Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering av ny veiløsning ved Mo Gård PS 12/12 PS 13/12 PS 14/12 PS 15/12 PS 16/12 PS 17/12 RS 12/12 RS 13/12 RS 14/12 RS 15/12 RS 16/12 RS 17/12 RS 18/12 Jøa vei- og brulag - Søknad om tilskudd til gjennomføring av studie av kjedet flytebru til Jøa. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget i Fosnes Valg av medlem til representantskapet i Legevaktordningen i Namdal - LINA Endringer i tobakkskadeloven - høring Staten må bruke mer penger på vei Referatsaker: Status i brusaken Prosjekt flerbrukshall Salsnes gjestehavn Orientering fra MN samkommune Marin konsulent Nord-Trøndelag. Finansieringsgrunnlag og virkeområde. Henvendelse om medfinansiering i kystkommunene. Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fosnes kommune Befaringsrapporter, kontroll med omsetningen av alkohol Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 16. april 2012 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Kommunestyremøte 1. mars 2012 Kommunestyremøtet ble innledet med at Maja Eid Schei og Mari Sandberg fra Fosnes Kulturskole opptrådte med musikk og sang. Så fulgte en orientering om Prosjekt helhetlig samfunnssikkerhet og beredskap for kommunene i Midtre Namdal ved prosjektleder Henning Kvernø. Vedtak gjort i kommunestyremøte : Sak 6/12 Kommunestyret valgte Lisbeth Bragstad som nytt medlem av Kontrollutvalget. Rune Wik ble valgt til nestleder, mens Egill Vatne er blitt valgt til leder i et tidligere kommunestyremøte. Sak 7/12 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. Sak 8/12 Kontrollutvalget gjennomførte høsten 2011 forvaltningsrevisjon innen rutiner og praksis, institusjonsbasert pleie og omsorg på Fosnes sykeheim. Revisjonsrapporten ble fremlagt og kommunestyret tok denne til orientering og ba samtidig om at administrasjonen følger opp innholdet i rapportens kapittel 6. Rådmannen skal rapportere til kommunestyret og kontrollutvalget innen 1. november 2012 når anbefalte forbedringer er blitt gjennomført. Sak 9/12 Ordføreren i Ørland kommune har utfordret landets ordførere i en interpellasjon å sette Staten må gi mer penger til vei på dagsorden. Kommunestyret utsatte saken til neste møte. Ordføreren utarbeider nytt forslag til interpellasjon fra Fosnes kommune. Sak 10/12 Referatsakene ble lagt fram og tatt til orientering. Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyre 9. mars 2011 Sak 07/12 Retningslinjer og budsjett for Spesielle miljøtiltak i Jordbruket (SMIL) og Næringsmiljøtilskudd i skogbruket ble vedtatt for Sak 08/12 Med hjemmel i forskrift om jakttider for perioden 2012 til 2017 søker Midtre Namdal samkommune Nord-Trøndelag fylkeskommune om å vedta forskrift om lokale jaktbestemmelser for elg og hjort i Midtre Namdal samkommune. Sak 09/12 Bjørn Flakken innvilges tillatelse til barmarkskjøring i utmark, i perioden fra til og med , Heimen Salsvatnet i Fosnes. Sak 10/12 Midtre Namdal samkommunestyre bevilget kr ,- til gjennomføring av forvaltningsprosjekt i Sak 11/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 ble tatt til orientering.

3 Sak 12/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2012 ble tatt til orientering. Sak 13/12 Midtre Namdal samkommunestyre tok halvårsrapporten om Samhandlingsreformen til orientering og bad om at informasjonsarbeidet om Samhandlingsreformen intensiveres. Sak 14/12 Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal som en rammeplan for kompetansearbeidet innen helse og omsorgssektoren for kommunene i Midtre Namdal ble vedtatt. Sak 15/12 Vertskommuneavtale med Osen kommune om kommuneoverlegefunksjon ble vedtatt. Sak 16/12 Midtre Namdal samkommunestyre vedtok høringsforslag til utredningen Felles interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene i Nord-Trøndelag unntatt Værnesregionen. Høringsforslaget oversendes KS i Nord-Trøndelag. Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune Revisjon av kommuneplanen I slutten av februar ble det som planlagt gjennomført folkemøter på Salsnes og på Jøa. Nå inviteres det til temamøte i forbindelse med førstkommende kommunestyremøte i slutten av mars. Temamøtet starter med en innledning av seniorrådgiver Roald Lysø fra Trøndelag forskning og utvikling. Dato: Torsdag 29. mars Tid: kl 19:15 Sted: Kommunestyresalen I april, mai og juni inviteres det til sektorvise møter. Først ute er landbruket og næringer i tilknytning til landbruket: Lunchmøte torsdag 12. april 2012 kl 12:15 i kommunestyresalen. Gårdbrukere og representanter for deres organisasjoner inviteres særskilt, men møtet er åpent for alle. Møteserien fortsetter i mai og juni, dette kommer vi tilbake til i neste info-skriv. Ellers oppdateres vår hjemmeside kontinuerlig når det gjelder aktiviteter og tidsfrister i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.

4 Ordførerens hjørne mars 2012 Kommuneplanen I Ordførerens hjørne i desember 2011 skrev jeg også om kommuneplanen og om det forestående arbeidet med å revidere denne. Jeg tar temaet opp igjen fordi jeg synes det er svært viktig for kommunen vår, og fordi jeg ønsker stort engasjement omkring planarbeidet. Det har så langt vært avholdt to folkemøter i planprosessen. Og både på Jøa og på Salsnes var møtene godt besøkt av engasjerte folk. Videre utover har rådmannen lagt opp til temamøter der en tar for seg mer begrensa tema som f.eks. hyttebygging, landbruk, reiseliv ea. Møt opp! Møt opp! Det vi først og fremst tenker på med kommuneplan, er samfunnsdelen og arealdelen. Kommuneplanen kan i tillegg inneholde andre, mer sektorvise planer. Disse sektorplanene må også henge på greip med samfunnsdelen. Kommuneplanens SAMFUNNSDEL skal iflg. plan- og bygningsloven ta for seg langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen blir på en måte OVERBYGGNINGA for alle andre kommunale planer det viktigste styringsredskapet en kommune har. Kommunens AREALPLAN er en konkretisering av samfunnsdelen. Den skal vise hvordan arealene samlet sett bør disponeres for å løse oppgaver og behov som går fram av samfunnsdelen. Arealplanen skal sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting. Den skal også beskytte arealene mot uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet. Nå er det slik at vi som kommune for det første ikke kan la være å lage slike planer. Det gir loven oss beskjed om at vi skal. For det andre har vi heller ikke fritt handlingsrom til å lage planene kun etter vårt eget hode. Som kjent er det en mengde av både nasjonale krav og nasjonale forventninger til kommunenes planverk. Innimellom kan dette synes både irriterende og unødvendig. Men vi må

5 ikke bare se på det som stengsler og umuligheter; vi må se på de mulighetene vi har. Og skulle det på noe område være misforhold mellom kommunens ønsker og nasjonale rammer, så får vi heller utfordre på dette. Mye av samfunnsutviklinga lar seg heller ikke styre av kommunale planer. Forhold som nasjonal/internasjonal økonomi, enkeltmenneskers eller bedrifters kreativitet og pågangsmot og andre faktorer er vanskelig for et lokalsamfunn å forutse og å planlegge. Vi må bare prøve å se inn i glasskula etter beste evne, og lage planverket ut fra hvordan vi fra dagens ståsted ser for oss ønsket utvikling de nærmeste åra. Har du innspill til hva som er viktig for samfunnet Fosnes i åra som kommer? Hvilke tema kommuneplanen bør si noe om? Eller har du innspill på hvordan arealene skal brukes, evt. ikke brukes på land og sjø, fjell og fjære? Hva er en JA-kommune? Snakk sammen om dette og ikke nøl med å komme med ditt syn! Nyheter fra MNS Utvikling: Bjørg Tingstad NÆRINGSNYTT Antall nye bedrifter i I 2011 ble det etablert 157 nye bedrifter i Midtre Namdal samkommune. Dette er en økning på 24 % i forhold til året før. Av de nye bedriftene er 103 etabler i Namsos, 19 i Namdalseid, 30 i Overhalla og 5 i Fosnes. Av de nyetablerte bedriftene er 34 % av etablererne under 35 år og 25 % av de som etablerte bedrift er kvinner. Finn mer informasjon og flere nyheter på Utviklingskontorets hjemmeside_ I 2011 ble det etablert 157 nye bedrifter i

6 Midtre Namdal samkommune. Dette er en økning på 24 % i forhold til året før. Av de HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

7 Aktivitetskalender FREDAG 23. Familieforestilling Humor og kanari Jøa samfunnshus kl 19:30 LØRDAG 24. Festforestilling Humor og kanari Jøa samfunnshus kl 20:30 FREDAG SØNDAG UKM Fylkesfinale Frosta SØNDAG 25. Gudstjeneste Dun kirke kl 19:30 Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon MANDAG 26. Ungdomsklubb - Dun bedehus kl 19:00 TIRSDAG 27. Fasteaksjonen til Kikens nødhjelp kl 18:00-20:00 ONSDAG 28. Ettermiddagstreff Fosnes sykeheim kl 15:30 APRIL ONSDAG 4. Konsert for kreftsaken Dun kirke kl 19:30 TORSDAG 5. Påskefelten Namdalscupen Kleiva FREDAG 6. Langfredagsgudstjeneste Dun kirke kl 19:30 MANDAG 9. Påskegudstjeneste Dun kirke kl 11:15 MANDAG 9. Påskegudstjeneste Salen kapell kl 14:00 SØNDAG 15. Jøamesterskap i feltskyting Kleiva MANDAG 16. Menighetens årsmøte Fellesrommet Jøa skole kl 19:30 ONSDAG 18. Syng med Jøbl Åsly kl 19:30 FREDAG 20. Infomøte seniordans Åsly kl 12:30 LØRDAG 28. Las Vegas - konsert - Jøa samfunnshus kl 19:30 MAI LØRDAG 5. Auksjon og loppemarked Åsly Vårfest HML Ekko Åsly kl 21:00 LØRDAG 19. Konfirmasjonsgudstjeneste Dun kirke 11:15 FREDAG 25. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa LØRDAG 26. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa SØNDAG 27. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa MANDAG 28. Toillpinninj 2012 nye bedriftene er 103 etablert i Namsos, 19 i Namdalseid, 30 i Overhalla og 5 i Fosnes. Av de nyetablerte bedriftene er

8 Også i vår som alle år e det myttji som kjem fram når snøen forsvinn. Faktisk kanskje ekstra mye i år etter Berit og Dagmar og alle andre gode hjelpere som har bidratt til å flytte på både det ene og det andre. I alle fall så trengs det å gjøres en innsats for å få ryddet i grendene våre og langs veiene. Seinere på året vil MNA annonsere sin vår-aksjon for ekstra søppelhenting oa. Men vi trenger ikke å vente på det, vi kan vel godt ta litt opprydding allerede nå?! Hvis alle bidrar LITT, utgjør det MYE! En aldri så liten nabo-aksjon, kan jo i tillegg være både sosialt og hyggelig. Gårdbrukere har ansvar for å rydde bort rundballplast på avveie. Men vi andre kan godt hjelpe til. Og på strendene trengs det stor innsats for å holde tritt med forsøplinga. Vi er alle interessert i at det skal se pent og ryddig ut i nærmiljøet vårt. Herved er oppfordringen gitt! Ordfører Bjørg

9 SENIORDANS 20. april får vi besøk av en glad gjeng fra Seniordans Norge. De vil informere om, og ikke minst vise, hva seniordans går ut på. En trenger ikke å ha danset så mye som et trinn tidligere i livet for å kunne delta på seniordans! Så alle som har lyst og anledning; ta på gode sko og møt opp på Åsly kl. 12:30 fredag 20. april. Dersom du bor på Salsnes/Elvalandet og ønsker skyss, kontakt kommunens sentralbord på , så ordner det seg. Vi holder på et par timer, inkl. kaffepause. Ingen aldersgrense verken nedad eller oppad har du lyst til å prøve seniordans er du i rette alderen uansett! For at vi skal kunne videreføre seniordans som en fast aktivitet, er vi avhengig av at noen reiser på instruktørkurs. Norsk Seniordans holder kurs på Heia Gjestegård 28. og 29. april. Det forteller de mer om når de kommer. Arrangør: Fosnes kommune i samarbeid med Norsk Seniordans

10 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Det handler om rettferdighet Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Det vil konfirmantene gjøre noe med. Tirsdag 27. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 av stabelen. Da kommer konfirmanter, unge og voksne for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. - Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Vi er med på denne aksjonen for å støtte menneskers kamp for å klare seg selv og håper folk tar godt imot oss når vi kommer med bøssene. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. GUDSTJENESTER Dun kirke søn. 25. mars kl Markering av fasteaksjonen. Avskjed med organist Virginija Linkeviciene. Kirkekaffe. Dun kirke langfredag 6. apr. kl Dun kirke 2. påskedag 9. apr. kl Salen kapell 2. påskedag 9. apr. kl Dun kirke søn. 6. mai kl Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter. Kirkekaffe.

11 ETTERMIDDAGSTREFF Fosnes sykeheim Onsdag 28. mars kl Andakt Utlodning Arr.: Saniteten og menigheta Menighetens årsmøte Mandag 16. april kl på fellesrommet, Jøa skole Årsmøte går som del av en menighetskveld Årsrapport med regnskap Evt. innkomne saker Aktuelle saker må sendes kirkekontoret innen 10. april Program for menighetskvelden kunngjøres seinere.

12 Bli medlem i Jøa vei-og brulag! Nå trenger vi mange medlemmer! Brulaget er i ferd med å inngå avtale med Multiconsult om utarbeidelse av en forstudie av kjedet flytebru. Som du så i NA, hadde vi besøk fra Akvator og Multiconsult 28. febr. De er sikre på at de kan realisere Jøabrua mye billigere enn tidligere prosjektering har konkludert med. For å få gjennomført denne forstudien er vi avhengige av økonomiske bidrag. Både Fosnes kommune og andre instanser får søknad om støtte. Ved å betale medlemskontingenten til Jøa vei- og brulag, bidrar du til dette arbeidet. Enkeltmedlem: 100,- kr Familie(med barn opp til 18 år): 250,- kr Benytt følgende kontonummer: For Jøa vei-og brulag Gunn Ågot Leite Leder ******************************************** Konsert til støtte for kreftsaken I Dun kirke Onsdag 4. april kl Asgeir, Gunnhild og Stig med venner

13 HUSK Forestillinga HUMOR OG KANARI i Jøa samfunnshus med Jøbl sangerknaben Groms Vocalis Cygnus og Jøa blandakor OG Hu mor - konferansier Bjørg Tingstad Familieforestilling fredag 23. mars kl Inngang: kr. 100,-/50,- Festforestilling med dans lørdag 24. mars kl Inngang: kr.250,- Rubbel & Beat spiller til dans lørdag

14 Det blir Syng med Jøbl i år også! Sted: Åsly Tid: 18. april kl. 19:30 Vi ønsker alle sangglade, unge som gamle, rundt på bygda hjertelig velkommen til en trivelig kveldsstund med sang og allsang. Gratis inngang! Matsalg og loddsalg! Hjertelig velkommen! Jøbl Sangerknaben I samarbeid med UL Liv

15 LAS VEGAS Konsert i Jøa samfunnshus lørdag 28. april kl med HML Ekko Atle Lajord dirigent og Ken Skjærvik sang Rolf Arne Skjærvik sang Korgruppe fra Groms Vocalis Knut Dypvik gitar Brynjar Gevik piano Åsmund Gevik bass Det blir gjenhør med mange kjente slagere fra tallet, av artister som Frank Sinatra, Bing Crosby, Elvis Presley, Tom Jones og flere. Det blir salg av mat i pausen. VELKOMMEN! Arr. HML Ekko

16 Etter årsmøtet i Jøa i.l Det har vært god aktivitet i fotballgruppa, friidrettsgruppa, skigruppa, allidrettsgruppa og trimgruppa. Medlemstallet er 122. Som en oppfølging av at Fosnes har blitt MOT-kommune, har Jøa i.l sluttet seg til MOT i fritid. Vi blir da en del av en holdningskampanje rettet mot ungdom hvor det bla. er viktig å ha mot til å bry seg, mot til å ta egne valg og mot til å leve. Laget har som mål i 2012 å fortsette det gode arbeidet i gruppene, delta i arbeidet for å realisere ny flerbrukshall / svømmehall, oppgradere Hollonbakkan skianlegg, utbedre hytta ved Fosnesvatnet, legge til rette for trimposter / -kasser, fullføre avtalen med legging av torvtak på Jernaldergården på Tranås, delta med sykkellotteri på bygdadagen på Seierstad, foreta rensing av tartandekke på Jøa stadion (hvert 3.år), delta i arbeidet med å få til universell adkomst til gapahuken ved Tomtvollen og følge opp ordninga med politiattester for trenere. Jøa i.l vil legge til rette for at våre aktiviteter skal være lavterskeltilbud hvor mange føler mestring og dermed får lyst til jevnlig trening og aktivitet. Jøa i.l vil også satse på sunt kosthold på sine arrangementer. Styret i Jøa i.l vil takke alle som har sagt ja til å ta på seg tillitsverv og treneroppgaver. Vi vil også rette en stor takk til alle som hjelper til på arrangementer. Vi håper at mange deltar på Jøa i.l sine aktiviteter i året som kommer, og at mange bidrar til lagsøkonomien gjennom å være medlemmer i Jøa i.l. Styret. Torgeir Strøm (leder), Kjerstin Leithe Sandberg, Sonja Høkholm, Ingebrigt Leite, Harald Tranås, Jan Tranaas (varamedlem), Leif Konrad Tranås (varamedlem) Fotballgruppa. Kolbjørn Skjærvik, Lena Frendalsvik, Tore Johan Sandvik. Friidrettsgruppa. Eva Solem, Siri Sandvik, Brynjar Gevik, Lisa Leithe. Skigruppa. Håvar Friis, Roy Frendalsvik, Kjell Tranås, Tor Nordbakk. Allidrett. Lisa Marie Opland, Frode Bjøru. Trimgruppa. Aase Aglen, Jenny Leirvik, Kari Gjermstad, Tore Tranås. Revisorer. Lisbeth Bragstad, Brynjar Skjærvik. Festkomite. Jan Withaar, Bjørg Tingstad, Monica Leithe, Margreet Sloot, Lohne Strøm. Varamedlemmer: Kjerstin Leithe Sandberg, Anne-Lill Newermann, Ola K. Faksdal, Kristin Schümann. Valgkomite Lorentz Åge Langaas, Elin Grongstad. Med hilsen styret i Jøa i.l v/ Torgeir Strøm, leder.

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 14.15 til 15.30 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Magnus Elden Saker: 001-006/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: /12

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: /12 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl. 1000 1215 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 013 015/12 Av 4 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 1415 15.15 Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: 011 014/13 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Egill Vatne,

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsplan for Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den , sak 023/15

Årsplan for Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den , sak 023/15 Årsplan for 2016 Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 08.12.2015, sak 023/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 09. juni 2008 Møtetid: Kl. 19.15 22.35 Møtested: Fosnes kommune, kommunestyresalen Dun Saker: 007/08 014/08 Av 3 medlemmer møtte 2. Følgende medlemmer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant

Rapport Statusvurdering. Kommune: Fosnes. Fylke: Nord-Trøndelag. Dato: Deltakere: Frivillighetsrepresentant. Næringslivsrepresentant Rapport Statusvurdering Kommune: Fosnes Fylke: Nord-Trøndelag Dato: 18.12.2013 Deltakere: Rolle: Ordfører Rådmann Utviklingskonsulent Navn: Bjørg Tingstad Rønnaug Aaring Kjell Ivar Tranås Frivillighetsrepresentant

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 74/11 Valg av kontrollutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/17 Unntatt offentlighet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 8/14 Salg av boligeiendom

Detaljer

HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 08.03. 2010 Møtetid: Kl. 12.00 14.05 Møtested: Høylandet kommune, kommunestyresalen Saker: Sak 001/01 008/10 Av 3 medlemmer møtte 2. Følgende

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Ola Aursand Nestleder DNA Stig Arild Oldervik Medlem DNA Boje

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl. 19.15 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Høihjelle, Namdalshagen

Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Høihjelle, Namdalshagen Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Høihjelle, Namdalshagen Møtested: Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 26. mai 2010 Møtetid: Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: /10

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 26. mai 2010 Møtetid: Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: /10 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 26. mai 2010 Møtetid: 1315 1515 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 005 010/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Ronald Geving

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold. 005/10 Orientering fra revisor. 004/10 Referatsaker

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold. 005/10 Orientering fra revisor. 004/10 Referatsaker Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 28. oktober 2010 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer