Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass - endelig behandling PS 32/15 Søknad om støtte til prosjekt Handlebuss 2015 PS 33/15 Referatsaker Møtet starter med informasjon om prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved lensmannen i Fosnes Stein Erik Granli og leder for Kompetansesenter Rus Stein Strand. Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 16. mai 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 26. mars 2015 Møtet åpnet ved at tre elever fra Fosnes kulturskole, Kine Newermann Tranås, Robin Grande Sjøvold og Hallvard Grande Sjøvold, spilte gitar og sang. Vedtak: Sak 19/15 Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel Fosnes kommune etter 2. høring. Planvedtaket vil kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Sak 20/15 Fremlagt oversiktsdokument over helsetilstanden og de faktorer som har påvirkning på denne i Fosnes kommune, ble vedtatt. Dokumentet ligger på vår hjemmeside: Sak 21/15 Handlingsplan for folkehelse 2015 ble vedtatt. Sak 22/15 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak PS 10/15 bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa ble behandlet. Vedtaket ble opprettholdt mot 4 stemmer. Saken oversendes klageinstansen, som er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Sak 23/15 Kommunestyret vedtok i igangsette utredningsarbeid om kommunesammenslåing av kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger, Osen og Fosnes, til sammen 11 kommuner. Det ble også vedtatt at utredningsarbeidet skal gjennomføres sammen med de 10 andre kommunene. Sak 24/15 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre «Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2. Sak 25/15 Det ble gjort vedtak om at godtgjøring ordfører økes med 3 % fra Sak 26/15 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets vedtak om gjennomføring av eierskapskontroll til orientering. Sak 27/15 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. Sak 28/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fosnes kommune ble tatt til orientering. Sak 29/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall ble vedtatt. Sak 30/15 Referatsakene ble tatt til orientering.

3 Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 27. mars Det ble orientert om status i arbeidet med utviklingsplanen for Midtre Namdal samkommune. Sak 10/15 Rapport om status i Midtre Namdal samkommune barnevern ble tatt til orientering. Rapporten oversendes til samarbeidskommunene. Sak 11/15 Årsrapport 2014 for LINA ble tatt til orientering. Sak 12/15 Revidering av strategisk plan for miljø og landbruk ble vedtatt utsatt til samkommunestyretmøte Sak 13/15 Det ble vedtatt å takke nei til Miljødirektoratets tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for verneområdene i denne omgang. Saken tas opp til vurdering igjen dersom MNS miljø og landbruk får ledig kapasitet til å gjennomføre oppgaven eller det stilles økonomiske ressurser til rådighet for formålet. Sak 14/15 Med hjemmel i jordloven 9 og 12 ble søknad om omdisponering ca. 1 daa dyrkbar jord og opprettelse av tre festetomter for hytter på til sammen ca. 1,5 daa på eiendommen gnr 149 bnr 7 m.fl. i Namdalseid kommune innvilget. Sak 15/15, sak 16/15, sak 17/15, sak 18/15 og sak 19/15 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 søknad om kjøring med ATV fra Hendevegen til hytte ved Storangen, søknad om kjøring med snøscooter fra p-plass Leirdalen til Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen, søknad om kjøring med scooter til egen hytte, søknad om bruk av bil fra Fossbrenna til Setertun og søknad om kjøring med ATV til egen hytte ved Salvatnet - ble tatt til orientering. Sak 20/15 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble tatt til orientering. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne Hvileskjær i kommunereformen? Fra Kommunereformkonferansen i Osen 7. april. Fv. Osenordfører Jørn Nordmeland, stortingsrepresentantene Marit Arnstad (SP), Andre Skjelstad (V) og Per Sandberg (FrP). Bildet viser tydelig at det ikke var full enighet i panelet. Jeg skrev om kommunereformen i ordførerens hjørne i oktober 2014 også. Siden den gang kan det synes som om reformen har tapt fart og energi. Startskuddet for kommunereformen gikk i fjor. Alle landets 428 kommuner skulle sette i gang nabopraten og finne noen å slå seg sammen med. Større og robuste kommuner ble lansert som regjeringas svar for å sikre bedre tjenester, mer lokaldemokrati og bedre kompetanse. For å nevne noe. Regjeringas ekspertutvalg anbefalte i sin første delrapport at kommunene burde ha innbyggere for å oppnå den robustheten som må til for å kunne løse alle oppgavene. Denne tallfestingen av antall innbyggere har kommunal- og moderniseringsminister Sanner gått bort fra. Nå snakkes det også om unntak fra "regelen" for små øykommuner og andre kommuner med utfordrende geografi. Nylig kom regjeringas forslag til Stortingsmelding 14 som omhandler hvilke nye oppgaver som skal tilføres kommunene. Og dermed gikk lufta ut av kommunereform-ballongen. I uka etter påske har jeg vært på ikke mindre enn tre møter/konferanser som har hatt kommunereformen som tema. Først var vi i Osen der ordføreren hadde invitert til konferanse med tittelen "Hva er det vi ikke forstår?" Nå var ikke regjeringa representert på denne konferansen, men de som var tilstede og som hadde ordet, hadde i hvert fall forstått at dersom kommunereformen gjennomføres i en slik skala regjeringa først skisserte, så ville det ført til en massiv sentralisering og en stor endring av det Norge vi i dag kjenner. Især for distriktskommunene med utfordrende geografi, store avstander og lavt folketall, og forskerne som var tilstede viste til undersøkelser som forteller at organisasjoner ikke nødvendigvis blir bedre om de blir større. Dagen etter var det konferanse på Steinkjer, der bla. en statssekretær fra departementet skulle fortelle om de nye oppgavene som er tiltenkt kommunene. Heller ikke der gikk det opp noe forklarelsens lys for forsamlingen. Vi fikk bekreftet at samkommunen ønskes fjernet fordi den er udemokratisk og ses på som et fjerde forvaltningsnivå. Men vi som er fornøyd med samkommunen, skjønner ikke at det da samtidig kan snakkes om bydelsutvalg eller bygdeutvalg med myndighet i framtidige storkommuner. Blir ikke det også et nytt forvaltningsnivå?

5 Fredag i samme uke var det så møte i Region Namdal. Region Namdal er et politisk forum der alle ordførerne i Namdalen, samt Bindal og Osen, møtes og drøfter saker som er av felles interesse. På dette møtet ble det konkret avgjort at det inntil videre ikke er aktuelt å utrede Midtre- og indre Namdal som en kommune. Flere av kommunestyrene har stemt ned dette forslaget. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at det var både resignasjon og frustrasjon i forhold til å skulle bruke så mye tid på kommunereformen når en ikke klarer å se fordelene for vårt distrikt ved å gjennomføre den. Fosnes kommune vil nå gå videre med å utrede hvordan framtidsbildet ser ut om vi fortsetter som egen kommune. Vi har også sagt at vil utrede Midtre Namdal som en kommune. Men det har ingen hensikt i å bruke ressurser på en slik utredning så lenge nabokommunene våre ikke har bestemt seg for hvilke utredninger de skal gjøre. Planen er at kommunestyret i juni-møte skal skissere en tidsplan for det videre arbeidet. Regjeringas målsetting er at alle kommuner skal ha fattet vedtak om kommunestruktur i løpet av våren 2016 og at Stortinget skal vedta ny struktur våren Bjørg Tingstad Førstkommende kommunestyremøtet starter med informasjon om prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved lensmannen i Fosnes Stein Erik Granli og leder for Kompetansesenter Rus Stein Strand. Møtet holdes i kommunestyresalen på Dun den og starter kl. 19:15

6 Vår = ryddesjau Stæren er kommet, snøklokkene og leirkailln blomstrer, og menneskene kommer i vårstemning (i alle de dagene det ikke hagler eller skletter..). Og dermed kommer også ordførerens ryddesjau-oppfordring! Søppel langs veger, i fjæra og i skog og mark: Ha en bærepose i lomma og plukk det du kommer over av såkalt «eierløst søppel» (eierne er som oftest fordufta ) når du er ute og går. Rundballplast og «sjøldaua» rundballer: Alle kan bidra med å samle de hvite «plastflaggene» som henger/ligger rundt omkring. En spesiell oppfordring til bøndene om å rydde bort både flagrende plast og ødelagte rundballer! Åpningstider på søppelplassene/gjenvinningsstasjonene i vår: Fosnesmoan: Åpent kl hver tredje torsdag i måneden i perioden april - oktober. Salsnes: Neste åpningsdag er onsdag 6. mai kl NB! Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsavgiften. Du betaler derfor ikke noe ved levering. Jeg minner også om at private søppeldynger eller private søppelbål ikke er tillatt, jfr. forurensingsloven. Tommelfingerregelen for bål er at dersom du kan grille pølser på bålet, så er det lovlig Kanskje kan vi få verdens reneste kommune i vår?!? Ordføreren Bredbåndsutbygging i Fosnes kommune I forbindelse med arbeidet med bredbåndutbygging ønsker prosjektleder å få bedre dokumentasjon på behov for bredbånd i Fosnes kommune og vi ber derfor om at a) Krav om bedre bredbånd fra så mange bedrifter som mulig i Fosnes kommune, mail sendes b) Målinger på dagens bredbånd, alle innbyggere som ønsker det oppfordres til å kan gå inn på og sende resultatet til HUSK Å ANGI HVOR MÅLINGEN ER GJORT. Frist 3. mai 2015.

7 Kommunereformen Fosnes kommunestyre oppnevnte i kommunestyremøte et utvalg for oppfølging av kommunereformen. Utvalget består av medlemmene i formannskapet og en tillitsvalgt, samt rådmannen som er sekretær for utvalget. Utvalget har følgende mandat: 1. Avklare hva som må utredes, det vil si behov for beslutningsgrunnlag 2. Avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som kan utredes i samarbeid med nabokommunene 3. Foreslå framdriftsplan og milepæler i prosessen 4. Foreslå hvordan innbyggerne skal informeres og involveres 5. Utvalget skal ha spesielt ansvar for å følge med på hva som skjer i kommunereformprosessen på nasjonalt og regionalt hold, og gi råd til kommunestyret basert på dette Utvalgets møteplan følger formannskapsmøtene som følgende i 2014 og 2015: Onsdag 15.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 29.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 12.november 2014 kl.10:15 Onsdag 3.desember 2014 kl.10:15 Onsdag 14. januar 2015 kl. 10:15 Onsdag 4. februar 2015 kl. 10:15 Onsdag 11. mars 2015 kl. 10:15 Onsdag 8. april 2015 kl. 10:15 Onsdag 13. mai 2015 kl. 10:15 Onsdag 10. juni 2015 kl. 10:15 Onsdag 12. august 2015 kl. 10:15 Onsdag 2. september 2015 kl. 10:15 Møtereferat Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 11:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Ingri M. Langaas Mausner, Frank Finstad Guldvik, Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen som grunnlag for beslutninger i kommunereformen ble utdelt og gjennomgått. Det ble besluttet å legge fram for kommunestyret forslag om å igangsette utredningsarbeid om kommunesammenslåing av disse 11 kommunene. Utredningsarbeidet gjennomføres sammen med de øvrige deltakerkommunene. 2) Veileder for utredning og prosess «Veien mot en ny kommune» og ble delt ut.

8 3) Vi har mottatt utkast til utredningsmal/disposisjon for utredninger. Denne er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vil være et godt hjelpemiddel når vi skal utrede opprettholdelse av egen kommune. 4) Notat om folkeavstemning, utarbeidet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble delt ut. 5) I forbindelse med arbeidet med kommunereformen har Fosnes kommune i samarbeid med 20 andre kommuner i Nord-Trøndelag bestemt seg for å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Innbyggerundersøkelsen vil foregå i ukene 12 og 13 ( mars 2015). Undersøkelsen foregår ved at et utvalg innbyggere blir ringt opp og intervjuet, intervjuet vil ta ca. 5 8 minutter. Det er Opinion/Norstat AS som ringer opp. Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort 9. april ) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (gult): Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 10:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Trygve Jonny Sandvik (varamedlem for Ingri M. Langaas Mausner), Ruth Vendil Vatne (varamedlem for Frank Finstad Guldvik), Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Fosnes kommunestyre har vedtatt at det skal utredes tre alternativer: a) opprettholde egen kommune b) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos og Fosnes (Midtre Namdal kommune) c) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos, Høylandet, Grong, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Fosnes (Namdal kommune) Flere av kommunene som deltok i kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen har vedtatt å ikke igangsette utredningsarbeidet om kommunesammenslåing av de 11 kommunene. Dette alternativet er derfor ikke heller lengre aktuelt for Fosnes kommune. Rådmannen ble bedt om å starte utredningsarbeidet for alternativ a) opprettholde egen kommune Ordføreren tar opp med de andre ordførerne i Midtre Namdal hvordan utredningsarbeidet for alternativ b) skal gjennomføres. 2) Fylkesmannens statusrapportering per 1. februar 2015 ble delt ut. 3) Ordføreren refererte fra konferansen i Osen 7. april 2015: Hva er det vi ikke forstår?

9 4) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (grønt): Interessenter Ordfører Formannskap Innbyggere Brukere Tillitsvalgte Ansatte Rådmann Eksterne samarbeidspartnere Oppgave Informerer i «Ordførerens hjørne» Orientering i kommunestyret ved tidligere ordfører i Inderøy kommune Invitasjon til kommunereform-prat med ordføreren på bibliotekene Deltakelse på elevrådsmøte i februar Ta opp organisering av utredningsarbeid Midtre Namdal Referatsak i hvert kommunestyremøte Politisk behandling av statusplan i januar Politisk behandling av rådgivende folkeavstemning i mai Politisk behandling av utredning i juni Politiskbehandling av veivalg i september Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Politisk behandling av felles utredning (11 kommuner) Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Folkemøte i mai Innbyggerundersøkelser uke 12 og uke 13 Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Ordfører deltar på møter med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra utvalgsmøtene sendes alle tillitsvalgte Fast sak i ordinære AMU og tillitsvalgtmøter Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Utarbeider referat og administrerer oppfølging av vedtak Oppretter mappe for arkivering av innspill innbyggerne Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Starte opp utredningsarbeid; opprettholde egen kommune Samarbeidspartnere varsles om vedtak i utvalget

10 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

11 Aktivitetskalender April Onsdag 22. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Syng med JØBL kl. 19:30 Åsly Torsdag 23. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Mandag 27. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Mai Søndag 3. Vårtoner, kveldskonsert kl. 18:30 - Dun Kirke Mandag 4. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 6. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Dugnad registreringsarbeid kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum Onsdag 13. Formannskapsmøte kl. 10:15 - kommunestyresalen Mandag 18. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 20. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Tirsdag 26. Vårkonsert kulturskolen kl. 19:30 Jøa samfunnshus Torsdag 28. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Lørdag 30. Friluftstur til Fosnesvatnet m/overnatting kl. 10:00 Juni Mandag 1. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 3. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Mandag 8. Mot-turne konsert kl. 12:30 Jøa samfunnshus Onsdag 10. Formannskapsmøte kl. 10:15 - kommunestyresalen Søndag 14. Hornmusikk i gapahuken kl. 14:00 Mandag 15. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 17. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Fredag 19. Olav Duun-stemnet, åpning kl. 14:30 Øver-Dûn Lørdag 20. Olav Duun-stemnet, konsert kl. 17:30 Dun kirke Søndag 21. Olav Duun-stemnet, fottur kl. 10:30 - Rakkavika Torsdag 25. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen

12 ENDRINGER I FERJERUTA SEIERSTAD-ØLHAMMEREN FRA 1. MAI Endringer: Første tur fra Seierstad ukedager blir kl fra Ølhammeren kl Siste tur fra Seierstad ukedager blir kl fra Ølhammeren kl Ellers ingen endringer. Fellesturer i Friluftslivets år 2015 Ordføreren inviterer alle som har lyst og anledning til følgende fellesturer: Søndag 10. mai = verdens aktivitetsdag: Tur til Råfjellet. Turen krever sånn alminnelig bra kondis, men vi skal tilpasse tempoet til deltakerne. Joar Guldvik skal være kjentmann og guide. Ta med niste og drikke. Ta på gode tursko/støvler og klær etter været. Oppmøte ved Strandstua, Salsnes kl. 10:30. NB! Samme dag, 10. mai, arranger Pensjonistforeninga utflukt til Rakkavika, Jøa. Der blir det hyggelig sosialt lag og kaffesalg. Alle velkommen! Søndag 14. juni: Tur med hornmusikk. Vi møtes i Gapahuken på Jøa kl. 14. Der vil HML Ekko konkurrere med småfuglene i musikkproduksjon, mens vi andre kan klappe eller trampe takten. Ta gjerne med matpakke/grillmat og drikke. Svartkjelen skal være klar! Turen krever minimalt med kondis alt etter hvor du starter fra. Korteste gåstrekning er fra parkeringsplassen ved Geitaberga (nederst i Svarvan mellom Dun og Fosnesvågen). Det går fint å komme dit med barnevogn/el-rullestol oa. Be gjerne med deg noen som aldri har besøkt det flotte gapahukområdet før! Vi sees! Ordføreren

13 Valglovens 6.6 bestemmer at listeforslag innkommet til valgmyndighetene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Ved fristens utløp var det kommet inn 3 listeforslag til kommunestyrevalget i Fosnes Listene følger på de neste 3 sidene og skal behandles av Fosnes valgstyre i møte 13. mai 2015 Annen valginformasjon: Manntallet Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finner du i valgforskriften 1. Valgstyret legger manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Tidligstemming Tidligstemmingen starter 1. juli. Det kan stemmes på Servicekontoret på Dun. Det vil da ikke foreligge ferdigtrykte valglister og det er derfor bare mulig å avgi partistemme. Forhåndsstemming I perioden fra 10. august til 11. september kan en forhåndsstemme på servicekontoret på Dun. Syke og uføre kan få stemme hjemme Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Det vil også avholdes forhåndsstemming på sykeheimen. Siste frist for å avgi forhåndsstemme Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn 11. september som er siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen. Vi kommer tilbake med mer valgstoff i neste nummer av informasjonsskrivet.

14 Det Norske Arbeiderparti Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår Parti 1 Silje Leirbekk 1985 A 2 Nikolay Coogan Vatne 1974 A 3 Ruth Vendil Vatne 1978 A 4 Baard S. Kristiansen 1968 A 5 Toril Løvmo 1953 A 6 Tor Nordbakk 1956 A 7 Liv Nilsen 1968 A 8 Frank Finstad Guldvik 1979 A 9 Aase Aglen 1951 A 10 Jan Arne Løvås 1979 A 11 Joar Kolbjørn Reppen 1950 A 12 Sturla Skjærvik 1946 A 13 Roy Nilsen 1953 A 14 Egill Vatne 1948 A

15 Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig folkeparti Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår Parti 1 Trygve Jonny Sandvik 1964 SP 2 Rune Wik 1962 SP 3 Sissel Gjeset 1975 SP 4 Tone Laugen 1983 KRF 5 Svenn Ove Fosseng 1981 SP 6 Hilde Sloot Bjøru 1985 SP 7 Stian Skjærvik 1979 SP 8 Gunn Ågot Leite 1968 SP 9 Magnus Elden 1987 SP 10 Trine Skjærvik 1964 SP 11 Jon Olav Skreddernes 1959 KRF 12 Eva Solem 1970 SP 13 Åge Ivar Dille 1972 SP 14 Mildrid Skjærvik 1954 SP 15 Arvid Leithe 1942 SP 16 Marit Hoff 1963 SP 17 Erlend Bergmann 1988 SP 18 Sigbjørn Gjeset 1946 SP

16 Grønt Forum Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår) Parti 1 Sissel Thorsen 1961 GF 2 Frode Bjøru 1960 GF 3 Jeanett Strøm Olsen 1987 GF 4 Aage Ugseth 1950 GF 5 Margreet Sloot 1960 GF 6 Stig Bjøru 1948 GF 7 Inger Margrethe Ugseth 1952 GF 8 Jan Tranaas 1950 GF 9 Mona Iversen 1977 GF 10 Ola Kai Faksdal 1962 GF 11 Trude Kongsmo 1971 GF 12 Atle Lajord 1964 GF 13 Lillian Fjell 1951 GF

17 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Samkommune har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide (prosjektering av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte) - Etablererkurs Deltakeravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid Bedriftsutvikling og investering i bedrift - støttenivå Gruppe A: 30% tilskudd gis til prosjekt som oppfyller en eller flere av følgende kriterier: - prosjektet omfatter ny virksomhet med stor innovasjonshøyde - prosjektet gir store ringvirkninger i et område med sårbart næringsliv og utenfor kommunesentra - prosjektet innebærer betydelig risiko for søker - prosjektet omfatter en hjørnesteinsbedrift og har store ringvirkninger for næringslivet i hele eller betydelige deler av Midtre Namdal - flere bedrifter samarbeider om næringsutvikling Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 50% tilskudd. Gruppe B: 20% tilskudd gis til prosjekt som ikke faller inn under de andre gruppene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 30% tilskudd. Gruppe C: 10% tilskudd gis til prosjekt med lav innovasjonshøyde men som omfatter viktige sentrumsfunksjoner i distriktene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 20% tilskudd.

18 Gruppe D: Oppmuntringstilskudd på kr 5.000,- til ,- gis i prosjekt hvor søker har et vesentlig potensiale, men der ideen har et beskjedent forretningsmessig potensiale. Regionalt Tiltaksarbeid - støttenivå Gruppe A: 100% eller inntil kr ,- [i] gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for næringslivet: Gruppe B: 50% eller inntil kr ,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for bolyst og av mindre betydning for næringslivet. Gruppe C: kr ,- gis til utbygging for bedre mobildekning og høyhastighets bredbånd Fondet kan ikke benyttes til - Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet (i enkelte tilfeller kreves bekreftelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter) - Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet - videreføring av eksisterende drift i forbindelse med overdragelse av virksomhet - ordinær drift - timesatser for eget arbeid på over 1 promille av gjennomsnittlig årsinntekt - eget arbeid utover 25% av prosjektets totale ramme - innleie av vikar og eget arbeide i samme prosjekt - kompetanseheving som kan finansieres med andre offentlige midler - lett omsettelig løsøre som håndverktøy, motorkjøretøy, fartøy, datautstyr, løst inventar, mv - intern opplæring - kjøregodtgjøring med satser over kr 1,50,- - utgifter der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato - direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking og distribusjon mv) - enkeltstående vassanlegg - Prosjekt med kapitalbehov under kr ,-

19 Vilkår - I bedriftsretta prosjekt må søker dokumentere gjennomført etablererkurs eller tilsvarende. - Det kreves ikke fradeling ved oppføring av næringsbygg. Bygget må imidlertid brukes til formålet det er gitt støtte til i minst 5 år fra det er gitt ferdigattest. - Ved investering i infrastrukturanlegg på privat eiendom kreves det langsiktige leieavtaler. Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finnes på Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved service- kontoret i Namsos Kommune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker blir bedt om å gi, er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Det er ingen krav til vedlegg men vi setter stor pris på om du legger ved et budsjett eller en enkel forretningsplan/forretningsmodell (Canvas). Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

20 17. mai på Jøa 2015 Program for dagen: Leker Salg av mat, kaffe, brus og is Museet åpner salg av mat og kaffe Oppstilling og avgang for toget, med stopp ved sykeheimen Korpsene spiller Hilsen fra 10. klasse Tale av ordfører Bjørg Tingstad Gudstjeneste i Dun kirke Etter gudstjenesten går toget tilbake til Jøa - samfunnshus, der korpsene spiller på plassen utenfor hovedinngangen Lekene starter opp igjen Underholdning fra scenen - 7. klasse med flere - Tale for dagen Valg-cup i fotball. Uhøytidelig fotballkamp mellom de 3 listene som stiller til kommunevalg til høsten. Rekkefølge i toget: Hovedkomiteen Jøa skolemusikkorps Jøa barnehage Jøa skole HML Ekko Jøa blandakor Folketoget 17. mai-komiteen v/ Elinor S. Skjærvik

21 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 26. apr. kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og markering for 10. klassingene. Kristi himmelfartsdag 14. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. 2. pinsedag 25. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Søndag 14. juni kl på Museumshaugen. Friluftsgudstjeneste. Ekko spiller. Søndag 28. juni kl i lysløypa på Elvalandet. Ekko spiller. Søndag 12. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Olsok onsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste. Kirkekaffe. Ekko spiller. Søndag 23. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 15. apr. kl Onsdag 10. juni kl Sang Andakt Utlodning Bevertning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta. FASTEAKSJONEN 2015 I kriser er vann kritisk! Tirsdag 7. april ble Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført i Fosnes. Bøsseinnsamlinga innbrakte kr ,-. Tusen takk til givere, bøssebærere, sjåfører og alle andre hjelpere!

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet.

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet. Region Namdal Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015 Sted: Gjestegården, Høylandet. Tilstede: - Fosnes kommune v/ordfører Bjørg Tingstad - Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo - Høylandet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland Ordfører OS-KRF/V Per

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Torsdag 24. januar 2013 Møtetid: Kl. 10.00 12.10 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 001 005/13 Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 74/11 Valg av kontrollutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2023 FOSNES KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL Høringsutkast vedtatt sendt på høring av Fosnes formannskap 08.02.12 Høringsfrist 25.03. INNHOLD 1.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 14.15 til 15.30 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Magnus Elden Saker: 001-006/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 14. mai 2008 Møtetid: kl 10.30 Møtested: Kommunestyresalen Saker 009/08-013/08

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 14. mai 2008 Møtetid: kl 10.30 Møtested: Kommunestyresalen Saker 009/08-013/08 LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. mai 2008 Møtetid: kl 10.30 Møtested: Kommunestyresalen Saker 009/08-013/08 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Mari-Anne Hoff, leder

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Gunnhild Berg

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Gunnhild Berg FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. november 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Hege Haug MEDL AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Are Reppen Medlem FOAP

Fosnes kommune. Forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Are Reppen Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 22.03.2007 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka /

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 29.04.14 1030 1530 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen,

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit E.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Formål: Gi ansatte informasjon om hva som ligger i kommunereformprosessen, og hvordan det arbeides med dette lokalt. Regjeringens føringer i kommunereformprosessen og forventninger

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 21.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/10

Detaljer

Leka kommune Kontrollutvalget

Leka kommune Kontrollutvalget Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 15.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Valgstyrets medlemmer

Valgstyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Møtet vil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Valgstyret MØTEINNKALLING 06.05.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20 00.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 08:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 08:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer