Veiledning ved dødsfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning ved dødsfall"

Transkript

1 Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall

2 Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å ta stilling til mange av disse spørsmålene dersom man har snakket om personlige valg og ønsker på forhånd. Dette heftet er laget som en veiledning for dem som har ansvar for å ordne med begravelse eller kremasjon etter et dødsfall. Når noen dør: Ved dødsfall er det mest vanlig at de etterlatte henvender seg til et begravelsesbyrå for å få hjelp til alle praktiske spørsmål, men det er mulig for de etterlatte å ta hånd om en eller flere av oppgavene selv. Ved dødsfall i hjemmet må man kontakte lege for å få en legeerklæring (dødsmelding). Dersom dødsfallet skjer i en institusjon vil personalet ordne dette. Legeerklæringen leveres til lensmannen eller skifteretten på dødsstedet. Begjæring om gravlegging: Ved dødsfall må det skriftlig erklæres hvem som skal sørge for gravferden. Samme person må også begjære gravlegging eller kremasjon til kirkegårdsmyndighetene. Skjema Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon skal fylles ut og leveres i god tid før gravferdsseremonien til kontoret på Haslum krematorium. Dette ordner vanligvis byråene med. Begravelse eller bisettelse skal skje senest åtte dager etter dødsfallet. Det skal tungtveiende grunner til for å få utsatt seremonien.

3 Seremoni: Til seremonien benyttes som oftest et kapell eller en av kirkene. Seremonien legges opp mest mulig i samsvar med den avdødes ønsker og livssyn. Kapellene er åpne for alle, men kirkene kan bare benyttes til kirkelige handlinger. Hvilken begravelsesform og seremoni som skal benyttes må avgjøres før seremonien bestilles. Det fins to alternativ: Begravelse Begravelse er den eldste gravleggingsformen i Norge. Etter seremonien i kapell/ kirke føres kista til gravstedet hvor jordpåkastelse og senking foregår. Etter at graven er fylt igjen legges blomstene fra seremonien oppå graven. Bisettelse med kremasjon og etterfølgende urnenedsettelse Kremasjon brukes i stadig økende grad i Norge. Seremonien er den samme som ved begravelse, men jordpåkastelse og eventuell senking av kista foregår inne i kapellet. Etter kremasjonen blir urnen oppbevart på en betryggende måte til urnenedsettelsen finner sted. Den som skriver under på Begjæring om kremasjon har også disposisjonsretten til urnen. Etter ca 4 uker sendes en informasjon til den ansvarlige om den videre gangen i prosessen. Urnenedsettelse skal finne sted senest 6 måneder etter dødsfallet.

4 Valg av gravsted: Det skal foreligge et dødsfall før man kan ta ut en grav. Gravlegging skal finne sted på en offentlig kirkegård, primært på den avdødes hjemsted. Kirkegårdsmyndigheten kan gjøre unntak vedrørende gravstedet. Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni. Loven sier at alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri grav. En grav skal ha én ansvarlig person, som disponerer gravstedet etter lover og regler i fredningstiden som er 20 år. Hvor gravlegging skal skje avhenger av om det allerede finnes et gravsted i familien som kan benyttes, eller om det skal være et nytt gravsted. Gravlegging i en eksisterende festet grav medfører at graven må festes videre og blir ikke en frigrav. Det skilles mellom urnegrav og kistegrav, og mellom enkle og doble kistegraver. Det kan settes ned urner i en kistegrav, men ikke kiste i en urnegrav. Kirkegårdskontoret kan være behjelpelig med å finne alternativ. 4

5 I Bærum har vi følgende former for gravlegging: Kistegrav: I en enkel kistegrav er det plass til én kiste og flere urner. Urnegrav: I en urnegrav er det plass til fire urner. Fredningstiden for både kisteog urnegraver er 20 år. Anonym grav: En grav uten navn. Gravlegging foretas uten at pårørende er tilstede, eller får vite nøyaktig hvor graven er. Navnet minnelund: Urnegrav med felles minnesmerke/felles gravminne som ikke er anonym. Feltet er ferdig utstyrt med gravminne hvor navn påføres. Kirkegården eier gravminnet og er ansvarlig for planting og stell. Gravsted for spedbarn: Spedbarn som dør eller er dødfødte kan enten gravlegges i egen grav, familiegrav eller anonymt i minnelund. Noen kirkegårder har egne gravfelt med barnegraver. Spredning av aske: Etter søknad til Fylkesmannen på stedet hvor en ønsker å spre asken, kan det gis tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Fylkesmannen setter vilkår for tillatelsen.

6 Frigrav, fredningstid og feste av grav: Alle som ved sin død var bosatt i kommunen har rett til fri grav, dvs. en enkeltgrav med plass til en kiste eller urne. Dersom det ønskes en kistegrav ved siden av, blir dette en festet grav, som det må betales festeavgift for. Det kan ikke kreves festeavgift for frigraven i fredningstiden, dvs. den tiden graven er fredet inntil ny gravlegging kan skje. I Bærum er fredningstiden 20 år både for kiste- og urnegrav. En grav som tas i bruk for ny urnenedsettelse før fredningstiden er ute, blir fortsatt frigrav i 20 år fra siste urnenedsettelse. Når fredningstiden går ut kan en frigrav festes. Det inngås avtale for et visst antall år som det så betales festeavgift for. Ved spørsmål kontakt kirkegårdskontoret. Feste av grav: Alle graver skal ha en ansvarlig person som fester, med unntak av anonyme graver og grav med felles minnesmerke. På et nytt gravsted er det som oftest den som underskriver og ordner med seremonien som blir ansvarlig for gravstedet. Den som er fester av gravstedet har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Bare en person kan være fester. Når fester dør skal dødsboet gi kommunen melding om hvem festet ønskes overført til. Når festetiden er ute blir gravansvarlig kontaktet med spørsmål om festet skal fornyes eller ikke. 6

7 Istandsetting av graven: Etter gravlegging blir graven planert og tilsådd av kirkegårdsbetjeningen. Graveier/ fester er ansvarlig for å holde graven i hevd. Graveier kan utstyre graven med gravminne som skal godkjennes og monteres etter anvisning fra Bærum kommune. Gravminnet er graveiers eiendom og ansvar, og det skal være forsvarlig sikret etter gjeldende regler. Gravminner: Leverandør av gravminner vil være behjelpelig med tekst og utforming av gravminne. Driftsleder på kirkegården kan opplyse om gjeldende regler. Generelle regler for størrelse på gravminner: Det er fastsatt generelle regler for størrelsen på gravminner for kistegrav og urnegrav, se vedtekter for kirkegårdene i Bærum, eller spør driftsleder på kirkegården. Særbestemmelser: Alle kirkegårdene har noen gravfelt med særbestemmelser for gravminnene. På Steinsskogen gravlund er det egne bestemmelser som avviker fra de generelle på alle gravfeltene. For nærmere opplysninger, se vedtektene for kirkegårder i Bærum, eller spør driftsleder på kirkegården. Sikring av gravminner: Stående gravminner i stein skal være festet til et fundament i stein med minst to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Faststøping av gravminne godtas ikke som fundamentering. Fundamentet skal ikke være synlig over bakken.

8 Avtale om stell: Kirkegårdskontoret har ulike tilbud med avtale om stell av graven mot betaling. Det kan opprettes gravlegat som dekker stell av grav over flere år, eller man kan betale for ett år av gangen. Telefonnumre: Spørsmål om grav og gravstell rettes til Bærum kommune, kirkegårdskontoret. Mer informasjon om kirkegårdene, vedtekter, priser osv. finnes på Bærum kommunes nettsider: søkeord kirkegård. Bryn kirkegård - befolkningen i Bryn, Helgerud og Lommedalen sogn Tlf Haslum kirkegård - befolkningen i Haslum sogn Tlf Tanum kirkegård - befolkningen i Tanum sogn Tlf Steinsskogen gravlund - befolkningen i Østerås, Grinilund, Jar, Høvik og Lysaker / Snarøya sogn Tlf Haslum krematorium - tlf , Fax Foto: Alf M. Andreassen, Kaia Gunby Berger, Allan Sønderby, Eva M. Larsen Kirkegårdskontoret Olav Ingstadsvei 2, 1352 Rud. Telefon: E-post:

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Standard for god gravferdskikk

Standard for god gravferdskikk Standard for god gravferdskikk 1 De nasjonale og regionale forbund av begravelsesbyråer samt eiere av begravelsesbyråer, som alle er medlemmer av EFFS (European Federation of Funeral Services), har vedtatt

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Hvor ble det av mitt barn?

Hvor ble det av mitt barn? 02C/0 ex:757d9" Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i Norge Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. I et lukket rom du levde, skjult for alle,

Detaljer