Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik"

Transkript

1 Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato Fra kl Til kl Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug Kolvereid Kai Nilsen - Kolvereid Søren Skagemo - Nærøy Brynhild Løeng Nærøy Tore Ramfjord - Foldereid Åse Johnsen Gravvik Brit Karin Theimann - prost Tove Paulsen kommunestyrerepr. Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Andre Britt Tove Edvardsen - kirkeverge Eldrid Ramstad ansattrep. Behandlede saker Sak nr./år FS Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, varamedlemmer, revisjon, rådmann

2 MØTEBOK Side : 2 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f14-18 Sak: F14-18 Orienteringssaker Vedlagte dokumenter (utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: 1. Bemanning Utlyst stilling som konsulent Saken ble behandlet i PSU hvor utlysningsteksten ble godkjent. Søknadsfrist er satt til Sekretær - organist Iren ønsker å få gå tilbake til 100 % organist igjen, noe som vil medføre dårligere bemanning på kontoret hvis vi ikke lykkes med å få tak i en sekretær som kan tiltre snarest. 2. Spiret på Steine kirke Einar har saken. - Deler av spiret som ligger ved kirken må samles sammen og kjøres til Multibygg. - Det er sendt regning til oss, den må scannes og sendes til takstmann i Namsos. 3. Foldereid kirke Det har vært noe malearbeid der inne i sommer men det ser ikke ut til å være ferdig enda. Multibygg skulle sjekke opp saken og gi tilbakemelding. - Kirkevergen orienterte om at arbeidet er ferdig i hht. Avtale. Det undersøkes videre hva som gjenstår og hva dette vil koste for å få det ferdig. - Det har vært noe løs takstein, og knust vindu der inne, undersøk om dette er ordnet. FORSLAG TIL VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning. VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning.

3 MØTEBOK Side : 3 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f14-19 FS Regnskapsrapport pr. juli Vedlagte dokumenter (utsendt): Resultatregnskap periode Balanse tom SAKSOPPLYSNINGER: Resultatregnskapet viser et mindreforbruk på kr ,- hittil i år. Årsaken til dette skyldes i hovedsak mindre forbrukt energi og lite vedlikehold på bygg. Lønn blir periodisert, og det tas utgangspunkt i fem ukers ferie, to uker i juli og tre uker i august. Ferie skal ikke være noen kostnad. Derfor har regnskapet periodisert lønnen slik at det ser mer korrekt ut i juli og august. FORSLAG TIL VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning. VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning.

4 MØTEBOK Side : 4 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f14-20 Sak: F14-20 Utvidelse ved Steine kirkegård Vedlagte dokumenter (utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Viser til sak F Det er fattet vedtak hos Riksantikvaren ang. innvilgelse av søknad om dispensasjon; I forbindelse med utvidelsen av Steine kirkegård gis det med dette tillatelse til fjerning av automatisk fredet kulturminne, bosetnings-/ aktivitetsspor, id på Steine, gnr. 32, bnr. 3, Nærøy kommune, jf. Avmerking på vedlagt kart, stemplet Riksantikvaren og datert 1. juli Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tiltaket kan settes i gang på som vist på vedlagte kart uten ytterligere vilkår. Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket. Tillatelsen bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt innen 3 år fra mottakelsen av dette brev. Forrige kirkeverge innhentet anbud fra noen landskapsarkitekter. Jeg har vært i kontakt med bispekontoret for å innhente veiledning. Jeg ble anbefalt å sette bort hele prosjektet til en konsulent. Kommunen har fått området godkjent omdisponert fra jordbruk til kirkegårdsformål. Kommunen jobber nå med oppmåling av arealet. Dette forventes ferdig i løpet av de nærmeste ukene. Vi vil da få tilsendt matrikkelbrev og nytt gnr/bnr på dette tilleggsarealet når dette er ferdig. FORSLAG TIL VEDTAK: Kirkevergen iverksetter ny planprosess og innhenter informasjon ang. kirkegårdsutvidelse fra instanser som gir veiledning på området. Det innhentes nye anbud fra landskapsarkitekter. VEDTAK: Kirkevergen iverksetter ny planprosess i tett dialog med kommunen og innhenter informasjon ang. kirkegårdsutvidelse fra instanser som gir veiledning på området. Det innhentes anbud fra landskapsarkitekter.

5 MØTEBOK Side : 5 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f14-21 Sak: F14-21 Brannvern i kirkene Vedlagte dokumenter (utsendt): Risikoanalyse for Nærøy Kirkelige Fellesråd 2014 SAKSOPPLYSNINGER: Vi har mottatt risikoanalyse fra SMC, og hatt en gjennomgang med 3 av kirketjenerne. Nedenfor følgende oversikt over observasjoner fra befaringene (klipt fra risikoanalysen) En del av disse punktene er allerede utbedret av SMC, men det gir oss en pekepinne på tilstanden rundt i kirkene våre. Kolvereid Kirke Følgende observasjoner under befaringen; - Ingen kontroll foretatt på brannslange manglende dokumentasjon - Ingen dokumentasjon på brannøvelser - Usikret luke inn til rom under kirke - Åpen port inn til lagerhus Gravvik Kirke - Ingen kontroll foretatt på brannslange manglende dokumentasjon - Ingen dokumentasjon på brannøvelser

6 - Usikret luke inn til rom under kirke - Unødvendig brennbart søppel i tårnhus - Trang rømningsvei fra galleri Foldereid Kirke - Ingen dokumentasjon på brannøvelser - Usikret luke inn til rom under kirke - Unødvendig brennbart søppel i tårnhus - Trang rømningsvei fra galleri - Delvis hindring av rømningsvei fra sakristi - Benker i rømningsvei mellom benk rader og yttervegg Lundring Kirke - Ingen kontroll foretatt på brannslange manglende dokumentasjon - Vannavstegningsventil til brannslange defekt - Ingen dokumentasjon på brannøvelser - Lagring av trevirke i hull i grunnmuren Torstad Kirke - Ingen dokumentasjon på brannøvelse - Usikret dør og vindu inn til rom under kirke - Unødvendig brennbart søppel i korridor og leilighet over sakristi - Trang rømningsvei fra galleri - Delvis hindring av rømningsvei fra sakristi - Benker i rømningsvei mellom benk rader og yttervegg Steine Kirke

7 - Ingen dokumentasjon på brannøvelse - Unødvendig brennbart søppel i 2 etasje tårn - Benk i rømningsvei mellom benk rad og yttervegg Lund Kirke - Ingen dokumentasjon på brannøvelse - Usikret luke inn til rom under kirken - Unødvendig brennbart søppel i korridor 2 etasje tårn - Trang rømningsvei fra galleri Salsbruket Kirke - Alle dører med gammeldagse lås, ingen nøkler tilstede - Ingen dokumentasjon på brannøvelse Nærøya Kirke - Mangelfullt antall apparat - Ingen dokumentasjon på brannøvelse Kort oppsummert er konklusjonen at vi står ovenfor følgende tiltak: Organisatoriske tiltak: Oppgradere avvikssystemet Etablering av prosedyrer, instrukser for ansatte ved åpning/ stenging av kirker Opplæring må dokumenteres Gjennomføring av tiltak beskrevet i risikoanalysen Tekniske tiltak: Ledesystem Fjerne gamle ledelys Sørge for dørlås som kan åpnes fra innsiden Sjekk og kontroll av elektriske system inkl. lydavledere/ jording Gjennomføring av tiltak beskrevet i risikoanalysen

8 Det planlegges gjennomføring av en teknisk brannøvelse i alle kirkene fremover. Kirkevergen og kirketjenerne skal gå gjennom hver enkelt kirke og se på forholdene og sette opp en liste over hvilke tiltak som skal gjennomføres i hver enkelt kirke. FORSLAG TIL VEDTAK: Kirkevergen gis tillatelse til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre kirkene innenfor budsjettets rammer. Større utfordringer kartlegges og det lages en plan for fremtidige investeringer. Planen legges frem for fellesrådet når alle kirkene er kartlagt. VEDTAK: Kirkevergen gis tillatelse til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre kirkene innenfor budsjettets rammer. Større utfordringer kartlegges og det lages en plan for fremtidige investeringer. Planen legges frem for fellesrådet når alle kirkene er kartlagt.

9 MØTEBOK Side : 9 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f14-22 Sak: F14-22 Nye kontorlokaler Vedlagte dokumenter (utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Representant fra komiteen ang. nye kontorlokaler jobber med en utredning i forhold til lydforholdene på de tilbudte kontorlokalene hos CE Eiendom. I følge planen skulle dette gjøres før ferien, men det ble det dessverre ikke tid til. Vi avventer denne rapporten før vi kan akseptere tilbudet. Kravet fra prestenes verneombud ang. hensyn til besøkende må tas på alvor stiller særskilte krav til god lydisolasjon. Det er derfor viktig å få dokumentert standarden på de lydisolerte rommene før vi skriver ny kontrakt. Eksisterende kostnader pr 2014 Eksisterende husleie kr ,- * 12 mnd = kr ,- Fellesutgifter kr 4 150,- * 4 kvartal = kr ,- Kontorhold Nærøy kr 1 628,- * 12 mnd = kr ,- opphører ved flytting Totalt kr ,- Nytt tilbud ca 300 m2 Tilbud fra CE Eiendom pr år ( kr 720 pr m2 * 300 m2) kr ,- (kr pr mnd) Datatilknytningen mot kommunen må sjekkes opp og kostnader må beregnes. Kirkevergen søker hjelp hos kommunens it-avdeling for å få dette kartlagt. Forhåpentligvis vil jeg ha en ca kostnad klar til fellesrådsmøtet. Vi håper å få til en avtale om flytting innen november. Det vil da evt. bli 2 mnd (kr ) med ny husleie i tillegg til den eksisterende leien. Disse kostnadene foreslås dekket av disposisjonsfondet.

10 FORSLAG TIL VEDTAK: Kirkevergen gis tillatelse til å inngå ny leiekontrakt med CE Eiendom når det foreligger tilfredsstillende rapport iht. kravspesifikasjonen. Økte kostnader til datatilknytning og ekstra leieutgifter dekkes av disposisjonsfondet. SAKSUTREDNING PÅ MØTET: Einar Eidshaug forlot møtet under behandling av denne saken da han er inhabil i hht. Forvaltningslovens 6 E. VEDTAK: Kirkevergen gis tillatelse til å inngå ny leiekontrakt med CE Eiendom når det foreligger tilfredsstillende rapport iht. kravspesifikasjonen. Lydnivået må dokumenteres før kontraktsinngåelse. Økte kostnader til datatilknytning og ekstra leieutgifter dekkes av disposisjonsfondet.

11 MØTEBOK Side : 11 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f14-23 Sak: F14-23 Eventuelt Vedlagte dokumenter (utsendt): Status i trosopplæringen Eldrid orienterte om hva som skjer i trosopplæringen. Det jobbes med samarbeid med øvrige organisasjoner i distriktet. Leirer for barn ungdom. Det finnes leirarrangementer både på Sømliøya og Hallarheim, vi har ikke kapasitet til å arrangere selv, men vi kan bidra til at våre barn og unge kan delta på disse leirene. Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm Utelys i Gravvik Lys på uthuset og flombelysningen fungerer ikke. Kirkevergen skal undersøke saken. Sykkelovernatting i Gravvik kirke Lokalbefolkningen har reagert på at det var ukjente som overnattet i kirken i sommer. Ingen i menighetsrådet var orientert om saken. Bygningskomiteen Komiteen bør ta en runde i alle kirkene og lage en ny rapport over hva som bør gjøres og prioriteres fremover. Kirkevergen innkaller til en befaring. Stillingsinstruks kirkevergen Komiteen som har jobbet med instruksene har ikke fått ferdig arbeidet enda, da det gjenstår å få en gjennomgang av kirkevergens instruks. Dette skal prioriteres snarest for å få ferdig komiteens arbeid, og få sendt stillingsinstruksene videre til godkjenning. Prosten orienterte om bemanning på prestesiden Det er utlyst vikariat med søknadsfrist

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24. september 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Medlemmer: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 19. mars 2013. Møterommet på kirkekontoret. Sted: Varighet: kl. 1500-1715

PROTOKOLL. Møtedato: 19. mars 2013. Møterommet på kirkekontoret. Sted: Varighet: kl. 1500-1715 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1715 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR) Laila Torp (EMR) Leif Birger Magnussen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste FORPROSJEKT - KONTORFELLESSKAP - KJØLLEFJORD ALDERSHJEM SØKNAD OM FLYTTING AV TOMT - KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE

Sakspapirer. Saksliste FORPROSJEKT - KONTORFELLESSKAP - KJØLLEFJORD ALDERSHJEM SØKNAD OM FLYTTING AV TOMT - KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.05.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 45/09 08/365 FORPROSJEKT - KONTORFELLESSKAP - KJØLLEFJORD

Detaljer