Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: Godkjenning av protokoll fra Orientering: Muntlig orientering om status i omstillingssaken PSU-9/11 2. TERTIALMELDING 2011 Ski, Andrè Kvakkestad leder

2 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 150 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 9/ Formannskapet / Kommunestyret / 2. TERTIALMELDING 2011 Forslag til vedtak: 1. Framlagt 2. tertialmelding 2011 tas til orientering. 2. Merutgifter i virksomhetenes driftbudsjetter finansieres slik det fremgår av saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. 3. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det framgår av saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. Ingress/hovedbudskap: Virksomhetene, inkl de interkommunale, melder om merutgifter på til sammen 16,1 mill. kroner på årsbasis, som det ikke er funnet dekning for. Av dette utgjør interkommunale virksomheter et merforbruk på 1,3 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 6,6 mill. kroner. Nye beregninger fra kommunens pensjonsleverandører viser at det ligger an til et budsjettoverskudd på 12 mill. kroner. Pr august er det ingen større avvik å melde vedr. investeringsprosjektene. Det totale sykefraværet i Ski kommune per 30. juni 2011 var på 9,9 %. Sykefraværet de siste 12 måneder har økt med 0,4 prosentpoeng. Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per 2. tertial vedrørende målkartets fokusområder; økonomi (årsprognose for drift- og investeringsbudsjettet), brukere (avviksrapportering), medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) og miljø. Vurdering: Økonomi Driftsbudsjettet: Virksomhetenes anslåtte netto merutgifter for året beløper seg til 14,8 mill. kroner. Dette er en økning på 4,4 mill. kroner fra det som ble meldt ved 1. tertial, 10,4 mill. kroner. Nedenfor redegjøres det for den økonomiske situasjonen i virksomheter som per august anslår avvik på årsbasis, samt status for virksomhetsovergripende bevilgningssteder. Anslåtte budsjettavvik (netto merutgifter) som det ikke er funnet dekning for i virksomhetene er markert med understreking. Administrasjon: Årsprognose for kommunalområde Administrasjon viser balanse. Oppvekst: Årsprognose for kommunalområde Oppvekst viser et netto merforbruk på 0,8 mill. kroner. Side 2

3 Skoler: Årsprognosen viser at skolene går i balanse ved årsslutt. Barnehager: Her viser årsprognosen at barnehageseksjonen ender med et merforbruk på 0,8 mill. kroner, som er knyttet til ikke-budsjetterte merutgifter for barn bosatt i Ski, som går i private barnehager i andre kommuner. Kravene mellom Follo kommunene sendes to ganger i året. Per august har det kommet inn krav på 2,1 mill. kroner for 1. halvår, likeledes har Ski kommune til gode 0,6 mill. kroner fra tilsvarende kommuner. For høsthalvåret vil Ski kommune ha til gode anslagsvis 0,5 mill. kroner, men det er usikkert hva kravet fra andre kommuner blir. Rådmannen vil vurdere å dekke evt merforbruk ved årsslutt ved bruk av bundet driftsfond barnehager. Levekår: Årsprognose for kommunalområde Levekår viser et netto merforbruk på 8,3 mill. kroner. Finstadtunet melder om et prognostisert merforbruk på 2 mill. kroner. Dette grunnet 4 ekstra plasser som det var nødvendig å opprette i sommer fordi sykehusene endret sin utskrivningspraksis i forbindelse med ferieavviklingen. Disse 4 plassene er vedtatt videreført ut året. Virksomheten har også et overforbruk knyttet til 2 pasienter med tvangsvedtak. Finstadtunet er ikke tilrettelagt for skjerming av enkeltbrukere og dette medfører ekstra personell for å ivareta brukere og ansatte. Solborg- bo og aktiviseringssenter melder om et merforbruk på 3 mill. kroner. Solborg, i likhet med Finstadtunet, har måttet opprette 4 ekstra plasser i sommer. Disse 4 plassene videreføres ut året da det i budsjett og handlingsplan er vedtatt oppstart av 4 ledigholdte plasser fra I tillegg har Solborg på Eikjoltunet en ressurskrevende beboer som medfører ekstrabemanning. Beboerne som kommer til Solborg bo- og aktiviseringssenter i dag, er betraktelig dårligere enn tidligere. Dette medfører et behov for mer og høyt kvalifisert personell, hvilket igjen gir økte lønnskostnader. NAV Ski kommune melder, som ved 1. tertial, et merforbruk på 2 mill. kroner ved årsslutt. Dette skyldes i hovedsak et høyere antall sosialhjelpsmottakere enn forventet, høye strømpriser i 1. kvartal som igjen fører til en økning i økonomisk sosialhjelp til strøm, og flere store husleierestanser. For at merforbruket ikke skal øke utover prognosen, er de viktigste tiltakene kvalifiseringsprogram, arbeidsmarkedstiltak og folketrygdytelser for flere av de som i dag mottar økonomisk sosialhjelp. Andre virksomheter innen Levekår melder om merforbruk ved årsslutt på til sammen 1,3 mill. kroner, som skyldes diverse volumøkninger/nye brukere. Samfunn: Årsprognose for kommunalområde Samfunn viser et netto merforbruk på 5,7 mill. kroner. Eiendom melder om et merforbruk for året på 4,5 mill. kroner, redusert fra 1. tertial da de meldte om et merforbruk på 6 mill. kroner. Hovedårsaken til merforbruket er strømkostnader. Side 3

4 Kommunalteknikk ordinær melder om et merforbruk for året på 1,2 mill. kroner, redusert fra 1. tertial da de meldte 2 mill. kroner i merforbruk. Dette skyldes bl.a. økte kostnader til snørydding. Reduksjonen fra 1. til 2. tertial skyldes delvis forsinkelser i vedlikehold av vei. Driftsbudsjettet finansiering av merutgifter i virksomhetene: Rådmannen anbefaler at følgende virksomheter får tilført midler slik: Finstadtunet, 2 mill. kroner Solborg bo- og aktiviseringssenter, 3 mill. kroner NAV, 2 mill. kroner Eiendom, 4 mill. kroner Kommunalteknikk, 1 mill. kroner Til sammen 12 mill. kroner foreslås finansiert ved 6 mill. kroner fra merinntekter på skatt og 6 mill. kroner fra besparelser på netto finansutgifter. Rådmannens innsparingskrav: Det arbeides fortsatt med å finne dekning for det samlede budsjetterte innsparingskravet på 3,5 mill. kroner som følge av vakanser. Per 2. tertial er det kartlagt besparelse på til sammen 1,7 mill. kroner. I tillegg jobber rådmannen med å kvalitetssikre vurdering av ytterligere besparelser på ca 1. mill. kroner. Dersom disse viser seg å være reelle gjenstår det følgelig å inndekke ca 0,8 mill. kroner i siste tertial. Dersom innsparingskravet for 2011 ikke kan nåes, anbefaler rådmannen at kommunens lønns-, pensjons og omstillingsfond benyttes til inndekking. Tilskudd til interkommunale virksomheter: Tilskuddene til interkommunale virksomheter ligger an til å bli ca 1,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til de anslåtte merutgiftene ligger i 2010-avregningen fra Nordre Follo renseanlegg IKS som viste merforbruk på ca 2,5 mill. kroner. I motsatt retning trekker Kemneren i Follo sin avregning som ligger an til å bli drøyt 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Mindreutgiften til Kemneren i Follo er kommunens andel av mindreforbruk fra Tilsvarende gjelder for Krisesenteret i Follo. Skatt og rammetilskudd: Skatt og rammetilskudd viser merinntekter på vel 11 mill. kroner pr august 1. Det forventes dessuten en liten merinntekt i forhold til årsbudsjett slik at man kan disponere 6 mill. kroner til styrking av driftsbudsjettet. Finansutgifter og -inntekter: Budsjettert bruk av lånemidler for 2011, inklusive boligkontoret og startlån, ligger på 229,3 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån pr 2. tertial, kun et startlån på 70 mill. kroner. Låneopptak for 2011 vil finne sted i desember. Som følge av etterslep i investeringsbudsjettet for 2010, samt at gjennomførte investeringsprosjekter i 2010 ble finansiert ved salg av anleggsmidler, er den totale lånegjelden lavere enn forutsatt. Det fortsatt lave nivået på lånerenten gir en rentebesparelse. Totalt estimeres besparelsen på rente- og avdragsutgifter på ordinære lån til 4,8 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg med ca 3,8 mill. kroner på renter 2 og 1 mill. kroner på avdrag 3. 1 Skatteinngangen for august inntektsføres i september, men hensyntas i rapporteringen pr august. 2 Basert på flat periodisering. 3 Etterslep i investeringsbudsjettet for 2010, samt at gjennomførte investeringsprosjekter i 2010 ble finansiert ved salg av anleggsmidler, er den totale lånegjelden ved inngangen til 2011 lavere enn forutsatt. Årseffekten gir en mindreutgift når vi legger til grunn 30 års nedbetalingstid. Side 4

5 Snittrenten for avkastning på bankinnskudd, per august, ligger lavere enn budsjettert. Samtidig har gjennomsnittslikviditeten holdt seg høyere så langt i året i forhold til budsjett. Innskuddsrenten for 2011 er budsjettert med 4 % mens snittrenten hittil i år ligger på 2,53 %. Det er også budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2011 på 230 mill. kroner, mens den faktiske gjennomsnittslikviditeten per 31. august ligger på 396 mill. kroner. Estimert merinntekt ordinære renter 4 for året ligger på ca 0,8 mill. kroner. I tillegg forventes det en merinntekt for renter på formidlingslån, som har et rentepåslag på 0,25 prosentenheter, på anslagsvis 1 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 6,6 mill. kroner. Rådmannen legger opp til at evt. mindreutgifter knyttet til renter og avdrag benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling, dersom netto budsjettrammer gir rom for dette. Lønnsoppgjør: Sentralt oppgjør i kapittel 4 ble noe dyrere enn forutsatt i statsbudsjettet. Lokale forhandlinger etter kapitlene 3 og 5 avsluttes i oktober. Rådmannen anslår at kommunens budsjetterte avsetning til de samlede lønnsoppgjørene for 2011 vil gå i balanse eller gi noe merutgifter. Evt. merutgifter foreslås dekket av lønns-, pensjons- og omstillingsfondet. Pensjonsutgifter: Nye aktuarmessige beregninger fra kommunens pensjonsleverandører viser at kommunen ligger an til å få et budsjettoverskudd på 12 mill. kroner. Dette fordeler seg med ca 8 mill. kroner i positivt premieavvik og ca 4 mill. kroner for høy avsetning til pensjonspremie. Rådmannen vil ved årsavslutningen vurdere om deler av forventet budsjettbesparelse for 2011 kan avsettes til lønns-, pensjons- og omstillingsfond, for eventuelt å dekke de økte utgiftene til amortisering av balanseført premieavvik. Investeringsbudsjettet: Per 1. august var det ingen større avvik å melde vedr. investeringsprosjektene, men det vil komme et større avvik som nevnt under første kulepunkt. Viser imidlertid til 1. tertialmelding der midler ble omfordelt mellom flere prosjekter. Budsjettendringer per 2. tertial: Følgende endringer i investeringsbudsjettet foreslås vedtatt ved 2. tertial: Eiendom: Under bygging av nye Langhus barnehage fikk entreprenør et problem med overvann fra Langhus skole og terrenget rundt. For å sikre tomten til den nye barnehagen ble det nødvendig å drenere, samt legge en 500 mm overvannsledning fra skolen til fylkesveien. Disse arbeidene er grovt anslått til 2,5 mill. kroner inkl mva. Rådmannen kommer tilbake til saken i investeringsbudsjettet for Oppvekst: Rådmannen anbefaler å styrke budsjettet til Langhus barnehage ved å overføre 0,5 mill. kroner fra driftsfond barnehager til prosjekt Langhus barnehage til inventar. 4 Ekskl. boligkontoret og formidlingslån. Side 5

6 Oppvekst: Rådmannen anbefaler å flytte 2 mill. kroner fra prosjekt Siggerud skole tilbygg og rehabilitering til prosjekt Siggerud skole inventar/utstyr. Kommunalteknikk: Rådmannen har iverksatt asfaltering av Glenneveien. Asfalteringen finansieres ved tilskudd fra andre, og det anbefales derfor at budsjettrammen for prosjekt Asfaltering av grusveier, økes med kr , merket med eget tiltaksnummer. Eiendom: Eiendommen 107/791 på Berghagan ble formelt solgt og overdratt til kjøper i mai Eiendommen er et tilleggsareal som ble fradelt i Det er ikke budsjettert med inntekt fra salget. Inntekten, kr , føres i investeringsregnskapet. Rådmannen foreslår at inntekten reduserer budsjettert lånebehov tilsvarende. Eiendomsalg: I forkant av et evt salg av Vevelstadsaga ble det vedtatt å bygge ut infrastrukturen (rundkjøringer), da dette mest sannsynlig ville gi en høyere salgssum iht. takst. Dette arbeidet er forsinket. Pr i dag er man ferdig med forprosjektet og på basis av dette skal detaljplan utarbeides. På grunn av kapasitetsproblemer er utlysningen også blitt utsatt. Utlysningen er nå lagt ut på Doffin, og det er utlyst konkurranse om konsulenttjeneste for bistand til selve prosjekteringen. Det vil gå 1-2 mnd før konsulent er engasjert. Når konkurransegrunnlag er ferdig kan entreprise utlyses på Doffin. Antatt byggestart av rundkjøringer er våren Salget vil foregå parallelt med byggearbeidene i Formidlingslån: Utbetalte lån per 2. tertial utgjør 45 mill. kroner. Det er mange som søker om startlån. I tillegg til utbetalt beløp er det gitt tilsagn for 30 mill. kroner. Bevilgningen i 2011, inkludert videreførte midler fra 2010, er på 80 mill. kroner. Den store utfordringen for kundene våre er å få kjøpt seg bolig. Det er få boliger i markedet og prisene er høye. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor mange utlån som vil bli utbetalt resten av året. Det er per august mottatt ekstraordinære innbetalinger i størrelsesorden 20 mill. kroner, som er brukt til innfrielse/delinnfrielse av startlån i Husbanken. Brukere: Avviksrapportering: Virksomhetene rapporterer avvik på fag, HMS og informasjonssikkerhet ved hver tertial. Hovedtyngden av meldte avvik per 2. tertial 2011 er innenfor fristbrudd, legemiddelhåndtering, kloakk-/vannlekkasjer og verbale trusler/bruk av vold. Avvikene drøftes i Kvalitetsutvalget og følges opp av den enkelte virksomhet. Medarbeidere: Attraktiv arbeidsplass: Ski kommune gjennomfører hver vår en spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet. Sentralt samhandlingsutvalg besluttet i møte 25. januar 2011 at undersøkelsen ikke skulle gjennomføres for Neste undersøkelse vil bli gjennomført våren Sykefravær: Side 6

7 Ambisjonsnivå for sykefravær er, iht. målkart i budsjett og handlingsplan for , satt til mindre enn 7,7 % i Kommunen har hatt utfordringer knyttet til å få beregnet korrekte sykefraværstall etter overgang til nytt IKT-system. Kommunen har gjentatte ganger funnet og påpekt forbedringspotensiale hos systemleverandør, noe som også har resultert i at leverandør har gjort forbedringer i sykefraværsrapporten. En større endring i slutten av juni har medført at tidligere rapporterte sykefraværstall etter overgang til ny leverandør (april tertial 2011) er endret. Rådmannen kan ikke garantere at sykefraværsrapporten per juni 2011 er feilfri, men tror og mener at de største feilene er rettet fra systemleverandørs side. Det som nå evt. måtte finnes av feil mener vi i liten grad vil gi utslag større enn et par tidels prosentpoeng. Systemet er dynamisk og vil være gjenstand for forbedringer og utvikling. Derfor må vi ta høyde for slike marginer. Fremtidig rapportering av sykefravær vil fokusere på helårsvirkning fremfor å sammenlikne enkeltkvartaler. Dette er en mer anvendt metode, og gjør det mulig å relatere kommunens sykefraværstall opp mot nasjonale tall Helårsvirkn. 2. kv kv Helårsvirkn. 3. kv kv Egenmeldt fravær, dagsverk 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % Sykmeldt fravær, 1-3 dagsverk 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Sykmeldt fravær, 4-16 dagsverk 1,1 % 1,2 % 1,3 % 2,1 % Sykmeldt fravær, dagsverk 1,5 % 2,3 % 2,5 % 1,9 % Sykmeldt fravær, >56 dagsverk 5,5 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % Totalt fravær 9,6 % 9,2 % 9,5 % 9,9 % Rapportering fra virksomhetene viser svært stor spredning i sykefraværstallene. Spennet i 2. kvartal er fra 1,3 % i en virksomhet til 19,5 % i en annen. Kommunalområdene Levekår og Samfunn har kun marginale endringer i fraværstall fra 1. kvartal til 2. kvartal. Kommunalområde Oppvekst har derimot en økning. Barnehagene har gått fra en samlet fraværsprosent på 9,6 % i 1. kvartal til 10,8 % i 2. kvartal. Det synes som om hovedproblemet for de virksomhetene som har høyest sykefravær, er langtidssykemeldinger. Det totale sykefraværet for landets kommuner var 9,5 prosent i perioden 2. kvartal 2010 til og med 1. kvartal 2011 (Tall fra KS). Landsgj.snitt Ski kommune Totalt sykefravær 9,5 % 9,5 % Egenmeldt 1,1 % 1,4 % Legemeldt 8,4 % 8,1 % Sykefravær i arbeidsgiverperioden 3,7 % 3,1 % Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 5,8 % 6,5 % Side 7

8 Som vi ser av sammenligningen ovenfor, er tallene for Ski kommune ikke så ulikt landsgjennomsnittet. Det synes som om vi har et høyere egenmeldt fravær og høyere langtidssykefravær. Dette vil økonomi- og personalavdelingen se nærmere på. Nærværsarbeid er et prioritert område i Ski kommune. En del av tiltakene innenfor Prosjekt Nærvær er vedtatt videreført, herunder ryggombudsordningen og jordmorprosjektet. Prosjekt Nærvær skal i sin helhet evalueres i 2011, og det vil i etterkant av dette gjøres eventuelle revurderinger av aktuelle tiltak. I forlengelse av nytegnet IA-avtale (Inkluderende arbeidsliv) i 2011, er det utarbeidet en overordnet handlingsplan for arbeidsmiljøet i Ski kommune. Denne vil bli behandlet i sentralt AMU i løpet av høsten I handlingsplanen er ambisjonsmålet for sykefravær nedjustert til <8 % for Ski kommune innen utgangen av Som tiltak for å nå denne ambisjonen er det foreslått å iverksette nye tiltak som for eksempel går på oppfølging av virksomheter som har et sykefravær overstigende 15 % over tid, og veiledningssamtaler med ledere for å sikre systematisk og målrettet arbeid. Når det gjelder sykefraværsproblematikk på systemnivå, er det opprettet et IA-forum som skal jobbe med denne problematikken. Her vil rådmannen være representert sammen med deltakere fra NAV, økonomi- og personalavdelingen, bedriftshelsetjeneste samt leder av tillitsmannsutvalget og hovedvernombud. Lærlinger: Ski kommune har per august 33 aktive lærlinger, hvorav 5 stk. avlegger fagprøve i løpet av høsten Det er 3 i helsearbeiderfaget, 1 aktivitør og 1 i IKT - servicefag. Det er kommunens første lærling i aktivitørfaget. De gjenværende lærlingene er fordelt slik; 12 stk. i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 11 stk. i helsearbeiderfaget, 3 stk. i IKT servicefag, 1 stk som institusjonskokk og 1 stk. som eventtekniker. I år er det 14 lærlinger som har blitt tilbudt lærlingplass. Vi hadde ønsket oss flere innenfor helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. For å få tak i læringer er vi på skolebesøk i 1. og 2. klasse på videregående skoler i løpet av januar/februar hvert år. Vi besøker Drømtorp, Ås, Frogn og Nesodden videregående skoler. Vi har tett samarbeid med Veiledningssenteret i Follo og Fagopplæringsnemnda i Akershus fylke for å få rekruttert flere lærlinger til oss. Rådhusteatret har en lærling i eventteknikerfaget. Eventtekniker er en fireårig fagutdanning i lyd - lys og AV-teknikk samt andre fag som er viktige i forbindelse med teknisk avvikling av arrangementer. Utdanningen foregår ved en videregående skole i Fredrikshavn, og det er første gang i år at den blir tilbudt skoleungdom fra Norge og Sverige. Når vår lærling tar fagbrevet blir han den første eventtekniker i Norge. Dette lærlingeløpet er lagt opp litt annerledes enn et ordinært fagløp i Norge, ved at det er vekselvis skole og praksis i fire år istedenfor 2 år skole og to år praksis som her hjemme. Miljø: Virksomhetene blir i 2011 målt på om de er miljøsertifisert eller ikke, i samsvar med vedtak i Klima- og energiplanen om at minst 2/3 av alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen Andelen miljøsertifiserte virksomheter pr august er 19 %, ingen nye virksomheter har blitt sertifisert i 2. tertial Det ble gjennomført inspirasjonsmøte for skolene i mars, gitt informasjon om miljøsertifisering på virksomhetsledermøte i april, og det vil bli arrangert inspirasjonsmøte for barnehagene i oktober/november. Alle virksomhetslederne har i tillegg fått tilsendt Side 8

9 Miljøveileder for skoler og barnehager. I tillegg til dette målet blir energiforbruk i kommunale bygg målt i virksomhet Eiendom (fra det overordnede målkartet). Disse blir rapportert først ved årsslutt og omtales i Grønt regnskap og i kommunens årsmelding. Økonomiske konsekvenser: Se redegjørelse ovenfor Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomi- og personalsjef Vedlegg som følger saken: a) Finansrapport b) Sykefravær per virksomhet c) Statusrapport for investeringer Vedlegg som ligger i saksmappen: Målkart fra virksomhetene Økonomirapport fra virksomhetene vedrørende driftsbudsjettet Side 9

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid: Kl. 19.00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer