Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel Fosnes kommune behandling etter 2. høring PS 2015 Oversiktsdokument folkehelse PS 21/15 Handlingsplan for folkehelse 2015 PS 22/15 Krav om lovlighetskontroll PS 23/15 Kommunereformen - igangsetting av utredningsarbeid PS 24/15 Utviklingsprogrammet for byregioner - fase 2 PS 25/15 Godtgjøring ordfører 2015 PS 26/15 Gjennomføring eierskapskontroll PS 27/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014 PS 28/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fosnes kommune PS 29/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall PS 30/15 Referatsaker Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er søndag 12. april 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 19. februar 2015 Møtet åpnet ved at Ruth Emilie Nygård fra Fosnes kommunale kulturskole spilte ett musikkstykke. Vedtak : Sak 7/15 Kommunestyret vedtok at behandlingen av kommuneplanens arealdel utsettes til neste kommunestyremøte. Området BF2 Brakstad havn tas opp til ny behandling, da det er behandlet med et annet kartutsnitt enn det tiltakshaver har meldt inn. Området behandles i tråd med plan og bygningsloven og Sak 8/15 Kommunestyret vedtok å slutte seg til det framlagte forslaget til Strategisk plan for Miljø og landbruk Sak 9/15 Sluttregnskap for utbygging av Salsnes gjestehavn ble godkjent med en samlet prosjektkostnad på 14,4 millioner kroner, inkludert gaver og dugnad. Kostnadsoverskridelsen på kroner ble vedtatt finansiert med bruk av ubrukte lånemidler på prosjektet. Byggelånet ble vedtatt innfridd i sin helhet med bruk av bundne investeringsfond i prosjektet. Sak 10/15 Det ble vedtatt å bygge svømmehall/flerbrukshall på Jøa innenfor en kostnadsramme på 87,6 millioner kroner inkludert merverdiavgift (70,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift). Sak 11/15 Kommunestyret vedtok å utvide eksisterende ordning med eiendomsskatt på verker og bruk til fast eiendom i hele kommunen, for å realisere bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa. Ordningen innføres i Sak 12/15 Kommunestyret tok rapporter fra tilsyn i barnehagene i Fosnes til orientering. Sak 13/15 Kommunestyret gav uttalelse til høring forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Sak 14/15 Kommunestyret gav uttalelse til høring overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Sak 15/15 Kommunestyret godkjente at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS og sluttet seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen. Sak 16/15 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune trekker seg ut av etableringen av et felles brann og redningsvesen for kommunene i Namdalen.

3 Sak 17/15 Finansrapport pr ble tatt til orientering. Rådmannen ble gitt fullmakt til å benytte trekkrettigheter i bank i størrelsesorden tilsvarende inntil 10 % av kommunenes brutto driftsinntekter, for å dekke kommunens løpende behov for driftskvalitet. Sak 18/15 Referatsakene ble tatt til orientering. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 6. februar Møtet ble åpnet ved en orientering og dialog om prosess med Regional planstrategi av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Deretter orienterte ordførerne i Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnes om status i arbeidet med kommunereformen. Tilslutt ble det orientert om forelegg ilagt Midtre Namdal samkommune i forbindelse med tilsynssak i barnevernet. Sak 1/15 Søknad om deling av eiendommen gnr 160 bnr 2 og gnr 163 bnr 13 i Namdalseid kommune ble innvilget. Det ble forutsatt at gnr 160 bnr 2 selges til eiendommen gnr 163 bnr 3 i Namdalseid kommune. Sak 2/15 og sak 3/15 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 søknad om kjøring med snøscooter til Overhalla fjellstyres hytte ved Lønntoppen og søknad om scooterløyve fra brøytet veg til leid hytte Spjøtvasshytta ble tatt til orientering. Sak 4/15 Høring på rapport fra faggruppe om forenkling av utmarksforvaltningen ble vedtatt. Sak 5/15 Samkommunestyret gav uttalelse til høring overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Sak 6/15 Samkommunestyret gav uttalelse til høring oppheving av kommuneloven kapittel 5B samkommune. Sak 7/15 Samkommunestyret vedtok framlagte reviderte økonomireglement med finansreglement for Midtre Namdal samkommune. Sak 8/15 Samkommunestyret vedtok seniorpolitikk i Midtre Namdal samkommune. Sak 9/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 ble tatt til orientering. Sak 10/15 Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne mars 2015 Om flerbrukshall og sykeheimsplasser Kommunal drift er et puslespill der mange brikker må gå ihop... Fosnes kommunestyre vedtok med 11 mot 4 stemmer at vi skal bygge flerbrukshallen slik den ble framlagt fra administrasjonen i februarmøtet. Mindretallet stemte for å sende saka tilbake til administrasjonen for å få utredet et nytt og billigere prosjekt. Representanter fra ulike brukergrupper innafor kulturliv, idrett og andre har i samarbeid med kommunens administrasjon kommet fram til et omforent innhold i huset. Prosjektet er en kjempeinvestering for Fosnes kommune og forutsetninga for å kunne forsvare kostnadene, er innføring av eiendomsskatt. Dette skrev jeg om også i ordførerens hjørne i januar i år. Samtidig som det er et stort økonomisk løft for kommunen, er det også et stort, positivt løft for befolkningen. Gjennom flerbrukshallen legges det til rette for svømmeopplæring for våre barn. Kulturaktivitetene får moderne og hensiktsmessige lokaler, og det samme får ulike idretter og fysiske aktiviteter. Biblioteket kan utvikles til en spennende og positiv møteplass. Fosnes får ei ny storstue som kan være ei fin ramme rundt store arrangement både i privat sammenheng, og for organisasjoner og næringsliv. Håpet er at flerbrukshallen i tillegg til å romme fasiliteter for aktiviteter som allerede finnes, også kan inspirere til nye aktiviteter og arrangement. Mange gir uttrykk for glede over vedtaket om bygging av flerbrukshallen. - Det betyr mye for oss som satser på ei framtid her, er den gjengse tilbakemeldinga fra yngre innbyggere. Noen gir imidlertid uttrykk for at kommunen heller burde bygge ut flere sykeheimsplasser i stedet for flerbrukshall. Og etter som vedtaket om flerbrukshall sammenfalt med en periode der det er fullt på sykeheimen, forstår jeg at slike utsagn kommer. Som politikere må vi i tillegg til egne vurderinger også ha tillit til kommunens administrasjon og de rapporter vi får fra de ulike kommunale tjenestene. Generelt sett har vi i Fosnes et relativt høyt antall sykeheimsplasser i forhold til antall innbyggere. Samtidig vil det alltid være slik i en såpass liten kommune, at svingninger i behov kan sette kapasiteten under press. I min tid som ordfører har det flere ganger vært meldt om perioder med ledig kapasitet ved sykeheimen. Og det har også flere ganger vært meldt om perioder der heimen er overfylt. Slik vil det sannsynligvis også være i tida framover. Det er umulig å planlegge for jevnt belegg på en sykeheim. Sykeheimen vår skal ivareta både langtidspasienter, folk på korttidsopphold/avlastning og øyeblikkelig hjelp for noen pasienter. At noen i perioder opplever at tilbudene som gis ikke er optimale, må jeg bare beklage. Kommunen har hele tida fokus på at folk som har behov for hjelp, skal få den hjelpa de trenger. Helse- og omsorgstjenesten i Fosnes får gode skussmål både fra pasienter, pårørende og fra eksterne tilsyn. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som strekker seg langt for å bidra til best mulig tjenester. Slik tar vi sikte på å ha det framover også. Skulle det over tid vise seg at kapasiteten på sykeheimen er for liten, vil politikerne få dette på sitt bord og vil måtte ta stilling til hvordan det skal håndteres.

5 En kommune har mange områder å tilrettelegge for. Jeg håper at alle innbyggerne på en eller annen måte får glede av den nye flerbrukshallen som snart skal reise seg! Den betyr ikke at andre tjenesteområder i kommunen skal forsømmes. Bjørg Tingstad Vår = ryddesjau Stæren er kommet, snøklokkene og leirkailln blomstrer, og menneskene kommer i vårstemning (i alle de dagene det ikke hagler eller skletter..). Og dermed kommer også ordførerens ryddesjau-oppfordring! Søppel langs veger, i fjæra og i skog og mark: Ha en bærepose i lomma og plukk det du kommer over av såkalt «eierløst søppel» (eierne er som oftest fordufta ) når du er ute og går. Rundballplast og sjøldaua rundballer: Alle kan bidra med å samle de hvite «plastflaggene» som henger/ligger rundt omkring. En spesiell oppfordring til bøndene om å rydde bort både flagrende plast og ødelagte rundballer! Åpningstider på søppelplassene/gjenvinningsstasjonene i vår: Fosnesmoan: Åpent kl hver tredje torsdag i måneden i perioden april - oktober. Salsnes: Neste åpningsdag er onsdag 6. mai kl NB! Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsavgiften. Du betaler derfor ikke noe ved levering. Jeg minner også om at private søppeldynger eller private søppelbål ikke er tillatt, jfr. forurensingsloven. Tommelfingerregelen for bål er at dersom du kan grille pølser på bålet, så er det lovlig Kanskje kan vi få verdens reneste kommune i vår?!? Ordføreren

6 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

7 Aktivitetskalender Mars Lørdag 21. Sprell levende kl. 11:00 Dun kirke Musikalske perler med Jøa blandakor kl. 17:15 og 20:15 Jøa samfunnshus Søndag 22. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Årsmøte Jøa Kystlag kl. 19:15 Nedre kommunehus Onsdag 25. Lokalhistoriekveld kl. 19:30 - kommunestyresalen Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Tirsdag 31. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim April Torsdag 2. Påskemåltid kl. 19:15 Dun bedehus Mandag 6. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Gudstjeneste kl. 14:00 Salen kapell Tirsdag 7. Kirkens nødhjelp fasteaksjon kl. 18:00 dør til dør Onsdag 8. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Fredag 10. Prøysen i 101, konsert og dans kl. 19:15 - Åsly Mandag 13. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Årsmøte Jøa IL kl. 19:30 Jøa skole Onsdag 22. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Syng med JØBL kl. 19:30 Åsly Torsdag 23. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Mandag 27. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Mai Søndag 3. Vårtoner, kveldskonsert kl. 18:30 - Dun Kirke Mandag 4. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 6. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Onsdag 20. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Juni Onsdag 3. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Onsdag 17. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Fredag 19. Olav Duun-stemnet, åpning kl. 14:30 Øver-Dûn Lørdag 20. Olav Duun-stemnet, konsert kl. 17:30 Dun kirke Søndag 21. Olav Duun-stemnet, fottur kl. 10:30 - Rakkavika

8 Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i Fosnes kommune er 14. september Listeforslag: Frist for å levere inn lister til kommunestyrevalget er 31. mars 2015 kl Det er ønskelig at forslagsstillerne bruker skjema som ligger tilgjengelig på regjeringens valgportal: Listeforslagene legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn til kommunen. Innkomne listeforslag publiseres fortløpende på vår hjemmeside Manntallet Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finner du i valgforskriften 1. Valgstyret legger manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Tidligstemming Tidligstemmingen starter 1. juli. Det kan stemmes på Servicekontoret på Dun. Det vil da ikke foreligge ferdigtrykte valglister og det er derfor bare mulig å avgi partistemme. Forhåndsstemming I perioden fra 10. august til 11. september kan en forhåndsstemme på servicekontoret på Dun. Syke og uføre kan få stemme hjemme Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Det vil også avholdes forhåndsstemming på sykeheimen. Siste frist for å avgi forhåndsstemme Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn 11. september som er siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen. Vi kommer tilbake med mer valgstoff i neste nummer av informasjonsskrivet.

9 MOBILDEKNING Fosnes kommune har underskrevet intensjonsavtale med Telenor om å få montert mobilsender i allerede eksisterende mast i Jønvika, Elvalandet. Prosjektet kalles «Nufsfjord» i Telenors plan. Vi har presisert at vi ønsker dette gjennomført så raskt som mulig, og Telenor bekrefter at prosjektet står på deres plan for Vi ser fram til at abonnenter i dekningsområdet (Nufsfjord, Jønvika, østsida av Jøa, fjordområdet ) får 4G i løpet av året. Det arbeides videre med å skaffe alle områder i Fosnes god mobildekning og bredbåndskapasitet. Ordføreren Innbyggerundersøkelse I forbindelse med arbeidet med kommunereformen har Fosnes kommune i samarbeid med 20 andre kommuner i Nord-Trøndelag bestemt seg for å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Innbyggerundersøkelsen vil foregå i ukene 12 og 13 ( mars 2015). Undersøkelsen foregår ved at et utvalg innbyggere blir ringt opp og intervjuet, intervjuet vil ta ca. 5 8 minutter. Det er Opinion/Norstat AS som ringer opp. Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort 9. april Rønnaug Aaring Rådmann i Fosnes kommune Info fra helsesøster: Er det mer enn 10 år siden du har vaksinert deg for Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio er det anbefalt å friske den opp! en vaksine er nok, og den holder i 10 år! Ta gjerne kontakt så kan jeg hjelpe deg med det! Helsesøster og Jordmor inviterer alle vordende mødre og fedre i kommunen til foreldrekurs torsdag 26. mars kl Jordmor har sendt ut sms til alle vi vet kan være aktuelle! Om du ikke har fått sms er du likevel velkommen Tema: Tida sammen med barnet etter fødselen Helsesøster Linda tlf

10 HISTORIETIMEN 2015: Velkommen til lokalhistorie-kveld på Kommunestyresalen på Dun onsdag 25. mars kl. 19:30 Vi viser bilder av gjenstander på bygdemuseet og forteller om registreringsarbeidet som foregår. I tillegg vises bilder fra hverdagsliv i gamle dager Kaffesalg. Bildet: Skoleklasse på utflukt til Brakstad. Årstall?? Arr.: Fosnes kommune/bygdemuseet

11 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 22. mars kl i Dun kirke. Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene medvirker. Kirkekaffe. Skjærtorsdag 2. apr. kl på Dun bedehus. Påskemåltid for hele familien. Se nærmere info. 2. påskedag 6. apr. kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste. 2. påskedag 6. apr. kl i Salen kapell. Høytidsgudstjeneste. Søndag 26. apr. kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og markering for 10. klassingene. Kristi himmelfartsdag 14. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. PÅSKEMÅLTID for hele familien Opplev fortellinga om Jesu siste måltid rundt et langbord med lammesteik på Dun bedehus skjærtorsdag 2. april kl Kr 200,-/Kr 100,- barn t.o.m. 15 år. Påmelding til Gunn Ågot Leite innen mandag 30. mars. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 15. apr. kl Onsdag 10. juni kl Sang Andakt Utlodning Bevertning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta.

12 FASTEAKSJONEN 2015 I kriser er vann kritisk! Konfirmantene i samarbeid med ungdomsklubben og menighetsrådet gir deg mulighet til å hjelpe. Tirsdag 7. april får folk i Fosnes mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Grunnet 9. klassens arbeidsuke uka før påske, gjennomføres fasteaksjonen i Fosnes etter påske. Da besøker konfirmanter, unge og voksne alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. - Vann er prekært for mennesker i nød. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Kirkens Nødhjelp har for eksempel sørget for rent vann til over en million mennesker i Syria, som lever med borgerkrig på femte året. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi du tar godt imot bøssebærerne! Kirkevalget 2015 Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 14. september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet. Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tida fram til 1. mai Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i menigheta, og som seinest i 2015 fyller 18 år. Det er anledning til å levere inn alternativ kandidatliste innen fristen 1. mai. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidatlista skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Direkte valg på leke medlemmer til bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

13 Valg til Fosnes menighetsråd Nominasjonskomiteen til Fosnes menighetsråd arbeider med å lage ei kandidatliste. Har du forslag på kandidater eller sjøl kan tenke deg å stille til valg, ta kontakt med Toril Ofstad Holthe, tlf.: eller e-post: Nominasjonskomiteen er svært takknemlig for forslag på kandidater. Forslag må være komiteen i hende innen 20. april. Menighetsrådet er opptatt av å få et bredt sammensatt råd, det være seg både alder, kjønn, meninger og geografi. Gjennom å sitte i menighetsrådet er man med og former kirkas viktige arbeid og posisjon på sin heimplass. Hvis du har bestemte meninger om hvordan nettopp kirka di skal virke, er det vel investert tid å delta i menighetsrådet. " Vårtoner " i Dun kirke Søndag 3. mai kl. 18:30 "La tonene fly det er vår" HML Ekko vil ønske våren velkommen med en stemningsfull kveldskonsert i Dun kirke søndag 3. mai i lag med Jøa skolemusikk, band og solister. Arr: Hornmusikklaget Ekko

14 Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 Jøa, juni. Tema: Kunstnaren. Fredag 19.juni: (Mattelt på Øver-Dûn frå kl ) Kl 13.30: Kunstutstilling i Olav Duuns barndomsheim. Trude Berg og Morten Gjul åpnar si eiga salsutstilling. Kl : Stemneåpning, Øver-Dûn kr. 70 / 30 / 150 (familiebillett). Velkomst v/ stemneleiar Kristen Dille og ordførar Bjørg Tingstad. Kunstnaren i dag kåseri v/ Trude Berg og Morten Gjul. Duunopplesing v/ skodespelar Ståle Bjørnhaug. Jøa blandakor. JØBL sangerknaben. Jøa skolemusikkorps / Hornmusikklaget Ekko. Smak av musikalen Rockeulven. Kl 17.00: Musikalen Rockeulven i Jøa samfunnshus kr. 100 / 50 / 200 (fam) Musikalen vert framført av skoleelevar i Fosnes kommune. Regi: Therese Moe Dahle. Kl 19.30: Bokbad, Tranås Jernaldergård kr Forfattarar: Margaret Skjelbred og Eivind Hofstad Evjemo. Bokbadvert: Bjørg Tingstad. Laurdag 20. juni: Kl 10.15: Årsmøte i Olav Duun-ringen, Åsly forsamlingshus. Simon Andrewes (England) : A Marxist Study of Olav Duuns s Juvikfolket. Kl 10.15: Duun for dummies, Jøa skole / Brakstad kr Innføringskurs i Olav Duuns dikting. Kursleiar: Bjørg Tingstad Kl 12.15: Litteraturseminar, Åsly forsamlingshus på Seierstad kr.150. Kunstnaren i Olav Duuns dikting v/litteraturforskar Grethe Syéd. Har kunstnarar eit større følelsesregister? v/ Margaret Skjelbred. -Meiningsutveksling.

15 Kl 17.30: Stemnekonsert med noko attåt, Dun kirke kr. 250 / Duun-opplesing v/ skodespelar Ståle Bjørnhaug. -Groms Vocalis. -Visesongar Ingebjørg Bratland og pianist Andreas Utnem. Søndag 21.juni: Kl ca. 14: Fottur i Olav Duuns diktarlandskap: Rakkavika Hovsodden. Omvisarar: Torgeir Strøm og Kristen Dille. Duun-opplesing v/ Ståle Bjørnhaug. Kr. 100 / 50 / 200 (familiebillett). Festivallpass (gjennomgangsbillett) : kr Overnatting: Ring Åsa Skjærvik Tranås tlf Arrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/ Kristen Dille, tlf E-post: heimeside: ÅRSMØTE I JØA IL 13. APRIL. Alle medlemmer i Jøa i.l inviteres til årsmøte mandag 13. april kl på Jøa skole. Vanlige årsmøtesaker + orientering om den vedtatte flerbrukshallen. Forslag til vedtak på årsmøtet må sendes innen 31. mars. Vel møtt! Med hilsen styret i Jøa i.l v/ Torgeir Strøm

16 Kul-Tur turer! Da sniker våren seg fram og jeg inviterer alle til å henge seg på FRISKLIVs tilbudet om Kul-Tur turer 2 onsdager i mnd invitere jeg med store, små, gamle og unge på tur ut i nærmiljøet vårt! Jeg tenker ikke å utfordre dere i noe avansert og veldig krevende, Men at vi sammen kan kler på oss uteklær og utesko og gå turer sammen. Vi bor jo i Landet i Eventyret og har fantastisk fint kulturlandskap og det ønsker jeg å oppleve sammen med dere Onsdag 8. april Onsdag 22. april Onsdag 6. mai Oppmøte alle dager kl 10 ved helseavdelingen Onsdag 20. mai Onsdag 3. juni Onsdag 17.juni GLEDER MEG TIL Å TREFFE DERE!! Hilsen Cathrine

17 MUSIKAL ske PERLER framføres i Jøa Samfunnshus av Jøa Blandakor, Erik Thorup, Groms Vocalis lørdag 21.mars Familieforestilling kl Salg i pausen: Kaffe/te/mineralvann, skoffkak, hamburger, pølse m/brød Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 50,- Festforestilling kl Salg av kaffe/te/mineralvann, hamburger, pølse m/brød Inngang : Kr. 250,- Etter forestillingen blir det dans med Black and Blond VELKOMMEN! Arr: Jøa blandakor

18 Jøa Kystlag Innkalling Årsmøte 2015 Kantina, Fosnes kommunehus, Dun Mandag 23. mars kl Sakliste: 1. Åpning, valg av møteleder og sekretær 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Årsmelding Regnskap Aktivitetsplan Deltakeravgifter og utleiepriser Driftsbudsjett Langsiktige prosjekter: kystkulturhus/landstevne mv. 9.Innkomne saker, frist for saker er mandag 16 mars. 10. Valg Kaffeservering Velkommen, Hilsen styret VERN GJENNOM BRUK Lokallag i Forbundet Kysten Side 1 av 1

19 Namsos Kammerkor, Ketil Kolstad dirigent Elina Karpinska og musikere Svein Kåre Haugen og Eirik Øien viser forestillingen Prøysen i såmmå hen du er i væla på Åsly fredag 10. april kl Inngang kr. 150 Matsalg Det blir anledning til en svingom etter konserten til gammeldans-gruppa Rubb & Stubb Forestillingen tar utgangspunkt i de mer mørke sidene ved Alf Prøysen. Bak alt det morsomme, det vakre og poetiske, skjuler det seg et alvor i det Prøysen tar oss med i, fra vugge til grav. Ketil Kolstad er uhyre karismatisk på scenen, en fabelaktig imitator, en stor scenepersonlighet som hopper elegant inn og ut av rollene. Gå ikke glipp av denne flotte forestillingen! Arr: UL Liv

20 SYNG MED JØBL PÅ ÅSLY ONSDAG 22. APRIL KL Jøbl sangerknaben inviterer sangglade i alle aldre til en trivelig kveld med mye allsang og underholdning! UL Liv sørger for matservering og loddsalg. Gratis inngang! Velkommen! Arr: UL Liv/Jøbl Sangerknaben

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.01.201 kl. 19.15 i kommunestyresalen i NTE-bygget på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/12 Samarbeidsavtale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl. 19.15 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer