Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger"

Transkript

1 Deres referanse Vår referanse Dato NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for energimerking av bygninger. Hensikten med en slik ordning må være å stimulere til økt energieffektivitet i det samlede energisystemet. Ordningen må også innordnes slik at den bidrar til å bygge det langsiktig fornybare og klimavennlige energisystemet i Norge. 1. Energimerkeordningen og energiomlegging strøm som energibærer EBL har i rapporten Den grønne ledertrøya som ble presentert i mai 2009, påvist viktige utviklingstrekk i energisystemet fram mot Det bærende budskapet i rapporten er at vi må bygge et energisystem der vi sørger for å bringe CO2-fri energi fram til sluttbrukerne for å få ned klimagassutslippene. For å få til det vil elektrisitet få en enda sterkere rolle i energiforsyningen enn den har i dag fordi det bare er elektrisitet, varme og bioenergi av dagens energibærere som har den egenskapen at de kan bringe energien CO2-fritt fram til brukeren. Videre viser rapporten at vi har naturressurser til å produsere store mengder elektrisitet basert på fornybare ressurser, men mengden bioenergi er mer begrenset. Vi forstår av teksten i høringsdokumentet og etter samtaler med NVE og OED at en hovedforutsetning for merkeordningen er følgende setning i Energi- og miljøkomiteens innstilling til revisjon av energiloven Innst O.nr 52 ( ): Attesten vil også innholde en beskrivelse av bygningers oppvarmingssystem med tilhørende indikator for hvor mye av varmebehovet og varmtvannsbehovet som kan dekkes med fornybar energi og lave klimagassutslipp. Komiteen forstår dette slik at oppvarmingsmerket skal gi informasjon om i hvilken grad det vil være mulig å dekke varmebehovet i bygg med andre energikilder enn strøm, olje og gass. Denne ordlyden er etter hva vi forstår komiteens tolkning av Ot.prop 24 ( ) pkt Dette merket skal gi en visuell fremstilling av hvor stor del av bygningens oppvarmingsbehov og varmtvannsbehov som kan dekkes med fornybare kilder Vi har også forstått at varmemerket skal gi indikasjon på i hvilken grad varmesystemet er lagt opp slik at det kan bidra i den energiomleggingen dvs fra strøm, olje og gass til fornybar energi - som departementet har lagt opp til.

2 2 Med bakgrunn i vår forståelse av kravene til hvordan vi må bygge det framtidige energisystemet for å nå de langsiktige klimamålene, må det bli feil å lage et system som krever overgang fra bruk av strøm til fornybar energi. Strøm er den viktigste bærer av fornybar energi vi har i dag og vil få en økende rolle i å bringe fornybar energi fram til brukerne i framtiden. Målet må være å gå over fra energibærere som slipper ut CO2 til energibærer som ikke slipper ut CO2. Når det gjelder produksjon av elektrisitet fra fossil energi har man allerede kontroll på utslippene av CO2 gjennom EUs kvotesystem. I framtiden vil produksjonen i økende grad bli fornybar og med kraftige reduksjoner i CO2-utslipp gjennom karbonfangst og lagring. EBL mener på dette grunnlaget deler av energimerkeordningen baserer seg på et feil grunnlag. I våre samtaler med representanter for Energi- og Miljøkomiteen presiserer de at det man vil bort fra og det de har tenkt på i sine formuleringer i innstillingen - er bruk av strøm i panelovner. Vi er enig i at det er viktig å effektivisere bruken av strøm, men det blir feil på det grunnlaget å trekke den slutningen at energimerkeordningen skal stimulere omlegging fra bruk av strøm til fornybar energi. Det er som nevnt over ingen motsetning mellom strøm og fornybar energi. På denne bakgrunn foreslår EBL at henvisningen til omlegging fra bruk av strøm til fornybar energi tas ut av arbeidet med energimerkeordningen. Dette gjelder både forskriftstekst og i utformingen av varmemerket. 2. Begrepet levert energi og utforming av varmemerket I kap står det: Levert energi legges til grunn for energimerket. Levert energi er en beregnet størrelse som angir nødvendig energimengde levert til bygningen. Levert energi er den indikator for energimengde som ligger nærmest det som en etter et standardisert forbruksmønster må påregne å kjøpe. Dette innebærer at et bygg som er tilknyttet et fjernvarme- eller gassnett der varmen kommer fra varmepumpe, bioenergi eller spillvarme, får et dårligere energimerke enn et bygg som har egen varmepumpe. Det kan ikke være avgjørende for energimerket om varmekilden står på innsiden eller utsiden av husveggen. Energimerkeordningen må utformes slik at denne skjevheten rettes opp. Slik det er presentert vil man også favorisere varmepumpe framfor bioenergi som varmeforsyning i et enkelt bygg og dette må også være uheldig. Ordningen må gi riktig og god informasjon om bygget samtidig som det støtter opp under utvikling av et framtidsrettet klimariktig energisystem. Vårt forslag innebærer at man må skille mellom byggets energibruk og levert (kjøpt) energi. I stedet for levert energi slik det defineres i NS 3031 bør man korrigere levert energi slik at også energi levert fra omgivelsene (omgivelsesvarme til varmepumper) beregnes inn i begrepet levert energi. Derved vil man få fram bygningens energieffektivitet og unngår problemet i foreliggende forslag som tåkelegger effekten av varmepumper. Denne tilnærmingen vil dekke effekten av energieffektiviseringtiltak i bygget alt utenom det å montere en varmepumpe og solenergianlegg. Vi er klar over at dette forslaget ikke stemmer overens med grensesnittene for energiberegning i NS Vi forstår NVEs problemer med å få energimerket til å hensynta alle forhold. Slik NVEs forslag er utformet, vil det imidlertid være en sterk driver i retning av en teknologisk løsning som ikke nødvendigvis alltid er den riktige sett ut fra en helhetlig energisystemtenkning. Brukerens behov for å se hva som trengs av innkjøpt (levert) energi og dermed samlet energieffektivitet - kan løses ved å legge til mengde levert energi i kwh slik det er definert i NS 3031 justert etter et standardisert forbruksmønster.

3 3 Forslaget til energimerkeordning innebærer også et varmemerke. Så vidt vi forstår skal dette merket angi byggets egenskaper i forhold til myndighetenes mål om energiomlegging. Da må varmemerket speile i hvilken grad bygget forsynes med CO2-frie energibærere ref vår diskusjon under pkt 1. Da vil det være naturlig at varmemerket angir hvilke energibærere som leveres til bygget omgivelsesenergi (via varmepumper og sol (varme og strøm)), spillvarme, elektrisitet, bio, fjernvarme (fornybarandelen fra det aktuelle anlegget ikke landsgjennomsnitt), naturgass og olje. Energieffektiviteten i bruken av energibærerne (ref diskusjonen om panelovner eller varmepumper) tas vare på gjennom å oppgi årlig energibruk i kwh som foreslås som ekstra info til energimerket. 3. Andre kommentarer kap Energimerking av bygninger 4 Plikt til å ha energiattest EBL er positivet til kravet om energiattest. EBL ser at en gyldighetsperiode på 10 år er lenge. For større bygg der det legges opp til aktiv bruk av attesten, blant annet ved at den skal henges opp synlig, bør attesten fornyes hvert femte år. Dette er også i tråd med NVEs vurderinger i kap i høringen der det pekes på at attesten skal være så oppdatert som mulig. Tilsvarende ser EBL at gyldighet på ti år for boliger også er lenge. I dette tilfellet vil dessuten energiattesten kun være etterspurt ved salg eller utleie. Etter vårt syn bør en mest mulig ny attest da framskaffes. Vi foreslår også her fem års gyldighet. Dette vil for øvrig tilsvare varigheten på tilsvarende ordning i Danmark. 8 Krav til yrkesbygg over 1000 m2 I det reviderte forslaget fra EU er det foreslått at dette kravet senkes til 250 m2. Vi foreslår at NVE har systemer klare for å takle denne eventuelle overgangen. 10 Beregningsmåter for energiattesten Hvem som skal få lov til å registrere data, og hva slags data som skal registreres er vesentlig for kvaliteten på energimerket, og på tiltakslisten over energieffektiviseringstiltak (i tråd med 11). Uten høy kvalitet på disse dataene, og høy kvalitet på tiltakslisten vil det være vanskelig å realisere formålet med forskriften. Den svenske riksrevisjonen har vurdert den svenske energimerkeordningen og kommet med til dels sterk kritikk av mangelen på kvalitet i energimerkeordningen og tiltakslistene som foreslås pga mangel på kompetanse og uavhengighet ved utstedelsen av energimerket. Vi ser en mulighet for tilsvarende problem i det norske systemet, fordi vi ikke kan se at det er lagt opp til kontroll med energimerkingen. Med egenrapportering og standardiserte verdier for vanlige hus er det fare for at denne delen av energimerket blir så generell at den har liten eller ingen verdi. Kravene til kvalitet og dermed nytte av ordningen, må avveies mot de kostnadene økt kvalitet vil påføre brukerne særlig på småhussiden. Vi anbefaler NVE å studere erfaringene fra Sverige og den svenske riksrevisjonen rapport om systemet når detaljene i 10 skal sluttbehandles. Artikkel 10 i EU-direktivet er helt tydelig på at sertifiseringen av bygninger, inspeksjon av kjelesystem og klima-anlegg skal gjøres av uavhengige kvalifiserte og godkjente eksperter. Det bør derfor legges opp til at uavhengige kan få tilgang til å registrere data for bolighus på en enklere måte enn i dag (via AltInn). En tilleggsmodul for EMS bør vurderes, slik at

4 4 godkjente/sertifiserte personer eller bedrifter har mulighet for å enkelt kunne legge inn data for hus, der adresse (eventuelt gårds og bruksnummer) er det eneste som behøves i tillegg til kundens godkjenning. Dette vil også gjøre at de bygninger som ikke er oppført mot en AltInn-bruker kan omfattes av ordningen (eksempelvis nye bygninger satt opp av firmaer som ikke omfattes av AltInnsystemet). Artikkel 7 i EU-direktivet sier at det med sertifikatet skal følge anbefalinger for en kostnadseffektiv forbedring av energiytelsen. Slik ordningen legges opp i dag vil det nødvendigvis kun bli veldig standardiserte forslag til tiltak, uten å ta hensyn til spesifikke behov for den enkelte bygning. Dette kravet skjerpes ytterligere inn i EU s forslag til ny revisjon av direktivet (ny Artikkel 10). Her legges det vekt på at det skal være spesifikke forslag til energieffektive tiltak basert på den enkelte bygning. Slik ordningen foreslås vil ikke dette være mulig ved selvangivelses-prinsippet. 11Energiattesten skal inneholde Karakteren A tilsvarer definisjon og krav til passivhus. Videre skal dagens byggforskrift (TEK 07) tilsvare karakter C/D. Denne byggforskriften har et spesifikt krav til tetthet. Det betyr at fra og med karakter C/D til og med karakter A kreves det en gitt tetthet i bygget. Det vil derfor svekke tilliten til energimerket og attesten dersom tetthetstallet ikke er dokumentert ved tetthetskontroll iht. NS når energiklasse/karakter avhenger av at dette faktisk er innenfor en gitt verdi. Vi mener generelt at det er ønskelig at tetthetskontroll gjennomføres på flest mulig bygg da dette er avgjørende for korrekt energiklassifisering/-merking. Våre erfaringer tilsier at det ikke er byggeår og derav gjeldende forskrift på dette tidspunktet, men den håndverksmessige kvalitet som avgjør byggets tetthet. En sjablongbasert teoretisk beregning vil i mange tilfelle gi huset feil karakter og medføre utilsiktede og uheldige konsekvenser for de involverte parter i for eksempel en boligtransaksjon. Dette er en utfordringen med ordningen slik den er i dag, og vi anbefaler NVE å samordne energimerkeordningen med TEK07 slik at de to relevante systemer / ordninger henger sammen, og dermed har en bedre positiv påvirkning på energieffektivisering og tiltak. 13 Energivurdering av tekniske anlegg Om vi forstår det riktig skal det utarbeides en tiltaksliste for energiattesten og en for energivurdering av tekniske anlegg. Disse må ses i sammenheng og tiltakslisten fra energivurderingen må legges fram ved salg og leie ikke bare etter krav fra kjøper. Energivurdering av fossile kjelanlegg er et godt tiltak. Fossile anlegg bidrar til utslipp av klimagasser, og med lokal luftforurensing. Dersom slike anlegg skal beholdes er det vesentlig at de vedlikeholdes og er i god stand. Ordningen legger også opp til at byggeier skal forelegges alternative løsninger. Dette er en god ordning, og vil bidra til å lette overgangen til fornybare energikilder. 15 Krav til gjennomføring av energivurderingen Energivurdering og engangsvurdering av eldre varmeanlegg vil medføre at alle fossile anlegg over 20 kw vil bli undersøkt i løpet av noen få år. Undersøkelsene vil gi verdifulle data om tilstanden for alle anlegg i hele Norge. Det bør utarbeides et standardisert skjema for vurderingen og det må stilles krav om at standardisert skjema skal benyttes. Det må også lages en standardisert ordning for opplasting av data og

5 5 standardisert program for skjema som lastes opp hos NVE slik at dataene er tilgjengelige for statistikk og forskning. Den eksisterende statistikk på området er så dårlig at man ikke bør miste denne muligheten til å få en vesentlig bedre statistikk som denne energivurderingen kan bidra til. 16 Engangsvurdering av eldre anlegg Vurderingen bør ikke være en engangsvurdering ettersom det kan skje store forandringer på varmeanlegg i løpet av kort tid. Dette strider imot energimerkingen av bygninger som skal skje regelmessig, og som har en relativt stabil tilstand over tid sammenlignet med varmeanlegg. Varmeanlegg har normalt en levetid på mellom 20 og 30 år mens bygg har en levetid på mellom 50 og 100 år. Varmeanlegg bør dermed sjekkes minst like ofte, helst oftere. Elektriske varmeanlegg bør også vurderes. 18 Kompetansekrav til å utføre energimerking Det bør stilles kompetansekrav til energimerking av boliger. Dette er tydelig beskrevet i EU-direktivet fra 2002, samt at det innskjerpes ytterligere i foreslått revidert direktiv. Vi mener hele ordningen vil få en bedre effekt, samt at troverdigheten styrkes. NVE s forslag til løsning i dag trenger ikke å gjøres om mye rent teknisk, men forutsetningen om selvangivelsesprinsippet må revurderes. Det vil være viktig for Norge som nasjon å vise at vi tar energieffektivisering på alvor, og at vi tilstreber å etterfølge EU-direktivet på de sentrale forutsetningene. Med hilsen For Energibedriftenes Landsforening Erik Skjelbred Direktør

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat nve@nve.no Att: Olav Isachsen Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger Bakgrunn Det vises til høringsbrev fra Norges

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Prinsipiell tilnærming Prinsipielt mener NP at virkemidlene som velges for å redusere utslippene i oppvarmingssektoren

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Vår dato: 18.05.2015 Deres dato: 16.02.2015 Deres ref: 15/1311- ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg ZERO viser til Direktoratet

Detaljer

Energieffektivisering og samfunnsøkonomi

Energieffektivisering og samfunnsøkonomi Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-61-9 Energieffektivisering og samfunnsøkonomi På oppdrag fra Energi Norge 16.09.2014 THEMA Rapport 2014-29 OM PROSJEKTET OM RAPPORTEN Prosjektnummer: ENO-14-06 Rapportnavn:

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer