Bygningsenergidirektivet Energimerking og energiinspeksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsenergidirektivet Energimerking og energiinspeksjoner"

Transkript

1 Bygningsenergidirektivet Energimerking og energiinspeksjoner Terje Stamer Wahl, NVE September 2005

2 Bakgrunn og formål med direktivet Bakgrunn: Energibruk i bygningssektoren står for ca. 40 % av energibruken i EU, og det er et betydelig effektiviseringspotensiale. I tillegg ønske om å fremme fornybar energi og redusere klimagass-utslipp. Formål: Fremme rasjonell energibruk og energieffektive bygg i EU, hensyntatt inne- /uteklima, lokale forhold samt kostnadseffektivitet

3 Relevant for Norge? Energibruk i norske bygninger er ca. 82 TWh/år, eller 38 % av total energibruk utenom energisektorene Ingen annen sektor i Norge har hatt større vekst i sin energibruk de siste 30 årene enn byggsektoren Besparelser på mer enn 10 % ofte realistisk ved beskjedne investeringer og strukturert energioppfølging

4 Husholdning

5 Energibruk i husholdninger PJ Final energy Final climate corrected Useful energy climate corrected Kilde: IFE

6 Drivere bak endring i energibruken Husholdningenes energibruk vokser mest utenfor hjemmet Økende areal pr. person Tidsbruken endrer seg fra lite til mer energiintensiv Reiser i samband med husholdsarbeid 47% Lesing -29% Underholdning og kulturbruk 29% Husarbeid -26% Reiser i samband med fritid 24% Utdanning i alt -24% Fjernsynsseing 22% Måltider -13% Arbeidsreiser 18% Omsorgsarbeid -12% Kjøp av varer og tjenester 8% Sosialt samvær -10% Vedlikeholdsarbeid 7% Nattesøvn 0% Kilde: Per Anker-Nilssen, BI

7 Tjenesteytende sektor

8 Er nye bygg energieffektive?

9 Effekt av økt aktivitet i tjenesteytende sektor 1,5 1,4 1,3 Activity 1,2 Final Substitition 1,1 1,0 0, Kilde: IFE

10 Enovas byggstudie Det er ikke fokus på energieffektive bygg i byggsektoren, de viktigste rammebetingelsene er: Attraktivitet i markedet Investeringskostnad Forskriftskrav Næringsbygg og boliger kan bygges betydelig mer energieffektive ved moderate tilleggsinvesteringer Anslagsvis er det et sparepotensial på om lag 1,4 TWh innen 2010 (800 GWh næringsbygg, 600 GWh boliger) Energiledelse 1,5 TWh

11 Norge har samme utfordring som EU - men det er også noen norske særtrekk: Kaldt klima og tilhørende byggeskikk El produseres fra vannkraft (?) El til bygningsoppvarming Norsk vurdering i St.prp. nr. 79 ( ) JA til gjennomføring

12 Hovedpunkter i EUs direktiv om energieffektivitet i bygninger beregningsmetodikk for energibruk Energikrav for nye bygg og i store bygg som renoveres energisertifisering (merking) av bygninger inspeksjon (ettersyn) av kjelanlegg og klima-anlegg kompetanse og uavhengighet hos aktørene ( ekspertene ) som skal foreta sertifisering og inspeksjoner

13 Organisering Nye byggforskrifter: Energimerking og inspeksjoner av tekniske anlegg: Komm.- og regionaldep. (KRD) Statens bygningstekniske etat (BE) Olje- og energidep. (OED) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Sekretariat Registre, databaser Energikonsulenter Bygg- og boligeiere

14 Tre nye ordninger Energimerking Inspeksjon av kjelanlegg Inspeksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg

15 Inspeksjon av kjeleanlegg a) lag nasjonal plan for periodisk kontroll av kjeler med fossilt fast eller flytende brensel og levert effekt mellom 20 og 100 kw. Kjeler over 100 kw skal kontrolleres hvert 2. år. Gasskjeler 100 kw+ skal kontrolleres min. hvert 4. år. Analyse av varmeanlegg med kjel over 15 år. eller b) lag nasjonal plan som har tilsvarende effekt som a)

16 Inspeksjon av klimaanlegg Kontrollen skal inkludere vurdering av anleggets effektivitet og dimensjonering i forhold til kjølebehov, og råd om forbedringer For klimaanlegg med avgitt kjøleeffekt mer enn 12 kw skal det etableres regelmessig kontrollprogram Direktivet retter seg primært mot kjøling, men for Norge er ventilasjon naturlig del av inspeksjon Fokus på dimensjonering og behov tilsier lav hyppighet. Fokus på servicerettede tiltak og justeringer tilsier økt hyppighet

17 Inspeksjonsordningene Tekniske anlegg over en viss grense; areal, effekt? Vurderes tatt inn i Internkontrollforskriften, men med absolutt krav om regelmessig inspeksjon Trolig omfattes bare yrkesbygg og større boligbygg (sameie, borettslag osv - ikke eneboliger) Norsk Energi har foreslått innhold i og utforming av inspeksjonene frekvens varierende fra hvert 2. til hvert 5. år Les rapportene forskriftsarbeidet baseres bl.a. på disse.

18 Energimerking direktivets krav Direktivet stiller krav om energimerking av Nye bygninger, både næring og bolig Bygninger som selges eller leies ut Bygninger over 1000 m² som brukes av offentlig virksomhet skal ha energimerke på synlig sted regelmessig merking Merkingen skal baseres på en metode som inkl. alle energiposter, og inneholde referanseverdier for energibruk for aktuell byggtype anbefalte tiltak ( enøk-råd ) Mulig unntak for visse typer bygg (små, midlertidige, landbruk, kulturminner, industri, religiøse..) Gyldig inntil 10 år

19 Energimerking Fokus på bygning ikke bolig, seksjon osv. Nybygg ( boliger, herav eneboliger yrkesbygg) Alle bygninger ved salg og utleie ( boligbygg yrkesbygg) Regelmessig merking av store offentlige bygninger (20 000)

20 Grunnlaget for merket Først og fremst en inspeksjon av en konsulent Stor variasjon i tidsbruk osv. mellom enebolig og yrkesbygg; typisk 4 timer og 15 timer Merking av nybygg integreres i ferdigstillelsen..? Mulig å ta i bruk ulike grader av selvangivelse..?

21 Eksempel på energimerke Energimerket vil/kan bl.a. inneholde: ID & fakta om bygget Beregnet energibehov ved normalisert bruk Målt energibruk for eksisterende bygninger Vurdering basert på type oppvarming/energibærer Smlgn. med andre/nye bygninger i samme kategori Tiltaksliste med vurderinger & anbefalinger

22 Energikonsulentene sentrale Kvaliteten i ordningene blir viktig for folks oppfatning og vilje/ønske til å handle Opplæring og godkjenning av konsulenter vil variere for de ulike ordninger, bør bygge på Krav om formell bakgrunn (ingeniør?) Uavhengighet Opplæring / etterutdanning gjennom moduler i høyskolesystem, markedsbaserte kurstilbud, etc. Formell test / eksamen for å bli godkjent Vil ta tid å få tilstrekkelig antall konsulenter klar for oppgaven

23 Eksempel behov for energikonsulenter /2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009 2/2009

24 Sentralt register for lagring av merkeog inspeksjonsdata Rasjonelt mtp senere merking/inspeksjon, Forenkler tilsyn og kontroll med konsulentene, og med kontroll av at merking/inspeksjon er utført Gir interessante bygnings- og energidata for nasjonal statistikk og analyse - viktig for god virkemiddelutforming Oversikt over godkjente konsulenter verdifullt både for myndigheter og bygningseier Søkbart register Nyttig for kjøper/leier av bygning

25 Direktivet får konsekvenser For de aller fleste! Nær 1,4 mill. boligbygg i Norge alle vil bli energimerket på lang sikt Antar ca næringsbygg relevant (bl.a. alle service-, kontor-, helsebygg, skoler ) Antar ca større kjelanlegg og ventilasjons-/kjøleanlegg omfattes Stort antall eksperter (energikonsulenter) nødvendig for energimerking og ettersyn

26 Nytteeffekter Bygningseiers ev. gevinst i markedet Veiledning til energieffektivisering (NVEs anslag: 552 kr/år for småhus og 6000 kr/år for et typisk næringsbygg + effekten av ev. investeringer) Forbrukerinformasjon ved kjøp og utleie Videreutvikling av markedet for tjenester knyttet til energieffektivisering Database med forbedret bygningsenergistatistikk Annet; Matrikkelen, bygningskontroll, legionella??...

27 men også innebære kostnader Energimerking av typisk bolig vil koste kr ? Hvordan gjøre det kostnadseffektivt? Energimerking større bygninger koster mer men bedre kostnadseffektivitet Ettersyn typisk kr , men samkjøring med eksisterende ettersyn + servicerettede tiltak gir kostnadseffektivitet (internkontroll)

28 Bygningsdirektivet vedtak og milepæler EU og Norge Directive 2002/91/EC av on the Energy Performance of Buildings. Endelig versjon gjeldende St.prp. nr. 79 ( ) (norsk gjennomføring) Direktivet trer i kraft (mulig utsettelse inntil 3 år som følge av manglende eksperter) Standarder som skal legges til grunn for beregninger etc. er under utarbeidelse i regi av CEN Høring om lovforslag med tilhørende forskrifter og nye energikrav i byggeforskriftene ( ) Krav om energimerking og inspeksjoner for noen typer bygninger (2007) Full drift (2009)

29 Våre prioriteringer nå Forskriften IT-løsning Opplæring og godkjenning av eksperter Utforming av merke Etablere kravene til data inn Nivå og liste for anbefalte tiltak Informasjon i en usikker tid

30 Vår utfordring Kvalitet i alle ledd Tillit i markedet

31

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Teknologidagene NTNU 07.01.2010 William Rode Energimerkeforskriften vedtatt Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

EU-direktiv om energibruk i bygninger kommer

EU-direktiv om energibruk i bygninger kommer energibruk i kommer Konsekvenser for byggeier og bransje v/ Mats Eriksson www.nvef.no 1 STATUS Direktivet er nå vedtatt (1.1.) Senest 31.des. 2005 skal: 1. Metode for beregning av s energieffektivitet

Detaljer

= energiledelse. Kvalitet Økonomi Effektiv drift. Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg

= energiledelse. Kvalitet Økonomi Effektiv drift. Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie, Eiendomstjeneste 18. april 2008, Storefjell Resort Hotel, Gol Kvalitet Økonomi Effektiv drift

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Rapportene fra de 6 innsatsgruppene

Rapportene fra de 6 innsatsgruppene Energibruk Rapportene fra de 6 innsatsgruppene Rapportene fra de 6 innsatsgruppene Denne rapporten inneholder innspillene fra de 6 innsatsgruppene som har vært etablert under arbeidet med Energi21. Formålet

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer