat har hatt en befaring i slutten av juni 2008, hvor han støttet skolen på at forholdene her er meget kritikkverdige. Ombygging/renovering av Gulbygget ved Vanse skole: Det var foreslått å sette av kr i 2007 til dette prosjektet. I følge teknisk etat vil en renovering av adm. avd. og garderobe ved Vanse skole ha en kostnadsramme på ca Adm. avd. ved Vanse skole har i dag en rekke mangler som må rettes opp, f. eks har bygget ikke ventilasjon. Vanse skole setter opp kr i 2011 til et forprosjekt og kr som en kostnadsramme til utbedring/ombygget av bygget i Dette beløpet er vanskelig å estimere en korrekt kostnadsramme siden prosjektet gjelder renovering av et gammelt bygg. Parkeringsplass utvidelse: Vanse skole har i dag store parkeringsproblemer. Dette er forhold som vi er nødt til å legge inn i økonomiplanen. Det er kun lagt inn et estimert beløp på kr da vi vet lite om de reelle kostnader her. Vi ser for oss at dette prosjektet må gjøres i forkant av eller samtidig med ombyggingen av Gulbygget men har plassert det i 2013 ihht prioritering. 19

20 Enhet 25 Lista ungdomsskole Byggeprosjektet ferdigstilles i august Da er også skolens kantine og ny ungdomsklubb tatt inn i prosjektet. Årsaken er at anbudet fra entreprenøren ga rom for begge disse tiltakene innenfor byggebudsjettet. Disse tilleggsprosjektene er godkjent av kommunestyret. Enhet 27 Voksenopplæringen Vi har ikke vann og avløp i klasserommene, og derfor ikke en vask til å vaske seg i, skylle svampen osv. Dette fører til at vi må ha ei bøtte med vann i hvert klasserom for å vaske av tavla. Dette er svært upraktisk, og medfører en praksis jeg aldri har sett i et klasserom tidligere. Vi ønsker å montere en vask med blandebatteri i hvert klasserom, og da trenger vi vann og avløp. Disse forholdene hadde neppe blitt akseptert i en grunnskole. Enhet 28 Kultur og idrett I forbindelse med bygging av museumsbygget på Nordberg Fort gjenstår ,- innbetalt til fylkeskommunen. I vedtaket står det at Farsund kommune går inn med ,- netto. Da momsrefusjonen for dette skal tilfalle prosjektet vil gjenstående beløp måtte innbetales i Dette er fylkeskommunen informert om i møte 6. okt d.å. KULTUMINNEFORVALTNING: På kultur og idrett samt teknisk bør det settes av midler til kulturminneforvaltning samt opprusting av grendehus. Midlene trengs til vedlikehold og utvikling av byggene og minnene som besøksmål. Det er foreslått fra teknisk at en starter med Herredshuset i Vanse som opprustes til bruk av lag og foreninger. BADEHUSET: Midlene skal brukes til en sti tilpassert rullestoler og barnevogner rundt huset. TILRETTELEGGING AV TURSTIER/ SYKKELSTIER. Det er stort behov for tilrettelegging, merking, rydding og informasjon. SKILTING AV ATTRAKSJONER. Kontinuerlig behov. TRIBUNE EILERT SUNDT: På grunn av sikkerhet kan det ikke brukes stoler på tribunen, Det kan bygges et trinn langs veggen eller sikres i forkant. LIFT TIL HALLENENE. For å få skiftet lysrør, reparert utstyr som er montert under taket, kontrollert branndetektorer og hengt opp skiftet ut reklame må vi leie lift. Det er ikke lett å få leid en lift som kan gå inn i Listahallen og utgiftene til leie for begge hallene samt teknisk drifts behov vil utgjøre ca /år. Teknisk anbefaler sterkt at det kjøpes inn en lift. 20

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

ØKONOMIPLAN

ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 5 KOMMUNEØKONOMIEN...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2009-2012

ØKONOMIPLAN 2009-2012 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 5 KOMMUNEØKONOMIEN... 6 INVESTERINGER... 6 LÅNEGJELD...

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler.

50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen for sak: 50/14 Økonomiplan 2015 2018 kommuneplanens handlingsprogram i protokollen fra Tinn Formannskap sitt møte 26.mai 2014, inneholder feil og mangler. Saksprotokollen som følger vedlagt

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING...4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...5 KOMMUNEØKONOMIEN...6 INVESTERINGER...6 LÅNEGJELD...9 NÆRMERE

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjettpresentasjon. Rådmannens forslag

Budsjettpresentasjon. Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon Rådmannens forslag 2016-2019 Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2016-2019 handler i stor grad om videreføring av vedtatte og igangsatte tiltak fra 2015. Inntektsutviklingen,

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer