Energimerkeordningen i dag og i morgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energimerkeordningen i dag og i morgen"

Transkript

1 Energimerking.no Energimerkeordningen i dag og i morgen v/mats Eriksson VKE og Norsk Teknologi Norsk Eiendom (NOE)

2

3

4 NYTT STERKT STYRE Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Jon Valen-Sendstad Harald Skulstad Tore Holthe Tryggve Eide Tor Brekke Egil Paulshus. Sturla Hyldmo Tom Schøyen Sverre Texdahl

5 Etablerte mål og virkemidler i EU Klimapakken EU % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp 20 % energieffektivisering -Fornybardirektivet -Kvotehandelsdirektivet -Handlingsplan -Økodesigndirektiv -Energimerkedirektivet -Bygningsenergidirektivet -Energieffektiviseringsdirektivet

6 Bygningsenergidirektivet er implementert i Norge Bygningsenergidirektivet Beregningsmetode for energiytelse Minstekrav til energiytelse Energiattest for bygninger Inspeksjon av tekniske anlegg NS 3031 TEK10 Kap 14 Energimerking Energivurdering

7 Revidert bygningsenergidirektiv For innføring i Norge vurderes behov for tilpasninger og eventuelle behov for endringer i norsk rett. Høring avsluttet des.2010, saken er nå under behandling. Direktivet inneholder justerte ( skjerpede ) bestemmelser om: Beregningsmetode for bygningers energiytelse Minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter Minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer Nasjonale planer for nesten nullenergibygninger Energimerking av bygninger Regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg Uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

8 Artikkel 8 Tekniske installasjoner i bygg 1. For å optimere energibruk skall medlemsstatene fastsette systemkrav avseende totala energiytelse, korrekt installasjon samt hensiktsmessig dimensjonering, justering og kontroll for tekniske installasjoner som installeres i eksisterende bygninger. Medlemsstatene får også tillempe disse systemkrav på nya bygninger. Systemkrav skall fastsettes for nya installasjoner, for installasjoner som skiftes ut og for installasjoner som oppgraderes, og skall tillempes så langt det er teknisk, økonomisk og funksjonelt mulig. Systemkraven skall som et minimum gjelde for: a) Installasjoner for oppvarming b) Installasjoner for tappevannsoppvarming c) Installasjoner for luftkondisjonering d) Store installasjoner for ventilasjon eller for en kombinasjon av slike installasjoner. 2. Oppmuntre til bruk av AMS/2VK Oppmuntre til installasjon av anlegg for måling, styring og automasjon

9 Direktiv, lovverk og standarder Mandat EU direktiv/forordning CEN EN-standarder Nasjonalt Lov Forskrift Veiledning med nasjonale krav og metoder Norsk Standard Verktøy

10 Komiteer innen energistandarder Komiteleder: Mats Eriksson Sekr.: Thor Lexow SN/K 34 Energi i bygninger Bygningsenergidirektivet (EPBD) Fornybardirektivet (REN) Kvotehandelsdirektivet Energitjenestedirektivet Energimerkedirektivet Økodesigndirektivet SN/K 249 Lys og belysning Komiteleder: Rolf Ulseth Sekr.: Thor Lexow SN/K 33 Bygningers varmeanlegg SN/K 100 Ventilasjon og inneklima SN/K 25 Bygningsautomasjon Komiteleder: Gunnar Syversen Sekr.: Knut Løe Komiteleder: Sten Olaf Hanssen Sekr.: Kristoffer Polak SN/K 30 Bygningers varmeisolering Komiteleder: Hans Boye Skogstad Sekr.: Jose Santos Delgado

11 SN/K 034 Energi i bygninger Komiteen arbeider med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter energi i bygninger, slik som: NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger NS 3701:2012 (?) Kriterier for passivhus og lavenergihus - Yrkesbygg Den følger dessuten opp annet internasjonalt arbeid med relevans til energibruk i bygninger og standarder knyttet til relevante EU-direktiver.

12 Norsk Standard for beregning av energibehov NS 3031

13 Energibudsjett Netto energibehov

14 Levert Energi

15 BYGNINGS- OG BRUKERKBEHOV ENERGI- OG VARMESYSTEM NS 3031 passiv solvarme passiv kjøling naturlig ventilasjon dagslys Egenprodusert fornybar energi Baseres på Europeiske Standarder (CEN/EN) Energiomdanning bidrag i prim. energi eller CO 2 oppvarmingsbehov ventilasjonsbehov varmtvannsbehov belysningsbehov kjølebehov 1 2 internt varmetilskudd Diverse elektrisk utstyr Netto energibehov systemtap Levert energi (kjøpt energi) Retning for energiberegning i NS 3031

16 NS 3031 kjernen i energiberegning Kriterier Beregning Resultat Dokumentasjon Inneklima NS-EN Passivhus NS 3700 NS 3701 NS Varmetapstall - Netto energi - Levert energi Kriterier oppfylt? Ja - Rapport - Erklæring - Energiattest Energikrav TEK Energimerke A - G - Endringer - Tilpasninger - Alternative løsninger Nei

17 NS 3031 Endringsblad NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Utgave: 5 ( ) Endringsblad A1 Utgave: 1 ( ) Tilpasset nye energikrav i TEK 10 Tilpasset NS 3700 Tilpasset NS-EN Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Nytt endringsblad under ferdigstillelse i disse dager Erstatter tidligere endringsblad Varmegjenvinning fra avtrekksvarmepumper Ny måleregel for lengden av kuldebroer

18 NS 3031 Revisjon 2012? Tilpassning til Revidert Bygningsenergidirektiv CEN/TC 371 tilrettelegger arbeidet med de nye og reviderte EPBDstandardene. Koordinering med TEK og EMO En lang liste med ønskede endringer, for eksempel: Systemvirkningsgrader Energitap fra ventilasjonskanaler utenfor bygningens isolasjonsskikt Soneinndeling Behovsstyring av tekniske installasjoner Krav til termisk klima

19 SN/K 34 i morgen Forslag til nytt standardiseringsprosjekt for effektbehov og inneklima i bygninger Forslag til nytt standardiseringsprosjekt for etterprøving (måling) av energibruk

20 Fagråd for energimerkeordningen Formelt etablert 1. juni av Sektorstyret for BAE i Standard Norge

21 Mandat Gi NVE råd forankret i relevante standarder Gi Standard Norge forslag til endringer, forbedringer eller behov for nye standarder eller nasjonale tillegg Fagrådet ledelse og sekretariat holdes av Standard Norge og det rapporteres direkte til NVE. Fagrådet skal bestå av lederne for komiteene SN/K 25 Bygningsautomasjon, SN/K 33 Bygningers varmeanlegg SN/K 34 Energi i bygninger SN/K 100 Ventilasjon og inneklima og SN/K 249 Lys og belysning I tillegg til eksperter valgt av NVE og Standard Norge. Fagrådets oppnevnes for en periode frem til med mulighet for forlengelse.

22 Fagråd Termisk inneklima Kriterier for termisk inneklima må inn som et kriterium ved energiberegninger. Det foreslås at SN/K 34 utarbeider et normativt tillegg til NS 3031 som tar med seg krav til termisk inneklima som skal tilfredsstilles ved energiberegningen. Kravet i NS 3031 må samordnes med veiledning til TEK og veiledning til Arbeidsmiljøloven (444) Kravet må settes for yrkesbygninger og kunne gjelde i driftstiden (arbeidstiden). Dette bør inn i hovedrevisjonen av NS 3031 i 2012.

23 Fagråd Utnyttelse av overskuddsvarme Videre dialog mellom NVE og fagrådet om utforming av energiattesten. Utvide antall bygningskategorier slik at bygninger med høye interne varmetilskudd blir bedre representert. Dette må diskuteres videre i SN/K 34. Bygningskategoriene i NS 3031 er kun en speiling av de kategoriene som er definert i TEK. Som grunnlag for karakteren skal det fortsatt være beregnet levert energibehov med standardiserte betingelser. Det bør også vises beregnet forbruk ved reelle forutsetninger som kan sammenlignes med målte reelle verdier. Reell energibruk bør vises i energiattesten. Dvs. at det er tre tall som bør vises i attesten.

24 Fagråd Systemgrense for energisentral Må finne en bedre løsning for å håndtere energisentraler som ligger i en bygning og eksporterer til nabobygninger eller til et energinett. Det bør vurderes om energisentralen skal regnes isolert som en del av fjernvarme. Kontakter myndighetene i Danmark og Sverige for å se hvordan de løser denne problemstillingen. Nye regler for systemgrenser er også aktuelle å spille inn i revisjonen av EN

25 Markedsmessig betydning GK skal energimerke m2 for Helse Sør-Øst GK Norge AS inngår rammeavtaler vedrørende energimerking og energivurderinger av tekniske anlegg for samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer omlag m 2 i rundt 450 bygg i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

26 Kompetanse Relevante utdanninger NTNU Master Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk Universitetet i Agder Bachelor Byggdesign - studieprogram energidesign Høgskolen i Bergen Bachelor Energiingeniør Høgskolen i Oslo og Akershus, Bachelor Energi og miljø i bygg Høgskolen i Oslo og Akershus, Master Energi og miljø i bygg Fagskolen i Oslo Klima Energi Miljø, servicetekniker Stavanger offshore tekniske skole Klima Energi Miljø, servicetekniker Bergen teknisk fagskole Klima Energi Miljø, servicetekniker Sørlandets fagskole (Grimstad) Klima Energi Miljø, servicetekniker Fagskolen i Gjøvik Klima Energi Miljø, servicetekniker Fagskolen i Gjøvik Klima Energi Miljø, servicetekniker (netbasert) Trondheim tekniske fagskole Klima Energi Miljø, servicetekniker Trondheim tekniske fagskole Kulde- og varmepumpeteknikk

27 VKE tilbyr nå kurs i energimerking/energivurdering 2-dagers kurs der kursdeltakerne tilegner seg kompetanse, som gjør dem skikket til å utføre energimerking, energivurdering og utstede energiattest. Forutsetter forkunnskaper Kursdeltagere får et kompetansebevis Forenklet utgave av kurset tilpasset eiendomsforvaltere - kjøpskompetanse

28 Høring Endringer i energimerkeforskriften Trinn 1 Høringsfrist Tilpassning til Eftas overvåkingsorgan, (ESA) Trinn 2 På høring rundt årsskiftet Tilpassning til Revidert Bygningsenergidirktiv

29 Hvilken vei går EMO? Noen personlige betraktninger Hovedkriterium er og bør være Levert energi Sterkere fokus på tekniske installasjoner Sterkere fokus på oppnådde resultater (målt energi) Primærenergi tilleggsinformasjon når nasjonale PEF er fastsatt Strammere ordning med Sentral godkjenning /Sertifisering av aktører (med kunnskapstest) Samordning med egnede virksomheter, for eksempel Isovator Sertifisering Aktivt tilsyn ved NVE

30

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard 25. november 2008, 10.30 10.50 Kriterier for lavenergihus/passivhus Utkast til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger Deres referanse Vår referanse Dato 13.10.2009 NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Teknologidagene NTNU 07.01.2010 William Rode Energimerkeforskriften vedtatt Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Oslo, 27. november 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål (

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Trondheim, 17. september 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Bellonas høringsinnspill - 15/1311 - nye energikrav til bygg

Bellonas høringsinnspill - 15/1311 - nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo 18.5.2015 Bellonas høringsinnspill - 15/1311 - nye energikrav til bygg Bellona viser til forslag til nye energikrav i bygg som Direktoratet for Byggkvalitet sendte på høring 16.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Innledende orientering og vurderinger... 4 2.1 Føringer fra NVE... 4 2.2 Beregningsforutsetninger... 5 2.2.1 Bygningsmodeller, SIMENfiler og TEK10... 5 2.2.2 Revisjon av NS

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer