Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:"

Transkript

1 Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir Fagerli Tron I Berbu Orkdal kommune: Torstein Larsen Prosten: Birger Foseide Varamedlemmer I tillegg møtte Margit Sødal t.o.m Sak 34 / 12 Birger Foseide var fram til Sak 30/12 Sted: Orkdal kirkekontor, Blomstervegen 12, Fannrem, møterommet Tid: kl 18:04-20:10 las fra boka Livsglede av Karsten Isachsen Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer Konsekvenser av endringa i Grunnlova ang stat/ kirke Fjerning av tre Orkanger og Orkdal kirker og Den Gode Hyrdes kapell Portal Orkanger kirke Graving rundt murene Orkdal kirke. Fordyring pga krav om graving under arkeologisk oppsyn. Lynavleder Kirkegårdsvedtektene er godkjent av bispedømmerådet ( )

2 Det er satt inn 2 ekstra rekker på urnefelt N ved DGH Legging av skifer-/ oppsetting av minnesmerke, minnelund DGH Ungdomslederkurs Tekking av tårn Orkdal kirke Status nytt varmeanlegg Orkdal kirke Lynavledar Moe Slådd til bruk i grusgangene Faktura på festeavgifta ble sendt ut sist uke Sak 29 / 12 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet vedtas Sak 30 / 12 Budsjett 2013 økning av administrative ressurser Siden ny kirkelov ble innført i 1997, har det vært stor utskifting i ledelsen ved kirkekontoret. I løpet av den tiden har den kommunale andelen av de administrative ressursene gått ned. Det finansieres i dag 150 % administrative stillinger med kommunale overføringer, derav 100 % kirkeverge. Det er viktig at kirkevergen får tid nok til å drive den daglige ledelsen av kirkekontoret og utføre pålagte oppgaver på en god måte. Nå gjør kirkevergen en del av det arbeidet som burde vært utført av annet administrativt personell. Av arbeidsområder har kirkevergen ansvar for og som det bør være bedre tid til å utføre, kan nevnes: HMS-arbeid Utarbeiding av stillingsinstrukser, og oppbygging av administrative og personalpolitiske rutiner og ordninger, og vedlikehold av disse. Langtidsplanlegging og strategisk planlegging Saksbehandling I tillegg er følgende arbeid mangelfullt, og ikke gjort på en tilfredsstillende måte pga av manglende ressurser: Arkivering Oppbygging/ vedlikehold av Kirkebyggdatabasen. Kirkebyggdatabasen legges til grunn for forsikringskrav ved evt. brann. Tid til å utføre sekretærfunksjoner for personell som driver utadretta arbeid, f.eks. barne - og ungdomsarbeid, besøke eldre, sjuke og ensomme, anna diakonalt arbeid m.m. Kirka vil være ei åpen og inkluderende folkekirke. Orkdal kirkekontor vil være tilgjengelig, ha god service og opprettholde dagens åpningstider (daglig 9-14). På bakgrunn av dette ber vi Orkdal kommune om å øke rammeoverføringene til Orkdal kirkelige fellesråd slik at vi kan prioritere å gjenopprette størrelsen på administrasjonsressursen.

3 Orkdal kirkelige Fellesråd ber Orkdal kommune om å øke rammeoverføringene tilsvarende 50 % administrasjonsressurs i budsjettet for Sak 31 / 12 Våpenhus Orkdal kirke I våpenhuset i Orkdal kirke er det mye fukt. Det vises ved at malinga er flekka av, og det er mugg på veggene. Skal dette bli bra, må fuktkildene finnes og i størst mulig grad elimineres. Multiconsult hadde tårntekking i Orkdalskirka som straks-tiltak i rapporten fra Orkdal kommune tok opp et lån på kr til tekking av tårn ved Orkdal kirke. I inneværende år er anbudsunderlag for dette tiltaket laga. Det viser at antatt pris blir vesentlig høyere enn lånetilsagnet. I tillegg til tekking av tårn, trengs andre tiltak for å eliminere fukt, bla a tetting av fuger og riss utvendig på tårnet. Bjelken over hovedinngangsdøra i kirka er råtten, og trenger utskifting. Etter at fukt er eliminert, pusses vegger og tak i våpenhuset, og påføres diffusjonsåpen maling, og rehabilitering av golv. Fellesrådet ber kommunen om finansiering av disse tiltakene i Sak 32 / 12 Fjerning av gravminne ved ubetalt festeavgift I Kirkegårdsvedtektene 3, 3.ledd står det: Er festet ikke blitt fornyet innen 1 år etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. Dette blir ikke effektuert. Fjerning av gravminner er en sårbar sak. En ønsker å ha likhet for loven, slik at det ikke blir noen gratispassasjerer. Det er urettferdig at de som ikke betaler festeavgift har like store rettigheter som de som betaler. Vedtak Fellesrådet ber kirkevergen effektuere kirkegårdvedtektene ang fjerning av gravminner som det ikke blir betalt festeavgift for. Sak 33 / 12 Flagging ved kirkene Fellesrådet sørger for at det flagges under gudstjenester og kirkelige handlinger. I tillegg sørger fellesrådet for å flagge ved alle kirkene på 1. mai, og på 8.mai når det er virkedag. På 17.mai og konfirmasjonsdager flagges det hele dagen. Menighetsrådene utfordres til å finne ordninger for flagging på 1. juledag, 1. påskedag, 1. pinsedag, Olsok, 8. mai når det er søndag eller Kristi Himmelfartsdag og evt andre dager ved kirker når det ikke er gudstjeneste.

4 Sak 34 / 12 Høring Gravferdsforskriftene I samband med at ny Gravferdslov ble vedtatt siste år, er det laga forslag til Gravferdsforskriftene. De er sendt ut på høring, bl.a til alle kirkelige fellesråd. Følgende uttalelse gis fra Orkdal kirkelige fellesråd: Det kreves etter gravferdsforskriften 28 at det benyttes kiste ved gravlegging og kremasjon. Dette kravet er blitt beskrevet som en utfordring for en del medlemmer av muslimske trossamfunn. Til pkt. 3.3: Orkdal kirkelige fellesråd er enig med departementet i at det ikke vil være forsvarlig å fjerne kravet om kiste ved gravlegging. Problemet er trolig i praksis såpass begrenset at det heller ikke er nødvendig med lokal dispensasjonsadgang så lenge departementet har adgang til å dispensere etter forskriftens 39. Til pkt. 4.1: Fellesrådet er enig i departementets forslag til endringer i 2 i forskriften, der kommunen pålegges en plikt til selv å regulere tilstrekkelig areal til gravplass. Det er uheldig dersom fellesrådet tvinges til selv å utføre og finansiere regulering fordi kommunen forholder seg passiv i forhold til å sørge for tilstrekkelig antall gravplasser. Til pkt. 7.1: Forskriften 5 andre ledd gir i dag adgang for fellesrådet til å stenge hele eller deler av en gravplass midlertidig for gravlegging dersom det er nødvendig. Orkdal kirkelige fellesråd er enig i departementets forslag til endring, som innebærer at slik stenging skal kunne skje permanent dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med forskriftens krav. Til pkt : Gjeldende forskrift krever 1 m jordoverdekning og minst 0,3 m jorddybde under kistebunnen. Fellesrådet er betenkt over forslaget om å redusere kravet til jordoverdekning til 0,8 m og å innføre et krav til minst 0,3 m jord på alle sider. Til pkt. 8: Departementet reiser spørsmålet om forståelsen av uttrykket virkedager i forhold til bestemmelsene om tidspunkt for gravlegging. Departementet har lagt til grunn at lørdag regnes som virkedag i gravferdsloven bare dersom den aktuelle gravferdsmyndigheten driver virksomhet denne dagen. Orkdal kirkelige fellesråd mener det er viktig med en ensartet praksis over hele landet og foreslår at lørdag regnes som virkedag etter gravferdsloven. Fellesrådet er ellers enig i forslaget om å presisere at fellesrådets vedtak om fastsetting av tidspunkt for gravlegging ikke kan påklages. Fellesrådet er enig i forslaget om å fastslå at en representant for gravplassen som hovedregel skal være til stede under kistegravlegging. Spørsmålet vil være praktisk for eksempel dersom de etterlatte ved muslimske gravlegginger selv ønsker å fylle igjen graven. Endelig er fellesrådet enig i forslaget til nytt fjerde ledd i 12, som lyder: På gravplass kan bare levninger etter mennesker gravlegges. For øvrig har Orkdal kirkelige fellesråd ingen særskilte merknader til høringsnotatet.

5 Åpen post Grusing parkeringsplass Moe kirke Møteplan: 8. nov jan 2013 Leder Margit Sødal Kirkeverge Sak 35 / 12 Tilsetting av kirketjener Orkdal kirkelige fellesråd tilsetter Daniel Hellstrøm i stillingen som kirketjener. Leder

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

Lik og likskap. 1 av 4 11.09.2014 13:34 NOU 2014: 2

Lik og likskap. 1 av 4 11.09.2014 13:34 NOU 2014: 2 1 Samandrag - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2014/nou-2014-2/2... 1 av 4 11.09.2014 13:34 Du er her: Kulturdepartementet < Dokumenter < NOU-er < 1 Samandrag NOU 2014: 2 Lik

Detaljer

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene.

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene. DEN NORSKE KYRKJA KM 16/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 49/14, BM 34/14 og KR 58/14 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk

Detaljer

Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1

Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1 Konfirmanter side 1 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene Kari Fagerholt Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd Åse-Liljan Berg Orkdal menighetsråd Ivar Nerhoel (leder)

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: TIRSDAG 27. JANUAR 2015 kl. 19.00 STED: Ræge kirke, underetasjen (inngang fra parkeringsplassen) TIL:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SOLA KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rune.moen@sola.kommune.no Innsendt av: RUNE MOEN Innsenders e-post:

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kristiansand Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kjetil.solvang@kristiansand.kommune.no Innsendt av: Kjetil Solvang

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass omtanke solidaritet samhold Håndbok Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Gravlegging... 4 3. Gravskikker... 6 4. Møte med mennesker... 7 5. Etikk...............................................

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 28. AUGUST 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Frogn kirkelige fellesråd

Frogn kirkelige fellesråd Årsrapport 2008 Frogn kirkelige fellesråd Side 1 of 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering av tiltak, måloppnåelse og økonomi... 3 1.1. Hovedmål... 3 1.2. Tiltak som er blitt iverksatt i løpet av året...

Detaljer

MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE

MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD MUSLIMSK GRAVPLASS I RINGERIKE KOMMUNE SILINGSRAPPORT 25.10.11 1 FORORD Denne silingsrapporten utreder alternativer for lokalisering

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd Horten 20.02.2012 Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/00018-002 Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Torild K. Nygård Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit Menigh.sekretær

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer