Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel PS 19/12 Salg av aksjer i Standstua Salsnes AS PS 20/12 Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i Midtre Namdal - Tiltaksplan Fosnes 2012 PS 21/12 Telefonreglement Fosnes kommune PS 22/12 Valg av Fosnes kommunes representant i Museet Midt IKS PS 23/12 Endring i selskapsavtale for Namdal Rehabilitering IKS PS 24/12 RS 19/12 RS 20/12 RS 21/12 RS 22/12 RS 23/12 RS 24/12 Referatsaker: Status i brusaken Prosjekt flerbrukshall Salsnes gjestehavn Orientering fra MN samkommune Statusrapport for NFKK Planlagt omlegging veier Mo Gård - fortsatt mulig skolevei Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 14. mai 2012 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 29. mars Sak 11/12 Firmaet Albert Collett AS ble innvilget tilskudd på kroner for etablering av ny veiløsning ved Mo Gård. Sak 12/12 Jøa vei og brulag ble innvilget tilskudd til gjennomføring av studie av kjedet flytebru med inntil kroner inkludert mva. Sak 13/12 Magnus Elden ble valgt til nytt medlem av kontrollutvalget. Han ble også valgt til nestleder av utvalget. Sak 14/12 Ordfører Bjørg Tingstad ble valgt som medlem med varaordfører Jarle Elden som varamedlem til representantskapet i Legevaktordningen i Namdal LINA. Sak 15/12 Kommunestyret vedtok høringsuttalelse til endring i tobakksskadeloven. Sak 16/12 Følgende interpellasjon ble avgitt: Til Samferdselsdepartementet v/ statsråd Magnhild Meltveit Kleppa Kommunal- og regionaldepartementet v/ statsråd Liv Signe Navarsete Staten må bruke mer penger på vei Kommunestyret i Fosnes krever at Staten prioriterer investeringer og utbedringer i veinettet i Nasjonal Transportplan Fylkeskommunene må gjøres i stand til å ivareta sin oppgave som eier av fylkesveinettet. Budsjettene må økes slik at vedlikehold og investeringer kan gjøres på minst samme nivå som for stamvegnettet som Staten har ansvar for. Staten bør også legge opp til ei ordning med ekstraordinære statlige midler til større veg- og bruprosjekter som fylkeskommunene aldri ellers vil kunne gjennomføre på sine årlige overføringer til investeringer og drift. Utbygging av infrastruktur er det viktigste tiltaket for å sikre bosetting og skape utvikling i hele landet. I mange deler av landet vårt er veier de eneste reelle fysiske samferdselstiltakene både på kort og på lang sikt. Derfor må både veiutbygging og veivedlikehold være en sterkt prioritert oppgave for Staten, både samferdselspolitisk og regionalpolitisk. Fosnes Med hilsen Kommunestyret i Fosnes kommune Bjørg Tingstad, ordfører Sak 17/12 Referatsaker

3 Revisjon av kommuneplanen Det ble avholdt temamøte om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i forbindelse med kommunestyremøtet i slutten av mars. Nå fortsetter vi det planlagte opplegget for medvirkning med å invitere til flere sektorvise møter. Møtene er selvsagt åpne for alle, men vil ha særskilt fokus på følgende: Fiskeri - og havbruksnæringen Dato: Mandag 23.april 2012 Tid: kl 11:15 Sted: Kommunestyresalen Hytteeiere Dato: Lørdag 26. mai 2012 Tid: kl 13:15 Sted: Kommunestyresalen Reiselivsaktører/kulturnæringer Dato: Onsdag 9. mai 2012 Tid: kl 19:15 Sted: Kommunestyresalen I tillegg til dette ønsker vi å invitere engasjerte, kreative og entusiastiske Fosnes-bygg til en ide-dugnad under overskriften: Fosnes kommune landet i eventyret hva er det? Stikkord for dugnaden kan være: byggeskikk, grønnstruktur, identitet, møteplasser, kulturminner, estetikk, omdømmebygging, landskap, stedsutvikling Påmelding til eller vårt sentralbord tlf innen 25. april 2012 Ide-dugnaden vil foregå i løpet av en helg i mai eller juni, det kommer vi tilbake til. Utarbeidelse av forslag til kommuneplanens samfunnsdal og arealdel begynner etter sommerferien. Innspill og forslag til tiltak i disse planene må være innsendt innen 15. juni Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne - april 2012: Fosnes framover. Vi reviderer kommuneplanen. Vi diskuterer hvilke målsettinger og ambisjoner vi skal ha innafor ulike områder. Kommuneplanen skal være rettesnora som lokalpolitikerne og administrasjonen har å styre etter de nærmeste åra. Og planen skal gjøre kommunen forutsigbar for innbyggerne. Vi kan ikke revidere kommuneplanen uten også å tenke på hvordan Fosnes kommune skal forholde seg til omverdenen. Vi har i mange år hatt flere tjenester i interkommunale samarbeidsordninger. I 2009 gikk vi som kjent inn i et samkommuneforsøk i lag med Namsos, Overhalla og Namdalseid. Dette forsøket skal vare til Og 2013 er like om hjørnet, folkens! Det er forventet at stortinget lovfester samkommuneordninga i løpet av våren Det åpner for at vi kan videreføre og videreutvikle samkommunen som overbygning for det interkommunale samarbeidet i Midtre Namdal. Vi begynner allerede nå å forberede både prosess og evaluering av forsøksordninga. Innen september 2013 må alle 4 samarbeidskommunene ha gjort vedtak i forhold til samkommunens videre liv. Fosnes kommune har vært godt tjent med samkommunen. I forsøksperioden har de som har arbeidet i de samkommunale tjenestene, f.eks. barnevern og miljø og landbruk, hatt ansettelse i den enkeltkommunen der deres tjenestested er. Dersom forsøket går over til å bli ei permanent ordning, ligger det i kortene at de som arbeider i samkommunen også skal være ansatt i samkommunen. Og sannsynligheten for at vi organiserer flere tjenester og oppgaver innafor dette fellesskapet er stor. Samkommunen vil kunne bli en relativt stor arbeidsgiver. Det kan være et tankekors. Personlig synes jeg fortsatt at samkommunen er ei bedre hoved-løsning for interkommunalt samarbeid, enn alternativet som er vertskommunemodellen. Dvs. at Fosnes bare kjøper de tjenestene vi har behov for. Jeg ser at samkommunemodellen, kan komme til å omforme kommune-norge. Vi lager faktisk f l e r e kommuner, ikke færre, slik mange tar til orde for. Og kanskje blir mor-kommunene bare sittende igjen med hovedtyngden av oppvekst og helsesektoren - alt annet blir kanskje organisert gjennom samkommunen. Men jeg er ikke så sikker på at det eventuelt er det dummeste. Er det ikke oppvekst og helse som er nær-tjenestene som betyr mest for folk? Generelt tror jeg fortsatt at kommunesammenslåing er det mest sentraliserende alternativet. Vi utfordres stadig i forhold til dette, og det er viktig at vi tør å diskutere fordeler og ulemper ved ulike ordninger framover. Kommuneplanens samfunnsdel må ha en klar formulering om Fosnes kommunes samarbeidsstrategi i planperioden. Bjørg Tingstad ordfører

5 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

6 Aktivitetskalender APRIL FREDAG 20. Infomøte seniordans Åsly kl 10:30 LØRDAG 28. Las Vegas - konsert - Jøa samfunnshus kl 19:30 MANDAG 30. Ungdomsklubb Tur til Rakkavika kl 19:00 MAI TIRSDAG 1. Trimtur til Seiertuva Seierstad ferjeleie 10:45 LØRDAG 5. Auksjon og loppemarked Åsly Vårfest HML Ekko Åsly kl 21:00 SØNDAG 6. Dugnad på Plassen kl 15:00 Samtalegudstjeneste Dun kirke kl 19:30 TORSDAG 17. Gudstjeneste Dun kirke kl 13:30 Gudstjeneste Salen kapell kl 15:30 LØRDAG 19. Konfirmasjonsgudstjeneste Dun kirke 11:15 FREDAG 25. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa LØRDAG 26. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa SØNDAG 27. Toillpinninj 2012 Distriktsleir 4H på Jøa MANDAG 28. Toillpinninj 2012 TIRSDAG 29. MOT-konsert Jøa samfunnshus kl 13:15 MOT-foredrag v/atle Vårvik Jøa skole kl 14:15 JUNI SØNDAG 3. Dunafjelltrimmen kl 12:00 MANDAG 4. Ungdomsklubb kl 18:00 FREDAG SØNDAG JULI Jøatreffet MC-treff Faksdal kl 16:00 nye bedriftene er 103 etablert i Namsos, 19 i Namdalseid, 30 i Overhalla og 5 i Fosnes. Av de nyetablerte bedriftene er

7 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: Tusen takk! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 På dør til dør innsamlinga tirsdag 27. mars kom det inn 9.096,- kr. En stor takk til både bøssebærere og givere! Sammen bidrar vi til en mer rettferdig verden. GUDSTJENESTER Dun kirke søn. 22. apr. kl Dun kirke søn. 6. mai kl Dun kirke tors. 17. mai kl Salen kapell tors. 17. mai kl Dun kirke lør. 19. mai kl Første gudstj. med Fredrik Skreddernes som organist Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kirkekaffe. Konfirmasjonsgudstjeneste ETTERMIDDAGSTREFF Fosnes sykeheim Onsdag 30. mai kl Andakt Utlodning Arr.: Saniteten og menigheta

8 Jøa Velkommen til et 60 minutters inspirasjonsforedrag med MOTs gründer og leder Atle Vårvik. Foredragets tittel: Mot er menneskets viktigste egenskap og en organisasjons viktigste verdi. Mot er den ypperste av alle menneskelige egenskaper, fordi det er den egenskap som garanterer alle de andre. Winston Churchill Målgruppen for foredraget er kommune- og skoleledelse, kommuneansatte, skolepersonalet, trenere, frivillige organisasjonsledere foreldre, lokale næringslivsledere og andre. Det er ønskelig at det er stinn brakke med voksne fra lokalsamfunnet. De vil da få mer kunnskap om MOT, og hvordan styrke eget og andres mot. Selv om Atle for noen er mest kjent for sin Donald-drakt på skøytebanen (http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article ece ) og sin olympiske deltagelse på 5000m i 1992 og 1994 er det hans lidenskapelige interesse for ungdom og Mennesket som flest har hatt glede av. Atle har det totale ansvaret for MOT og hans viktigste oppgaver er å ivareta MOTs filosofi, helhet, fremtid og kultur. Atle brenner for å styrke menneskets mot og bygge gode organisasjonskulturer, og det er dette hans foredrag vil ha fokus på. Sagt om Atle og hans foredrag: Odd Reitan i boka Slik leder de beste : En viktig del av REMA-filosofien er MOT. Vi har et kursopplegg som understreker betydningen av mot. Det gjelder å være modig, inkludert motet til å være imot noe. Det er merkelig med Atle Vårvik han har gjort en kjempejobb med å implementere gode holdninger hos kjøpmennene våre. De kommer ut fra foredragene hans som bedre mennesker. De får et helt annet perspektiv på det de driver med. Da snakker de ikke butikk i det hele tatt, men det å være menneske og ha gode holdninger. Tid: Tirsdag 29. mai kl. 14:30 Sted: Jøa skole Velkommen! Med vennlig hilsen Lokal MOT-ledelse v/ Bjørg Tingstad, ordfører

9 Tilkallingsvikarer (assistenter) ved Salsnes Oppvekstsenter avd. barnehage Salsnes Oppvekstsenter, avd. barnehage er en en-avdelings barnehage med for tiden 13 barn. Vi har behov for vikarer når noen av våre fast ansatte i barnehagen er syke eller har permisjon. Vi ønsker kontakt med personer som har lyst til og gjerne har erfaring i å jobbe med barn. Personlig egnethet og relevant praksis vil bli vektlagt. Politiattest av ny dato vil bli krevd av den (de) som tilsettes. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Elin Kristiansen Johansen tlf eller pedagogisk leder Jannicke Fransson tlf Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger). ID nummer 12/1546. Søknadsfrist 27. april 2012.

10 Fosnes kommune Sommerjobb for ungdom 2012 Vaktmestervikarer: Skal arbeide sammen med eller avlaste vaktmestrene med oppgaver som plenslåing, luking av ugress, malingsarbeid, lettere vedlikeholdsarbeid og forskjellig forefallende arbeid på kommunens eiendommer. Passer for skoleungdom. Salsnes 1 vaktmestervikar uke ca. 20 t/uka Jøa 2 vaktmestervikarer uke ca. 20 t/uka Museumsguide ved Fosnes Bygdemuseum: Guiden skal vise rundt besøkende, selge billetter og kort, utføre evt. registrerings- og katalogiseringsarbeid samt enklere vedlikeholdsarbeid i perioden 15.juni august. Museet har åpent 16 t/u: -fredager kl lørdager og søndager kl Egen instruks for stillingen. Stillingen kan deles mellom to personer. Guide ved Olav Duun huset Guiden skal vise rundt besøkende, selge billetter og kort og utføre enklere vedlikehold i tidsrommet 22. juni 12. august. Guiden bør være interessert i dikteren Olav Duun, og forplikte seg til å kurses for å få mer kunnskap om Duun og hans diktning. Fleksibel arbeidstid i samråd med styret i Olav Duun Stiftelsen, helgearbeid må av og til påregnes. Lønn- og arbeidsvilkår ihht. tariff, søkere må ha fylt 16 år. Kommunen har innført elektronisk søknadsbehandling. Søknad sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger) ID-nummer Oppgi i søknaden under feltet merknader: Om du kan arbeide i hele perioden/eventuelle friperioder Om du disponerer kjøretøy Prioriter mellom sommerjobbene Om du er interessert i å klippe plener på ettermiddagstid eller på lørdager allerede fra slutten av mai? Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til Jan Arne Løvås eller Knut Skreddernes Søknadsfrist 30. april 2012.

11 Jordmortjenesten i Fosnes kommune. Fosnes kommune har i likhet med flere kommuner rundt Namsos samarbeid med fødeavdelingen i Namsos om kjøp av jordmortjeneste. Fosnes kommune har jordmor tjeneste i 10 % stilling, slik at det er jordmor på legekontoret på Jøa annenhver uke, for tida torsdager i oddetallsuker. Jordmor i Fosnes samarbeider med jordmødre og gynekologer ved fødeavdelingen i Namsos. Ved spørsmål som jordmor ikke kan svare på, blir gynekolog kontaktet. Ved behov for undersøkelse eller oppfølging hos gynekolog, kan jordmor henvise. Jordmor samarbeider også nært med helsesøster Isabel, og selvsagt personalet ved legekontoret på Jøa. For å bestille time, kan du enten ringe legekontoret, telefon , eller til helsesøster, telefon Du kan selvsagt også ringe direkte til jordmor på telefon Men vær oppmerksom på at dette ikke er en vakttelefon, men jordmors private telefon. Fosnes kommune blir glad for alle nye innbyggere, så sett i gang med å produsere flere barn! Hvis du planlegger å bli gravid, eller er gravid, er det viktig at du tar vare på helsa, til beste for barnet. Det betyr at du bør slutte å røyke, hvis du gjør det. Det er også svært viktig at du ikke bruker alkohol, og selvsagt ikke andre rusmidler heller, mens du er gravid. Det beste er å kutte ut alkohol allerede mens du og partneren prøver å bli gravid. Det er de første 12 ukene av svangerskapet at barnets organer dannes, og da er barnet veldig sårbart. Ikke bruk legemidler uten å rådføre deg med lege, apotek eller jordmor. Det er også anbefalt å ta tilskudd av folat de første 12 ukene av svangerskapet, og helst også den perioden du planlegger å bli gravid. Når det gjelder kosthold, er det viktig å spise variert, sunn mat, med mye frukt og grønnsaker. Mer informasjon kan du finne på nettet på og Til de gravide på Salsnes: Helsesøster og jordmor har mulighet til å utføre jordmor- og barnekontroller på Salsnes. Vi har et koselig rom i barnehagen, der vi kan møte dere. Kontakt Isabel eller Synnøve. Vennlig hilsen Jordmor Synnøve

12 MNAs våraksjon i FOSNES: UKE 19 ( mai) Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast i nærområdet/strandsonen i Fosnes, bes ta kontakt med kommunen for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet, møter renovasjonsbilen for å være behjelpelig med å få lastet på bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er mandag 30. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring av container i Fosnes skje mandag 7. mai torsdag 10. mai. Henting av containere vil skje dagen etter, tirsdag 8. mai fredag 11. mai. Rydding i fjæra skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 4. og 5. mai er utpekt til Nasjonal Strand-rydde dag i hele Norge. Et opplegg som passer som hånd i hanske med MNAs vedvarende aksjon: Hold Namdalen Rent. Fra MNAs brosyre som ble sendt til alle husstander før påske. OPPFORDRING TIL VÅRAKSJON I FOSNES Det oppfordres med dette til at nabolag, lag og foreninger, skoleklasser og alle andre hiver seg rundt og planlegger ryddeaksjoner langs strender, veier og andre fellesområder i uke 19 (uka før 17. mai). Les informasjon fra MNA om hvordan en avtaler henting av søppelet. Søppelsekker kan hentes på kommunens Servicekontor, Jøa, eller hos vaktmester Joar på Salsnes oppvekstsenter. Ordfører Bjørg

13 KLASSEBILDER AVGANGSKLASSER JØA SKOLE? Vi har etter hvert fått på plass klassebilder av de fleste avgangsklassene siden 1982, men ønsker gjerne en komplett samling fra 1980 og fram til i dag på skryteveggen. Ikke alle klassene har vært til fotograf, men det finnes helt sikkert private bilder av de klassene som mangler. Hvis vi får låne og scanne disse ville det vært flott! 9. KLASSE 1982/83 Vi mangler nå bildene av avgangsklassene i 1980, 1981, 1985, 2001, 2002 og Ta kontakt med meg hvis du har bilder av disse! Mvh Rektor Knut Mobil

14 NB NYTT TIDSPUNKT: SENIORDANS 20. april får vi besøk av en glad gjeng fra Seniordans Norge. De vil informere om, og ikke minst vise, hva seniordans går ut på. En trenger ikke å ha danset så mye som et trinn tidligere i livet for å kunne delta på seniordans! Så alle som har lyst og anledning; ta på gode sko og møt opp på Åsly kl. 10:30 fredag 20. april. Dersom du bor på Salsnes/Elvalandet og ønsker skyss, kontakt kommunens sentralbord på , så ordner det seg. Vi holder på et par timer, inkl. kaffepause. Ingen aldersgrense verken nedad eller oppad har du lyst til å prøve seniordans er du i rette alderen uansett! For at vi skal kunne videreføre seniordans som en fast aktivitet, er vi avhengig av at noen reiser på instruktørkurs. Norsk Seniordans holder kurs på Heia Gjestegård 28. og 29. april. Det forteller de mer om når de kommer. Arrangør: Fosnes kommune i samarbeid med Norsk Seniordans

15 Verdens aktivitetsdag 10. mai Velkommen på tur til Rakkavika! Norsk Pensjonistforbund har utfordret alle landets ordførere til å få med flest mulig pensjonister ut på tur 10. mai. Jeg inviterer derfor i samarbeid med Jøa Pensjonistlag alle pensjonister i kommunen med på tur til Rakkavika, Jøa. Vi møtes klokka 12:00, og satser sjølsagt på å bli den kommunen som får flest folk ut denne dagen (prosentvis.)! I Rakkavika blir det kaffesalg og muligheter for turgåing og evt. andre aktiviteter været tillater Det er også godt mulig å bare hygge seg i sosialt lag i gapahuken. Be med deg naboen og bli med på vårtur! Er du ikke pensjonist, men likevel har mulighet til en formiddagstur, så bli gjerne med! Trenger du skyss kan du kontakte Turid Stene på tlf eller undertegnede på tlf , så ordner det seg. Værforbehold: Blir det skikkelig grisevær utsetter vi turdagen. Men da mener jeg GRISEVÆR.. Ordfører Bjørg Tingstad

16 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Samkommune har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål: - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide (prosjektering av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte) - Etablererkurs Deltageravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid (tiltak som initieres politisk eller administrativt - eks. utredninger av allmenn interesse, utarbeidelse av informasjonsmateriell for regionen o.l.) Beløpsgrense for tiltak som omfattes av det regionale fondet er: - Bedriftsutvikling - Tilskudd kan gis med inntil 30/50 %, maksimalt kr ,- pr. tiltak. - Investeringstilskudd - Tilskudd kan gis med inntil 20/30 %, maksimalt kr pr. tiltak - Regionalt tiltaksarbeid - Tilskudd kan gis med inntil 100 % av kostnaden maksimalt kr ,- - Ungdom og kvinner kan oppnå høyeste satser. Det gis ikke tilskudd til: Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet Lett omsettbart løsøre som bil, henger, pc, møbler Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet (i enkelte tilfeller kreves bekreftelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter) Prosjekt med kapitalbehov under kr ,- Kostnader der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato Eget arbeid med timesatser over 1 promille av brutto årslønn maksimalt kr 530,- pr time Innleie av vikar Intern opplæring Direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking, annonsering)

17 Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finner på nettsidene til Midtre Namdal Samkommune Utvikling, Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved service- kontoret i Namsos Kommune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker skal gi er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Det er ingen krav til vedlegg men de fleste søknader har vedlagt et budsjett og/eller en enkel forretningsplan. Mal på forretningsplan finnes på Midtre Namdal Samkommune - Utvikling Jøa Idrettslag Fotballgruppa Gutter 14 Første fotballkamp Gutter-14 starter sesongen med kamp mot Nærøy på Jøa Stadion 29. april. Øvrige lag i serien i år er Namsskogan, Bindal, og Hållingen. Kampene blir kunngjort med oppslag på Jøa Skole og på butikkene, samt på hjemmesida til kommunen. Salg av kaffe og vafler m.m. Velkommen på kamp! G14 v/kjell I. Tranås

18 HUSK Loppemarked og auksjon Stemødrene prøver seg med loppemarked og auksjon igjen i vår! I år som tidligere går inntekta til innkjøp av blomster og potter som plasseres ulike steder i bygda. Vi ønsker nå å kunne kjøpe inn litt større potter som gjør litt mer utav seg Tid: Lørdag 5. mai kl. 12:00. Auksjonen starter kl. 14:00. Sted: Åsly Mottak av lopper på Åsly fredag kveld, 4. mai kl. 18:00 21:00. Vi tar imot det meste av brukbare ting; møbler, ting & tang, kopper & kar. I år ønsker vi oss ikke bøker og heller ikke tekstiler. Vi er takknemlig for gode hjelpere både til organisering av loppemarkedet og til kaffesalg. Ta kontakt med oss hvis du vil bidra! På loppemarkedet & auksjonen kan kommende hybelboere, samlere og alle andre gjøre gode kupp! Og i tillegg kan vi få en trivelig stund i lag Stemødrene Sonja & Bjørg

19 LAS VEGAS Konsert i Jøa samfunnshus lørdag 28. april kl med HML Ekko Atle Lajord dirigent og Ken Skjærvik sang Rolf Arne Skjærvik sang Korgruppe fra Groms Vocalis Knut Dypvik gitar Brynjar Gevik piano Åsmund Gevik bass Det blir gjenhør med mange kjente slagere fra tallet, av artister som Frank Sinatra, Bing Crosby, Elvis Presley, Tom Jones og flere. Det blir salg av mat i pausen. VELKOMMEN! Arr. HML Ekko

20 Turorienteringspostene Vi oppfordrer alle til aktiv trim gjennom blant annet å besøke idrettslagets turorienteringsposter! Kart og kort fås kjøpt på butikkene. Postene kan besøkes fra 1. mai til 15. september. Premiering blant de som leverer kortene til trimgruppa senest 15. september. Du kan levere tilbake brukte trimkort til kommunens servicekontor eller til en av trimgruppas medlemmer: Aase Helene Aglen, Jenny Jensen, Kari Gjermstad eller Tore Tranås. Første fellestur til årets turorienteringsposter går til Seiertuva på Salsnes tirsdag 1. mai, avgang med ferga kl fra Seierstad. Vi organiserer samkjøring fra Seierstad. Ta med mat og drikke og bli med på tur Trimgruppa v/ Aase Aglen

21 DUNAFJELLTRIM. Søndag 3. juni Det blir salg av mat og drikke på hytta, mellom kl og kl Frivillig startkontingent, som går til oppussing av hytta, som er i gang Kom å bli med på en fin trimtur til hytta. Dere kan selv velge hvilke vei dere går. Arr. Jøa IL trimgruppa

22 Det går mot vår og sommer. Og da trenger føttene en våroppusssing. Bort med vintersko og fram med sandaler. Jeg tilbyr: Fotterapibehandlling, sliping av tykke negler, beskjæring av hard hud, fjerning av liktorner osv. Gavekort Fotprodukter som er tilpasset vår og sommersesongen. Sko og sandaler Jeg arbeider med definerte uspesifikke fot, legg, og kneproblemer. All behandling jeg tilbyr er Biomekanisk terapi, der jeg setter hele mennesket inn i den situasjonen vedkommende arbeider i og et dynamsik perspektiv. Vi vet gjennom mange års klinisk erfaring at problemer er sammensatt og ofte en følgetilstand til underliggende problemer eller sykdommer. Det er på bakgrunn av dette viktig å kunne vurdere egenkompetanse, og andres kompetanse innen behandling. Vi har utarbeidet Biomekanisk terapi som skal kvalitetssikre analyse, konklusjon, behandling, tiltak, og oppfølgning på en faglig forsvarlig måte som hele tiden oppdateres med ny kunnskap. Åpningstider: 7. mai og 16. mai 12. juni 3. juli Ring for timebestilling Monica Leithe Fosnes Fotklinikk Sertifisert bedriftsterapeut og autorisert fotterapeut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAMHANDLINGSREFORMEN: Informasjon fra legekontoret Forebygging av sykdom og skade på et senere tidspunkt i livet står sentralt i samhandlingsreformen. Blant andre tiltak er kommunene, via fastlegene, pålagt å ha oversikt over hvordan det står til med helsetilstanden i befolkningen. I Fosnes har vi utarbeidet et kartleggingsskjema som fastlegen ønsker at alle hennes pasienter skal svare på. Det er et enkelt spørreskjema som besvares og tas med til legekonsultasjon. Svarene du gir vil bli registrert i din journal og behandles konfidensielt. Etter at svarene er lagt inn i din journal vil skjemaet bli makulert. Med utgangspunkt i dine svar vil legen være bedre rustet til å gi deg råd og veiledning i forhold til din helse og forebygge sykdom. Samtidig vil hun sitte med en totaloversikt over hvordan det står til med helsa vår generelt i kommunen. Skjemaet legges frem på venterommet, vi håper at så mange som mulig vil bruke et par minutter på og svare. Du trenger selvsagt ikke å fylle det ut mer enn en gang. Vi starter opp med skjemaene fra ca 1.mai. Vedlegger skjemaet her så dere kan se hva det spørres etter. Hilsen Mari-Ann, Cathrine og Jane

23 KARTLEGGINGSSKJEMA FOSNES HELSESENTER Som pasient hos fastlegen i Fosnes bes du fylle ut dette skjemaet før legetime. Du trenger bare å gjøre det en gang! Opplysningene skal brukes til å komplettere legens journal, og for at legen bedre skal kunne gi deg råd om egen helse. Opplysningene makuleres når de er lagt inn i din journal. På forhånd takk!! PERSONALIA NAVN: PERSONNR: ADR: POSTNR./STED: TLF: SIVILSTAND: Samboer: Gift: Enke-/mann: Singel: YRKE: SYKDOM OG MEDISINER Arvelig sykdom hos foreldre/ søsken? Tidligere sykdommer (diagnoser): Faste medisiner: Allergier: Føler du deg stort sett frisk? Ja: Nei: Evt. kommentar: Har du plager fra muskel- og skjelettsystemet: Ja: Nei: Evt. Kommentar: LIVSSTIL Mosjonerer du regelmessig? Ja: Nei: (Som for eksempel rask gange i 30 minutter 3 ganger pr uke) Røyker du? Hvis ja, hvor mange pr dag Ja: Nei: Bruker du snus? Hvis ja, hvor mye pr dag Ja: Nei: Hvor ofte drikker du alkohol? Daglig Ukentlig Av og til Aldri Hvor mange enheter drikker du pr gang? enheter

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl. 19.15 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 04. mars 2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Første del av møte blir en temadel om skole. Kåre Aalberg, daglig leder

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS

Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS NK nr: Konfidensielt Spørreskjema Søknad om terapi hos samtaleterapeut under utdanning ved HumaNova Utdanning AS Terapiavgift: 300:-/sesjon inkl. moms. Betales direkte til terapeutkandidaten. KONFIDENSIELT

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2016

Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 10-11 Samling 4 år: Torunn Samling 5 år: Ellen 6 fra kl 10 13 Nysgjerrigpergruppa: Turdag. 7 fra kl 10-13 8 Tur dag 5 10 11 Varmmat:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer