Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri"

Transkript

1 Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Myndighetenes ønsker og forventninger til skogbruksnæringen som energileverandør 1. Innledning Innledningsvis vil jeg bemerke at jeg har blitt bedt om å snakke om skogbrukets muligheter innen bioenergi. Jeg har imidlertid bevisst heller valgt å snakke om landbrukets muligheter, fordi jeg mener at jord- og skogbruket har mye å hente på et samarbeid. Skal vi finne de mest optimale og best økonomisk lønnsomme prosjektene for økt bioenergiproduksjon, krever det at vi tenker på tvers av jord- og skogbrukssektoren. Og det skulle det jo ligge veldig godt til rette for, så lenge de fleste bønder her i landet også er skogeiere og vice-versa. Sist vinter, hadde vi en sterk debatt om strømpriser og det ble snakket om en kraftkrise her i landet. Det er åpenbart at høye strømpriser er et problem for de med lav inntekt og/eller høyt energibehov. Men det fokuset som nå er på strømpriser og energi, tror jeg i et større perspektiv helt sikkert vil føre noe positivt med seg - ved at vi får et skikkelig løft i satsingen på nye fornybare energikilder. Og dette vil på sikt bidra til å stabilisere prisene eller hindre at vi får de store svingningene. Situasjonen på energimarkedet, er betegnende for en energiforsyning som er relativt ensidig basert på vannkraft og olje. Når vi sammenligner oss med andre land, kommer det tydelig fram hvor ensidig den norske energiforsyningen er og har vært i moderne tid. Vi har vært godt forsynt med billig el-kraft - noe som har ført til at Norge har blant verdens høyeste el-forbruk målt pr innbygger. Det er samtidig verd å merke seg at så stor andel av vannkrafta - som er en høyverdig energiform, går til oppvarming. Her i landet dekkes om lag 70 % av behovet for energi til oppvarming av elektrisitet. Til sammenligning går om lag 18 % av det totale el-forbruket i vårt naboland Sverige, til oppvarming. Behovet for varme til oppvarming kan på en mye mer energieffektiv måte, dekkes av

2 andre energikilder. Dette sier oss at vi må virkelig ta et krafttak for å utvikle nye - og da først og fremst nye fornybare energikilder her i landet. Og da vil bioenergi være av de energikilder som har størst potensial. Samtidig som det generelle energibehovet øker, er kravet om en miljømessig forsvarlig energiforsyning sterkere enn noen sinne. Mitt klare budskap er at vi må ta i bruk de store ubrukte varmeressursene til oppvarming, enten det dreier seg om overskuddsvarme fra industrien eller bioenergi. Dette forutsetter økt bruk av vannbåren varme. Vi må med andre ord bort fra panelovner og elektrisitet og over til nye fornybare energikilder. Det vil også frigjøre elektrisitet til andre formål. 2. Mål for satsingen på bioenergi Regjeringen har allerede startet opp en betydelig satsing for å utvikle nye energikilder. I tilleggsmeldingen til klimameldingen, som ble framlagt i mars 2002, er det fastlagt et mål om å redusere bruken av mineraloljer til oppvarming med 25 % i perioden sammenlignet med perioden , som ett av tiltakene for å oppfylle Kyotoprotokollen. Reduksjonen skal skje ved overgang til fornybare energikilder og ved økt bruk av varmepumper. Som en ytterligere styrking av målene for energiomleggingen er det også i tilleggsmeldingen tallfestet et mål om en årlig produksjon på minimum 4 TWh vannbåren varme innen Videre vil jeg framheve etableringen av ENOVA som svært viktig for å sette fokus på alternativ energiproduksjon og iverksetting av konkrete energieffektiviseringstiltak. Det finnes store uutnyttede biologiske ressurser i landbruket som kan nyttes til energiformål. Jord- og skogbruket vil derfor ha en viktig og sentral plass i oppfyllingen av målet om utvikling av nye energikilder. PLANSJE 1 Målet for økt bruk av bioenergi fra jord- og skogbruket er tredelt: øke verdiskapingen fra landbruket fremme av miljømessige mål: dvs. bidra til en klimagevinst og bedre avfallshåndteringen bidra positivt til å dekke opp landets energibehov Som et første steg i denne satsingen ble det avsatt 15 mill. kroner i jordbruksavtalen Denne satsingen vil jeg komme tilbake til.

3 PLANSJE 2: LDs engasjement må ses i sammenheng med den generelle satsingen gjennom OED på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. 3. Ressurspotensialet I dag utgjør bioenergi 16 TWh eller 6-7 % av samlet energiforbruk i Norge. Til sammenligning produseres det 100 TWh i Sverige noe som utgjør 17 % av energiforsyningen i det svenske markedet. PLANSJE 3 (se neste tekstside) Som nevnt finnes det store uutnyttede biologiske ressurser i landbruket: Det er lagd anslag på at en med dagens teknologi nesten kan tredoble bruken av energi basert på biomasse fra 16 TWh til 45 TWh(tall fra rapport fra KanEnergi og NLH på oppdrag for NVE). De viktigste ressursene er: - Skogsvirke - Brensel fra skogindustrien - Halm/energivekster - Bio-avfall - Deponigass - Gjødsel Skogbruket er den sektoren som i dag har størst produksjon av bioenergi og som også har det største potensialet. I 2000 sto skogbruket dvs. skogsbrensel og biprodukter fra skogindustrien alene for 13,9 TWh. Og en regner med at skogsektoren kan bidra til å øke denne energiproduksjonen til 27,5 TWh. Når det gjelder jordbruket ligger det største potensialet i energivekster og bioavfall, - som beregningsmessig kan komme til å utgjøre knappe 10 TWh. Landbruksnæringa bør være klar over at det kan ligge positive synergieffekter i å få til et samarbeid mellom jord- og skogbruket i utviklingen av produksjonen, bruken og leveransene av bioenergi. Eksempel: Fôrforedling BA i Levanger, som er et samarbeidsforetak mellom 4 bønder, produserer fôrpellets til landbruket 60 døgn i året og har dermed 120 dager ledig kapasitet til å produsere trepellets i det samme anlegget. Anlegget står nå stille om vinteren, men de har beregnet at de har en produksjonskapasitet på tonn trepellets i året.

4 Plansje 3: DAGENS PRODUKSJON OG SAMLET POTENSIAL FOR BIOENERGI I NORGE , ,2 6,7 8,5 Aktuell bruk Samlet Potensiale 6 4 3,2 3, ,2 1,5 1,5 1,3 0,1 0 0 Skogsbrensel Skogindustri Energivekster Bioavfall Halm Deponigaass Gjødsel 4. Økt verdiskaping Som jeg allerede har nevnt, ligger det et klart mål bak satsingen på økt bioenergiproduksjon fra landbruket, at dette skal bidra til økt verdiskaping i næringa. Foredlingen av biomasse til energi vil på grunn av transportkostnadene oftest skje lokalt. Det betyr at dette kan bidra til en betydelig verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Landbruket kan levere råstoff til bioenergi eller operere som varmeleverandør eventuelt i allianse med andre aktører i markedet. Bonden eller skogeieren bør ta mål av seg til ikke bare å være en

5 råvareleverandør. Jo lengre ut i leveransekjeden bonden blir med, jo mer økonomisk interessant vil satsingen og investeringen bli. For eksempel når det gjelder flis er det i dag en relativt lav pris på råvaren. Dersom også bonden kan produsere ferdigvarme av flisa, vil det gi et helt annet økonomisk utbytte. Det er gjort ulike forsøk på å anslå sysselsettingseffekten av økt bioenergiproduksjon. Det foreligger tall som viser et spenn på nye arbeidsplasser per TWh (gjelder skogsektoren). I Sverige som har langt større erfaring enn vi, opereres det med 460 arbeidsplasser per TWh. Sysselsettingseffekten vil variere med hvor mye teknologi som er i bruk og hvor store produksjonsenheter det er snakk om. Under norske forhold bør en vel kanskje gå ut fra at potensialet ligger et sted i midten av intervallet. Uansett er dette et betydelig tall, og med utgangspunkt i potensialet som er anslått for skogsektoren, kan dette alene bidra til 4000 varige arbeidsplasser (gitt 300 arbeidsplasser per TWh). Med en energipris på 40 øre/kwh betyr det en økt omsetning på 5,4 mrd kroner. Til sammenligning vil et gasskraftverk skape 7-15 varige arbeidsplasser per TWh. Dette betyr at ett av gasskraftverkene som Naturkraft har fått konsesjon til å bygge, vil gi 40 faste arbeidsplasser. Samme mengde energi fra bioenergi, kan gi faste arbeidsplasser. En satsing på gass vil altså sysselsettingsmessig komme dårligere ut enn bioenergi. Handlingsplan for bioenergisatsingen innenfor jordbruksavtalen. De 15 mill. kr som ble avsatt i jordbruksavtalen 2002 bioenergisatsing skal nyttes i inneværende år. PLANSJE 4 Departementet har gitt SND i oppdrag å administrere ordningen og det er gitt føringer på at midlene skal prioriteres til to områder: - brenselleveranser og verdikjeder basert på råstoff fra landbruket - ferdig varmeleveranser - basert på at landbruksaktørene eier og drifter hele verdikjeden fra råstoff til ferdig varme. Jeg vil ikke gå nærmere inn på innholdet i satsingen ettersom SND senere på dagen vil holde et innlegg om hvordan ordningen er innrettet. 5. Miljøeffekter

6 Som jeg nevnte innledningsvis, er kravet om en miljømessig forsvarlig energiforsyning sterkere enn noensinne. Bioenergi vil kunne være en viktig kilde til å oppfylle regjeringens mål for en mer miljøvennlig energibruk. Dersom vi velger å satse på gasskraft uten renseteknologi, vil vi derimot få problemer med å oppfylle våre forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen. PLANSJE 5 Biobrensel medfører også utslipp av CO 2, men det er CO 2 som inngår i et naturlig kretsløp og som ville blitt frigjort på det tidspunktet biomassen råtner. Tilsvarende mengde CO 2 vil på nytt bli bundet i produksjon av ny biomasse. Dette i motsetning til det utslippet en får fra fossile brensler som har vært lagret på havbunnen i millioner av år. Bioenergi er altså den energikilden vi bør satse på dersom vi skal fremme bruken av nye fornybare energikilder på kort sikt. Jeg vil også nevne at bruk av lokalt produsert biobrensel innebærer mindre transportbehov enn fossile brensler. 6. Barrierer og gode eksempler PLANSJE 6: se tekst plansje Til tross for høye barrierer, kan vi likevel allerede vise til flere gode eksempler på satsinger, som kan tjene som inspirasjon for alle de som ligger i startgropa eller enda ikke er kommet på banen. Sist vinters kuldeperiode og stigende strømpriser har klart bidratt til en sterk vekst i salget av pelletskaminer. Salg av pelletskaminer i perioden 1997 sommeren 2002: 700 stk Fyringssesongen 2002/2003: Salget kom opp på tilsvarende nivå NoBio har beregnet at fem års bioenergisatsing har gitt 0,9 TWh ( ). De store anleggene (over 100 kw) bidrar med over 90 %. (Statistikken gir også en fylkesvis fordeling av total effekt fra bioenergi. Hedmark utmerker seg med flest etablerte anlegg og høyest innstallert effekt per anlegg. Buskerud har etablert få, men relativt store anlegg og kommer på

7 andreplass i total effekt. Møre og Romsdal kommer på en hederlig tredjeplass både når det gjelder både total effekt og antall anlegg. Fylkene Troms, Telemark og Aust-Agder utmerker seg i den andre enden av skalaen med ett etablert anlegg pr fylke.) Regional miljøeffekt av bioenergisatsing: Satsingen på bioenergi på Hadeland (hvor Energigården er drivkraften) har resultert i at bioenergi utgjør ca 12 % av den totale energibruken i området, noe som er 1 1/2 ganger mer enn landgjennomsnittet. Av dette står vedfyring for over halvparten, men den økte satsingen på bioenergi har redusert bruken av fyringsolje med 9 GWh de siste 15 årene. Uten bioenergisatsingen ville klimautslippene på Hadeland vært 25 % høyere. Ferdig varmeleveranser Bondevarme Balke Biobrensel er et selskap eid av 3 gårdbrukere på Toten. Utgangspunktet for selskapet var det store energibehovet den ene gården har ved tørking av løk (gården er en av de største innen løkproduksjon i landet). Denne type fyringsanlegg har stor ledig kapasitet i fyringssesongen i vinterhalvåret. Konseptet er derfor å distribuere og selge vannbåren fjernvarme til boliger, driftsbygninger og lignende i grenda rundt gården hvor fyringsanlegget ligger. Det fyres med flis fra oppmalte potetkasser, paller, rivningsvirke, skogsavfall, løkavfall og halm. Pr i dag oppvarmes 4 bolighus, 4 driftsbygninger og ei kirke fra anlegget. Erfaringene fra selskapet viser at utnyttelsen av maskiner og teknisk/praktisk kompetanse som finnes på en gård, er verdifullt i oppbyggingen av slike anlegg. 7. Avslutning Tida er inne for landbruket for å ta et kraftttak for utvikling av bioenergi. For at satsingen virkelig skal gi et løft i verdiskapingen, bør landbruket ikke bare levere biobrensel, men også være med på eier- og driftssiden til biobrenselanlegg for produksjon av ferdig varme. Dette gjenspeiler seg i de rammene vi har satt for bruken av de 15 mill. kr som er bevilget over jordbruksavtalen. Ferdig varme foretak opererer på det lokale markedet og selger ferdig varme til nærliggende bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner. De fordelene som landbruket representerer som ferdig

8 varmeleverandør er knyttet til: PLANSJE 7 Nærhet, enkle og korte kontaktveier gir konkurransefortrinn overfor store sentraliserte energiselskap Lokal tilknytning gir økt lokal sysselsetting Nærhet til markedet er viktig for lønnsomheten. Korte transportavstander gir lave transportkostnader Landbruket har ekspertise og ressurser for lagring av biomasse - og for transport og service av maskiner Det er viktig med effektive transportløsninger og opplegg for logistikken. Her kan jeg vise til et konsept i Brumunddal der Felleskjøpets tankbiler for kraftfôr brukes til å kjøre pellets for Statoil til brenselsanlegg. Det er også viktig at satsingen styres ut fra enkle lønnsomhetsprinsipper konkurransekraften til den enkelte bioenergikilden dvs. råstoffprisen, må være avgjørende for hvilket råstoff som nyttes. Det er regjeringens jobb å legge til rette for at bioenergi kan tas i bruk og erstatte klimaforurensende fossil energi. Men det er den enkelte bonde og skogeier som selv må ta initiativet til å utvikle og tilby løsninger for denne typen energileveranse. Nå bør bønder og skogeiere gripe den muligheten dagens energisituasjon gir, til å øke produksjonen og bruken av bioenergi. Da kan vi om noen år se tilbake på sist vinter som det tidspunktet da energiforbruket snudde i positiv retning og bioenergi ble en lønnsom næring. Til beste for miljøet, energisituasjonen og den enkelte husholdning. TAKK FOR MEG!

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer ØF-rapport nr. 18/2003 Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG Innhold 1. Forord 2 2. Begrepsavklaring 3 3. Overføringsnett og nettkapasitet 4 4. Vindkraft 8 5. Olje og gass 13 6. Bioenergi 18 7. Vannkraft 23 8. ENØK 27 9. Andre alternative

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Varmeenergipakken. - Tiltakspakke til avhjelping av effekt- og energimangel

Varmeenergipakken. - Tiltakspakke til avhjelping av effekt- og energimangel Varmeenergipakken - Tiltakspakke til avhjelping av effekt- og energimangel 1 Fleksibel energiforsyning med fornybar varme! Bergensregionen 2010-2020: Ny effekt Ny energi 240 MW 460 GWh Midt-Norge 2010-2020:

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 14.05.2012 Definisjoner og begrepsforklaringer Effekt måles i (k)w og angir øyeblikksverdi for

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer