Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011"

Transkript

1 Varmepumper og fornybardirektivet Varmepumpekonferansen 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

2 Europas mål og virkemidler Klimapakken EU % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte klimagassutslipp -Kvotehandelsdirektivet -IED direktivet -Decision 406/2009/EC -F-gass forordning 20 % energieffektivisering -Handlingsplan -Økodesigndirektivet -Kogenereringsdirektivet g -Energimerkedirektivet -Bygningsenergidirektivet -Energitjenestedirektivet

3 EUs fremskriving av energibruk ved bruk av PRIMES-modellen Baseline Cost-efficiency Mtoe Mtoe 800 Fornybar 600 Ikke fornybar

4 EUs nasjonale fornybarmål 50,00 00 % 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Malta Luxemburg Belgia Tsjekkia Kypros Ungarn Nederland Slovakia Polen Storbritann nia Bulgaria Irland Italia Tyskland Hellas Spania Frankrike Litauen Romania Estland Slovenia Danmark Portugal Østerrike Finland Latvia Sverige Innsats per innbygger "Flat rate" Andel fornybar i 2020

5 Norsk implementering av fornybardirektivet 21.januar 2009: «Fornybardirektivet er EØSrelevant» - Pressemelding, Olje- og energidepartementet 15.april 2011: Lov om elsertifikater - Proposisjon til Stortinget

6 Teoretisk andelskrav for Norge TWh «Flat rate» + Innsats per innbygger GFEC RES 136,14 148,64 167,93 RES GFEC 227,24 227,24 227,24 RES SHARE 59,91% 65,41% 73,90% Norge må øke forbruket av fornybar energi med 31,79 TWh

7 Brutto sluttforbruk av energi i Norge (2005) Industri Husholdinger Tjenesteyting Fiske Jordbruk Transport Annet Distribusjonstap Forbruk energisektor Brutto sluttforbruk ,54 TWh 45,1 TWh 28,12 TWh 0,15 TWh 8,68 TWh 56,6 TWh 026TWh 0,26 10,48 TWh 4 % 1 % 4 % 25 % 34 % 12 % 1,31 TWh 20 % 227,24 TWh Industri Husholdinger Tjenesteyting Jordbruk Transport Annet Distribusjonstap

8 Termisk energi fanget av varmepumper anses som fornybar Direktivets artikkel 2: Fornybar energi: energi fra fornybare ikke-fossile kilder i form av: vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, vannkraft, biomasse, deponigass, gass fra kloakkrenseanlegg og biogass aerotermisk energi : energi, som lagres i form av varme i omgivelsesluft geotermisk energi: energi, som lagres i form av varme under jordens faste overflate hydrotermisk energi : energi, som lagres i form av varme i overflatevann

9 Hvor mye energi kan vi dekke med bruk av varmepumper? TWh Bioenergi 20 Fjernvarme 15 Elektrisitet 10 Fossile brensler 5 0 Husholdninger Næringsbygg

10 Kriterie for varmepumper SPF > 1,15 * 1/η 4,50 4, ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, ,00 28 % 4,18 40 % 2,88 55 % 209 2,09 80 % 1,44 28 % 30 % 33 % 35 % 38 % 40 % 43 % 45 % 48 % 50 % 53 % 55 % 58 % 60 % 63 % 65 % 68 % 70 % 73 % 75 % 78 % 80 % SPF Virkningsgrad i kraftproduksjon

11 Beregning av fornybar energi fra varmepumper Fornybar energi E RES =Q USEABLE * (1-1/SPF) Total beregnet nyttbar varme fra varmepumper p Sesongjustert årsvarmefaktor

12 EHPAs forslag til verdier for beregningsmodell E RES = Q USEABLE * (1-1/SPF) mer Br ruksti Teknologi/Klima Varmt Gjennomsnittlig Kaldt Luft Vann Jord SPF Teknologi Luft Vann Jord SPF 3,0 3,5 3,7

13 Konvertering av fossil oppvarming E Levert varme Installert RES fra Q (GWh) USEABLE SPF varme- effekt pumper Luft , Vann , Jord , Endring GFEC RES GFEC Ny RES SHARE RES SHARE Luft 139,3 226,1 61,60 % 1,69 p.p Vann 140,9 225,6 62,48 % 2,57 p.p p Jord ,6 62,53 % 2,62 p.p

14 Konvertering av elektrisk oppvarming E Levert varme Installert RES fra Q USEABLE SPF varmepum (GWh) effekt per Luft , Vann , Jord , GFEC RES GFEC Ny RES SHARE Endring RES SHARE Luft 137,9 227,2 60,68 % 0,77 p.p Vann 138,8 227,2 61,10 % 1,19 p.p Jord 138,9 227,22 61,1212 % 121 1,21 p.p

15 Konvertering av bioenergi E Levert varme Installert RES fra Q USEABLE SPF varme- (GWh) effekt pumper Luft , Vann , Jord , GFEC RES GFEC Ny RES SHARE Endring RES SHARE Luft 133,3 225,7 59,05 % -0,86 p.p Vann 132,3 225,0 58,79 % -1,12 p.p Jord 132,4 225,0 58,8383 % -1,08 108p.p

16 Teoretisk potensial TWh 2005 basisår Erstatting av fossilt 2020 mål brensel GFEC RES 136,14 140,1 166,7 GFEC 227,24 225,6 225,6 RES SHARE 59,91 % 62,2 % 73,9 % Levert varme elektrisitet GWh Q USEABLE Installert effekt kw SPF 3,7 E RES GWh GFEC RES 166,7 TWh GFEC 225,6 TWh Endret RES SHARE 73,91 % Økning RESSHARE 11,71 p.p. Konvertering av all Installert effekt kw fossil oppvarming og 97 % av elektrisk RES oppvarming

17 Antall varmepumper installert i Norge i 2009 Middeleffekt 7 kw 17 kw 40 kw 75 kw Vann/bergvann Luft-luft Luft-vann

18 Fornybar energi fra samme antall varmepumper som i Norge i 2009 Total effekt (KW) Q USEABLEFACTOR GWh SPF E RES vann-vann , luft-luft , luft-vann , Sum

19 Virkning av ulike tiltak Endring fornybar energi Endring forbruk Endret RES SHARE Økning RES SHARE Elsertifikater 13,2 TWh 0 TWh 65,7 % 5,8 % Antall varmepumper som i ,1 TWh 0 TWh 63,9 % 4 % elbiler 0 TWh -1,3TWh 60,3 % 0,4 % Elektrifisering av sokkelen 0 TWh 0 TWh 0 TWh 0 %

20 Konklusjoner Dersom vi legger foreløpig beregningsmetodikk til grunn og forutsetter samme antall varmepumper som i dag, gir varmepumper fornybart forbruk på over 9 TWh. Dette utgjør nærmere 70 % av målet som Regjeringen legger opp til ved bruk av elsertifikater. Det finnes videre et stort potensial for konvertering av eksisterende varmesystemer for å imøtekomme Norges kommende forpliktelser i fornybardirektivet. Konvertering av fossile brensler peker seg ut som det mest effekti e tiltaket målt per kon ertert energimengde effektive tiltaket, målt per konvertert energimengde. Foruten norske forpliktelser i fornybardirektivet vil varmepumper også være en viktig bidragsyter for å nå fremtidige forpliktelser knyttet til energieffektivisering.

21 Takk for oppmerksomheten!