Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar energikonverteringsplan og orientering om energisparingspotensiale til orientering. Saken oversendes rådmannen for videre behandling Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Saksutredning Formål med saken Hensikt med denne saken er å presentere plan for energikonvertering i våre bygg, samt anslå det videre energisparepotensialet. Saken er en oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplanen hvor det ble etterspurt en rapport med : Oversikt over hvilke bygg som i dag er basert på oljefyring En tidsplan for når disse skal byttes ut Samt en kartlegging av energisparingspotensialet i Drammen Eiendoms bygningsmasse. 1. Energikonvertering I Drammen kommune er det i dag 19 eiendommer som har oljekjeler. Av disse er det 2-3 som har olje som hovedoppvarming, mens resten er oljekjeler som supplement eller erstatning for ELkjeler. For eksisterende bygg med vannbaserte varmesystemer skal disse energikonverteres slik at fornybare energiløsninger som varmepumpe og fjernvarme benyttes for å redusere bruk av oljekjeler og elektrokjeler. For tiltak i arbeid og planlagt utenfor konsesjonsområdet er det beregnet en energigevinst på ca 3 GWh. Hovedstrategien er at der hvor det er mulig skal eiendommen tilknyttes fjernvarme. Utenfor fjernvarmekonsesjonsområdet prioriteres varmepumper fra jord eller luft. Status på dette arbeidet er som følger. Bygg og prosjekter i arbeid Det er allerede gjennomført og igangsatt en rekke prosjekter for å konvertere til alternative energikilder. Dette er tiltak finansiert via energikonverteringsmidler og prosjekter hvor vi sikrer bruk av fornybar energi og lavenergiløsninger. i nye vedtatte investeringsprosjekter. Byggnavn Energileveranse Plan Aronsløkka skole Bergvarme Ferdig 2010 Konnerud skole Bergvarme Ferdig 2010 Gulskogen barnehage. (deler av) Luft til vann Ferdig 2010 Jordbrekkskogen Barnehage Bergvarme Ferdig 2010 Hallemoen skole (deler av) Bergvarme Ferdig 2010 Parktunet Barnehage (deler av ) Luft til vann Ferdig 2010 Fjell Barnehage nybygg & rehab Bergvarme Ferdig 2010 Skoger skole Bergvarme Ferdig 2010 Strømsø BSS * Fjernvarme / nærvarme Ferdig 2010 Marienlyst skole* Fjernvarme / nærvarme Ferdig 2010 Drammenshall (Forsterket )* Fjernvarme / nærvarme Ferdig 2010 Energispare potensialet p.g.a varmepumpeløsninger er beregnet til ca 1 mill kwh. * bygg som ligger i vårt nærvarmenett som mottar varmepumpe-energi fra vårt eget varmepumpeanlegg i Turnhallen..

3 Øvrige Bygg innenfor fjernvarme konsesjonsområde Våre bygg innenfor dette konsjonsområde er planlagt tilknyttet fjernvarme. Allerede tilknyttet er Rådhuset, Nedre Storgate 24 og Teateret. Felles for byggene som pt ikke er tilknyttet, bortsett fra Brannstasjonen, er at det ikke ligger fjernvarme i nærheten i dag. DEKF er derfor i dialog med Drammen Fjernvarme (DFV) for å avklare deres fremdriftsplaner. DFV har også søkt om utvidelse av område som da vil legge Rødskog skole innenfor. Status på dette må også avklares. DFV bygger nå et meget stort varmepumpeanlegg på Brakerøya som skal hente varme fra fjorden. Først til neste år kan det forventes at DFV har mer konkrete fremdriftsplaner for nye rørstrekk. Det er derfor sannsynelig at vi først i 2011 kan få nødvendig informasjon for videre avklaring og prioritering i forbindelse med tilknytting av anleggene. Bygg navn Energileveranse Fremdrift Brandenga skole Fjernvarme Må avklares m DFV Gulskogen skole Fjernvarme Må avklares m DFV Rødskog skole Fjernvarme Må avklares m DFV Landfalløya BSS Fjernvarme Må avklares m DFV Fjellheim skole/adm Fjernvarme Må avklares m DFV Brannstasjon Fjernvarme Avhengig av leietager Bygg utenfor fjernvarmekonesjonsområde. Utenfor fjernvarmekonsesjonsområde vil varmepumpe primært benyttes. En slik løsning vil gi 2/3 gratis energi og en evigvarende kortreist energileveranse fra brønnen. Bygg navn Energileveranse Plan start Fredholdt BSS Bergvarme 2010 Kjøsterud skole Bergvarme 2010 Galterud skole Bergvarme 2011 Øren skole Bergvarme 2011 Åssiden skole Bergvarme 2011 Åskollen BSS Bergvarme 2011 Bragernes skole Bergvarme 2012 Danvik skole Fjernvarme / nærvarme 2012 Åskollen skole Bergvarme 2013 Svensedammen skole Luft til vann 2013 Fjell skole Bergvarme Avklare prosjekt Frydenhaug skole Bergvarme Avklare prosjekt Energispare potensialet ved disse tiltak er beregnet til ca 2,0 mill kwh. Finansiering energikonvertering I økonomiplan er det satt av 35 mill til energikonvertering. I tillegg mottok kommunen 5 mill. fra regjeringens tiltakspakke i Budsjetert fordeling ser da slik ut: År * Sum Energikonvertering mill kr. 5 7,5 7,

4 Status of fremdrift. Varmepumpeløsningene på Aronsløkka og Konnerud skole er basert på en investering på kr. 5 mill., mottatt fra regjeringens tiltakspakke, og er under gjennomføring. De fleste energibrønner er boret og ombyggingsarbeidene i fyrrom er beregnet startet opp i ferien. Anleggene skal være i drift til fyringssesongen i På Marienlystområdet har DEV etablert ny fjernvarmetrasé inn til Strømsø BSS. Samtidig har DEKF forlenget nærvarmenettet fram til nye Marienlyst skole og inn i kjelleren på Strømsø BSS. Opprinnelig fjernvarmeforskyning har hatt for liten kapasitet, og vinteren måtte vi derfor supplere med oljefyring i Drammenshallen for å sikre nødvendig energi til resten av nærvarmenettet i de kaldeste periodene. Med en utvidelse av nærvarmenettet til en kostnad på ca. 2 mill. samt en tilknyttingskostnad for fjernvarmeselskapets andel av nettet på ca. kr. 0,5 mill. samt tilkoblings kostnader på Strømsø BSS på kr. 0,5 mill., benyttes kr. 3 mill. til energikonvertering for å sikre en fullverdig fjern og nærvarmeleveranse. Med blant annet egen varmepumpeforsyning fra egen energisentral til alle byggene og anleggene på Marienlystområdet, inkl. Strømsø BSS, nye Marienlyst skole og fremtidig kapasitet til Danvik skole. Med dette vil ca. kr. 8 mill. i energikonverteringstiltak være gjennomført. Hvis alt går etter planen kan nye prosjekter med varmepumpeløsning og energibrønner startes opp høsten eller vinteren Energisparepotensiale DEKF har siden etableringen hatt fokus på energisparing og det er investert mye i tekniske løsninger i bygningsmassen med hensyn på inneklima og energireduksjon. Fra 2003 til 2007 ble det i samarbeid med Kongsberg og Røyken kommune også gjennomført et Enova prosjekt som gav en innsparing på 3 GWh. I forbindelse med nybygging og store rehabiliteringsarbeider er det installert energioptimale løsninger. I forbindelse med et prosjekt som skulle sikre et godt inneklima i skoler og barnehager ( MH-prosjekt) ble det brukt over 140 mill på moderne tekniske installasjoner. Mye av energipotensialet er allerede tatt ut i eksisterende bygg når det gjelder oppgradering av de tekniske anleggene og styring og kontroll med varme, ventilasjon og lysanlegg. Samtidig er det et anslått potensiale gjennom optimalisering av driften, spesifikke enøktiltak og god brukeradferd som vil kunne gi en energisparing på 2,0 2, 5 GWh. Investeringsbehovet for å ta ut denne gevinsten anslås til ca. kr mill. I tillegg ligger det et betydelig potensiale i energikonvertering i forbindelse med utfasing av fyringsanlegg hvor disse erstattes med fornybar energi hentet fra varmepumpeløsninger med energibrønner i fjellet. Dette anslås til å gi en energireduksjon på 2,5 3 GWh., og med et budsjett på kr. 40 mill. bør dette kunne gjennomføres. Kostnadsestimatet er foreløpige anslag og må bearbeides videre. Totalt energisparepotensiale på ca. 5 GWh fordeler seg slik : Skoler Bo og Barnehager Adm- Idrett sum service sentre bygg Normal bruk uten enøk Forbruket i ,4 8,2 2,8 6,7 2,6 36,7 Spart frem til ,6 0,8 0,2 1,3 1,4 8,3 Nytt sparepotensial 3,0 1,0 0,5 0,4 0,1 5,0

5 En ytterligere energibesparelse uten at det går utover inneklimaet kan det være vanskelig å få til. DEKF arbeider kontinuerlig med å finne forbedringsmuligheter. Ved større rehabiliteringer er det imidlertid fortsatt mulig å hente betydelige besparelser på en oppgradering av bygningskroppen gjennom bedre isolering og bedre vinduer. Skoler, 20 stk Skolene hadde i 2009 et forbruk på 16,4 GWh. Dette er ca 4-5 GWh under hva en normalt kunne forvente dersom man ikke hadde hatt et bevisst fokus på enøk. Blant annet har de fleste skolene moderne behovsstyrte varme og ventilasjonsanlegg, lavenergibelysning og fornuftige tidsprogrammer. Samtlige skoler er også tikoblet DEKFs energioppfølgingssystem og sentral driftskontrollanlegg. Det er derfor en noe begrenset mulighet til ytterligere tekniske enøktiltak på skolene, bortsett fra på Fjell og Frydenhaug skole som har opprinnelige ventilasjons- og varmeanleggene i drift. Fornuftige enøktiltak må her sees i sammenheng med større rehabiliteringer og lavenergistandard. I 8 av skolene er det også dårlige ventilasjonsanlegg i gymsaler, gardrober og tilfluktsrom. En oppgradering av disse gir en enøkgevinst, men primært et bedre inneklima, Gjennom energikonvertering, og en del mindre tiltak på skolene, samt oppgradering gymsal og garderobeaggregater, ser vi fortsatt et potensiale på ca. 3,0 GWh. Bo og Servicesentere, 7 stk. Bo- servicesentere hadde i 2009 et forbruk på 8,2 GWh. Dette er ca 1 GWh lavere enn man hadde oppnådd uten et bevisst fokus på enøk. Samtlige BSS er tilknyttet DEKFs EOS og SD anlegg. Siden slike bygninger har 24 timer brukstid er det meget begrenset hva som kan gjøres for å redusere energibruk uten å senke temperatur eller redusere luftkvalitet. Men gjennom energikonvertering og utskifting av dårlige gjenvinnere i ventilasjonsanlegg og frekvensstyring av vifter, samt en del mindre tiltak ser vi fortsatt et potensiale på ca 1 GWh. Barnehager, 22 stk Barnehagene hadde i 2009 et forbruk på 2,7 GWh. Vi vurderer at tallet hadde vært 0,2 GWh.høyere uten et felles fokus på enøk. Barnehagene er nå koblet til DEKFs energioppfølgingssystem og det jobbes med å få lagt inn samtlige bygg i vårt SD-anlegg som gir oss bedre styring og kontroll. Vi er også i ferd med å installere miljøbryteren som skal gi muligheten for at barnehagene selv kan redusere luftmengden når de for eksempel er ute og leker eller på tur. Barnehagene utgjør bare en liten del av vår bygningsmasse, men vi ser likevel muligheten for en innsparing på ca. 0,5 GWh Adm-bygg, 9 stk Adm-byggene hadde i 2009 et forbruk på 6,7 GWh ca. 1, 3 GWh lavere enn om man ikke hadde hatt et bevisst fokus på enøk.. Administrasjonsbygg omfatter Rådhuset, Fjellheim, Gml. Høyskolesenteret samt en del mindre bygg som Gml. Fløya, N. Storgt 24, Granstad og Fjell bydelshus. m.fl. Høyskolesenteret har et enøkpotensiale som er vanskelig å ta ut da det vil kreve større kostnader og byggmassens fremtid samtidig er usikker, mens Wergelandsgt. 9 - Kontor for Norges beste skole blir rehabilitert med moderne energibesparende løsninger. Gjennom en del mindre tiltak, inkl. generell optimalisering av driften, ser vi for oss et potensiale på ca 0,4 GWh spart energi i kommunenes admimistrasjonsbygg. Idrettsbygg, 3 stk Idrettsbyggene hadde i 2009 et forbruk på 2,6 GWh. Dette er ca 1,4 GWh under hva en normalt kunne forvente dersom man ikke hadde hatt et bevisst fokus på enøk. Drammenshallen og Turnhallen har fått installert nye moderne lys, ventilasjon og varmeanlegg. Drammenshallen har

6 også fått nytt utvendig tak med forbedret isolasjon.. Tribunebygget på Marienlyst stadion har også gode energiløsninger tilpasset nærvarmenettet med varmepumpe energi fra DEKFs tidligere omtalte energisentral i kjelleren på Turnhallen. Ytterligere innsparingspotensiale i idrettsbygg er begrenset. Det er brukstiden på anleggene som primært påvirker energibruket. Men ved en del mindre tiltak inkl. optimalisering av driften ser vi fortsatt et potensiale på ca 0,1 GWh I tillegg bruker det nye Drammensbadet 4,3 GWh og utebadet ca 0,6 GWh. Her er det installert moderne gjenvinningsløsninger og det er gjort flere tiltak slik at energibruken er minimalisert. Mye av energien fra varmepumpene på Marienlyst benyttes til Drammensbadet, spesielt om sommeren da overskuddsvarmen i innebadet benyttes til å varme opp utebadet. Ytterligere energisparing handler nå mye om å optimalisere eksisterende løsninger og å passe svært godt på driften. Ga / Vedlegg: Rapport Norconsult utfasing oljefyring

7 UTFASING AV OLJEFYRING I KOMMUNALE BYGNINGER Sammendrag - rev

8 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 001 Side: 2 av 4 Til: Fra: Drammen Eiendom v/geir Andersen Norconsult v/ siv.ing. Vidar Havellen (sign.) Dato: 18.mai 2010 UTFASING AV OLJEFYRING I KOMMUNALE BYGNINGER 1 INNLEDNING Norconsult AS har vurdert mulighetene for utfasing av oljefyring i kommunale bygninger i Drammen. Totalt 20 bygninger er vurdert. Varmepumper og fjernvarme er alternative energiteknologier som vurderes installert. Notatet er et sammendrag av rapport datert 28.juli 2009 med revideringer av pågående arbeider. 2 ANBEFALTE ENERGIOMLEGGINGER Forslag til ny energiløsning Status Dim. effektbehov Energiandel varme, Sum varme kw kwh omlegging Konvertering til fjern-/ nærvarme kwh Strømforbruk VP kwh/år Energibesparelse kwh/år (60/40 el/olje ref.forbr.) 1 Aronsløkka skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Bragernes skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Fjell barnehage nybygg og rehab 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Fredholt BSS 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Galterud skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Hallemoen skole (deler av) 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Jordbrekkskogen barnehage 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Kjøsterud skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Konnerud skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Skoger skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Øren skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Åskollen BSS 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Åskollen skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Åssiden skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Gulskogen barnehage (deler av) 2. Luft/vann varmepumpe Ferdig Parktunet barnehage (deler av) 2. Luft/vann varmepumpe Ferdig Svensedammen skole 2. Luft/vann varmepumpe Ferdig % Brandenga skole 4. Fjernvarme % Brannstasjon 4. Fjernvarme % Børresen skole 4. Fjernvarme % Fjellheim skole 4. Fjernvarme % Gulskogen skole 4. Fjernvarme % Landfalløya BSS 4. Fjernvarme % Rødskog skole 4. Fjernvarme % Danvik skole 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig % Drammenshallen 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig konvertert - 27 Marienlyst skole 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig Strømsø BSS 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig % Sum Hvis alle bygningene i oversikten konverteres til varmepumper, vil dette gi en årlig energibesparelse på ca 7 GWh. På grunn av fjernvarmekonsesjon og tilknytning til denne er bare ca halvparten realiserbart. Fjell og Frydenhaug skole er satt på vent i forbindelse med fremtidige planer for byggene og dermed valg av energiforsyning. Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax c:\documents and settings\vh\desktop\oppdrag-lokalt\drammen vp-studie\vh0296n-rapport-kort-rev doc

9 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 001 Side: 3 av 4 En varmepumpe på 60% av dimensjonerende effektbehov vil kunne levere ca 85-90% av varmeenergien gitt at det velges varmepumper tilpasset byggets oppvarmingssystem, og at byggets varmeanlegg tilrettelegges for bruk av varmepumper. For luft til vann-varmepumper vil energiandelen reduseres til maks 75%. Besparelsene er også skjematisk beregnet og vil variere i forhold til denne oppstillingen. Beregningen viser at det er mulig å konvertere over 10 GWh inkl. overgang til fjernvarme der det er aktuelt. I de bygningene hvor det installeres varmepumper, vil energibesparelsen bli ca 3,0 GWh/år samlet. I tillegg er eller kan 7 GWh/år konverteres til fjernvarme eller Marienlyst nærvarmenett. 3 OMBYGGINGSTILTAK Det er nødvendig å ha kontroll på tur/returtemperaturene i anlegg med varmepumper. Hvis varmeanlegget er opprinnelig dimensjonert for 80/60 C og har konstantmengdesirkulasjon, vil anlegget være lite tilpasset varmepumper. Det er derfor nødvendig å gjøre en del tiltak (ikke alle tiltakene er nødvendig i alle anlegg): Fjerne unødvendige fullstrøm bypasser på ventilasjonsbatterier (strupe ned bypassen ved installasjon av strupeventil) Øke heteflater i ventilasjonsanlegg hvis mulig Installere frekvensregulerte pumper styrt etter konstant differansetrykk Bygge om tappevannsbereding til turboladerprinsippet, bruke separat ettervarme Seksjonere spesielle høytemperaturbehov slik at dette ikke sirkulerer over varmepumpen Utekompensere turtemperaturen på varmeanlegget hvis dette ikke er gjort Legge lavtemperaturbehov (eks. gulvvarme, gatevarme, ventilasjonsbatterier) i serie etter høytemperaturbehov (radiatorer, strålevarme etc) Hvis det er gjort større isolerings- og tettingsarbeider i bygningen siden det ble oppført, samt at det er installert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinnere med høy virkningsgrad, vil normalt varmebehovet bli redusert slik at man kan senke utgående turtemperatur. Dette vil være gunstig hvis man skal installere en varmepumpe. Bygninger med gulvvarme er godt egnet for varmepumper. Kostnadene for en ombygging til mengderegulert anlegg vil variere fra bygning til bygning, men det kan antas at dette dreier seg om kr/m². 4 ALTERNATIVE OPPVARMINGSMETODER Følgende oppvarmingsmetoder anbefales i prioritert rekkefølge: 1. Fjernvarme/nærvarme for de bygninger som ligger i nærheten av fjernvarmenettet (forutsatt at akseptable betingelser for kjøp av fjernvarme oppnås) 2. Varmepumper med energibrønner 3. Varmepumper med uteluft 4. Bioenergi med pellets hvis det ikke er mulig med varmepumper Hvis det ikke kan garanteres fjernvarme innen maksimalt 5 år, bør det installeres varmepumper. Fjernvarmekostnadene kan bli urimelig høye med dagens tariffer, og det bør derfor vurderes om bygninger som ikke er pålagt tilknytning skal kobles til fjernvarmenettet med mindre akseptable tilknytningskostnader kan oppnås. Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax c:\documents and settings\vh\desktop\oppdrag-lokalt\drammen vp-studie\vh0296n-rapport-kort-rev doc

10 Bioenergi vil for de fleste av de aktuelle bygningene være uaktuelt pga plass/kostnader/sikkerhet. NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 001 Side: 4 av 4 Regjeringen har vedtatt det det i reviderte byggeforskrifter fra ikke lenger er tillatt å benytte oljefyring som eneste oppvarmingskilde i nye bygg eller bygg omfattet av byggeforskriftene (dvs. ved større ombygging/rehabilitering). Det er fremdeles tillatt å benytte oljefyring i eksisterende bygg og som backup/spisslast. Det anbefales å beholde oljekjeler i de bygninger som bygges om til varmepumper eller annen energikilde hvis kjelene er i god forfatning. Eldre kjeler bør skiftes ut eventuelt erstattes med elkjel. Merk at elkjel som backup/spisslast vil utløse høye nettleiekostnader ved bruk, og anbefales i utgangspunktet ikke. I begrenset omfang og i bygninger uten oljefyring eller hvor det er lite hensiktsmessig å rehabilitere oljefyringsanelgget kan elkjeler benyttes som backup/spisslast. Oljekjeler kan også bygges om til bruk med bioolje. Dette forventes mer tilgjengelig fremover. Bioolje er fremdeles ganske nytt, og det er en del tekniske utfordringer knyttet til dette brenselet. Det anbefales å avvente bruk av bioolje inntil man har flere driftserfaringer. Man bør følge med i teknologisk utvikling og ta stilling til bruk av bioolje på et senere tidspunkt. Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax c:\documents and settings\vh\desktop\oppdrag-lokalt\drammen vp-studie\vh0296n-rapport-kort-rev doc

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer