Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel PS 19/12 Salg av aksjer i Standstua Salsnes AS PS 20/12 Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i Midtre Namdal - Tiltaksplan Fosnes 2012 PS 21/12 Telefonreglement Fosnes kommune PS 22/12 Valg av Fosnes kommunes representant i Museet Midt IKS PS 23/12 Endring i selskapsavtale for Namdal Rehabilitering IKS PS 24/12 RS 19/12 RS 20/12 RS 21/12 RS 22/12 RS 23/12 RS 24/12 Referatsaker: Status i brusaken Prosjekt flerbrukshall Salsnes gjestehavn Orientering fra MN samkommune Statusrapport for NFKK Planlagt omlegging veier Mo Gård - fortsatt mulig skolevei Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 14. mai 2012 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 29. mars Sak 11/12 Firmaet Albert Collett AS ble innvilget tilskudd på kroner for etablering av ny veiløsning ved Mo Gård. Sak 12/12 Jøa vei og brulag ble innvilget tilskudd til gjennomføring av studie av kjedet flytebru med inntil kroner inkludert mva. Sak 13/12 Magnus Elden ble valgt til nytt medlem av kontrollutvalget. Han ble også valgt til nestleder av utvalget. Sak 14/12 Ordfører Bjørg Tingstad ble valgt som medlem med varaordfører Jarle Elden som varamedlem til representantskapet i Legevaktordningen i Namdal LINA. Sak 15/12 Kommunestyret vedtok høringsuttalelse til endring i tobakksskadeloven. Sak 16/12 Følgende interpellasjon ble avgitt: Til Samferdselsdepartementet v/ statsråd Magnhild Meltveit Kleppa Kommunal- og regionaldepartementet v/ statsråd Liv Signe Navarsete Staten må bruke mer penger på vei Kommunestyret i Fosnes krever at Staten prioriterer investeringer og utbedringer i veinettet i Nasjonal Transportplan Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet. Budsjettene må økes slik at vedlikehold og investeringer kan gjøres på minst samme nivå som for stamvegnettet som Staten har ansvar for. Staten bør også legge opp til ei ordning med ekstraordinære statlige midler til større veg- og bruprosjekter som fylkeskommunene aldri ellers vil kunne gjennomføre på sine årlige overføringer til investeringer og drift. Utbygging av infrastruktur er det viktigste tiltaket for å sikre bosetting og skape utvikling i hele landet. I mange deler av landet vårt er veier de eneste reelle fysiske samferdselstiltakene både på kort og på lang sikt. Derfor må både veiutbygging og veivedlikehold være en sterkt prioritert oppgave for Staten, både samferdselspolitisk og regionalpolitisk. Fosnes Med hilsen Kommunestyret i Fosnes kommune Bjørg Tingstad, ordfører Sak 17/12 Referatsaker

3 Revisjon av kommuneplanen Det ble avholdt temamøte om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i forbindelse med kommunestyremøtet i slutten av mars. Nå fortsetter vi det planlagte opplegget for medvirkning med å invitere til flere sektorvise møter. Møtene er selvsagt åpne for alle, men vil ha særskilt fokus på følgende: Fiskeri - og havbruksnæringen Dato: Mandag 23.april 2012 Tid: kl 11:15 Sted: Kommunestyresalen Hytteeiere Dato: Lørdag 26. mai 2012 Tid: kl 13:15 Sted: Kommunestyresalen Reiselivsaktører/kulturnæringer Dato: Onsdag 9. mai 2012 Tid: kl 19:15 Sted: Kommunestyresalen I tillegg til dette ønsker vi å invitere engasjerte, kreative og entusiastiske Fosnes-bygg til en ide-dugnad under overskriften: Fosnes kommune landet i eventyret hva er det? Stikkord for dugnaden kan være: byggeskikk, grønnstruktur, identitet, møteplasser, kulturminner, estetikk, omdømmebygging, landskap, stedsutvikling Påmelding til eller vårt sentralbord tlf innen 25. april 2012 Ide-dugnaden vil foregå i løpet av en helg i mai eller juni, det kommer vi tilbake til. Utarbeidelse av forslag til kommuneplanens samfunnsdal og arealdel begynner etter sommerferien. Innspill og forslag til tiltak i disse planene må være innsendt innen 15. juni Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne - april 2012: Fosnes framover. Vi reviderer kommuneplanen. Vi diskuterer hvilke målsettinger og ambisjoner vi skal ha innafor ulike områder. Kommuneplanen skal være rettesnora som lokalpolitikerne og administrasjonen har å styre etter de nærmeste åra. Og planen skal gjøre kommunen forutsigbar for innbyggerne. Vi kan ikke revidere kommuneplanen uten også å tenke på hvordan Fosnes kommune skal forholde seg til omverdenen. Vi har i mange år hatt flere tjenester i interkommunale samarbeidsordninger. I 2009 gikk vi som kjent inn i et samkommuneforsøk i lag med Namsos, Overhalla og Namdalseid. Dette forsøket skal vare til Og 2013 er like om hjørnet, folkens! Det er forventet at stortinget lovfester samkommuneordninga i løpet av våren Det åpner for at vi kan videreføre og videreutvikle samkommunen som overbygning for det interkommunale samarbeidet i Midtre Namdal. Vi begynner allerede nå å forberede både prosess og evaluering av forsøksordninga. Innen september 2013 må alle 4 samarbeidskommunene ha gjort vedtak i forhold til samkommunens videre liv. Fosnes kommune har vært godt tjent med samkommunen. I forsøksperioden har de som har arbeidet i de samkommunale tjenestene, f.eks. barnevern og miljø og landbruk, hatt ansettelse i den enkeltkommunen der deres tjenestested er. Dersom forsøket går over til å bli ei permanent ordning, ligger det i kortene at de som arbeider i samkommunen også skal være ansatt i samkommunen. Og sannsynligheten for at vi organiserer flere tjenester og oppgaver innafor dette fellesskapet er stor. Samkommunen vil kunne bli en relativt stor arbeidsgiver. Det kan være et tankekors. Personlig synes jeg fortsatt at samkommunen er ei bedre hoved-løsning for interkommunalt samarbeid, enn alternativet som er vertskommunemodellen. Dvs. at Fosnes bare kjøper de tjenestene vi har behov for. Jeg ser at samkommunemodellen, kan komme til å omforme kommune-norge. Vi lager faktisk f l e r e kommuner, ikke færre, slik mange tar til orde for. Og kanskje blir mor-kommunene bare sittende igjen med hovedtyngden av oppvekst og helsesektoren - alt annet blir kanskje organisert gjennom samkommunen. Men jeg er ikke så sikker på at det eventuelt er det dummeste. Er det ikke oppvekst og helse som er nær-tjenestene som betyr mest for folk? Generelt tror jeg fortsatt at kommunesammenslåing er det mest sentraliserende alternativet. Vi utfordres stadig i forhold til dette, og det er viktig at vi tør å diskutere fordeler og ulemper ved ulike ordninger framover. Kommuneplanens samfunnsdel må ha en klar formulering om Fosnes kommunes samarbeidsstrategi i planperioden. Bjørg Tingstad ordfører

5 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

6 Aktivitetskalender APRIL FREDAG 20. Infomøte seniordans Åsly kl 10:30 LØRDAG 28. Las Vegas - konsert - Jøa samfunnshus kl 19:30 MANDAG 30. Ungdomsklubb Tur til Rakkavika kl 19:00 MAI TIRSDAG 1. Trimtur til Seiertuva Seierstad ferjeleie 10:45 LØRDAG 5. Auksjon og loppemarked Åsly Vårfest HML Ekko Åsly kl 21:00 SØNDAG 6. Dugnad på Plassen kl 15:00 Samtalegudstjeneste Dun kirke kl 19:30 TORSDAG 17. Gudstjeneste Dun kirke kl 13:30 Gudstjeneste Salen kapell kl 15:30 LØRDAG 19. Konfirmasjonsgudstjeneste Dun kirke 11:15 FREDAG 25. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa LØRDAG 26. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa SØNDAG 27. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa MANDAG 28. Toillpinninj 2012 TIRSDAG 29. MOT-konsert Jøa samfunnshus kl 13:15 MOT-foredrag v/atle Vårvik Jøa skole kl 14:15 JUNI SØNDAG 3. Dunafjelltrimmen kl 12:00 MANDAG 4. Ungdomsklubb kl 18:00 FREDAG SØNDAG JULI Jøatreffet MC-treff Faksdal kl 16:00 nye bedriftene er 103 etablert i Namsos, 19 i Namdalseid, 30 i Overhalla og 5 i Fosnes. Av de nyetablerte bedriftene er

7 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: Tusen takk! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 På dør til dør innsamlinga tirsdag 27. mars kom det inn 9.096,- kr. En stor takk til både bøssebærere og givere! Sammen bidrar vi til en mer rettferdig verden. GUDSTJENESTER Dun kirke søn. 22. apr. kl Dun kirke søn. 6. mai kl Dun kirke tors. 17. mai kl Salen kapell tors. 17. mai kl Dun kirke lør. 19. mai kl Første gudstj. med Fredrik Skreddernes som organist Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kirkekaffe. Konfirmasjonsgudstjeneste ETTERMIDDAGSTREFF Fosnes sykeheim Onsdag 30. mai kl Andakt Utlodning Arr.: Saniteten og menigheta

8 Jøa Velkommen til et 60 minutters inspirasjonsforedrag med MOTs gründer og leder Atle Vårvik. Foredragets tittel: Mot er menneskets viktigste egenskap og en organisasjons viktigste verdi. Mot er den ypperste av alle menneskelige egenskaper, fordi det er den egenskap som garanterer alle de andre. Winston Churchill Målgruppen for foredraget er kommune- og skoleledelse, kommuneansatte, skolepersonalet, trenere, frivillige organisasjonsledere foreldre, lokale næringslivsledere og andre. Det er ønskelig at det er stinn brakke med voksne fra lokalsamfunnet. De vil da få mer kunnskap om MOT, og hvordan styrke eget og andres mot. Selv om Atle for noen er mest kjent for sin Donald-drakt på skøytebanen (http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article ece ) og sin olympiske deltagelse på 5000m i 1992 og 1994 er det hans lidenskapelige interesse for ungdom og Mennesket som flest har hatt glede av. Atle har det totale ansvaret for MOT og hans viktigste oppgaver er å ivareta MOTs filosofi, helhet, fremtid og kultur. Atle brenner for å styrke menneskets mot og bygge gode organisasjonskulturer, og det er dette hans foredrag vil ha fokus på. Sagt om Atle og hans foredrag: Odd Reitan i boka Slik leder de beste : En viktig del av REMA-filosofien er MOT. Vi har et kursopplegg som understreker betydningen av mot. Det gjelder å være modig, inkludert motet til å være imot noe. Det er merkelig med Atle Vårvik han har gjort en kjempejobb med å implementere gode holdninger hos kjøpmennene våre. De kommer ut fra foredragene hans som bedre mennesker. De får et helt annet perspektiv på det de driver med. Da snakker de ikke butikk i det hele tatt, men det å være menneske og ha gode holdninger. Tid: Tirsdag 29. mai kl. 14:30 Sted: Jøa skole Velkommen! Med vennlig hilsen Lokal MOT-ledelse v/ Bjørg Tingstad, ordfører

9 Tilkallingsvikarer (assistenter) ved Salsnes Oppvekstsenter avd. barnehage Salsnes Oppvekstsenter, avd. barnehage er en en-avdelings barnehage med for tiden 13 barn. Vi har behov for vikarer når noen av våre fast ansatte i barnehagen er syke eller har permisjon. Vi ønsker kontakt med personer som har lyst til og gjerne har erfaring i å jobbe med barn. Personlig egnethet og relevant praksis vil bli vektlagt. Politiattest av ny dato vil bli krevd av den (de) som tilsettes. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Elin Kristiansen Johansen tlf eller pedagogisk leder Jannicke Fransson tlf Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger). ID nummer 12/1546. Søknadsfrist 27. april 2012.

10 Fosnes kommune Sommerjobb for ungdom 2012 Vaktmestervikarer: Skal arbeide sammen med eller avlaste vaktmestrene med oppgaver som plenslåing, luking av ugress, malingsarbeid, lettere vedlikeholdsarbeid og forskjellig forefallende arbeid på kommunens eiendommer. Passer for skoleungdom. Salsnes 1 vaktmestervikar uke ca. 20 t/uka Jøa 2 vaktmestervikarer uke ca. 20 t/uka Museumsguide ved Fosnes Bygdemuseum: Guiden skal vise rundt besøkende, selge billetter og kort, utføre evt. registrerings- og katalogiseringsarbeid samt enklere vedlikeholdsarbeid i perioden 15.juni august. Museet har åpent 16 t/u: -fredager kl lørdager og søndager kl Egen instruks for stillingen. Stillingen kan deles mellom to personer. Guide ved Olav Duun huset Guiden skal vise rundt besøkende, selge billetter og kort og utføre enklere vedlikehold i tidsrommet 22. juni 12. august. Guiden bør være interessert i dikteren Olav Duun, og forplikte seg til å kurses for å få mer kunnskap om Duun og hans diktning. Fleksibel arbeidstid i samråd med styret i Olav Duun Stiftelsen, helgearbeid må av og til påregnes. Lønn- og arbeidsvilkår ihht. tariff, søkere må ha fylt 16 år. Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger) ID-nummer Oppgi i søknaden under feltet merknader: Om du kan arbeide i hele perioden/eventuelle friperioder Om du disponerer kjøretøy Prioriter mellom sommerjobbene Om du er interessert i å klippe plener på ettermiddagstid eller på lørdager allerede fra slutten av mai? Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til Jan Arne Løvås eller Knut Skreddernes Søknadsfrist 30. april 2012.

11 Jordmortjenesten i Fosnes kommune. Fosnes kommune har i likhet med flere kommuner rundt Namsos samarbeid med fødeavdelingen i Namsos om kjøp av jordmortjeneste. Fosnes kommune har jordmor tjeneste i 10 % stilling, slik at det er jordmor på legekontoret på Jøa annenhver uke, for tida torsdager i oddetallsuker. Jordmor i Fosnes samarbeider med jordmødre og gynekologer ved fødeavdelingen i Namsos. Ved spørsmål som jordmor ikke kan svare på, blir gynekolog kontaktet. Ved behov for undersøkelse eller oppfølging hos gynekolog, kan jordmor henvise. Jordmor samarbeider også nært med helsesøster Isabel, og selvsagt personalet ved legekontoret på Jøa. For å bestille time, kan du enten ringe legekontoret, telefon , eller til helsesøster, telefon Du kan selvsagt også ringe direkte til jordmor på telefon Men vær oppmerksom på at dette ikke er en vakttelefon, men jordmors private telefon. Fosnes kommune blir glad for alle nye innbyggere, så sett i gang med å produsere flere barn! Hvis du planlegger å bli gravid, eller er gravid, er det viktig at du tar vare på helsa, til beste for barnet. Det betyr at du bør slutte å røyke, hvis du gjør det. Det er også svært viktig at du ikke bruker alkohol, og selvsagt ikke andre rusmidler heller, mens du er gravid. Det beste er å kutte ut alkohol allerede mens du og partneren prøver å bli gravid. Det er de første 12 ukene av svangerskapet at barnets organer dannes, og da er barnet veldig sårbart. Ikke bruk legemidler uten å rådføre deg med lege, apotek eller jordmor. Det er også anbefalt å ta tilskudd av folat de første 12 ukene av svangerskapet, og helst også den perioden du planlegger å bli gravid. Når det gjelder kosthold, er det viktig å spise variert, sunn mat, med mye frukt og grønnsaker. Mer informasjon kan du finne på nettet på og Til de gravide på Salsnes: Helsesøster og jordmor har mulighet til å utføre jordmor- og barnekontroller på Salsnes. Vi har et koselig rom i barnehagen, der vi kan møte dere. Kontakt Isabel eller Synnøve. Vennlig hilsen Jordmor Synnøve

12 MNAs våraksjon i FOSNES: UKE 19 ( mai) Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast i nærområdet/strandsonen i Fosnes, bes ta kontakt med kommunen for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet, møter renovasjonsbilen for å være behjelpelig med å få lastet på bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er mandag 30. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring av container i Fosnes skje mandag 7. mai torsdag 10. mai. Henting av containere vil skje dagen etter, tirsdag 8. mai fredag 11. mai. Rydding i fjæra skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 4. og 5. mai er utpekt til Nasjonal Strand-rydde dag i hele Norge. Et opplegg som passer som hånd i hanske med MNAs vedvarende aksjon: Hold Namdalen Rent. Fra MNAs brosyre som ble sendt til alle husstander før påske. OPPFORDRING TIL VÅRAKSJON I FOSNES Det oppfordres med dette til at nabolag, lag og foreninger, skoleklasser og alle andre hiver seg rundt og planlegger ryddeaksjoner langs strender, veier og andre fellesområder i uke 19 (uka før 17. mai). Les informasjon fra MNA om hvordan en avtaler henting av søppelet. Søppelsekker kan hentes på kommunens Servicekontor, Jøa, eller hos vaktmester Joar på Salsnes oppvekstsenter. Ordfører Bjørg

13 KLASSEBILDER AVGANGSKLASSER JØA SKOLE? Vi har etter hvert fått på plass klassebilder av de fleste avgangsklassene siden 1982, men ønsker gjerne en komplett samling fra 1980 og fram til i dag på skryteveggen. Ikke alle klassene har vært til fotograf, men det finnes helt sikkert private bilder av de klassene som mangler. Hvis vi får låne og scanne disse ville det vært flott! 9. KLASSE 1982/83 Vi mangler nå bildene av avgangsklassene i 1980, 1981, 1985, 2001, 2002 og Ta kontakt med meg hvis du har bilder av disse! Mvh Rektor Knut Mobil

14 NB NYTT TIDSPUNKT: SENIORDANS 20. april får vi besøk av en glad gjeng fra Seniordans Norge. De vil informere om, og ikke minst vise, hva seniordans går ut på. En trenger ikke å ha danset så mye som et trinn tidligere i livet for å kunne delta på seniordans! Så alle som har lyst og anledning; ta på gode sko og møt opp på Åsly kl. 10:30 fredag 20. april. Dersom du bor på Salsnes/Elvalandet og ønsker skyss, kontakt kommunens sentralbord på , så ordner det seg. Vi holder på et par timer, inkl. kaffepause. Ingen aldersgrense verken nedad eller oppad har du lyst til å prøve seniordans er du i rette alderen uansett! For at vi skal kunne videreføre seniordans som en fast aktivitet, er vi avhengig av at noen reiser på instruktørkurs. Norsk Seniordans holder kurs på Heia Gjestegård 28. og 29. april. Det forteller de mer om når de kommer. Arrangør: Fosnes kommune i samarbeid med Norsk Seniordans

15 Verdens aktivitetsdag 10. mai Velkommen på tur til Rakkavika! Norsk Pensjonistforbund har utfordret alle landets ordførere til å få med flest mulig pensjonister ut på tur 10. mai. Jeg inviterer derfor i samarbeid med Jøa Pensjonistlag alle pensjonister i kommunen med på tur til Rakkavika, Jøa. Vi møtes klokka 12:00, og satser sjølsagt på å bli den kommunen som får flest folk ut denne dagen (prosentvis.)! I Rakkavika blir det kaffesalg og muligheter for turgåing og evt. andre aktiviteter været tillater Det er også godt mulig å bare hygge seg i sosialt lag i gapahuken. Be med deg naboen og bli med på vårtur! Er du ikke pensjonist, men likevel har mulighet til en formiddagstur, så bli gjerne med! Trenger du skyss kan du kontakte Turid Stene på tlf eller undertegnede på tlf , så ordner det seg. Værforbehold: Blir det skikkelig grisevær utsetter vi turdagen. Men da mener jeg GRISEVÆR.. Ordfører Bjørg Tingstad

16 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Samkommune har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål: - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide (prosjektering av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte) - Etablererkurs Deltageravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid (tiltak som initieres politisk eller administrativt - eks. utredninger av allmenn interesse, utarbeidelse av informasjonsmateriell for regionen o.l.) Beløpsgrense for tiltak som omfattes av det regionale fondet er: - Bedriftsutvikling - Tilskudd kan gis med inntil 30/50 %, maksimalt kr ,- pr. tiltak. - Investeringstilskudd - Tilskudd kan gis med inntil 20/30 %, maksimalt kr pr. tiltak - Regionalt tiltaksarbeid - Tilskudd kan gis med inntil 100 % av kostnaden maksimalt kr ,- - Ungdom og kvinner kan oppnå høyeste satser. Det gis ikke tilskudd til: Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet Lett omsettbart løsøre som bil, henger, pc, møbler Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet (i enkelte tilfeller kreves bekreftelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter) Prosjekt med kapitalbehov under kr ,- Kostnader der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato Eget arbeid med timesatser over 1 promille av brutto årslønn maksimalt kr 530,- pr time Innleie av vikar Intern opplæring Direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking, annonsering)

17 Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finner på nettsidene til Midtre Namdal Samkommune Utvikling, Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved service- kontoret i Namsos Kommune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker skal gi er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Det er ingen krav til vedlegg men de fleste søknader har vedlagt et budsjett og/eller en enkel forretningsplan. Mal på forretningsplan finnes på Midtre Namdal Samkommune - Utvikling Jøa Idrettslag Fotballgruppa Gutter 14 Første fotballkamp Gutter-14 starter sesongen med kamp mot Nærøy på Jøa Stadion 29. april. Øvrige lag i serien i år er Namsskogan, Bindal, og Hållingen. Kampene blir kunngjort med oppslag på Jøa Skole og på butikkene, samt på hjemmesida til kommunen. Salg av kaffe og vafler m.m. Velkommen på kamp! G14 v/kjell I. Tranås

18 HUSK Loppemarked og auksjon Stemødrene prøver seg med loppemarked og auksjon igjen i vår! I år som tidligere går inntekta til innkjøp av blomster og potter som plasseres ulike steder i bygda. Vi ønsker nå å kunne kjøpe inn litt større potter som gjør litt mer utav seg Tid: Lørdag 5. mai kl. 12:00. Auksjonen starter kl. 14:00. Sted: Åsly Mottak av lopper på Åsly fredag kveld, 4. mai kl. 18:00 21:00. Vi tar imot det meste av brukbare ting; møbler, ting & tang, kopper & kar. I år ønsker vi oss ikke bøker og heller ikke tekstiler. Vi er takknemlig for gode hjelpere både til organisering av loppemarkedet og til kaffesalg. Ta kontakt med oss hvis du vil bidra! På loppemarkedet & auksjonen kan kommende hybelboere, samlere og alle andre gjøre gode kupp! Og i tillegg kan vi få en trivelig stund i lag Stemødrene Sonja & Bjørg

19 LAS VEGAS Konsert i Jøa samfunnshus lørdag 28. april kl med HML Ekko Atle Lajord dirigent og Ken Skjærvik sang Rolf Arne Skjærvik sang Korgruppe fra Groms Vocalis Knut Dypvik gitar Brynjar Gevik piano Åsmund Gevik bass Det blir gjenhør med mange kjente slagere fra tallet, av artister som Frank Sinatra, Bing Crosby, Elvis Presley, Tom Jones og flere. Det blir salg av mat i pausen. VELKOMMEN! Arr. HML Ekko

20 Turorienteringspostene Vi oppfordrer alle til aktiv trim gjennom blant annet å besøke idrettslagets turorienteringsposter! Kart og kort fås kjøpt på butikkene. Postene kan besøkes fra 1. mai til 15. september. Premiering blant de som leverer kortene til trimgruppa senest 15. september. Du kan levere tilbake brukte trimkort til kommunens servicekontor eller til en av trimgruppas medlemmer: Aase Helene Aglen, Jenny Jensen, Kari Gjermstad eller Tore Tranås. Første fellestur til årets turorienteringsposter går til Seiertuva på Salsnes tirsdag 1. mai, avgang med ferga kl fra Seierstad. Vi organiserer samkjøring fra Seierstad. Ta med mat og drikke og bli med på tur Trimgruppa v/ Aase Aglen

21 DUNAFJELLTRIM. Søndag 3. juni Det blir salg av mat og drikke på hytta, mellom kl og kl Frivillig startkontingent, som går til oppussing av hytta, som er i gang Kom å bli med på en fin trimtur til hytta. Dere kan selv velge hvilke vei dere går. Arr. Jøa IL trimgruppa

22 Det går mot vår og sommer. Og da trenger føttene en våroppusssing. Bort med vintersko og fram med sandaler. Jeg tilbyr: Fotterapibehandlling, sliping av tykke negler, beskjæring av hard hud, fjerning av liktorner osv. Gavekort Fotprodukter som er tilpasset vår og sommersesongen. Sko og sandaler Jeg arbeider med definerte uspesifikke fot, legg, og kneproblemer. All behandling jeg tilbyr er Biomekanisk terapi, der jeg setter hele mennesket inn i den situasjonen vedkommende arbeider i og et dynamsik perspektiv. Vi vet gjennom mange års klinisk erfaring at problemer er sammensatt og ofte en følgetilstand til underliggende problemer eller sykdommer. Det er på bakgrunn av dette viktig å kunne vurdere egenkompetanse, og andres kompetanse innen behandling. Vi har utarbeidet Biomekanisk terapi som skal kvalitetssikre analyse, konklusjon, behandling, tiltak, og oppfølgning på en faglig forsvarlig måte som hele tiden oppdateres med ny kunnskap. Åpningstider: 7. mai og 16. mai 12. juni 3. juli Ring for timebestilling Monica Leithe Fosnes Fotklinikk Sertifisert bedriftsterapeut og autorisert fotterapeut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAMHANDLINGSREFORMEN: Informasjon fra legekontoret Forebygging av sykdom og skade på et senere tidspunkt i livet står sentralt i samhandlingsreformen. Blant andre tiltak er kommunene, via fastlegene, pålagt å ha oversikt over hvordan det står til med helsetilstanden i befolkningen. I Fosnes har vi utarbeidet et kartleggingsskjema som fastlegen ønsker at alle hennes pasienter skal svare på. Det er et enkelt spørreskjema som besvares og tas med til legekonsultasjon. Svarene du gir vil bli registrert i din journal og behandles konfidensielt. Etter at svarene er lagt inn i din journal vil skjemaet bli makulert. Med utgangspunkt i dine svar vil legen være bedre rustet til å gi deg råd og veiledning i forhold til din helse og forebygge sykdom. Samtidig vil hun sitte med en totaloversikt over hvordan det står til med helsa vår generelt i kommunen. Skjemaet legges frem på venterommet, vi håper at så mange som mulig vil bruke et par minutter på og svare. Du trenger selvsagt ikke å fylle det ut mer enn en gang. Vi starter opp med skjemaene fra ca 1.mai. Vedlegger skjemaet her så dere kan se hva det spørres etter. Hilsen Mari-Ann, Cathrine og Jane

23 KARTLEGGINGSSKJEMA FOSNES HELSESENTER Som pasient hos fastlegen i Fosnes bes du fylle ut dette skjemaet før legetime. Du trenger bare å gjøre det en gang! Opplysningene skal brukes til å komplettere legens journal, og for at legen bedre skal kunne gi deg råd om egen helse. Opplysningene makuleres når de er lagt inn i din journal. På forhånd takk!! PERSONALIA NAVN: PERSONNR: ADR: POSTNR./STED: TLF: SIVILSTAND: Samboer: Gift: Enke-/mann: Singel: YRKE: SYKDOM OG MEDISINER Arvelig sykdom hos foreldre/ søsken? Tidligere sykdommer (diagnoser): Faste medisiner: Allergier: Føler du deg stort sett frisk? Ja: Nei: Evt. kommentar: Har du plager fra muskel- og skjelettsystemet: Ja: Nei: Evt. Kommentar: LIVSSTIL Mosjonerer du regelmessig? Ja: Nei: (Som for eksempel rask gange i 30 minutter 3 ganger pr uke) Røyker du? Hvis ja, hvor mange pr dag Ja: Nei: Bruker du snus? Hvis ja, hvor mye pr dag Ja: Nei: Hvor ofte drikker du alkohol? Daglig Ukentlig Av og til Aldri Hvor mange enheter drikker du pr gang? enheter

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Hvem sitter med esset?

Hvem sitter med esset? INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2011 8. sept Årg. 34 Hvem sitter med esset? Mandag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og da avgjøres sammensetningen av vårt kommunestyre

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer