Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer for tildeling av startlån i Fosnes kommune PS 88/11 Rullering av tiltaksdel i "Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv" PS 89/11 Budsjettregulering Bruk av fond PS 90/11 Regulering av kommunale gebyrer og avgifter for 2012 PS 91/11 Budsjett 2012 og økonomiplan PS 92/11 Møteplan for Fosnes formannskap og kommunestyre 2012 PS 93/11 Referatsaker: RS 57/11 Status i brusaken RS 58/11 Prosjekt flerbrukshall RS 59/11 Salsnes gjestehavn RS 60/11 Orientering fra MN samkommune RS 61/11 Møtereferat fra årsmøte i Olav Duun-stiftinga i Namdalen RS 62/11 Møtereferat fra Olav Duun-stiftinga i Namdalen RS 63/11 Møtereferat fra Midtre Namdal kirkelig fellesråd Dette er årets siste informasjonsskriv fra Fosnes kommune. Frist for innsending av stoff til det første skrivet i 2011 blir ikke klar før møteplan for kommunestyret er vedtatt, men hvorfor vente til siste frist? Er det noe dere vil ha med i neste informasjonsskriv, så send det til snarest. Vi tar med det vi har plass til og det vi mener er nyttig informasjon til kommunens innbyggere. Ønsker dere ei riktig god jul og et godt nytt år. Fosnes servicekontor Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 24. november Sak 77/11 Saken vedrørende vurdering av kommunenes eierandel i Strandstua AS på Salsnes ble utsatt. Sak 78/11 Kommunestyret gav enstemmig tillatelse til Oddmund Johnsen sin søknaden om flytting av flytekai - gnr 55 bnr 2 - ved Nufsfjord i henhold til Lov om havner og fravann. Tiltaket skal også behandles i henhold til plan og bygningsloven. Sak 79/11 Med grunnlag i kommunens vedtatte delegasjonsreglement og i behovet for retningslinjer innenfor området grunnerverv og inngåelse av langsiktige avtaler/kontrakter, fastsettes følgende retningslinjer for kommunen og administrasjonen : 1. Arealer skal som hovedregel erverves og eies av kommunen når arealbehovet gjelder for 10 år eller mere. 2. Erstatning for grunn skjer etter skjønn, eller ved takst når partene blir enige om dette. 3. Blir ikke kjøper og selger enige om ervervet av grunn, vil bestemmelsene i plan og bygningsloven kapittel 16 om ekspropriasjon og eller oreigningsloven nyttes som hjemmelsgrunnlag for kommunens erverv. 4. Erverv av grunn til utbyggings- og andre nødvendige formål avgjøres av formannskapet når det gjelder erverv som ikke er av prinsipiell karakter. Sak 80/11 Roy Nilsen ble innvilget kommunalt tilskudd på inntil kroner , max. 50 % av de totale kostnadene, for etablering av privat vannforsyning til Moldvika, gnr 44 bnr 1. Det forutsettes at annen bebyggelse og eventuelt fremtidig bebyggelse i området får tilgang til vann fra anlegget. Sak 81/11 Betalingssatser for diverse pleie og omsorgstjenester samt helsetjenester fra 1. januar 2012 ble fastsatt. Satsene økes i samsvar med forventet pris - og lønnsvekst på 3,5 %. Sak 82/11 Betalingssatser og gebyrer fra 1. januar 2012 innen oppvekst og kultur ble fastsatt. Satsene økes i samsvar med forventet pris og lønnsvekst på 3,5 %. Alle betalingssatsene finnes spesifisert på vår hjemmeside: Sak 83/11 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune går inn for en overgang fra prosjekt til fast ordning med koordinator for skoleutvikling i Midtre og Indre Namdal. Dette under forutsetning av at øvrige kommuner som har deltatt i prosjektet går inn for den faste ordningen.

3 Sak 84/11 Kommunestyret valgte følgende medlemmer i overformynderiet i Fosnes : Leder: Lorents Åge Langaas Medlem: Kristen Ingolf Dille 1. varamedlem: Elin Grongstad 2. varamedlem: Joar Kolbjørn Reppen Sak 85/11 Fosnes kommunes representanter i styret for Olav Duun-stiftinga i Namdalen for perioden ble valgt som følgende : Kristen Ingolf Dille med personlig vararepresentant Ingri M. Langaas Mausner Torgeir Strøm med personlig vararepresentant Tone Laugen Sak 86/11 Referatsakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Vedtak gjort i Midtre Namdal samkommunestyret 25. november 2011 Sak 32/11 Per Olav Tyldum fra Overhalla kommune ble valgt som ordfører i Midtre Namdal samkommune fram til Sak 33/11 Midtre Namdal samkommunestyre sluttet seg i hovedsak til de prioriterte planoppgaver som foreligger i høringsutkast vedrørende regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag for Sak 34/11 Det ble foretatt valg av medlemmer og varamedlemmer til underkomiteer. Det er opprettet 3 underkomiteer der Fosnes kommune er representert med følgende: Utvikling: Bjørg Tingstad med varamedlem Ingri M. Langaas Mausner Miljø og landbruk: Jarle Elden med varamedlem Trygve Jonny Sandvik Helse, barn og velferd: Eva Tranås med varamedlem Frank Finstad Guldvik Det ble også foretatt valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget. For Fosnes kommune ble dette Egill Vatne med varamedlem Åse Aglen Sak 35/11 I forbindelse med innstilling fra kontrollutvalget om bevilgning til utvidet forvaltningsrevisjon i tilknytning til miljø og landbruk vedtok samkommunestyret ikke å bevilge midler nå. Samkommunestyret ber kontrollutvalget se nærmere på område revisjon/forvaltningsrevisjon i samkommunen.

4 Sak 36/11 Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2012 ble vedtatt. Sak 37/11 Samkommunestyret vedtok å rebevilge investeringsramme med kroner til nytt barnevernsprogram gitt i budsjettet for 2010 til budsjettet for Sak 38/11Samkommunestyret vedtok at søknad om nærings og miljøtilskudd i jord og skogbruk for 2012 som er sendt fylkesmannen, gjelder uten endringer. Sak 39/11Saken er unntatt offentlighet Sak 40/11 Samkommunestyret vedtok følgende møteplan for 1. halvår 2012: Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune Legekontoret i Fosnes har fått nytt telefonnummer: Det nye nummeret er:

5 Ordførerens hjørne, desember 2011 Ikke bare Olsenbanden som trenger en plan. Det gjør kommunen også! Foto: Formannskapet på befaring av hyttefelt. (fotograf: Bjørg Tingstad) Ikke bare Olsen-banden som trenger en plan. I de siste par åra har kommunepolitikere især formannskapsmedlemmene opplevd å bli konfrontert med om Fosnes er en nei-kommune. På tross av at partiprogrammene slår fast at vi ønsker både næringsutvikling, bosetting og fritidsbebyggelse, har flere planforslag fått tommelen ned når formannskapet har hatt sakene til uttalelse. De sakene jeg her tenker på, enten det er reiselivsanlegg eller oppdrettslokaliteter, har det til felles at de utfordrer gjeldende arealplan. Søkerne ønsker altså å drive med annen aktivitet på områder enn det kommunens planverk legger opp til. Og kommunens planmyndighet (= formannskapet) har i all hovedsak valgt å forholde seg til den gjeldende arealplan. Arealplanen ble vedtatt i kommunestyret i Ideelt sett skal planen revideres en gang per kommunestyreperiode, dvs. hvert 4. år. Sånn sett er vår plan overmoden for revidering. Kommunestyret har vedtatt at arealplanen skal revideres i Vi forutsetter at planarbeidet starter opp så tidlig som råd er.

6 Revidering av kommuneplaner er en stor jobb. Det skal da legges opp til høringer av ulike slag og alle som har innpill og ideer skal få anledning til å komme med sitt. Vi vil også legge opp til temamøter i løpet av prosessen. Til slutt skal da kommunestyret ta stilling til hvordan planen endelig skal se ut, og vi får et oppdatert styringsverktøy for de kommende åra. Da jeg tiltrådte som ordfører for fire år sia, hadde jeg nok ikke samme forståelse av kommuneplaner som styringsverktøy som det jeg har i dag. Jeg mente i utgangspunktet at gode ideer burde behandles positivt. I dag ser jeg så absolutt nytten av å ha et planverk i botnet for arealdisponeringer og andre vedtak. En kan fort bli ivrig på enkeltsaker, men tape helheten av syne. Prosessen som skjer gjennom en kommuneplanrevidering er en helhetlig prosess. Vi tar for oss innspillene som kommer og prøver å se så langt fram i glasskula som vi kan. I tillegg er det en mengde nasjonale og regionale hensyn å ta, der fylkesmannen er flink til å passe på at kommunene følger lovverket. Det kan derfor virke ganske så urettferdig for den som ikke får gjennomslag for sine ideer dersom andre kan komme inn fra sidelinja og få aksept for tiltak som ikke er vurdert i en planprosess. Jeg håper vi får til et godt arbeid med planrevidering i Og jeg håper innbyggerne i Fosnes vil være aktivt med i denne prosessen! Med ønske om ei riktig god jul og et godt og aktivt nytt år! Bjørg Tingstad ordfører Kommunal planstrategi Forslag til kommunal planstrategi legges fram for formannskapet 14. desember. Planstrategien er et dokument som klargjør hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Behandlinga av denne saka er startskuddet for prosessen med revidering av vår kommuneplan med bla. samfunnsdel og arealplan som sist ble revidert i Det tas sikte på å legge ut planstrategien til offentlig gjennomsyn/høring i perioden 15. desember januar Innspill til planstrategien sendes Fosnes kommune. Bjørg Tingstad ordfører

7 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

8 Aktivitetskalender DESEMBER TIRSDAG 13. Mens vi venter - Førjulskonsert i Dun kirke kl Fosnes kulturskole ONSDAG 14. Formannskapsmøte kl 12:15 Juleverksted Jøa skole 09:00-14:30 TORSDAG 15. Kommunestyremøte kl 10:15 Juleverksted Jøa skole 09:00-14:30 SØNDAG 18. Julegudstjeneste Fosnes sykeheim kl 16:30 SØNDAG 18. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl 19:30 Vi synger og spiller jula inn TIRSDAG 20. Førjulsgudstjeneste i Salen kapell kl 17:00 TORSDAG 22. Julegudstjenesteverksted Dun kirke kl 11:15 LØRDAG 24. Julaftengudstjeneste Dun kirke kl 13:30 MANDAG 26. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke kl 11:15 Ungdomstreff 2011 på Jøa skole kl 12:30 Julegudstjeneste i Salen kapell kl 14:00 TIRSDAG dagsfest på Jøa samfunnhus, musikk av Klabblaget kl HML Ekko. Buss TORSDAG 29. Juletrefest på Åsly UL Liv FREDAG 30. Korg- og pakkefest på Åsly UL Liv JANUAR MANDAG 09. MOT i Fritid informasjonsmøte på kommunehuset kl 19:15 SØNDAG 15. Gudstjeneste i Dun kirke kl SØNDAG 22. Konsert med Samuel Ljungblahd i Dun kirke kl 19:30 SØNDAG 29. UKM Fosnes kl Jøa samfunnshus Legekontoret i Fosnes har fått nytt telefonnummer: Det nye nummeret er:

9 Målgruppe: Fra ungdomsskolealder til ca 30 + kommunestyrerepresentanter (sjøl om de er over 30 år ). Presentasjon MOT-øvelse Prøvebo-Jøa status på saka Presentasjon av flerbrukshusplanene Åpen post hva skjer i 2012 med mer. Quiz Ta med en venn og kom! Dere fra fastlandet får dekket reiseutgifter. Ordfører Bjørg

10 Nye interne telefonnummer til avdelingene og ansatte i Fosnes kommune Plan- og Utvikling Åge Røsdal Plan- og Utvikling Birger Bakke Plan- og Utvikling Torger Pettersen Plan- og Utvikling Joar Guldvik Plan- og Utvikling Stig Bjøru Plan- og Utvikling Knut Skreddernes Plan- og Utvikling Jan Arne Løvås Plan- og Utvikling Oddvin Moan Fellesfunksjoner Erna Lervik Fellesfunksjoner Sonja Høkholm Fellesfunksjoner Rønnaug Aaring Fellesfunksjoner Bjørg Tingstad Servicekontoret Ella Skjærvik NAV Siri Sandvik Helse og Omsorg Kari Bakke Helse og Omsorg Jane Tingstad Helse og Omsorg Eva Solem Helse og Omsorg Bolig Namsos Helse og Omsorg REMMA Helse og Omsorg Kjøkken Helse og Omsorg Vaktrom Helse og Omsorg Anne J. Lajord Helse og Omsorg Fysioterapeut Helse og Omsorg Legesekretær Helse og Omsorg Helsesøster (Isabel) Oppvekst og Kultur Kari N. Thorsen Oppvekst og Kultur Toril Holthe Oppvekst og Kultur Unni Reppen Oppvekst og Kultur Elin K. Johansen Oppvekst og Kultur lærerrom SOS Oppvekst og Kultur Jannicke Fransson Oppvekst og Kultur Knut Dypvik/rektor Oppvekst og Kultur Arbeidsrom US Oppvekst og Kultur Arbeidsrom BS Oppvekst og Kultur Jorun Prestvik/styrer Oppvekst og Kultur avd. Jøa barnehage Kommunens sentralbord har nummer

11 Brannforebyggende råd, nå i en aktiv desember måned. For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen, Aksjon boligbrann i desember. Namsos brann- og redningsvesen og det lokale el- tilsyn står for gjennomføringen av kampanjen lokalt. Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, levende lys og peiskos, i mange tilfeller også i kombinasjon med alkoholbruk. - Det er en billig livsforsikring å ha fungerende røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv i Norge, sier Torkel Bakke, leder forebyggende, i Namsos og Fosnes. Den 8. desember får de eldre både på Jøa og Salsnes besøk av Namsos brann- og redningsvesen om de ønsker det. Det blir tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. - Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Torkel Bakke, leder forebyggende, i Namsos og Fosnes. Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold: Varslingsutstyr Slokkeutstyr Elektriske apparater og anlegg Ildsteder og skorstein Rømningsforhold For de som ønsker et hjemmebesøk av oss, ring en av kontaktpersonene som står oppgitt. Kontaktpersoner, brann- og redningsvesenet: Tor Eirik Torgersen, tlf og Torkel Bakke, tlf

12 Brannårsak som er typisk for desember måned: Avglemt kasserolle med smult eller annet. Sprukket lysestake (telys), eller lysestake har veltet. Brann i skorstein, hard fyring, pipebrann som utvikler seg til større brann. Feil på det elektriske anlegg. Tildekking av panelovn. Vær forsiktig og unngå disse brannfellene. Besøk av brannvesenet Røykvarslerens dag I forbindelse med røykvarslerens dag, hadde vi stand på Coop på Dun, onsdag den 30. november og delte ut gratis batteri og brannforebyggende kalender. Aksjon boligbrann Det blir både gratis batteri og brannforebyggende kalender når vi i brann- og redningsvesenet kommer på besøk til de eldre beboerne som ønsker besøk av oss, i forbindelse med. Aksjon boligbrann. Det er opprettet samarbeid med hjemmesykepleien som også kan kontaktes om det noen som vil ha besøk av oss. Legekontoret i Fosnes har fått nytt telefonnummer: Det nye nummeret er:

13 DEMENSKONTAKT I FOSNES KOMMUNE. Det er opprettet et prosjekt med Ambulerende Demens Team i Midtre Namdal samkommune. I den forbindelse har jeg fått i oppgave å være Demenskontakt i Fosnes Kommune. Min hovedoppgave er å være et bindeledd mellom Demensteamet og innbyggerne i kommunen. Jeg jobber som sykepleier ved Fosnes sykeheim og i hjemmesykepleien. Ønsker dere å ta kontakt kan henvendelsen enten rettes direkte til Demensteamet ( se informasjonsskriv) eller til meg direkte. Jeg kan treffes på telefonnummer: (Fosnes sykeheim). Hvis jeg ikke er tilstede kan dere legge igjen en beskjed, og jeg ringer dere tilbake. TILBUD OM PÅRØRENDESKOLE Namsos kommune anonserer i NA kvelder med pårørendeskole/samtalegrupper. Dette er kvelder med informasjon angående Demens. Tilbudet er spesielt rettet mot pårørende til demente og andre interesserte. Dette tilbudet er også åpent for innbyggerne i Fosnes. Ta gjerne kontakt med undertegnede ved interesse. Ingunn Duun

14

15

16

17

18 Informasjon fra Helseavdelingen Jula 2011 og nyttår 2012 Legekontorets siste dag før jul og nyttår blir 22. desember og vi er alle tilbake igjen mandag 2. januar Vi velger å stenge hele helseavdelingen i mellom jula. Derfor er det viktig å være ute i god tid før jul for bestilling av medisiner, spesielt de som vil ha den sendt med posten (i en tid mye brev og pakker som hefter den normale postgangen). Litt info. ang fridager og ferier fremover: Helsesøster Isabel avspaserer uke 51 hun er tilbake 5.januar 2012 Jordmor Synnøve er fortsatt sykemeldt ut 2011 Fotterapeut Monica setter opp avtaler fortløpende fremover. Hun nås på telefon Mari-Ann og Cathrine går ut i 2 ukers ferie i januar 2012 ( Uke 2 og 3 ) I disse 2 ukene stenges legekontoret og Robrygga legekontor bistår med legekonsultasjoner/ø-hjelp i Namsos. Legekontoret er tilbake i vanlig drift igjen mandag 23. januar Vi ønsker alle små og store en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR! Hilsen Isabel Synnøve Monica Mari-Ann Cathrine

19 God jul fra Biblioteket. Det nærmer seg jul. På biblioteket har vi bøker om jul og juletradisjoner. Det er en god ide å lese litt i adventstiden. Biblioteket har ellers bøker, tidskrifter, lydbøker og dvd til utlån.. Vi har også tatt inn en del norske serier. Kom gjerne med forslag til hva som bør finnes på biblioteket. Det bør være noe for en hver smak og tilbudet er gratis. For mange kan det være vanskelig å nå oss i åpningstiden, men det går an å ringe eller sende e-post. Da kan en bestille bøker og for eksempel få de lagt av ved servicekontoret for senere henting. I romjula holder biblioteket dessverre stengt. På Jøa blir siste lånedag før jul onsdag 21. desember. På Salsnes blir siste lånedag mandag 19. desember. Biblioteket åpner igjen mandag 2. januar og følger ordinær åpnings tid. Vi minner om våre ordinære åpningstider. Hovedbiblioteket Filialen på Salsnes Mandag 11:15 15:15 08:30 10:30 Onsdag 11:15 15:15 Onsdag 16:30 18:30 Torsdag 18:30 20:30 Mvh Unni Legekontoret i Fosnes har fått nytt telefonnummer: Det nye nummeret er:

20 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf: E-post: GUDSTJENESTER FRAMOVER Søndag 18. des. kl Tirsdag 20. des. kl Julaften kl Andre juledag kl Andre juledag kl Søndag 15. jan. kl Julegudstjeneste på sykeheimen. Førjulsgudstjeneste for hele menigheta med Salsnes oppvekstsenter i Salen kapell Julaftensgudstjeneste i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke Julegudstjeneste i Salen kapell Gudstjeneste i Dun kirke Har du lyst til å være med å lage Julaftensgudstjenesta? Også i år vil vi ha med oss flere til å lage gudstjenesta i Dun kirke på julaften Både barn, unge og voksne inviteres. Aktuelle oppgaver: Bære inn figurene til julekrybba i inngangsprosesjon, tekstlesning, lystenning, sang og dramatisering av juleevangeliet. Torsdag 22. desember kl vil vi øve i Dun kirke. Gudstjenesta er julaften kl i Dun kirke. Si fra til Gunn Ågot Leite på tlf Vi håper du melder deg!

21 I Dun kirke Søndag 18. des. kl Mange lokale aktører Legekontoret i Fosnes har fått nytt telefonnummer: Det nye nummeret er:

22 Mens vi venter Førjulskonsert med nåværende og tidligere elever i kulturskolen. Dun Kirke Tirsdag 13. desember Klokken Senk skuldrene og fyll førjulstiden med vakker musikk! Frivillig gave til SOS-barnebyer Arr: Fosnes Kommunale Kulturskole

23 Den lokale mønstringa arrangeres i Jøa Samfunnshus Søndag 29. januar kl Målgruppe UKM: Lokalmønstring: 1. klasse til 20 år. Fylkesmønstring: 13 år til 20 år. Påmeldingsportalen er nå åpnet på I år kan du også melde deg på som konferansier og crew (lys/lyd/scenearbeider)! Ved spørsmål, ta kontakt med Ann Evy (mob: )

24 Prøvebo Jøa Formålet med Prøvebo Jøa er at vi skal ha tilgjengelig attraktive boliger for utleie til familier eller enkeltpersoner som ønsker å prøve Jøa som bosted. Når de har fått prøvd ut Jøa som bosted over en periode er håpet at de skal kjøpe eller bygge egen bolig. Arbeidet med prosjekt Prøvebo Jøa ble startet opp for et år siden, med innhenting av forslag til utforming av bygg og plassering av boliger. Ordføreren presenterte også temaet for ungdommen på ungdsomstreff i jula. Det ble i vår søkt om bolystmidler fra kommunal- og regionaldepartementet, men søknaden ble senere trukket, fordi kommunen fikk beskjed om at Bolystmidlene for 2011 ikke ville bli prioritert til fysiske investeringer. Departementet har imidlertid positive erfaringer med prøvebo prosjekter andre steder i landet. På bakgrunn av dette er det i det framlagte statsbudsjettet for 2012 beskrevet en ordning som er rettet inn mot prøvebo prosjekter. Det arbeides derfor videre med å få søkt på nytt i Det tas sikte på å ha mest mulig ferdig planlagt før søknadsfrist. Formannskapet skal i møte 14. desember ta stilling til stedsvalg. Alternativene som vurderes er i byggefelt på Seierstad eller Åshaugan, samt frittstående og sjønært på sørvestsiden av Jøa. Er det kostnader med tomt, gangavstand til naboer, aktiviteter og handel eller er det utsikt, sol og nærhet til sjø som skal være avgjørende for plassering av hus som skal være attraktive å prøvebo? Hvis du har synspunkter på plassering er du velkommen til å melde disse inn til eller til ordfører Bjørg. Legekontoret i Fosnes har fått nytt telefonnummer: Det nye nummeret er:

25 MOT i fritid informasjonsmøte 9. januar kl. 19:15 Fosnes kommune inviterer representanter fra frivillige lag/organisasjoner som har tilbud for barn og unge til informasjonsmøte om MOT i fritid. Fosnes kommune er Lokalsamfunn med MOT, og vi ønsker at våre ungdommer skal kjenne igjen MOT-tenkinga også i fritidsaktivitetene. På møtet vil det bli informert om hva det innebærer for et lag/organisasjon å bli "Aktiv Medspiller med MOT. Vis MOT og MØT på kommunehuset, Dun, 9. januar kl. 19:15! Hjertelig velkommen! Bjørg Tingstad Lokal MOT-leder Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei Ønsker dere alle ei Riktig God Jul & Godt Nyttår Husk å ta kontakt hvis dere trenger julegaver eller gavekort. Gavekort selges også på butikkene. Kommer tilbake vedrørende åpningsdager i januar 2012 Hilsen autorisert fotterapeut Monica Leithe mobil:

26 Tredagsfest 27. desember i Jøa Samfunnshus KLABBLAGET spiller til dans Fra kl cc. 200,- FESTBUSS Kalle kjører buss fra Stranda kl , videre til Holvika ( ca ) deretter Skjærvika - Seierstad - Foråsmoen - Aune - Samfunnshuset. Retur etter festen, kl ! Bill.pris buss kr.20,- en vei. VI ØNSKER DERE EN GOD JUL. Arr. HML. EKKO

27 GOSPELKORET BRANOK Etter jul er det endelig oppstart i Gospelkoret Branok igjen! :) Første øvelse blir i Dun kirke onsdag 11. januar kl Gamle og nye kormedlemmer ønskes velkommen! (Fra 8. klasse.) Nytt og spennende prosjekt med helt nytt repertoar!

28 Jule og nyttårsruter 2011/12 Hofles - Lund og Hofles - Geisnes TLF: og og Fra Fra Fra Fra Fra Fra Fra Fra Hofles Lund Hofles Lund Hofles Geisnes Hofles Geisnes Seierstad - Ølhammeren M/F Geisnes TLF: Lørdag Lørdagsrute tom avg 2050 fra Jøa og 2100 fra Ølhammeren. Avg Jøa 2150 og 2250 og Ølhammeren 2200 og 2300 er bestillingstur. Søndag Søndagsrute hvor avg 0745 fra Jøa og 0800 fra Ølhammeren er bestillingstur Mandag Søndagsrute Lørdag Lørdagsrute tom avg 2250 fra Jøa og 2300 fra Ølhammeren Søndag Søndagsrute For øvrig ordinære ruter og og Fra Fra Fra Fra Hofles Lund Hofles Geisnes For øvrig ordinære ruter. Rute 11 Eidshaug - Gjerdinga - M/F Vikna TLF: Lørdag Lørdagsrute Søndag Innstilt Mandag Søndagsrute Lørdag Lørdagsrute Søndag Søndagsrute For øvrig ordinære ruter Rute 12 Borgan - Ramstadlandet - M/F Haranes TLF: Lørdag Lørdagsrute Søndag Innstilt Mandag Søndagsrute Lørdag Lørdagsrute Søndag Søndagsrute For øvrig ordinære ruter

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 20. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 80/12

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 90/15 Revidering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2023 FOSNES KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL Høringsutkast vedtatt sendt på høring av Fosnes formannskap 08.02.12 Høringsfrist 25.03. INNHOLD 1.

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 74/11 Valg av kontrollutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland FERJERUTER NORD-TRØNDELAG FOR PÅSKE, MAIDAGER OG PINSE 2014 HOFLES - GEISNES - LUND / SEIERSTAD - ØLHAMMEREN Påske Torsdag 17.04.2014

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Nilsen Medlem FOAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Nilsen Medlem FOAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: Fra 12:15 til 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 68/13 Fastsettelse

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 2 Dato: 14.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Asbjørg Jonsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 14.15 til 15.30 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Magnus Elden Saker: 001-006/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Are Reppen Medlem FOAP

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Are Reppen Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 22.03.2007 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 04. mars 2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Første del av møte blir en temadel om skole. Kåre Aalberg, daglig leder

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.06.12 kl. 19.15 på Strandstua på Salsnes Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 31/12 PS 32/12 Innhold Tjenesteavtaler

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 8.september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 54/11 PS 55/11 Salsnes

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 30.05.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAP

REFERATSAKER FORMANNSKAP SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell Ove Larsen - SP Hanne Fredriksen Saml Geir Gjessing Frp vara for Rita Løkke Forfall: Rita

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: 24.11.2016 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Liv Darell Nestleder

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229. KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember kl.

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229. KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember kl. A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 15.05.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer