Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: Godkjenning av protokoll fra Orientering: Muntlig orientering om status i omstillingssaken PSU-9/11 2. TERTIALMELDING 2011 Ski, Andrè Kvakkestad leder

2 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 150 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 9/ Formannskapet / Kommunestyret / 2. TERTIALMELDING 2011 Forslag til vedtak: 1. Framlagt 2. tertialmelding 2011 tas til orientering. 2. Merutgifter i virksomhetenes driftbudsjetter finansieres slik det fremgår av saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. 3. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det framgår av saksfremlegget, med påfølgende budsjettendringer. Ingress/hovedbudskap: Virksomhetene, inkl de interkommunale, melder om merutgifter på til sammen 16,1 mill. kroner på årsbasis, som det ikke er funnet dekning for. Av dette utgjør interkommunale virksomheter et merforbruk på 1,3 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 6,6 mill. kroner. Nye beregninger fra kommunens pensjonsleverandører viser at det ligger an til et budsjettoverskudd på 12 mill. kroner. Pr august er det ingen større avvik å melde vedr. investeringsprosjektene. Det totale sykefraværet i Ski kommune per 30. juni 2011 var på 9,9 %. Sykefraværet de siste 12 måneder har økt med 0,4 prosentpoeng. Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per 2. tertial vedrørende målkartets fokusområder; økonomi (årsprognose for drift- og investeringsbudsjettet), brukere (avviksrapportering), medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) og miljø. Vurdering: Økonomi Driftsbudsjettet: Virksomhetenes anslåtte netto merutgifter for året beløper seg til 14,8 mill. kroner. Dette er en økning på 4,4 mill. kroner fra det som ble meldt ved 1. tertial, 10,4 mill. kroner. Nedenfor redegjøres det for den økonomiske situasjonen i virksomheter som per august anslår avvik på årsbasis, samt status for virksomhetsovergripende bevilgningssteder. Anslåtte budsjettavvik (netto merutgifter) som det ikke er funnet dekning for i virksomhetene er markert med understreking. Administrasjon: Årsprognose for kommunalområde Administrasjon viser balanse. Oppvekst: Årsprognose for kommunalområde Oppvekst viser et netto merforbruk på 0,8 mill. kroner. Side 2

3 Skoler: Årsprognosen viser at skolene går i balanse ved årsslutt. Barnehager: Her viser årsprognosen at barnehageseksjonen ender med et merforbruk på 0,8 mill. kroner, som er knyttet til ikke-budsjetterte merutgifter for barn bosatt i Ski, som går i private barnehager i andre kommuner. Kravene mellom Follo kommunene sendes to ganger i året. Per august har det kommet inn krav på 2,1 mill. kroner for 1. halvår, likeledes har Ski kommune til gode 0,6 mill. kroner fra tilsvarende kommuner. For høsthalvåret vil Ski kommune ha til gode anslagsvis 0,5 mill. kroner, men det er usikkert hva kravet fra andre kommuner blir. Rådmannen vil vurdere å dekke evt merforbruk ved årsslutt ved bruk av bundet driftsfond barnehager. Levekår: Årsprognose for kommunalområde Levekår viser et netto merforbruk på 8,3 mill. kroner. Finstadtunet melder om et prognostisert merforbruk på 2 mill. kroner. Dette grunnet 4 ekstra plasser som det var nødvendig å opprette i sommer fordi sykehusene endret sin utskrivningspraksis i forbindelse med ferieavviklingen. Disse 4 plassene er vedtatt videreført ut året. Virksomheten har også et overforbruk knyttet til 2 pasienter med tvangsvedtak. Finstadtunet er ikke tilrettelagt for skjerming av enkeltbrukere og dette medfører ekstra personell for å ivareta brukere og ansatte. Solborg- bo og aktiviseringssenter melder om et merforbruk på 3 mill. kroner. Solborg, i likhet med Finstadtunet, har måttet opprette 4 ekstra plasser i sommer. Disse 4 plassene videreføres ut året da det i budsjett og handlingsplan er vedtatt oppstart av 4 ledigholdte plasser fra I tillegg har Solborg på Eikjoltunet en ressurskrevende beboer som medfører ekstrabemanning. Beboerne som kommer til Solborg bo- og aktiviseringssenter i dag, er betraktelig dårligere enn tidligere. Dette medfører et behov for mer og høyt kvalifisert personell, hvilket igjen gir økte lønnskostnader. NAV Ski kommune melder, som ved 1. tertial, et merforbruk på 2 mill. kroner ved årsslutt. Dette skyldes i hovedsak et høyere antall sosialhjelpsmottakere enn forventet, høye strømpriser i 1. kvartal som igjen fører til en økning i økonomisk sosialhjelp til strøm, og flere store husleierestanser. For at merforbruket ikke skal øke utover prognosen, er de viktigste tiltakene kvalifiseringsprogram, arbeidsmarkedstiltak og folketrygdytelser for flere av de som i dag mottar økonomisk sosialhjelp. Andre virksomheter innen Levekår melder om merforbruk ved årsslutt på til sammen 1,3 mill. kroner, som skyldes diverse volumøkninger/nye brukere. Samfunn: Årsprognose for kommunalområde Samfunn viser et netto merforbruk på 5,7 mill. kroner. Eiendom melder om et merforbruk for året på 4,5 mill. kroner, redusert fra 1. tertial da de meldte om et merforbruk på 6 mill. kroner. Hovedårsaken til merforbruket er strømkostnader. Side 3

4 Kommunalteknikk ordinær melder om et merforbruk for året på 1,2 mill. kroner, redusert fra 1. tertial da de meldte 2 mill. kroner i merforbruk. Dette skyldes bl.a. økte kostnader til snørydding. Reduksjonen fra 1. til 2. tertial skyldes delvis forsinkelser i vedlikehold av vei. Driftsbudsjettet finansiering av merutgifter i virksomhetene: Rådmannen anbefaler at følgende virksomheter får tilført midler slik: Finstadtunet, 2 mill. kroner Solborg bo- og aktiviseringssenter, 3 mill. kroner NAV, 2 mill. kroner Eiendom, 4 mill. kroner Kommunalteknikk, 1 mill. kroner Til sammen 12 mill. kroner foreslås finansiert ved 6 mill. kroner fra merinntekter på skatt og 6 mill. kroner fra besparelser på netto finansutgifter. Rådmannens innsparingskrav: Det arbeides fortsatt med å finne dekning for det samlede budsjetterte innsparingskravet på 3,5 mill. kroner som følge av vakanser. Per 2. tertial er det kartlagt besparelse på til sammen 1,7 mill. kroner. I tillegg jobber rådmannen med å kvalitetssikre vurdering av ytterligere besparelser på ca 1. mill. kroner. Dersom disse viser seg å være reelle gjenstår det følgelig å inndekke ca 0,8 mill. kroner i siste tertial. Dersom innsparingskravet for 2011 ikke kan nåes, anbefaler rådmannen at kommunens lønns-, pensjons og omstillingsfond benyttes til inndekking. Tilskudd til interkommunale virksomheter: Tilskuddene til interkommunale virksomheter ligger an til å bli ca 1,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til de anslåtte merutgiftene ligger i 2010-avregningen fra Nordre Follo renseanlegg IKS som viste merforbruk på ca 2,5 mill. kroner. I motsatt retning trekker Kemneren i Follo sin avregning som ligger an til å bli drøyt 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Mindreutgiften til Kemneren i Follo er kommunens andel av mindreforbruk fra Tilsvarende gjelder for Krisesenteret i Follo. Skatt og rammetilskudd: Skatt og rammetilskudd viser merinntekter på vel 11 mill. kroner pr august 1. Det forventes dessuten en liten merinntekt i forhold til årsbudsjett slik at man kan disponere 6 mill. kroner til styrking av driftsbudsjettet. Finansutgifter og -inntekter: Budsjettert bruk av lånemidler for 2011, inklusive boligkontoret og startlån, ligger på 229,3 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån pr 2. tertial, kun et startlån på 70 mill. kroner. Låneopptak for 2011 vil finne sted i desember. Som følge av etterslep i investeringsbudsjettet for 2010, samt at gjennomførte investeringsprosjekter i 2010 ble finansiert ved salg av anleggsmidler, er den totale lånegjelden lavere enn forutsatt. Det fortsatt lave nivået på lånerenten gir en rentebesparelse. Totalt estimeres besparelsen på rente- og avdragsutgifter på ordinære lån til 4,8 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg med ca 3,8 mill. kroner på renter 2 og 1 mill. kroner på avdrag 3. 1 Skatteinngangen for august inntektsføres i september, men hensyntas i rapporteringen pr august. 2 Basert på flat periodisering. 3 Etterslep i investeringsbudsjettet for 2010, samt at gjennomførte investeringsprosjekter i 2010 ble finansiert ved salg av anleggsmidler, er den totale lånegjelden ved inngangen til 2011 lavere enn forutsatt. Årseffekten gir en mindreutgift når vi legger til grunn 30 års nedbetalingstid. Side 4

5 Snittrenten for avkastning på bankinnskudd, per august, ligger lavere enn budsjettert. Samtidig har gjennomsnittslikviditeten holdt seg høyere så langt i året i forhold til budsjett. Innskuddsrenten for 2011 er budsjettert med 4 % mens snittrenten hittil i år ligger på 2,53 %. Det er også budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2011 på 230 mill. kroner, mens den faktiske gjennomsnittslikviditeten per 31. august ligger på 396 mill. kroner. Estimert merinntekt ordinære renter 4 for året ligger på ca 0,8 mill. kroner. I tillegg forventes det en merinntekt for renter på formidlingslån, som har et rentepåslag på 0,25 prosentenheter, på anslagsvis 1 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 6,6 mill. kroner. Rådmannen legger opp til at evt. mindreutgifter knyttet til renter og avdrag benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling, dersom netto budsjettrammer gir rom for dette. Lønnsoppgjør: Sentralt oppgjør i kapittel 4 ble noe dyrere enn forutsatt i statsbudsjettet. Lokale forhandlinger etter kapitlene 3 og 5 avsluttes i oktober. Rådmannen anslår at kommunens budsjetterte avsetning til de samlede lønnsoppgjørene for 2011 vil gå i balanse eller gi noe merutgifter. Evt. merutgifter foreslås dekket av lønns-, pensjons- og omstillingsfondet. Pensjonsutgifter: Nye aktuarmessige beregninger fra kommunens pensjonsleverandører viser at kommunen ligger an til å få et budsjettoverskudd på 12 mill. kroner. Dette fordeler seg med ca 8 mill. kroner i positivt premieavvik og ca 4 mill. kroner for høy avsetning til pensjonspremie. Rådmannen vil ved årsavslutningen vurdere om deler av forventet budsjettbesparelse for 2011 kan avsettes til lønns-, pensjons- og omstillingsfond, for eventuelt å dekke de økte utgiftene til amortisering av balanseført premieavvik. Investeringsbudsjettet: Per 1. august var det ingen større avvik å melde vedr. investeringsprosjektene, men det vil komme et større avvik som nevnt under første kulepunkt. Viser imidlertid til 1. tertialmelding der midler ble omfordelt mellom flere prosjekter. Budsjettendringer per 2. tertial: Følgende endringer i investeringsbudsjettet foreslås vedtatt ved 2. tertial: Eiendom: Under bygging av nye Langhus barnehage fikk entreprenør et problem med overvann fra Langhus skole og terrenget rundt. For å sikre tomten til den nye barnehagen ble det nødvendig å drenere, samt legge en 500 mm overvannsledning fra skolen til fylkesveien. Disse arbeidene er grovt anslått til 2,5 mill. kroner inkl mva. Rådmannen kommer tilbake til saken i investeringsbudsjettet for Oppvekst: Rådmannen anbefaler å styrke budsjettet til Langhus barnehage ved å overføre 0,5 mill. kroner fra driftsfond barnehager til prosjekt Langhus barnehage til inventar. 4 Ekskl. boligkontoret og formidlingslån. Side 5

6 Oppvekst: Rådmannen anbefaler å flytte 2 mill. kroner fra prosjekt Siggerud skole tilbygg og rehabilitering til prosjekt Siggerud skole inventar/utstyr. Kommunalteknikk: Rådmannen har iverksatt asfaltering av Glenneveien. Asfalteringen finansieres ved tilskudd fra andre, og det anbefales derfor at budsjettrammen for prosjekt Asfaltering av grusveier, økes med kr , merket med eget tiltaksnummer. Eiendom: Eiendommen 107/791 på Berghagan ble formelt solgt og overdratt til kjøper i mai Eiendommen er et tilleggsareal som ble fradelt i Det er ikke budsjettert med inntekt fra salget. Inntekten, kr , føres i investeringsregnskapet. Rådmannen foreslår at inntekten reduserer budsjettert lånebehov tilsvarende. Eiendomsalg: I forkant av et evt salg av Vevelstadsaga ble det vedtatt å bygge ut infrastrukturen (rundkjøringer), da dette mest sannsynlig ville gi en høyere salgssum iht. takst. Dette arbeidet er forsinket. Pr i dag er man ferdig med forprosjektet og på basis av dette skal detaljplan utarbeides. På grunn av kapasitetsproblemer er utlysningen også blitt utsatt. Utlysningen er nå lagt ut på Doffin, og det er utlyst konkurranse om konsulenttjeneste for bistand til selve prosjekteringen. Det vil gå 1-2 mnd før konsulent er engasjert. Når konkurransegrunnlag er ferdig kan entreprise utlyses på Doffin. Antatt byggestart av rundkjøringer er våren Salget vil foregå parallelt med byggearbeidene i Formidlingslån: Utbetalte lån per 2. tertial utgjør 45 mill. kroner. Det er mange som søker om startlån. I tillegg til utbetalt beløp er det gitt tilsagn for 30 mill. kroner. Bevilgningen i 2011, inkludert videreførte midler fra 2010, er på 80 mill. kroner. Den store utfordringen for kundene våre er å få kjøpt seg bolig. Det er få boliger i markedet og prisene er høye. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor mange utlån som vil bli utbetalt resten av året. Det er per august mottatt ekstraordinære innbetalinger i størrelsesorden 20 mill. kroner, som er brukt til innfrielse/delinnfrielse av startlån i Husbanken. Brukere: Avviksrapportering: Virksomhetene rapporterer avvik på fag, HMS og informasjonssikkerhet ved hver tertial. Hovedtyngden av meldte avvik per 2. tertial 2011 er innenfor fristbrudd, legemiddelhåndtering, kloakk-/vannlekkasjer og verbale trusler/bruk av vold. Avvikene drøftes i Kvalitetsutvalget og følges opp av den enkelte virksomhet. Medarbeidere: Attraktiv arbeidsplass: Ski kommune gjennomfører hver vår en spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet. Sentralt samhandlingsutvalg besluttet i møte 25. januar 2011 at undersøkelsen ikke skulle gjennomføres for Neste undersøkelse vil bli gjennomført våren Sykefravær: Side 6

7 Ambisjonsnivå for sykefravær er, iht. målkart i budsjett og handlingsplan for , satt til mindre enn 7,7 % i Kommunen har hatt utfordringer knyttet til å få beregnet korrekte sykefraværstall etter overgang til nytt IKT-system. Kommunen har gjentatte ganger funnet og påpekt forbedringspotensiale hos systemleverandør, noe som også har resultert i at leverandør har gjort forbedringer i sykefraværsrapporten. En større endring i slutten av juni har medført at tidligere rapporterte sykefraværstall etter overgang til ny leverandør (april tertial 2011) er endret. Rådmannen kan ikke garantere at sykefraværsrapporten per juni 2011 er feilfri, men tror og mener at de største feilene er rettet fra systemleverandørs side. Det som nå evt. måtte finnes av feil mener vi i liten grad vil gi utslag større enn et par tidels prosentpoeng. Systemet er dynamisk og vil være gjenstand for forbedringer og utvikling. Derfor må vi ta høyde for slike marginer. Fremtidig rapportering av sykefravær vil fokusere på helårsvirkning fremfor å sammenlikne enkeltkvartaler. Dette er en mer anvendt metode, og gjør det mulig å relatere kommunens sykefraværstall opp mot nasjonale tall Helårsvirkn. 2. kv kv Helårsvirkn. 3. kv kv Egenmeldt fravær, dagsverk 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % Sykmeldt fravær, 1-3 dagsverk 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Sykmeldt fravær, 4-16 dagsverk 1,1 % 1,2 % 1,3 % 2,1 % Sykmeldt fravær, dagsverk 1,5 % 2,3 % 2,5 % 1,9 % Sykmeldt fravær, >56 dagsverk 5,5 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % Totalt fravær 9,6 % 9,2 % 9,5 % 9,9 % Rapportering fra virksomhetene viser svært stor spredning i sykefraværstallene. Spennet i 2. kvartal er fra 1,3 % i en virksomhet til 19,5 % i en annen. Kommunalområdene Levekår og Samfunn har kun marginale endringer i fraværstall fra 1. kvartal til 2. kvartal. Kommunalområde Oppvekst har derimot en økning. Barnehagene har gått fra en samlet fraværsprosent på 9,6 % i 1. kvartal til 10,8 % i 2. kvartal. Det synes som om hovedproblemet for de virksomhetene som har høyest sykefravær, er langtidssykemeldinger. Det totale sykefraværet for landets kommuner var 9,5 prosent i perioden 2. kvartal 2010 til og med 1. kvartal 2011 (Tall fra KS). Landsgj.snitt Ski kommune Totalt sykefravær 9,5 % 9,5 % Egenmeldt 1,1 % 1,4 % Legemeldt 8,4 % 8,1 % Sykefravær i arbeidsgiverperioden 3,7 % 3,1 % Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 5,8 % 6,5 % Side 7

8 Som vi ser av sammenligningen ovenfor, er tallene for Ski kommune ikke så ulikt landsgjennomsnittet. Det synes som om vi har et høyere egenmeldt fravær og høyere langtidssykefravær. Dette vil økonomi- og personalavdelingen se nærmere på. Nærværsarbeid er et prioritert område i Ski kommune. En del av tiltakene innenfor Prosjekt Nærvær er vedtatt videreført, herunder ryggombudsordningen og jordmorprosjektet. Prosjekt Nærvær skal i sin helhet evalueres i 2011, og det vil i etterkant av dette gjøres eventuelle revurderinger av aktuelle tiltak. I forlengelse av nytegnet IA-avtale (Inkluderende arbeidsliv) i 2011, er det utarbeidet en overordnet handlingsplan for arbeidsmiljøet i Ski kommune. Denne vil bli behandlet i sentralt AMU i løpet av høsten I handlingsplanen er ambisjonsmålet for sykefravær nedjustert til <8 % for Ski kommune innen utgangen av Som tiltak for å nå denne ambisjonen er det foreslått å iverksette nye tiltak som for eksempel går på oppfølging av virksomheter som har et sykefravær overstigende 15 % over tid, og veiledningssamtaler med ledere for å sikre systematisk og målrettet arbeid. Når det gjelder sykefraværsproblematikk på systemnivå, er det opprettet et IA-forum som skal jobbe med denne problematikken. Her vil rådmannen være representert sammen med deltakere fra NAV, økonomi- og personalavdelingen, bedriftshelsetjeneste samt leder av tillitsmannsutvalget og hovedvernombud. Lærlinger: Ski kommune har per august 33 aktive lærlinger, hvorav 5 stk. avlegger fagprøve i løpet av høsten Det er 3 i helsearbeiderfaget, 1 aktivitør og 1 i IKT - servicefag. Det er kommunens første lærling i aktivitørfaget. De gjenværende lærlingene er fordelt slik; 12 stk. i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 11 stk. i helsearbeiderfaget, 3 stk. i IKT servicefag, 1 stk som institusjonskokk og 1 stk. som eventtekniker. I år er det 14 lærlinger som har blitt tilbudt lærlingplass. Vi hadde ønsket oss flere innenfor helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. For å få tak i læringer er vi på skolebesøk i 1. og 2. klasse på videregående skoler i løpet av januar/februar hvert år. Vi besøker Drømtorp, Ås, Frogn og Nesodden videregående skoler. Vi har tett samarbeid med Veiledningssenteret i Follo og Fagopplæringsnemnda i Akershus fylke for å få rekruttert flere lærlinger til oss. Rådhusteatret har en lærling i eventteknikerfaget. Eventtekniker er en fireårig fagutdanning i lyd - lys og AV-teknikk samt andre fag som er viktige i forbindelse med teknisk avvikling av arrangementer. Utdanningen foregår ved en videregående skole i Fredrikshavn, og det er første gang i år at den blir tilbudt skoleungdom fra Norge og Sverige. Når vår lærling tar fagbrevet blir han den første eventtekniker i Norge. Dette lærlingeløpet er lagt opp litt annerledes enn et ordinært fagløp i Norge, ved at det er vekselvis skole og praksis i fire år istedenfor 2 år skole og to år praksis som her hjemme. Miljø: Virksomhetene blir i 2011 målt på om de er miljøsertifisert eller ikke, i samsvar med vedtak i Klima- og energiplanen om at minst 2/3 av alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen Andelen miljøsertifiserte virksomheter pr august er 19 %, ingen nye virksomheter har blitt sertifisert i 2. tertial Det ble gjennomført inspirasjonsmøte for skolene i mars, gitt informasjon om miljøsertifisering på virksomhetsledermøte i april, og det vil bli arrangert inspirasjonsmøte for barnehagene i oktober/november. Alle virksomhetslederne har i tillegg fått tilsendt Side 8

9 Miljøveileder for skoler og barnehager. I tillegg til dette målet blir energiforbruk i kommunale bygg målt i virksomhet Eiendom (fra det overordnede målkartet). Disse blir rapportert først ved årsslutt og omtales i Grønt regnskap og i kommunens årsmelding. Økonomiske konsekvenser: Se redegjørelse ovenfor Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomi- og personalsjef Vedlegg som følger saken: a) Finansrapport b) Sykefravær per virksomhet c) Statusrapport for investeringer Vedlegg som ligger i saksmappen: Målkart fra virksomhetene Økonomirapport fra virksomhetene vedrørende driftsbudsjettet Side 9

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid: Kl. 19.00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

õl// õ. NIIØTF,PROTOKOLL 27.08.2015 Tid: KI.09:00-12:45 Steigen kommune Steigen formannskap Til stede på møtet

õl// õ. NIIØTF,PROTOKOLL 27.08.2015 Tid: KI.09:00-12:45 Steigen kommune Steigen formannskap Til stede på møtet Steigen kommune NIIØTF,PROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 27.08.2015 Tid: KI.09:00-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer