Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til fylkesvegplan for Oppland"

Transkript

1 Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger skal nå revideres og Søndre Land kommune har her prioritert behovet for oppgraderinger av fylkesveinettet. Søndre Land påpeker at kommunen ikke har egne europa- eller riksvegstrekninger og veiene i kommunen nyter dermed aldri godt av de midler som går til avlastet vei ved større ut utbedringer på slike. Vi viser for eksempel til de store tiltakene som skjer på lokalvegnettet som følge av de store vegutbyggingene i Gudbrandsdalen og på Hadeland. I Gudbrandsdalen følger det med betydelige midler til blant annet tiltak i tettsteder og på Hadeland finansieres store deler av miljøgateutbyggingen i Gran sentrum av Rv 4 midler. Søndre Land er blant de mest næringssvake kommunene i landet og ca. 50 % av kommunens innbyggere jobber derfor utenfor kommunens grenser. Vi påpeker at fremkommelighet, regional utvikling og tettstedsutvikling derfor er spesielt viktig for samfunnsutviklingen i kommunen. Det er viktig for Søndre Land å påpeke betydningen av Fv 34 som hovedforbindelsen til Oslo området og alt som ligger sørover, både for Søndre Land, Nordre Land, Etnedal og til dels for Valdres. For Søndre Land og Gjøvikregionen påpekes den regionale betydningen Fv. 33 har, ikke minst som en nasjonalt viktig avlastningsvei på vestsida av Mjøsa. Kommunens innspill inneholder 13 prioriterte tiltak hvor dagens miljø- og klimautfordringer, samt folkehelseutfordringer følges opp ved å prioritere flere strekninger med gang- og sykkelveier. Tiltakene er prioritert innenfor de 4 kategoriene; strekningsvise/større tiltak, mindre utbedringer, gang- og sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg er tiltakene prioritert uavhengig av kategori. Prioriteringsliste uavhengig av kategori, inkl. de 6 tiltakene som er inne i fylkesplanen for (merket med *): 1. Gang- og sykkelvei langs Fv 130 fra idrettsparken mot Fv Fv 34 fra Gran grense til Fv 33 ved Svingvoll (Strekningsvise større tiltak)*. 3. Fv 33 fra Søndre Land grense til Odnes (Strekningsvise større tiltak)*. 4. Gang- og sykkelvei langs Fv 247 fra Nordbergvegen til Rådyrvegen*. 5. Fv 247 fra Fv 130 til Klokkersvea/ferista (Mindre utbedringer)*. 6. Gang- og sykkelvei langs Fv 247 fra Rådyrvegen til Klokkersvea. 7. Gang- og sykkelvei langs Fv 33 fra Vestrumsbygda til bussholdeplass*. 8. Gang- og sykkelvei langs Fv 34 fra Kanten i Fluberg til Svingvoll*. 9. Fv 114 fra Vestre Toten grense til Fall (Mindre utbedringer). 10. Fv 245 fra Gran grense til Nordre Land grense (Strekningsvise større tiltak). 11. Gang- og sykkelvei langs Fv 33 fra Svingvoll Fv Trafikksikkerhetstiltak langs Fv 140 og Fv 130, venteområder for busspassasjerer. 13. Trafikksikkerhetstiltak langs Fv 34, flytte 2 bussholdeplasser.

2 Oversikt over innspill i hver kategori: Strekningsvise/ større tiltak Mindre utbedringer Gang- og sykkelveier Fv 34 fra Gran Fv 247 fra Fv 130 til Langs Fv 130 fra grense til Fv 33 Klokkersvea/ferista * idrettsparken mot ved Svingvoll * Fv 247 Fv 33 fra Søndre Fv 114 fra Vestre Langs Fv 247 fra Land grense til Toten grense til Fall Nordbergvegen til Odnes * Rådyrvegen * Fv 245 fra Gran Langs Fv 247 fra grense til Nordre Rådyrvegen til Land grense Klokkersvea Langs Fv 33 fra Vestrumsbygda til bussholdeplass * Langs Fv 34 fra Kanten i Fluberg til Svingvoll * Langs Fv 33 fra Svingvoll til Fv 130 * Disse tiltakene er oppført i handlingsprogrammet for Trafikksikkerhetstiltak Langs Fv 140 og Fv 130, venteområder for busspassasjerer Langs Fv 34, flytte 2 bussholdeplasser

3 Kommune: Søndre Land Prioritet: 1 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer X Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 34 fra Gran grense til Fv 33 ved Svingvoll. HP3 m1380 HP4 m Vegnummer: Fv 34 Lengde: meter Funksjonsklasse: A ÅDT: 3000 Beskrivelse av tiltaket: Utbedring av delstrekninger på Fv 34 gjennom hele kommunen. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Fv 34 er viktig for regional utvikling og framkommelighet og den er hovedforbindelsen til Oslo området og alt som ligger sør for Søndre Land. Strekningen har varierende standard, med mye smal og svingete vei og dårlig veifundament. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Det er også viktig at strekningen i Gran fra Horn til Jaren utbedres. Det ble i 2012 laget en mulighetsstudie for Fv 34 Jaren- Svingvoll. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

4 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

5 Kommune: Søndre Land Prioritet: 2 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer X Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 33 fra Søndre Land grense til Odnes. HP5 m16510 HP7 m3991. Vegnummer: Fv 33 Lengde: meter Funksjonsklasse: A ÅDT: 5000 Beskrivelse av tiltaket: Utbedring av delstrekninger på Fv 33 gjennom hele kommunen. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Fv 33 er viktig for regional utvikling og framkommelighet, samt hovedforbindelsen øst/vest mellom Gjøvik og Valdres. Strekningen har varierende standard, med en del smal og svingete vei, samt dårlig veifundament. Strekningen Svingvoll Nordre Land grense er den mest ulykkes utsatte i Søndre Land. Siste 4 år har det vært 16 ulykker på strekningen, hvorav 1 meget alvorlig skadd og 1 alvorlig skadd. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Det er også viktig at strekningen i Gjøvik kommune også utbedres. Det ble i 2012 laget en mulighetsstudie for Fv 33 Stangstua - Odnes. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

6 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

7 Kommune: Søndre Land Prioritet: 3 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer X Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 245 fra Gran grense til Nordre Land grense. HP4 m4167 HP7 m3356. Vegnummer: Fv 245 Lengde: meter Funksjonsklasse: A ÅDT: 500 Beskrivelse av tiltaket: Utbedring av delstrekninger på Fv 245 gjennom hele kommunen. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Fv 245 er viktig for regional utvikling og framkommelighet. Strekningen har varierende standard, med en del smal og svingete vei, samt dårlig veifundament. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Det er planlagt at strekningen får nytt dekke, samt utbedret grøfter og stikkrenner i 2016, men ikke bedre veifundament. I slutten av kommende planperiode vil dermed veien igjen ha behov for utbedringer. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

8 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

9 Kommune: Søndre Land Prioritet: 1 Kategori: Drift og vedlikehold X Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 247 fra krysset Fv 130 til Klokkersvea (ferista). HP1 m655 HP1 m3895. Vegnummer: Fv 247 Lengde: 3240 meter Funksjonsklasse: A ÅDT: 1500 Beskrivelse av tiltaket: Utbedring av strekningen fra Klokkersvea/ferista til Hasvoldseter starter opp i Den gjenstående strekningen fra Klokkersvea/ferista mot Hov sentrum trenger også utbedring. Strekningen har behov for utbedring av veifundamentet, nytt dekke og fortau/gang-sykkelvei (forenklet), eventuelt 7,5 meters bredde for å gjøre det tryggere for gående og syklende. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Denne veien er viktig for regional utvikling og brukes av svært mange innbyggere som bor i Søndre Land og jobber i Gjøvik. Cirka 18 % av Søndre Land innbyggere jobber i Gjøvik. I tillegg er veien kommunens hovedforbindelse til Gjøvik; vårt regionsenter og nærmeste by. Fortau/gang-sykkelvei, eventuelt økt bredde vil også legge bedre til rette for gående og syklende til og fra Hov sentrum, idrettsparken og skolene. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Tiltaket er høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. SVV har utarbeidet en reguleringsplan som ikke har rettsvirkning ennå. Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Fortau/gang-sykkelvei, eventuelt økt bredde vil antakelig medføre mindre konflikter med dyrka mark på sørligste strekning. Strekningen er skolevei. 43 skoleelever bor slik at strekningen er en del av veien de bruker til skolen eller bussholdeplassen. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

10 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

11 Kommune: Søndre Land Prioritet: 2 Kategori: Drift og vedlikehold X Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 114 Grensen Søndre Land/Vestre Toten til Fall (krysset Fv 114/Fv 34). HP1 m0 HP1 m Vegnummer: Fv 114 Lengde: meter Funksjonsklasse: Beskrivelse av tiltaket: Utbedring av Fv 114 på strekningen fra kommunegrensen Vestre Toten/Søndre Land til Fall (krysset Fv 114/Fv 34. Strekningen har behov for massutskifting og nytt dekke. ÅDT: Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Tiltaket vil bidra til regional utvikling og framkommelighet mellom Hov og Raufoss. Veien er spesielt viktig for de som jobber i Vestre Toten og går på skole der. Cirka 7 % av Søndre Land innbyggere jobber i Vestre Toten. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Det er planlagt at strekningen får nytt dekke, samt utbedret grøfter og stikkrenner i 2016, men ikke bedre veifundament. I slutten av kommende planperiode vil dermed veien igjen ha behov for utbedringer. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

12 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

13 Kommune: Søndre Land Prioritet: 1 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak X Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 130 fra idrettsparken mot Fv 247. HP1 m688 HP1 m478. Vegnummer: Fv 130 Lengde: 210 meter Funksjonsklasse: A ÅDT: 300 Beskrivelse av tiltaket: Etablering av gang- og sykkelvei fra idrettsparken til FV 247 som har gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien starter ved idrettsparken og går frem til der hvor jernbanelinja krysser Fv 130. Derfra og fremt til G/S-veien langs Fv 247 benyttes veibanen/eventuelt jernbanetraseen. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Tiltaket vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak da strekningen benyttes av svært mange barn- og ungdom til og fra idrettsparken som ligger i fin sykkel- og gå avstand fra boligområdene i Hov og Fall. Idrettsparken benyttes av 400 barn- og unge gjennom hele året og aktiviteten har blitt svært stor etter at kunstgressbanen ble anlagt i Tiltaket vil også bidra til at flere går og sykler til idrettsparken. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Tiltaket er høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan og på temakart i kommuneplanens arealdel.. På temakart i kommuneplanen. Nei Ja Kommunen planlegger å etablere en ny parkeringsplass nord for Fv 130 ved idrettsparken. Denne vil være en naturlig start/slutt på G/S-veien og legge til rette for ett naturlig sted å krysse Fv 130 ved idrettsparken. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

14 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

15 Kommune: Søndre Land Prioritet: 2 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak X Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 247 fra Nordbergvegen til Rådyrvegen. HP1 m871 HP1 m1151. Vegnummer: Fv 247 Lengde: 280 meter Funksjonsklasse: A ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablering av gang- og sykkelvei/fortau fra Nordbergvegen til Rådyrvegen. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Etablering av gang- og sykkelvei/fortau på strekningen vil bedre trafikksikkerheten og legge til rette for gående og syklende. Beboerne i Rådyrvegen og Skjølaasvegen vil kunne gå eller sykle til Hov, idrettsparken og skolen. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Tiltaket er høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Tiltaket var prioritert av Fylkeskommunen som en del av prosjektet Fv 247 Hov sentrum Rådyrvegen, men på grunn av kostnadsoverskridelser ble ikke strekningen etablert i Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

16 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

17 Kommune: Søndre Land Prioritet: 3 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak X Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 247 fra Rådyrvegen til Klokkersvea (ferista). HP1 m1151 HP1 m3869. Vegnummer: Fv 247 Lengde: meter Funksjonsklasse: A ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablering av gang- og sykkelvei/fortau fra Rådyrvegen til Klokkersvea (ferista). Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Etablering av gang- og sykkelvei/fortau på strekningen vil bedre trafikksikkerheten og legge til rette for gående og syklende. Beboerne i Rådyrvegen og Skjølaasvegen vil kunne gå eller sykle til Hov, idrettsparken og skolen. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Tiltaket er høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Ja Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

18 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

19 Kommune: Søndre Land Prioritet: 4 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak X Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 33 fra Vestrumsbygda til bussholdeplass. HP7 m2274 HP7 m2144. Vegnummer: Fv 33 Lengde: 130 meter Funksjonsklasse: A ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablering av gang- og sykkelvei fra avkjøringen til Vestrumsbygda til bussholdeplassen. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Etablering av gang- og sykkelvei på strekningen vil bedre trafikksikkerheten for de som bruker bussholdeplassen og de som går eller sykler mellom Vestrumsbygda og Kirkebakka/Fluberg. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: På temakart i kommuneplanens arealdel. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

20 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

21 Kommune: Søndre Land Prioritet: 5 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak X Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 34 fra Fluberg til Svingvoll. HP4 m8473 HP4 m Vegnummer: Fv 34 Lengde: meter Funksjonsklasse: A ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablering av gang- og sykkelvei fra Kanten til Svingvoll. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Etablering av gang- og sykkelvei på strekningen vil bedre trafikksikkerheten og legge til rette for gående og syklende i området. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: På temakart i kommuneplanens arealdel. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

22 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

23 Kommune: Søndre Land Prioritet: 6 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak X Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 33 fra Svingvoll til Fv 130. HP6 m7402 HP6 m3852. Vegnummer: Fv 33 Lengde: meter Funksjonsklasse: A ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablering av gang- og sykkelvei fra Svingvoll til Lausgardsvegen.. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Etablering av gang- og sykkelvei på strekningen vil bedre trafikksikkerheten og legge til rette for gående og syklende i området. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: På temakart i kommuneplanens arealdel. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

24 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

25 Kommune: Søndre Land Prioritet: 1 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger X Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 140 Østbygda og Fv 130 Lausgardsvegen. Vegnummer: Fv 140 og Fv 130. Lengde: Funksjonsklasse: A ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablering av minst 6 venteområder der bussene stopper. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Etablering av venteområder vil bedre trafikksikkerheten og legge til rette for bruk av kollektivtilbudet. En liten plass å stå og vente på bussen, utenom vegbanen eller grøfta, øker trafikksikkerheten og gjør det mer attraktivt å benytte kollektivtilbudet. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Tiltaket er prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Ja Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

26 Kart - illustrasjoner Fv114 Fv 130

27 Kommune: Søndre Land Prioritet: 2 Kategori: Drift og vedlikehold Mindre utbedringer Strekningsvise/større tiltak Gang- og sykkelveger X Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Miljø og service Skredsikring Annet Stedsangivelse / strekning: Fv 34 ved Fryal skole og Søndre Land ungdomskole. HP3 m19856 Vegnummer: Fv 34 Lengde: Funksjonsklasse: ÅDT: Beskrivelse av tiltaket: Etablere 2 bussholdeplasser og fjerne 2 bussholdeplasser. Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling Flytting av bussholdeplassene vil bidra til økt trafikksikkerhet ved skolene. Kommunens forankring av tiltaket: (trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) Planstatus: (Kommuneplan, reguleringsplan) Potensielle arealkonflikter: (hus, dyrka mark, kulturminner etc.) Er strekningen a) skoleveg? b) definert som trafikkfarlig skoleveg? Antall skoleelever på strekningen: Andre opplysninger: Tiltaket er høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Nei Ja Det er cirka 500 elever på skolene. Kommunen er svært opptatt av å bedre trafikksikkerheten i området og bruker nå minst 7 mill. på tiltak inne på skolens område. Kontaktperson: e-postadresse / tlf.: Line Bøe

28 Kart - illustrasjoner Innspill til fylkesvegplan for Oppland

29

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

Gå og sykle til skolen

Gå og sykle til skolen Gå og sykle til skolen Åpning - Dalby Innledning - Selj Innlegg - Stenseng Innlegg Rudi Trafikktelling Dalby Pause Dialog Bøe + alle Oppsummering Dalby Slutt 20:30 Trafikktelling på Fryal/SLUS 8. mars

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 23.04.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE:

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE: Saksframlegg Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/2246-2 Saksbehandler: Jørn Tore Steinslien INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen

Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Fv. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Fv. 130 Hov stasjon - idrettsplassen Gang- og sykkelveg Søndre Land kommune Teknisk detaljplan, reguleringsplan og byggeplan Rådyrvegen\Styringsdokumenter\Prosjektbestilling.doc

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE REVISJON AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 1. Innledning 2 Planaktivitet Gjeldende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land var for perioden 2012 2016. Denne revisjonen av planen skal

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Presentasjon KST 1.05. Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune å involvere og engasjere

Detaljer

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 29.08.2013 kl. 18:00 Sted: Rådhuset Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt fravær meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 918 53 704 SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Arkivsak: 10/3422-9 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til oppstart av detaljreguleringsplan

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

INNSPILL FRA SØRUM KOMMUNE PLAN OG UTREDNINGSBEHOV, SAMFERDSEL 2011

INNSPILL FRA SØRUM KOMMUNE PLAN OG UTREDNINGSBEHOV, SAMFERDSEL 2011 INNSPILL FRA SØRUM KOMMUNE PLAN OG UTREDNINGSBEHOV, SAMFERDSEL 2011 Prosjekt Status Merknad Satsingsomr. AFK 1 Rundkjøring /kryssutbedring FV 172/ Skolevegen/Industrivegen Forprosjekt Grunnerverv i gang.

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst

Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Investeringsprosjekt 2013 2014 2015 2016 Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Aktivitetspark og utearealer Klemma F2 F3 F4 F5 Trafikksikkerhet F2/F3/F4 Lysstyring Gatelys F2/F3/F5 Vedlikeholdsplanen

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 21.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.45 18.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Arkivsaksnr.: 10/140-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Jernbanetilsynets

Detaljer

Veg og gateutforming, trafikkflyt

Veg og gateutforming, trafikkflyt Veg og gateutforming, trafikkflyt Bruk av gater og gang-og sykkelveier Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. Hovedveiene er Sentrumsvegen,

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR FV HOV - HASVOLDSETER

SAKSFRAMLEGG. Sak: HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR FV HOV - HASVOLDSETER SAKSFRAMLEGG Ark: 144 Arkivsaksnr.: 14/1676 l.nr. 15/2507 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskap Rådhuset 22.mars 2015 Saksbehandler: Lars Harald Weydahl Sak: HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FV.247 HOV- HASVOLDSETER

SAKSFRAMLEGG. Sak: SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FV.247 HOV- HASVOLDSETER SAKSFRAMLEGG Ark: 144 Arkivsaksnr.: 14/1676 l.nr. 15/6137 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 22.6.2015 Saksbehandler: Lars Harald Weydahl Sak: SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Skogskolejordet Brandbu Forenklet trafikkanalyse. Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen

Skogskolejordet Brandbu Forenklet trafikkanalyse. Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Skogskolejordet Brandbu Forenklet trafikkanalyse Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Sigrid Lerud 14.04.2016 Revidert 28.02.2017 Innhold Skogskolejordet Brandbu... 1 Forenklet trafikkanalyse... 1 Bakgrunn...

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Møtested. Sak nr: HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET HØRING

Møtested. Sak nr: HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET HØRING MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: U-33/09: V-13/09: HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET HØRING Det vises til tidligere orientering om arbeidet med fylkesvegprogrammet for 2010-13

Detaljer

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Strekningen Ramberget-Mjøsbrua Det ble utarbeidet et forprosjekt på strekningen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Konkret tiltaksplan

Konkret tiltaksplan Konkret tiltaksplan 2016-2030 Prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier. Disse gjelder tiltak knyttet til nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier, tiltak langs riks- og fylkesveier

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer

Program 8. september Ansvarlig. Tema. regionrådsleder Velkommen ved regionrådsleder Innledning ved Region Valdres

Program 8. september Ansvarlig. Tema. regionrådsleder Velkommen ved regionrådsleder Innledning ved Region Valdres Program 8. september 2017 Tema Ansvarlig 10.00 Velkommen ved regionrådsleder Regionrådsleder, Inger Torun Klosbøle 10.10 Innledning ved Region Valdres Jørand Ødegård Lunde, Vidar Eltun og Jo Audun Øverby

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/16 15/1816 INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/16 15/1816 INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Oppsummering av hovedfunn

Oppsummering av hovedfunn 2 Oppsummering av hovedfunn Hovedfunn (I) Tilknytning til steder Innbyggerne føler jevnt over svært sterk tilknytning til området de bor i 9 av 10 føler sterk tilknytning til Nordre Land 8 av 10 føler

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016

Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 Det er etablert en prosjektgruppe som består av representanter fra kommunens veimyndighet, samfunnsutvikling, skoler og barnehager for utarbeidelse

Detaljer

NESODDEN KOMMUNE SAK TIL PLANFORUM 20. AUGUST 2013

NESODDEN KOMMUNE SAK TIL PLANFORUM 20. AUGUST 2013 NESODDEN KOMMUNE SAK TIL PLANFORUM 20. AUGUST 2013 Sammendrag Nesodden kommune ønsker tilbakemelding fra overordnet veimyndighet og nabokommuner på forslag til utarbeidelse av samferdselsplan/-strategi

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Statens vegvesen. Planlagte trafikksikkerhetstiltak på fv 330 før og under bygging av midtrekkverk på E6.

Statens vegvesen. Planlagte trafikksikkerhetstiltak på fv 330 før og under bygging av midtrekkverk på E6. Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Kari Klynderud Sundfør - 61271359 Vår dato: 25.10.2012 Vår referanse: 2010/159182-088 U Planlagte trafikksikkerhetstiltak på fv 330 før og under bygging

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Forenklet konsekvensvurdering

Forenklet konsekvensvurdering Statens Vegvesen Forenklet konsekvensvurdering Gang- og sykkelveg langs fv. 505 fra Time kirke til Undheim. Strekning Fossebakken -Tunheim 2011-05-10 Oppdragsnr. 5100649 Oppdragsnr.: 5100649 002 2011-05-10

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 06.04.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer