ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2013-2016"

Transkript

1 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 4 KOMMUNEØKONOMIEN... 5 INVESTERINGER... 5 LÅNEGJELD... 8 FORSLAG TIL INNSTILLING... 9 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT DRIFTSDEL OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER VEDLEGG 2 ENHETENES FORSLAG TALL: Økonomiplan

3 3 INNLEDNING Herved fremlegges rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Det er et mål ved fremstillingen av planen at denne skal være så liten og oversiktlig som mulig. Derfor omhandles bare hovedtrekk og hovedstørrelser som har betydning for kommunen i perioden. Dersom man skal få en utfyllende økonomisk beskrivelse, anbefales at man samtidig bruker kommentarene til årsbudsjettet og siste årsberetning i forbindelse med sist avlagte regnskap. I tillegg gis det gjennom året økonomisk tilbakemelding og kommentarer/rapporter som kan gi et godt bilde av kommunens økonomiske situasjon. Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i Kommunelovens 44. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Planen legges til grunn ved det årlige budsjettarbeidet, og den øvrige planvirksomhet. Det er vedtatt at dette skal være samtidig med årsbudsjettet. Årshjulet for økonomisk planlegging ble gjennomgått på Bjørnevåg og utdelt deltakerne i ettertid. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i den 4 års perioden planen gjelder for. Planen skal være oversiktlig. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter vises dekning for de utgifter, og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen skal være saldert i hele 4-årsperioden, dvs det skal være samsvar mellom utgifter og inntekter. Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefriheten, og kan foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. De viktigste fordelene med å utarbeide en økonomiplan er: være et godt virkemiddel for å gi oversikt over nåværende og kommende inntekt, over dagens drifts- og investeringstiltak, over planlagte investeringer og prioriteringer av disse. Samtidig skal økonomiplanen gi en vurdering av driftskonsekvensene av nye tiltak. knytte de nødvendige forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner og de økonomiske konsekvensene av planleggingsvirksomheten. forenkle behandlingen av årsbudsjettet, fordi man kan se enkeltvedtak i en mer langsiktig sammenheng. å gi veiledende rammer for tjenesteområdene. Første år i økonomiplanen gir i utgangspunktet rammer for det kommende årsbudsjettet. Framlegget baserer seg på nivået på budsjett for år Alle tall er i faste priser, slik at nivået på driften kan sammenlignes med 2012-budsjettet. 3

4 4 Rådmannen vil være svært glad for innspill fra politikere eller andre med tanke på kommentarer, forslag til forbedringer, eller ønsker om spesielle forhold som ønskes belyst. KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER Farsund kommune har som målsetting en sunn og god økonomi som trygger stabil drift og sikrer en fornuftig handlefrihet. Det betyr at likviditeten må være god, og at faste driftsutgifter ikke må være større enn inntektene. En sunn kommuneøkonomi er ofte definert ved at man sørger for et driftsoverskudd på ca 3%. Det vil for vårt vedkommende si ca mill kr i overskudd fra driften til bruk som egenandel til investeringsprosjekter. Det økonomiske opplegget som ligger i årets budsjettforslag, og det foreliggende økonomiplanforslaget, representerer et forslag til forbedring på dette området, men vi har ennå et stykke fram til målet er nådd på 3 %. Vi har ikke noe politisk vedtak på at dette er målet. For at forbedring av netto driftsresultat skal skje kreves at frigjorte driftsmidler ikke brukes til ny eller utvidet drift. Fom er andelen av mva-refusjonen fra investeringsbudsjettet inntektsført i driftsregnskapet, redusert med 20% årligtrekkes av og beholdes i investeringsbudsjettet. Driftsbudsjettet som til nå har mottatt og brukt mva pengene, blir tilsvarende redusert. I praksis tetter dette muligheten for kommunene til og lånefinansiere driften sin. Isolert sett er dette greit nok, men det vil bli betydelige utfordringer for kommuner som har basert seg på dette i driften slik som bl.a. Farsund. I 2012 er andelen 60 % som skal overføres/beholdes i investeringsbudsjettet. Kommunen har som målsetting å styre økonomien etter de planredskaper som foreligger. Først og fremst gjennom økonomiplan og årsbudsjett. Det bør ikke foretas vesentlige endringer av økonomisk betydning utenom gjennom disse planredskaper. Bruk av kommunale tjenester som kommunen etter loven kan ta betalt for etter kostnader, skal være selvfinansierende. Dvs. innbyggerne betaler det tjenesten koster. Enhetene har frihet til innenfor sine rammer, og de av kommunestyret gitte mål, å styre bruken av eget rammebudsjett. Administrativt og økonomisk ansvar hører naturlig sammen. Dette skal gi enhetene og de ansatte handlingsrom til å prioritere ressursene sine best mulig for å oppnå de mål som er satt for driften. Gjennom rapporteringssystemet KOSTRA kan kommunale tjenester sammenlignes kommunene i mellom. Målet med KOSTRA er å frembringe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne. Tall fra Kostra ble fremlagt i forbindelse med årsrapporten. Økonomiplan

5 5 Informasjon om Farsund, sammenlignbare kommuner, og andre interessante sammenligninger kan alle hente på følgende nettadresse: KOMMUNEØKONOMIEN Skatteanslaget er i samsvar med opplegget i statsbudsjettet for 2012, og er kun videreført med statsbudsjettets forutsetninger mht fremskrivning i budsjettperioden. Nivået på rammetilskuddet og andre overføringer er også videreført i samsvar med KS beregningsmodell. Vi registrer at det ikke er reell økning i inntektsgrunnlaget for kommunen. Tvert i mot kan vi konstatere at barnehagetilskuddet innlemming i rammetilskuddsordningen gav oss et direkte tap på 1,6 mill kr. Ennå er ikke konsekvensen klare for kommunene pga skiftende styringssignaler og regler på området. Samhandlingsreformen er en ny utfordring hvor kommunene står i fare for at staten gjør opp regning uten vert. Ingen vet i dag hva som blir konsekvensen, og sannsynligvis vil utslagene bli store fra kommune til kommune. Det eneste som er sikkert er at kommunene og sykehusene for den slags skyld IKKE vet konsekvensene av reformen, men at den kan ha stor betydning for oss. Rådmannen ser ingen anledning innenfor de gitte ressursene til å øke driftsbudsjettet i særlig grad innenfor økonomiplanperioden, men vil i stede invitere til og peke på muligheter til å bruke ressursene annerledes og kreativt i forhold til endrede målsettinger. Kommunen står overfor økte utgifter til renter og avdrag som følge av et meget høyt ambisjonsnivå på investeringssiden. Dette reduserer isolert sett mulighetene til økte driftsutgifter i enhetene. Risikoen for økt rentenivå er også høyt med påfølgende større konsekvenser. Rådmannen vil peke på konsekvensene for driftsbudsjettene i årene framover og understreke at utgifter til renter og avdrag går på bekostning av driftsoppgaver og egenandeler til investeringer. Risikoen øker sterkt for betydelige framtidige nedskjæringer på driften som en følge av dette, alternativt at inntektsgrunnlaget styrkes. Øvrige faktorer som påvirker inntektsgrunnlaget er endring i folketallet, den kommunale eiendomsskatten, og statens politikk overfor kommunesektoren. INVESTERINGER Forslagene til prosjekter er i det store og hele en oppfølging av økonomiplanen vedtatt ved behandlingen i fjor. Budsjettets investeringsforslag for 2012, fremkommer i kolonnen for Rådmannen mener dette er den beste måten å fremstille sammenhengen i investeringsaktiviteten i budsjettåret og i økonomiplanperioden. Økonomiplan

6 6 Man bes merke seg at året 2012 er det som tilsvarer investeringsbudsjettet som behandles sammen med årsbudsjettet, og at det her bare tas med for oversiktens og sammenhengens skyld økonomiplanperioden er Enhetenes forslag til tiltak fremkommer i vedlegg 3 til dette heftet. Samlet utgjør forslagene 341,4 mill kr, hvorav 150 mill kr foreslås det første året (budsjettåret) og resterende 191,4 mill kr i de fire årene i økonomiplanperioden. Dette gjenspeiler et som alle kan forstå et for høyt ambisjonsnivå og for lite tålmodighet. Det gjenspeiler også et nivå som vi ikke har verken økonomi til eller organisasjon til å gjennomføre prosjektteknisk. Fremtidige kostnader ved et høyt investeringsnivå og innvirkning på fremtidig drift diskuteres videre under avsnittet Lånegjeld og er etter rådmannens mening svært viktig å være klar over. Rådmannens forslag til investeringsutgifter i budsjettet for 2012 og i økonomiplanperioden fremgår av tabellen nedenfor. Prosjektene som foreslås er forsøkt spredt utover i planperioden i den erkjennelse at vi verken har økonomi eller kapasitet til å gjennomføre alle forslagene de to første årene. Samlet utgjør rådmannens forslag hele 309 mill kr i planperioden, hvorav 111 mill kr er i budsjettet for Dette følger opp tidligere vedtatt økonomiplan og egne vedtak i særskilte saker, og er i absolutt overkant av det økonomisk forsvarlige. Rådmannen vil oppfordre kommunestyret til nøye å vurdere denne sterke aktiviteten, men finner det ikke hensiktsmessig på egen hånd å la være å ta med politisk vedtatte prosjekter uten at dette er forankret politisk. Særlig er økt rentenivå en fare i denne sammenhengen, men nivået på årlige avdrag blir også etter hvert en betydelig økonomisk utfordring. Litt nærmere om de foreslåtte prosjektene i rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Formannskap/havnestyre og kirkelig fellesråd Det avsette som vanlig ca 1 mill kr til løpende oppgradering av IKT-utstyr. Dette er nødvendig for å oppdatere IKT-utstyret jevnlig og unngå skippertaksinvesteringer. Det er ingenting å spare på å utsette en slik jevnlig oppgradering, snarere tvert om. Utgifter til fullføring av næringsprosjekter i Lundevågen og på Nordkapp kan vise seg nødvendig i forbindelse med næringsutviklingsarbeidet. Infrastruktur i store deler av området i Lundevågen er ikke på plass dersom det skulle bli nødvendig. Det gjenstår ennå innløsning av eiendommer på Vestersiden. Dette søkes finansiert sammen med Listerpakken, men dette er ikke avklart ennå. Det er som vanlig satt av kr til ekstraordinært opprusting av kirkebygg/anlegg hvert år i perioden. Avsetning til tilbygg ved Vestbygda kapell er foreslått i Økonomiplan

7 7 Turistinformasjonsskjermer og paviljong er tatt med i perioden. Kultur og oppvekst Det er satt av ca 1 mill kr til oppdatering av IKT-utstyr i skolen, og digitalt arkiv for skolen. Ny barnehage er oppført i 2015/2016, men vil være avhengig av at det er etterspørsel nok til at det er nødvendig å bygge. Det er også tatt med betydelig beløp til oppgradering av uteområder i barnehagene. Det er tatt med noen mindre prosjekter til opprusting på Borhaug og Ore skole, og et større beløp til Vanse skole i perioden. Farsund barne- og ungdomsskole ble av kommunestyret i sist budsjett vedtatt startet i 2011 med fullføring i Dette er fulgt opp i rådmannens forslag. Økonomisk et stort løft for kommunen. Utbygging av Husebyparken er tatt med innenfor et ramme som ikke øker kommunens kapitalutgifter. Dvs at man forutsetningsvis kan bygge en hall for 28 mill kr, som finansieres ved 16 mill kr i forsikringspenger, 7 mill kr i tippemidler og 5 mill kr i mvarefusjon. Kunstgressbane og eventuell rehabilitering av gressbane foreslås utført lengre ut i økonomiplanperioden. Innenfor kultursektoren er det ellers tatt med en del mindre prosjekter i perioden. Helse- og omsorgssektoren Det er viktig å opprettholde satsningen på effektiviseringsverktøy IKT, og dette er derfor med i perioden. Noen mindre boligprosjekter er også tatt med som i prinsippet er selvfinansierende. Teknisk utvalg og landbruk Til slutt nevnes at satsingen innenfor vann og avløp som er medtatt i forslaget til sammen ca 23,15 mill kr - er investeringer som finansierer seg selv over VAR-avgiftene, dvs. at abonnentene betaler for kapitalutgiftene via de kommunale avgiftene. Utgiftsnivået speiler det høye politiske ambisjonsnivået om forbedret vannkvalitet til alle abonnenter, slik at man skal unngå den brunt vann situasjonen enkelte abonnenter til tider og i varierende grad har hatt. Ellers er det tatt med beløp til pågående prosjekter og diverse mindre prosjekter. Økonomiplan

8 8 LÅNEGJELD Samlet lånegjeld inkl. forslag til låneopptak fram tom budsjettet 2011, utgjør ca 627 mill. kr (inkl. havnekassen på 30 mill kr). Foreliggende investeringsbudsjett for 2012, forutsetter et låneopptak på 75 mill kr. For økonomiplanperioden er det forutsatt lånefinansierte prosjekter for 175 mill kr, mens avdragsbetalingen er ca 25 mill kr pr år. Rentebelastningen til sammen er utregnet på basis av en rentefot på 3,5 stigende til 5 %. Det er ganske vanskelig, for ikke å si umulig, å forutsi rentenivået i perioden. Det er usannsynlig at vårt rentenivå skal bli mindre enn dette, og nivået representerer heller et minimumsnivå slik jeg ser det. Risikoen ligger m.a.o. på oppsiden. Likevel kan man si at det er en del forhold som virker utjevnende i forhold til hva slags betydning renteendringer har på kommuneøkonomien vår. For det første er forskjellen mellom innlån og samlet likviditet vel mill kr. Nettoeffekten av renteøkning vil i prinsippet falle på denne differansen. Det andre forholdet av vesentlig betydning er renteutviklingens betydning på pensjonsfondets avkastning. Her er i prinsippet innbetaling av pensjonspremie koplet til avkastning av pensjonsfondet. En renteoppgang vil følgelig påvirke pensjonsinnskuddet i forholdet til avkastningen på midlene, men utviklingen av lønns- og trygdeoppgjør er også vesentlige momenter her. Heller ikke på de områdene har kommunen noe påvirkningskraft, men må kun ta de økonomiske konsekvensene. Det tredje forhold er at betaling for tjenester m.v. som er relatert til kapitalkostnader som også reguleres i samsvar med endringer i rentenivået, vil utjamne virkningen av renteøkninger. Et fjerde forhold er renterefusjonsordning til skolebygg og helsebygg som begge reguleres iht. løpende rentesatser. Til sist, videre utlån fra Husbanken, følger løpende rente i Husbanken. Av de samlede låneopptak relaterer ca 40 mill kr seg til videreutlån fra Husbanken. Avdragene er forutsatt å være rundt mill kr pr år, som tilsvarer en gjennomsnittlig nedskrivningstid på 25 år for lånenivået tom NÆRMERE OM LÅNESITUASJONEN OG KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE LÅNEOPPTAK. Totale lån 627 mill kr hvorav følgende er helt eller delvis selvfinansierende: Tilknyttet vann og kloakk Viderelån fra Husbanken Eiendommen Farsund sykehus Havnevesen Boliger til omsorgsformål Skolebygg m/kompensasjon Totalt 120 mill kr 40 mill kr 23 mill kr 30 mill kr 29 mill kr 40 mill kr 282 mill kr Økonomiplan

9 9 Det betyr at endringer i lånerenten vil for denne del av låneporteføljen dekkes inn utenom kommunens driftsbudsjett. Total lånegjeld etter 2011: Herav selvfinansierende : 627 mill kr 282 mill kr Se for øvrig egen oversikt over renter og avdrag på lån nedenfor. SALDERING AV DRIFTSDELEN: For å vise hva utviklingen betyr for budsjettet har jeg foreslått å saldere budsjettet ved økning av eiendomsskatten. I 2013 regnes skatten fra vindmølleparken å inngå med ca 5 mill kr pr år. I 2015 og 2016 vil dette ikke være tilstrekkelig til å saldere budsjettet og det må suppleres med økt eiendomsskatt på boliger. Alternativet til dette vil være en hel eller delvis kombinasjon med å redusere driftsnivået, - eller skyve på investeringene slik at man unngår låneopptak i den størrelse som denne økonomiplanen forutsetter. I praksis betyr dette økonomiplanforslaget at eiendomsskatteøret for boliger må økes med ca 0,5 promiller i 2015, og ca 0,5 promille i 2016, til sammen 1 promille, fra dagens 3 promille. FORSLAG TIL INNSTILLING Kommunestyret vedtar økonomiplanen for i samsvar med rådmannens forslag. Økonomiplan

10 10 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT DRIFTSDEL Enhet/Programområde Rev budsjett 2011 rådmannens forslag 2012 rådmannens forslag 2013 rådmannens forslag 2014 rådmannens forslag 2015 rådmannens forslag Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Helse - Felles NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Lister barnevern Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - skjermet enhet Listaheimen - somatikk Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Hjemmetjenester sone Farsund - Livdekrona Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

11 OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR renteforutsetning: 4,2 3,5 3, , Renteutgifter Avdrag på lån Sum renter/avdrag Tall i 1 000kr Renter og avdrag og totalt i økonomiplanperioden: Utviklingen i lånegjelda i perioden: ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: Økonomiplan

12 12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER INVESTERINGSBUDSJETT 2012 og ØKONOMIPLAN INVESTERINGSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN ENHETENES KOMMENTARER Innholdsfortegnelse Enhet 12 Næring og turisme Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Enhet 17 Fellestjenester - IKT Enhet 20 Oppvekst felles Enhet 21 Barnehager Enhet 24 Vanse skole Enhet 22 Ore skole Enhet 23 Borhaug skole Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Enhet 27 Voksenopplæringen Enhet 28 Kultur og idrett Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Enhet 31 NAV Farsund sosialtjenesten Enhet 32 Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester Enhet 33 Institusjonstjenester Farsund Omsorgssenter Enhet 34 Listaheimen skjermet enhet Enhet 64 Listaheimen Somatikk Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Enhet 66 Hjemmetjenesten Farsund Livdekrona Enhet 38 Funksjonshemmede sone Vanse Enhet 39 Funksjonshemmede sone Farsund Enhet 41 Teknisk drift Enhet 45 Landbruk Enhet 12 Næring og turisme Det ble i 2008 satt i gang en stor satsing på utvidelser og utvikling av næringsområder i Lundevågen, på Nordkapp, og i Røssevika. Det trenges midler til å fortsette arbeidet med å utvikle områdene. Det foreslås avsatt 5 mill kr til dette, med oppfølging i perioden på 2,5 mill kr, hvert år men det er vanskelig på dette tidspunkt å anslå om dette vil være tilstrekkelig, og hva som kan komme inn av finansiering i forhold til salg av områder. Samtidig er det også en utfordring å nedbetale gjeld i forbindelse med opplåningene. Turisme: For å bedre informasjonen til publikum foreslås det å sette opp informasjonsskjermer i gjestehavnen, på fyret, i Borshavn, og på Nordberg. Videre foreslås en mobil informasjonspaviljong som kan brukes til alt fra messer til cruiseanløp. 16

17 Forslag til ytterligere investeringer: TRÅDLØST NETTVERK i gjestehavn og i Farsund sentrum kr i årlig lisens. Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Det settes av kr pr år til investeringer/ ekstraordinært vedlikehold innenfor sektoren, som prioriteres av sektoren selv. Vanse menighet har fremmet følgende søknad som her gjengis i budsjettdokumentene: Framtidsbygget Vestbygda kapell - søknad om kommunal del-finansiering og garanti Det vises til orienteringsmøte om prosjektet med bygging av tilbygg til Vestbygda Kapell den Lista Menighet (LM) retter denne henvendelsen til kommunen om kommunal delfinansiering og garantier knyttet til prosjektet. 1. Bakgrunn Vestbygda Kapell hadde sitt 100 års jubileum i 2010 og gjennomgikk en innvendig oppussing til jubileet. LM har i lengere tid arbeidet med planer for å bygge et tilbygg til kapellet for å kunne møte dagens behov i forbindelse med menighetens arbeid. Disse planene er nå konkretisert med utarbeidelse av tegninger av bygget og en ønsker å få bygget ferdig i Bygget er gitt navnet Framtidsbygget. Prosjektet omfattet bygging av samlingsrom for kirkekaffe og tilstelninger, toalettanlegg med handicap WC, kjøkken, kontor/samtalerom og et loftsrom for barne- og ungdomsaktiviteter. I tillegg inngår å tilrettelegge atkomst til kapell og til det tilbygget for universell utforming. Det vises til vedlagte tegninger. Det har i flere år blitt samlet inn penger til bygget. Menigheten ser behov for bygget til følgende oppgaver Kirkekaffe -møtested. Det er behov for et møtested som utvidelse av gudstjenesten for sosialt samvær og utvikling av menighetslivet til kirkekaffe, tilstelninger, møter etc, slik at det kan være en storstue og veksthus for menigheten. Videre trenger det plass for aktivitet for barn og unge under gudstjenesten til søndagsskole. Toalettforhold Dagens toaletter i Kapellet er i kjelleren og en må fysisk gå ut og rundt bygget og ned i kjelleren for å komme til toalettene. Det er ingen tilgang for handicappede. Det inngår å bygge toalettanlegg med handicap WC i det nye bygget med adgang fra kirkerommet via en ny entre. Dette betyr en tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede. Universell utforming Dagens rampe for atkomst til kapellet vil ble erstattet med heving av uteområdet slik at atkomsten til kapellet og Framtidsbygget blir tilrettelagt for universell utforming. Likeledes vil alle arealer i bygget ha universell utforming. Det vil inngå heis til 2 etasje. Trosopplæring Trosopplæringsreformen er vedtatt av Stortinget. Den innebærer at alle trossamfunn nå får ansvar for trosopplæring. Det vil også komme midler til stillinger i løpet av fra 1-3 år. Nybygget vil derfor være et viktig arbeidsredskap for trosopplæringsarbeidet med tilrettelegging av arealer og utstyr for dette. 17

18 Ungdomsarbeidet Det nye bygget vil gi mulighet til å utvide barne- og ungdomsarbeidet i Vestbygda. Ungdomsloftet i Farsund er et godt eksempel på denne type arbeid. Med tilrettelagte arealer og et godt møtested vil nybygget kunne spille en viktig rolle for ungdommen. Kjøkken med kaffemaskiner etc kan da brukes Kontorplass/samtalerom Bygget gir kontorplass for prest/diakon/organist som tilskudd til kontorer i Vanse. Kontoret vil også være et samtalerom. Storstue for Vestbygda Bygget vil med plass til over personer være en storstue for samlinger, konserter, arrangementer av ulike slag og kunne brukes sammen med skolen og barnehagen ved spesielle anledninger. Kjøkken vil være en viktig del i denne sammenheng. Det er søkt om rammetillatelse til bygging av bygget før for å kunne bygge etter reglene i TEK Innhold i bygget Bygget vil bestå av samlingsrom/ oppholdsareal med mulighet for deling i 2 rom for ulike aktiviteter, kjøkken, sanitæranlegg med HCWC, loftsrom som kan deles i flere grupperom, kontor/samtalerom, lager og teknisk rom. Bygget får fasade mot Postveien og skolen og får inngangsparti som er sammenfallende med kapellet. Bygget vil være et diakonalt møtested med følgende funksjoner: Kirkekaffe Ungdomslokale der det kan tilrettelegges for flere type aktiviteter Grupperom og arealer for trosopplæring av barn og unge Storstue for ulike møter og samlinger Bygget et utformet så fleksibelt som mulig for å gi plass til alle aktivitetene. I tilknytning til bygget vil det bli installert brannalarmanlegg som også vil dekke kapellet. Kapellet har i dag ingen brannvarsling. Bygget vil utløse behov for 5 parkeringsplasser. Ettersom aktiviteten i bygget ikke er sammenfallende med skoletid er det rikelig med parkering i området. En ser derfor ikke behov for mer parkeringsplass. 3. Finansieringsplan Kostnadene for bygget er kalkulert til 5,0 mill. kr. eks. mva. Den vesentligste kostnaden vil Lista Menighet stå for ved til sammen 4,3 millioner. Vi vil be Farsund kommune om å støtte følgende deler av prosjektet: A) Nytt toalettanlegg Vi finner det naturlig at det er kommunen som finansierer Fellesrådets virksomhet dekker kostnaden for nytt toalettanlegg. Kalkulert pris er kr B) Brannalarmanlegg Installering av brannalarmanlegg i kapellet sammen med Framtidsbygget. Kostnad kr. C) Universell utforming Anleggelse av universell utforming av atkomsten til kapellet med heving av utearealet mellom Postveien og kapellet. Estimert kostnad kr. D) Generelt kommunalt tilskudd. I og med at dette vil bli et offentlig bygg som svært mange i kommunen vil ha glede av (diakonalt treffsted, bedre ungdomslokaler, storstue m.m.) utfordres kommunen til å gi et generelt kommunalt tilskudd på kr

19 Finansieringsplanen ser dermed slik ut: 1. Kommunal finansiering av nye toaletter, brannvarsling og universell utforming kr ,- 2. Generelt kommunalt tilskudd til bygging av et bygg for barn 3. og unge i Vestbygda en storstue for alle kr ,- 4. Egenkapital ved byggestart opparbeidet av Menigheten Via diverse aktiviteter og gaver. Kr ,- 5. Låneopptak i Opplysningsvesenets fond som betales av menigheten over fast givertjeneste kr ,- Sum eks. mva. kr ,- Byggingen inngår i Fellesrådets virksomhet og moms refunderes. Lista Menighet søker kommunen om delfinansiering av de ovennevnte beløp 1-2 med totalt kr. 4. Søknad om å disponere kommunal grunn Kommunen er grunneier av arealet for det planlagte bygget. Vi søker herved om å få disponere grunnen for oppføring av bygget. Hjemmel til eiendommen blir på tilsvarende måte som øvrige kirkelige bygg i kommunen, og hjemmelsforhold ordnes i forbindelse med planlagt hjemmelsoverdragelse fra kommunen til soknet. 5. Kommunal garanti Lån i Opplysningsvesenets Fond betinger at det gis kommunal garanti for lånet tilsvarende ble gitt av kommunen for bygging av Kirketorget i Farsund 1999 og ved Kirketorget 2 i FM søker herved kommunen om garanti for lån på 2,8 mill. kr. i Opplysningsvesenets fond. 6. Drift av bygget Driftskostnader til bygget med forsikring, strøm, renhold av bygg og offentlig toalett må reflekteres i en budsjettøkning i Fellesrådets budsjett for Vi vil antyde at disse driftskostnadene vil utgjøre totalt ca kr/år. 7. Menighetsmøtet Lista Menighet hadde menighetsmøte den med 60 deltakere og vedtok mot en stemme å bygge bygget. Lista Menighetsråd har etter dette fattet formelt vedtak om å oppføre bygget. Biskopen er orientert om prosjektet og har stilt seg positiv til prosjektet. Lista Menighetsråd imøteser en positiv behandling av denne søknaden. Enhet 17 Fellestjenester - IKT Investeringer for 2012 vil i hovedsak være utstyr for nettverksdrift (serverpark m.m.). Enhet 20 Oppvekst felles Det er valgt å satse på en videreføring av IKT-prosjektet i skolesektoren. Utfordringen med et tidsmessig og digitalt arkiv i skolen tas over de neste to årene. 19

20 Enhet 21 Barnehager 4 Oppgradering av uteområder, kommunale barnehager På bakgrunn av slitasje og lekeplasstilsyn er det behov for å skifte ut lekeapparater ved kommunale barnehager. Det er i tillegg behov for å skifte ut sand med støtdempende matter. Denne investeringen ble påbegynt i 2011 og 2 halvdel skal utbedres i Prosjektnr Kostnadsoverslag: Barnehage Hva Kostnad Borhaug Rutsjebane Borhaug Lekeapparat Borhaug Runsestativ Sunde Runsestativ Sunde Sandkasser Sunde Diverse lekeapparater Sunde Støtdempende matter Borhaug Støtdempende matter Renovering av gamlebygget, Borhaug barnehage: Dette prosjektet må sees i sammenheng med LØA. Gamlebygget på Borhaug barnehage er et eldre bolighus som sist ble renovert da huset ble tatt i bruk til barnehage i Noe innvendig oppgradering i 1. etg. har blitt foretatt i forbindelse med renovering av LØA. Bygget har behov for en vesentlig renovering for å kunne imøtekomme dagens krav til barnehagelokaler. Det gjelder ventilasjon, isolering, utskifting av vinduer, gulvbelegg, grovgarderobe, personalavdeling mv. Oppgradering av kjøkken og garderober, Sunde barnehage: Ved Sunde barnehage har kommunen etter at barnehagen ble bygget utvidet godkjent barnetall. Dvs. at barnehagen nå har langt flere barn enn det som kjøkken og garderober med mer er dimensjonert ut i fra. Kjøkken må bygges om og utvides for å få plass til tilstrekkelig antall skap, ekstra komfyr og oppvaskmaskin, benkeplass med arbeidsplass for både barn og voksne mv. Garderobehyller og skap har gradvis blitt utvidet. Ny barnehage: Ny barnehage planlegges bygget for å kunne imøtekomme ytterligere etterspørsel etter barnehageplasser el. eventuelle endringer i barnehagesituasjonen. Ut i fra dagens situasjon er det ikke aktuelt å bygge ny barnehage. I hht Lov om barnehager 8 har kommunen ansvar for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen. Kommunen må av den grunn være forberedt på at utbygging av barnehage i kommende økonomiplan periode kan bli en realitet. Anslått kostnad: kr

21 Enhet 24 Vanse skole Remebygget og Pennebygget, vindu utbedring: I 2010 og 2011 ble enkelte rader med vinduer skiftet ut, men her gjenstår det fortsatt vinduer som må skiftes ut. Det er derfor ønskelig å fortsette dette arbeidet og starte opp et nytt prosjekt som en forlengelse av det oppstartede arbeidet for å komme i mål med hele bygget. Gymsalbygget, dusjanlegget, garderober utbedring: Dusj og garderobeforholdene tilknyttet gymsalen er totalt nedslitte. Kommunestyret vedtok å omdisponere midler fra Gulbygget på kr for å framskynde dette prosjektet da dette var svært nødvendig. Dette prosjektet er startet opp med befaring og innhenting av anbud. Ansvarlig her er teknisk. Pga andre prosjekter for teknisk etat så vil kostnader på dette ikke løpe før i Ombygging/renovering av Gulbygget ved Vanse skole: Det var foreslått å sette av kr i nevnte omdisponeringsvedtak. I følge teknisk etat vil en renovering av adm. avd. og garderobe ved Vanse skole ha en kostnadsramme på ca Adm. avd. ved Vanse skole har i dag en rekke mangler som må rettes opp, f. eks har bygget ikke ventilasjon. Personalet har dårlige garderobeforhold og administrasjonskontorene trenger å oppjusteres ihht lydforhold, ventilasjon og plassering. BHT har også kommentert temperaturforholdene i dette bygget og spesielt i forhold til solskjerming. Dette beløpet er vanskelig å estimere en korrekt kostnadsramme siden prosjektet gjelder renovering av et gammelt bygg. Parkeringsplass utvidelse: Vanse skole har i dag store parkeringsproblemer. Dette er forhold som vi er nødt til å legge inn i økonomiplanen. Det er kun lagt inn et estimert beløp på kr da vi vet lite om de reelle kostnader her. Vi ser for oss at dette prosjektet må gjøres i forkant av eller samtidig med ombyggingen av Gulbygget. Enhet 22 Ore skole Ore skole har et flott uteareal naturmessig, men det trenger stadig vedlikehold og oppjusteringer for å fremstå som attraktivt for elever og for lokalbefolkningen i skolekretsen med ulike aktivitetsmuligheter. Foreldreutvalget og foreldrene har også skoleåret 2010/2011 lagt ned uttallige dugnadstimer for skolen og uteområdet. Planen for uteområdet er ikke ferdigstilt, og skolen trenger flere midler til å gjøre dette ferdig. Det blåser ofte på Lista og Ore skole ligger vindig til. Ved skolens hovedinngang så merkes nordvesten enormt, og det er ikke sjeldent. Vi ser for oss at det bygges en vindavskjerming på taket over hovedinngangen, for å skjerme elevene for vinden når de har friminutt. Skolen trenger et sted hvor en har mulighet til å søke ly for vinden. Ni lærere sitter sammen på ca. 30 m2, som er lærernes arbeidsrom. En kan stille seg spørsmålet, hvilke andre yrkesgrupper hadde godtatt dette? 21

22 Det oppleves for lite i forhold til hvor mye tid de bruker på for og etterarbeid på arbeidsplassen sin. Det er vanskelig å diskutere saker uten å forstyrre andre, og det er liten kontorplass med tanke på pult, pc-plass og hyller for den enkelte, selv om vi har prøvd å utnytte plassen så godt som mulig. Lærerne føler på at dette er vanskelig og jeg merker som leder at dette til tider er et irritasjonsmoment. Vi håper at dere prioriterer våre ønsker og anmoder om at dette blir tatt inn i investeringsbudsjettet for Enhet 23 Borhaug skole Vi har 2 områder vi trenger hjelp til utover drift. Område 1: Det har skjedd mye i og rundt Borhaug skole. Nytt lekeapparat, nye bygg (Brastad), ballbinge, fotballbane, gammel/ny beplantning, gamle/nye stier, gammelt/nytt utelys, borger/skråninger osv. Nå ruster teknisk/vegvesenet opp trafikkadkomsten til skolen med fortauer, busslomme etc. Behovene endres, også våre. Trivselsprosjektet, som er innført i Farsundsskolen, trenger mye mer plass enn det vi har nå. Samordning av de ulike bygg, uteområder, belysning etc., krever ideer av andre utenfor skolen. Vi trenger hjelp til helhetstenking av skoleområdet i et prosjekt: Oppgradering av uteområdet -Borhaug skole kr Område 2: Komfyrene på husstell er utrangert og til dels farlige. Nye komfyrer kr Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Kostnader på kr for 2011, er overført til 2012 i henhold til kommunestyrevedtak. Enhet 27 Voksenopplæringen Vi har ikke vann og avløp i klasserommene, og derfor ikke en vask til å vaske seg i, skylle svampen osv. Dette fører til at vi må ha ei bøtte med vann i hvert klasserom for å vaske av tavla. Dette er svært upraktisk, og medfører en praksis jeg aldri har sett i et klasserom tidligere. Vi ønsker å montere en vask med blandebatteri i hvert klasserom, og da trenger vi vann og avløp. Disse forholdene hadde neppe blitt akseptert i en grunnskole. 22

23 Enhet 28 Kultur og idrett Reparasjon av svømmegarderober i Listahallen: Det har lekket fra svømmegarderobene ned i styrkerommet i Listahallen i mange år. Lekkasjen er nå omfattende og en tilstandsrapport sier at det trengs en utbedring av skadene i garderobegulvene omgående. Utbedring er kalkulert til kr Søknad om forhåndsgodkjenning av reparasjonen er oversendt kulturdepartementet og det søkes om en spillemiddelfinansiering på 50 %. Alcoa Miljøpark kunstgress: Hovedanlegg for fotball skal flyttes til Husebyparken og det skal bygges minst en ny kunstgressbane. Da det er usikkert hva kostnadsoverslaget for total utbygging vil bli er det satt opp et estimat. Det vil søkes spillemiddelfinansiering når anlegget er ferdig prosjektert. Flerbrukshus: Restfinansiering av flerbrukshuset er økt opp, men det er usikkert hvor mye sluttsummen på utbyggingen blir. Bygdebok Spind: Følger vedtatt finansieringsplan. Tribune Eilert Sundt hallen: På grunn av sikkerhet kan det ikke brukes stoler på tribunen. For å bedre bruken av tribunen er det planlagt å bygge et trinn langs veggen eller sikre tribunen i forkant. Tilrettelegging av turstier/sykkelveier: Det er et stort og stadig økende behov for tilrettelegging, merking, rydding og informasjon. Skilting av attraksjoner: Det er et stort behov for å skilte attraksjoner arbeidet gjøres i samarbeid med blant annet Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen. Man bestreber en enhetlig skilting. Oppgradering merking av bøker i biblioteket: RDFI-merking av bøkene må inn og prosjektet kan ikke deles. Investeringen er satt opp til 2014, men avhengig av utviklingen på feltet vil den kanskje måtte flyttes til Det er videre satt inn en investering til innkjøp av bøker til barnehagene, lesefrøprosjektet, slik at alle barnehagene kan ha et tilbud med barnebøker. Oppgradering av badehuset / utvikling av Naudodden: Kommunen samarbeider med Badehusets venner om arbeidet med å tilrettelegge badehuset for alle slags brukere samt utvikle tilbudet ut fra en plan. Badehuset er en attraksjon for våre turister et stort aktivum for byen. Badehusets venner samarbeider med Farsund motorbåtforening om utvikling av hele området. Det er foreslått en større investering i 2013 for å ferdigstille av dette unike maritime miljøet. 23

24 Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Fortsette med nødvendig IKT satsing for mer effektiv bruk av ressursene. Kunne møte de oppgaver som fremgår i samhandlingsreformen blant annet ved innkjøp av Web basert Individuell plan. Implementering av meldingsløftet vil kreve ekstra investering bl.a. i konsulenthjelp. Enhet 31 NAV Farsund sosialtjenesten Boliger til vanskeligstilte: Det foreligger en vedtatt plan for boligssosialt arbeid hvor det fremgår at kommunen har et stort behov for boliger til de som ikke klarer å skaffe seg boliger selv av ulike grunner. Det legges opp til å bygge eller kjøpe brukt en bolig pr. år fremover. For 2012 er det stort behov for å bygge en tomannsbolig. Enhet 32 Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester To - tre nye boliger med bemanning innen psykisk helse Utredning inneklima Utredning heis BOLIGER: Det er søknader og etterspørsel etter bemannede boliger. Det er nødvendig i fht til kortere eller lengre tid for trening, rehabilitering og ettervern. Per i dag er det Sundeveien 8 med 5 leiligheter som kommunen har. Dette er for lite. Boligene bør helst ligge så nær Sundeveien som mulig for å utnytte personellressursene der. Det må igjen presiseres at det er behov og etterspørsel etter dette, og vi har erfart store utfordringer med å få til en god nok oppfølging til enkelte brukere pga. boligsituasjonen. HMS: Medarbeiderundersøkelsen gir grunnlag for bekymring i fht inneklima både i Sundeveien 8 og på helsestasjonen/familiesenteret. Dette er ikke noe nytt, tidligere målinger viser også dette. I løpet av de nærmeste månedene vil det bli foretatt nye målinger, og de vil bli utført av Bedriftshelsetjenesten. Dette er for oss et viktig arbeid å prioritere og til det trengs også et økonomisk handlerom. HEIS: På helsestasjonen foregår det stor aktivitet, også i 2.etasje der familiesenteret holder til. Problemet er at det mangler heis og dermed blir noen diskriminert og får ikke det samme tilbudet som en motorisk funksjonsfrisk person. Det er av vesentlig betydning å få utredet mulighetene for heis. 24

25 Enhet 33 Institusjonstjenester Farsund Omsorgssenter Hjelpemidler til bruk i institusjon: Det er nødvendig å kunne stille med egne ressurser av hjelpemidler i en korttidsavdeling. Det være seg heiser, personløftere, rullestoler, gå- og rullatorer. Tyngre pleietrengende fordrer disse hjelpemidlene for at pleiepersonalet skal kunne forebygge skader etter løft mv. Institusjonen har vært i drift i 10 år. Og det trengs fornyelse av inventar, spesielt på felles arealer. Hovedrengjøring er en påtrengt oppgave som det ikke er rom for å imøtekomme kostnader på i stramt rammebudsjett. Snøfreser vil være vesentlig for å imøtekomme stadig mer snørike vintre med muligheter for å lette adkomst til og fra der brøytebilen ikke når fram/eller legger fra seg store brøytekanter. Også for å holde evakueringsmuligheter åpne er dette viktig. Kjølestransport av middagspakninger til hjemmeboende er et krav i forhold til nedkjøling av lasterommet i transport middelet. Beredskap av senger skal være inntil 3 senger. Vi har f.t. 1 seng som er inntakt. Derfor søker vi ekstramidler til to til. Kombidamper kjøkkenservice må fornyes. Oppfølging av tidligere investeringer har vært: Hjelpemidler, inventarfornyelse og kombidamper. Enhet 34 Listaheimen skjermet enhet Vi mangler mye utstyr, har og vil fortsatt ha et godt samarbeid med somatisk enhet Listaheimen med å dele på utstyr. Men med samhandlingsreformen i tankene ser jeg at det blir enda større behov for å ha eget utstyr raskt tilgjengelig. Hjelpemidler og utstyr: 1 seng a Kr. 1 personløfter a Kr. 1 sara heis a Kr. 1 Stolvekt a Kr. 1 O2 Konsentrator a Kr. 1 EKG apparat a Kr. 2 Hvile stoler med hjul a Kr. 1 Vaskemaskin a Kr. 1 Tørketrommel a Kr. 1 Kopimaskin a Kr. 2 Nye datamaskiner a Kr. 2 Data bord a Kr. 2 trillebrett a Kr. 25

26 4 spisebrett a Kr. Sum Kr. Det er på høy tid å få byttet ut spisestoler på skjermet enhet. De gamle har helt klart gjort sinn nytte og litt til. Mange stoler er svært slitte, videre er det ikke egnet vaskbart stoff i forhold til uhell med både urin og avføring, noe som ikke er unormalt i vår drift. Så av hygieniske årsaker er det nesten ikke lenger forsvarlig å bruke disse møblene. Spisemøbler: 32 spisebordstoler a Kr. Oppvask maskinene vi har i dag er 2 år gamle, men fungerer ikke godt nok, de vasker ikke rent, de er rett og slett utslitt (ikke så rart etter 2 år når de blir kjørt brukt 3-4 ganger i døgnet). I en privat husholdning går maskinen kanskje 3 ganger i uken. Med fokus på ernæring, og ønske fra kjøkkenet om at vi ikke bestiller mat mer enn to dager i uken, så har vi behov for mer kjøleplass. Har gamle komfyrer på rød og blå side, tenker det er på tide å investere i en ny i år. Diverse kjøkkenutstyr: 3 oppvaskmaskiner a ca Kr. 2 kjøleskap a ca Kr. 1 Fryseskap a ca Kr. 1 komfyr a ca Kr. Sum Kr. Vi har i 2011 gjort en del grep i forhold til ute områdene, så nå trenger vi benker og bord. I tillegg er det et behov for å sette opp en tett vegg for å hindre utsyn og innsyn til den ene hagen. Dette for å skjerme beboerne som bor der. Oppfiksing av uteområde: Tett vegg (skjerme beboere blå side) Kr. 4 solide benker til å skru fast a Kr. 2 solide bord til å skru fast a Kr. Sittegruppe (hagemøbler) Kr. Sum Kr. Pga. ny vaskeri avtale under utarbeidelse vil det trolig bli behov for noe mer utstyr enn vi har i dag, og oppfiksing av skyllerommene. Dette vil være en investering for fremtiden, da utgiftene til leievask trolig vil bli betydelig redusert på fellesbudsjettet. Oppfiksing/mulig utvidelse av skyllerom: Oppfiksing/endre innhold struktur Nye stativer (syrefast) til tøy sekker Nye tilpassede benker (syrefaste) Sum Kr Kr Kr Kr. 26

27 Enhet 64 Listaheimen Somatikk Vi ser at vi trenger diverse medisinsk utstyr: 2 senger kroner 2 personløfter kroner 2 saraheiser kroner 2 O2 konsentratorer kroner 1 sug kroner 1 smertepumpe kroner 2 intravenøs stativer kroner 1 blærescanner kroner Inventar og utstyr trengs også: 4 trillebord kroner 2 spisebrett kroner Stoler og pulter til møterommet vårt kroner 2 lerret, 2 prosjektorer, 2 datamaskiner kroner 2 oppvaskmaskiner kroner ( må være raskere og mer driftsikre enn de vi har i dag) 3 hvilestoler med hjul kroner ( dag brukerne på aktivitets avdelingen må hvile) Nye stativ til skittentøy kroner Budsjettrammen vår er stram. Skal jeg få mulighet til å handle inn nødvendig utstyr, så må det på investeringsbudsjettet. Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse 5 Styrking av kompetanse Tjenestedekningen i virksomhetsplanen tar sikte på at brukere skal trygghet, forutsigbarhet og respekt i forholt til tjenestetilbudet. Muligheten til å ivareta sin egenomsorg. Tjenestekravene som fremgår i lov om sosialtjenester. Lov om kommunale helsetjenester. Kvalitet i pleie og omsorgstjenester. Utviklingskravene er å forhindre klagesaker. Forhindre avvik. Tilfredstilte brukere. Alle får tilnærmet hjelp ut fra egneevner/ressurser. Samhandlingsreformen gjør at hjemmetjenesten må styrke kompetansen, spesielt styrke sykepleier kompetansen slik at enheten kan ta motta brukere som blir ferdigbehandlet tidligere enn før. Hjemmetjenesten må også være i stand til å gjøre oppgaver i hjemmet slik at en kan i samarbeid med legene forhindret innleggelse i sykehus. For å kunne jobbe mot dette målet må sykepleier kompetansen opp. Må også kunne ha muligheten til fortløpende å styrke kompetansen på de som er ansatt i enheten. En må kunne sende ansatte på kurs og på hospitering ved sykehus. Slik at de kunne klare å mestre/ bli trygge på de utfordringene som samhandlingsreformen blir for kommunen. 27

28 Det er meget vanskelig på forhånd å beregne behovet for våre tjenester, spesielt i forbindelse med terminalpleie i hjemmet. Økende antall av pårørende som har omsorg for pleietrengende i hjemmet, som ofte i samarbeid med hjemmetjenesten. Dette medfører at behov for avlastning er stigende men igjen vanskelig å beregne. Midler for ekstrahjelp er nødvendig både på hjemmesykepleien og praktiskbistand da begge gruppene samarbeider om et tilbud til pasienter. Det er stadig flere som ønsker avlastning i hjemmet. For å kunne oppnå de tjenestekrav som fremgår av virksomhetsplan har enheten måtte bruke ekstravakter i For å kunne få budsjettet for 2012 i balanse for Enhet hjemmetjeneste sone Vanse har det vært nødvendig å redusere posten ekstravakt. Enheten har siden høsten 2009 hatt behov for i hjemmesykepleien å øke bemanning på både dag/kveld. Har på budsjett for 2012 økt grunnbemanningen for midler som enheten ble tilført i forbindelse med at samhandlingsreformen trer i kraft i 2012, samt ved å redusere ekstravakt posten er kraftig. Hjemmesykepleien er uforutsigbar det er derimot et mål om en reduserer ekstravaktene ved å øke grunnbemanning. Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Kommentarer Jeg har skrevet ned forslag til investering i hjemmetjenesten. Vi har svært høyt sykefravær så de første punktene kan være med og sikre trygghet i deres arbeidshverdag. Spesielt belysning rundt bygninger. Er klar over at kommunen sliter økonomisk, men mener punktene kan være med og redusere sykefraværet som er en stor utgiftspost hos oss. Antall kroner totalt til investering i hjemmetjenesten: Flombelysning på hjørnet av legevakt Motorvarmer til 6 biler Carport til 6 biler Maling av inneareal Flombelysning Uteområdet ved inngang til hjemmetjenesten og legevakt er lite belyst. Derfor er det ønskelig med flombelysning på to av hjørnene på bygningen. Mener det er viktig grunnet mer trygt for personalet. Spesielt kveld og natt arbeidere har ikke følt seg trygge grunnet inngang på baksiden av bygget har vært mørklagt. I tillegg starter vi opp med tjenester for LAR brukere i samme inngang som natt og kveldsarbeidere. Pr dags dato står det lysstolper / men gir ikke noe større lys. Behov for lys ved inngangsdør til legevakt/hjemmetjenesten og baksiden ved dagpost dement som er vår inngangsdør på kveld og natt. I tillegg er innbruddsalarm plassert der. 2. Motorvarmer Ønskelig med motorvarmer til bilene til vinteren. Går noe tid vekk til skraping av vindu og til varmeapparat fungerer. Hjemmetjenesten kommer da raskere ut til brukere. 3. Carport til 6 biler Ønskelig at biler kan stå under tak. 28

29 Lettere for personalet, unngå brøyting rundt bilene i tillegg til nedising. I tillegg til rengjøring av bilene, kan bli gjort under tak. Lite parkeringsmuligheter, der parkeringsplasser til hjemmetjenesten ofte blir brukt av andre besøkende. 4. Maling av inneareal Maling av vegger i gang og kontorer i hjemmetjenesten - Grunnet mørke og trange ganger - Flere år siden det ble gjort noe i hjemmetjenestens lokaler. Enhet 66 Hjemmetjenesten Farsund Livdekrona Utskiftning av utslitte møbler ved fellesrom i boligene: Hvilestolene ved dagligstuene er nå utslitt og må skiftes ut for å sikre beboernes behov. Pr i dag er noen av stolene allerede fjernet fordi de ikke var trygge å sitte i for de eldre. To TV apparater ved stuene er også ute av drift og må erstattes. Alarmsystem /sender for trygg oppfølging av beboere med senil demens: Ved boligene har vi nå beboere med senil demens, noe som er en utfordring med tanke på kvalitetssikring for den enkelte siden vi ikke er en skjermet enhet. For å trygge beboerne ser vi etter løsninger som kan benyttes som kvalitetssikring der man har senil demente som ikke skal låses inne for å tas vare på. Vi har nå behov for å ta en anbudsrunde og å gå til innkjøp av sender med alarmsystem beregnet for dette. Pris på dette har jeg ikke konkret foreløpig. Se gjerne linken med filminnslag her: Innkjøp av hjelpemidler / senger for å møte samhandlingsreformen: Grunnet behov for å være raskt klare til å ta imot sambygdinger fra sykehusopphold, er det behov for å ruste opp hjelpemiddelparken vår; antall sykesenger, rullestoler, rullatorer, personløftere med mer, konkret utstyr som er avgjørende at vi har på plass i løpet av de 24 timene vi har på oss til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Siden ergoterapeuter og ansvarlige for utlevering og oppfølging av hjelpemidler er ansatt i resultatenhet 66, ser jeg det som viktig å spille inn dette investeringsbehovet Farsund kommune har. Dersom ikke kommunen har midler til dette tilgjengelig, kan man vurdere å bruke noe av midlene kommunen får tilført konkret grunnet innføring av samhandlingsreformen. Investering her kan med stor sannsynlighet medføre reduserte utbetalinger til sykehus i 2012 grunnet manglende tilgjengelig utstyr klart på kort varsel. Kommentar ellers: Samhandlingsreformen vil vi gjerne møte med oppbrettede armer for å redusere antall liggedøgn på sykehus for Farsunds innbyggere. Det å benytte noe av midlene kommunen får tilført grunnet denne endringen av ansvarsfordeling og oppfølging av syke personer i følge samhandlingsreformen, tenker jeg vil være en god investering. Forebygging ved spesielt å øke bemanningen med friske stillingsmidler spesielt ved hjemmebaserte tjenester Farsund Sone 1 og Vanse sone 1 tenker jeg vil være vel anvendte kroner. Muligheter til å øke tilbudet ved ulike dagtilbud må vi også tenke konkret på som viktige virkemidler for å forebygge sykehusinnleggelser av spesielt den endre befolkningen. 29

30 Med ønske om et spennende budsjettår for Enhet 38 Funksjonshemmede sone Vanse Prosjekt: Nye boliger ved Minde bofellesskap: Det ble i økonomiplanen for 2008, 2010 og 2012 avsatt prosjektmidler på til sammen Kr Byggeprosjektet av 4 nye boenheter ved Minde bofellesskap, jf. Boligsosial handlingsplan er vedtatt i september 2010 med kr i Kommunestyret. Det har vært avhold et prosjektgruppemøte i vår 2011 med påfølgende kartlegging/ planleggingen i høst. Det viser seg gjennom beregninger/kalkuleringer av ekstern rådgiver og teknisk etat at avsatte prosjektmidler ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre byggeprosjektet. Derfor er prosjektmidlene i samråd med teknisk etat foreslått økt med Hele byggeprosjektet er anslått på å koste kr (prosjekteringsmidler). Behov for nye, tilettelagte boliger for unge mennesker med utviklingshemming er klart dokumentert. Det er også stort behov for en leilighet til bo trening og avlastning. Enhet 39 Funksjonshemmede sone Farsund Uteareal Byggeklossen: Prosjektet søkte om kr i siste års budsjettbehandling og fikk tildelt kr i 2011 og ytterligere kr var lagt inn i økonomiplanen for 2012 Da prosjektet må løses med alt arbeid under ett er dette ikke kunnet påbegynnes enda. Håper at restbehovet på kr kan finansieres i 2012 slik at prosjektet kan fullføres tidlig vår Prosjektet er en stor kvalitetsforbedring for brukerne av Byggeklossen og for de ansatte som har ansvar for tjenestene til barna. Utbedring av kontor for Mosvold bofellesskap/byggeklossen: Prosjektet fikk tildelt kr i 2011 men beløpet synes å være for lite da det er tilkommet kvalitetskrav for ventilasjon som bare i liten grad var medtatt i tidligere kalkyler. Det er derfor foreslått ytterligere kr i Prosjektet er påbegynt nå i september måned. Kontorfunksjonen ivaretar en samlet løsning for enhetsleder, fagledere og merkantil. Bedrer også funksjonaliteten for de ansatte ved Mosvold bofellesskap. Enhet 41 Teknisk drift Asfaltering av veier for å redusere driftsutgifter. I år har vi valgt å asfaltere en del utsatte strekninger der det har vært mye utrenning og store skader det siste året. Det vil i mange tilfeller være snakk om bakker og ikke hele strekninger. Egen sak med prioritering legges frem for teknisk utvalg. 30

31 Kr Utskifting/nye av vannledninger er en sak som har foregått over flere år og er en kontinuerlig prosess. Det er en del ende ledninger som skal bli koblet sammen slik at det blir rundkjøring. (pålegg fra næringsmiddeltilsynet). Noen strekk må skiftes ut pga flere ledningsbrudd og svært dårlig vannkvalitet. Det har vært stort fokus på dette temaet i år og teknisk utvalg har fremskyndet investeringene med over 1 år. Det vil bli en del store investeringer i Videre skal det saneres/utvides en del områder med avløp og da tar vi vann med for å spare kostnader. Kr Utskifting av dårlige kummer er en kontinuerlig prosess. Kr En del av pumpestasjonen er 25 / 30 år trenger å skiftes ut. Og en del av ledningsnettet trenger også utskiftning som har overskredet sin levetid. Her har vi planer om flere store investeringer i 2012, jeg nevner følgende: Borhaug går, Kjørrestad, Mosvoldøygarden, Kirkegaten og en masse mindre prosjekter. Kr Gatebruksplan er et prosjekt som er vedtatt og det er et arbeid på gang. Foreløpig er det ingen kostnadskalkyle så dette er en del finansiering. Kr Vi begynner å få en bedre standard på bilparken. Vi må skifte ut Lundbergen som er en multimaskin. Den brukes til brøyting, feiing, utsetting av brøytestikker, reparasjon av asfalt, av og pålasting og en masse annet. Nå er maskinen i en slik kondisjon at vi bruker kr til kr årlig i reparasjon. Vi er i en fase hvor vi innhenter anbud og ser hvor mye vi kan få for vår maskin i innbytte. Anslått pris ca kr til kr Vi har 3 stk biler som er klare for avskilting eventuelt store reparasjoner. Disse bilene er mer spesialbiler liten lastebil, firhjulstrekket varebil for krevende oppdrag og en bil til teknisk drifts administrasjon. Kr Brannsikring av kommunale bygg er en kontinuerlig prosess. I år vil det være spesielt behov for branntegninger. kr Vi trenger videre en rekke med garasje for å få in alle bilene og utstyret. Dette utstyret forfaller pga lagring utendørs og de årlige driftskostnadene for å holde dette utstyret i drift er store. Videre er området nå innfalsporten til det nye industriområdet og det ser ikke bra ut med alt kommunalt utstyret som står ute. Kr Nyanlegg gatelys er en kontinuerlig prosess og blir prioritert etter søknad. kr Oppgradering av gatelysnettet. Dette er en prosess som er tvunget frem pga endring av regelverket. Nå må alle gatelys ha egen måler og jordfeilbryter. Som en følge av denne forskriften, regelendringen må en del av de gamle armaturene skiftes ut, de ikke tilfredsstiller dagens krav. 31

32 kr Trafikk og miljøtiltak er også et arbeid som har vært over flere år og er et tiltak for å bedre trafikksikkerhet og miljø i kommunen. I år har vi også fått inn en del henvendelser og pålegg fra teknisk utvalg om utredning av behovet for autovern. Vi har vurder behovet og fremla en liste for teknisk utvalg med prioriteringer av de utsatte strekningene det er flere strekninger som ikke ble dekket grunnet bevilgningene. Videre ønsker ny buss parkering ved Borhaug skole. kr Sikring av tiltak i tur og frilufts områder har foregått over flere år og er en kontinuerlig prosess. Kr Del finansiering av Røssevika industriområde prosjektet og estimert kostnader for de neste årene. Kr Drifts overvåkning er et prosjekt som har forgått over flere år. Her holder vi på med å få alt inn på fjernovervåking. Vi jobber nå med å få overvåkingen over på en web basert løsning som vil hjelpe oss i den daglige driften. Kr Oppgradering av bruer er svært påkrevd. Vi har hatt en revisjon kontroll av alle kommunens bruer og kulverter. Se egen rapport. Ut fra denne rapporten må vi oppgradere en masse bruer da de ikke tilfredsstiller statens vei norm. I verste fall kan vi komme i økonomisk erstatningsansvar. Kr fordelt over to år. Kr Det er fra NVE et pålegg ang rehabilitering av Skidvanns dammen. På nåværende tidspunkt er det umulig å estimere totalkostnadene for rehabiliteringen. Rehabiliteringen estimert til kr totalt. Konsulent er engasjert og anbudsdokumenter vil foreligge i løpet av året. Eventuelle endringer grunnet anbudet må vi komme tilbake til. Kr Klevelandsvann dam blir revurdert i Ut fra denne revurderingen er det estimert utbedringer i størrelses orden. Kr Renere Lista fjorder er et prosjekt vi har forpliktet oss til og utgiftene anslås til. kr Oppgradering av veier. En del av kommunens veier tilfredsstiller ikke dagens krav til fremkommelighet. Bilparken er blitt større og tyngre. Særlig traktorer og lastebiler som trenger oppgradering av enkelte strekninger for at de skal komme frem. Kr Ekstraordinært vedlikehold. Følgende bygg trenger store påkostninger. Herredshuset Vanse 32

33 Herredshuset Vanse er lagt ut til lag og foreninger og det er ikke tilrettelagt i tilstrekkelig grad. Alle rom trenger en oppgradering. Kjøkkenet er planlagt ombygd til te kjøkken for å anrette mat. Videre er det planlagt oppbevarings rom for lag og foreninger i loftsetasjen (leiligheten). Kjelleren er lånt ut til husflidslaget og de foretar selv investeringen ved ombyggingen. Hele huset trenger nytt nøkkelsystem. Videre skal det installeres et SD anlegg for kontroll og økonomisk kjøring av varme. Estimert kostnad kr Festsalen Kjøkkenet til festsalen trenger en total oppgradering med ny innredning og ny vaskemaskin. Estimert kostnad kr Presteboligen Farsund Ny garasje i Markeveien pålegg i følge rapport fra boligombudet. Kr Nordtun. Taket lekker flere steder og er et gammelt asbestbølge tak. Må ha asbestsanering av gamle plater, nytt under tak og nye taktekking. Kr Ekstraordinært vedlikehold Buffer til å ta ekstraordinære utgifter. Kr Enøk tiltak i bygningsmassen. Det er planlagt SD anlegg i alle skoler i løpet av året. Det vil redusere driftskostnadene og bedre inne klimaet. Videre er det behov for visse tiltak som oppgradering av vinduer, dører, ventilasjon, etterisolering osv. Kr Enhet 45 Landbruk Investeringsbudsjett: Oppgradering skogsveien til Laundal - Røynås: Lista jordskifterett har i saken om kommunens veirett til sin eiendom Laundal fastsatt at kommunen skal oppgradere atkomstveien til bruket innen Det er inngått avtale med entreprenør med byggeperiode; Det er avsatt midler til dette i tidligere økonomiplaner og det er ytterligere behov for kr i Tiltaket har fått tilsagn om statstilskudd til skogsvei på kr Økonomiplan: Enhetens nytilsatte naturforvalter leies ut som prosjektmedarbeider i Sørnorsk kystnatur (80 % av stillingen). Dette prosjektet avsluttes og innen da må kommunen ha engasjert seg i oppfølgende eller tilsvarende prosjekter som kan finansiere deler av stillingen og/eller øke driftsbudsjettet for å beholde den ressursen. 33

34 Building the Brooklyn Bridge I tillegg har denne søknaden kommet til Farsund kommune i forbindelse med budsjettet: Anmodning til Farsund Kommune om forprosjektering av kommunens arealer i forbindelse med Building the Brooklyn Bridge prosjektet. Herværende brev bes fremlagt for kommunestyrerepresentantene før kommunestyremøtet tirsdag 15 november. Ved formannskapsmøte tirsdag 1 nov. presenterte vi skisser med forslag for utvikling av Brooklyn Square i Vanse. Videre prosjektarbeid ble foreslått gjennomført som et offentlig-privat samarbeid for å sikre samkjøring med hensyn til praktiske løsninger og det visuelle helhetsinntrykket. Signalene vi fikk var udelt positive og vi fikk følgende oppfordringer fra formannskapet: Vi ble oppmuntret til å jobbe mer kreativt med planene. Vi ble oppfordret til å integrere større deler av bydelen i planene rent konkret parkeringsarealene mot Vanse bekken og infrastrukturen rundt kvartalet. Vi ble bedt om å presentere et budsjett for videre planprosess. Vi foreslår en 2 trinns prosess som i all hovedsak blir gjennomført i løpet av Trinnene består av: 1. Trinn 1 Forprosjekt hvor vi i prosjektgruppe arbeider kreativt med å utvikle ideer for omtalte områder i samarbeid med arkitekt / designer. Forberedelse av søknader om BRA midler og hovedprosjektmidler fra Innovasjon Norge m.m. til installasjoner utledet av ideer knyttet til kunst/design/varemerkebygging. 2. Trinn 2 Resultatene av trinn 1 legges ut sammen med anbudsforespørsel om totalprosjektering / ferdige bygge tegninger og budsjetter til arkitektbyråer. Ferdigstillelse av søknader til dekning av installasjoner. Målsetting 50% ekstern dekning av installasjonene. Utfra erfaringer med tidligere kommunale prosjekter har vi stipulert følgende kostnader og anmoder kommunestyret om å innlemme kostnadene i kommunens investeringsbudsjett for 2012: Budsjett - Building the Brooklyn Bridge ( BTBB) Kostnader Finansiering Trinn 1 Trinn 2 Designer / arkitekt Farsund Kommune kr kr Designer / arkitekt BTBB - prosjektmidler kr kr Prosjektarbeid Egeninnsats - BTBB prosjektgruppen kr kr SUM kr kr SUM TOTAL kr Vi ser frem til et eventuelt prosjektsamarbeid og håper at kommunestyret ser de muligheter som åpner seg med tanke på markedsføring av produktet Det Amerikanske Lista og for videre utvikling av kommunens handel & service bedrifter i den sammenheng. Vennlig hilsen På vegne av prosjektgruppen: Prosjektansvarlig Svein Skaardal 34

35 Tlf: Mail: Prosjektleder Hans-Egill Berven Tlf: Mail: VEDLEGG 2 ENHETENES FORSLAG TALL: 35

36 36 36

37 37

38 38

39 39

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD 36 pst av kommunene med 44 pst av befolkningen - budsjetterer med et bedre netto driftsresultat

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 14/1188-3/ ANNRIN Vår ref.: 2014/8131 331.1 BOV Vår dato: 12.03.2015 Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN

ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 5 KOMMUNEØKONOMIEN...

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer