Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: Møtetid: Kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: Protokoll fra møte godkjent i møte. PSU-12/12 IA - HANDLINGSPLAN PSU-13/12 REVIDERT SENIORPOLITIKK PSU-14/12 REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET PSU-15/12 2. TERTIALMELDING 2012 Ski, Andrè Kvakkestad leder

2 Saksbehandler: Elisabeth Goverud Arknr.: 440 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 21/ Partssammensatt utvalg 12/ IA - HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: IA handlingsplan tas til orientering.. Saksopplysninger: Vedlagt IA handlingsplan. Planen var oppe i SAMU 20 mars. Vedtak: saken utsettes i påvente av at handlingsplanen tas opp i SSU 27 mars. SSU 27 mars. Avtalen tas til orientering. IA forum: 15 juni. Drøftet innspillene fra Eirik Sjøvoll. Deretter skal IA handlingsplanen tas opp til orientering i SAMU. Ski, Audun Fiskvik rådmann Elisabeth Goverud personalrådgiver Vedlegg som følger saken: a) Handlingsplan 2012 Side 2

3 Saksbehandler: Elisabeth Goverud Arknr.: 440 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Abeidsmiljøutvalget 24/ Partssammensatt utvalg 13/ REVIDERT SENIORPOLITIKK Forslag til vedtak: Tas til orientering Saksopplysninger: Korrigert versjon i hht SSU behandling 28. august 2012 Se vedlagt vedlegg. Konklusjon: Ski, Audun Fiskvik rådmann Elisabeth Goverud personalrådgiver Vedlegg som følger saken: a) Seniorpolitikk Side 3

4 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 153 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 14/ Formannskapet 59/ Kommunestyret / REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET Forslag til vedtak: 1. Det foretas omdisponeringer og budsjettjusteringer innenfor investeringsbudsjettet slik det fremgår av saksfremlegget. Låneopptak justeres tilsvarende. 2. Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: I henhold til gjeldende Økonomireglement 2011 og 2012 skal ubrukte midler i investeringsbudsjettet ved regnskapsårets slutt, videreføres til bruk året etter. Dette har medført at etterslepet på investeringer har vært økende de siste årene. I tråd med kommunestyrets signaler fremlegger rådmannen et forslag hvor ubrukte midler er foreslått trukket inn og flyttet ut i tid. Saksopplysninger: Saken legges frem for formannskapet og kommunestyret parallelt med ordinær tertialrapportering. Det er viktig å ha fokus på investeringsbudsjettet for å påse at det er så realistisk som mulig, og at det gir en virkelighetsnær beregning av renter og avdrag, som påvirker driftsregnskapet. Ved de justeringer som foreslås vil investeringsbudsjettet bli mer realistisk i forhold til fremdrift. Vurdering: Videreførte investeringer: Budsjettendringer per 2. tertial: Ved 1. tertial anbefalte rådmann, i henhold til kommunens Økonomireglement 2011 punkt d; at ubrukte midler i investeringsbudsjettet ved fjorårets slutt ble videreført til bruk året etter. På grunn av manglende fremdrift og uforutsette hendelser av ulike grunner, for flere av investeringsprosjektene, ligger Ski kommune an til å få et etterslep i 2012 på investeringsbudsjettet i størrelsesorden 338 mill. kroner. Rådmannen har derfor foretatt en gjennomgang av alle investeringsprosjekt i samarbeid med ansvarlige virksomheter. På bakgrunn av dette er regulert budsjett 2012 foreslått redusert med 207,9 mill. kr. Av disse 207,9 mill. kronene utgjør 21,8 mill. kroner inndratte budsjettmidler. Gjennomgangen gir også endringer i forutsetningene for investeringsdelen av økonomiplanperioden Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av det, og evt. rente- og avdragsbesparelser, i sitt forslag til budsjett- og handlingsplan Endringene på de enkelte prosjektene fremgår av vedlegg a.). Side 4

5 Tilleggsbehov i 2012: Det ligger an til at enkelte investeringer har behov for tilleggsbevilgninger i 2012 i størrelsesorden 7,9 mill. kroner til sammen. Dette vil rådmannen vurdere nærmere ved årsslutt, og forslag til regulert budsjett 2012 er derfor ikke justert for dette. Avsluttede investeringer: Rådmannen har foretatt en gjennomgang per 2. tertial i forhold til hvilke investeringer som er avsluttet. I tillegg til det som ble inndratt ved 1. tertial, 6,2 mill. kroner, er det inndratt investeringsmidler som beløper seg til ytterligere 16,6 mill. kroner fra prosjekter som er avsluttet i Økonomiske konsekvenser: Forskyvning i budsjetterte investeringstidspunkt til mer realistiske, fører til forskyvning i når låneopptak gir rente- og avdragsvirkning i driftsbudsjettet/regnskapet. Rådmannen vil i sitt forslag til budsjett- og handlingsplan komme tilbake til reviderte rente- og avdragsanslag basert på vedtak i denne saken. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Oversikt over prosjekter som går videre til b) Oversikt over avsluttede prosjekter. Side 5

6 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 153 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 15/ Formannskapet 58/ Kommunestyret / 2. TERTIALMELDING 2012 Forslag til vedtak: Fremlagt 2. tertialmelding 2012 tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Virksomhetene melder om merutgifter på til sammen 9,8 mill. kroner på årsbasis. Samtidig forventes det en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Det totale sykefraværet i Ski kommune per andre kvartal 2012 var på 9,19 %. Sammenlignet med samme periode i fjor er sykefraværet redusert med 0,71 prosentpoeng. Finansrapport for kommunen per , er vedlagt. Vedlegg a.) Status i rådmannens oppfølging av verbalvedtak er vedlagt. Vedlegg b). Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per 2. tertial vedrørende målkartets fokusområder; økonomi (årsprognose for drift- og investeringsbudsjettet), brukere (avviksrapportering), medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) og miljø. Vurdering - økonomi: Nedenfor redegjøres det for forhold i virksomheter som per august anslår avvik på årsbasis, samt status for virksomhetsovergripende drift og investeringer. Anslått budsjettavvik er markert med understreking. Drift - virksomhetene: Ved 1. tertialmelding meldte rådmannen netto merforbruk på virksomhetenes drift på 7,9 mill. kroner. Per 2. tertial er dette økt til 9,8 mill. kroner for året. Begge summer ekskl. rådmannens innsparingskrav. Merforbruk: Fellestjenester melder om et netto merforbruk på 0,25 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det opprettes en hel stilling som sekretær ved politisk sekretariat. Stillingen vil kunne besettes i andre halvår, noe som medfører en utgift på 0,25 mill. kroner. Kråkstad skole melder om et netto merforbruk på 0,75 mill. kroner grunnet tiltak som er iverksatt etter pålegg fra Fylkesmannen. Dette gjelder minstekrav til gruppestørrelser. Side 6

7 Finstadtunet melder om et netto merforbruk på 0,8 mill. kroner som følge av ressurskrevende brukere og ekstra innleie av personell for å sikre forsvarlighet knyttet til personer som har behov for å skjermes. Merforbruket kan bli høyere. Solborg bo- og aktiviseringssenter melder om et netto merforbruk på 3 mill. kroner som følge av bruk av ekstra nattevakter for å opprettholde faglig forsvarlighet. I tillegg har det vært nødvendig i perioder å sette inn en-til-en bemanning på dag og kveld for enkelte beboere. Kråkstadtunet melder om et netto merforbruk på 0,1 mill. kroner som følge av vikarer og overtidsbruk i omsorgsboligene. Hjemmetjenesten melder om et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner som følge av at de får flere tidlig utskrevne pasienter på grunn av samhandlingsreformen, noe som igjen krever mer av virksomheten, samt en forbigående mindreinntekt grunnet omlegging av faktureringsrutiner av egenandelsordning. Dagsenter, avdeling Kirkeveien 3; rådmannen anbefaler at avdelingen styrkes med et halvt årsverk til drift av kjøkkenet, noe som medfører en utgift på 0,15 mill. kroner. Samhandlingsenheten melder om et netto merforbruk på 4,5 mill. kroner som fortrinnsvis følger av kommunal medfinansiering av behandlinger i spesialisttjenesten. Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til beløpets størrelse grunnet etterslep av avregningen fra flere av de sykehusene som blir mest benyttet av innbyggere i Ski kommune. Kommunalteknikk VIP melder om et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner som følge av økte strøkostnader, kantslått, oppmerking av gangfelt og vedlikehold av veilys. Kultur melder om et netto merforbruk på 0,4 mill. kroner som følge av at midler til vakthold i rådhuset ikke er tilført budsjettet og på grunn av økt bemanning på rådhusteatret iht. pålegg fra brannvesenet. Mindreforbruk: Miljøarbeidertjenesten melder om et netto mindreforbruk på 1,4 mill. kroner som følge utsatt av utvidelse avlastningsbolig, til 3. kvartal. Rådmannens innsparingskrav: Det er per august trukket inn 3,2 mill. kroner i lønnsmidler fra stillinger som har vært ledige over en måned. Det gjenstår fremdeles et udekket innsparingskrav på 5 mill. kroner, knyttet til bla økt effekt av prosjekt nærvær. Dersom det samlede innsparingskravet for 2012 ikke kan nåes, vil rådmannen anbefale at kommunens lønns-, pensjons og omstillingsfond benyttes til inndekking. Tilskudd til interkommunale samarbeid: Det er ikke varslet avvik i tilskuddene til interkommunale samarbeid. Side 7

8 Lønnsoppgjør: Til grunn for Ski kommunes budsjett for 2012 ligger en lønnsvekst på 4 %. Resultatet av hovedtariffoppgjøret 2012 fikk en beregnet årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,07 %. Differansen dekkes opp av utsatt virkningstidspunkt til , grunnet streik. Rådmannen legger til grunn at kommunens budsjetterte avsetning til de samlede lønnsoppgjørene for 2012 vil gå i balanse. Drift - virksomhetsovergripende: Anslått netto mindreutgift og merinntekt på virksomhetsovergripende beløper seg til 11,9 mill. kroner for året. Skatt og rammetilskudd: Skatt og rammetilskudd viser merinntekter på 14,2 mill. kroner per august. Hovedårsaken til det er skatteinngangen som ligger 9,1 mill. kroner høyere enn budsjettert, mens merinntekter fra rammetilskudd ligger 5,1 mill. kroner over budsjett. Kommunens samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd henger nøye sammen med skatteinngangen på nasjonalt nivå. Det gjenstår fremdeles store skatteterminer, og det er for tidlig å si med sikkerhet noe om årets samlede trend for kommunens skatteinntekter, og hvordan de vil slå ut på årets rammetilskudd. Avviket på de samlede skatt og rammeinntektene hittil i år er relativt små, så rådmannen anbefaler ikke å endre de budsjettmessige forutsetningene. Finansutgifter og -inntekter: Budsjettert bruk av lånemidler for 2012, inkl. boligforvaltningen og startlån, er på 130 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån per 2. tertial, kun startlån 1 på til sammen 52,5 mill. kroner. Øvrig låneopptak for 2012 vil sannsynligvis finne sted i desember. Som følge av etterslep i investeringsbudsjettet for 2011, er lånegjelden lavere enn forutsatt. Det fortsatt lave nivået på innlånsrentene gir en besparelse. Totalt estimeres besparelsen på rente- og avdragsutgifter på ordinære lån til 9,4 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg med ca 1,3 mill. kroner på renter 2 og 8,1 mill. kroner på avdrag 3. Gjennomsnittslikviditeten til Ski kommune har holdt seg høyt i forhold til budsjett, så langt i året. Det er budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2012 på 230 mill. kroner, mens gjennomsnittslikviditeten for året anslagsvis vil ligge på ca 290 mill. kroner. Samtidig vil snittrenten for avkastning på bankinnskudd for året ligge høyere enn budsjettert. Innskuddsrenten for 2012 er budsjettert med 3 % mens antatt gjennomsnittsrente vil ligge på 3,5 %. Estimert merinntekt ordinære renter 4 for året vil ende på 2,5 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Rådmannen vil vurdere at evt. mindreutgifter og merinntekter knyttet til renter og avdrag, benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling, dersom netto budsjettrammer gir rom for dette. 1 Fom deler Husbanken opp lånet i 4 deler med delutbetalinger hvert kvartal. 2 Basert på flat periodisering. 3 Årseffekten gir en mindreutgift når vi legger til grunn 30 års nedbetalingstid. 4 Ekskl. boligkontoret og formidlingslån. Side 8

9 Investeringer: Revisjon av investeringsbudsjettet: Det er ved 2. tertial 2012 lagt frem en egen sak om investeringsbudsjettet. Rådmannen har foretatt en gjennomgang av alle investeringsprosjekter og fremmer forslag i saken om inndragelse av 21,8 mill. kroner og flytting av 207,9 mill. kroner fra 2012 og ut i tid. Dette bidrar til et mer realistisk gjennomførbart budsjett i Se for øvrig egen sak om investeringer for ytterligere informasjon. Tilbakebetaling av statstilskudd: Vi har fått vedtak fra Fylkesmannen om tilbakebetaling av deler av investeringstilskudd til Skoghus barnehage fra Klage til departementet førte ikke frem. Beløpet på kr må tilbakebetales i Eiendomsalg: I forkant av et evt. salg av Vevelstadsaga (tidl. Vevelstad ungdomsskole) ble det vedtatt å bygge ut infrastrukturen (rundkjøringer), da dette mest sannsynlig ville gi en høyere salgssum iht. takst. Salget starter etter at kontrakt er skrevet. Salget påregnes realisert våren Startlån/formidlingslån: Per er det utbetalt ca 52 mill. kroner i startlån. I tillegg er det gitt tilsagn om lån på ca 10 mill. kroner. Det er stor etterspørsel etter startlån. Det er tydelig at bankene er restriktive og ikke låner ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Mange mangler resterende 15 % og søker kommunen om fullfinansiering. Det er få aktuelle boliger i markedet og endel ber om forlengelse av tilsagnet. Mange kunder velger dessuten å binde renten. Kommunen har tilbud om flytende rente (2,34 %), fast rente i 3 år (2,05 %), fast rente i 5 år (2,15 %) og fast rente i 10 år (2,54 %). Det er per august 2012 mottatt ekstraordinære innbetalinger i størrelsesorden 15,2 mill. kroner, som skal brukes til innfrielse/delinnfrielse av startlån i Husbanken. Av dette er 6,2 mill. kroner allerede brukt til å innfri lån i juni, resten innløses i løpet av høsten. Vurdering brukere: Dialogprosess: Dialogprosessen foregår i virksomhetene fra februar til ut i april, se omtale i 1. tertialmelding Avviksrapportering: Virksomhetene rapporterer avvik på fag, HMS og informasjonssikkerhet ved hver tertial. Avvikene drøftes i Kvalitetsutvalget og følges opp av den enkelte virksomhet. Hovedtyngden av meldte avvik i 2. tertial 2012 er innenfor legemiddelhåndtering, kloakk-/ vannlekkasjer, brann og verbale trusler og/eller bruk av vold. For èn virksomhet fremkommer det 54 episoder med trakassering, fremsetting av trusler og bruk av vold. Så langt mulig lukkes alle saker på laveste nivå. Side 9

10 Vurdering - medarbeidere: Attraktiv arbeidsplass: Det ble i vår gjennomført medarbeiderundersøkelse utviklet av Kommunenes sentralforbund. Alle virksomhetene har deltatt og alle ansatte ble invitert til å svare. Totalt har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 56 %. Det er en fremgang i forhold til tidligere utsendte undersøkelser, men fortsatt ikke godt nok. Rådmannens ambisjonsnivå er å skåre over 4,5 5 i snitt på undersøkelsen, og det er oppnådd. Det som er gjort annerledes dette året er at oppfølgingsarbeidet som skjer i etterkant, har blitt løftet frem, og det har dermed blitt prioritert ressurser til dette arbeidet. De ansatte skal oppleve at resultatene fra undersøkelsen tas alvorlig og at de blir involvert i forslag og prioriteringer av tiltak knyttet til resultatene. Lederne har blitt presentert for en metode som det er ønskelig at de bruker i dette arbeidet. I tillegg kan de virksomheter som ønsker bistand i dette arbeidet få hjelp til å lede de lokale prosessene. Denne bistanden ytes fra virksomhet HR, bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret, og DNB. Punkt Snitt Ski Snitt land Høyest kommune Lavest kommune Organisering av arbeidet 4,5 4,5 5,1 3,2 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,2 3,7 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 5,3 3,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5,0 5,6 3,7 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 5,7 3,8 Nærmeste leder 4,6 4,6 5,4 3,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 5,2 2,8 Overordnet ledelse 3,8 3,9 5,1 2,0 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 5,3 3,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,0 5,0 3,3 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,5 3,7 Helhetsvurdering 4,6 4,6 5,3 3,5 Snitt totalt 4,5 4,6 5,3 3,3 Sykefravær: I henhold til ambisjonsnivå for sykefravær, i det overordnede målkartet for , viser tall fra siste periode at Ski kommune ligger godt innenfor å nå dette målet, som er på mindre eller lik 9,0 %. Type fravær Helårsvirkning fra 2. kv til 1. kv Helårsvirkning fra 3. kv til 2. kv Helårsvirkning fra 3. kv til 2. kv Egenmeldt fravær, dagsverk 1,30 % 1,30 % 1,40 % 1,50 % 1,22 % Sykmeldt fravær, 1-3 dagsverk 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,52 % Sykmeldt fravær, 4-16 dagsverk 1,10 % 1,20 % 1,30 % 2,10 % 1,39 % Sykmeldt fravær, dagsverk 1,50 % 2,30 % 2,50 % 1,90 % 2,09 % Sykmeldt fravær, >56 dagsverk 5,50 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 3,96 % Totalt fravær 9,60 % 9,20 % 9,60 % 9,90 % 9,19 % Sammenlignet med samme periode i fjor har sykefraværet blitt betraktelig redusert. Det totale sykefraværet i Ski kommune er nå på 9,19 %, en reduksjon på 0,71 prosentpoeng. Det er interessant å merke seg at reduksjonen hovedsakelig dreier seg om korttidsfraværet, fra 4-16 dager. 5 På en skala fra 1-6, der 6 er best. Side 10

11 Årsaker til sykefravær er sammensatt, og det er derfor komplisert å finne direkte årsaker til sykefraværet. Samtidig er det også viktig å understreke at Ski kommune i en lengre periode har jobbet systematisk og målrettet for å redusere sykefraværet blant de ansatte i Ski kommune. Blant tiltak kan vi nevne følgende: Dialogmøter gjennomføres før 9 uke med lege og bedriftshelsetjeneste til stede. Det er veldig viktig å få med legene i forhold til å diskutere tilretteleggingsmuligheter for den sykemeldte. I tillegg har det blitt avholdt møter med legene. Kurs/opplæring av ledere i Ski kommune med tema tilretteleggingsplikt/ sykefraværsoppfølging. Arbeidsmiljødag med fokus på sykefravær/arbeidsmiljø. Tett oppfølging fra virksomhet HR i sykemeldingssaker som er spesielt komplekse. Tett og konstruktivt samarbeid med ny bedriftshelsetjeneste. Det har blitt initiert et større prosjekt for barnehager i Ski kommune, med oppstart høsten Dette med tanke på at det er registrert at sykefraværstallene i barnehagene er veldig varierende. Rådmannen ønsker derfor å prioritere barnehagene. Det er opprettet et tett og konstruktivt samarbeid med NAV lokalt. Dette gjør det mulig å raskt avklare og få til gode løsninger for den sykemeldte. Lærlinger: Rådmannen har anbefalt at kommunen bør ha som mål å ha 40 lærlinger i løpet av høsten 2012, hvor hoveddelen ønskes innenfor helsearbeiderfaget samt barn- og ungdomsarbeiderfaget. Ski kommune har 45 aktive lærlinger per august Av disse har 5 avlagt fagprøve og bestått i hhv. IKT-servicefag (1 stk), helsearbeiderfaget (3 stk) og i barne- og ungdomsarbeiderfaget (1 stk). I løpet av oktober 2012 skal 1 helsefagarbeider avlegge fagprøve. Ski kommune vil da ha 39 aktive lærlinger etter oktober De gjenværende lærlingene er fordelt slik; 19 barne- og ungdomsarbeidere, 12 i helsearbeiderfaget; 4 i IKT-servicefag, 2 i kontor- og administrasjonsfag, 1 som institusjonskokk og 1 som event-tekniker. Av disse er det 6 som går som lærekandidater. For å rekruttere flere lærlinger har vi kontakt med videregående skoler i Follo; som Frogn, Drømtorp, Ås og Nesodden. Vi har i tillegg tett samarbeid med Veiledningssenteret i Follo og Fagopplæringsnemnda i Akershus fylkeskommune. Merutgiften for dette i 2012 vil søkes dekket innenfor rammen til virksomhet HR. Vurdering - miljø: Virksomhetene blir i 2012 målt på om de er miljøsertifisert eller ikke, i samsvar med vedtak i Klima- og energiplanen om at minst 2/3 av alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen Rådmannen rapporterer på målet for miljøsertifisering i Årsberetningen. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen har som forutsetning at kommunen regnskapsmessig skal komme ut med et balansert eller positivt resultat for Side 11

12 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: c) Finansrapport d) Verbalvedtak Side 12

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer