EU-direktiver som påvirker varmepumpebransjen i Norge. Varmepumpekonferansen 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU-direktiver som påvirker varmepumpebransjen i Norge. Varmepumpekonferansen 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting"

Transkript

1 EU-direktiver som påvirker varmepumpebransjen i Norge Varmepumpekonferansen 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

2 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

3 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

4 Energi og klimautfordringen Utviklingen i energietterspørsel (IEA 2009)

5 Europas mål og virkemidler Klimapakken EU % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte klimagassutslipp -Kvotehandelsdirektivet - F-gass forordning 20 % energieffektivisering -Handlingsplan (2006) -Økodesigndirektivet -Kogenereringsdirektivet g -Energimerkedirektivet -Bygningsenergidirektivet -Energitjenestedirektivet

6 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

7 Innhold i fornybardirektivet Nasjonale krav til andel fornybar energi i sluttforbruket Felles krav til 10 % fornybar i landtransport Krav til tilknyting og prioritet for fornybar kraftproduksjon Bærekraftskriterier for biofuels

8 Beregningsmodell for fornybarandel Fornybar kraftproduksjon + fornybar varme/kjøling + fornybar energi til transport Netto energiforbruk + forbruk i energisektoren + distribusjonstap

9 Nasjonale målsetninger 80,0% 0% 70,0% 60,0% 0% 50,0% 40,0% 0% Vektet tilleggsmål 30,0% "Flat rate" 20,0% 0% ,0% 0,0% * * Worst case scenarie Malta Luxemburg Belgia Tsjekkia Kypros Ungarn Nederland Slovakia Polen U.K. Bulgaria Irland Italia Tyskland Hellas HS pania Frankrike Litauen Romania Es stonia Slovenia Danmark Portugal Østerrike Finland Latvia Sverige Norge

10 Norges foreløpige beskjedne satsing Investeringsstøtte til vindkraft Støtte til fjernvarme Vurderer investeringsstøtteprogram g til bioenergi Regjeringens krisepakke - 12mrd 1,2 Intensjonsavtale om grønne sertifikater

11 Hva med varmepumper? Aerothermal, geothermal and hydrothermal heat energy captured by heat pumps p shall be taken into account [ ] provided that the final energy output significantly exceeds the primary energy input required to drive the heat pumps. Fornybardirektivet, Artikkel Formel: E RES = Q usable * (1 1/SPF)

12 Kriterier for at varmepumper skal medregnes i fornybardirektivet only heat pumps for which SPF > 1,1515 * 1/ η shall be taken into account SPF>2,875 Virkningsgrader i NS 3031 Luft-luft 2,16 Luft-vann (gulvvarme) 205 2,05 Luft-vann (radiatorer) 2,08 Spillvarme/vann/geo - luft 2,34 Spillvarme/vann/geo vann (gulvvarme) 2,22 Spillvarme/vann/geo vann (radiatorer) 2,26

13 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

14 Bygningsenergidirektivet er snart fullimplementert i Norge Innhold i direktivet: Metode for å beregne bygingers energiytelse Minstekrav til bygningers energiytelse Energiattest for bygninger Inspeksjonsording for tekniske k anlegg NS 3031 TEK 07/10 Energimerking NVEs inspeksjonsordning Slide 14

15 TEK10: Krav til energieffektivitet Bygningskategori Småhus, samt fritidsbolig over 150 m 2 oppvarmet BRA Totalt netto energibehov (kwh/m 2 oppvarmet BRA pr. år) /m 2 oppvarmet BRA Boligblokk 115 Barnehage 140 Kontorbygning 150 Skolebygning 120 Universitet/høyskole 160 Sykehus 300 (335) Sykehjem 215 (250) Hotell 220 Idrettsbygning 170 Forretningsbygning 210 Kulturbygning 165 Lett industri/verksteder 175 (190)

16 TEK10: Krav til energiforsyning Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast I bygning under 500 m² skal 40 % av varmebehovet dekkes av alternativer til elektrisitet og fossile brensler I bygning over 500 m² skal 60 % av varmebehovet dekkes av alternativer til elektrisitet og fossile brensler Unntak for yrkesbygg hvis det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet Unntaksmuligheter for bolig Mindre enn kwh/år i varmebehov Hvis det ikke er lønnsomt

17 Fremtidige revisjoner av TEK TEK07: Obligatorisk i fra TEK10: Obligatorisk fra TEK12: Neste ordinære revisjon? TEK12: Neste ordinære revisjon? TEK17: Ny 5-års revisjon? TEK20 : Passivhus som standard?

18 Energivurdering av tekniske anlegg Kjeler som bruker fossile brensler i bygg over 400 m2 skal vurderes hvert fjerde år I bygg som er over 2000 m2 skal kjelene vurderes hvert fjerde år Varmeanlegg med kjeler som bruker fossilt brensel og som er over 15 år skal engangsvurderes Kjøle- og ventilasjonssystemer i bygg over 500 m2 skal vurderes hvert fjerde år Slide 18

19 Energimerking av bygg Både boliger og yrkesbygg skal merkes Merkeplikt ved nybygg, ygg, salg og utleie Yrkesbygg > 1000 kvm skal merkes regelmessig Kompetansekrav for merking av yrkesbygg og nye boliger Merkingen skjer med et web-basert verktøy Beregning skjer i henhold til NS 3031 Kilde: NVE

20 Energiattest for bygninger Energimerke (levert energi) Oppvarmingsmerke Målt energi Tiltaksliste Dokumentasjon

21 Karakterskala for energimerket Kilde: NVE 6/11/2010 Slide 21

22 Kilde: NVE Systemgrense netto energibehov / levert energi

23 Varmepumpen kommer særlig godt ut Varmepumpe Biokjel Netto varmebehov (kwh/m²) 84,1 84,1 Systemvirkningsgrad 2,22 0,73 Levert energi til varmeformål (kwh/m²) 37,9 115,2 Elspesifikt forbruk Levert energi (kwh/m²) 84,9 162,2

24 Kilde: NVE Vurderingskriterier for oppvarmingsmerket

25 Kilde: NVE Forslag til nytt energimerke er på høring

26 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

27 Hovedmomenter energitjenestedirektivet Nasjonal målsetning om energieffektivisering i i Målsetning skal realiseres mellom , med minimum årlige økte besparelser på 1% Omfatter sektorer uten kvoteplikt Nasjonale handlingsplaner skal leveres i 2007, 2011 og 2014 Forslag til tiltak og virkemiddelbruk Slide 27

28 Status for implementering i Norge Vedtatt i EU 5.april 2006 Vurdert som EØS-relevant Olje- og energiministeren har bekreftet overfor meg at han prioriterer arbeidet med energitjenestedirektivet, og departementet utreder behovet for lovendringer og forskriftsendringer i tilknytning til direktivet samt fastsettelse av mål, målemetoder og krav til rapportering. Det er ennå ikke klart når direktivet vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men vi er godt i gang med arbeidet rundt det. Utenriksminister Jonas Gahr Støre, 30.november 2009

29 Norge ligger etter i satsingen på energieffektivisering Norge har i dag ingen helhetlig plan for energi- og klimaområdet Overordnet klimamålsetning i Klimaforliket Enovas arbeidsmål (40 TWh i 2020) Vi ser heldigvis et fokus på energieffektivisering i fremtiden Nasjonal handlingsplan for energieffektivisering av bygg Implementering av energitjenestedirektivet?

30 Lavenergiutvalget og nasjonal handlingsplan for energieffektivisering

31 Status for hvite sertifikater i Norge Energirådet Grønn boks Lavenergiutvalget KRD nasjonal handlingsplan

32 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

33 Status for forordningen Formål: Redusere utslipp av HFK, PFK SF6 Mi i li l kk j Minimalisere lekkasjer Sikre oppsamling av brukt gass Sørge for at aktører som håndterer gassene har nødvendig kompetanse Implementert i norsk lovverk Vedtatt i EU 17.mai 2006 Vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen 7.november 2008 Vedtatt i produktforskriften 6.mai 2010 Forvaltes i Norge av KLIF

34 Hva innebærer forordningen? Krav om merking av produkter Ulike forbud Krav om lekkasjekontroller KLIF må etablere programmer for opplæring og sertifisering av bedrifter og personell Norsk Teknologi og Stiftelsen Returgass har søkt om å bli t tifi i oppnevnt som sertifiseringsorgan Når sertifiseringsorgan er etablert vil det etableres krav til sertifisering Ca personer og ca. 500 bedrifter innen kulde- og luftkondisjonering vil bli underlagt krav om sertifisering

35 Krav om lekkasjekontroller Gjelder stasjonære kjøleanlegg, luftkjølingsustyr, varmepumper og brannvernsystemer Anlegg > 3 kg skal kontrolleres hvert år (ca ) Anlegg > 30 kg skal kontrolleres hver 6. måned (ca ) Anlegg > 300 kg skal kontrolleres hver 3. måned (ca. 250) Her kreves også systemer for deteksjon av lekkasjer Pris: kr/kontroll Pris for deteksjonssystemer: kr Markedspotensial: ca. 160 millioner kroner

36 Agenda Europas energi- og klimapolitikk Fornybardirektivet Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet F-gass forordningen Konsekvenser for varmepumpebransjen

37 Oppsummering og konklusjoner Fornybardirektivet Varmepumpebransjen kan bidra til måloppnåelse Lav politisk interesse for bidrag fra varmepumpebransjen Bygningsenergidirektivet Byggeforskriftene setter ingen begrensninger på bruk av varmepumper, men lavere varmebehov i fremtidens bygg kan gi markedsmessige utfordringer Varmepumpen p fremstår som vinneren i energimerkeordingen g Energitjenestedirektivet Økt fokus på energieffektivisering kan komme varmepumpebransjen til gode Muligheter for bedrede støtteordinger Muligheter for bedrede støtteordinger F-gass forording Krav til sertifisering av bedrift og personell Økt etterspørsel etter lekkasjekontroller

38 Takk for oppmerksomheten!

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011 Varmepumper og fornybardirektivet Varmepumpekonferansen 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Europas mål og virkemidler Klimapakken EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energieffektivisering med sosial profil

Energieffektivisering med sosial profil Energieffektivisering med sosial profil Seminar om energieffektivisering i eksisterende bygg Stortinget, 18. november 2011 Tore Strandskog, Norsk Teknologi Valg av tilnærming Klima- og energimål i EU (20-20-20

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Teknologidagene NTNU 07.01.2010 William Rode Energimerkeforskriften vedtatt Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Notat Dato 16. desember, 2012

Notat Dato 16. desember, 2012 Notat Dato 16. desember, 2012 Til NOVAP Fra ADAPT Consulting Kopi til Emne Varmepumpens markedspotensial i forbindelse teknisk forskrift Innhold Sammendrag 2 1. Bakgrunn 3 2. Krav til energiforsyning i

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del I status analyse rapport ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del I status analyse rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS SAMMENDRAG 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 2.1 Hensikt 2.2 Metode 2.3 Organisering 4 6 8 8 8 9 3. DEN NORSKE BYGGENÆRINGEN 12 3.1

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger Deres referanse Vår referanse Dato 13.10.2009 NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO post@dibk.no (merkes: 15/1311 høring nye energikrav til bygg) Dato: 13.05.2015 Deres ref:

Detaljer

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen?

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå 1 1 Rapporten er skrevet for, og finansiert av Energi Norge 1 Sammendrag I juli 2011 sendte regjeringen inn

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer