Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio"

Transkript

1 Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio 1

2 Norsk Bioenergiforening Organiserer over 200 bedriftsmedlemmer i hele bioenergiverdikjeden pluss 150 enkeltmedlemmer: Bønder og skogeiere Skogeierandelslag Produsenter av flis, briketter og pellets Utstyrsleverandører til hele bioenergisektoren Biovarmeprodusenter og distributører Fjernvarme Nærvarme / lokale energisentraler Skogsindustri- og andre næringsaktører Biogassaktører Biodrivstoffaktører Konsulentselskaper og lignende med relasjon til bioenergi enkeltmedlemmer Vår arbeidsform Næringspolitisk påvirkning for bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser) Nordisk samarbeid med Svebio, Danbio, Finbio og medlem i AEBIOM (europeiske org) Hovedmål: Gjøre det lønnsomt å produsere, selge og anvende miljøvennlig bioenergi i Norge 2

3 Norsk skog har en årlig tilvekst på 25 mill kbm, mens avvirkningen ligger på om lag 10 mill kbm ( «Norge gror igjen» ) Norge har et stort potensial for økt bruk av biomasse til: - treforedling - bioraffinering ( voksende marked ) - papirproduksjon - biobrensel (voksende marked ) 3

4 Hvorfor biobasert varmeenergi! Vinteren 2010 og 2011: Mangel på varmeenergi bidro til høye strømpriser for bedrifter og husholdninger. Bioenergi kunne reddet oss unna denne prekære prissituasjonen i energimarkedet og redusert behovet for å importere kullkraft og atomkraft til elektrisitetsforsyningen. Midt i kuldeperioden ble klimakur (18. febr i år) fremlagt. En av konklusjonene i klimakur er at det må satses kraftig på bioenergi årene fremover. Bioenergi ut blant de mest samfunnsøkonomisk riktige klimatiltakene i industri- og energisektoren. Varmeenergimarkedet i Norge er på 55 TWh. 15 TWh er biobasert varmeenergi Resten dekkes av elektrisitet og olje Dermed grunnlag for både energieffektivisering og økning av biovarmeandelen 4

5 P2008 P2010 P2012 P2014 P2016 P2018 P2020 TWh Norges bioenergistrategi : 14 nye TWh årlig innen 2020! 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 5

6 Production of energy in Norway - Year 2009 Energy sources Domestic production and export of energy (TWh) Domestic consumption of energy (TWh) Percentage Bioenergy, including biomass in the district heating 14,4 13,8 6,1 % Fossile energy (oil, gas, coal) 2488,9 100,0 43,9 % Hydro power 142,6 114,2 50,0 % Total 2645, ,0 % Source: Statistics Norway

7 TWh Biobruk, Norge sammenliknet med Sverige 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 SV-bio NO-bio 20,00 0,00 7

8 Biobrensel forbruk i Norge Biobrensel i sluttforbruk Treforedling: 3,6TWh Trelastindustri mv.: 1,3 TWh Husholdninger: 7,0 TWh Tjenestesektor: 0,1 TWh Sum sluttforbruk biobrensel, Norge, 2008: 12,0 TWh Sum sluttforbruk biobrensel, Sverige, 2008: 65,9 TWh Biobrensel som input i fjernvarmeproduksjon Avfall i fjernvarme: 2,0TWh Trebrensel i fjernvarme: 0,8 TWh Sum biobrensel i fjernvarme, Norge, 2008: 3,0 TWh Sum biobrensel i fjernvarme, Sverige, 2008: 39,6 TWh Summerer vi sluttforbruket av biobrensel og innsatsen av biobrensel i fjernvarmesektoren får vi et samlet forbruk ab biobrensel i Norge i 2008 på 15 TWh, tilsvarende rundt 9 prosent av stasjonær energibruk. 8

9 9

10 Bærekraftig biovarmebasert verdikjede 10

11 Tall bak verdikjedene Skogsindustriens 5 TWh gir en årlig besparelse på over 1 mrd. Kroner Vedforbruket på 7 TWh har en salgsverdi påover 3 mrd. Kroner Fjernvarmen på drøyt 3 TWh ble i 2009 solgt for 1,9 mrd. Kroner Erfaringstall tilsier nye sysselsatte per TWh (kilde: NoBio) 469 ansatte i fjernvarmen leverer 3,3 TWh = 142 syss/twh årsverk i skogbruket leverer 10 mill. kbm = 250 syss/twh årsverk i el-sektor leverer 110 TWh = 100 syss/twh Hva kan vi kalkulere med fremover? 11

12 Hvorfor biobasert varmeenergi! Vinteren 2010 og 2011: Mangel på varmeenergi bidro til høye strømpriser for bedrifter og husholdninger. Bioenergi kunne reddet oss unna denne prekære prissituasjonen i energimarkedet og redusert behovet for å importere kullkraft og atomkraft til elektrisitetsforsyningen. Midt i kuldeperioden ble klimakur (18. febr i år) fremlagt. En av konklusjonene i klimakur er at det må satses kraftig på bioenergi årene fremover. Bioenergi ut blant de mest samfunnsøkonomisk riktige klimatiltakene i industri- og energisektoren. Varmeenergimarkedet i Norge er på 55 TWh. 15 TWh er biobasert varmeenergi Resten dekkes av elektrisitet og olje Dermed grunnlag for både energieffektivisering og økning av biovarmeandelen 12

13 B I O V A R M E A L T E R N A T I V E N E BIOVARMEBASERT FJERNVARME NÆRVARMELØSNINGER (lokale energisentraler i næringsbygg, offentlige bygg basert på flis, pellets e.l. ) Pelletskjeler, pelletsovner og rentbrennende vedovner i eneboliger mv. (der fjernvarme og nærvarme ikke når frem) Tiltakene ovenfor kan forsterkes av at flere bygg bygges med vannbåren varme (eller energiomlegges til vannbåren varme). 13

14 14

15 15

16 16

17 Biovarme i husholdningene? I Bergen by finnes det i overkant av husstander med pipeleie med mulighet for vedfyring, hvorav benytter denne til oppvarming. Bergen kommune oppgir at om lag halvparten av disse har en såkalt rentbrennende vedovn som i snitt vil gi levere kwh/år. De eldre ovnene leverer om lag kwh/år. Effekten som disse avlaster el-nettet med er mer usikker da ovnene er manuelle og i mindre grad kan lagre varme. De krever at det er en person hjemme i husstanden og betjener denne og en kan derfor regne med en gjennomsnittlig effekt av disse på 2-3 kw. En pelletskamin eller pelletskjel er derimot automatisert og kan levere både mer energi og effekt. Vanligvis vil en pelletskamin kunne levere mellom kwh/år. 17

18 18

19 Hva viser prisutviklingen på olje versus pellets? 19

20 20

21 21

22 22

23 Hvorfor og hvordan eksternfinansiere biovarmesatsing i Norge (og Bergensregionen) 23

24 Utfordringer/barrierer i markedet 3 av 4 boliger og 1 av 2 næringsbygg har bare panelovner som oppvarming Lav el-avgift og billig strøm (frem til 2009) har ledet til for lave investeringer i varmeenergiløsninger Mange storkunder får billig nettleie mot å være utkoblbare Aktuelt spørsmål: Hvordan forsere barrierene 24

25 Utfordringer i det norske El-pris relativt lav. pelletsmarkedet(i) Uklare signal fra myndighetene Manglende insentivordningar for bruk av pellets Norge er pt et marginalt marked for pellets og pelletsfyrt varme, særleg for private husholdninger 25

26 Offentlige virkemidler Økonomiske incentiver/subsidier Avgifter fiskale og grønne skatter/avgifter mv. Markedsinstrumenter Grønne sertifikater el- sertifikater 26

27 Offentlige virkemidler Økonomiske incentiver/subsidier Enova, Transnova og Innovasjon Norge Avgifter fiskale og grønne skatter/avgifter mv. Høyere avgifter på forurensing og lavere på kapital og arbeid FoU helt sentralt for å lykkes i fremtiden Norsk senter for bioenergiforskning Pilotanlegg Markedsinstrumenter i fornybarmarkedet Grønne sertifikater Felles sertifikatmarked med Sverige fra og med 1. januar

28 VARMEENERGIPAKKEN 28

29 Varmeenergipakken 2011 INNHOLD : OMDISPONERING AV ENOVAS FONDSMIDLER Sikrer mer stabil energiforsyning i aktuelle regioner Gir økt energifleksibilitet (optimal styring av elbruk etter sesong og tilgjengelighet) Gir økt verdiskaping lokalt/regionalt Reduserer klimagassutslipp Sikrer mer stabile priser for strømkunder i fyringssesongen Reduserte investeringer i elnett lokalt, regionalt og sentralt 29

30 Varmepakken: fordeling og konsekvenser i Bergen 1. Lokalt : Bergen/omland og Midt-Norge 400 mill kr 2. Nasjonalt : Styrke investeringstilskudd (større støtteintensitet pr. prosjekt) tilknyttet fjernvarmenett og lokale energisentraler 400 mill kr 3. Energiomleggingsprogram - Økt støtte til konvertering til vannbåren varme 200 mill kr MW GWh 4. Styrke ENOVAs husholdningsstøtteprogram 250 mill kr Utrede støtteordning for fornybar varme på linje med fornybar el 100 nye GWh i fjernvarmen 100 nye GWh med lokal bioenergi 4

31 Uten varmeenergipakken Kritisk i forhold til energi- og effektknapphet - særlig i Bergensregionen og Midt-Norge Mindre energifleksibilitet. Tregere utbygging av fjernvarmenett og energiomlegging av bygg Mindre utnyttelse av det fornybare varmepotensialet Store varmeenergiressurser går til spille 31

32 Kritisk for forsyningen i større byer Reddet Oslos strømkunder sist vinter: dekket 25% av effektbehovet Dekker 30% av effektbehovet i Trondheim, kan yte opp mot 40% De mest kostbare investeringene i elnettet er den effekten som skal sikre varmen de kaldeste dagene. De største tapene ligger her. Effekttopp 333 kw Varmeenergi 627 GWh Denne effekten kan leveres av fjernvarme eller lokal varme. Varmepumper i bygg gir ikke redusert effektbehov. Installert effekt på være like stor som max uttak på kaldeste dag. Effektbunn 105 kw Teknisk energi 105 kw * 8760 t = 892 GWh 32

33 Oppsummering Enovas vilkår (finansieringsløsninger) må styrkes. Dette omfatter: Fjernvarme Nærvarme Husholdningsstøtte Grønn skatteveksling Etabler grønn skattekommisjon Bransjen må kunne samspille med Enova i deres og våre egne markedstiltak. 33

34 34

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer