Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass - endelig behandling PS 32/15 Søknad om støtte til prosjekt Handlebuss 2015 PS 33/15 Referatsaker Møtet starter med informasjon om prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved lensmannen i Fosnes Stein Erik Granli og leder for Kompetansesenter Rus Stein Strand. Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 16. mai 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 26. mars 2015 Møtet åpnet ved at tre elever fra Fosnes kulturskole, Kine Newermann Tranås, Robin Grande Sjøvold og Hallvard Grande Sjøvold, spilte gitar og sang. Vedtak: Sak 19/15 Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel Fosnes kommune etter 2. høring. Planvedtaket vil kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med lovens Sak 20/15 Fremlagt oversiktsdokument over helsetilstanden og de faktorer som har påvirkning på denne i Fosnes kommune, ble vedtatt. Dokumentet ligger på vår hjemmeside: Sak 21/15 Handlingsplan for folkehelse 2015 ble vedtatt. Sak 22/15 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak PS 10/15 bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa ble behandlet. Vedtaket ble opprettholdt mot 4 stemmer. Saken oversendes klageinstansen, som er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Sak 23/15 Kommunestyret vedtok i igangsette utredningsarbeid om kommunesammenslåing av kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger, Osen og Fosnes, til sammen 11 kommuner. Det ble også vedtatt at utredningsarbeidet skal gjennomføres sammen med de 10 andre kommunene. Sak 24/15 Kommunestyret vedtok at Fosnes kommune slutter seg til at Region Namdal søker om å videreføre «Utviklingsprogrammet for byregioner» i fase 2. Sak 25/15 Det ble gjort vedtak om at godtgjøring ordfører økes med 3 % fra Sak 26/15 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets vedtak om gjennomføring av eierskapskontroll til orientering. Sak 27/15 Kommunestyret tok Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. Sak 28/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fosnes kommune ble tatt til orientering. Sak 29/15 Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall ble vedtatt. Sak 30/15 Referatsakene ble tatt til orientering.

3 Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 27. mars Det ble orientert om status i arbeidet med utviklingsplanen for Midtre Namdal samkommune. Sak 10/15 Rapport om status i Midtre Namdal samkommune barnevern ble tatt til orientering. Rapporten oversendes til samarbeidskommunene. Sak 11/15 Årsrapport 2014 for LINA ble tatt til orientering. Sak 12/15 Revidering av strategisk plan for miljø og landbruk ble vedtatt utsatt til samkommunestyretmøte Sak 13/15 Det ble vedtatt å takke nei til Miljødirektoratets tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for verneområdene i denne omgang. Saken tas opp til vurdering igjen dersom MNS miljø og landbruk får ledig kapasitet til å gjennomføre oppgaven eller det stilles økonomiske ressurser til rådighet for formålet. Sak 14/15 Med hjemmel i jordloven 9 og 12 ble søknad om omdisponering ca. 1 daa dyrkbar jord og opprettelse av tre festetomter for hytter på til sammen ca. 1,5 daa på eiendommen gnr 149 bnr 7 m.fl. i Namdalseid kommune innvilget. Sak 15/15, sak 16/15, sak 17/15, sak 18/15 og sak 19/15 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 søknad om kjøring med ATV fra Hendevegen til hytte ved Storangen, søknad om kjøring med snøscooter fra p-plass Leirdalen til Overhalla fjellstyres hytte ved Reinsjøen, søknad om kjøring med scooter til egen hytte, søknad om bruk av bil fra Fossbrenna til Setertun og søknad om kjøring med ATV til egen hytte ved Salvatnet - ble tatt til orientering. Sak 20/15 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble tatt til orientering. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne Hvileskjær i kommunereformen? Fra Kommunereformkonferansen i Osen 7. april. Fv. Osenordfører Jørn Nordmeland, stortingsrepresentantene Marit Arnstad (SP), Andre Skjelstad (V) og Per Sandberg (FrP). Bildet viser tydelig at det ikke var full enighet i panelet. Jeg skrev om kommunereformen i ordførerens hjørne i oktober 2014 også. Siden den gang kan det synes som om reformen har tapt fart og energi. Startskuddet for kommunereformen gikk i fjor. Alle landets 428 kommuner skulle sette i gang nabopraten og finne noen å slå seg sammen med. Større og robuste kommuner ble lansert som regjeringas svar for å sikre bedre tjenester, mer lokaldemokrati og bedre kompetanse. For å nevne noe. Regjeringas ekspertutvalg anbefalte i sin første delrapport at kommunene burde ha innbyggere for å oppnå den robustheten som må til for å kunne løse alle oppgavene. Denne tallfestingen av antall innbyggere har kommunal- og moderniseringsminister Sanner gått bort fra. Nå snakkes det også om unntak fra "regelen" for små øykommuner og andre kommuner med utfordrende geografi. Nylig kom regjeringas forslag til Stortingsmelding 14 som omhandler hvilke nye oppgaver som skal tilføres kommunene. Og dermed gikk lufta ut av kommunereform-ballongen. I uka etter påske har jeg vært på ikke mindre enn tre møter/konferanser som har hatt kommunereformen som tema. Først var vi i Osen der ordføreren hadde invitert til konferanse med tittelen "Hva er det vi ikke forstår?" Nå var ikke regjeringa representert på denne konferansen, men de som var tilstede og som hadde ordet, hadde i hvert fall forstått at dersom kommunereformen gjennomføres i en slik skala regjeringa først skisserte, så ville det ført til en massiv sentralisering og en stor endring av det Norge vi i dag kjenner. Især for distriktskommunene med utfordrende geografi, store avstander og lavt folketall, og forskerne som var tilstede viste til undersøkelser som forteller at organisasjoner ikke nødvendigvis blir bedre om de blir større. Dagen etter var det konferanse på Steinkjer, der bla. en statssekretær fra departementet skulle fortelle om de nye oppgavene som er tiltenkt kommunene. Heller ikke der gikk det opp noe forklarelsens lys for forsamlingen. Vi fikk bekreftet at samkommunen ønskes fjernet fordi den er udemokratisk og ses på som et fjerde forvaltningsnivå. Men vi som er fornøyd med samkommunen, skjønner ikke at det da samtidig kan snakkes om bydelsutvalg eller bygdeutvalg med myndighet i framtidige storkommuner. Blir ikke det også et nytt forvaltningsnivå?

5 Fredag i samme uke var det så møte i Region Namdal. Region Namdal er et politisk forum der alle ordførerne i Namdalen, samt Bindal og Osen, møtes og drøfter saker som er av felles interesse. På dette møtet ble det konkret avgjort at det inntil videre ikke er aktuelt å utrede Midtre- og indre Namdal som en kommune. Flere av kommunestyrene har stemt ned dette forslaget. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at det var både resignasjon og frustrasjon i forhold til å skulle bruke så mye tid på kommunereformen når en ikke klarer å se fordelene for vårt distrikt ved å gjennomføre den. Fosnes kommune vil nå gå videre med å utrede hvordan framtidsbildet ser ut om vi fortsetter som egen kommune. Vi har også sagt at vil utrede Midtre Namdal som en kommune. Men det har ingen hensikt i å bruke ressurser på en slik utredning så lenge nabokommunene våre ikke har bestemt seg for hvilke utredninger de skal gjøre. Planen er at kommunestyret i juni-møte skal skissere en tidsplan for det videre arbeidet. Regjeringas målsetting er at alle kommuner skal ha fattet vedtak om kommunestruktur i løpet av våren 2016 og at Stortinget skal vedta ny struktur våren Bjørg Tingstad Førstkommende kommunestyremøtet starter med informasjon om prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved lensmannen i Fosnes Stein Erik Granli og leder for Kompetansesenter Rus Stein Strand. Møtet holdes i kommunestyresalen på Dun den og starter kl. 19:15

6 Vår = ryddesjau Stæren er kommet, snøklokkene og leirkailln blomstrer, og menneskene kommer i vårstemning (i alle de dagene det ikke hagler eller skletter..). Og dermed kommer også ordførerens ryddesjau-oppfordring! Søppel langs veger, i fjæra og i skog og mark: Ha en bærepose i lomma og plukk det du kommer over av såkalt «eierløst søppel» (eierne er som oftest fordufta ) når du er ute og går. Rundballplast og «sjøldaua» rundballer: Alle kan bidra med å samle de hvite «plastflaggene» som henger/ligger rundt omkring. En spesiell oppfordring til bøndene om å rydde bort både flagrende plast og ødelagte rundballer! Åpningstider på søppelplassene/gjenvinningsstasjonene i vår: Fosnesmoan: Åpent kl hver tredje torsdag i måneden i perioden april - oktober. Salsnes: Neste åpningsdag er onsdag 6. mai kl NB! Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsavgiften. Du betaler derfor ikke noe ved levering. Jeg minner også om at private søppeldynger eller private søppelbål ikke er tillatt, jfr. forurensingsloven. Tommelfingerregelen for bål er at dersom du kan grille pølser på bålet, så er det lovlig Kanskje kan vi få verdens reneste kommune i vår?!? Ordføreren Bredbåndsutbygging i Fosnes kommune I forbindelse med arbeidet med bredbåndutbygging ønsker prosjektleder å få bedre dokumentasjon på behov for bredbånd i Fosnes kommune og vi ber derfor om at a) Krav om bedre bredbånd fra så mange bedrifter som mulig i Fosnes kommune, mail sendes b) Målinger på dagens bredbånd, alle innbyggere som ønsker det oppfordres til å kan gå inn på og sende resultatet til HUSK Å ANGI HVOR MÅLINGEN ER GJORT. Frist 3. mai 2015.

7 Kommunereformen Fosnes kommunestyre oppnevnte i kommunestyremøte et utvalg for oppfølging av kommunereformen. Utvalget består av medlemmene i formannskapet og en tillitsvalgt, samt rådmannen som er sekretær for utvalget. Utvalget har følgende mandat: 1. Avklare hva som må utredes, det vil si behov for beslutningsgrunnlag 2. Avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som kan utredes i samarbeid med nabokommunene 3. Foreslå framdriftsplan og milepæler i prosessen 4. Foreslå hvordan innbyggerne skal informeres og involveres 5. Utvalget skal ha spesielt ansvar for å følge med på hva som skjer i kommunereformprosessen på nasjonalt og regionalt hold, og gi råd til kommunestyret basert på dette Utvalgets møteplan følger formannskapsmøtene som følgende i 2014 og 2015: Onsdag 15.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 29.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 12.november 2014 kl.10:15 Onsdag 3.desember 2014 kl.10:15 Onsdag 14. januar 2015 kl. 10:15 Onsdag 4. februar 2015 kl. 10:15 Onsdag 11. mars 2015 kl. 10:15 Onsdag 8. april 2015 kl. 10:15 Onsdag 13. mai 2015 kl. 10:15 Onsdag 10. juni 2015 kl. 10:15 Onsdag 12. august 2015 kl. 10:15 Onsdag 2. september 2015 kl. 10:15 Møtereferat Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 11:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Ingri M. Langaas Mausner, Frank Finstad Guldvik, Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen som grunnlag for beslutninger i kommunereformen ble utdelt og gjennomgått. Det ble besluttet å legge fram for kommunestyret forslag om å igangsette utredningsarbeid om kommunesammenslåing av disse 11 kommunene. Utredningsarbeidet gjennomføres sammen med de øvrige deltakerkommunene. 2) Veileder for utredning og prosess «Veien mot en ny kommune» og ble delt ut.

8 3) Vi har mottatt utkast til utredningsmal/disposisjon for utredninger. Denne er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vil være et godt hjelpemiddel når vi skal utrede opprettholdelse av egen kommune. 4) Notat om folkeavstemning, utarbeidet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble delt ut. 5) I forbindelse med arbeidet med kommunereformen har Fosnes kommune i samarbeid med 20 andre kommuner i Nord-Trøndelag bestemt seg for å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Innbyggerundersøkelsen vil foregå i ukene 12 og 13 ( mars 2015). Undersøkelsen foregår ved at et utvalg innbyggere blir ringt opp og intervjuet, intervjuet vil ta ca. 5 8 minutter. Det er Opinion/Norstat AS som ringer opp. Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort 9. april ) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (gult): Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 10:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Trygve Jonny Sandvik (varamedlem for Ingri M. Langaas Mausner), Ruth Vendil Vatne (varamedlem for Frank Finstad Guldvik), Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Fosnes kommunestyre har vedtatt at det skal utredes tre alternativer: a) opprettholde egen kommune b) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos og Fosnes (Midtre Namdal kommune) c) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos, Høylandet, Grong, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Fosnes (Namdal kommune) Flere av kommunene som deltok i kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen har vedtatt å ikke igangsette utredningsarbeidet om kommunesammenslåing av de 11 kommunene. Dette alternativet er derfor ikke heller lengre aktuelt for Fosnes kommune. Rådmannen ble bedt om å starte utredningsarbeidet for alternativ a) opprettholde egen kommune Ordføreren tar opp med de andre ordførerne i Midtre Namdal hvordan utredningsarbeidet for alternativ b) skal gjennomføres. 2) Fylkesmannens statusrapportering per 1. februar 2015 ble delt ut. 3) Ordføreren refererte fra konferansen i Osen 7. april 2015: Hva er det vi ikke forstår?

9 4) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (grønt): Interessenter Ordfører Formannskap Innbyggere Brukere Tillitsvalgte Ansatte Rådmann Eksterne samarbeidspartnere Oppgave Informerer i «Ordførerens hjørne» Orientering i kommunestyret ved tidligere ordfører i Inderøy kommune Invitasjon til kommunereform-prat med ordføreren på bibliotekene Deltakelse på elevrådsmøte i februar Ta opp organisering av utredningsarbeid Midtre Namdal Referatsak i hvert kommunestyremøte Politisk behandling av statusplan i januar Politisk behandling av rådgivende folkeavstemning i mai Politisk behandling av utredning i juni Politiskbehandling av veivalg i september Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Politisk behandling av felles utredning (11 kommuner) Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Folkemøte i mai Innbyggerundersøkelser uke 12 og uke 13 Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Ordfører deltar på møter med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra utvalgsmøtene sendes alle tillitsvalgte Fast sak i ordinære AMU og tillitsvalgtmøter Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Utarbeider referat og administrerer oppfølging av vedtak Oppretter mappe for arkivering av innspill innbyggerne Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Starte opp utredningsarbeid; opprettholde egen kommune Samarbeidspartnere varsles om vedtak i utvalget

10 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

11 Aktivitetskalender April Onsdag 22. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Syng med JØBL kl. 19:30 Åsly Torsdag 23. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Mandag 27. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Mai Søndag 3. Vårtoner, kveldskonsert kl. 18:30 - Dun Kirke Mandag 4. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 6. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Dugnad registreringsarbeid kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum Onsdag 13. Formannskapsmøte kl. 10:15 - kommunestyresalen Mandag 18. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 20. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Tirsdag 26. Vårkonsert kulturskolen kl. 19:30 Jøa samfunnshus Torsdag 28. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Lørdag 30. Friluftstur til Fosnesvatnet m/overnatting kl. 10:00 Juni Mandag 1. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 3. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Mandag 8. Mot-turne konsert kl. 12:30 Jøa samfunnshus Onsdag 10. Formannskapsmøte kl. 10:15 - kommunestyresalen Søndag 14. Hornmusikk i gapahuken kl. 14:00 Mandag 15. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 17. Kul-Tur tur kl. 10:00 - oppmøte ved helsesenteret Fredag 19. Olav Duun-stemnet, åpning kl. 14:30 Øver-Dûn Lørdag 20. Olav Duun-stemnet, konsert kl. 17:30 Dun kirke Søndag 21. Olav Duun-stemnet, fottur kl. 10:30 - Rakkavika Torsdag 25. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen

12 ENDRINGER I FERJERUTA SEIERSTAD-ØLHAMMEREN FRA 1. MAI Endringer: Første tur fra Seierstad ukedager blir kl fra Ølhammeren kl Siste tur fra Seierstad ukedager blir kl fra Ølhammeren kl Ellers ingen endringer. Fellesturer i Friluftslivets år 2015 Ordføreren inviterer alle som har lyst og anledning til følgende fellesturer: Søndag 10. mai = verdens aktivitetsdag: Tur til Råfjellet. Turen krever sånn alminnelig bra kondis, men vi skal tilpasse tempoet til deltakerne. Joar Guldvik skal være kjentmann og guide. Ta med niste og drikke. Ta på gode tursko/støvler og klær etter været. Oppmøte ved Strandstua, Salsnes kl. 10:30. NB! Samme dag, 10. mai, arranger Pensjonistforeninga utflukt til Rakkavika, Jøa. Der blir det hyggelig sosialt lag og kaffesalg. Alle velkommen! Søndag 14. juni: Tur med hornmusikk. Vi møtes i Gapahuken på Jøa kl. 14. Der vil HML Ekko konkurrere med småfuglene i musikkproduksjon, mens vi andre kan klappe eller trampe takten. Ta gjerne med matpakke/grillmat og drikke. Svartkjelen skal være klar! Turen krever minimalt med kondis alt etter hvor du starter fra. Korteste gåstrekning er fra parkeringsplassen ved Geitaberga (nederst i Svarvan mellom Dun og Fosnesvågen). Det går fint å komme dit med barnevogn/el-rullestol oa. Be gjerne med deg noen som aldri har besøkt det flotte gapahukområdet før! Vi sees! Ordføreren

13 Valglovens 6.6 bestemmer at listeforslag innkommet til valgmyndighetene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Ved fristens utløp var det kommet inn 3 listeforslag til kommunestyrevalget i Fosnes Listene følger på de neste 3 sidene og skal behandles av Fosnes valgstyre i møte 13. mai 2015 Annen valginformasjon: Manntallet Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. Oversikt over disse finner du i valgforskriften 1. Valgstyret legger manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Tidligstemming Tidligstemmingen starter 1. juli. Det kan stemmes på Servicekontoret på Dun. Det vil da ikke foreligge ferdigtrykte valglister og det er derfor bare mulig å avgi partistemme. Forhåndsstemming I perioden fra 10. august til 11. september kan en forhåndsstemme på servicekontoret på Dun. Syke og uføre kan få stemme hjemme Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Det vil også avholdes forhåndsstemming på sykeheimen. Siste frist for å avgi forhåndsstemme Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn 11. september som er siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen. Vi kommer tilbake med mer valgstoff i neste nummer av informasjonsskrivet.

14 Det Norske Arbeiderparti Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår Parti 1 Silje Leirbekk 1985 A 2 Nikolay Coogan Vatne 1974 A 3 Ruth Vendil Vatne 1978 A 4 Baard S. Kristiansen 1968 A 5 Toril Løvmo 1953 A 6 Tor Nordbakk 1956 A 7 Liv Nilsen 1968 A 8 Frank Finstad Guldvik 1979 A 9 Aase Aglen 1951 A 10 Jan Arne Løvås 1979 A 11 Joar Kolbjørn Reppen 1950 A 12 Sturla Skjærvik 1946 A 13 Roy Nilsen 1953 A 14 Egill Vatne 1948 A

15 Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig folkeparti Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår Parti 1 Trygve Jonny Sandvik 1964 SP 2 Rune Wik 1962 SP 3 Sissel Gjeset 1975 SP 4 Tone Laugen 1983 KRF 5 Svenn Ove Fosseng 1981 SP 6 Hilde Sloot Bjøru 1985 SP 7 Stian Skjærvik 1979 SP 8 Gunn Ågot Leite 1968 SP 9 Magnus Elden 1987 SP 10 Trine Skjærvik 1964 SP 11 Jon Olav Skreddernes 1959 KRF 12 Eva Solem 1970 SP 13 Åge Ivar Dille 1972 SP 14 Mildrid Skjærvik 1954 SP 15 Arvid Leithe 1942 SP 16 Marit Hoff 1963 SP 17 Erlend Bergmann 1988 SP 18 Sigbjørn Gjeset 1946 SP

16 Grønt Forum Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Fødselsår) Parti 1 Sissel Thorsen 1961 GF 2 Frode Bjøru 1960 GF 3 Jeanett Strøm Olsen 1987 GF 4 Aage Ugseth 1950 GF 5 Margreet Sloot 1960 GF 6 Stig Bjøru 1948 GF 7 Inger Margrethe Ugseth 1952 GF 8 Jan Tranaas 1950 GF 9 Mona Iversen 1977 GF 10 Ola Kai Faksdal 1962 GF 11 Trude Kongsmo 1971 GF 12 Atle Lajord 1964 GF 13 Lillian Fjell 1951 GF

17 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Samkommune har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide (prosjektering av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte) - Etablererkurs Deltakeravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid Bedriftsutvikling og investering i bedrift - støttenivå Gruppe A: 30% tilskudd gis til prosjekt som oppfyller en eller flere av følgende kriterier: - prosjektet omfatter ny virksomhet med stor innovasjonshøyde - prosjektet gir store ringvirkninger i et område med sårbart næringsliv og utenfor kommunesentra - prosjektet innebærer betydelig risiko for søker - prosjektet omfatter en hjørnesteinsbedrift og har store ringvirkninger for næringslivet i hele eller betydelige deler av Midtre Namdal - flere bedrifter samarbeider om næringsutvikling Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 50% tilskudd. Gruppe B: 20% tilskudd gis til prosjekt som ikke faller inn under de andre gruppene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 30% tilskudd. Gruppe C: 10% tilskudd gis til prosjekt med lav innovasjonshøyde men som omfatter viktige sentrumsfunksjoner i distriktene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 20% tilskudd.

18 Gruppe D: Oppmuntringstilskudd på kr 5.000,- til ,- gis i prosjekt hvor søker har et vesentlig potensiale, men der ideen har et beskjedent forretningsmessig potensiale. Regionalt Tiltaksarbeid - støttenivå Gruppe A: 100% eller inntil kr ,- [i] gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for næringslivet: Gruppe B: 50% eller inntil kr ,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for bolyst og av mindre betydning for næringslivet. Gruppe C: kr ,- gis til utbygging for bedre mobildekning og høyhastighets bredbånd Fondet kan ikke benyttes til - Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet (i enkelte tilfeller kreves bekreftelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter) - Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet - videreføring av eksisterende drift i forbindelse med overdragelse av virksomhet - ordinær drift - timesatser for eget arbeid på over 1 promille av gjennomsnittlig årsinntekt - eget arbeid utover 25% av prosjektets totale ramme - innleie av vikar og eget arbeide i samme prosjekt - kompetanseheving som kan finansieres med andre offentlige midler - lett omsettelig løsøre som håndverktøy, motorkjøretøy, fartøy, datautstyr, løst inventar, mv - intern opplæring - kjøregodtgjøring med satser over kr 1,50,- - utgifter der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato - direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking og distribusjon mv) - enkeltstående vassanlegg - Prosjekt med kapitalbehov under kr ,-

19 Vilkår - I bedriftsretta prosjekt må søker dokumentere gjennomført etablererkurs eller tilsvarende. - Det kreves ikke fradeling ved oppføring av næringsbygg. Bygget må imidlertid brukes til formålet det er gitt støtte til i minst 5 år fra det er gitt ferdigattest. - Ved investering i infrastrukturanlegg på privat eiendom kreves det langsiktige leieavtaler. Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finnes på Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved service- kontoret i Namsos Kommune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker blir bedt om å gi, er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Det er ingen krav til vedlegg men vi setter stor pris på om du legger ved et budsjett eller en enkel forretningsplan/forretningsmodell (Canvas). Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

20 17. mai på Jøa 2015 Program for dagen: Leker Salg av mat, kaffe, brus og is Museet åpner salg av mat og kaffe Oppstilling og avgang for toget, med stopp ved sykeheimen Korpsene spiller Hilsen fra 10. klasse Tale av ordfører Bjørg Tingstad Gudstjeneste i Dun kirke Etter gudstjenesten går toget tilbake til Jøa - samfunnshus, der korpsene spiller på plassen utenfor hovedinngangen Lekene starter opp igjen Underholdning fra scenen - 7. klasse med flere - Tale for dagen Valg-cup i fotball. Uhøytidelig fotballkamp mellom de 3 listene som stiller til kommunevalg til høsten. Rekkefølge i toget: Hovedkomiteen Jøa skolemusikkorps Jøa barnehage Jøa skole HML Ekko Jøa blandakor Folketoget 17. mai-komiteen v/ Elinor S. Skjærvik

21 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 26. apr. kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og markering for 10. klassingene. Kristi himmelfartsdag 14. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. 2. pinsedag 25. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Søndag 14. juni kl på Museumshaugen. Friluftsgudstjeneste. Ekko spiller. Søndag 28. juni kl i lysløypa på Elvalandet. Ekko spiller. Søndag 12. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste. Olsok onsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste. Kirkekaffe. Ekko spiller. Søndag 23. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 15. apr. kl Onsdag 10. juni kl Sang Andakt Utlodning Bevertning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta. FASTEAKSJONEN 2015 I kriser er vann kritisk! Tirsdag 7. april ble Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført i Fosnes. Bøsseinnsamlinga innbrakte kr ,-. Tusen takk til givere, bøssebærere, sjåfører og alle andre hjelpere!

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE.

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 Når du får noe for ingenting, har du bare ikke fått regningen ennå Franklin P. Jones NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Jeg heter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer