Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Godkjent av Borg bispedømmeråd GRAVPLASSTILHØRIGHET Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst gravplass i kommunen, forutsatt at det finnes ledige graver og areal nok. Personer uten bopel i kommunen kan gravlegges på gravplass i kommunen. Det kreves dekning av kostnader ved gravferd/kremasjon og ved feste av grav. Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 2 FREDNINGSTID OG FESTETID Fredningstiden for urnegraver er 20 år. For kistegraver gjelder følgende fredningstider: 20 år: Enningdalen, Prestebakke, Rokke kirkegårder og Solli gravlund Tistedal kirkegård - Feltene E, G, J, K, L, M Os kirkegård - Alle feltene med unntak av E, F, N, O, P Dobbel dybde er mulig på felt: AML, BML, DML, CGL, DGL OG T. Berg kirkegård - Alle feltene med unntak av felt A, rad 5 11 Asak kirkegård -Alle felt unntatt A, B, C 30 år: Asak kirkegård - A, B, C Tistedal kirkegård - Felt H Os kirkegård - Feltene E, F, N, O, P 40 år: Berg kirkegård - Felt A, rad 5 11 Tistedal kirkegård - Feltene A, B, D Idd kirkegård - Feltene B, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R 50 år: Idd kirkegård - Feltene A, C, D Festetiden ved alle gravplassene er 10 år.

2 3 FESTE AV GRAV Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til Halden kirkelige fellesråd en grav i tillegg når behovet tilsier det. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Ingen kan forhåndsfeste grav. Jfr. 17 i GL forskrifter. Når en ny enkelt kistegrav eller en ny urnegrav tas i bruk, betegnes den som frigrav. Dvs. at det ikke skal betales noe for å disponere den i fredningstiden. Den som er ansvarlig for frigrav, skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp. Når festetiden er ute, kan festet fornyes med nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra fellesrådet. I god tid før festet er ute, skal festeren varsles. Er festet ikke fornyet innen seks måneder, går graven tilbake til gravplassmyndigheten. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan fellesrådet ta avgjørelse om gravlegging. 15 GL. Festeren plikter å melde adresseforandring til kirkevergen. Når festeren dør, skal dødsboet gi fellesrådet melding om hvem festet ønskes overført til. 4 ANONYM OG NAVNET MINNELUND Asak kirkegård har anonym minnelund og kan ikke festes. Os kirkegård har navnet minnelund som betinger at det inngås avtale om stell. Etter 20 år kan avtalen fornyes og festes etter den til enhver tids bestemmelser om fornyelse og prisregulering på gravstell. I navnet minnelund er det mulig å feste grav ved siden av. Gravens plassering på anonym minnelund er bare kjent for gravplassmyndighetene. Plassering av grav på navnet minnelund kan gjøres kjent. 15a, 2.ledd i GL forskrifter. 5 GRAV OG GRAVMINNE Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminner og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging, tidligst 4-6 måneder avhengig av årstid. Montering av gravminne kan tidligst skje 4-6 måneder etter kistebegravelse. Inntil selve gravminnet kommer på plass, kan det midlertidig settes opp et merke på graven (for eksempel et kors) med avdødes navn. Når det gjelder hvor lang tid det bør gå etter gravlegging før montering av gravminne kan finne sted, vil det variere ganske mye avhengig av blant annet grunnforhold og avstand mellom gravene. I mange tilfeller vil det være uhensiktsmessig å montere gravminnet tidligere enn seks måneder etter gravlegging av kiste. I andre tilfeller hvor eksempelvis gravminnet blir stående på «fast bakke» - altså utenfor selve graven kan montering finne sted tidligere. Den stedlige kirketjeneren tar avgjørelse.

3 På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der inntil gravfestet opphører. På et festegravsted er det kun tillatt å sette opp et gravminne. Det er ikke anledning til å sette opp gravminne hvor det er fastmontert lykter eller lignende på monumentets endesider eller bakside. Kirkevergen eller den hun/han bemyndiger skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminne skal monteres på anvist plass. 25 i GL forskrifter. Vedrørende gravminnets størrelse se vedlegg. 6 PLANTEFELT Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som går over gravminnets høyde eller utover plantefeltet. Vekster som vokser seg over gravminnets høyde eller utover plantefeltet, må beskjæres eller fjernes. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Steinplater kan tillates der dette er praktisk tilrådelig, men skriftlig forhåndsgodkjenning forutsettes (Standardskjema). Blir platen ødelagt ved normal drift på gravplassen har ikke Halden kirkelige fellesråd noe erstatningsansvar. 7 PLANTEMATERIALE Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposter bart. Det oppfordres til gravplassbesøkende å kildesortere etter gjeldende merking på/ved avfallsdunkene på gravplassene. 8 STELL AV GRAV Enhver som er ansvarlig for frigrav eller er gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, vil bli tilsådd av gravplassbetjeningen. Gravfester har selv ansvar for å klippe gresset helt inntil gravminnet og plantefeltet i forkant av gravminnet. Kirkevergen kan besørge stell og planting mot forskuddsvis betaling.

4 9 GRAVSTELLAVTALE Halden kirkelige fellesråd kan tilby stell på gravstedet mot forskuddsbetaling. Den som er ansvarlig for frigrav/gravfester kan inngå avtale om stell og mottar faktura i sin helhet. Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav/fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Ved opprettelse av flerårig avtale signeres en gravstellavtale. Midlene forvaltes av kirkelige fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt tidsrom. Beløpet skal også dekke merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelige fellesråd. Det kan ikke inngås avtale for lengre tid enn fredningstiden for frigrav eller den tid graven er festet. Dersom det i den avtalte perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi beskjed om dette til den ansvarlige festeren. Det er anledning til å øke kapitalen slik at gravstedsavtalen vare tiden ut. Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletiden er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av gravplassen. Kirkelig fellesråd fører regnskap for hver gravstellavtale. Gravstellavtalene inngår i fellesrådets regnskap som revideres årlig. 10 NÆRINGSVIRKSOMHET Næringsdrivende som ønsker å drive næringsvirksomhet på gravplassene, skal innhente tillatelse fra fellesrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter gjeldende lover og regler. Slik næringsvirksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. Tillatelse blir gitt for et år av gangen. Gjentatte brudd på vilkårene kan medføre opphør av avtale med umiddelbar virkning eller at avtalen ikke fornyes. For næringsvirksomhet på gravplassene gjelder egne vilkår. Se eget vedlegg. Fellesrådets ansatte kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende i denne sammenheng. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre. 11 BEVARING AV GRAVMINNE Fellesrådet kan i samråd med pårørende, om disse finnes, fatte vedtak om at gravminner skal bevares. I så fall overtar gravplassforvaltningen ansvaret og ved gjenbruk vurderes hvert gravminne. Gravplassforvaltningen overtar gravminne og gravutstyr først når festeavtalen opphører. Jfr. GL 18, 3.ledd. Fellesrådet kan fatte vedtak om at enkelte områder/felt på gravplassene skal bevares.

5 Det er egen bevaringsplan for gravfeltene Cml, I, K, L, M, definert som «Høyden», på Os kirkegård og andre enkeltgraver. Her er det bevaringsplanens bestemmelser som gjelder. Jfr. «Bevaringsplan for Høyden på Os kirkegård, Halden kommune» 1.september URNER Urner kan bare gravsettes når kirkevergen eller den hun/han bemyndiger er til stede. 13 BÅREROM Bårerom disponeres av fellesrådet og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Visning av avdøde kan bare finne sted etter samtykke fra pårørende som er ansvarlig for gravferden. Den som foretar visning plikter å avtale tidspunkt og bruk av lokale med kirkevergens administrasjon. 14 UNNTAK FRA VEDTEKTENE For enkelte gravsteder og gravfelt kan fellesrådet gjøre unntak fra reglene i disse vedtektene.

6 VEDLEGG GRAVMINNE OG DIMENSJONER. Når det gjelder gravminnets dimensjoner og gravminnets sikring, vises til gravferdslovens forskrifter 23 og 24. Utdrag fra disse paragrafer 23, 1. og 2. ledd «Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m 3 og vekten ikke overstiger 300 kg. På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m 3 og vekten ikke overstiger 150 kg.» På enkelte områder gjelder egne regler for størrelser og form på gravminne. På gravfelt definert som «Urnelund» skal gravminnet ikke være høyere enn 50 cm, bredere enn 65 cm og tykkere enn 60 cm. Dette gjelder følgende felt: Tistedal kirkegård Berg kirkegård -felt NU -felt UL gamle Os kirkegård Kun naturstein på felt DEU, de to ytterste rekkene mot felt T og felt GU Os kirkegård Kun liggende stein på felt AU 1-18D og D 1B-17H 24. «Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter.»

7

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I ASKER Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravfred (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Asker kirkelige fellesråd 14. september 2000, godkjent av Oslo bispedømmeråd

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

I Ullensaker kommune. Ullensaker kirkelige fellesråd.

I Ullensaker kommune. Ullensaker kirkelige fellesråd. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSER I Ullensaker kommune Ullensaker kirkelige fellesråd www.ullensaker.kirkene.net www.kirkerull.no VEDTEKTER FOR GRAVPLASSER I ULLENSAKER KOMMUNE Jfr. Lov av 7.juni 1996 nr. 32 om

Detaljer

1 FORVALTNING Gravplassene i Bamble kommune er underlagt Bamble kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.

1 FORVALTNING Gravplassene i Bamble kommune er underlagt Bamble kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BAMBLE KOMMUNE (FORSKRIFT) Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 (1) Vedtatt av Bamble kirkelige fellesråd 25.04.2019. Godkjent

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BODØ

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BODØ VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BODØ 1 Administrasjon Gravplassene er underlagt Bodø kirkelige fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for driften. 2 Tilhørighet til gravplass Avdøde

Detaljer

1 FORVALTNING Gravplassene i kommune er underlagt. kirkelig fellesråd / kommune administrasjons- og myndighetsområde.

1 FORVALTNING Gravplassene i kommune er underlagt. kirkelig fellesråd / kommune administrasjons- og myndighetsområde. Gravplassrådgiveren Mars 2019 Utkast til VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NN KOMMUNE (FORSKRIFT) Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 (1) Vedtatt av NN kirkelige

Detaljer

Gravplassene i Kvinesdal

Gravplassene i Kvinesdal Gravplassene i Kvinesdal Informasjon om gravferd og gravsted Utgitt av Kvinesdal kirkelige fellesråd Revidert april 2014 1 Gravplassene i Kvinesdal En orientering til deg som har, eller vil få, et forhold

Detaljer

Ved tekter for gra vp l a ssen e i G jerd ru m

Ved tekter for gra vp l a ssen e i G jerd ru m Ved tekter for gra vp l a ssen e i G jerd ru m Jfr. lov av 7. juni 1996 nr om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 1 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 0. september 01 8. Endret i

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE Nes kirkelige fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NES KOMMUNE Jfr. Lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Jfr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I STEINKJER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I STEINKJER KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I STEINKJER KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Revidert utgave Vedtatt av Steinkjer Kirkelige fellesråd

Detaljer

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune Dato: 15.09.2016 Ikrafttredelse: 13.10.2016 Opphever: Gjelder for: Hjemmel: Tittel: 08.10.2008,Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Bærum kommune, Akershus LOV-1996-06-07-32- 21 Vedtekter for gravplassene

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD Vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 15.12.2014 og 10.02.2015, med hjemmel i gravferdsloven 21, 1. ledd. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.01.2015.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar 2017. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 20.2.2017 og godkjent av

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd

Larvik kirkelige fellesråd Larvik kirkelige fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LARVIK KOMMUNE (forskrift) Jfr. Lov av 7.juni1996, nr.32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21, og forskrifter til lov om gravplasser,

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av 07.06.96. nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Sist endret av Bergen kirkelige fellesråd 24.04.2019. Endringene godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 26.06.2019. I kraft fra 26.06.2019. 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KOMMUNENE FLATANGER, FOSNES, NAMSOS OG OVERHALLA.

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KOMMUNENE FLATANGER, FOSNES, NAMSOS OG OVERHALLA. VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KOMMUNENE FLATANGER, FOSNES, NAMSOS OG OVERHALLA. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Midtre Namdal kirkelig

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

Vedtekter for gravplasser i Sandnes kommune (Forskrift)

Vedtekter for gravplasser i Sandnes kommune (Forskrift) Vedtekter for gravplasser i Sandnes kommune (Forskrift) Jfr. lov av 7.juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sandnes kirkelige fellesråd den 07.02.2018 Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32, om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 7. mai 2015 med ikrafttredelse 1.januar 201.6

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn - Informasjon om gravferd i Nome kommune Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser og reaksjoner.

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26 5302 STRUSSHAMN Tlf: 56157100 Faks: 56157101 Strusshamn 22.12.2016 Møtebok Askøy kirkelige fellesråd Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: kl. 16:30 19:00

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn 2018 Informasjon om gravferd i Nome kommune 2018 Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I OSLO KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I OSLO KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I OSLO KOMMUNE Vedtektene er gitt med hjemmel i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 med senere endringer. Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: Kirkegårdsvedtekter 28/03/2012 KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE 1. ADMINISTRASJON Kirkegårdene er underlagt

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. november 2018 kl. 13.20 PDF-versjon 4. desember 2018 13.11.2018 nr. 1687 Vedtekter

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Spørretime. Administrasjon av gravplass, kurs NFG 2017

Spørretime. Administrasjon av gravplass, kurs NFG 2017 Spørretime Administrasjon av gravplass, kurs NFG 2017 Poblenou, Barcelona Frigrav som går over til festet grav Kan det kreves inn festeavgift for frigraver som alle frigraver som går ut i inneværende år

Detaljer

1 FORVALTNING Gravplassane i kommune er underlagt. kyrkjelege fellesråd / kommune administrasjons- og myndigheitsområde.

1 FORVALTNING Gravplassane i kommune er underlagt. kyrkjelege fellesråd / kommune administrasjons- og myndigheitsområde. Gravplassrådgivaren Mars 2019 Utkast til VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I NN KOMMUNE (FORSKRIFT) Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdslova) 21 (1) Vedtatt av NN kyrkjelege

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn 2019 Informasjon om gravferd i Nome kommune 2019 Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær.

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær. SANDEFJORD KOMMUNE (0710) HOVEDUTVALG FOR KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær

Detaljer

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur Grav og feste av grav Norsk forening for gravplasskultur GFL 7.Åpning av grav og flytting av begravet Gravplassforvaltningen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass. Avdødes legeme eller

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdslova) 21, med endring ved lov av 15. juni 2001 nr. 68, og 26. august 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER)

VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER) VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER) RENNESØY KOMMUNE Vedtatt av Rennesøy kirkelige fellesråd

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har ansvar for å

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15 Vedtatt i fellesråd smøte 8.9.2015 ak 8/15 VERNEPLAN FOR GRAVER I DRAMMEN 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 5 1.1 Hjemmel for vern av gravplass eller deler av denne... 5 1.2 Festeavtaler for vernede

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Lillehammer, mai 2018

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Lillehammer, mai 2018 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Lillehammer, 28.- 31. mai 2018 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har tilsvarende rett

Detaljer

Oslo kommune Gravferdsetaten. Veiledning ved dødsfall

Oslo kommune Gravferdsetaten. Veiledning ved dødsfall Oslo kommune Gravferdsetaten Veiledning ved dødsfall 1 Innhold side: 3. Innledning 4. Hvem sørger for gravferden? 6. Kremasjon og kistebegravelse 8. Fri grav og feste av grav 11. Minnelund 11. Anonym minnelund

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd SAKSLISTE. Møte torsdag den 18. juni Sted: Sylling kirkestue

Lier kirkelige fellesråd SAKSLISTE. Møte torsdag den 18. juni Sted: Sylling kirkestue Møte torsdag den 18. juni. 19.00 Sted: Sylling kirkestue SAKSLISTE 13/2015 Protokoll 14/2015 Meldinger 15/2015 Revisjonsberetningen 2014 for Lier kirkelige fellesråd 16/2015 Årsregnskapet for 2014 17/2015

Detaljer

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging på Lommedalen gravlund Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune

Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Foto: Hasse Lossius Med hjemmel i gravferdslovens 21: Vedtatt av Hitra

Detaljer

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder,

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

HISTORIKK AKTUELLE LOVER

HISTORIKK AKTUELLE LOVER HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård. Knapp lovtekst. Stod seg i 100 år. 1913 Lov om likbrænding. Åpnet opp for kremasjon i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: TIRSDAG 27. JANUAR 2015 kl. 19.00 STED: Ræge kirke, underetasjen (inngang fra parkeringsplassen) TIL:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14.

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14. BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14. Revidert.. 2016, iverksatt.. 2016 De alminnelige reglene

Detaljer

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNFØRING I LOVER OG REGLER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård.

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 08/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 22. september kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 22.09.2015 Møtetid kl.

Detaljer

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene.

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene. Særbestemmelser for og minner jfr. Vedtekter for plassene og krematoriet i Bærum kommune 14. revidert. 15.09.2016, iverksatt. 13.10.2016 De alminnelige reglene om minner i ferdslovens forskrifter kapittel

Detaljer

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Kapittel I. Gravplass 1. Orden og verdighet Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens

Detaljer

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass Norsk forening for gravplasskultur Privat beplanting viktig for kulturen Norsk forening for gravplasskultur 2 Salg av

Detaljer

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende rett Fester av grav eller ansvarlig for frigrav er eier av gravminne HÅNDTERING

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Dato: mandag, 29. oktober 2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 12/1719 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Møtet innkalt av: Kirkeverge PROTOKOLL FRA MØTE Odal kirkelige fellesråd 13.04.2016 19.00-21.00 Sand kirke Referent: Kirkeverge Type møte: Kirkelig fellesråd Møtet innkalt av: Kirkeverge Dagsorden SAK 16/16 Referatsaker/informasjonsaker

Detaljer

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser VELKOMMEN INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Trondheim, 13.-16. oktober 2014 2 NØKKELTALL ENDRINGER 2200 gravplasser Økt kulturelt mangfold 45 000 døde i året 35 % blir kremert 1050 årsverk

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Molde, oktober 2017

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Molde, oktober 2017 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har tilsvarende rett

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

Forvaltningsmodell for gravplasser i Nye Sandnes. Gjennomgang av sak for fellesnemda i Nye Sandnes - 4/ Ane Rostrup

Forvaltningsmodell for gravplasser i Nye Sandnes. Gjennomgang av sak for fellesnemda i Nye Sandnes - 4/ Ane Rostrup Forvaltningsmodell for gravplasser i Nye Sandnes Gjennomgang av sak for fellesnemda i Nye Sandnes - 4/6-2019 Ane Rostrup Lovgrunnlag Gravplassforvaltningen er hjemlet i Lov om Den norske kirke(kirkeloven),

Detaljer

Gravferdsrutiner for ulike tros og livssynssamfunn

Gravferdsrutiner for ulike tros og livssynssamfunn Gravferdsrutiner for ulike tros og livssynssamfunn Kurs i praktisk gravplassdrift Drammen 29. januar 1. februar 2018 Eirik Stople Rådgiver NFG Muslimsk gravferd Tilpassa gravferdslov Kirkeforliket i 2008

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

notat Ressursnotat til kirkelige fellesnemnder om gravplassforvaltning

notat Ressursnotat til kirkelige fellesnemnder om gravplassforvaltning Ressurs til kirkelige fellesnemnder om gravplassforvaltning Kommunereformen Sjekkpunkter for gravplassforvaltningen ved sammenslåing av to eller flere fellesråd Gravferdsforvaltningen reguleres gjennom

Detaljer

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset En orientering fra gravplassrådgiveren Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Askespredning Gravferdsloven 20 Personer over 15 år Etterlatte kan søke etter

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFG Hønefoss, oktober 2017

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFG Hønefoss, oktober 2017 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Hønefoss, 23.- 26. oktober 2017 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har

Detaljer

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Lover og regler Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Trondheim. Seminar. 29.10.2015. Effektiv gravplassutnyttelse og gjenbruk av kistegraver. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Grunnleggende bestemmelser

Detaljer

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner Gravplassforvaltningen får først ansvar når det foreligger krav om gravlegging (begjæring) Ansvaret avgrenses

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Fra flyplass til gravplass

Fra flyplass til gravplass Fra flyplass til gravplass Gravplass forvaltning I alle norske kommuner finnes gravplasser i alt over 2000. De aller fleste av disse forvaltes og drives av kirkelig fellesråd. Gravferdsloven gir kirkelig

Detaljer

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur Opprydding i gravregister og på gravplassen Norsk forening for gravplasskultur Er alt på stell? Er gravregisteret av en slik kvalitet at de ansatte på kontoret er trygg på sin saksbehandling og de som

Detaljer

Fjerning og gjenbruk av gravminner

Fjerning og gjenbruk av gravminner Fjerning og gjenbruk av gravminner Seminar under landskonferansen for kirkeverger i Tønsberg 29. okt 2013 Innledere: Bjarne Kjeldsen og Øystein Dahle, KA Hvem disponerer gravminnet? Utgangspunkt: Gravminnet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/599-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Regulering av festeavgift for graver Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Endringer i gravferdsforskriften

Endringer i gravferdsforskriften 1 av 8 18.01.2013 09:27 Du er her: regjeringen.no / Fornyings-, administrasjons... / Dokumenter / Rundskriv / Endringer i gravferdsforskriften Rundskriv, 18.12.2012 Nr.: P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften

Detaljer