Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan for Folkehelse - Fosnes kommune 2012 PS 66/12 Søknad om finansiering av Namdalens historie III PS 67/12 Møteplan for Fosnes formannskap og kommunestyre 2013 PS 68/12 Referatsaker: RS 50/12 Status i brusaken RS 51/12 Prosjekt flerbrukshall RS 52/12 Salsnes gjestehavn RS 53/12 Orientering fra MN samkommune Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 19. november Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 27. september Sak 48/12 Fosnes kommunestyre tok oversikten over kommunens engasjement i havneanlegg til orientering. Sak 49/12 Fosnes kommunestyre vedtok at Fosnes kommune deltar i utredningsarbeidet om felles brann og redningsvesen i Namdalen. Sak 50/12 Beredskapstilhenger lokalisert på Salsnes brannstasjon ble vedtatt solgt. Rådmannen ble delegert fullmakt til å gjennomføre salget til best mulig pris. Sak 51/12 Fosnes kommunestyre innvilget Midtre Namdal Kirkelige fellesråd tilskudd på kroner til dekning av prosjektkostnader ved utvidelse av Dun Kirkegård. Tiltaket finansieres i sin helhet ved bruk av avsatte midler fra kommunens disposisjonsfond. Sak 52/12 Fosnes kommunestyre innvilget Seierstad Servicebygg A/S tilskudd på inntil kroner til gjennomføring av grunnundersøkelse i tilknytning til utbyggingsprosjekt. Tilskuddbeløpet reduseres tilsvarende ved eventuelle reduksjoner av kostnader. Det forutsettes at tilskuddet inngår i kommunens andel av grunnarbeid og første etasje ved bygging av utleieleiligheter på toppen. Sak 53/12 Fosnes kommunestyre vedtok at Fosnes kommune slutter seg til ordningen med at KS skal stå for den sentrale forvaltningen av klinisk veterinærvakt. I tillegg videreføres dagens ordning med felles veterinærvakt for kommunene Fosnes (inkl. Lund i Nærøy), Høylandet, Namsos, og Overhalla med Overhalla kommune som vertskommune. Sak 54/12 Fosnes kommune sluttet seg til konklusjonene i Utredning krisesenter i Nord-Trøndelag datert mai Inngått avtale mellom Krisesenteret i Nord- Trøndelag og kommunene i Nord-Trøndelag om Drift av krisesenter for kvinner og barn utsatt for vold i nære relasjoner forlenges frem til nytt krisesenter er etablert. Sak 55/12 Avtalen om felles overgrepsmottak i Nord-Trøndelag ble vedtatt forlenget fra med en varighet på 5 år. Sak 56/12 Fosnes kommunestyre vedtok at Fosnes kommune inngår foreslåtte tjenesteavtaler med Rusbehandling Midt-Norge HF.

3 Sak 57/12 Fosnes kommunestyre vedtok Midtre Namdal samkommunestyrets innstilling overfor kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla vedrørende samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord: 1) Lønn og regnskap organiseres som en felles enhet i Midtre Namdal samkommune og etableres med 14,5 stillinger. Alle skal ha ansettelsestrygghet. Tjenesten lokaliseres til Namsos. Ansatte kan ut fra personlige eller sosiale hensyn i en overgangsfase på 4 år ha mulighet til å opprettholde nåværende arbeidssted for hele eller deler av stillingen. Organisasjonsendringen iverksettes fra og skal evalueres etter 3 år. 2) Sentralbord organiseres som en felles tjeneste under Midtre Namdal samkommune. Oppgaven løses ved at den legges til et av de kommunale servicekontorene etter avtale mellom Midtre Namdal samkommune og aktuell kommune. Det forhandles i utgangspunktet med Namdalseid kommune. Omorganiseringen iverksettes fra og skal evalueres etter 3 år. Det skal defineres et effektiviseringsmål i avtalen. Fosnes kommunestyre ber også om at det defineres et effektiviseringsmål for lønn og regnskap. Sak 58/12 Forslag til budsjettsaldering for 1. halvår 2012 ble gjennomført med en økning i fordeling til drift på kroner Sak 59/12 Kvalitetsstandarder for pleie og omsorgstjenesten ble vedtatt. Sak 60/12 Følgende ble valgt til forliksmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016: Snorre Vannebo, Joar Guldvik og Fransvis Frendalsvik med varamedlemmer Harald Tranås, Gunn Ågot leite og Ola Ugseth. Snorre Vannebo ble valgt til leder av forliksrådet. Sak 61/12 Følgende ble oppnevnt til faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016: Jarle Elden, Eva W. Tranås og Ingri M. Langaas Mausner. Sak 62/12 Fosnes kommunestyre vedtok å støtte årets TV-aksjon NRK Amnesty International 2012 med kroner 3.000,-. Sak 63/12 Fosnes kommunestyre tok Skatteoppkreverens årsrapport for 2011 og Skatteetatens kontrollrapport for 2011 til orientering.

4 Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyre 14. september 2012 Sak 27/12 Søknad om deling av eiendommen gnr 9 bnr 6 og gnr 13 bnr 5 i Overhalla kommune ble avslått. Avslaget begrunnes med at omsøkte fradeling helt klart vil redusere eiendommens avkastningsmuligheter og at resteiendommen etter fradeling vil fremstå som en urasjonell driftsenhet. Omsøkte fradeling vil redusere mulighetene for selvstendig drift på eiendommen framover. Det vil bli sett positivt på saken dersom det søkes om fradeling av tunet og salg av landsbruksareal som tilleggsjord til nabobruk. Sak 28/12 Halvårsrapporten vedrørende samhandlingsreformen ble tatt til orientering. Sak 29/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt i Midtre Namdal samkommune for ble vedtatt. Sak 30/12 Økonomireglement for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune ******** Ny medarbeider Hei! Ingunn Kongsmo 52 år, bosatt på Lund, opprinnelig fra Salsnes; er etter en del omveier tilbake til Salsnes. Jeg er førskolelærer med videreutdanning i bl.a. småbarnspedagogikk. Etter å ha arbeidet noen år som styrer ved Sørenget barnehage har jeg takket ja til en stilling ved Salsnes oppvekstsenter. Her har jeg blitt tatt godt i mot av både barn og voksne, og jeg gleder meg til fortsettelsen! Ingunn Kongsmo

5 Ordførerens hjørne, oktober 2012 Vi evaluerer samkommunen Per i dag har vi 429 kommuner i Norge. Folketallet i kommunene varierer fra i overkant av i Oslo til 216 i Utsira kommune. I Fosnes er vi per i dag 665 innbyggere. Alle kommuner uansett folketall har de samme oppgavene og det samme ansvaret overfor innbyggerne. Og lista over oppgaver og ansvarsområder er etter hvert uhorvelig lang! For å kunne gjøre den jobben en skal, samarbeider derfor kommunene om ulike oppgaver. Og det finnes som kjent flere måter å organisere samarbeid på. En kommune kan kjøpe tjenester av en annen kommune etter inngått avtale om tjenestens innhold og pris. Fosnes kjøper i dag f.eks. brannsjef- og beredskapstjenester av Namsos. En kan etablere interkommunale selskap (IKS) og drive disse etter forretningsmessige prinsipp. Fosnes løser bl.a. avfallshåndtering, revisjon og rehabiliteringsinstitusjon gjennom å være medeier i slike selskap. I 2009 valgte vi å gå inn i Midtre Namdal samkommune (MNS) som et fireårig forsøk i lag med Namdalseid, Namsos og Overhalla. Vi la da alle de samarbeidsordningene disse kommunene allerede hadde etablert inn under et felles styre; samkommunestyret, med medlemmer fra alle fire kommunestyrene. Siden 2009 er enda flere samarbeidsordninger lagt inn, og flere er under utredning. På forsommeren 2012 vedtok Stortinget at samkommune nå er en lovlig ordning for interkommunalt samarbeid. I september 2013 er forsøksperioden over, og medlemskommunene må ha gjort vedtak om vi skal fortsette MNS som en permanent ordning. Evalueringsprosessen startet i september med et felles møte for alle fire kommunestyrene. Ingen av kommunene i MNS kan gå tilbake til vi ska klar alt sjøl. Aller minst Fosnes. Det har vi verken økonomi, folk eller kompetanse til. Så valget står om hvorvidt vi synes samkommunen er den beste måten å ivareta det interkommunale samarbeidet på, eller om vi skal velge andre samarbeidsløsninger. Spiller det noen rolle for folk flest hvordan de kommunale tjenestene blir til? Hvem som styrer dem, hvem som utfører dem og hvor de ulike kontorene ligger? Og hvor mye av de kommunale tjenestene kan vi legge i samarbeidspotten? Eller rettere sagt; hvor lite kan vi sitte igjen med lokalt før det ikke lenger er noen vits i å være egen kommune? Hvor hardt skal vi stå på for å få interkommunale arbeidsplasser til Fosnes hvis de som skal jobbe der vil pendle fra Namdalseid, Namsos eller Overhalla? Slike spørsmål må vi også drøfte når vi evaluerer samarbeidsordningene. Og jeg skulle gjerne vite hva flere tenker om dette Har du noen tanker om hvordan kommunen din bør møte framtida? Jeg vil ta initiativ til et åpent møte i løpet av evalueringsprosessen. Bjørg Tingstad ordfører

6 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Trim for voksne Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

7 Aktivitetskalender Oktober TORSDAG 18. Avfallsplassen på Fosnesmoan åpen kl FREDAG 19. Skolemusikkbasar Jøa Samf.hus kl LØRDAG 20. Sesongavslutning Pøbben kl MANDAG 22. Seniordans Jøa skole kl Ungdomsklubb Gapahuken kl Menighetsmøte Jøa kirke kl SØNDAG 28. Høstfest i 4H Åsly kl MANDAG 29. Høstmøte Jøa sanitetsforening Jøa skole kl November SØNDAG 04. Allehelgensgudstjeneste - Dun kirke kl Allehelgensgudstjeneste - Salen kapell kl MANDAG 05. Seniordans Jøa skole kl LØRDAG 10. Sesongavslutning idrettslaget. Åsly kl MANDAG 12. Ungdomsklubb - Oasen TORSDAG 15. Avfallsplassen på Fosnesmoan åpen kl MANDAG 19. Seniordans Jøa skole kl FREDAG 23. Julemesse Åsly kl LØRDAG 24. Julemesse Åsly kl SØNDAG 25. Adventsgudstjeneste - Dun kirke kl Konsert, Jøa blandakor med gjester - Dun kirke kl Desember MANDAG 03. Seniordans Jøa skole kl Ungdomsklubb Dun bedehus kl SØNDAG 16. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl NYE ÅPNINGSTIDER VED BIBLIOTEKENE FRA UKE 42 Følgende åpningstider gjelder inntil videre: Jøa: Mandager i partallsuker (uke 42,44 osv) kl 11:30-15:30 Onsdager i oddetallsuker (uke 43, 45 osv) kl 11:30-15:30 Salsnes: Mandager kl 08:30-10:30 Torsdager kl 18:30-20:30

8 Kommuneplanens samfunnsdel Forslag lagt ut til høring og offentlig ettersyn Med hjemmel i plan- og bygningslovens 11-4, og etter vedtak i formannskapet 10. oktober 2012, legger Fosnes kommune ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslag kan leses på kommunens hjemmeside, og i papirformat på kommunens servicekontor, på bibliotekene og hos Seierstad dagligvare as. Frist for uttalelse er 26. november Planforslaget bygger på planprogram vedtatt 26.april Det har vært delvis parallelt løp for planprogrammet og revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ved at en del av prosessene for medvirkning har vært felles for disse. Det har vært gjennomført en bred og åpen planprosess med stor grad av medvirkning og denne har vært preget av aktiv deltakelse og tydelig interesse. Frist for innspill til revidert kommuneplan samfunnsdel og arealdel var Vi takker for gode innspill. Under har vi listet de viktigste arbeidsprosessene: Folkemøter på Jøa og på Salsnes Høringsfrist planprogram Innspill fra Fiskeridirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning, Statens vegvesen, Reindriftsforvaltningen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Salsnes jeger og fisk, Jøa idrettslag og Brynjar Skjærvik. Innspillene ble vurdert videre i utarbeidelse av planprogrammet, evt tatt med i revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Temadel i kommunestyremøte kommunal planlegging innlegg Roald Lysø fra Trøndelagsforskning og utvikling Temadag om kommuneplanen på Kolvereid for hele kommunestyre og saksbehandlere i administrasjonen Temamøter med landbruk-, havbruk- og reiselivsnæringen april og mai 2012 Temamøte stedsutvikling og omdømme kreativ idedugnad Fosnes landet i eventyret hva er det? Høringsfrist kommuneplanens samfunnsdel (og arealdel) Mottatt 6 innspill til samfunnsdel Møter i arbeidsgruppa i perioden mai oktober 2012, med utkast til revidert samfunnsdel og arealdel, med utgangspunkt i dagens planverk, og innkomne innspill Møte i styringsgruppa, (som er formannskapet), med gjennomgang av arbeidsgruppas forslag til kommuneplanens samfunnsdel oktober 2012

9 Gjeldende planer, planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og forslag til revidert samfunnsdel finnes på vår hjemmeside, under menyvalg Sentrale planer på meny på venstre side på hjemmesiden. Her vil oppdaterte dokumenter legges ut fortløpende. Plan for den videre prosessen er som følger: - Samråd / Innhenting av synspunkter fra statlige og regionale myndigheter til forslag til revidert samfunnsdel november Frist for innspill 26. november Justering av kommuneplanens samfunnsdel etter innkomne innspill - Behandling i kommunestyret januar 2013 med endelig vedtak. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og eventuelle spørsmål til planarbeidet. Rønnaug Aaring, rådmann Sonja Høkholm, saksbehandler mob

10 Velkommen til kostholdskveld! Fosnes kommune inviterer også i år alle interesserte til en kveld med læring og næring. Ernæringsfysiolog Siren Nymo underviser om kosthold og kostholdets betydning for ei god helse. Tid: Tirsdag 13. november 2012 kl Sted: Åsly forsamlingshus Muligheter for å stille spørsmål Det vil bli bevertning! Velkommen! Tilbudet er en del av handlingsplan for folkehelse for Fosnes kommune Foreldre og ansatte i barnehager i Fosnes inviteres til kostholdskveld med ernæringsfysiolog Siren Nymo Aktuelle tema: Kosthold til barn Barn i vekst Kresne barn Aktive barn Spørsmål fra dere Tid: Onsdag 31. oktober 2012 kl Sted: Salsnes oppvekstsenter Det vil bli bevertning! Velkommen! Tilbudet er en del av handlingsplan for folkehelse for Fosnes kommune

11 Kan du tenke deg å kjøpe leilighet i boligsameie sammen med flere godt voksne i Fosnes? Sitter du med enebolig, og har et ønske om heller å bo i egen leilighet i Fosnes? Eller kanskje kjenner du noen som kan tenke seg å flytte til Fosnes og bosette seg når de blir / har blitt pensjonister? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg / dere - kanskje kan vi realisere ønskene våre, og sammen bygge flere leiligheter i et boligsameie. Eldrerådet i Fosnes har tatt initiativ til å undersøke om det er interessant å få til et samarbeid, hvor flere bygger et leilighetskompleks sammen. På markering av eldres dag på Åsly 4. oktober i år var dette tema. Åge Vesterhus fortalte om et boligprosjekt i Namdalseid, hvor flere godt voksne har gått sammen om å bygge et privat boligsameie i sentrum i Namdalseid. Hvis dette høres interessant ut, eller vil du bare vite mer om hvordan andre har fått til dette ta gjerne kontakt med leder i eldrerådet Mari Sandvik telefon / mobil eller med kommuneadministrasjonen ved Sonja Høkholm mobil PS Det er per i dag ikke lagt konkrete planer, eller tenkt lokalisering av et slikt prosjekt Det blir opp til de som er interesserte hvor dette eventuelt bygges. Sonja Høkholm sekretær eldrerådet mobil

12 FRISKLIVSTILBUD FOSNES HELSESENTER Vi har så vidt startet med dette nye tilbudet ved Fosnes helsesenter. Det er et tilbud som er åpent for alle innbyggere i Fosnes, år. Tilbudet er et ledd i Fosnes kommunes forebyggende helsearbeid. Du trenger ikke å ha et problem for å komme til oss, men kom gjerne innom å få en kopp kaffe og en hyggelig prat i sosialt lag Har du behov for råd, veiledning eller trenger informasjon om det kommunale tilbudet innenfor vårt område er vi selvfølgelig behjelpelig med det. Vi vil i hvert fall nå i starten prøve og få til et tema på de ulike dagene. Har du tema du ønsker å vite noe om, og som du tenker at flere kanskje ville ha nytte av, så gi oss gjerne et tips så kan vi prøve å få til et kurs om akkurat det du trenger å få vite mer om! Neste åpningsdag vil være 24.oktober fra kl Denne dagen vil vi være på helseavdelingen frem til litt før 12. Fra kl inviterer vi dere alle til å bli med oss på tur i Rakkavika der vi koker kaffe på svartkjel i gapahuken. Ta gjerne med en liten matpakke Trenger du skyss til Rakkavika så kontakt Cathrine tlf eller Jane tlf så kan vi være behjelpelig med det Vi håper mange har lyst til å bli med på en liten tur i forhåpentligvis fint høstvær!

13 Øvrige åpningsdager på helseavdelingen vil være: Onsdag 14. november kl : TEMA: Diverse hjelpemidler i dagliglivet ved August Solum, Namsos Bandasje Onsdag 5. desember kl : TEMA: Fothelse ved fotterapeut Monica Leithe Onsdag 2. januar kl : TEMA: MOT i lokalsamfunnet ved ordfører Bjørg Tingstad Videre i 2013 blir det åpent onsdager i oddetallsuker mellom kl Hjertelig velkommen til å besøke oss! Vennlig hilsen Cathrine og Jane ******** Bytte, selge eller kjøpe? Har DU/DERE ski, skøyter, leker og klær liggende hjemme, som ikke lenger er i bruk? Ikke passer? Kanskje det er noen andre som har lyst til å få tak i nettopp det du/ dere har hjemme. Sett av helga 27 og 28. oktober fra kl begge dager på samfunnshuset. De som skal stille ut/selge/bytte får utgitt en plass til sin disposisjon, og betale en liten symbolsk sum for å leie. Det vil bli salg av vårruller, kaffe og vafler. Velkommen til en miljøvennlig dag med fokus på gjenbruk. Har du spørsmål vedrørende arrangementet- ring Monica Leithe på Hilsen Jenter 14 Jøa og trener`n

14 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: Innbrakte kr ,-. Tusen takk til alle som ga gevinster og kjøpte lodd!! Arbeidet med å lage HC-toalett i Dun kirke er allerede i gang. I Dun kirke Mandag 22. okt. kl Saken: Lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Fosnes sokn fra 1. søndag i adventstiden Ifølge Kirkeloven skal menighetsmøte uttale seg før saken sendes videre. Alle medlemmer i Den norske kirke fra 15 år og oppover har stemmerett.

15 GUDSTJENESTER I FOSNES Søndag 4. nov. kl Dun kirke/ kl Salen kapell v/hilde Lundquist Allehelgensdag. Vi minnes dem som har gått bort siste året. Søndag 25. nov. kl Dun kirke v/hilde Lundquist og Gunn Ågot Leite LysVåken; konfirmantene overnatter i kirka. Presentasjon av konfirmantene. Søndag 16. des. kl Fosnes sykeheim v/hilde Lundquist Julegudstjeneste Julaften 24. des. kl Dun kirke Julaftensgudstjeneste med mange aktører 2. juledag kl Dun kirke/kl Salen kapell v/hilde Lundquist ETTERMIDDAGSTREFF PÅ FOSNES SYKEHEIM Onsdag 14. nov. Kl Andakt sang utlodning Seierstad oktober 2012

16 blir på ÅSLY, 23. og 24. november. ÅPNINGSTIDER: Fredag 23. november: kl Lørdag 24. november: kl Vi ønsker både nye og gamle utstillere hjertelig velkommen til å bidra, slik at det blir en trivelig julemesse i år også. Påmeldingsfrist: mandag 19. november til Anlaug Skjærvik: mob Deltageravgift: kr 200,- Matsalg Arr. UL Liv - JØA

17 Fosnes sanitetsforening deltar også i år i innsamlinga av JULEGAVER TIL BARN I ESTLAND Merk pakken med gutt/ jente og ca alder. Pakkene kan leveres på butikkene eller til Aase H. Aglen eller Toril Lindseth (eller andre i styret) FRIST: innen 6. november På forhånd takk! Styret i Fosnes sanitetsforening

18 Fosnes sanitetsforening inviterer medlemmer og andre til HØSTMØTE på Fellesrommet, Jøa skole mandag 29.oktober kl NB! Vi vil spesielt invitere damer som har flyttet til Fosnes i løpet av de siste årene. Vi vil gjerne bli bedre kjent med dere og at dere kan bli kjent med flere av damene på Jøa. PROGRAM Ordfører Bjørg vil vise bilder og fortelle litt om kommunen vår Håper på besøk fra Kulturskolen Servering av kaffe og mat Litt om hva Fosnes sanitetsforening jobber med Utlodning I tillegg håper vi på hyggelig prat rundt bordene. Vi ønsker alle damer i kommunen hjertelig velkommen! Styret

19 Internnummer i Fosnes kommune Avd Bruker Nr Sentralbord Plan- og Utvikling Åge Røsdal Plan- og Utvikling Birger Bakke Plan- og Utvikling Torger Pettersen Plan- og Utvikling Joar Guldvik Plan- og Utvikling Stig Bjøru Plan- og Utvikling Knut Skreddernes Plan- og Utvikling Jan Arne Løvås Plan- og Utvikling Oddvin Moan Fellesfunksjoner Erna Lervik Fellesfunksjoner Sonja Høkholm Fellesfunksjoner Rønnaug Aaring Fellesfunksjoner Bjørg Tingstad Kommunekassen Per G. Holthe Kommunekassen/lønn Toril A. Lindseth Utviklingskontoret Kjell Ivar Tranås NAV Siri Sandvik Helse og omsorg Kari Bakke Helse og omsorg Jane Tingstad Helse og omsorg Eva Solem Helse og omsorg Bolig Namsos Helse og omsorg REMMA Helse og omsorg Kjøkken Helse og omsorg Vaktrom Helse og omsorg Anne J. Lajord Helse og omsorg Fysioterapeut Helse og omsorg Legesekretær Helse og omsorg Helsesøster (Isabel) Helse og omsorg Jordmor Oppvekst og kultur Knut Dypvik Oppvekst og kultur Toril O. Holthe Oppvekst og kultur Unni Reppen Oppvekst og kultur Elin K. Johansen Oppvekst og kultur lærerrom SOS Oppvekst og kultur Jannicke Fransson Oppvekst og kultur Kjell Hillestad/rektor Oppvekst og kultur Arbeidsrom US Oppvekst og kultur Arbeidsrom BS Oppvekst og kultur Jorun Prestvik/styrer Oppvekst og kultur avd. Jøa barnehage

20 Rakkavika oktober 2012

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:20 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2023 FOSNES KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL Høringsutkast vedtatt sendt på høring av Fosnes formannskap 08.02.12 Høringsfrist 25.03. INNHOLD 1.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Tove Nyborg MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Randi Dille Håvard Sunde

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Tove Nyborg MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Randi Dille Håvard Sunde Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: Fra 14:00 til 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 30.06.2011 Tidspunkt: Fra 19:50 til 22:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: Fra 11:45 til 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 20. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 80/12

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Strøm Åsa Påhlsson Bjøru

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Strøm Åsa Påhlsson Bjøru Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes arbeidsmiljøutvalg Møtested: kantina, Kommunehuset Dun Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: Fra 11:25 til 13.06. Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 1415 15.15 Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: 011 014/13 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Egill Vatne,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer