Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar energikonverteringsplan og orientering om energisparingspotensiale til orientering. Saken oversendes rådmannen for videre behandling Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Saksutredning Formål med saken Hensikt med denne saken er å presentere plan for energikonvertering i våre bygg, samt anslå det videre energisparepotensialet. Saken er en oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplanen hvor det ble etterspurt en rapport med : Oversikt over hvilke bygg som i dag er basert på oljefyring En tidsplan for når disse skal byttes ut Samt en kartlegging av energisparingspotensialet i Drammen Eiendoms bygningsmasse. 1. Energikonvertering I Drammen kommune er det i dag 19 eiendommer som har oljekjeler. Av disse er det 2-3 som har olje som hovedoppvarming, mens resten er oljekjeler som supplement eller erstatning for ELkjeler. For eksisterende bygg med vannbaserte varmesystemer skal disse energikonverteres slik at fornybare energiløsninger som varmepumpe og fjernvarme benyttes for å redusere bruk av oljekjeler og elektrokjeler. For tiltak i arbeid og planlagt utenfor konsesjonsområdet er det beregnet en energigevinst på ca 3 GWh. Hovedstrategien er at der hvor det er mulig skal eiendommen tilknyttes fjernvarme. Utenfor fjernvarmekonsesjonsområdet prioriteres varmepumper fra jord eller luft. Status på dette arbeidet er som følger. Bygg og prosjekter i arbeid Det er allerede gjennomført og igangsatt en rekke prosjekter for å konvertere til alternative energikilder. Dette er tiltak finansiert via energikonverteringsmidler og prosjekter hvor vi sikrer bruk av fornybar energi og lavenergiløsninger. i nye vedtatte investeringsprosjekter. Byggnavn Energileveranse Plan Aronsløkka skole Bergvarme Ferdig 2010 Konnerud skole Bergvarme Ferdig 2010 Gulskogen barnehage. (deler av) Luft til vann Ferdig 2010 Jordbrekkskogen Barnehage Bergvarme Ferdig 2010 Hallemoen skole (deler av) Bergvarme Ferdig 2010 Parktunet Barnehage (deler av ) Luft til vann Ferdig 2010 Fjell Barnehage nybygg & rehab Bergvarme Ferdig 2010 Skoger skole Bergvarme Ferdig 2010 Strømsø BSS * Fjernvarme / nærvarme Ferdig 2010 Marienlyst skole* Fjernvarme / nærvarme Ferdig 2010 Drammenshall (Forsterket )* Fjernvarme / nærvarme Ferdig 2010 Energispare potensialet p.g.a varmepumpeløsninger er beregnet til ca 1 mill kwh. * bygg som ligger i vårt nærvarmenett som mottar varmepumpe-energi fra vårt eget varmepumpeanlegg i Turnhallen..

3 Øvrige Bygg innenfor fjernvarme konsesjonsområde Våre bygg innenfor dette konsjonsområde er planlagt tilknyttet fjernvarme. Allerede tilknyttet er Rådhuset, Nedre Storgate 24 og Teateret. Felles for byggene som pt ikke er tilknyttet, bortsett fra Brannstasjonen, er at det ikke ligger fjernvarme i nærheten i dag. DEKF er derfor i dialog med Drammen Fjernvarme (DFV) for å avklare deres fremdriftsplaner. DFV har også søkt om utvidelse av område som da vil legge Rødskog skole innenfor. Status på dette må også avklares. DFV bygger nå et meget stort varmepumpeanlegg på Brakerøya som skal hente varme fra fjorden. Først til neste år kan det forventes at DFV har mer konkrete fremdriftsplaner for nye rørstrekk. Det er derfor sannsynelig at vi først i 2011 kan få nødvendig informasjon for videre avklaring og prioritering i forbindelse med tilknytting av anleggene. Bygg navn Energileveranse Fremdrift Brandenga skole Fjernvarme Må avklares m DFV Gulskogen skole Fjernvarme Må avklares m DFV Rødskog skole Fjernvarme Må avklares m DFV Landfalløya BSS Fjernvarme Må avklares m DFV Fjellheim skole/adm Fjernvarme Må avklares m DFV Brannstasjon Fjernvarme Avhengig av leietager Bygg utenfor fjernvarmekonesjonsområde. Utenfor fjernvarmekonsesjonsområde vil varmepumpe primært benyttes. En slik løsning vil gi 2/3 gratis energi og en evigvarende kortreist energileveranse fra brønnen. Bygg navn Energileveranse Plan start Fredholdt BSS Bergvarme 2010 Kjøsterud skole Bergvarme 2010 Galterud skole Bergvarme 2011 Øren skole Bergvarme 2011 Åssiden skole Bergvarme 2011 Åskollen BSS Bergvarme 2011 Bragernes skole Bergvarme 2012 Danvik skole Fjernvarme / nærvarme 2012 Åskollen skole Bergvarme 2013 Svensedammen skole Luft til vann 2013 Fjell skole Bergvarme Avklare prosjekt Frydenhaug skole Bergvarme Avklare prosjekt Energispare potensialet ved disse tiltak er beregnet til ca 2,0 mill kwh. Finansiering energikonvertering I økonomiplan er det satt av 35 mill til energikonvertering. I tillegg mottok kommunen 5 mill. fra regjeringens tiltakspakke i Budsjetert fordeling ser da slik ut: År * Sum Energikonvertering mill kr. 5 7,5 7,

4 Status of fremdrift. Varmepumpeløsningene på Aronsløkka og Konnerud skole er basert på en investering på kr. 5 mill., mottatt fra regjeringens tiltakspakke, og er under gjennomføring. De fleste energibrønner er boret og ombyggingsarbeidene i fyrrom er beregnet startet opp i ferien. Anleggene skal være i drift til fyringssesongen i På Marienlystområdet har DEV etablert ny fjernvarmetrasé inn til Strømsø BSS. Samtidig har DEKF forlenget nærvarmenettet fram til nye Marienlyst skole og inn i kjelleren på Strømsø BSS. Opprinnelig fjernvarmeforskyning har hatt for liten kapasitet, og vinteren måtte vi derfor supplere med oljefyring i Drammenshallen for å sikre nødvendig energi til resten av nærvarmenettet i de kaldeste periodene. Med en utvidelse av nærvarmenettet til en kostnad på ca. 2 mill. samt en tilknyttingskostnad for fjernvarmeselskapets andel av nettet på ca. kr. 0,5 mill. samt tilkoblings kostnader på Strømsø BSS på kr. 0,5 mill., benyttes kr. 3 mill. til energikonvertering for å sikre en fullverdig fjern og nærvarmeleveranse. Med blant annet egen varmepumpeforsyning fra egen energisentral til alle byggene og anleggene på Marienlystområdet, inkl. Strømsø BSS, nye Marienlyst skole og fremtidig kapasitet til Danvik skole. Med dette vil ca. kr. 8 mill. i energikonverteringstiltak være gjennomført. Hvis alt går etter planen kan nye prosjekter med varmepumpeløsning og energibrønner startes opp høsten eller vinteren Energisparepotensiale DEKF har siden etableringen hatt fokus på energisparing og det er investert mye i tekniske løsninger i bygningsmassen med hensyn på inneklima og energireduksjon. Fra 2003 til 2007 ble det i samarbeid med Kongsberg og Røyken kommune også gjennomført et Enova prosjekt som gav en innsparing på 3 GWh. I forbindelse med nybygging og store rehabiliteringsarbeider er det installert energioptimale løsninger. I forbindelse med et prosjekt som skulle sikre et godt inneklima i skoler og barnehager ( MH-prosjekt) ble det brukt over 140 mill på moderne tekniske installasjoner. Mye av energipotensialet er allerede tatt ut i eksisterende bygg når det gjelder oppgradering av de tekniske anleggene og styring og kontroll med varme, ventilasjon og lysanlegg. Samtidig er det et anslått potensiale gjennom optimalisering av driften, spesifikke enøktiltak og god brukeradferd som vil kunne gi en energisparing på 2,0 2, 5 GWh. Investeringsbehovet for å ta ut denne gevinsten anslås til ca. kr mill. I tillegg ligger det et betydelig potensiale i energikonvertering i forbindelse med utfasing av fyringsanlegg hvor disse erstattes med fornybar energi hentet fra varmepumpeløsninger med energibrønner i fjellet. Dette anslås til å gi en energireduksjon på 2,5 3 GWh., og med et budsjett på kr. 40 mill. bør dette kunne gjennomføres. Kostnadsestimatet er foreløpige anslag og må bearbeides videre. Totalt energisparepotensiale på ca. 5 GWh fordeler seg slik : Skoler Bo og Barnehager Adm- Idrett sum service sentre bygg Normal bruk uten enøk Forbruket i ,4 8,2 2,8 6,7 2,6 36,7 Spart frem til ,6 0,8 0,2 1,3 1,4 8,3 Nytt sparepotensial 3,0 1,0 0,5 0,4 0,1 5,0

5 En ytterligere energibesparelse uten at det går utover inneklimaet kan det være vanskelig å få til. DEKF arbeider kontinuerlig med å finne forbedringsmuligheter. Ved større rehabiliteringer er det imidlertid fortsatt mulig å hente betydelige besparelser på en oppgradering av bygningskroppen gjennom bedre isolering og bedre vinduer. Skoler, 20 stk Skolene hadde i 2009 et forbruk på 16,4 GWh. Dette er ca 4-5 GWh under hva en normalt kunne forvente dersom man ikke hadde hatt et bevisst fokus på enøk. Blant annet har de fleste skolene moderne behovsstyrte varme og ventilasjonsanlegg, lavenergibelysning og fornuftige tidsprogrammer. Samtlige skoler er også tikoblet DEKFs energioppfølgingssystem og sentral driftskontrollanlegg. Det er derfor en noe begrenset mulighet til ytterligere tekniske enøktiltak på skolene, bortsett fra på Fjell og Frydenhaug skole som har opprinnelige ventilasjons- og varmeanleggene i drift. Fornuftige enøktiltak må her sees i sammenheng med større rehabiliteringer og lavenergistandard. I 8 av skolene er det også dårlige ventilasjonsanlegg i gymsaler, gardrober og tilfluktsrom. En oppgradering av disse gir en enøkgevinst, men primært et bedre inneklima, Gjennom energikonvertering, og en del mindre tiltak på skolene, samt oppgradering gymsal og garderobeaggregater, ser vi fortsatt et potensiale på ca. 3,0 GWh. Bo og Servicesentere, 7 stk. Bo- servicesentere hadde i 2009 et forbruk på 8,2 GWh. Dette er ca 1 GWh lavere enn man hadde oppnådd uten et bevisst fokus på enøk. Samtlige BSS er tilknyttet DEKFs EOS og SD anlegg. Siden slike bygninger har 24 timer brukstid er det meget begrenset hva som kan gjøres for å redusere energibruk uten å senke temperatur eller redusere luftkvalitet. Men gjennom energikonvertering og utskifting av dårlige gjenvinnere i ventilasjonsanlegg og frekvensstyring av vifter, samt en del mindre tiltak ser vi fortsatt et potensiale på ca 1 GWh. Barnehager, 22 stk Barnehagene hadde i 2009 et forbruk på 2,7 GWh. Vi vurderer at tallet hadde vært 0,2 GWh.høyere uten et felles fokus på enøk. Barnehagene er nå koblet til DEKFs energioppfølgingssystem og det jobbes med å få lagt inn samtlige bygg i vårt SD-anlegg som gir oss bedre styring og kontroll. Vi er også i ferd med å installere miljøbryteren som skal gi muligheten for at barnehagene selv kan redusere luftmengden når de for eksempel er ute og leker eller på tur. Barnehagene utgjør bare en liten del av vår bygningsmasse, men vi ser likevel muligheten for en innsparing på ca. 0,5 GWh Adm-bygg, 9 stk Adm-byggene hadde i 2009 et forbruk på 6,7 GWh ca. 1, 3 GWh lavere enn om man ikke hadde hatt et bevisst fokus på enøk.. Administrasjonsbygg omfatter Rådhuset, Fjellheim, Gml. Høyskolesenteret samt en del mindre bygg som Gml. Fløya, N. Storgt 24, Granstad og Fjell bydelshus. m.fl. Høyskolesenteret har et enøkpotensiale som er vanskelig å ta ut da det vil kreve større kostnader og byggmassens fremtid samtidig er usikker, mens Wergelandsgt. 9 - Kontor for Norges beste skole blir rehabilitert med moderne energibesparende løsninger. Gjennom en del mindre tiltak, inkl. generell optimalisering av driften, ser vi for oss et potensiale på ca 0,4 GWh spart energi i kommunenes admimistrasjonsbygg. Idrettsbygg, 3 stk Idrettsbyggene hadde i 2009 et forbruk på 2,6 GWh. Dette er ca 1,4 GWh under hva en normalt kunne forvente dersom man ikke hadde hatt et bevisst fokus på enøk. Drammenshallen og Turnhallen har fått installert nye moderne lys, ventilasjon og varmeanlegg. Drammenshallen har

6 også fått nytt utvendig tak med forbedret isolasjon.. Tribunebygget på Marienlyst stadion har også gode energiløsninger tilpasset nærvarmenettet med varmepumpe energi fra DEKFs tidligere omtalte energisentral i kjelleren på Turnhallen. Ytterligere innsparingspotensiale i idrettsbygg er begrenset. Det er brukstiden på anleggene som primært påvirker energibruket. Men ved en del mindre tiltak inkl. optimalisering av driften ser vi fortsatt et potensiale på ca 0,1 GWh I tillegg bruker det nye Drammensbadet 4,3 GWh og utebadet ca 0,6 GWh. Her er det installert moderne gjenvinningsløsninger og det er gjort flere tiltak slik at energibruken er minimalisert. Mye av energien fra varmepumpene på Marienlyst benyttes til Drammensbadet, spesielt om sommeren da overskuddsvarmen i innebadet benyttes til å varme opp utebadet. Ytterligere energisparing handler nå mye om å optimalisere eksisterende løsninger og å passe svært godt på driften. Ga / Vedlegg: Rapport Norconsult utfasing oljefyring

7 UTFASING AV OLJEFYRING I KOMMUNALE BYGNINGER Sammendrag - rev

8 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 001 Side: 2 av 4 Til: Fra: Drammen Eiendom v/geir Andersen Norconsult v/ siv.ing. Vidar Havellen (sign.) Dato: 18.mai 2010 UTFASING AV OLJEFYRING I KOMMUNALE BYGNINGER 1 INNLEDNING Norconsult AS har vurdert mulighetene for utfasing av oljefyring i kommunale bygninger i Drammen. Totalt 20 bygninger er vurdert. Varmepumper og fjernvarme er alternative energiteknologier som vurderes installert. Notatet er et sammendrag av rapport datert 28.juli 2009 med revideringer av pågående arbeider. 2 ANBEFALTE ENERGIOMLEGGINGER Forslag til ny energiløsning Status Dim. effektbehov Energiandel varme, Sum varme kw kwh omlegging Konvertering til fjern-/ nærvarme kwh Strømforbruk VP kwh/år Energibesparelse kwh/år (60/40 el/olje ref.forbr.) 1 Aronsløkka skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Bragernes skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Fjell barnehage nybygg og rehab 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Fredholt BSS 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Galterud skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Hallemoen skole (deler av) 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Jordbrekkskogen barnehage 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Kjøsterud skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Konnerud skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Skoger skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig Øren skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Åskollen BSS 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Åskollen skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Åssiden skole 1. Varmepumpe med energibrønner Ferdig % Gulskogen barnehage (deler av) 2. Luft/vann varmepumpe Ferdig Parktunet barnehage (deler av) 2. Luft/vann varmepumpe Ferdig Svensedammen skole 2. Luft/vann varmepumpe Ferdig % Brandenga skole 4. Fjernvarme % Brannstasjon 4. Fjernvarme % Børresen skole 4. Fjernvarme % Fjellheim skole 4. Fjernvarme % Gulskogen skole 4. Fjernvarme % Landfalløya BSS 4. Fjernvarme % Rødskog skole 4. Fjernvarme % Danvik skole 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig % Drammenshallen 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig konvertert - 27 Marienlyst skole 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig Strømsø BSS 6. Marienlyst nærvarmenett Ferdig % Sum Hvis alle bygningene i oversikten konverteres til varmepumper, vil dette gi en årlig energibesparelse på ca 7 GWh. På grunn av fjernvarmekonsesjon og tilknytning til denne er bare ca halvparten realiserbart. Fjell og Frydenhaug skole er satt på vent i forbindelse med fremtidige planer for byggene og dermed valg av energiforsyning. Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax c:\documents and settings\vh\desktop\oppdrag-lokalt\drammen vp-studie\vh0296n-rapport-kort-rev doc

9 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 001 Side: 3 av 4 En varmepumpe på 60% av dimensjonerende effektbehov vil kunne levere ca 85-90% av varmeenergien gitt at det velges varmepumper tilpasset byggets oppvarmingssystem, og at byggets varmeanlegg tilrettelegges for bruk av varmepumper. For luft til vann-varmepumper vil energiandelen reduseres til maks 75%. Besparelsene er også skjematisk beregnet og vil variere i forhold til denne oppstillingen. Beregningen viser at det er mulig å konvertere over 10 GWh inkl. overgang til fjernvarme der det er aktuelt. I de bygningene hvor det installeres varmepumper, vil energibesparelsen bli ca 3,0 GWh/år samlet. I tillegg er eller kan 7 GWh/år konverteres til fjernvarme eller Marienlyst nærvarmenett. 3 OMBYGGINGSTILTAK Det er nødvendig å ha kontroll på tur/returtemperaturene i anlegg med varmepumper. Hvis varmeanlegget er opprinnelig dimensjonert for 80/60 C og har konstantmengdesirkulasjon, vil anlegget være lite tilpasset varmepumper. Det er derfor nødvendig å gjøre en del tiltak (ikke alle tiltakene er nødvendig i alle anlegg): Fjerne unødvendige fullstrøm bypasser på ventilasjonsbatterier (strupe ned bypassen ved installasjon av strupeventil) Øke heteflater i ventilasjonsanlegg hvis mulig Installere frekvensregulerte pumper styrt etter konstant differansetrykk Bygge om tappevannsbereding til turboladerprinsippet, bruke separat ettervarme Seksjonere spesielle høytemperaturbehov slik at dette ikke sirkulerer over varmepumpen Utekompensere turtemperaturen på varmeanlegget hvis dette ikke er gjort Legge lavtemperaturbehov (eks. gulvvarme, gatevarme, ventilasjonsbatterier) i serie etter høytemperaturbehov (radiatorer, strålevarme etc) Hvis det er gjort større isolerings- og tettingsarbeider i bygningen siden det ble oppført, samt at det er installert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinnere med høy virkningsgrad, vil normalt varmebehovet bli redusert slik at man kan senke utgående turtemperatur. Dette vil være gunstig hvis man skal installere en varmepumpe. Bygninger med gulvvarme er godt egnet for varmepumper. Kostnadene for en ombygging til mengderegulert anlegg vil variere fra bygning til bygning, men det kan antas at dette dreier seg om kr/m². 4 ALTERNATIVE OPPVARMINGSMETODER Følgende oppvarmingsmetoder anbefales i prioritert rekkefølge: 1. Fjernvarme/nærvarme for de bygninger som ligger i nærheten av fjernvarmenettet (forutsatt at akseptable betingelser for kjøp av fjernvarme oppnås) 2. Varmepumper med energibrønner 3. Varmepumper med uteluft 4. Bioenergi med pellets hvis det ikke er mulig med varmepumper Hvis det ikke kan garanteres fjernvarme innen maksimalt 5 år, bør det installeres varmepumper. Fjernvarmekostnadene kan bli urimelig høye med dagens tariffer, og det bør derfor vurderes om bygninger som ikke er pålagt tilknytning skal kobles til fjernvarmenettet med mindre akseptable tilknytningskostnader kan oppnås. Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax c:\documents and settings\vh\desktop\oppdrag-lokalt\drammen vp-studie\vh0296n-rapport-kort-rev doc

10 Bioenergi vil for de fleste av de aktuelle bygningene være uaktuelt pga plass/kostnader/sikkerhet. NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 001 Side: 4 av 4 Regjeringen har vedtatt det det i reviderte byggeforskrifter fra ikke lenger er tillatt å benytte oljefyring som eneste oppvarmingskilde i nye bygg eller bygg omfattet av byggeforskriftene (dvs. ved større ombygging/rehabilitering). Det er fremdeles tillatt å benytte oljefyring i eksisterende bygg og som backup/spisslast. Det anbefales å beholde oljekjeler i de bygninger som bygges om til varmepumper eller annen energikilde hvis kjelene er i god forfatning. Eldre kjeler bør skiftes ut eventuelt erstattes med elkjel. Merk at elkjel som backup/spisslast vil utløse høye nettleiekostnader ved bruk, og anbefales i utgangspunktet ikke. I begrenset omfang og i bygninger uten oljefyring eller hvor det er lite hensiktsmessig å rehabilitere oljefyringsanelgget kan elkjeler benyttes som backup/spisslast. Oljekjeler kan også bygges om til bruk med bioolje. Dette forventes mer tilgjengelig fremover. Bioolje er fremdeles ganske nytt, og det er en del tekniske utfordringer knyttet til dette brenselet. Det anbefales å avvente bruk av bioolje inntil man har flere driftserfaringer. Man bør følge med i teknologisk utvikling og ta stilling til bruk av bioolje på et senere tidspunkt. Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax c:\documents and settings\vh\desktop\oppdrag-lokalt\drammen vp-studie\vh0296n-rapport-kort-rev doc

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Saknr. 20/08 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21-05-08

Saknr. 20/08 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21-05-08 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 20/08 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 21-05-08 SAK 20 /08 : Energi og miljø Status og veien videre. Innstilling

Detaljer

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 53/10 ENERGIMERKEORDNINGEN Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen Eiendom KF v/trond Haugan

Drammen Eiendom KF v/trond Haugan Drammen Eiendom KF v/trond Haugan Drammensbadet i ENØK-sammenheng - en viktig rolle i et større energibilde Marienlyst Nærvarmenett Solfanger Ny skole Passivhusskole Status og utfordringer DRAMMEN EIENDOM

Detaljer

Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen

Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Foredrag Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen Hvordan definerer vi driftsoperatør?

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Erfaringer fra Drammen - Rehab skole fra 1913

Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Erfaringer fra Drammen - Rehab skole fra 1913 Hyggelig å være her! Teknisk leder. Erfaringer fra - Rehab skole fra 1913 DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter Eier 335.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere 3 Idrettsbygg 2 Isbaner

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Fjernvarme - tilknytningsplikt - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Hvordan fungerer fjernvarme? 1. Fjernvarme, full tilknytning

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Miljøbilen på vei til miljøbygget som er styrt fra miljøsentralen. DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter Eier 310.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

ENOVA konferansen 2012. Enøk i praksis

ENOVA konferansen 2012. Enøk i praksis ENOVA konferansen 2012 Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder/ Daglig leder Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand Eiendom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen

Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur Bjørn Thorud Dr.

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Hyggelig å være her! Jeg heter Geir og kommer fra Drammen Eiendom KF

Hyggelig å være her! Jeg heter Geir og kommer fra Drammen Eiendom KF Hyggelig å være her! Jeg heter Geir og kommer fra Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Miljøvennlige energiløsninger Konklusjon Drammen Eiendom KF Organisering - fundamentet Utvikling & Trender

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand

Detaljer

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen 1 Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter Av siv.ing. Vidar Havellen 2 Innhold Bakgrunn og potensialet Prinsipper for varmegjenvinning Tariffer/avgifter for drift av anlegg Muligheter

Detaljer

Saknr. 46/13 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 13/10827 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013

Saknr. 46/13 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 13/10827 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 DRAMMEN EIENDOM KF MØTEPROTOKOLL Saknr. 46/13 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 13/10827 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 46/13: EIENDOMSOVERSIKT Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Kommunens eiendomsbedrift. Viktige dataverktøy Energi og miljøsentralen SD anlegg EOS-system Alarmsentral Brannvarsling FDV- system Samtlige bygg (72) styrt av dyktige

Detaljer

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler Arild Kvikstadhagen, Daglig leder Industrigata 13, 2619 LILLEHAMMER Sentralbord : 400 500 99 Mobiltlf:

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Velkommen til Drammen Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere Idrettsbygg Rådhus Drammensbadet Drammen teater

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. 100982 1.2 11. april 2013, Energiligaen, Lillestrøm, Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF 2 Bjørn Antonsen

Detaljer

Det intelligente bygg. Rett anvendelse av teknologi. SD som verktøy

Det intelligente bygg. Rett anvendelse av teknologi. SD som verktøy Det intelligente bygg Rett anvendelse av teknologi SD som verktøy Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Har i over 10 år satset på Sentral Driftskontroll og behovsstyring.

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 23.05.2012 50/12 Kommunestyret

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Miljø og bærekraft i kommunens byggeprosjekter

Miljø og bærekraft i kommunens byggeprosjekter Bilde efu Miljø og bærekraft i kommunens byggeprosjekter Morgendagens bygg skal møte energiutfordringene på lang sikt Nybygg gir store muligheter for å planlegge løsninger som minimaliserer energibehovet

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

Energieffektivitet i bygg

Energieffektivitet i bygg Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enova bygningsnettverk? Morgendagens Eiendomsmarked 2005 ved Frode Olav Gjerstad Visjon Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Verdier

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer