Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass - endelig behandling PS 32/15 Søknad om støtte til prosjekt Handlebuss 2015 PS 33/15 Referatsaker Møtet starter med informasjon om prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved lensmannen i Fosnes Stein Erik Granli og leder for Kompetansesenter Rus Stein Strand. Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 16. mai 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 26. mars 2015 Møtet åpnet ved at tre elever fra Fosnes kulturskole, Kine Newermann Tranås, Robin Grande Sjøvold og Hallvard Grande Sjøvold, spilte gitar og sang. Vedtak: Sak 19/15 Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel Fosnes kommune etter 2. høring. Planvedtaket vil kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Sak 20/15 Fremlagt oversiktsdokument over helsetilstanden og de faktorer som har påvirkning på denne i Fosnes kommune, ble vedtatt. Dokumentet ligger på vår hjemmeside: Sak 21/15 Handlingsplan for folkehelse 2015 ble vedtatt. Sak 22/15 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak PS 10/15 bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa ble behandlet. Vedtaket ble opprettholdt mot 4 stemmer. Saken oversendes klageinstansen, som er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Sak 23/15 Kommunestyret vedtok i igangsette utredningsarbeid om kommunesammenslåing av kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger, Osen og Fosnes, til sammen 11 kommuner. Det ble også vedtatt at utredningsarbeidet skal gjennomføres sammen med de 10 andre kommunene. Sak 24/15 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre «Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2. Sak 25/15 Det ble gjort vedtak om at godtgjøring ordfører økes med 3 % fra Sak 26/15 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets vedtak om gjennomføring av eierskapskontroll til orientering. Sak 27/15 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. Sak 28/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fosnes kommune ble tatt til orientering. Sak 29/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall ble vedtatt. Sak 30/15 Referatsakene ble tatt til orientering.

3 Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 27. mars Det ble orientert om status i arbeidet med utviklingsplanen for Midtre Namdal samkommune. Sak 10/15 Rapport om status i Midtre Namdal samkommune barnevern ble tatt til orientering. Rapporten oversendes til samarbeidskommunene. Sak 11/15 Årsrapport 2014 for LINA ble tatt til orientering. Sak 12/15 Revidering av strategisk plan for miljø og landbruk ble vedtatt utsatt til samkommunestyretmøte Sak 13/15 Det ble vedtatt å takke nei til Miljødirektoratets tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for verneområdene i denne omgang. Saken tas opp til vurdering igjen dersom MNS miljø og landbruk får ledig kapasitet til å gjennomføre oppgaven eller det stilles økonomiske ressurser til rådighet for formålet. Sak 14/15 Med hjemmel i jordloven 9 og 12 ble søknad om omdisponering ca. 1 daa dyrkbar jord og opprettelse av tre festetomter for hytter på til sammen ca. 1,5 daa på eiendommen gnr 149 bnr 7 m.fl. i Namdalseid kommune innvilget. Sak 15/15, sak 16/15, sak 17/15, sak 18/15 og sak 19/15 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 søknad om kjøring med ATV fra Hendevegen til hytte ved Storangen, søknad om kjøring med snøscooter fra p-plass Leirdalen til Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen, søknad om kjøring med scooter til egen hytte, søknad om bruk av bil fra Fossbrenna til Setertun og søknad om kjøring med ATV til egen hytte ved Salvatnet - ble tatt til orientering. Sak 20/15 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble tatt til orientering. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne Hvileskjær i kommunereformen? Fra Kommunereformkonferansen i Osen 7. april. Fv. Osenordfører Jørn Nordmeland, stortingsrepresentantene Marit Arnstad (SP), Andre Skjelstad (V) og Per Sandberg (FrP). Bildet viser tydelig at det ikke var full enighet i panelet. Jeg skrev om kommunereformen i ordførerens hjørne i oktober 2014 også. Siden den gang kan det synes som om reformen har tapt fart og energi. Startskuddet for kommunereformen gikk i fjor. Alle landets 428 kommuner skulle sette i gang nabopraten og finne noen å slå seg sammen med. Større og robuste kommuner ble lansert som regjeringas svar for å sikre bedre tjenester, mer lokaldemokrati og bedre kompetanse. For å nevne noe. Regjeringas ekspertutvalg anbefalte i sin første delrapport at kommunene burde ha innbyggere for å oppnå den robustheten som må til for å kunne løse alle oppgavene. Denne tallfestingen av antall innbyggere har kommunal- og moderniseringsminister Sanner gått bort fra. Nå snakkes det også om unntak fra "regelen" for små øykommuner og andre kommuner med utfordrende geografi. Nylig kom regjeringas forslag til Stortingsmelding 14 som omhandler hvilke nye oppgaver som skal tilføres kommunene. Og dermed gikk lufta ut av kommunereform-ballongen. I uka etter påske har jeg vært på ikke mindre enn tre møter/konferanser som har hatt kommunereformen som tema. Først var vi i Osen der ordføreren hadde invitert til konferanse med tittelen "Hva er det vi ikke forstår?" Nå var ikke regjeringa representert på denne konferansen, men de som var tilstede og som hadde ordet, hadde i hvert fall forstått at dersom kommunereformen gjennomføres i en slik skala regjeringa først skisserte, så ville det ført til en massiv sentralisering og en stor endring av det Norge vi i dag kjenner. Især for distriktskommunene med utfordrende geografi, store avstander og lavt folketall, og forskerne som var tilstede viste til undersøkelser som forteller at organisasjoner ikke nødvendigvis blir bedre om de blir større. Dagen etter var det konferanse på Steinkjer, der bla. en statssekretær fra departementet skulle fortelle om de nye oppgavene som er tiltenkt kommunene. Heller ikke der gikk det opp noe forklarelsens lys for forsamlingen. Vi fikk bekreftet at samkommunen ønskes fjernet fordi den er udemokratisk og ses på som et fjerde forvaltningsnivå. Men vi som er fornøyd med samkommunen, skjønner ikke at det da samtidig kan snakkes om bydelsutvalg eller bygdeutvalg med myndighet i framtidige storkommuner. Blir ikke det også et nytt forvaltningsnivå?

5 Fredag i samme uke var det så møte i Region Namdal. Region Namdal er et politisk forum der alle ordførerne i Namdalen, samt Bindal og Osen, møtes og drøfter saker som er av felles interesse. På dette møtet ble det konkret avgjort at det inntil videre ikke er aktuelt å utrede Midtre- og indre Namdal som en kommune. Flere av kommunestyrene har stemt ned dette forslaget. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at det var både resignasjon og frustrasjon i forhold til å skulle bruke så mye tid på kommunereformen når en ikke klarer å se fordelene for vårt distrikt ved å gjennomføre den. Fosnes kommune vil nå gå videre med å utrede hvordan framtidsbildet ser ut om vi fortsetter som egen kommune. Vi har også sagt at vil utrede Midtre Namdal som en kommune. Men det har ingen hensikt i å bruke ressurser på en slik utredning så lenge nabokommunene våre ikke har bestemt seg for hvilke utredninger de skal gjøre. Planen er at kommunestyret i juni-møte skal skissere en tidsplan for det videre arbeidet. Regjeringas målsetting er at alle kommuner skal ha fattet vedtak om kommunestruktur i løpet av våren 2016 og at Stortinget skal vedta ny struktur våren Bjørg Tingstad Førstkommende kommunestyremøtet starter med informasjon om prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved lensmannen i Fosnes Stein Erik Granli og leder for Kompetansesenter Rus Stein Strand. Møtet holdes i kommunestyresalen på Dun den og starter kl. 19:15

6 Vår = ryddesjau Stæren er kommet, snøklokkene og leirkailln blomstrer, og menneskene kommer i vårstemning (i alle de dagene det ikke hagler eller skletter..). Og dermed kommer også ordførerens ryddesjau-oppfordring! Søppel langs veger, i fjæra og i skog og mark: Ha en bærepose i lomma og plukk det du kommer over av såkalt «eierløst søppel» (eierne er som oftest fordufta ) når du er ute og går. Rundballplast og «sjøldaua» rundballer: Alle kan bidra med å samle de hvite «plastflaggene» som henger/ligger rundt omkring. En spesiell oppfordring til bøndene om å rydde bort både flagrende plast og ødelagte rundballer! Åpningstider på søppelplassene/gjenvinningsstasjonene i vår: Fosnesmoan: Åpent kl hver tredje torsdag i måneden i perioden april - oktober. Salsnes: Neste åpningsdag er onsdag 6. mai kl NB! Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsavgiften. Du betaler derfor ikke noe ved levering. Jeg minner også om at private søppeldynger eller private søppelbål ikke er tillatt, jfr. forurensingsloven. Tommelfingerregelen for bål er at dersom du kan grille pølser på bålet, så er det lovlig Kanskje kan vi få verdens reneste kommune i vår?!? Ordføreren Bredbåndsutbygging i Fosnes kommune I forbindelse med arbeidet med bredbåndutbygging ønsker prosjektleder å få bedre dokumentasjon på behov for bredbånd i Fosnes kommune og vi ber derfor om at a) Krav om bedre bredbånd fra så mange bedrifter som mulig i Fosnes kommune, mail sendes b) Målinger på dagens bredbånd, alle innbyggere som ønsker det oppfordres til å kan gå inn på og sende resultatet til HUSK Å ANGI HVOR MÅLINGEN ER GJORT. Frist 3. mai 2015.

7 Kommunereformen Fosnes kommunestyre oppnevnte i kommunestyremøte et utvalg for oppfølging av kommunereformen. Utvalget består av medlemmene i formannskapet og en tillitsvalgt, samt rådmannen som er sekretær for utvalget. Utvalget har følgende mandat: 1. Avklare hva som må utredes, det vil si behov for beslutningsgrunnlag 2. Avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som kan utredes i samarbeid med nabokommunene 3. Foreslå framdriftsplan og milepæler i prosessen 4. Foreslå hvordan innbyggerne skal informeres og involveres 5. Utvalget skal ha spesielt ansvar for å følge med på hva som skjer i kommunereformprosessen på nasjonalt og regionalt hold, og gi råd til kommunestyret basert på dette Utvalgets møteplan følger formannskapsmøtene som følgende i 2014 og 2015: Onsdag 15.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 29.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 12.november 2014 kl.10:15 Onsdag 3.desember 2014 kl.10:15 Onsdag 14. januar 2015 kl. 10:15 Onsdag 4. februar 2015 kl. 10:15 Onsdag 11. mars 2015 kl. 10:15 Onsdag 8. april 2015 kl. 10:15 Onsdag 13. mai 2015 kl. 10:15 Onsdag 10. juni 2015 kl. 10:15 Onsdag 12. august 2015 kl. 10:15 Onsdag 2. september 2015 kl. 10:15 Møtereferat Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 11:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Ingri M. Langaas Mausner, Frank Finstad Guldvik, Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen som grunnlag for beslutninger i kommunereformen ble utdelt og gjennomgått. Det ble besluttet å legge fram for kommunestyret forslag om å igangsette utredningsarbeid om kommunesammenslåing av disse 11 kommunene. Utredningsarbeidet gjennomføres sammen med de øvrige deltakerkommunene. 2) Veileder for utredning og prosess «Veien mot en ny kommune» og ble delt ut.

8 3) Vi har mottatt utkast til utredningsmal/disposisjon for utredninger. Denne er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vil være et godt hjelpemiddel når vi skal utrede opprettholdelse av egen kommune. 4) Notat om folkeavstemning, utarbeidet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble delt ut. 5) I forbindelse med arbeidet med kommunereformen har Fosnes kommune i samarbeid med 20 andre kommuner i Nord-Trøndelag bestemt seg for å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Innbyggerundersøkelsen vil foregå i ukene 12 og 13 ( mars 2015). Undersøkelsen foregår ved at et utvalg innbyggere blir ringt opp og intervjuet, intervjuet vil ta ca. 5 8 minutter. Det er Opinion/Norstat AS som ringer opp. Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort 9. april ) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (gult): Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 10:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Trygve Jonny Sandvik (varamedlem for Ingri M. Langaas Mausner), Ruth Vendil Vatne (varamedlem for Frank Finstad Guldvik), Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Fosnes kommunestyre har vedtatt at det skal utredes tre alternativer: a) opprettholde egen kommune b) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos og Fosnes (Midtre Namdal kommune) c) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos, Høylandet, Grong, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Fosnes (Namdal kommune) Flere av kommunene som deltok i kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen har vedtatt å ikke igangsette utredningsarbeidet om kommunesammenslåing av de 11 kommunene. Dette alternativet er derfor ikke heller lengre aktuelt for Fosnes kommune. Rådmannen ble bedt om å starte utredningsarbeidet for alternativ a) opprettholde egen kommune Ordføreren tar opp med de andre ordførerne i Midtre Namdal hvordan utredningsarbeidet for alternativ b) skal gjennomføres. 2) Fylkesmannens statusrapportering per 1. februar 2015 ble delt ut. 3) Ordføreren refererte fra konferansen i Osen 7. april 2015: Hva er det vi ikke forstår?

9 4) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (grønt): Interessenter Ordfører Formannskap Innbyggere Brukere Tillitsvalgte Ansatte Rådmann Eksterne samarbeidspartnere Oppgave Informerer i «Ordførerens hjørne» Orientering i kommunestyret ved tidligere ordfører i Inderøy kommune Invitasjon til kommunereform-prat med ordføreren på bibliotekene Deltakelse på elevrådsmøte i februar Ta opp organisering av utredningsarbeid Midtre Namdal Referatsak i hvert kommunestyremøte Politisk behandling av statusplan i januar Politisk behandling av rådgivende folkeavstemning i mai Politisk behandling av utredning i juni Politiskbehandling av veivalg i september Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Politisk behandling av felles utredning (11 kommuner) Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Folkemøte i mai Innbyggerundersøkelser uke 12 og uke 13 Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Ordfører deltar på møter med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra utvalgsmøtene sendes alle tillitsvalgte Fast sak i ordinære AMU og tillitsvalgtmøter Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Utarbeider referat og administrerer oppfølging av vedtak Oppretter mappe for arkivering av innspill innbyggerne Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Starte opp utredningsarbeid; opprettholde egen kommune Samarbeidspartnere varsles om vedtak i utvalget

10 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

11 Aktivitetskalender April Onsdag 22. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Syng med JØBL kl. 19:30 Åsly Torsdag 23. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Mandag 27. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Mai Søndag 3. Vårtoner, kveldskonsert kl. 18:30 - Dun Kirke Mandag 4. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 6. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Dugnad registreringsarbeid kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum Onsdag 13. Formannskapsmøte kl. 10:15 - kommunestyresalen Mandag 18. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 20. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Tirsdag 26. Vårkonsert kulturskolen kl. 19:30 Jøa samfunnshus Torsdag 28. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Lørdag 30. Friluftstur til Fosnesvatnet m/overnatting kl. 10:00 Juni Mandag 1. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 3. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Mandag 8. Mot-turne konsert kl. 12:30 Jøa samfunnshus Onsdag 10. Formannskapsmøte kl. 10:15 - kommunestyresalen Søndag 14. Hornmusikk i gapahuken kl. 14:00 Mandag 15. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 17. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Fredag 19. Olav Duun-stemnet, åpning kl. 14:30 Øver-Dûn Lørdag 20. Olav Duun-stemnet, konsert kl. 17:30 Dun kirke Søndag 21. Olav Duun-stemnet, fottur kl. 10:30 - Rakkavika Torsdag 25. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen

12 ENDRINGER I FERJERUTA SEIERSTAD-ØLHAMMEREN FRA 1. MAI Endringer: Første tur fra Seierstad ukedager blir kl fra Ølhammeren kl Siste tur fra Seierstad ukedager blir kl fra Ølhammeren kl Ellers ingen endringer. Fellesturer i Friluftslivets år 2015 Ordføreren inviterer alle som har lyst og anledning til følgende fellesturer: Søndag 10. mai = verdens aktivitetsdag: Tur til Råfjellet. Turen krever sånn alminnelig bra kondis, men vi skal tilpasse tempoet til deltakerne. Joar Guldvik skal være kjentmann og guide. Ta med niste og drikke. Ta på gode tursko/støvler og klær etter været. Oppmøte ved Strandstua, Salsnes kl. 10:30. NB! Samme dag, 10. mai, arranger Pensjonistforeninga utflukt til Rakkavika, Jøa. Der blir det hyggelig sosialt lag og kaffesalg. Alle velkommen! Søndag 14. juni: Tur med hornmusikk. Vi møtes i Gapahuken på Jøa kl. 14. Der vil HML Ekko konkurrere med småfuglene i musikkproduksjon, mens vi andre kan klappe eller trampe takten. Ta gjerne med matpakke/grillmat og drikke. Svartkjelen skal være klar! Turen krever minimalt med kondis alt etter hvor du starter fra. Korteste gåstrekning er fra parkeringsplassen ved Geitaberga (nederst i Svarvan mellom Dun og Fosnesvågen). Det går fint å komme dit med barnevogn/el-rullestol oa. Be gjerne med deg noen som aldri har besøkt det flotte gapahukområdet før! Vi sees! Ordføreren

13 Valglovens 6.6 bestemmer at listeforslag innkommet til valgmyndighetene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Ved fristens utløp var det kommet inn 3 listeforslag til kommunestyrevalget i Fosnes Listene følger på de neste 3 sidene og skal behandles av Fosnes valgstyre i møte 13. mai 2015 Annen valginformasjon: Manntallet Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finner du i valgforskriften 1. Valgstyret legger manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Tidligstemming Tidligstemmingen starter 1. juli. Det kan stemmes på Servicekontoret på Dun. Det vil da ikke foreligge ferdigtrykte valglister og det er derfor bare mulig å avgi partistemme. Forhåndsstemming I perioden fra 10. august til 11. september kan en forhåndsstemme på servicekontoret på Dun. Syke og uføre kan få stemme hjemme Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Det vil også avholdes forhåndsstemming på sykeheimen. Siste frist for å avgi forhåndsstemme Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn 11. september som er siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen. Vi kommer tilbake med mer valgstoff i neste nummer av informasjonsskrivet.

14 Det Norske Arbeiderparti Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår Parti 1 Silje Leirbekk 1985 A 2 Nikolay Coogan Vatne 1974 A 3 Ruth Vendil Vatne 1978 A 4 Baard S. Kristiansen 1968 A 5 Toril Løvmo 1953 A 6 Tor Nordbakk 1956 A 7 Liv Nilsen 1968 A 8 Frank Finstad Guldvik 1979 A 9 Aase Aglen 1951 A 10 Jan Arne Løvås 1979 A 11 Joar Kolbjørn Reppen 1950 A 12 Sturla Skjærvik 1946 A 13 Roy Nilsen 1953 A 14 Egill Vatne 1948 A

15 Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig folkeparti Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår Parti 1 Trygve Jonny Sandvik 1964 SP 2 Rune Wik 1962 SP 3 Sissel Gjeset 1975 SP 4 Tone Laugen 1983 KRF 5 Svenn Ove Fosseng 1981 SP 6 Hilde Sloot Bjøru 1985 SP 7 Stian Skjærvik 1979 SP 8 Gunn Ågot Leite 1968 SP 9 Magnus Elden 1987 SP 10 Trine Skjærvik 1964 SP 11 Jon Olav Skreddernes 1959 KRF 12 Eva Solem 1970 SP 13 Åge Ivar Dille 1972 SP 14 Mildrid Skjærvik 1954 SP 15 Arvid Leithe 1942 SP 16 Marit Hoff 1963 SP 17 Erlend Bergmann 1988 SP 18 Sigbjørn Gjeset 1946 SP

16 Grønt Forum Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår) Parti 1 Sissel Thorsen 1961 GF 2 Frode Bjøru 1960 GF 3 Jeanett Strøm Olsen 1987 GF 4 Aage Ugseth 1950 GF 5 Margreet Sloot 1960 GF 6 Stig Bjøru 1948 GF 7 Inger Margrethe Ugseth 1952 GF 8 Jan Tranaas 1950 GF 9 Mona Iversen 1977 GF 10 Ola Kai Faksdal 1962 GF 11 Trude Kongsmo 1971 GF 12 Atle Lajord 1964 GF 13 Lillian Fjell 1951 GF

17 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Samkommune har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide (prosjektering av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte) - Etablererkurs Deltakeravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid Bedriftsutvikling og investering i bedrift - støttenivå Gruppe A: 30% tilskudd gis til prosjekt som oppfyller en eller flere av følgende kriterier: - prosjektet omfatter ny virksomhet med stor innovasjonshøyde - prosjektet gir store ringvirkninger i et område med sårbart næringsliv og utenfor kommunesentra - prosjektet innebærer betydelig risiko for søker - prosjektet omfatter en hjørnesteinsbedrift og har store ringvirkninger for næringslivet i hele eller betydelige deler av Midtre Namdal - flere bedrifter samarbeider om næringsutvikling Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 50% tilskudd. Gruppe B: 20% tilskudd gis til prosjekt som ikke faller inn under de andre gruppene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 30% tilskudd. Gruppe C: 10% tilskudd gis til prosjekt med lav innovasjonshøyde men som omfatter viktige sentrumsfunksjoner i distriktene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 20% tilskudd.

18 Gruppe D: Oppmuntringstilskudd på kr 5.000,- til ,- gis i prosjekt hvor søker har et vesentlig potensiale, men der ideen har et beskjedent forretningsmessig potensiale. Regionalt Tiltaksarbeid - støttenivå Gruppe A: 100% eller inntil kr ,- [i] gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for næringslivet: Gruppe B: 50% eller inntil kr ,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for bolyst og av mindre betydning for næringslivet. Gruppe C: kr ,- gis til utbygging for bedre mobildekning og høyhastighets bredbånd Fondet kan ikke benyttes til - Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet (i enkelte tilfeller kreves bekreftelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter) - Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet - videreføring av eksisterende drift i forbindelse med overdragelse av virksomhet - ordinær drift - timesatser for eget arbeid på over 1 promille av gjennomsnittlig årsinntekt - eget arbeid utover 25% av prosjektets totale ramme - innleie av vikar og eget arbeide i samme prosjekt - kompetanseheving som kan finansieres med andre offentlige midler - lett omsettelig løsøre som håndverktøy, motorkjøretøy, fartøy, datautstyr, løst inventar, mv - intern opplæring - kjøregodtgjøring med satser over kr 1,50,- - utgifter der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato - direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking og distribusjon mv) - enkeltstående vassanlegg - Prosjekt med kapitalbehov under kr ,-

19 Vilkår - I bedriftsretta prosjekt må søker dokumentere gjennomført etablererkurs eller tilsvarende. - Det kreves ikke fradeling ved oppføring av næringsbygg. Bygget må imidlertid brukes til formålet det er gitt støtte til i minst 5 år fra det er gitt ferdigattest. - Ved investering i infrastrukturanlegg på privat eiendom kreves det langsiktige leieavtaler. Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finnes på Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved service- kontoret i Namsos Kommune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker blir bedt om å gi, er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Det er ingen krav til vedlegg men vi setter stor pris på om du legger ved et budsjett eller en enkel forretningsplan/forretningsmodell (Canvas). Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

20 17. mai på Jøa 2015 Program for dagen: Leker Salg av mat, kaffe, brus og is Museet åpner salg av mat og kaffe Oppstilling og avgang for toget, med stopp ved sykeheimen Korpsene spiller Hilsen fra 10. klasse Tale av ordfører Bjørg Tingstad Gudstjeneste i Dun kirke Etter gudstjenesten går toget tilbake til Jøa - samfunnshus, der korpsene spiller på plassen utenfor hovedinngangen Lekene starter opp igjen Underholdning fra scenen - 7. klasse med flere - Tale for dagen Valg-cup i fotball. Uhøytidelig fotballkamp mellom de 3 listene som stiller til kommunevalg til høsten. Rekkefølge i toget: Hovedkomiteen Jøa skolemusikkorps Jøa barnehage Jøa skole HML Ekko Jøa blandakor Folketoget 17. mai-komiteen v/ Elinor S. Skjærvik

21 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 26. apr. kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og markering for 10. klassingene. Kristi himmelfartsdag 14. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. 2. pinsedag 25. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Søndag 14. juni kl på Museumshaugen. Friluftsgudstjeneste. Ekko spiller. Søndag 28. juni kl i lysløypa på Elvalandet. Ekko spiller. Søndag 12. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Olsok onsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste. Kirkekaffe. Ekko spiller. Søndag 23. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 15. apr. kl Onsdag 10. juni kl Sang Andakt Utlodning Bevertning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta. FASTEAKSJONEN 2015 I kriser er vann kritisk! Tirsdag 7. april ble Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført i Fosnes. Bøsseinnsamlinga innbrakte kr ,-. Tusen takk til givere, bøssebærere, sjåfører og alle andre hjelpere!

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2014/6920-14 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.05.2016 Tid: 17:00 OBSOBS

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.no 74 04 82 59 Arkivref: 2014/8125 - / Saksordfører:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet.

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet. Region Namdal Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015 Sted: Gjestegården, Høylandet. Tilstede: - Fosnes kommune v/ordfører Bjørg Tingstad - Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo - Høylandet

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/4287-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Eldreråd 7/16

Detaljer

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer..

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober 2015 Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Utredninger i Lierne - kommunereformen Utredninger i

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/00471-37 Arkivkode. 070 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.05.2016 62/16 2 Kommunestyret Kommunereformen - Eventuell sammenslåing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl 14.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. (NB! I forlengelsen

Detaljer

Forfall meldes på epost eller på telefon Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal 4.

Forfall meldes på epost eller på telefon Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal 4. Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.05.2016 Tid: 17:00 møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015

Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015 Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015 Hovedinntrykk Alle kommuner har vedtatt igangsetting av kommunereformarbeid. Alle kommuner har skissert mulige retningsvalg for utredning.

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland Ordfører OS-KRF/V Per

Detaljer

Fosnes arbeidsmiljøutvalg

Fosnes arbeidsmiljøutvalg Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 14:15 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato. 2016/ Rønnaug Aaring

Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato. 2016/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79 SH/"i 773M Fylkesmannen Postboks 2600 7734 STEINKJER i Nord-Trøndelag Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/4287-5 Rønnaug Aaring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2015 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3074 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg:

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: 10:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30

Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30 Nye Namsos Møteprotokoll Utvalg: Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 09. juni 2008 Møtetid: Kl. 19.15 22.35 Møtested: Fosnes kommune, kommunestyresalen Dun Saker: 007/08 014/08 Av 3 medlemmer møtte 2. Følgende medlemmer

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 23.05.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01246 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/16 Melding om vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:50

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:50 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 08.04.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 74/11 Valg av kontrollutvalg

Detaljer