Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: Møtetid: Kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: Protokoll fra møte godkjent i møte. PSU-12/12 IA - HANDLINGSPLAN PSU-13/12 REVIDERT SENIORPOLITIKK PSU-14/12 REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET PSU-15/12 2. TERTIALMELDING 2012 Ski, Andrè Kvakkestad leder

2 Saksbehandler: Elisabeth Goverud Arknr.: 440 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 21/ Partssammensatt utvalg 12/ IA - HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: IA handlingsplan tas til orientering.. Saksopplysninger: Vedlagt IA handlingsplan. Planen var oppe i SAMU 20 mars. Vedtak: saken utsettes i påvente av at handlingsplanen tas opp i SSU 27 mars. SSU 27 mars. Avtalen tas til orientering. IA forum: 15 juni. Drøftet innspillene fra Eirik Sjøvoll. Deretter skal IA handlingsplanen tas opp til orientering i SAMU. Ski, Audun Fiskvik rådmann Elisabeth Goverud personalrådgiver Vedlegg som følger saken: a) Handlingsplan 2012 Side 2

3 Saksbehandler: Elisabeth Goverud Arknr.: 440 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Abeidsmiljøutvalget 24/ Partssammensatt utvalg 13/ REVIDERT SENIORPOLITIKK Forslag til vedtak: Tas til orientering Saksopplysninger: Korrigert versjon i hht SSU behandling 28. august 2012 Se vedlagt vedlegg. Konklusjon: Ski, Audun Fiskvik rådmann Elisabeth Goverud personalrådgiver Vedlegg som følger saken: a) Seniorpolitikk Side 3

4 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 153 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 14/ Formannskapet 59/ Kommunestyret / REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET Forslag til vedtak: 1. Det foretas omdisponeringer og budsjettjusteringer innenfor investeringsbudsjettet slik det fremgår av saksfremlegget. Låneopptak justeres tilsvarende. 2. Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: I henhold til gjeldende Økonomireglement 2011 og 2012 skal ubrukte midler i investeringsbudsjettet ved regnskapsårets slutt, videreføres til bruk året etter. Dette har medført at etterslepet på investeringer har vært økende de siste årene. I tråd med kommunestyrets signaler fremlegger rådmannen et forslag hvor ubrukte midler er foreslått trukket inn og flyttet ut i tid. Saksopplysninger: Saken legges frem for formannskapet og kommunestyret parallelt med ordinær tertialrapportering. Det er viktig å ha fokus på investeringsbudsjettet for å påse at det er så realistisk som mulig, og at det gir en virkelighetsnær beregning av renter og avdrag, som påvirker driftsregnskapet. Ved de justeringer som foreslås vil investeringsbudsjettet bli mer realistisk i forhold til fremdrift. Vurdering: Videreførte investeringer: Budsjettendringer per 2. tertial: Ved 1. tertial anbefalte rådmann, i henhold til kommunens Økonomireglement 2011 punkt d; at ubrukte midler i investeringsbudsjettet ved fjorårets slutt ble videreført til bruk året etter. På grunn av manglende fremdrift og uforutsette hendelser av ulike grunner, for flere av investeringsprosjektene, ligger Ski kommune an til å få et etterslep i 2012 på investeringsbudsjettet i størrelsesorden 338 mill. kroner. Rådmannen har derfor foretatt en gjennomgang av alle investeringsprosjekt i samarbeid med ansvarlige virksomheter. På bakgrunn av dette er regulert budsjett 2012 foreslått redusert med 207,9 mill. kr. Av disse 207,9 mill. kronene utgjør 21,8 mill. kroner inndratte budsjettmidler. Gjennomgangen gir også endringer i forutsetningene for investeringsdelen av økonomiplanperioden Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av det, og evt. rente- og avdragsbesparelser, i sitt forslag til budsjett- og handlingsplan Endringene på de enkelte prosjektene fremgår av vedlegg a.). Side 4

5 Tilleggsbehov i 2012: Det ligger an til at enkelte investeringer har behov for tilleggsbevilgninger i 2012 i størrelsesorden 7,9 mill. kroner til sammen. Dette vil rådmannen vurdere nærmere ved årsslutt, og forslag til regulert budsjett 2012 er derfor ikke justert for dette. Avsluttede investeringer: Rådmannen har foretatt en gjennomgang per 2. tertial i forhold til hvilke investeringer som er avsluttet. I tillegg til det som ble inndratt ved 1. tertial, 6,2 mill. kroner, er det inndratt investeringsmidler som beløper seg til ytterligere 16,6 mill. kroner fra prosjekter som er avsluttet i Økonomiske konsekvenser: Forskyvning i budsjetterte investeringstidspunkt til mer realistiske, fører til forskyvning i når låneopptak gir rente- og avdragsvirkning i driftsbudsjettet/regnskapet. Rådmannen vil i sitt forslag til budsjett- og handlingsplan komme tilbake til reviderte rente- og avdragsanslag basert på vedtak i denne saken. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Oversikt over prosjekter som går videre til b) Oversikt over avsluttede prosjekter. Side 5

6 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 153 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 15/ Formannskapet 58/ Kommunestyret / 2. TERTIALMELDING 2012 Forslag til vedtak: Fremlagt 2. tertialmelding 2012 tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Virksomhetene melder om merutgifter på til sammen 9,8 mill. kroner på årsbasis. Samtidig forventes det en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Det totale sykefraværet i Ski kommune per andre kvartal 2012 var på 9,19 %. Sammenlignet med samme periode i fjor er sykefraværet redusert med 0,71 prosentpoeng. Finansrapport for kommunen per , er vedlagt. Vedlegg a.) Status i rådmannens oppfølging av verbalvedtak er vedlagt. Vedlegg b). Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per 2. tertial vedrørende målkartets fokusområder; økonomi (årsprognose for drift- og investeringsbudsjettet), brukere (avviksrapportering), medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) og miljø. Vurdering - økonomi: Nedenfor redegjøres det for forhold i virksomheter som per august anslår avvik på årsbasis, samt status for virksomhetsovergripende drift og investeringer. Anslått budsjettavvik er markert med understreking. Drift - virksomhetene: Ved 1. tertialmelding meldte rådmannen netto merforbruk på virksomhetenes drift på 7,9 mill. kroner. Per 2. tertial er dette økt til 9,8 mill. kroner for året. Begge summer ekskl. rådmannens innsparingskrav. Merforbruk: Fellestjenester melder om et netto merforbruk på 0,25 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det opprettes en hel stilling som sekretær ved politisk sekretariat. Stillingen vil kunne besettes i andre halvår, noe som medfører en utgift på 0,25 mill. kroner. Kråkstad skole melder om et netto merforbruk på 0,75 mill. kroner grunnet tiltak som er iverksatt etter pålegg fra Fylkesmannen. Dette gjelder minstekrav til gruppestørrelser. Side 6

7 Finstadtunet melder om et netto merforbruk på 0,8 mill. kroner som følge av ressurskrevende brukere og ekstra innleie av personell for å sikre forsvarlighet knyttet til personer som har behov for å skjermes. Merforbruket kan bli høyere. Solborg bo- og aktiviseringssenter melder om et netto merforbruk på 3 mill. kroner som følge av bruk av ekstra nattevakter for å opprettholde faglig forsvarlighet. I tillegg har det vært nødvendig i perioder å sette inn en-til-en bemanning på dag og kveld for enkelte beboere. Kråkstadtunet melder om et netto merforbruk på 0,1 mill. kroner som følge av vikarer og overtidsbruk i omsorgsboligene. Hjemmetjenesten melder om et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner som følge av at de får flere tidlig utskrevne pasienter på grunn av samhandlingsreformen, noe som igjen krever mer av virksomheten, samt en forbigående mindreinntekt grunnet omlegging av faktureringsrutiner av egenandelsordning. Dagsenter, avdeling Kirkeveien 3; rådmannen anbefaler at avdelingen styrkes med et halvt årsverk til drift av kjøkkenet, noe som medfører en utgift på 0,15 mill. kroner. Samhandlingsenheten melder om et netto merforbruk på 4,5 mill. kroner som fortrinnsvis følger av kommunal medfinansiering av behandlinger i spesialisttjenesten. Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til beløpets størrelse grunnet etterslep av avregningen fra flere av de sykehusene som blir mest benyttet av innbyggere i Ski kommune. Kommunalteknikk VIP melder om et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner som følge av økte strøkostnader, kantslått, oppmerking av gangfelt og vedlikehold av veilys. Kultur melder om et netto merforbruk på 0,4 mill. kroner som følge av at midler til vakthold i rådhuset ikke er tilført budsjettet og på grunn av økt bemanning på rådhusteatret iht. pålegg fra brannvesenet. Mindreforbruk: Miljøarbeidertjenesten melder om et netto mindreforbruk på 1,4 mill. kroner som følge utsatt av utvidelse avlastningsbolig, til 3. kvartal. Rådmannens innsparingskrav: Det er per august trukket inn 3,2 mill. kroner i lønnsmidler fra stillinger som har vært ledige over en måned. Det gjenstår fremdeles et udekket innsparingskrav på 5 mill. kroner, knyttet til bla økt effekt av prosjekt nærvær. Dersom det samlede innsparingskravet for 2012 ikke kan nåes, vil rådmannen anbefale at kommunens lønns-, pensjons og omstillingsfond benyttes til inndekking. Tilskudd til interkommunale samarbeid: Det er ikke varslet avvik i tilskuddene til interkommunale samarbeid. Side 7

8 Lønnsoppgjør: Til grunn for Ski kommunes budsjett for 2012 ligger en lønnsvekst på 4 %. Resultatet av hovedtariffoppgjøret 2012 fikk en beregnet årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,07 %. Differansen dekkes opp av utsatt virkningstidspunkt til , grunnet streik. Rådmannen legger til grunn at kommunens budsjetterte avsetning til de samlede lønnsoppgjørene for 2012 vil gå i balanse. Drift - virksomhetsovergripende: Anslått netto mindreutgift og merinntekt på virksomhetsovergripende beløper seg til 11,9 mill. kroner for året. Skatt og rammetilskudd: Skatt og rammetilskudd viser merinntekter på 14,2 mill. kroner per august. Hovedårsaken til det er skatteinngangen som ligger 9,1 mill. kroner høyere enn budsjettert, mens merinntekter fra rammetilskudd ligger 5,1 mill. kroner over budsjett. Kommunens samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd henger nøye sammen med skatteinngangen på nasjonalt nivå. Det gjenstår fremdeles store skatteterminer, og det er for tidlig å si med sikkerhet noe om årets samlede trend for kommunens skatteinntekter, og hvordan de vil slå ut på årets rammetilskudd. Avviket på de samlede skatt og rammeinntektene hittil i år er relativt små, så rådmannen anbefaler ikke å endre de budsjettmessige forutsetningene. Finansutgifter og -inntekter: Budsjettert bruk av lånemidler for 2012, inkl. boligforvaltningen og startlån, er på 130 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån per 2. tertial, kun startlån 1 på til sammen 52,5 mill. kroner. Øvrig låneopptak for 2012 vil sannsynligvis finne sted i desember. Som følge av etterslep i investeringsbudsjettet for 2011, er lånegjelden lavere enn forutsatt. Det fortsatt lave nivået på innlånsrentene gir en besparelse. Totalt estimeres besparelsen på rente- og avdragsutgifter på ordinære lån til 9,4 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg med ca 1,3 mill. kroner på renter 2 og 8,1 mill. kroner på avdrag 3. Gjennomsnittslikviditeten til Ski kommune har holdt seg høyt i forhold til budsjett, så langt i året. Det er budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2012 på 230 mill. kroner, mens gjennomsnittslikviditeten for året anslagsvis vil ligge på ca 290 mill. kroner. Samtidig vil snittrenten for avkastning på bankinnskudd for året ligge høyere enn budsjettert. Innskuddsrenten for 2012 er budsjettert med 3 % mens antatt gjennomsnittsrente vil ligge på 3,5 %. Estimert merinntekt ordinære renter 4 for året vil ende på 2,5 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Rådmannen vil vurdere at evt. mindreutgifter og merinntekter knyttet til renter og avdrag, benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling, dersom netto budsjettrammer gir rom for dette. 1 Fom deler Husbanken opp lånet i 4 deler med delutbetalinger hvert kvartal. 2 Basert på flat periodisering. 3 Årseffekten gir en mindreutgift når vi legger til grunn 30 års nedbetalingstid. 4 Ekskl. boligkontoret og formidlingslån. Side 8

9 Investeringer: Revisjon av investeringsbudsjettet: Det er ved 2. tertial 2012 lagt frem en egen sak om investeringsbudsjettet. Rådmannen har foretatt en gjennomgang av alle investeringsprosjekter og fremmer forslag i saken om inndragelse av 21,8 mill. kroner og flytting av 207,9 mill. kroner fra 2012 og ut i tid. Dette bidrar til et mer realistisk gjennomførbart budsjett i Se for øvrig egen sak om investeringer for ytterligere informasjon. Tilbakebetaling av statstilskudd: Vi har fått vedtak fra Fylkesmannen om tilbakebetaling av deler av investeringstilskudd til Skoghus barnehage fra Klage til departementet førte ikke frem. Beløpet på kr må tilbakebetales i Eiendomsalg: I forkant av et evt. salg av Vevelstadsaga (tidl. Vevelstad ungdomsskole) ble det vedtatt å bygge ut infrastrukturen (rundkjøringer), da dette mest sannsynlig ville gi en høyere salgssum iht. takst. Salget starter etter at kontrakt er skrevet. Salget påregnes realisert våren Startlån/formidlingslån: Per er det utbetalt ca 52 mill. kroner i startlån. I tillegg er det gitt tilsagn om lån på ca 10 mill. kroner. Det er stor etterspørsel etter startlån. Det er tydelig at bankene er restriktive og ikke låner ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Mange mangler resterende 15 % og søker kommunen om fullfinansiering. Det er få aktuelle boliger i markedet og endel ber om forlengelse av tilsagnet. Mange kunder velger dessuten å binde renten. Kommunen har tilbud om flytende rente (2,34 %), fast rente i 3 år (2,05 %), fast rente i 5 år (2,15 %) og fast rente i 10 år (2,54 %). Det er per august 2012 mottatt ekstraordinære innbetalinger i størrelsesorden 15,2 mill. kroner, som skal brukes til innfrielse/delinnfrielse av startlån i Husbanken. Av dette er 6,2 mill. kroner allerede brukt til å innfri lån i juni, resten innløses i løpet av høsten. Vurdering brukere: Dialogprosess: Dialogprosessen foregår i virksomhetene fra februar til ut i april, se omtale i 1. tertialmelding Avviksrapportering: Virksomhetene rapporterer avvik på fag, HMS og informasjonssikkerhet ved hver tertial. Avvikene drøftes i Kvalitetsutvalget og følges opp av den enkelte virksomhet. Hovedtyngden av meldte avvik i 2. tertial 2012 er innenfor legemiddelhåndtering, kloakk-/ vannlekkasjer, brann og verbale trusler og/eller bruk av vold. For èn virksomhet fremkommer det 54 episoder med trakassering, fremsetting av trusler og bruk av vold. Så langt mulig lukkes alle saker på laveste nivå. Side 9

10 Vurdering - medarbeidere: Attraktiv arbeidsplass: Det ble i vår gjennomført medarbeiderundersøkelse utviklet av Kommunenes sentralforbund. Alle virksomhetene har deltatt og alle ansatte ble invitert til å svare. Totalt har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 56 %. Det er en fremgang i forhold til tidligere utsendte undersøkelser, men fortsatt ikke godt nok. Rådmannens ambisjonsnivå er å skåre over 4,5 5 i snitt på undersøkelsen, og det er oppnådd. Det som er gjort annerledes dette året er at oppfølgingsarbeidet som skjer i etterkant, har blitt løftet frem, og det har dermed blitt prioritert ressurser til dette arbeidet. De ansatte skal oppleve at resultatene fra undersøkelsen tas alvorlig og at de blir involvert i forslag og prioriteringer av tiltak knyttet til resultatene. Lederne har blitt presentert for en metode som det er ønskelig at de bruker i dette arbeidet. I tillegg kan de virksomheter som ønsker bistand i dette arbeidet få hjelp til å lede de lokale prosessene. Denne bistanden ytes fra virksomhet HR, bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret, og DNB. Punkt Snitt Ski Snitt land Høyest kommune Lavest kommune Organisering av arbeidet 4,5 4,5 5,1 3,2 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,2 3,7 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 5,3 3,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5,0 5,6 3,7 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 5,7 3,8 Nærmeste leder 4,6 4,6 5,4 3,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 5,2 2,8 Overordnet ledelse 3,8 3,9 5,1 2,0 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 5,3 3,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,0 5,0 3,3 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,5 3,7 Helhetsvurdering 4,6 4,6 5,3 3,5 Snitt totalt 4,5 4,6 5,3 3,3 Sykefravær: I henhold til ambisjonsnivå for sykefravær, i det overordnede målkartet for , viser tall fra siste periode at Ski kommune ligger godt innenfor å nå dette målet, som er på mindre eller lik 9,0 %. Type fravær Helårsvirkning fra 2. kv til 1. kv Helårsvirkning fra 3. kv til 2. kv Helårsvirkning fra 3. kv til 2. kv Egenmeldt fravær, dagsverk 1,30 % 1,30 % 1,40 % 1,50 % 1,22 % Sykmeldt fravær, 1-3 dagsverk 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,52 % Sykmeldt fravær, 4-16 dagsverk 1,10 % 1,20 % 1,30 % 2,10 % 1,39 % Sykmeldt fravær, dagsverk 1,50 % 2,30 % 2,50 % 1,90 % 2,09 % Sykmeldt fravær, >56 dagsverk 5,50 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 3,96 % Totalt fravær 9,60 % 9,20 % 9,60 % 9,90 % 9,19 % Sammenlignet med samme periode i fjor har sykefraværet blitt betraktelig redusert. Det totale sykefraværet i Ski kommune er nå på 9,19 %, en reduksjon på 0,71 prosentpoeng. Det er interessant å merke seg at reduksjonen hovedsakelig dreier seg om korttidsfraværet, fra 4-16 dager. 5 På en skala fra 1-6, der 6 er best. Side 10

11 Årsaker til sykefravær er sammensatt, og det er derfor komplisert å finne direkte årsaker til sykefraværet. Samtidig er det også viktig å understreke at Ski kommune i en lengre periode har jobbet systematisk og målrettet for å redusere sykefraværet blant de ansatte i Ski kommune. Blant tiltak kan vi nevne følgende: Dialogmøter gjennomføres før 9 uke med lege og bedriftshelsetjeneste til stede. Det er veldig viktig å få med legene i forhold til å diskutere tilretteleggingsmuligheter for den sykemeldte. I tillegg har det blitt avholdt møter med legene. Kurs/opplæring av ledere i Ski kommune med tema tilretteleggingsplikt/ sykefraværsoppfølging. Arbeidsmiljødag med fokus på sykefravær/arbeidsmiljø. Tett oppfølging fra virksomhet HR i sykemeldingssaker som er spesielt komplekse. Tett og konstruktivt samarbeid med ny bedriftshelsetjeneste. Det har blitt initiert et større prosjekt for barnehager i Ski kommune, med oppstart høsten Dette med tanke på at det er registrert at sykefraværstallene i barnehagene er veldig varierende. Rådmannen ønsker derfor å prioritere barnehagene. Det er opprettet et tett og konstruktivt samarbeid med NAV lokalt. Dette gjør det mulig å raskt avklare og få til gode løsninger for den sykemeldte. Lærlinger: Rådmannen har anbefalt at kommunen bør ha som mål å ha 40 lærlinger i løpet av høsten 2012, hvor hoveddelen ønskes innenfor helsearbeiderfaget samt barn- og ungdomsarbeiderfaget. Ski kommune har 45 aktive lærlinger per august Av disse har 5 avlagt fagprøve og bestått i hhv. IKT-servicefag (1 stk), helsearbeiderfaget (3 stk) og i barne- og ungdomsarbeiderfaget (1 stk). I løpet av oktober 2012 skal 1 helsefagarbeider avlegge fagprøve. Ski kommune vil da ha 39 aktive lærlinger etter oktober De gjenværende lærlingene er fordelt slik; 19 barne- og ungdomsarbeidere, 12 i helsearbeiderfaget; 4 i IKT-servicefag, 2 i kontor- og administrasjonsfag, 1 som institusjonskokk og 1 som event-tekniker. Av disse er det 6 som går som lærekandidater. For å rekruttere flere lærlinger har vi kontakt med videregående skoler i Follo; som Frogn, Drømtorp, Ås og Nesodden. Vi har i tillegg tett samarbeid med Veiledningssenteret i Follo og Fagopplæringsnemnda i Akershus fylkeskommune. Merutgiften for dette i 2012 vil søkes dekket innenfor rammen til virksomhet HR. Vurdering - miljø: Virksomhetene blir i 2012 målt på om de er miljøsertifisert eller ikke, i samsvar med vedtak i Klima- og energiplanen om at minst 2/3 av alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen Rådmannen rapporterer på målet for miljøsertifisering i Årsberetningen. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen har som forutsetning at kommunen regnskapsmessig skal komme ut med et balansert eller positivt resultat for Side 11

12 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: c) Finansrapport d) Verbalvedtak Side 12

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid: Kl. 19.00

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina Rådhuset, 5. et. Møtedato: 29.04.2015 Møtetid:

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2013 Møtetid:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer