Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel Fosnes kommune behandling etter 2. høring PS 2015 Oversiktsdokument folkehelse PS 21/15 Handlingsplan for folkehelse 2015 PS 22/15 Krav om lovlighetskontroll PS 23/15 Kommunereformen - igangsetting av utredningsarbeid PS 24/15 Utviklingsprogrammet for byregioner - fase 2 PS 25/15 Godtgjøring ordfører 2015 PS 26/15 Gjennomføring eierskapskontroll PS 27/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014 PS 28/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fosnes kommune PS 29/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall PS 30/15 Referatsaker Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er søndag 12. april 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 19. februar 2015 Møtet åpnet ved at Ruth Emilie Nygård fra Fosnes kommunale kulturskole spilte ett musikkstykke. Vedtak : Sak 7/15 Kommunestyret vedtok at behandlingen av kommuneplanens arealdel utsettes til neste kommunestyremøte. Området BF2 Brakstad havn tas opp til ny behandling, da det er behandlet med et annet kartutsnitt enn det tiltakshaver har meldt inn. Området behandles i tråd med plan og bygningsloven og Sak 8/15 Kommunestyret vedtok å slutte seg til det framlagte forslaget til Strategisk plan for Miljø og landbruk Sak 9/15 Sluttregnskap for utbygging av Salsnes gjestehavn ble godkjent med en samlet prosjektkostnad på 14,4 millioner kroner, inkludert gaver og dugnad. Kostnadsoverskridelsen på kroner ble vedtatt finansiert med bruk av ubrukte lånemidler på prosjektet. Byggelånet ble vedtatt innfridd i sin helhet med bruk av bundne investeringsfond i prosjektet. Sak 10/15 Det ble vedtatt å bygge svømmehall/flerbrukshall på Jøa innenfor en kostnadsramme på 87,6 millioner kroner inkludert merverdiavgift (70,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift). Sak 11/15 Kommunestyret vedtok å utvide eksisterende ordning med eiendomsskatt på verker og bruk til fast eiendom i hele kommunen, for å realisere bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa. Ordningen innføres i Sak 12/15 Kommunestyret tok rapporter fra tilsyn i barnehagene i Fosnes til orientering. Sak 13/15 Kommunestyret gav uttalelse til høring forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Sak 14/15 Kommunestyret gav uttalelse til høring overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Sak 15/15 Kommunestyret godkjente at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS og sluttet seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen. Sak 16/15 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune trekker seg ut av etableringen av et felles brann og redningsvesen for kommunene i Namdalen.

3 Sak 17/15 Finansrapport pr ble tatt til orientering. Rådmannen ble gitt fullmakt til å benytte trekkrettigheter i bank i størrelsesorden tilsvarende inntil 10 % av kommunenes brutto driftsinntekter, for å dekke kommunens løpende behov for driftskvalitet. Sak 18/15 Referatsakene ble tatt til orientering. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 6. februar Møtet ble åpnet ved en orientering og dialog om prosess med Regional planstrategi av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Deretter orienterte ordførerne i Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnes om status i arbeidet med kommunereformen. Tilslutt ble det orientert om forelegg ilagt Midtre Namdal samkommune i forbindelse med tilsynssak i barnevernet. Sak 1/15 Søknad om deling av eiendommen gnr 160 bnr 2 og gnr 163 bnr 13 i Namdalseid kommune ble innvilget. Det ble forutsatt at gnr 160 bnr 2 selges til eiendommen gnr 163 bnr 3 i Namdalseid kommune. Sak 2/15 og sak 3/15 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 søknad om kjøring med snøscooter til Overhalla fjellstyres hytte ved Lønntoppen og søknad om scooterløyve fra brøytet veg til leid hytte Spjøtvasshytta ble tatt til orientering. Sak 4/15 Høring på rapport fra faggruppe om forenkling av utmarksforvaltningen ble vedtatt. Sak 5/15 Samkommunestyret gav uttalelse til høring overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Sak 6/15 Samkommunestyret gav uttalelse til høring oppheving av kommuneloven kapittel 5B samkommune. Sak 7/15 Samkommunestyret vedtok framlagte reviderte økonomireglement med finansreglement for Midtre Namdal samkommune. Sak 8/15 Samkommunestyret vedtok seniorpolitikk i Midtre Namdal samkommune. Sak 9/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 ble tatt til orientering. Sak 10/15 Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne mars 2015 Om flerbrukshall og sykeheimsplasser Kommunal drift er et puslespill der mange brikker må gå ihop... Fosnes kommunestyre vedtok med 11 mot 4 stemmer at vi skal bygge flerbrukshallen slik den ble framlagt fra administrasjonen i februarmøtet. Mindretallet stemte for å sende saka tilbake til administrasjonen for å få utredet et nytt og billigere prosjekt. Representanter fra ulike brukergrupper innafor kulturliv, idrett og andre har i samarbeid med kommunens administrasjon kommet fram til et omforent innhold i huset. Prosjektet er en kjempeinvestering for Fosnes kommune og forutsetninga for å kunne forsvare kostnadene, er innføring av eiendomsskatt. Dette skrev jeg om også i ordførerens hjørne i januar i år. Samtidig som det er et stort økonomisk løft for kommunen, er det også et stort, positivt løft for befolkningen. Gjennom flerbrukshallen legges det til rette for svømmeopplæring for våre barn. Kulturaktivitetene får moderne og hensiktsmessige lokaler, og det samme får ulike idretter og fysiske aktiviteter. Biblioteket kan utvikles til en spennende og positiv møteplass. Fosnes får ei ny storstue som kan være ei fin ramme rundt store arrangement både i privat sammenheng, og for organisasjoner og næringsliv. Håpet er at flerbrukshallen i tillegg til å romme fasiliteter for aktiviteter som allerede finnes, også kan inspirere til nye aktiviteter og arrangement. Mange gir uttrykk for glede over vedtaket om bygging av flerbrukshallen. - Det betyr mye for oss som satser på ei framtid her, er den gjengse tilbakemeldinga fra yngre innbyggere. Noen gir imidlertid uttrykk for at kommunen heller burde bygge ut flere sykeheimsplasser i stedet for flerbrukshall. Og etter som vedtaket om flerbrukshall sammenfalt med en periode der det er fullt på sykeheimen, forstår jeg at slike utsagn kommer. Som politikere må vi i tillegg til egne vurderinger også ha tillit til kommunens administrasjon og de rapporter vi får fra de ulike kommunale tjenestene. Generelt sett har vi i Fosnes et relativt høyt antall sykeheimsplasser i forhold til antall innbyggere. Samtidig vil det alltid være slik i en såpass liten kommune, at svingninger i behov kan sette kapasiteten under press. I min tid som ordfører har det flere ganger vært meldt om perioder med ledig kapasitet ved sykeheimen. Og det har også flere ganger vært meldt om perioder der heimen er overfylt. Slik vil det sannsynligvis også være i tida framover. Det er umulig å planlegge for jevnt belegg på en sykeheim. Sykeheimen vår skal ivareta både langtidspasienter, folk på korttidsopphold/avlastning og øyeblikkelig hjelp for noen pasienter. At noen i perioder opplever at tilbudene som gis ikke er optimale, må jeg bare beklage. Kommunen har hele tida fokus på at folk som har behov for hjelp, skal få den hjelpa de trenger. Helse- og omsorgstjenesten i Fosnes får gode skussmål både fra pasienter, pårørende og fra eksterne tilsyn. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som strekker seg langt for å bidra til best mulig tjenester. Slik tar vi sikte på å ha det framover også. Skulle det over tid vise seg at kapasiteten på sykeheimen er for liten, vil politikerne få dette på sitt bord og vil måtte ta stilling til hvordan det skal håndteres.

5 En kommune har mange områder å tilrettelegge for. Jeg håper at alle innbyggerne på en eller annen måte får glede av den nye flerbrukshallen som snart skal reise seg! Den betyr ikke at andre tjenesteområder i kommunen skal forsømmes. Bjørg Tingstad Vår = ryddesjau Stæren er kommet, snøklokkene og leirkailln blomstrer, og menneskene kommer i vårstemning (i alle de dagene det ikke hagler eller skletter..). Og dermed kommer også ordførerens ryddesjau-oppfordring! Søppel langs veger, i fjæra og i skog og mark: Ha en bærepose i lomma og plukk det du kommer over av såkalt «eierløst søppel» (eierne er som oftest fordufta ) når du er ute og går. Rundballplast og sjøldaua rundballer: Alle kan bidra med å samle de hvite «plastflaggene» som henger/ligger rundt omkring. En spesiell oppfordring til bøndene om å rydde bort både flagrende plast og ødelagte rundballer! Åpningstider på søppelplassene/gjenvinningsstasjonene i vår: Fosnesmoan: Åpent kl hver tredje torsdag i måneden i perioden april - oktober. Salsnes: Neste åpningsdag er onsdag 6. mai kl NB! Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsavgiften. Du betaler derfor ikke noe ved levering. Jeg minner også om at private søppeldynger eller private søppelbål ikke er tillatt, jfr. forurensingsloven. Tommelfingerregelen for bål er at dersom du kan grille pølser på bålet, så er det lovlig Kanskje kan vi få verdens reneste kommune i vår?!? Ordføreren

6 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

7 Aktivitetskalender Mars Lørdag 21. Sprell levende kl. 11:00 Dun kirke Musikalske perler med Jøa blandakor kl. 17:15 og 20:15 Jøa samfunnshus Søndag 22. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Årsmøte Jøa Kystlag kl. 19:15 Nedre kommunehus Onsdag 25. Lokalhistoriekveld kl. 19:30 - kommunestyresalen Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Tirsdag 31. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim April Torsdag 2. Påskemåltid kl. 19:15 Dun bedehus Mandag 6. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Gudstjeneste kl. 14:00 Salen kapell Tirsdag 7. Kirkens nødhjelp fasteaksjon kl. 18:00 dør til dør Onsdag 8. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Fredag 10. Prøysen i 101, konsert og dans kl. 19:15 - Åsly Mandag 13. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Årsmøte Jøa IL kl. 19:30 Jøa skole Onsdag 22. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Syng med JØBL kl. 19:30 Åsly Torsdag 23. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Mandag 27. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Mai Søndag 3. Vårtoner, kveldskonsert kl. 18:30 - Dun Kirke Mandag 4. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 6. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Onsdag 20. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Juni Onsdag 3. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Onsdag 17. Kul-Tur tur kl oppmøte ved helsesenteret Fredag 19. Olav Duun-stemnet, åpning kl. 14:30 Øver-Dûn Lørdag 20. Olav Duun-stemnet, konsert kl. 17:30 Dun kirke Søndag 21. Olav Duun-stemnet, fottur kl. 10:30 - Rakkavika

8 Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i Fosnes kommune er 14. september Listeforslag: Frist for å levere inn lister til kommunestyrevalget er 31. mars 2015 kl Det er ønskelig at forslagsstillerne bruker skjema som ligger tilgjengelig på regjeringens valgportal: Listeforslagene legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn til kommunen. Innkomne listeforslag publiseres fortløpende på vår hjemmeside Manntallet Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finner du i valgforskriften 1. Valgstyret legger manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Tidligstemming Tidligstemmingen starter 1. juli. Det kan stemmes på Servicekontoret på Dun. Det vil da ikke foreligge ferdigtrykte valglister og det er derfor bare mulig å avgi partistemme. Forhåndsstemming I perioden fra 10. august til 11. september kan en forhåndsstemme på servicekontoret på Dun. Syke og uføre kan få stemme hjemme Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Det vil også avholdes forhåndsstemming på sykeheimen. Siste frist for å avgi forhåndsstemme Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn 11. september som er siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen. Vi kommer tilbake med mer valgstoff i neste nummer av informasjonsskrivet.

9 MOBILDEKNING Fosnes kommune har underskrevet intensjonsavtale med Telenor om å få montert mobilsender i allerede eksisterende mast i Jønvika, Elvalandet. Prosjektet kalles «Nufsfjord» i Telenors plan. Vi har presisert at vi ønsker dette gjennomført så raskt som mulig, og Telenor bekrefter at prosjektet står på deres plan for Vi ser fram til at abonnenter i dekningsområdet (Nufsfjord, Jønvika, østsida av Jøa, fjordområdet ) får 4G i løpet av året. Det arbeides videre med å skaffe alle områder i Fosnes god mobildekning og bredbåndskapasitet. Ordføreren Innbyggerundersøkelse I forbindelse med arbeidet med kommunereformen har Fosnes kommune i samarbeid med 20 andre kommuner i Nord-Trøndelag bestemt seg for å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Innbyggerundersøkelsen vil foregå i ukene 12 og 13 ( mars 2015). Undersøkelsen foregår ved at et utvalg innbyggere blir ringt opp og intervjuet, intervjuet vil ta ca. 5 8 minutter. Det er Opinion/Norstat AS som ringer opp. Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort 9. april Rønnaug Aaring Rådmann i Fosnes kommune Info fra helsesøster: Er det mer enn 10 år siden du har vaksinert deg for Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio er det anbefalt å friske den opp! en vaksine er nok, og den holder i 10 år! Ta gjerne kontakt så kan jeg hjelpe deg med det! Helsesøster og Jordmor inviterer alle vordende mødre og fedre i kommunen til foreldrekurs torsdag 26. mars kl Jordmor har sendt ut sms til alle vi vet kan være aktuelle! Om du ikke har fått sms er du likevel velkommen Tema: Tida sammen med barnet etter fødselen Helsesøster Linda tlf

10 HISTORIETIMEN 2015: Velkommen til lokalhistorie-kveld på Kommunestyresalen på Dun onsdag 25. mars kl. 19:30 Vi viser bilder av gjenstander på bygdemuseet og forteller om registreringsarbeidet som foregår. I tillegg vises bilder fra hverdagsliv i gamle dager Kaffesalg. Bildet: Skoleklasse på utflukt til Brakstad. Årstall?? Arr.: Fosnes kommune/bygdemuseet

11 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 22. mars kl i Dun kirke. Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene medvirker. Kirkekaffe. Skjærtorsdag 2. apr. kl på Dun bedehus. Påskemåltid for hele familien. Se nærmere info. 2. påskedag 6. apr. kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste. 2. påskedag 6. apr. kl i Salen kapell. Høytidsgudstjeneste. Søndag 26. apr. kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og markering for 10. klassingene. Kristi himmelfartsdag 14. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. PÅSKEMÅLTID for hele familien Opplev fortellinga om Jesu siste måltid rundt et langbord med lammesteik på Dun bedehus skjærtorsdag 2. april kl Kr 200,-/Kr 100,- barn t.o.m. 15 år. Påmelding til Gunn Ågot Leite innen mandag 30. mars. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 15. apr. kl Onsdag 10. juni kl Sang Andakt Utlodning Bevertning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta.

12 FASTEAKSJONEN 2015 I kriser er vann kritisk! Konfirmantene i samarbeid med ungdomsklubben og menighetsrådet gir deg mulighet til å hjelpe. Tirsdag 7. april får folk i Fosnes mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Grunnet 9. klassens arbeidsuke uka før påske, gjennomføres fasteaksjonen i Fosnes etter påske. Da besøker konfirmanter, unge og voksne alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. - Vann er prekært for mennesker i nød. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Kirkens Nødhjelp har for eksempel sørget for rent vann til over en million mennesker i Syria, som lever med borgerkrig på femte året. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi du tar godt imot bøssebærerne! Kirkevalget 2015 Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 14. september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet. Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tida fram til 1. mai Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i menigheta, og som seinest i 2015 fyller 18 år. Det er anledning til å levere inn alternativ kandidatliste innen fristen 1. mai. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidatlista skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Direkte valg på leke medlemmer til bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

13 Valg til Fosnes menighetsråd Nominasjonskomiteen til Fosnes menighetsråd arbeider med å lage ei kandidatliste. Har du forslag på kandidater eller sjøl kan tenke deg å stille til valg, ta kontakt med Toril Ofstad Holthe, tlf.: eller e-post: Nominasjonskomiteen er svært takknemlig for forslag på kandidater. Forslag må være komiteen i hende innen 20. april. Menighetsrådet er opptatt av å få et bredt sammensatt råd, det være seg både alder, kjønn, meninger og geografi. Gjennom å sitte i menighetsrådet er man med og former kirkas viktige arbeid og posisjon på sin heimplass. Hvis du har bestemte meninger om hvordan nettopp kirka di skal virke, er det vel investert tid å delta i menighetsrådet. " Vårtoner " i Dun kirke Søndag 3. mai kl. 18:30 "La tonene fly det er vår" HML Ekko vil ønske våren velkommen med en stemningsfull kveldskonsert i Dun kirke søndag 3. mai i lag med Jøa skolemusikk, band og solister. Arr: Hornmusikklaget Ekko

14 Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 Jøa, juni. Tema: Kunstnaren. Fredag 19.juni: (Mattelt på Øver-Dûn frå kl ) Kl 13.30: Kunstutstilling i Olav Duuns barndomsheim. Trude Berg og Morten Gjul åpnar si eiga salsutstilling. Kl : Stemneåpning, Øver-Dûn kr. 70 / 30 / 150 (familiebillett). Velkomst v/ stemneleiar Kristen Dille og ordførar Bjørg Tingstad. Kunstnaren i dag kåseri v/ Trude Berg og Morten Gjul. Duunopplesing v/ skodespelar Ståle Bjørnhaug. Jøa blandakor. JØBL sangerknaben. Jøa skolemusikkorps / Hornmusikklaget Ekko. Smak av musikalen Rockeulven. Kl 17.00: Musikalen Rockeulven i Jøa samfunnshus kr. 100 / 50 / 200 (fam) Musikalen vert framført av skoleelevar i Fosnes kommune. Regi: Therese Moe Dahle. Kl 19.30: Bokbad, Tranås Jernaldergård kr Forfattarar: Margaret Skjelbred og Eivind Hofstad Evjemo. Bokbadvert: Bjørg Tingstad. Laurdag 20. juni: Kl 10.15: Årsmøte i Olav Duun-ringen, Åsly forsamlingshus. Simon Andrewes (England) : A Marxist Study of Olav Duuns s Juvikfolket. Kl 10.15: Duun for dummies, Jøa skole / Brakstad kr Innføringskurs i Olav Duuns dikting. Kursleiar: Bjørg Tingstad Kl 12.15: Litteraturseminar, Åsly forsamlingshus på Seierstad kr.150. Kunstnaren i Olav Duuns dikting v/litteraturforskar Grethe Syéd. Har kunstnarar eit større følelsesregister? v/ Margaret Skjelbred. -Meiningsutveksling.

15 Kl 17.30: Stemnekonsert med noko attåt, Dun kirke kr. 250 / Duun-opplesing v/ skodespelar Ståle Bjørnhaug. -Groms Vocalis. -Visesongar Ingebjørg Bratland og pianist Andreas Utnem. Søndag 21.juni: Kl ca. 14: Fottur i Olav Duuns diktarlandskap: Rakkavika Hovsodden. Omvisarar: Torgeir Strøm og Kristen Dille. Duun-opplesing v/ Ståle Bjørnhaug. Kr. 100 / 50 / 200 (familiebillett). Festivallpass (gjennomgangsbillett) : kr Overnatting: Ring Åsa Skjærvik Tranås tlf Arrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/ Kristen Dille, tlf E-post: heimeside: ÅRSMØTE I JØA IL 13. APRIL. Alle medlemmer i Jøa i.l inviteres til årsmøte mandag 13. april kl på Jøa skole. Vanlige årsmøtesaker + orientering om den vedtatte flerbrukshallen. Forslag til vedtak på årsmøtet må sendes innen 31. mars. Vel møtt! Med hilsen styret i Jøa i.l v/ Torgeir Strøm

16 Kul-Tur turer! Da sniker våren seg fram og jeg inviterer alle til å henge seg på FRISKLIVs tilbudet om Kul-Tur turer 2 onsdager i mnd invitere jeg med store, små, gamle og unge på tur ut i nærmiljøet vårt! Jeg tenker ikke å utfordre dere i noe avansert og veldig krevende, Men at vi sammen kan kler på oss uteklær og utesko og gå turer sammen. Vi bor jo i Landet i Eventyret og har fantastisk fint kulturlandskap og det ønsker jeg å oppleve sammen med dere Onsdag 8. april Onsdag 22. april Onsdag 6. mai Oppmøte alle dager kl 10 ved helseavdelingen Onsdag 20. mai Onsdag 3. juni Onsdag 17.juni GLEDER MEG TIL Å TREFFE DERE!! Hilsen Cathrine

17 MUSIKAL ske PERLER framføres i Jøa Samfunnshus av Jøa Blandakor, Erik Thorup, Groms Vocalis lørdag 21.mars Familieforestilling kl Salg i pausen: Kaffe/te/mineralvann, skoffkak, hamburger, pølse m/brød Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 50,- Festforestilling kl Salg av kaffe/te/mineralvann, hamburger, pølse m/brød Inngang : Kr. 250,- Etter forestillingen blir det dans med Black and Blond VELKOMMEN! Arr: Jøa blandakor

18 Jøa Kystlag Innkalling Årsmøte 2015 Kantina, Fosnes kommunehus, Dun Mandag 23. mars kl Sakliste: 1. Åpning, valg av møteleder og sekretær 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Årsmelding Regnskap Aktivitetsplan Deltakeravgifter og utleiepriser Driftsbudsjett Langsiktige prosjekter: kystkulturhus/landstevne mv. 9.Innkomne saker, frist for saker er mandag 16 mars. 10. Valg Kaffeservering Velkommen, Hilsen styret VERN GJENNOM BRUK Lokallag i Forbundet Kysten Side 1 av 1

19 Namsos Kammerkor, Ketil Kolstad dirigent Elina Karpinska og musikere Svein Kåre Haugen og Eirik Øien viser forestillingen Prøysen i såmmå hen du er i væla på Åsly fredag 10. april kl Inngang kr. 150 Matsalg Det blir anledning til en svingom etter konserten til gammeldans-gruppa Rubb & Stubb Forestillingen tar utgangspunkt i de mer mørke sidene ved Alf Prøysen. Bak alt det morsomme, det vakre og poetiske, skjuler det seg et alvor i det Prøysen tar oss med i, fra vugge til grav. Ketil Kolstad er uhyre karismatisk på scenen, en fabelaktig imitator, en stor scenepersonlighet som hopper elegant inn og ut av rollene. Gå ikke glipp av denne flotte forestillingen! Arr: UL Liv

20 SYNG MED JØBL PÅ ÅSLY ONSDAG 22. APRIL KL Jøbl sangerknaben inviterer sangglade i alle aldre til en trivelig kveld med mye allsang og underholdning! UL Liv sørger for matservering og loddsalg. Gratis inngang! Velkommen! Arr: UL Liv/Jøbl Sangerknaben

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 14.15 til 15.30 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Magnus Elden Saker: 001-006/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. august kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 58/15 Kort under veisrapport

Detaljer

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 12.04.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - UTLEGGING AV MANNTALL

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 1100 Møtested: Namsos kommune, møterom Hudiksvall Saker: 007/08 013/08 Av 3 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 -

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 14:00 - Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyre Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 - Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer: AP - Hans Sundsvalen

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.08.2015 Tid: 09.00-13.30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 04. mars 2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Første del av møte blir en temadel om skole. Kåre Aalberg, daglig leder

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Røyrvik kommune, Kommunestyresalen Møtedato: 10. 03. 2014 Møtetid: 10.00 11.20 Saker: 006 009/14 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 8.september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 54/11 PS 55/11 Salsnes

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Asbjørn L. Hagerup Anlaug Sellæg Asbøll OVAP

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Asbjørn L. Hagerup Anlaug Sellæg Asbøll OVAP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: Fra 14:30 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet Medlem

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MARS 2012 UTGIVELSE NR.201. Å P E N www.flatanger.kommune.no LAG OG FORENINGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MARS 2012 UTGIVELSE NR.201. Å P E N www.flatanger.kommune.no LAG OG FORENINGER A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MARS 2012 UTGIVELSE NR.201 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune LAG OG FORENINGER PÅ VÅR HJEMMESIDE FINNER DU EN OVERSIKT OVER LAG

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa Rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland Ordfører OS-KRF/V Per

Detaljer

+ HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget

+ HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget + HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Høylandet kommune, Kommunehuset Møtedato: 08.05.2015 Kontrollutvalgsmøte kl. 09.30 11.30 Besøk ved enhet, oppmøte kl.. 12.00-15.00 Saker: 006/15-009/15

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 09.10.2014 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

God sommer! Frist for stoff til neste skriv er 29.08.2011 Vi nås på følgende adresse postmottak@fosnes.kommune.no.

God sommer! Frist for stoff til neste skriv er 29.08.2011 Vi nås på følgende adresse postmottak@fosnes.kommune.no. Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30.06.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 39/11 Årsmelding for Fosnes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Valgstyret MØTEINNKALLING 06.05.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20 00.

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 1130 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 007 012/12 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte Ann Gregersen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer