Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Utkast til Energistrategi ble drøftet 2. Administrasjonen bearbeider dokumentet videre til neste møte. Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Hensikt med saken I Drammen Eiendom KF s strategidokument er det lagt til grunn at det skal utarbeides et eget energistrategisk dokument i foretaket. Vedlagt følger 1.utkast til et slikt dokument sammen med et grunnlagsdokument som gir bakgrunnsinformasjon og faglige begrunnelser for de ulike punktene i strategien. Det tas sikte på å drøfte både innhold og videre prosess i styremøtet. /GA

3 Hensikt med saken I Drammen Eiendom KF s strategidokument er det lagt til grunn at det skal utarbeides et eget energistrategisk dokument i foretaket. Vedlagt følger 1.utkast til et slikt dokument sammen med et grunnlagsdokument som gir bakgrunnsinformasjon og faglige begrunnelser for de ulike punktene i strategien. Det tas sikte på å drøfte både innhold og videre prosess i styremøtet. /GA

4 ENERGISTRATEGI Drammen Eiendom KF Mai 2009 DET INTELIGENTE BYGG - MINIMAL ENERGIBRUK DER VI TRENGER DET OG NÅR VI TRENGER DET -

5 BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og kompetansebyen Drammen-. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Drammen Eiendom KF er kommunens foretak som skal ivareta kommunens interesser i egne eiendommer. Dette strategidokumentet har til hensikt å bygge opp under kommunes visjon og Drammen Eiendoms øvrige strategi. Drammen Eiendom KF skal ha en tydelig miljøprofil, skal være en kompetansedrevet organisasjon, og skal være en nasjonal foregangsbedrift i bruk av ny teknologi i forvaltning og drift av kommunal eiendom. Drammen kommune har store ambisjoner gjennom visjoner og mål fastsatt i kommuneplan og andre plandokumenter. Kommunen deltar i en rekke prosjekter med ulike miljø aspekter. Dette gjelder blant annet gjennom Vestregionsamarbeidet hvor kommunen har forpliktet seg til å spare 15 % energi i egne bygg samt få frem energieffektive nybygg. Som deltager i Fremtidens byer forplikter også kommunen seg å bidra med reduksjon av energibruk og klimautslipp. Drammen Eiendom KF skal delta på vegne av kommunen der dette er relevant og ønskelig. FORMÅL Strategiplanen skal være et styringsverktøy for arbeidet med energisparing, energikonvertering og reduksjon av klimautslipp. Et viktig mål er å videreutvikle styringssystemer og rapporter som sikrer kunnskap om energiforbruk og drift i hvert enkelt bygg for å avdekke potensialet for gode enkelttiltak og få lagt de inn i en rullerende plan. VIKTIGE PREMISSER Energistrategien skal gjennomføres innenfor gjeldende lover og forskrifter. Eksempelvis slik som arbeidsmiljøloven, forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager og øvrige lover. Energisparetiltak skal ikke gå på bekostning av inneklima, arbeidsmiljø og våre leietageres trivsel Strategien legger til grunn et ambisjonsnivå som ligger utover krav i lover og forskrifter. Dette innebærer økonomiske prioriteringer som skal sikre politisk forankring gjennom økonomiplanarbeidet..

6 KAPITTEL 1 HOVEDMÅL OVERORDNET MÅL INNEN 2012 Drammen Eiendom KF skal ha byggmasse som er så godt teknisk utstyrt og driftet slik at energibruk og miljøbelastninger ligger på et minimum. Hvert bygg skal ha utarbeidet energi og miljørapportet som dokumenterer dette. For større bygg skal rapportene verifiseres av kvalifisert ekstern rådgiver Samtlige bygg skal ha etablert EOS systemer og god energiledelse. Samtlige egnede bygg skal være koblet til vårt sentral driftskontrollssystem og være fullt automatisert Samtlige anlegg med elektrokjel / oljefyranlegg skal være konvertert til anlegg med fornybar energi. Alle bygg skal ha eget klimaregnskap for energibruk når nasjonale standarder er fastsatt. STATUS BYGGMASSE DEKF har m2 bygg. Ved gjennomgang av byggmassen ser vi et begrenset potensiale i våre boliger ( egen eide / borettslag ) som utgjør ca m2, samt en del mindre bygg.. Det vurderes derfor som fornuftig å fokusere på de store bygg, og bygg som har variabelt bruk (barnehager ) Dette utgjør en byggmasse på overkant av m2. Denne byggmassen har et energibruk på 43 GWh. Byggene har variabel kvalitet,, men svært mye er bra. Mange av byggene har moderne avanserte tekniske anlegg med behovsstyring og tilknytte sentral driftskontroll, men hvor det er potensial for utvidelse. Men det finnes også lysanlegg, ventilasjon og varmesystemer som har utskifting / oppgraderingsbehov. Bygningsmessige tiltak må normalt vurderes i sammenheng med større rehabiliteringer. Det er avgjørende at energisparetiltak ikke redusere byggets brukskvalitet eller foringer inneklima. MILJØMESSIGE OG ØKONOMISK OG KONSEKVENSER AV MÅLSETTINGENE Ved gjennomføring av alle relevante tiltak innenfor herværende strategi viser grove anslag et potensial for Energi-innsparing på 7-10 mill kwh som da utgjør et potensiale på %. Disse beregninger må det jobbes videre med. Grovt anslått ligger kostnadene ved energikonvertering ( Installasjon av fornybar energi ) og enøk tiltak i størrelseorden på kr mill. Større bygningsmessige rehabilitering på bygg som også vil ha enøkgevinst er da ikke medtatt. En reduksjon i energibruk vil ha en miljømessig konsekvens. Det vil være en konsekvens i forhold til:

7 Reduksjon i direkte klimautslipp som handler om lokal forbrenning olje o.l Det lokale perspektiv Reduksjon i indirekte klimautslipp som handler om reduksjon av elektrisitetsforbruk som gjør at vår vannkraft erstatter elektrisitet som kommer fra forurensende energiproduksjon andre steder - Det globale perspektiv Pr i dag er ikke nasjonale tall fastsatt og det opereres med tall for elektrisitet som varierer mellom 0 og 1340 g/kwh., som er henholdsvis vannkraft og kullkraft. I klimaregnskap har noen store eiendomsaktører benyttet 7 g/kwh, en annen 14 g/kwh, neste 110 g/kwh og flere 357 g/kwh. Dette blir lek med tall. Staten arbeider med å sette CO2 belastningstallet for elektrisk energi. Dette er primært politikk, ikke fag. Vi bør avvente utarbeidelse av miljøregnskap på energibruk inntil nasjonale tall er etablert.. KAPITTEL 2: STYRINGSSYSTEMER ENERGI OG MILJØRAPPORTER For hvert bygg utarbeides energi og miljørapporter som lages etter kartlegging av energibruk og tilstand og på den måten får frem teknisk status og potensiale. Der det er behov skal spesialister leies inn for å bistå med egen enøkvurdering. MÅL: Samtlige bygg skal innen 2012 ha fått utarbeidet en fullverdig energi og miljøanalyse Del mål A. Samtlige av våre store bygg med skal ha utarbeidet en energi og miljøkartlegging i løpet av Denne skal benyttes i enøkanalyse for relevante bygg. Del mål B.For relevante bygg ( anslag de fleste store bygg, ca 40 ) må det søkes ekstern bistand for å få gjennomført en enøkanalyse 2010 / 2011 og få frem en konkret tiltaksplan. TILTAKSREGISTRERING OG BUDSJETTERING Vårt nye FDV-system skal benyttes til dette. Med dette får vi full oversikt over estimerte kostnader energispare / energikonverteringstiltak. MÅL: Samtlige kjente tiltak som avdekkes i 2009 skal legges inn i dette så det forfinnes en tiltaksplan og budsjett som benyttes i budsjettarbeid for ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM ( EOS SYSTEM ) DEKF har installert et nytt moderne WEB basert EOS- system. Et EOS-system gir en systematisk og periodisk oppfølging av energibruken i det enkelte bygg. God

8 oppfølging av energibruk er viktig for å sikre at avvik blir oppdaget slik at byggene opprettholder et lavt forbruk Omfang: De fleste bygg er allerede koblet opp og i løpet av året bør alle strømmålere være tilknyttet. I tillegg vil det gjenstå noen oljemålere, fjernvarmemålere og nødvendige undermålere. Det bør beregnes finpuss på systemet i 2010 MÅL: Samtlige av våre større bygg samt barnehager skal være fullt ut oppkoblet mot dette EOS anlegget innen SENTRAL DRIFTSKONTROLL ( SD ANLEGG ) Drammen eiendom KF har i alle år arbeidet med energisparetiltak b.l.a ved å bygge opp et av databasert styringssystem for bygg. Pr dato er 55 anlegg koblet til anlegget. Anlegget bør utvides med de resterende 14 bygg og det bør utvides med flere tekniske anlegg i bygg som allerede er tilkoblet. Omfang: 8 bygg er planlagt innkoblet i 2009 og da gjenstår 6 bygg som bør kobles inn. Omfang av utvidelse på bygg med SD-anlegg men som har varme og ventilasjonsanlegg som ikke er tilknyttet må kartlegges nærmere. Disse bør også være koblet til vårt SD anlegg. Mål: Alle våre bygg bør være fullt automatisert og koblet til vårt SD-anlegg innen KAPITTEL 4: ENERGIKILDER ENERGIKONVERTERING For eksisterende bygg med vannbaserte varmesystemer bør disse energikonverteres slik at tilsvarende fornybare energiløsninger som varmepumpe og biovarme benyttes for å redusere bruk av oljekjeler og elektrokjeler. Der hvor det er mulig skal eiendommene tilknyttes fjernvarme. Utenfor fjernvarmekonsesjonsområde bør varmepumpe prioriteres, da 2/3 er gratis energi og en evigvarende energikilde fra brønnen. Omfang: 19 bygg har vannbaserte varmesystemer hvor det bør lages en plan for energikonvertering. Ved bruk av varmepumpe kan dette gi en energibesparelse på anslagsvis 5 mill kwh

9 Ved konvertering til alternativ energikilde må som hovedregel eksisterende elektrokjel og /eller oljekjel opprettholdes som og kilde til spisslast og for beredskap. MÅL: Energikonvertere samtlige bygg med vannbaserte systemer innen 2012 Delmål: Starte energikonvertering med 2 skoler i 2009 baser på midler mottatt fra regjeringens tiltakspakke. Utarbeide oversikt over anlegg og potensiale i 2009 KAPITTEL 5: ENERGISPARING ENERGISPARING I EKSISTERENDE BYGG DEKF vil fortsatt ha stor fokus på god behovsstyring av de tekniske anlegg i vår daglige drift, slik at vi bruker vårt SD-anlegg optimalt. Kartlegge små og store energi og miljø tiltak som krever investeringer. Utarbeide plan på dette med nødvendig miljømessige og økonomiske beregninger. Det gjennomføres en systematisk kartlegging av energispare tiltak som er en del av energi og miljørapportene. Sikre at bygget driftes optimalt m.h.t driftstider, temperaturer og lignende. Gjennomføre enkle enøk tiltak Kartlegge større tiltak på tekniske installasjoner som bør gjøres ( gjenvinning o.l ) Vurdere tiltak på bygningskropp m.h.t vinduer, isolasjon i vegger og tak. BRUKERENES ADFERD Brukerenes adferd vil på virke energibruken, både i forhold til å bruk av de tekniske anlegg og ikke minst i forhold til inneklima krav. DEKF må i nærmer dialog med brukerne m.h.t dette. KRAV TIL ENERGIBRUK NYE BYGG Byggeprosjekter skal organiseres og gjennomføres på en slik måte at det stimulerer til miljøriktig og energieffektive løsninger. Valg av løsninger skal tas ut fra helhetlige, langsiktige vurderinger, ikke bare ut fra kortsiktig gevinst i form av reduserte investeringskostnader. Energiløsningene for alle nye bygg over 500 m2 skal være vannbaserte og tilpasset varmepumpe leveranse. Energibehov til oppvarming skal i hovedsak dekkes av fornybar energi slik som fjernvarme, varmepumper eller bioanlegg. MÅL: Nye bygg skal ha energibruk på % under rammekrav i teknisk forskrift av 2007 og hovedleveransen av varme skal baseres på fornybar energi.

10 DRAMMEN EIENDOM KF GRUNNLAGSDOKUMENT FOR ENERGISTRATEGI Drammen, 12.mai 2009 Geir Andersen Teknisk leder Drammen Eiendom KF

11 INNHOLD 1 Hensikt Eiendomsmasse og Energibruk Styringssystemer Energi og miljørapporter Den lærende organisasjon i utvikling Energimerking / energisertifikat Tiltaksregistrering og budsjettering Eksempel på Energi og miljø rapport Energioppfølgingssystem ( EOS system ) Sentral Driftskontroll ( SD anlegg ) Energisparing eksisterende bygg Potensiale for redusert energibruk Energisparepotesiale i våre bygg uten å foringe inneklima Energisparepotensiale ved bruk av varmepumper Investeringsbehov og energigevinst Systematisk metode for kartlegging energisparetiltak i eksisterende bygg Energikonvertering og valg av energiforsyning Fjernvarme Varmepumpeløsninger Fyring ved bruk av fast biobrensel Spisslast / beredskap Beredskap Konklusjon: Miljøeffekt og klimaregnskap Elektrisitet Olje Fjernvarme Biobrensel Konklusjon Energibruk i nye bygg Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 2

12 7.1 Nybygg Forskriftskrav til nybygg Rammekravsmetoden Tiltaksmetoden Lavenergibygg Passivhus DEKF byggestandard Konklusjon Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 3

13 1 HENSIKT Dette grunnlagsdokumentet har som mål å gi bakgrunnsinformasjon, drøftingsgrunnlag og faglig begrunnelse for innholdet i Drammen Eiendom KF s Energistrategi.. 2 EIENDOMSMASSE OG ENERGIBRUK DEKF har m2 bygg. Ved gjennomgang av byggmassen ser vi et begrenset potensiale i våre boliger ( egen eide / borettslag ) som utgjør ca m2, samt en del mindre bygg.. Det vurderes derfor som fornuftig å fokusere på de store bygg og bygg som har variabelt bruk (barnehager ) Dette utgjør en byggmasse på overkant av m2. Denne byggmassen har et energibruk på 44 GWh som utgjør snitt på 220 kwh/m2 som er et lavt tall. Byggene har variabel kvalitet, men svært mye er bra. Mange av byggene har moderne avanserte tekniske anlegg med behovsstyring, men hvor det er potensiale for utvidelse. Men det finnes også lysanlegg, ventilasjon og varmesystemer som har utskifting / oppgraderingsbehov. Bygningsmessige tiltak må normalt vurderes i sammenheng med større rehabiliteringer. Det er viktig at energisparetiltak ikke redusere bygget brukskvalitet 3 STYRINGSSYSTEMER Grunnlaget for god energiledelse er styringsinformasjon gjennom oppdatert kunnskap om anlegg, systemer og forbruk. 3.1 ENERGI OG MILJØRAPPORTER Våre energi og miljørapporter vil være hoveddokumetasjon i vår energi og miljømessige beskrivelse av byggene relatert til energi. (se eksempel pkt. 3.5) For hvert bygg kartlegger vi energibruk og tilstand for å få frem teknisk status og potensiale for energisparing og energikonvertering. På denne måten avdekkes eventuelle kilder til høyt energibruk, og tiltak kan settes inn. Når denne kartlegging av forbedringspotensialer er utført vil det utarbeides enøkanalyser med budsjetter, slik for å kunne trekke ut de mest miljømessige eller lønnsomme tiltakene. Disse tiltak legges dette inn i vårt nye FDV-system for registrering. 3.2 DEN LÆRENDE ORGANISASJON I UTVIKLING En viktig element i våre energi og miljørapporter er at de blir utarbeidet av egen organisasjon. Dette er viktig for å bygge intern kompetanse og motivasjon. Ved den styrking av driftorganisasjonen som nå er gjort vil våre dyktige driftsingeniører få frigjort tid til å videreutvikle disse rapporter. Det gir god faglig utvikling både for ansatte og for organisasjonen - en lærende organisasjon. Våre driftsteam har i hovedsak bedre kompetanse på Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 4

14 tekniske anlegg en de fleste konsulenter. Det vår organisasjon mangler er spisskompetanse til å gjøre energiberegninger, utarbeide beskrivelser, tegninger og nødvendig dokumentasjon. Den kompetansen vi behøver løses ved etablering av rammeavtale med ordinære gode VVS konsulentfirma. Dette er under gjennomføring. Vi bør gjøre hovedplanleggingen og tilstandsvurderingen selv slik at vi utvikler vår organisasjon. Men det vil være fornuftig å få bistand til å ta en gjennomgang og kvalitetssikring av våre energi og miljørapporter for å få en vurdering og beregning av tiltak. 3.3 ENERGIMERKING / ENERGISERTIFIKAT Det er EU-krav om merking av bygg, hvor NVE arbeider med å utarbeide en mal. Energi og miljørapportene skal også være et verktøy i forbindelse med dette. Energimerkeordningen vil komme som et krav på alle bygg. Men fortsatt er det ikke utarbeide metode for vår type bygg, kun en testversjon for boliger. Så fremdriften på når dette skal være gjennomført er usikkert. Det vil bli krav om dokumentasjon av byggene energibruk og mulig tekniske tilstand. I regi av Vestregionen har vi tatt kontakt med NVE og tilbud å være med i eventuelle pilotprosjekt. Elverum og Trondheim Kommune er valgt som piloter innen energimerking av boliger 3.4 TILTAKSREGISTRERING OG BUDSJETTERING Tiltak som blir definert inn i våre energi og miljørapporter vil bli lagt inn i vårt nye facilit FDV system. Med dette får vi full oversikt over energispare / energikonverteringstiltak. Dette arbeidet er igangsatt Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 5

15 3.5 EKSEMPEL PÅ ENERGI OG MILJØ RAPPORT DRAMMEN EIENDOM KF Energi og miljørapport Rødskog skole Rødskog barneskole ligger inntil Gulskogen Idrettspark og ble bygd i Skolen ble senere påbygd med ny klasseromsfløy og gymsal i 1954 og aktivitetfløy i Videre ble det foretatt en stor rehabilitering i Skolen er i pusset tegl og er en relativt tung bygningsmasse. Skolen har 127 elever. Arealet er m2. Beskrivelse av de energitekniske installasjonene: Skolen har vannbåren varme i hovedfløya og to vannbårne behovsstyrte ventilasjonsanlegg for alle klasserom og kontorer i hovedbygget. Dette ble installert i forbindelse med MH prosjektet i Tverrfløya med gymsal, sløydsal, husstell, kontorer og bibliotek har delvis vannbåren og delvis elektrisk oppvarming. Gymsalen har et avtrekkssystem, mens garderobene har et balansert ventilasjonsanlegg fra 2002 med roterende varmegjenvinner og elektrisk varmebatteri. Fyranlegget er i god stand med en kombinasjon av olje og elektro og automatisk valg av energibærer fra SD og momentanutkobling fra netteier ved behov. Skolen har fullt utbygd SD anlegg på alle installasjoner fra Lysanlegget består av T 5 armaturer og er behovstyrt via aktiv handling og bevegelsesfølere. Lysanlegget i hovedfløya ble renovert i MH prosjektet i 2002, og resten ble tatt i forbindelse med PCB saneringen i Status på styring av ventilasjon, varme og lys: Nattsenking på alle radiatorkurser med driftstider fra 04:00 15:00 mandag og 06:00 15:00 de andre hverdagene. Ventilasjonsanleggene i hovedfløya går fra 08:00-15:00 alle hverdager, og ventilasjon for gymsal og garderober går fra 08:00-14:00 og fra 17:00-21:00 alle hverdager. Lyset styres av bruker via aktiv handling og bevegelsesfølere. Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 6

16 Energiforbruk: År Temp. korrigert Virkelig energibruk Energirapport - Rødskog Skole kwh år Temp. korrigert Virkelig energibruk Valg av energibærer med hensyn på lavt forbruk og reduserte klimautslipp: Oljeforbruk i kwh i kwh Totalt elektrisk forbruk i kwh i kwh DEKF foretar automatisk energioppfølging via energileverandør, netteier og byggets SD anlegg når dette utvides. Inneklima: Målinger viser at inneklimaet er tilfredsstillende. Tekniske energi og miljøtiltak: Fyranlegget bør konverteres til fornybar energi. Elektrovarmen i tverrfløya bør erstattes med vannbåren varme. Det bør også installeres nye balanserte vannbårne ventilasjonsanlegg for gymsalen og resten av tverrfløya, samtidig bør ventilasjonsanlegget for garderobene få vannbårent varmebatteri. Det bør settes inn ny varmtvannbereder for oppvarming av varmt tappevann uten å behøve å benytte fyranlegget i sommerhalvåret. Sirkulasjonskretsen bør samtidig behovsstyres. Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 7

17 3.6 ENERGIOPPFØLGINGSSYSTEM ( EOS SYSTEM ) DEKF har benytte mange forskjellige EOS system. EB-netts Web- sider, Bergen Energi s WEB sider ble for enkle og hadde for store begrensninger. I tillegg har vi via vårt SD-anlegg et EOS system på store bygg hvor data kan hentes i sanntid. Men vi så behovet for et avansert verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Dette vil være et viktig verktøy for oss alle, men spesielt vår driftsekretær slik at vi får en systematisk energioppfølging av våre anlegg og hvor det varsles avik til våre driftsingeniører. Derfor har DEKF nå installert et nytt moderne WEB basert EOS- system som heter Energinett. Systemet overvåker i dag 69 bygg. Det er et system som store aktører som Forsvarsbygg (ca 3 mill m2) med flere er valgt. Et EOS-system er en systematisk og periodisk oppfølging av energibruken i det enkelte bygg. EOS gir erfaringsmessig besparelse ved at feil og avvik oppdages på et tidlig tidspunkt. EOS avdekker sparepotensial i byggene og dokumenterer resultatene ved enøktiltak For å sikre et langsiktig og målrettet fokus på energioppfølgingen, er det viktig å ha et verktøy som både ansatte og ledelsen kan benytte og hvor det sikres et god samspill mellom driftspersonell og brukere. Dette verktøyet vil være viktig i forhold til rapportering i forbindelse med innføring av miljøsertifisering. EOS-systemet baseres på automatisk innhenting av måledata. Dataene på elektrisk energi og fjernvarme hvor det er etablert toveiskommunikasjon sendes i dag automatisk ukentlig fra EB. Dataene har en oppløsning på timesnivå (vi kan følge energibruken time for time). Dette vil derfor være et godt analyseverktøy. Det må også etableres automatisk innhenting av oljebruken og fjernvarme der en ikke har dette i dag. Energibruken i bygget, målt i kwh pr. m2 er enkelt å sammenlikne med andre tilsvarende bygg, og kan være bakgrunn for videre analyser og prioriteringer. Systemet har også en rekke alarmfunksjoner som trer i kraft om det oppstår avvik fra forventet energibruk. I løpet av 2009 bør alle relevante bygg med tilhørende måler være inn, men det bør påregnes trimming av systemet i 2010 før vi kan regne det som et fullverdig verktøy på alle bygg. Enova har etablering av EOS og energiledelse som et krav til byggeiere som mottar tilskudd. Dette fordi tiltaket erfaringsmessig er det beste tiltaket en kan gjennomføre. En aktiv energiledelse sikrer fokus på energiriktig investeringer og drift av vår bygningsmasse. Hvor viktig et EOS system oppfattes hos ENOVA er at de mener det er en forutsetning for god energiledelse. I forbindelse med ENOVA s ekstra tiltakspakke hadde de et støttebeløp på kr 50 m2 for installasjon av EOS system med automatisk måling. DEKf har i dag ca m 2 inkludert i EOS systemet og dette kunne gitt en teoretisk støtte på kr 10 mill. Pga at systemet ikke har kostet oss mer enn ,- og støttebeløp var begrenset til virkelig kostnad var det aldri aktuelt å søke Enova om støtte til dette (den ekstra tiltakspakken kom på banen i mars 09) Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 8

18 3.7 SENTRAL DRIFTSKONTROLL ( SD ANLEGG ) Drammen Eiendom KF har i alle år arbeidet med energiøkonomisering og effektivisering av driften. Et viktig verktøy for dette er SD-anlegg. DEKF har bygget opp et av Norges største databasert styringssystem for bygg. Med dette anlegget styrer vi fra en sentral datamaskin på kontoret ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og noen andre tekniske installasjoner. Vi kan regulere temperaturer, avlese feil, justere luftmengder og tidsstyre anleggene. På mange bygg kan vi også avlese luftkvalitet. Det benyttes i stor grad behovsstyring på våre bygg og vi har i forbindelse med nybygg og rehabilitering sørget for å bygge intelligente bygg Dette anlegget har i dag 55 bygg oppkoblet. De resterende 14 bygg som er relevante kobles opp som følger. 2009, 8 barnehager. 2010, Øvrige 6 bygg. I tillegg har flere bygg potensiale for utbygging av eksisterende anlegget da flere varme og ventilasjonsinstallasjoner kan tilkobles. På dette vil vi kartlegge omfanget og lage en prioritering. Det vil også skje en løpende oppgradering ved utskifting av defekte / utslitt utstyr som gir både oppgradering og nødvendig teknisk vedlikehold. ENOVA mener at SD-anlegg er et meget viktig enøk verktøy. I forbindelse med ENOVA s ekstra tiltakspakke hadde de et støttebeløp på kr 150 m2 for installasjon av SD anlegg. Hvis DEKF ikke hadde SD på m2 kunne vi da søkt om 27 mill. Vi har søkt på støtte på de barnehagene som ikke har SD. Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 9

19 4 ENERGISPARING EKSISTERENDE BYGG 4.1 POTENSIALE FOR REDUSERT ENERGIBRUK DEKF har gode tekniske løsninger med god styringer slik at det store energipotesiale allerede er tatt ut på teknisk drift. Dette fremgår av tabell under for energibruk Det viser at eiendomsmassen ligger i.h.t Enovas statestikk. Dette viser gjennomsnitt tallet på alle de som aktivt jobber med Enøk og fått støtte fra Enova og dermed må rapporter inn til Enova. Energibruk våre bygg Bygg Areal Forbruk kwh kwh/m2 år Enova tall Skoler Bo - servicesentere Adm.bygg Barnehager Idrett Sum I tilegg har vi Drammensbadet, Drammen Teater og Brannstasjon som er bygg med betydelig energibehov. Drammensbadet krever tett oppfølging med driftpersonalet på badet, men hvor vi så langt ikke har tall og må jobbe tett med driftpersonalet. ( Forrige måned ble vi bedt om å øke 2 C i hallen, og det betyr øket energibruk, men det må badet få bestemme ) Drammen Teater og Drammen brannstasjon har begge eget personell som følger opp anleggene og det er ikke ren kommunal drift. På disse byggene må vi også jobbe i tett samarbeid med den lokale driftorganisasjon. Flere bygg er eldre og dårlig isolerte og har et bygningsmessig enøkpotensiale, men det er kostbart og bør tas samtidig med en rehabilitering. Dette dokumenteres også i ENOVA s søknadsskjema som viser lang nedbetaling på bygningsmessige tiltak. For eksempel kan utskifting av vinduer være et ikke-lønnsomt enøktiltak i seg selv. Men dersom vinduene grunnet sin dårlige tilstand likevel må skiftes, kan det være lønnsomt å montere ekstra gode vinduer for å spare energi. Rehabiliteringsprosjekter skal vies spesiell oppmerksomhet, og enøktiltakene skal ses i sammenheng med rehabiliteringen av bygget. I vår søknad til Enova hvor vi rapporterte inn en byggmasse på m2 som ble beregnet til en kostnad på totalt 40 mill på eksisterende bygg med et energisparepotensiale på kwh. Energiinnsparing og kostnad var i.h.t Enovas søknadskjema, men om beløpene gir fullfinasiering er uklart. På bygningsmessige tiltak var det beregnet kostnad på kr 21,5 mill og innsparing på kwh. Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 10

20 På tekniske tiltak var det beregnet kostnad på kr 18,5 mill og energisparing på kwh energispare tiltak. Dette bekrefter at bygningsmessige enøk tiltak bør tas ved større rehabiliteringer. Så i beregningen for ytterligere energisparepotensiale har vi kun tatt med teknisk oppgradering og optimalisering av driften. Som eksempel kan nevnes at av våre 20 skoler har 14 skoler tall bedre enn Enova. De dårlige byggene er gamle pavilijongskoler slik som Fjell skole og Frydenhaug samt og Hallermoen. Dette er gamle dårlig isolerte skole og på Fjell er det eller ikke gjenvinning på ventilasjon. Galterud skole har høye tall p.g.a svømmebasseng som nå går ut. Danvik vil forhåpentlig vis få bedre tall etter rehabiliteringen. Hallermoen skole er nå koblet mot SD og vi forventer bedre tall selv om den som bygg er lite energiøkonomisk. Noen tiltak vil kunne gjøres innefor en fornuftig ramme, men hovedgrepet vil være en større rehabilitering. 4.2 ENERGISPAREPOTESIALE I VÅRE BYGG UTEN Å FORINGE INNEKLIMA. Ved gjennomgang av byggmassen og gjennomføring av Enova tiltak bør det totale potensiale være 3-4 mill kwh ca 10 % 4.3 ENERGISPAREPOTENSIALE VED BRUK AV VARMEPUMPER. Ved bruk av varmepumpe vil 2/3 av energien være gratis og fra en evigvarende kilde. Siden energikonvertering på sikt tvinger seg fram ved bruk av varmepumper er det også en god enøkløsning. Dette vil gi 4-6 mill kwh i spart energi. 4.4 INVESTERINGSBEHOV OG ENERGIGEVINST For å nå de skisserte energigevinsten viser grove overslag et investeringsnivå på kr mill. Beregnet innsparing ved en slik investering ligger i størrelsesorden 7 10 mill kwh. Dette fordeles: Energikonvertering: kr mill. innsparing 4-6 mill kwh Optimalisering og tekniske energisparetiltak: kr mill innsparing 3-4 mill kwh Dette er grove anslag som det må gjøres bedre utredninger på. Når det gjelder energikonvertering arbeider Norkonsult AS med dette og et overslag blir lagt frem i løpet av mai på 20 av våre bygg. Men tallet over er basert på nøkkeltall fra Norkonsult AS. Som vi ser av dette så er det bortsett fra ved optimalisering av driften vanskelig å finne de veldig lønnsomme tiltak med kort nedbetalingstid. Disse er i hovedsak gjennomført. Men ved å vektlegge miljøaspektet bør nedbetalingstiden kunne økes. Dette bør drøftes nærmere. Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 11

21 4.5 SYSTEMATISK METODE FOR KARTLEGGING ENERGISPARETILTAK I EKSISTERENDE BYGG DEKF vil benytte enn standard metode for enøk kartlegging og prioritering. Denne metoden har undertegnede også tatt i bruk i Vestregionen. Er bygget driftet optimalt m.h.t driftstider. Er det enkle tiltak som kan gjøres Er det større tiltak på tekniske installasjoner som bør gjøres ( gjenvinning o.l ) Er det tiltak på bygningskropp m.h.t vinduer, isolasjon i vegger og tak. Fase A Enkle energisparetiltak 1. Drifte byggene energiøkonomisk basert på de anlegg som eksisterer pr dato. (Stikkord driftstid og temperaturregulering ) 2. Holdningskapende tiltak for energisparing i samarbeid med brukere av byggene. 3. Enkle enøktiltak slik som installasjon årsur, eggkoker, bevegelsedetektor osv ( tiltak fra 2000,- til ,- ) Fase B - Større energisparetiltak. 4. Enøktiltak på de tekniske installasjoner slik som nye aggregat med bedre gjenvinning lysanlegg, varmesystemer osv. 5. Bygningsmessig enøk, vinduer, isolering osv. NB: Miljøtiltak, spart kwh er et viktig miljøtiltak Drammen Eiendom KF Grunnlagsdokument Energistrategi Side 12

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 20/08 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21-05-08

Saknr. 20/08 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21-05-08 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 20/08 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21-05-08 SAK 20 /08 : Energi og miljø Status og veien videre. Innstilling

Detaljer

Det intelligente bygg

Det intelligente bygg Det intelligente bygg Bruk av teknologi Databaserte systemer som verktøy Energi og miljø Teknisk k leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF - 300.000 m2 bygg Drift og vedlikehold avdeling Ansvar tekniske

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Velkommen til Drammen Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere Idrettsbygg Rådhus Drammensbadet Drammen teater

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 53/10 ENERGIMERKEORDNINGEN Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Miljøbilen på vei til miljøbygget som er styrt fra miljøsentralen. DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter Eier 310.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Kommunens eiendomsbedrift. Viktige dataverktøy Energi og miljøsentralen SD anlegg EOS-system Alarmsentral Brannvarsling FDV- system Samtlige bygg (72) styrt av dyktige

Detaljer

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 Olav K. Isachsen Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 I hereby declare.. Energimerking for yrkesbygg er i gang - men fortsatt noen forbehold.. Fra direktiv til norsk ordning Direktiv

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Det intelligente bygg. Rett anvendelse av teknologi. SD som verktøy

Det intelligente bygg. Rett anvendelse av teknologi. SD som verktøy Det intelligente bygg Rett anvendelse av teknologi SD som verktøy Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Har i over 10 år satset på Sentral Driftskontroll og behovsstyring.

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Erfaringer fra Drammen - Rehab skole fra 1913

Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Erfaringer fra Drammen - Rehab skole fra 1913 Hyggelig å være her! Teknisk leder. Erfaringer fra - Rehab skole fra 1913 DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter Eier 335.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere 3 Idrettsbygg 2 Isbaner

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Energiledelse. Thea Mørk

Energiledelse. Thea Mørk Energiledelse Thea Mørk Norsk Enøk og Energi AS Etablert i Drammen i 1992 - enøksenter i Buskerud Eies av nettselskaper i Buskerud, Telemark og Østfold Solid rådgivningsbedrift innen enøk og energi Kontor

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Hyggelig å være her! Jeg heter Geir og kommer fra Drammen Eiendom KF

Hyggelig å være her! Jeg heter Geir og kommer fra Drammen Eiendom KF Hyggelig å være her! Jeg heter Geir og kommer fra Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Miljøvennlige energiløsninger Konklusjon Drammen Eiendom KF Organisering - fundamentet Utvikling & Trender

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer