MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato Fra kl. 14:00 Til kl. 16:00 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann, Brynhild Løeng, Steinar Aspli Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Forfall: Elin Holten, Reinert Øren,Torhild Finseth, Aud Henny Nubdal Ikke møtt: Liv Fjærli Varamedlemmer Reidar Aasen Andre Kirkeverge Camilla Vågan Behandlede saker Sak nr./år FS10 18 t.o.m FS10-25 Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann

2 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 2 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av: Møtedato: Sak nr.:f10-18 Sak: Referatsaker Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Følgende referatsaker ble lagt fram i møtet: RS RS RS RS Endringsarbeidet i minnefondene Trosopplæringsarbeidet Brev til/fra biskopen vedr. bemanningssituasjonen Arbeidet på Steine kirke FORSLAG TIL VEDTAK: Referatsakene tas til etterretning. VEDTAK: Referatsakene tas til etterretning.

3 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 3 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av: Sak: Regnskapsrapport pr Møtedato: Sak nr.:f10-19 Vedlagte dokumenter (utsendt): Regnskapsrapport pr Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Regnskapsrapport pr er sendt ut som detaljert regnskapsoversikt for alle avdelinger som et vedlegg til saksdokumentene pr. meil. Da den detaljerte regnskapsoversikten innholder tall fra alle avdelinger, vil kirkevergen på møtet gjennomgå en oversikt for alle avdelinger, slik at det tydeligere blir beskrevet innholdet i de ulike postene enn hva som framkommer i den helhetlige regnskapsoversikten som er forhåndsutsendt. SAKSVURDERING: De ulike avdelingers regnskapstall vil bli gjennomgått på møtet, med fokus på avvik fra budsjettet. Noen hovedtall og betraktninger gjengis under: Avdeling 041. Kirkelig administrasjon Inntektssiden viser en økning i forhold til refusjon sykepenger pålydende kr ,- i forhold til budsjett. Interne overføringer utgjør også kr ,- mer enn budsjettert. I tillegg kommer økning i rammeoverføringer fra Nærøy kommune. Utgifter i forhold til lønn og sosiale avgifter viser en økning i forhold til budsjettet for denne perioden på kr ,-. Driftskostnadene for avdelingen viser et merforbruk i forhold til budsjettet for perioden pålydende kr ,-. Det regnskapsmessige driftsresultatet gir imidlertid en mindreforbruk i forhold budsjettet på kr ,-. Avdeling 042. Kirker Denne avdelingen inneholder lønnsutgifter for alle ansatte, foruten kirkevergen, prostesekretær, trosopplæringsleder og trosopplæringsmedarbeider. Lønn- og sosiale utgifter viser et mindreforbruk på kr ,-, som bl.a skyldes mindre lønnsutgifte som følge av at Eldrid har redusert stilling som menighetssekretær når hun lønnes som trosopplæringsmedarbeider over Trosopplæringsbudsjettet. En av postene som er usikre under denne avdelingen er utgifter til energi. Hittil i år har det gått med kr ,- i strømkostnader, noe som er opp i mot , - mindre enn for samme periode i fjor, men allikevel bortimot kr ,- mer enn hva det er budsjettert for i denne perioden. Dette tallet samt regnskapstallene for fjoråret viser at energikostnadene er budsjettert for lavt. Hva som samlet sett vil være tallet ved årets slutt vil være vanskelig å beregne, men det vil uansett bli en overskridelse i forhold til budsjettet.

4 Det regnskapsmessige resultatet for avdelingen viser at det til nå er brukt kr ,- mindre enn for samme periode i fjor og kr ,- mindre enn hva det er budsjettert for i denne perioden i år. Avdeling 043 Kirkegårder På inntektssiden viser rapporten at det har lyktes oss å få inn mer i festeavgifter enn hva som er budsjettert. Som inntekt fra festeavgifter er det for hele året budsjettert kr ,-. Dette målet er nå nådd. Med ekstra innsats på innkrevingsfronten nå i høst vil det være mulig å få inn ytterligere ,-. Rapporten viser at vi mangler en ytterligere tilskudd fra kommunen pålydende kr ,- som ytes til kirkegårdvedlikehold. For øvrig viser utgiftspostene at der brukt noe mer enn fjoråret i forbindelse med uforutsette reparasjoner av utstyr og mer til oftere tømming av containere/renovasjon. Rapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på kr , altså et forbruk på vel kr , mer enn hva som er budsjettert for perioden. Men når tilskuddet fra kommunen blir regnskapsført vil det regnskapsmessige resultatet gi et mindreforbruk på vel kr ,-. Avdeling 044 Andre kirkelige formål Rapporten viser her et regnskapsmessig merforbruk på kr 3663,-, som gir kr , - mindre i forbruk i forhold til fjoråret. Regnskapsrapporten for denne avdeling er noe komplisert oppbygd, da utgiftene for denne avdelingen ikke trenger å få virkning for fellesrådets helhetlige økonomi p.g.a tilskudd fra staten og avsetninger i bundet fond som går til dekking av utgifter innenfor dette ansvarsområdet. Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr ,-, som skyldes at det ble gjort en avtale med kommunen om å få etterbetale rest av en bevilgning som ble gitt til restaureringsarbeider på Foldereid kirke. Ved regnskapsavslutningen vil dette gi et overskudd, som ev. kan sette av til disposisjonsfondet. Det helhetlige resultatregnskapet for alle avdelinger viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,23, vel ,- mer i mindreforbruk enn for FORSLAG TIL VEDTAK: Regnskapsrapport pr tas til etterretning. VEDTAK: Regnskapsrapport pr tas til etterretning.

5 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 5 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av: Møtedato: Sak nr.:f10-20 Sak: Budsjettregulering Vedlagte dokumenter (utsendt): Forslag på revidert budsjett Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: SAKSVURDERING: FORSLAG TIL VEDTAK: Det framlagte forslag til budsjett for 2010 vedtas. VEDTAK: Det framlagte forslaget til revidert budsjett for 2010 vedtas.

6 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 6 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av: Møtedato: Sak nr.:f10-21 Sak: Høringsuttalelse forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i gravferdslov og kirkelov. Kirkelige fellesråd i Den norske kirke er en av mange høringsinstanser. Høringsfristen er 15.september. Bakgrunnen for høringen er at det i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr 17 Staten og den norske kirke ble varslet en gjennomgang av gravferdsloven med sikte på å legge bedre til rette for religiøse og livssynsmessige minoriteters behov ved gravferd. I tillegg tar departementet samtidig opp enkelte andre forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven, slik som blant annet forslag om en ny hjemmel til å innhente politiattest for ansatte og frivillige innenfor den norske kirke. Hovedinnholdet i lovforslaget er: en faneparagraf som tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn at muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav styrkes at tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av ny gravlund/gravfelt at gravferdslovens navn og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral at det etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for de ulike tros- og livssynssamfunn i den enkelte kommune Det foreslås videre enkelte andre justeringer i gravferdsloven, og at departementet gis lovmessig grunnlag for å fastsette endringer i forvatningsordningen for kirkegraver. I kirkeloven foreslås: tilpasninger i loven til den nye organisering av prestetjenesten hjemmel for å innhente politiattest for tilsetting i kirkelige stillinger og for å utføre enkelte frivillige oppgaver at kravet om medlemskap i den norske kirke for tilsetting av lærer ved teologisk fakultet oppheves at det innføres klageadgang for visse kirkelige organers vedtak etter offentlighetsloven

7 SAKSVURDERING: Forslaget til høring er omfattende og inneholder mange ulike forslag til endringer og presiseringer som ikke kirkelig fellesråd nødvendigvis kjenner til virkningen av eller har noen formening om. Imidlertid er det viktig ved slike høringer å gjøre sin stemme gjeldende i saker eller elementer av forslagene som synes relevante for kirkelig fellesråd sin virksomhet. Kirkevergen anser det som lite formåltjenelig at et helt fellesråd går igjennom innholdet i denne høringen og formulerer et høringssvar. Derfor kan det være aktuelt at AU får fullmakt til å utarbeide et høringssvar for de punktene som anses relevante for kirkelig fellesråd. Nærøy kirkelige fellesråd anbefales å gjøre seg kjent med innholdet i høringen som kan finnes på fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets hjemmesider under tema kirke kirkegård dokumenter høringer endringer i gravferdsloven og kirkeloven. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd gir AU fullmakt til å utarbeide et høringssvar for aktuelle endringer som er relevante for kirkelig fellesråd. Kirkevergen utarbeider et forslag som på forhånd sendes ut til AU sine medlemmer og som deretter endres og godkjennes av AU før innsending innen 15.september. VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd gir AU fullmakt til å utarbeide et høringssvar for aktuelle endringer som er relevante for kirkelig fellesråd. Kirkevergen utarbeider et forslag som på forhånd sendes ut til AU sine medlemmer og til Prosten for uttalelse, og som deretter endres og godkjennes av AU før innsending innen 15.september.

8 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 8 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av: Møtedato: Sak nr.:f10-22 Sak: Nytt gelender hovedtrapp Lundring kirke Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Nærøy kirkelige fellesråd har i tidligere møte tatt opp behovet for å få laget og satt opp nytt gelender på hovedtrappen på Lundring kirke. Det gelenderet som var der har rustet opp og er fjernet, slik at det nå ikke er noe gelender på denne trappen. Det er innhentet tilbud på produksjon og oppsetting av to gelender hos Nærøy Sveiseservice. Håndtverker, kirkeverge og kirketjener har sammen sett på alternative løsninger med utgangspunkt i eksisterende trapp og festemuligheter. Håndtverker anbefaler å feste gelenderet i eksisterende festehull i trappa, for å sikre at det ikke oppstår sprekker i en fra før dårlig trapp. Utførelsen av gelenderet blir i smidd, galvanisert jern som behandles for maling og lakkeres i svart. Designet vil ta opp i seg trekk fra gjerdeporten. SAKSVURDERING: Da behovet for fast gelender på hovedtrappen er prekær og av stor viktighet for folks sikkerhet og framkomst bør det investeres i nytt gelender som kan være på plass før vinteren. Nærøy Sveiseservice har gitt et tilbud på denne jobben som kan sies å være en dugnadspris pålydende kr 6500,- pr. gelender, pluss arbeid for oppsetting. En kan med dette som utgangspunkt beregne at prosjektet vil koste kr ,- eks. mva. Kirkelig fellesråd har mottatt et bidrag i gave som ønskes brukt til dette formålet pålydende kr 5 000,- FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar å dekke kostnadene for å få produsert og satt opp nytt gelender på hovedtrappen på Lundring kirke. Beløpet dekkes ved bruk av bundet fond, - midler til ekstraordinært vedlikehold kirker. VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar å dekke kostnadene for å få produsert og satt opp nytt gelender på hovedtrappen på Lundring kirke. Beløpet dekkes ved bruk av bundet fond, - midler til ekstraordinært vedlikehold kirker.

9 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 9 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av: Møtedato: Sak nr.:f10-23 Sak: Funn av gravminner i gammel vegfylling - Lundring Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: I slutten av juli dukket det opp en sak, som også ble gjenstand for oppmerksomhet i lokalavisen Ytringen. Saken dreide seg om at tilfeldig forbipasserende på stranden ved Lundring kirkegård oppdaget at det låg en gravstein godt synlig og med tydelig lesbar inskripsjon. Gravsteinen ble funnet på strandområdet nedenfor privat vegfylling på vei forbi Lundring kirkegård. Kirkevergen var på ferie når denne saken ble offentliggjort, men gav en kommentar til journalist ut i fra hva vi da antok var innholdet i saken. Kirketjener fjernet den aktuelle steinen når dette ble kjent. Meldingen om funnet ble ikke før det ble kjent via avisene, meldt til kirkekontoret. Saken er slik at dette dreier seg om at det i en privat vegfylling som ble opparbeidet for vel 25 år siden, er brukt gamle gravsteiner som fyllmasse. Disse steinene utgjør et bærende element i en del av denne veien. Steinene anses som lagt der hele, uten noen form for nedsliping av inskripsjoner. Hva som var bakgrunnen for at denne steinen ble frigitt og brukt til dette formålet er ikke kjent, men det er på det rene at disse steinene ble stilt til disposisjon når grunneier hadde behov for å bygge vei fram til naust. Saken, med funn av steiner henslengt utenfor vegfylling, har også vært oppe i dagen for vel 10 år sien og siste gang for kun et par år siden. Det ble da, i følge journalist på saken, meldt fra kirkelig hold at det skulle ordnes opp i dette forholdet. Dette har tilsynelatende ikke blitt gjort. Slik steinene nå ligger i fyllingen er de på et begrenset område godt synlige, men uten at man direkte kan lese inskripsjonene. Det som har skjedd tidligere og også i dette siste tilfeller et at forbipasserende fysisk har dradd ut steinen og lagt den til beskuelse i strandkanten. SAKSVURDERING: Steinene er en del av en privat vegfylling og således i prinsippet et privat ansvar. Det at det nå er kjent at det ligger slik stein der og fokuset dette får ved ev. funn vil uansett privat ansvar, også vie oppmerksomheten mot vår gravminneforvaltning og Nærøy kirkelige fellesråd. Nærøy kirkelige fellesråd kan selvsagt ikke pålegge privat eier å rive deler av veien eller få gjort noe med dette, men derimot bidra til å hindre et framtidig fokus og funn.

10 Det vil være en vanskelig affære å få erstattet deler av denne vegen, men kirkevergen har sammen med kirketjener vært på stedet og sett på en mulighet for å fylle på steinmasse på sidene av det eksisterende veistykket slik at steinene som ligger som masse under vegen ikke blir synlige. Dette vil kreve kjøp av opp i mot fire steinlass med stor bruddstein, samt tilkjøring. Da det ikke vil være mulighet for å få massen tilkjørt på stedet, er det behov for ekstra bistand med traktorer. Det har ikke lyktes kirkevergen å gå i en ordentlig dialog med grunneier om saken, men dersom Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at det fra rådets side skal tilbys hjelp til å på en fornuftig måte løse denne saken og forhindre ev. framtidige funn, vil det kunne være enklere å komme til en rask løsning på saken. Det er imidlertid viktig for ettertiden og ved ev. senere fokus på saken at Nærøy kirkelige fellesråd er gjort kjent med saken og har tatt stilling til hvordan rådet skal stille seg til en ev. løsning på dette. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges fram til diskusjon uten forslag til innstilling. VEDTAK: Kirkevergen tar kontakt med grunneier for å sondere muligheten for å komme fram til en minnelig løsning på saken.

11 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 11 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av:fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f10-24 Sak: Vedlikeholdsplan for kirkebygg og anlegg Bygningsutvalgets forslag Vedlagte dokumenter (utsendt): Forslag fra BU - vedlikeholdsplan Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Fellesrådets bygningsutvalg har i vår vært omkring på alle kirkebyggene i kommunen og fått satt opp en oversikt over vedlikeholdsbehovet på anleggene både eksteriør- og interiørmessig. Denne oversikten ble framlagt for Fellesrådet i møte den 01.07, hvor det ble bedt om at BU kommer tilbake til rådet med et forslag til prioritering av tiltakene. Bugningsutvalget foretok i sitt møte den en prioritering over de mest prekære tiltakene og med forslag til større investeringsprosjekter etter at prosjektet Steine kirke er gjennomført. Kirkevergen har i tillegg i prioriteringsplanen inntatt de øvrige tiltakene som BU ikke har satt opp på den foreløpige prioriteringslisten. SAKSVURDERING: Den framlagte rapporten over vedlikeholdsbehovet på kirkebygg og anlegg viser et stort behov for investeringer på alle anlegg. Dette viser at med Nærøy kirkelige fellesråd sin økonomi og årlige avsetninger til vedlikehold på langt nær strekker til for å hindre videre forfall eller til å kunne prioritere store og nødvendige tiltak. Det er viktig at Nærøy kirkelige fellesråd sammen med Nærøy kommune har en slik oversikt, hvor det kan utpekes prioriterte områder for de nærmeste årene. En slik oversikt med ønskede prioriteringer fra Nærøy kirkelige fellesråd sin side vil være et viktig verktøy i de kommende forhandlingene med Nærøy kommune, for å vise behovet og for å sammen kunne finne økonomiske muligheter for å hindre ytterligere vedlikeholdsetterslep og for å prioritere større investeringsbehov. Det vil være nyttig å se en prioriteringsplan i et fire års perspektiv. FORSLAG TIL VEDTAK: Den framlagte rapporten som viser vedlikeholdsbehovet på kirkebygg og anlegg tas til etterretning. Den framlagte prioriteringsplanen vedtas av Nærøy kirkelige fellesråd som framtidig arbeidsplan og som grunnlag for videre forhandlinger med Nærøy kommune i budsjett- og økonomiplanarbeid for de kommende fire år.

12 VEDTAK: Den framlagte rapporten som viser vedlikeholdsbehovet på kirkebygg og anlegg tas til etterretning. Den framlagte prioriteringsplanen vedtas av Nærøy kirkelige fellesråd som framtidig arbeidsplan og som grunnlag for videre forhandlinger med Nærøy kommune i budsjett- og økonomiplanarbeid for de kommende fire år.

13 Vedlikeholdsbehov ved kirkebygg og anlegg Nærøy kirkelige fellesråd August 2010

14 LUND KIRKE Lund kirke stod opprinnelig i Kolvereid. I 1878 ble den flyttet til Bogen i Opløfjorden. Da det ble bygd kirke på Salsbruket ble denne kirken flyttet til Lund i Langkirke bygd 1965, påbygd sitteplasser med galleri Altertavle: Jesu oppstandelse av Albert Arntsen, Orgel: mekanisk av August Nilsen, 1892 Kirkeklokker: 1, av Rumsey & Co.N.Y Kirkesølv: kalk, paten, vinmugge, særkalker BEHOV: UTVENDIG: 1) Skifting av lamper over inngangene 2) Reparasjon av lyskastere på kirkegården 3) Kitting av vinduer 4) Skifte av takrenner, samt råte i mønetopp 5) Renovering av uthus, - skifte av bordkledning og maling 6) Skifte av gelender på sakristitrapp 7) Reparasjon av gjerdet, med stakitt. 8) Sette inn port ved inngang til kirkeområdet INNVENDIG: 1) Tilpasse toalett for funksjonshemmede 2) Isolert dør i sakristiet 3) Skifte av kupler i lyspunkt 4) Reparere rift i alterring 5) Montere stikk kontakt i sakristiet 6) Plexiglass under globen 7) Nye lysholdere i globen 8) Hyller i sakristiet 9) Oppbevaring/hyller for salmebøker i sakristiet

15 SALSBRUKET KIRKE Langkirke av tre bygd i Påbygd på 1970 tallet. Arkitekt: Arne Sørvik. Kirken er gitt i gave av brukseier Albert Collett. 260 sitteplasser Altertavle: Tornekrans og druer av Ola Sæther 1950 Prekestol i tre fra 1950 Døpefont: i tre med innfelt keramikk, 1950 Orgel: mekanisk av Br. Torkildsen, 1982 Kirkeklokker: 1, 1950 av Olsen Nauen UTVENDIG. 1) Betydelige råteskader i tårnet, - renovering av tårnvegger og skifting av vinduer og luker 2) Vurdering og skifting av flere vinduer i hele kirken 3) Maling av hele kirken 4) Legging av flere skiferheller på området rundt inngangen INNVENDIG: 1) Tilpasse toalettet med plass for rullestol 2) Skifte og sikring av lyspunkter 3) Rehabilitering strømanlegg 4) Plexiglass under globen

16 GRAVVIK KIRKE Langkirke i tre bygd i Arkitekt: Knut Grundt Laugen 290 sitteplasser Altertavle: Jesus for Pilatus av Peter Holst 1879 Prekestol: av tre, 1875 Døpefont: av tre, 1875 Orgel: Vestlandske org. Verksted 1975 Kirkesølv: Disk og kalk, særkalker, dåpsmugge, syvarmed lysestake, blomstervaser, dåpsfat, 2 store lysestaker fra 1876 UTVENDIG: 1) Montering av lynavleder 2) Reparasjon av flombelysning 3) Noe generell maling utvendig 4) Manglende trykk på vann INNVENDIG: 1) Gelender på vegg opp til galleriet 2) Reparasjon av sakristidør 3) Feste av innfelling i front på galleriet 4) Stramming av altertavle 5) Nytt knefall 6) Lysholdere i globen 7) Maling av taket i skiper, - ikke ferdigstilt

17 LUNDRING KIRKE Langkirke i tre bygd 1885 i nygotisk stil Arkitekt: Nordan 600 sitteplasser Altertavle: Korsfestelsen av Marie Reissener Falk Sverdrup 1890 Prekestol: av tre, Ole Scheistrøen 1885 Døpefont: av tre 1885 Orgel: 1969, Br. Torkildsen Kirkeklokker: 2, 1869 av Nidelven Jernstøberi, 1981 av O. Olsen klokkestøperi Kirkesølv: Kalk og disk fra 1885 Lysekroner: 1703 og 1930, begge i messing UTVENDIG: 1) Gelender på hovedtrapp 2) Sjekk av råte på bærestokker over hele kirken 3) Gjennomgående maling av hele kirken med sjekk av vinduer 4) Maling av gjerdet 5) Rensking av minneplater INNVENDIG: 1) Nytt sikringskap 2) Fjerne ovner i koret, ev. annen erstatning 3) Reparasjon/nye puter for kirkebenkene 4) Fjerning av de to fremste benkeradene 5) Gjennomgående skifting av lyskupler 6) Skifte festeanordning for spotter mot koret 7) Gjennomgående maling av gangen, samt fjerning av gulvbelegg 8) Ta ut gulvteppe på møterommet ved galleriet

18 TORSTAD KIRKE Langkirke av tre bygd i 1936 Arkitekt: Arne Sørvik Helt ombygd fra skole til kapell i sitteplasser Altertavle: Emmausvandrerne av Arne Sørvik, 1936 Prekestol: av tre, 1936 Døpefont: av tre, 1936 Orgel: Harmonium laget av Nils Bakken UTVENDIG: 1) Skifte av enkeltbord i møne, tårn og vegg 2) Sikring av enkelte taksteiner 3) Skifte ut deler av gjerdet i front på kirkegården 4) Legge om uttak for strøm på kirkegården INNVENDIG: 1) Det er ikke toalett i tilknytning til kirken. Avdele sakristirom og sette opp klosett og vask 2) Skraping og reparasjon av vinduer på innsiden 3) Skifte av lysholdere 4) Oppussing av gulvet i våpenhuset

19 FOLDEREID KIRKE Langkirke i tre bygd i 1863, restaurert sitteplasser Altertavle: Jesus på korset, Maria og Johannes av konservator Sæther 1963 Prekestol: av tre Døpefont: av tre Orgel: fra 2002 bygget av Spikseth Kirkeklokker: 2, 1912 av O. Olsen, Nauen. Den andre er en eldre klokke uten inskripsjon Kirkesølv: kalk fra 1704, gammel paten, særkalker UTVENDIG: 1) Gjennomgående maling av kirken 2) Noen vindusglass trenger utskifting grunnet skade 3) Kitting og reparasjon av vinduer 4) Reparasjon av glipper mellom takfeste og vegg i tårnet 5) Generell reparasjon av tårntaket 6) Behov for vurdering av inngangsparti, med ny trapp og bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede 7) Reparasjon av flombelysning 8) Oppussing av toalettløsning i redskapshuset 9) Flere vannposter på kirkegården 10) Nye porter i redskapshuset 11) Dårlig vanntrykk INNVENDIG: 1) Reparasjon/skifte av doble inngangsdører 2) Bevaring av låshengsler 3) Sikring med gelender opp til galleriet 4) Lakkering av gulv 5) Generell oppmaling av vegger i sakristi og våpenhus 6) Tetting av ytre dør i prestesakristi 7) Skifting av ledningsoppsett 8) Skifte av gamle panelovner 9) Lysholdere i globen

20 KOLVEREID KIRKE Langkirke i tre bygd 1874, påbygd i sitteplasser Altertavle: Jesus i Getsemane blir styrket av en engel 1874 Prekestol: av tre, 1953 av Martin Hennissen Døpefont: av tre, 1953 av Martin Hennissen Orgel: Mekanisk, av Norsk orgel og Harmoniumfabrikk, 1973 Kirkeklokker; 2, fra 1713 og 1887 Kirkesølv: Kalk, paten og særkalker UTVENDIG: 1) Generell maling av vinduer og kitting 2) Sikring av nedløp til lynavleder 3) Sikring av taksteiner 4) Pussarbeider grunnmur 5) Restaurering av tårnvinduer 6) Ferdigstille inngangsparti menighetshuset 7) Rullestoltilgang menighetshuset INNVENDIG: 1) Nytt el-anlegg 2) Flere strømuttak, særlig i sakristiene 3) Reparasjon av alterringen 4) Skifting av kupler over lyspunkt 5) Ovn i sakristiet 6) Feste benker i skipet 7) Sikring av gelender i trapp opp til galleriet 8) Ferdigstilling av gulvet på galleriet 9) Sikring av luker i tårnet for åpning 10) Generell sikring av oppgang til tårnet 11) Testing/utskifting av høytaleranlegg 12) Stramme lerretet på altertavla 13) Dimmer på lys 14) Etterisolering tak over skipet 15) Lakkering av gulv 16) Generell maling inne i kirken 17) Fjerne de to fremste ovnrader og benkerader

21 STEINE KIRKE Langkirke i tre bygd 1911 Arkitekt: Ole Scheistøren 300 sitteplasser Altertavle: Englenes møte med kvinnene i den tomme grav 1912 Prekestol: av tre, 1911 av Ole Scheistrøen Døpefont: av tre, 1911 av Ole Scheistrøen Orgel: av Br. Torkildsen, 1982 Kirkeklokker: 2, 1911 UTVENDIG 1) Stort malingsbehov 2) Nytt tak på tårnet 3) Utskifting av råteskader syllstokker og kledning 4) Oppussing av inngangspartiet 5) Renovering/oppussing av redskapshus 6) Reparasjoner av gjerdet 7) Skifte av vanninntak fra skipet til sakristiet 8) Manglende vanntrykk INNVENDIG 1) Generell maling i hele kirken, spesielt våpenhuset 2) Fjerning av ubrukelige ovner 3) Puter i benkene 4) Flytte inntaket for vann fra skipet til sakristiet, ev. legge varmekabel langs vannrør(inntak

22 PRIORITERINGSPLAN I denne prioriteringsplaner er ikke inntatt kartlegging og behov for oppgradering av brannvernsutstyr og anlegg, som går som en egen prosess. Bygningsutvalget foreslår følgende tiltak som har hovedprioritet: LUND: Skifting av gelender på inngangstrapp - UTFØRES 2011 Skifting av lamper over innganger - UTFØRES 2010 GRAVVIK: Montering av lynavleder - UTFØRES 2011 Sikring av gelender/trapp opp til galleriet UTFØRES 2010 LUNDRING: Skifte av gelender på hovedtrapp - UTFØRES 2010 TORSTAD: Toalettløsning - SØKES DEKKET INN I BUDSJETT 2011 FOLDEREID: Skifte av ledningsnett - UTFØRES 2012 KOLVEREID: Rullestoltilgang til menighetshuset UTFØRES 2012 Sikring av oppgang til tårnet - UTFØRES 2011 STEINE: Gjennomgående restaureringsarbeider gjennomføres 2010/11 SALSBRUKET: Gjennomgående restaurering. Prosess starter 2011, med gjennomføring 2012.

23 Prioriteringsforslag tiltak samlet KIRKE TILTAK ÅR LUND Skifte av gelender på trapp 2011 Maling av kirken 2013 Kitting av vinduer 2013 Skifte av takrenner, samt råte 2013 Renovering av uthus 2013 Reparasjon av lyskastere 2011 Skifting av lamper over inngangene 2010 Reparasjon av gjerdet m. maling 2011 Tilpasse toalett for funksjonsh 2013 Isolert dør i sakristiet 2013 SALSBRUKET Renovering av tårnet 2012 Skifting av vinduer 2012 Maling av kirken 2012 Tilpasse toalett for rullestol 2012 GRAVVIK Ny vanntilgang/trykk (2011) Monteringa av lynavleder 2011 Utvendig malingsarbeide 2013 Reparasjon av flombelysning 2013 Sikring av gelender til galleriet 2010 Reparasjon av sakristidør 2013 Maling av taket i skipet 2013 LUNDRING Skifte av gelender på hovedtrapp 2010 Maling av hele kirken 2011 Kitting/utskifting av vinduer 2012 Sjekk av råte på bærestokker 2012 Maling av gjerdet 2012 Rensking av minneplater 2011 Nytt sikringsskap 2014 TORSTAD Skifte av enkeltbord i møne og tårn UTFØRT Skifte av deler av gjerdet i front UTFØRT Sikring av taksteiner 2011 Legge om uttak av strøm 2012 Toalettløsning 2011 FOLDEREID Utskifting av vindusglass 2011 Kitting av vinduer 2014 Reparasjon av tårntak 2013 Maling av hele kirken 2015 Vurdering av inngangsparti 2015 Oppusiing av toalettløsning 2013 Ny port på redskapshuset 2013 Reparasjon av dobbeldør 2013 Skifting av ledningsnett 2015

24 KOLVEREID Maling og kitting av vinduer 2013 Sikring av takstein 2011 Sikring av nedløp lynavleder 2010 Restaurering tårnvinduer 2014 Rullestoltilgang menighetshuset 2011 Ferdigstille inngangsparti mhh Sjekke fuktskader gulv 2012 Nytt el - anlegg 2015 Sikring av oppgang tårn 2011 STEINE Maling av hele kirken 2010/11 Nytt tak på tårnet 2010/11 Utskifting av råteskader 2010/11 Oppussing av inngangspartiet 2010/11 Oppussing av redskapshus 2010/11 Reparasjon av gjerdet 2011 Skifte av vanninntak i skipet

25 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 7970 KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : 25 av 25 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Camilla Vågan Sakstype: Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: OFFL FVL KL Behandlet av:fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f10-25 Sak: Eventuelt Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): Under saken eventuelt ble det meldt inn to saker. Brit Karin Theimann orienterte om gudstjenesteforordningen. Einar Eidshaug tok opp et ønske om at Nærøy kirkelige fellesråd melder sine medlemmer inn i Ytre Namdal Bedriftshelsetjeneste.

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 03.11.11 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 26.11.2010 Fra kl. 09:00 Til kl. 10:30 Einar Eidshaug, Torhild Finseth, Søren Skagemo,

Detaljer

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad)

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad) Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 12.08.13 Fra kl. 11.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 04.09.14 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 1. ADMINISTRASJON 1.1 Fellesrådet ( FR) Fellesrådet har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Einar Eidshaug (leder) Brynhild Løeng (nestleder) Søren Skagemo

Detaljer

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr.

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr. Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 12.06.14 Einar Eidshaug Kolvereid

Detaljer

MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet

MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. Vara- medlemmer Andre Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid MØTEBOK Møtedato 09.11.2010 Fra kl. 10:00 Til

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.04. 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD

KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD Organisasjonsnr. Adresse: Besøksadresse: Telefonnr. Telefaksnr. 976996895 Postboks 71 651 Kristiansund N Øvre Enggate 8b 659 Kristiansund N 71 57 51 9 71 57 51 91 Kristiansund

Detaljer

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00 Sted: Kjerkstuggu, Vuku Tilstede: Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR) Gunnar

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 16.02.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2017 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 19.12.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjerdrum og Heni sokn

DEN NORSKE KIRKE Gjerdrum og Heni sokn DEN NORSKE KIRKE Gjerdrum og Heni sokn MØTEPROTOKOLL Gjerdrum og Heni fellesråd Dato: 01.06.2017 kl. 19:00 Sted: Gjerdrum kommune Arkivsak: 16/00006 Tilstede: Maria Stokstad (Gjerdrum og Heni menighetsråd),

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

ØKONOMIPLAN

ØKONOMIPLAN Horten kirkelige fellesråd Den norske kirke Forslag: ØKONOMIPLAN 2015-2018 HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i møte i Horten kirkelige fellesråd 19.06.2014 under sak 016/14. 1 Horten kirkelige fellesråd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Tilstandsrapport kirkegårdene

Tilstandsrapport kirkegårdene 2010 Tilstandsrapport kirkegårdene Utarbeidet av SVM Utvalg for kirkebygg og kirkegårder: Wenche Dervola (leder) Pål Haldorsen Odd Emanuelsen Leif I. Sommer DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd Tilstandsrapport

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 25.10.2012 kl. 09.00-14.00 STED: VØLSTAD KIRKE Det oppfordres til samkjøring. Eventuelle forfall meldes

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 06. november 2007 kl. 18:00 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.02.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 01/2013 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 10. juni 2016 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: tirsdag 14. juni kl 09.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.12 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.30-18.45 Til stede: Leder Pål

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Driftsbudsiett Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013

Driftsbudsiett Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013 Driftsbudsiett 2014 - Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013 Konto: Funksjon: 041 Kirkelig administrasjon 2014 2013 2012 30100 Fastrønn 482 00 480 00 477 00 424 00 30800 Godtgjøring leder

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 9/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 25. november kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 25.11.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen MEDL KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen MEDL KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar Henning

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TIRSDAG 26. JUNI 2012kl. 13:00 15:10 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Nora Larsen, Jeanette

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 01/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Torsdag 8. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 08.01.2015 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 12.03.2009 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61116046 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 07.06.2016 08:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/16 Sak 6/16 REFERATSAKER TIL AMU VERNEOMRÅDENE / ENHETENES HANDLINGSPLANER

Detaljer

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Kirkebygg Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Møte mellom Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv og Drammen kirkelige fellesråd 7.juni 2015 1 Kirkebygg 1. Rapporten om Drammen krematorium 2.

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 46/2013 Saksbehandler: Eiendomsforvalter Nils Asgeir Samuelsen og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Omdisponering av salgsgevinst

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 21.03.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen TID: 19.12.2007 kl. 09.00-12.00 STED: ANKALTRUD MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING FOR KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.12.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 13.12. Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 06.12. Møtetid: kl. 19:30 20.30.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 14.06.16 Kl. 19.30 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.06.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Åse-Liljan Berg Orkland menighet:

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres

Detaljer

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Innkalte: Invitert: Forfall: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Lissbeth Sundby, Marit Monsen, Bente

Detaljer