Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Kari N. Thorsen PS 57/10 Unntatt offentlighet: Omplassering av helsemessige årsaker PS 58/10 Utvidet åpningstid Jøa barnehage og SFO - revidering av vedtekter. PS 59/10 Friluft AS - forespørsel om aksjetegning PS 60/10 Melding om kommunens eierskap i diverse selskap m.v. PS 61/10 Godkjenning av partnerskapsavtale om kompetanseoppbygging mellom kommunene i Region Namdal og Høgskolen i Nord-Trøndelag PS 62/10 Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Fosnes kommune - justering av satser PS 63/10 Referatsaker: RS 21/10 Status i brusaken RS 22/10 Orientering fra MN samkommune RS 23/10 Gjennomgang av saker behandlet av formannskap og kommunestyre 1. halvår 2010 RS 24/10 Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget RS 25/10 Resultater - Rapport Fosnes RS 26/10 Årsmelding Marin konsulent i Nord-Trøndelag Kommunalt informasjonsskriv. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne, Oktober 2010 Tilflytterpakken er avslutta. Det nyvalgte kommunestyret i 2007 var opptatt av å finne tiltak som kunne demme opp for den negative folketallsutviklinga. Et av tiltaka som ble jobba fram og vedtatt, var Tilflytterpakken. Den inneholdt flere elementer både av økonomiske virkemidler og mer sosiale goder/tilbud, som vi håpet skulle virke stimulerende på tilflytting til kommunen. Tilflytterpakken ble vedtatt som ei prøveordning som skulle evalueres etter to år ( ). Det ble satt av kr til formålet. Nå er det gjennomført ei evaluering av tiltaket. Da denne evalueringa ble framlagt for politikerne, vedtok kommunestyret å avslutte tilflytterpakken. Tiltaket med gratis tomt i kommunalt byggefelt eller tilskudd på inntil kr ved kjøp av tomt av private, blir videreført. Hovedårsaken til at kommunestyret legger bort tilflytterpakken, er at den rett og slett ser ut til å ha liten påvirkning på hovedmålet; at vi skal få økt tilflytting til kommunen. I tillegg har ordninga skapt en del debatt om hvorvidt det er riktig å stimulere nyinnflyttede mer enn for eksempel å stimulere allerede fastboende til å bli boende. Vurderinga av hvorvidt søkerne oppfylte kriteriene for å få Tilflytterpakken, skapte også en del hodebry og merarbeid for administrasjonen. At tiltaket med Tilflytterpakke er avslutta, betyr sjølsagt ikke at vi ikke lenger har et positivt fokus på tilflytting. Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen! Det heter at det er bare er jobb, utdanning og kjærlighet som får folk til å flytte på seg. I praksis ser vi at det også kan være flere årsaker. Å skape arbeidsplasser er en krevende oppgave. Det kan ikke gjøres med politiske vedtak. Det offentlige kan være en støttespiller og en tilrettelegger i den sammenhengen. Men initiativet, ideene og kraft til realisering, må komme fra folk som besitter slike evner og ideer. Og kjærligheten. Ja, den er det vel enda vanskeligere for kommunen å styreϑ Som et nytt tiltak ønsker jeg å ta initiativ til en årlig samling der alle nytilflytta, evt. også fritidshuseiere, inviteres for å få kommunal informasjon, informasjon om lag og foreninger og få muligheten til å knytte bekjentskap. Det beste vi kan gjøre for nye innbyggere er kanskje å by dem på de sosiale møteplassene og de aktivitetene vi har. Form på arrangementet er jeg ikke ferdigtenkt på og tar gjerne imot innspill! (Hvis noen ønsker å lese evalueringsrapporten for Tilflytterpakken, finnes den på kommunens nettside i sakspapirene til kommunestyremøtet Alternativt kontakt Servicekontoret og be om å få en kopi Bjørg Tingstad

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Allaktivitet unger født Jøa samf.hus Terrengløp Jøa stadion Allaktivitet unger født Åpent bibliotek Jøa Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Drill Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa Fotballtrening J Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitetskalender OKTOBER LØRDAG 23. Godt samliv! Dagskurs for par arrangert av jordmor og helsesøster kl på helsestasjonen. SØNDAG 24. Gudstjeneste i Dun kirke kl MANDAG 25. Fellesmøte Fosnes sanitetsforening fellesrommet kl TORSDAG 28. Menighetsbasar i Dun bedehus kl NOVEMBER SØNDAG 7. Gudstjeneste i Dun kirke kl Gudstjeneste i Salen kapell kl Sanitetsbasar i Bergum bedehus kl LØRDAG 27. Basar i Bergum bedehus kl SØNDAG 28. LysVåkengudstjeneste i Dun kirke kl Førjulsfest for de over 60 i Jøa samfunnshus kl DESEMBER LØRDAG 4. UL Livs juleverksted på Jøa skole kl SØNDAG 5. Årsmøte i UL Liv på Jøa skole kl ONSDAG 22. Julegudstjenesteverksted i Dun kirke kl FREDAG 24. Julaftensgudstjeneste i Dun kirke kl SØNDAG 26. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke kl Julegudstjeneste i Salen kapell kl ONSDAG 29. Juletrefest i Jøa samfunnshus kl TORSDAG 30. Korg- og pakkefest i Jøa samfunnshus kl 21.00

5 Rønnaug Aaring ny rådmann i Fosnes 11. oktober 2010 tiltrådte Rønnaug Aaring som rådmann i Fosnes kommune. Vi lar Rønnaug presentere seg sjøl: "Jeg er 50 år, født og oppvokst på Otterøya, flyttet derfra i 1979 for skolegang i Østfold og Trondheim. Etter endte studier flyttet jeg til Båtsfjord og senere til Tromsø. Det første 15 årene av yrkeskarrieren arbeidet jeg innenfor fiskerinæringen, i produksjon og eksport, samt kontroll og overvåkning. Deretter ble det 8 år som meierisjef for TINE sitt anlegg i Tromsø, før jeg de siste 3 årene har arbeidet som markeds - og logistikksjef i ASKO NORD AS. Jeg er mor til 2 gutter på 19 og 21 år, de studerer begge to ved Universitetet i Tromsø. På fritiden liker jeg bl.a. å lese bøker, fiske og gå turer i fjell og mark. Jeg har allerede fått et innblikk i Fosnes Kommune, deltok på formannskaps - og kommunestyremøte 22. og 23. september, samt omvisning og presentasjon som kommunen gjorde for Fylkesmannen i forbindelse med kommunestyremøtet, det var en flott start for en nyansatt. Og ikke for å glemme stormønstringen SPLÆSJ på kulturhuset! Jeg starter mandag 11. oktober, gleder meg!" Rådmann Per A. Sperstads siste kommunestyre-møte i Fosnes Kommunestyret v/ ordfører takket for godt utført rådmannsjobb. Kommunestyret takket på sitt siste møte rådmann Per A. Sperstad for sitt arbeid i Fosnes kommune det siste året. Sperstad ble høsten 2009 tilsatt som vikar for rådmann Knut O. Dypvik, i Dypviks permisjonstid. Nå har Dypvik sagt opp stillingen som rådmann i Fosnes, stillingen er lyst ut og Rønnaug Aaring er tilsatt i stillingen (se egen artikkel) Per A. Sperstad vil være i Fosnes til slutten av oktober. Kommunestyret v/ ordfører uttrykte tilfredshet med det arbeidet Per har gjort i kommunen, og ønsket han lykke til med nye utfordringer. Som et minne fra tida i kommunen vår fikk han overrakt et bilde signert Ingebjørg Fyrileiv Guldvik.

6 Kommunens energi- og klimaplan et viktig verktøy Alle kommuner er bedt om å lage energi- og klimaplaner og Fosnes kommune har fått tilskott til at en slik plan skal lages. Vi har fått samarbeid med en konsulent om å lage planen ferdig. Foto: Per A. Sperstad Energi- og klimaplanen skal gi bakgrunn for prioriteringer av klimatiltak i kommunene, og er viktig for å lykkes i det lokale klimaarbeidet. Gjennom godt samspill med innbyggerne og næringslivet kan kommunene bidra til at alle gjør en innsats i klimadugnaden. Planen skal inneholde oversikt og statistikk for energibruk og klimautslipp, målsetninger for klimaarbeidet og tiltaksplaner. Planen skal dekke en rekke områder som arealplanlegging, transport, bygninger, jordbruk og skogbruk. Det skal være fokus både på tiltak i kommunens egne virksomheter, hos innbyggerne og i lokalt næringsliv. Informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid vil være en viktig del av dette. Energi- og klimaplanen skal revideres jevnlig, og innbyggerne skal ha mulighet for å komme med innspill. Krav til energi- og klimaplanen Miljøverndepartementet har utarbeidet en statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. De viktigste punktene i planene er at det skal gjøres en grundig analyse av nåsituasjonen om klimagassutslipp, energiforsyning og energiforbruk, at det skal stilles ambisiøse målsettinger og konkrete forslag til tiltak og virkemidler knytte til mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.

7 Lokale tiltak innspill I Fosnes er det laget et foreløpig utkast til energi- og klimaplan og dette skal i neste omgang behandles av formannskap og kommunestyre og legges ut til offentlig ettersyn. Utkastet inneholder en statusrapport og forslag til mål og lokale tiltak. Det foreløpige utkastet kan en få se ved å henvende seg til plan- og utviklingsavdelinga på Kommunehuset. Dersom noen av innbyggerne har spesielle ting de vil ta opp så kan de komme med innspill og forslag til konkrete lokale tiltak. Send inn på epost til *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* Ungdomsprofiler i Fosnes: Emma Leirbekk Navn og alder: Gikk ut av ungdomsskolen: Evt skolegang etter det: Emma Leirbekk, 19 år Gikk idrettslinja på Olav Duun vgs. fra Hvor bor du i dag? Jeg bor i Trondheim sammen med kjæresten min. Hva gjør du i dag? Jeg går sykepleien på Høyskolen i Sør-Trøndelag, startet høsten 2009 og er ferdig i Jeg trives som student. Annen informasjon Drømmer om Jøa og brua

8 Joggedag ved Jøa skole tilegnet TV-aksjonen 2010 Hver høst har Jøa skole og Jøa barnehage en tradisjon med Joggedag. Det er gått litt sport i å gå lengst mulig, å få alle til å gå, få til flest mulig km pr. elev. Det har også vært gjenstand for premiering til de som har klart mest/best, og til tilfeldig heldige. I år ønsket vi å gjøre en vri på joggedagen nemlig å kombinere den og årets TV aksjon. Ideen var å knytte gått km til gitt kr. Tidligere år har elevene gitt et frivillig pengebidrag til en på forhånd bestemt humanitær organisasjon, f. eks. Redd Barna, i forbindelse med joggedagen. Denne gangen ønsker vi å oppfordre næringsliv og organisasjoner til å sponse enten med en beløp, eller med 1 kr pr. km pr. elev. Tilbakemeldingene var veldig positive, og engasjementet var stort. I og med at vi nå knyttet joggedagen til TV aksjonen, ble det også aktuelt å gjøre noe mer utav dagen. Vi tok derfor kontakt med Flyktninge mottaket i Namsos, ved Jarle Mediå, for å høre om de kunne bidra med informasjon. Jarle Mediå og 2 asylsøkere kom til skolen for å fortelle om Flykningehjelpens arbeid og hvordan det er å være flyktning i sitt eget hjemland.

9 Det ble vist film og bilder fra ulike konfliktområder i verden, og elevene fikk nært og troverdig møte med hvordan det er å være flyktning. Til tross for noe dårlig vær, ble dagen en stor suksess på alle måter. Jøa barnehage bidro også, samt noen gjestetrimmere. Til sammen ble det gått 636 km, og til sammen fikk vi inn kr. 9868,-!!! Det er utrolig! Det er første gang at vi har gjennomført joggedagen på denne måten, og det er helt klart en spore til gjentakelse. Vi ønsker med dette å takke alle giver så mye for det bidraget som er gitt lite eller stort. Mvh Oss ved Jøa barnehage og Jøa skole

10 Hvor er dette? Septemberbildet var fra Straumen. Fotograf var Bjørg Tingstad. Vi fikk ikke inn noen svar på forrige bilde, men i prøver igjen, hvor er dette? Dersom du vet hvor dette bildet er tatt kan du sende svaret på e-post til eller på sms til ordfører Bjørg på tlf Det vil bli foretatt trekning blant innkomne riktige svar. Vinneren vil få tilsendt sitatboka Ord av Olav Duun og vil få navnet sitt offentliggjort i neste skriv. Dere må gjerne sende oss bilder vi kan bruke i skrivet. Det må selvfølgelig være bilder som dere har rettighetene til. Akkurat her vil dere imidlertid ikke få navnet deres under bildet, men vi skal prøve å huske å offentliggjøre navnet på fotografen påfølgende skriv, samtidig som vi publiserer vinneren av forrige Hvor er dette? Vi mangler særlig bilder fra Salsnes og Elvalandet.

11 Informasjon fra helsestasjonen. Helsestasjonen i Fosnes kommune håper i løpet av tidlighøsten å starte med et opplegg der målet er å styrke psykisk helse hos gravide og nybakte mødre. Et slikt opplegg brukes ved mange helsestasjoner rundt omkring i Norge, og turen er nå kommet til helsestasjonene i Nord-Trøndelag og Namdal. Helsesøster Isabel og jordmor Synnøve har deltatt på flere kurs sammen med helsesøstre og jordmødre i Nord-Trøndelag. Kursholder har vært Nasjonalt Kompetansenettverk for spe-og småbarns psykiske helse. Metoden som blir brukt heter Edinburg-metoden, EPDS. Denne metoden går ut på å identifisere depresjon og angst hos gravide og spedbarnsmødre. Metoden er brukt i mange land, og har vist seg å være nyttig for å kunne finne de mødrene som har det så vanskelig i hverdagen at de trenger hjelp og støtte. Jordmor eller helsesøster vil gi tilbud om støttesamtaler til de kvinnene som trenger det. De kvinnene som viser seg å ha behov for mer hjelp enn de støttesamtalene vi kan gi, vil få tilbud om hjelp hos psykolog eller psykiatrisk sykepleier raskt. Jordmor og helsesøster kommer til å gå i veiledning hos psykolog, for å kunne gi best mulig hjelp. Det er helt normalt at stemningsleiet svinger i svangerskapet og i tida etter fødselen, og slik er det for de fleste. Men noen kvinner sliter med så stor grad av uro, angst eller nedstemthet at det går utover familielivet og barnet. Faktisk så mange som spebarnsmødre i året i Norge sliter. Hos noen oppstår vanskene i svangerskapet, hos andre etter fødselen. Vi vet at dette kan skape vansker i en periode av livet da barnet er veldig sårbart. Derfor er det så viktig å kunne gi tilbud om hjelp så tidlig som mulig. Isabel og Synnøve minner om at det er mulig å få utført både svangerskapskontroller og spe- og småbarnskontroller på Salsnes. Vi har lokaler på Oppvekstsenteret. Telefon Isabel Synnøve Vennlig hilsen helsesøster Isabel og jordmor Synnøve

12 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: Mobil: E-post: GUDSTJENESTER Søndag 24. okt. kl Søndag 7. nov. Kl Søndag 7. nov. Kl Søndag 28. nov. Kl Søndag 28. nov. Kl Søndag 19. des. Kl Dun kirke v/prestestudent Petter Jakobsen. Nattverd Dun kirke v/hilde Lundquist. Musikkinnslag. Allehelgensgudstjeneste. Vi minnes dem som har gått bort siste året. Nattverd. Salen kapell v/hilde Lundquist. Musikkinnslag. Allehelgensgudstjeneste. Vi minnes dem som har gått bort siste året. Nattverd. Dun kirke v/hilde Lundquist og Gunn Ågot Leite. LysVåken gudstjeneste med konfirmantene. Konfirmantene presenteres. Salen kapell v/hilde Lundquist. Skolens julegudstjeneste. Fosnes sykeheim v/hilde Lundquist. Julegudstjeneste Julaften 24. des. Kl Dun kirke. Julaftensgudstjeneste. Mange medvirkende. 2 juledag 26. des. Kl Dun kirke v/hilde Lundquist. Høytidsgudstjeneste. 2 juledag 26. des. Kl Salen kapell v/hilde Lundquist. Julegudstjeneste. MENIGHETSBASAR Til inntekt for menighetsarbeidet På Dun bedehus torsdag 28. okt. kl Åresalg Trekning av bok Kaffesalg Gevinster mottas med takk!

13 ETTERMIDDAGSTREFF PÅ SYKEHEIMEN Onsdag 24. nov. kl Andakt Utlodning Kaffeservering Det har kommet ønske om barnekor, og nå vil vi prøve å få til det. I første omgang er målet å øve inn et par sanger til svartsøndagskonserten 19. des. Vi ser for oss et kor for aldersgruppa klasse, der vi synger og har det artig i lag. Første øvelse blir i Dun kirke onsdag 27. okt. Kl Hvis dette viser seg å ikke være et heldig tidspunkt, avtaler vi noe som passer bedre. Øvelse hver uke. Dere får være med og finne navn på koret. Ansvarlige for koret blir Cathrine Ø Forås, Atle Lajord og Virginija Linkeviciene. Vi håper du har lyst til å bli med! Hilsen Fosnes menighet

14 Fosnes sanitetsforening inviterer medlemmer og andre til FELLESMØTE på Fellesrommet, Jøa skole mandag 25.oktober kl PROGRAM o Helsesøster Isabel vil snakke om førstehjelp o Kaffe og bevertning, bl.a. jubileumskake. (Fosnes sanitetsforening 95 år i år!) o Loddsalg o Fotterapeut Monica vil fortelle litt om tilbudet hun gir o Allsang Hjertelig velkommen! Med hilsen Styret

15 Fosnes sanitetsforening deltar også i år i innsamlinga av JULEGAVER TIL BARN I ESTLAND Merk pakken med gutt/ jente og ca alder. Pakkene kan leveres på butikkene eller til Gøril Tranås eller Aase H. Aglen (eller andre i styret) FRIST: innen 17. november På forhånd takk! Styret i Fosnes sanitetsforening *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* SANITETSBASAR På Bergum Bedehus søndag 7.nov. kl Lobbsalg, Tombola, kaffe- og vaffelsalg. Velkommen Arr. Sanitetsforeninga Vårsol

16 TRIM TRIM TRIM Trimgruppa vil takke alle som besøkte turorienteringspostene i år. De heldige vinnerne av superpremien på 5000 kr ble Anne Johanne og Atle Lajord. Gratulerer. Nye muligheter til å vinne superpremien og til å besøke fine plasser i kommunen neste år. Jøa idrettslag minner også om Trimbøkene som ligger ute hele året på 6 forskjellige steder. Alle som skriver navnet sitt i ei av disse, er med i trekning om fine premier! I tillegg til trim får du mange fine naturopplevelser når du besøker disse turmålene. Du finner Trimbøkene i kasser på disse stedene: - Aunafjellet, sti opp fra jordbruksvegen mellom Aunet og Holvika - Dunafjellet, i hytta ved Fosnesvatnet - Gjesetfjellet, sti fra Hollonbakkan - Høglia, sti fra Brumoen/Leite i Fosnesvågen - Lauvlia, jordbruksveg og sti fra Krokvikmoen - Øyahatten, sti fra jordbruksveien mellom Gjeset og Skjærvika Spør lokalkjente folk hvor stedene er hvis du sjøl ikke er så kjent. Du kan også ringe Åse Aglen ( ) i trimgruppa for nærmere informasjon. Hilsen Jøa il. Trimgruppa. Aase Helene Aglen.

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Tiden går fort og vi er allerede kommet til november. En måned for de voksne, er det det samme som en måned for barna? Barna opplever mye i løpet av en dag i barnehagen. Vi lærer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er delt i to nivåer

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.01.2010 Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER UNGDOMSRÅDET 2010 10/2

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Vollene Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 Oktober har nå gått over i historien, og vi tar et tilbakeblikk på hva vi har brukt den til. I uke 42 og 43 hadde vi to studenter fra høyskolen i

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229. KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember kl.

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229. KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember kl. A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen i Øvre kommunehus på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/13

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane november 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane november 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane november 2014! Oktober: I oktober har vi hatt flere felles arrangementer i barnehagen. På høstfesten var hele barnehagen samlet til fellessamling, der de voksne dramatiserte

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Mandag 25/11 Tirsdag 26/11 Onsdag 27/11 Torsdag 28/11 Fredag 29/11 Felles. med en gruppe. Hvalene: Vi drar på låven til Linda med bok, og sangstemmer.

Mandag 25/11 Tirsdag 26/11 Onsdag 27/11 Torsdag 28/11 Fredag 29/11 Felles. med en gruppe. Hvalene: Vi drar på låven til Linda med bok, og sangstemmer. Mandag 25/11 Tirsdag 26/11 Onsdag 27/11 Torsdag 28/11 Fredag 29/11 Felles Fast svømming musikksamling med en gruppe. Hvalene: Vi har samlingstund med juleverksted! Delfinene: Vi er julenissens hjelpere.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Jan Erik Ingebrigtsen & Nils Petter Aspvik Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Min konfirmasjonstid!

Min konfirmasjonstid! Min konfirmasjonstid! Bli kjent-tur! Torsdag 4. september kl. 15-17 Alle konfirmantene møtes i Saksvikskorsen kl. 15.00 etter skolen denne torsdagen som en felles start på konfirmantåret. Sammen skal vi

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 APRIL Utgivelse nr. 8 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VEL OVERSTÅTT PÅSKE

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer