DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd og godkjent av Tunsberg bispedømmeråd.

2

3 1. GRAVPLASSTILHØRLIGHET Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst del av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen mot kostnadsvederlag i henhold til gjeldende prisliste. 2. FREDNINGSTID Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er ordinært 20 år. Fredningstid 60 år for kistegraver, på grunn av kvartærgeologiske forhold, gjelder for følgende gravplasser: Bragernes kirkegård Tangen kirkegård Skoger kirkegård felt C, CA, CB, CC, CD, DB og DD 3. FESTE AV GRAV Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse gravene utgjør da et gravsted. Det er ikke anledning til på et senere tidspunkt å dele opp et feste som består av flere graver til enkle graver. Ved bruk av urnegrav og navnet minnelund kan det ikke festes grav ved siden av. I en urnegrav er det plass til 4 urner innenfor en 20 års periode. Urner kan settes i en kistegrav selv om fredningstiden ikke er ute for kisten. Da blir denne ene kistegraven en urnegrav med plass til 8 urner, 20 år etter siste urnenedsettelse. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for 5 nye år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.

4 Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, så kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. 4. GRAV OG GRAVMINNE Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminne og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging, tidligst 4-6 måneder avhengig av årstid. Montering av gravminne kan tidligst skje 4-6 måneder etter kistebegravelse. I mellomtiden ordner gravplassen med et midlertidig merke med avdødes navn. Merket tas bort etter 2 år hvis endelig gravminne ikke er satt opp. Det er ikke anledning til å montere faste dekorgjenstander som lykter m.v. på gravminnet, som kan være til hinder for den daglige driften av gravplassene. Løse dekorgjenstander og annet utstyr skal fjernes etter bruk. Alle gravminner skal godkjennes jf. 25 i forskrifter til Gravferdsloven. På nytt festet gravsted uavhengig av størrelse, plasseres gravminnet ved anvist merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt og blir stående der for godt. Det skal som hovedregel bare være ett gravminne på hvert gravsted. Dersom det ikke er mulig å utnytte eksisterende gravminne, kan det etter skriftlig søknad til gravplassmyndigheten, gis tillatelse til et nytt gravminne på gravstedet. På urnegraver regulert før 1. januar 1997, kan største tillatte mål være mindre enn dimensjoner beskrevet i forskriftenes 23. Opplysninger om de enkelte gravene kan fås ved henvendelse til gravplassforvaltningen. Sletting av graver (herunder fjerning av gravstein) meldt etter vil bli slettet oktober-desember påfølgende år. Det er kun anledning til å ha liggende gravminne foran stående gravminne på kistegraver.

5 Ved Skoger kirkegård felt Q, barnegraver gjelder følgende forhold; Graven kan ikke ved senere bruk benyttes til voksengrav. Dimensjonen på gravminnet begrenses til 80 cm høyde, 40 cm bredde, 30 cm dybde og totalt 0,04 kbm (maksimalt 120 kg.) 5. PLANTEFELT Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være 60 cm (*) bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant (**). Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke anledning til å oppbevare løse dekorgjenstander og annet utstyr hverken foran eller bak gravminne, slikt skal fjernes etter bruk. Det er heller ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med hekk, natursteinkant eller annet dødt materiale. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressplen på alle sider av gravminnet. Gravplassbetjeningen vil fjerne det som strider mot vedtektene. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt i grav på minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravlassforvaltningen. (*) Unntak er enkelte gamle urnegraver anlagt før 1997 hvor størrelse på plantefelt må reguleres av gravminnets bredde. (**) Unntak er i tilfeller der det søkes om liggeplate/liggende gravminne foran eksisterende stående gravminne, altså i plantefeltet som blir tilsvarende mindre i størrelse. Dette skal godkjennes av gravplassforvaltningen. 6. PLANTEMATERIALE Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostèrbart.

6 7. STELL AV GRAV Enhver ansvarlig for grav har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig stell og planting på grav mot forskuddsvis betaling. Se vår hjemmeside for opplysninger. 8. GRAVSTELLAVTALE Ansvarlig for grav eller fester kan innbetale et bestemt beløp for gravstellavtale for fremtidig planting og stell av graven. Gravstellavtale kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid. Dersom det i stellavtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke lenger strekker til, skal det gis melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Det er da anledning til å betale inn på avtalen slik at det varer lenger. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen når tiden er ute, blir disse anvendt av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassene. Gravstellavtalen forvaltes felles med eget regnskap for hver stellavtale som revideres årlig. Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon som belastet avtalen. 9. BÅREROM Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er for de ansatte uvedkommende. 10. NÆRINGSVIRKSOMHET Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver. Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre.

7 11. BEVARING OG VERNEPLAN Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr kan bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravplassen eller en grav er av en hvis alder, at det representerer en stilhistorie, har lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt. For følgende gravplasser er følgende felt gjort gjenstand for bevaring med begrensninger for framtidig bruk. For detaljer henvises det til den vedtatte verneplanen. Bragernes kirkegård. Gravfeltene A, B, D, E, G og H. Strømsø kirkegård. Gravfeltene F, deler av H og I, J og K. Tangen kirkegård. Gravfeltet B Strømsgodset kirkegård. Gravfeltene J og enkeltobjekter for gravfeltene K, L og M. For vern av enkeltgraver vil fellesrådet inngå frivillig avtaler med festere med følgende betingelser: At gravminne og øvrig utstyr ikke suppleres eller forenkles. At det kan være anledning til å legge en navneplate i bakken i høyde med terrenget omkring når det ikke er plass til flere navn foran eller bak på gravminnet. Navneplater som ligger i bakken skal være av samme bergart og ha samme overflatebehandling som gravminnets skriftflate. At kirkelig fellesråd kan anmode om at vegetasjon fjernes og nyplantes. At gravminne og annet utstyr overtas av fellesrådet dersom festeavtalen opphører. 12. ORDENSREGLER FOR GRAVPLASSENE Her hviler våre kjære, la det alltid herske fred og ro Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger skal skje minst mulig støyende og ikke virke støtende. Vis hensyn til gravferder Gravminner kan velte. Vis forsiktighet

8 Lek, skiløping, aking, jogging, sykling, ridning, solbading og lignende er ikke tillatt. Mindre barn må være under tilsyn av voksne Bruk av motorkjøretøy må ha samtykke fra Drammen Kirkelige Fellesråd. Hunder skal føres i bånd. Visne blomster og avfall, skal legges i avfallskasser som er bestemt for dette, eller fjernes. 13. NAVNET MINNELUND Graver knyttet til navnet minnelund følger samme forvaltningsordning som vanlige urne- og kistegraver. Dette gjelder fredningstid, fornyelse av feste og festeavgift. Pårørende kan delta på vanlig måte under urnenedsettelsen. Det benyttes en standard navneplate hvor avdødes navn, fødselsog dødsdato preges inn. Navneplaten fjernes når graven slettes. I navnet minnelund er det anledning til å påføre navn på ektefelle/samboer/partner og/eller navn på barn av avdøde på navneplate, selv om vedkommende er gravlagt på et annet sted. Navnene skal stå på samme navneplate og navnet må fjernes fra det opprinnelige stedet. (symbolsk flytting) 14. SPESIELLE FORHOLD 1. Tangen kirkegård Ved festefornyelse av kistegraver omgjøres disse til urnegraver. Dette på grunn av gravplassens problemer med utglidning av masser i skrånende terreng. Andre bestemmelser. - Vedtatt bevaringsplan for gravplasser i Drammen. - Avgifter og prisliste for gravplasser i Drammen. - Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) - Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) - Se også våre hjemmesider for ytterligere informasjon.

9 Vedlegg til vedtekter for kirkegårdene i Drammen. Utdrag av forskrifter til Gravferdsloven Kapittel III Gravminner. 20. Merking av grav På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravplass dersom bispedømmerådet gir samtykke til det. Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne. 21. Tekst m.m. Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund hvor dette er anlagt. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom gravplassmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort. 22. Kvalitet Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

10 23. Dimensjoner Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m 3 og vekten ikke overstiger 300 kg. På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m 3 og vekten ikke overstiger 150 kg. Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for gravminner i vedtektene for gravplassen. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker fravike bestemmelsene i denne paragraf. 24. Sikring Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken. Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen. 25. Godkjenning Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt.

11 26. Ansvar Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet. 27. Bevaring Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av kirkegården eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt. Gravplassvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart.

12

13 DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd og godkjent av Tunsberg bispedømmeråd.

14

15 1. GRAVPLASSTILHØRLIGHET Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst del av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen mot kostnadsvederlag i henhold til gjeldende prisliste. 2. FREDNINGSTID Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er ordinært 20 år. Fredningstid 60 år for kistegraver, på grunn av kvartærgeologiske forhold, gjelder for følgende gravplasser: Bragernes kirkegård Tangen kirkegård Skoger kirkegård felt C, CA, CB, CC, CD, DB og DD 3. FESTE AV GRAV Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse gravene utgjør da et gravsted. Det er ikke anledning til på et senere tidspunkt å dele opp et feste som består av flere graver til enkle graver. Ved bruk av urnegrav og navnet minnelund kan det ikke festes grav ved siden av. I en urnegrav er det plass til 4 urner innenfor en 20 års periode. Urner kan settes i en kistegrav selv om fredningstiden ikke er ute for kisten. Da blir denne ene kistegraven en urnegrav med plass til 8 urner, 20 år etter siste urnenedsettelse. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for 5 nye år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.

16 Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, så kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. 4. GRAV OG GRAVMINNE Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminne og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging, tidligst 4-6 måneder avhengig av årstid. Montering av gravminne kan tidligst skje 4-6 måneder etter kistebegravelse. I mellomtiden ordner gravplassen med et midlertidig merke med avdødes navn. Merket tas bort etter 2 år hvis endelig gravminne ikke er satt opp. Det er ikke anledning til å montere faste dekorgjenstander som lykter m.v. på gravminnet, som kan være til hinder for den daglige driften av gravplassene. Løse dekorgjenstander og annet utstyr skal fjernes etter bruk. Alle gravminner skal godkjennes jf. 25 i forskrifter til Gravferdsloven. På nytt festet gravsted uavhengig av størrelse, plasseres gravminnet ved anvist merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt og blir stående der for godt. Det skal som hovedregel bare være ett gravminne på hvert gravsted. Dersom det ikke er mulig å utnytte eksisterende gravminne, kan det etter skriftlig søknad til gravplassmyndigheten, gis tillatelse til et nytt gravminne på gravstedet. På urnegraver regulert før 1. januar 1997, kan største tillatte mål være mindre enn dimensjoner beskrevet i forskriftenes 23. Opplysninger om de enkelte gravene kan fås ved henvendelse til gravplassforvaltningen. Sletting av graver (herunder fjerning av gravstein) meldt etter vil bli slettet oktober-desember påfølgende år. Det er kun anledning til å ha liggende gravminne foran stående gravminne på kistegraver.

17 Ved Skoger kirkegård felt Q, barnegraver gjelder følgende forhold; Graven kan ikke ved senere bruk benyttes til voksengrav. Dimensjonen på gravminnet begrenses til 80 cm høyde, 40 cm bredde, 30 cm dybde og totalt 0,04 kbm (maksimalt 120 kg.) 5. PLANTEFELT Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være 60 cm (*) bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant (**). Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke anledning til å oppbevare løse dekorgjenstander og annet utstyr hverken foran eller bak gravminne, slikt skal fjernes etter bruk. Det er heller ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med hekk, natursteinkant eller annet dødt materiale. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressplen på alle sider av gravminnet. Gravplassbetjeningen vil fjerne det som strider mot vedtektene. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt i grav på minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravlassforvaltningen. (*) Unntak er enkelte gamle urnegraver anlagt før 1997 hvor størrelse på plantefelt må reguleres av gravminnets bredde. (**) Unntak er i tilfeller der det søkes om liggeplate/liggende gravminne foran eksisterende stående gravminne, altså i plantefeltet som blir tilsvarende mindre i størrelse. Dette skal godkjennes av gravplassforvaltningen. 6. PLANTEMATERIALE Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostèrbart.

18 7. STELL AV GRAV Enhver ansvarlig for grav har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig stell og planting på grav mot forskuddsvis betaling. Se vår hjemmeside for opplysninger. 8. GRAVSTELLAVTALE Ansvarlig for grav eller fester kan innbetale et bestemt beløp for gravstellavtale for fremtidig planting og stell av graven. Gravstellavtale kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid. Dersom det i stellavtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke lenger strekker til, skal det gis melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Det er da anledning til å betale inn på avtalen slik at det varer lenger. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen når tiden er ute, blir disse anvendt av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassene. Gravstellavtalen forvaltes felles med eget regnskap for hver stellavtale som revideres årlig. Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon som belastet avtalen. 9. BÅREROM Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er for de ansatte uvedkommende. 10. NÆRINGSVIRKSOMHET Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver. Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre.

19 11. BEVARING OG VERNEPLAN Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr kan bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravplassen eller en grav er av en hvis alder, at det representerer en stilhistorie, har lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt. For følgende gravplasser er følgende felt gjort gjenstand for bevaring med begrensninger for framtidig bruk. For detaljer henvises det til den vedtatte verneplanen. Bragernes kirkegård. Gravfeltene A, B, D, E, G og H. Strømsø kirkegård. Gravfeltene F, deler av H og I, J og K. Tangen kirkegård. Gravfeltet B Strømsgodset kirkegård. Gravfeltene J og enkeltobjekter for gravfeltene K, L og M. For vern av enkeltgraver vil fellesrådet inngå frivillig avtaler med festere med følgende betingelser: At gravminne og øvrig utstyr ikke suppleres eller forenkles. At det kan være anledning til å legge en navneplate i bakken i høyde med terrenget omkring når det ikke er plass til flere navn foran eller bak på gravminnet. Navneplater som ligger i bakken skal være av samme bergart og ha samme overflatebehandling som gravminnets skriftflate. At kirkelig fellesråd kan anmode om at vegetasjon fjernes og nyplantes. At gravminne og annet utstyr overtas av fellesrådet dersom festeavtalen opphører. 12. ORDENSREGLER FOR GRAVPLASSENE Her hviler våre kjære, la det alltid herske fred og ro Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger skal skje minst mulig støyende og ikke virke støtende. Vis hensyn til gravferder Gravminner kan velte. Vis forsiktighet

20 Lek, skiløping, aking, jogging, sykling, ridning, solbading og lignende er ikke tillatt. Mindre barn må være under tilsyn av voksne Bruk av motorkjøretøy må ha samtykke fra Drammen Kirkelige Fellesråd. Hunder skal føres i bånd. Visne blomster og avfall, skal legges i avfallskasser som er bestemt for dette, eller fjernes. 13. NAVNET MINNELUND Graver knyttet til navnet minnelund følger samme forvaltningsordning som vanlige urne- og kistegraver. Dette gjelder fredningstid, fornyelse av feste og festeavgift. Pårørende kan delta på vanlig måte under urnenedsettelsen. Det benyttes en standard navneplate hvor avdødes navn, fødselsog dødsdato preges inn. Navneplaten fjernes når graven slettes. I navnet minnelund er det anledning til å påføre navn på ektefelle/samboer/partner og/eller navn på barn av avdøde på navneplate, selv om vedkommende er gravlagt på et annet sted. Navnene skal stå på samme navneplate og navnet må fjernes fra det opprinnelige stedet. (symbolsk flytting) 14. SPESIELLE FORHOLD 1. Tangen kirkegård Ved festefornyelse av kistegraver omgjøres disse til urnegraver. Dette på grunn av gravplassens problemer med utglidning av masser i skrånende terreng. Andre bestemmelser. - Vedtatt bevaringsplan for gravplasser i Drammen. - Avgifter og prisliste for gravplasser i Drammen. - Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) - Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) - Se også våre hjemmesider for ytterligere informasjon.

21 Vedlegg til vedtekter for kirkegårdene i Drammen. Utdrag av forskrifter til Gravferdsloven Kapittel III Gravminner. 20. Merking av grav På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravplass dersom bispedømmerådet gir samtykke til det. Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne. 21. Tekst m.m. Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund hvor dette er anlagt. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom gravplassmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort. 22. Kvalitet Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

22 23. Dimensjoner Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m 3 og vekten ikke overstiger 300 kg. På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m 3 og vekten ikke overstiger 150 kg. Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for gravminner i vedtektene for gravplassen. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker fravike bestemmelsene i denne paragraf. 24. Sikring Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken. Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen. 25. Godkjenning Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt.

23 26. Ansvar Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet. 27. Bevaring Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av kirkegården eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt. Gravplassvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart.

24

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Gravplassene i Kvinesdal

Gravplassene i Kvinesdal Gravplassene i Kvinesdal Informasjon om gravferd og gravsted Utgitt av Kvinesdal kirkelige fellesråd Revidert april 2014 1 Gravplassene i Kvinesdal En orientering til deg som har, eller vil få, et forhold

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune Dato: 15.09.2016 Ikrafttredelse: 13.10.2016 Opphever: Gjelder for: Hjemmel: Tittel: 08.10.2008,Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Bærum kommune, Akershus LOV-1996-06-07-32- 21 Vedtekter for gravplassene

Detaljer

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD Vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 15.12.2014 og 10.02.2015, med hjemmel i gravferdsloven 21, 1. ledd. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.01.2015.

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av 07.06.96. nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: Kirkegårdsvedtekter 28/03/2012 KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE 1. ADMINISTRASJON Kirkegårdene er underlagt

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15

Vedtatt i fellesråd smøte ak 8/15 Vedtatt i fellesråd smøte 8.9.2015 ak 8/15 VERNEPLAN FOR GRAVER I DRAMMEN 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 5 1.1 Hjemmel for vern av gravplass eller deler av denne... 5 1.2 Festeavtaler for vernede

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32, om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 7. mai 2015 med ikrafttredelse 1.januar 201.6

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn - Informasjon om gravferd i Nome kommune Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser og reaksjoner.

Detaljer

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder,

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har

Detaljer

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER

HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? KRAV TIL GRAVMINNER HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har tilsvarende rett Fester av grav eller ansvarlig for frigrav er eier av gravminne HÅNDTERING

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune

Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune Vedtekter for gravplassene i Hitra kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Foto: Hasse Lossius Med hjemmel i gravferdslovens 21: Vedtatt av Hitra

Detaljer

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Kapittel I. Gravplass 1. Orden og verdighet Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Molde, oktober 2017

GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. Molde, oktober 2017 GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for fri grav har tilsvarende rett

Detaljer

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær.

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær. SANDEFJORD KOMMUNE (0710) HOVEDUTVALG FOR KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER)

VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER) VEDTEKTER FOR HAUSKEN KYRKJEGARD SØRBØ KYRKJEGARD ØSTHUSVIK KYRKJEGARD ASKJE KIRKEGÅRD UTSTEIN KLOSTER KIRKEGÅRD VESTRE ÅMØY KIRKEGÅRD (GRAVPLASSER) RENNESØY KOMMUNE Vedtatt av Rennesøy kirkelige fellesråd

Detaljer

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFG Hønefoss, oktober 2017

HÅNDTERING AV GRAVMINNER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFG Hønefoss, oktober 2017 HÅNDTERING AV GRAVMINNER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Hønefoss, 23.- 26. oktober 2017 HVEM KAN SETTE OPP GRAVMINNE? Festeren har rett til å forsyne graven med gravminne Ansvarlig for frigrav har

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I HJELMELAND KOMMUNE Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdslova) 21, med endring ved lov av 15. juni 2001 nr. 68, og 26. august 2011

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har ansvar for å

Detaljer

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging på Lommedalen gravlund Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26 5302 STRUSSHAMN Tlf: 56157100 Faks: 56157101 Strusshamn 22.12.2016 Møtebok Askøy kirkelige fellesråd Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: kl. 16:30 19:00

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd SAKSLISTE. Møte torsdag den 18. juni Sted: Sylling kirkestue

Lier kirkelige fellesråd SAKSLISTE. Møte torsdag den 18. juni Sted: Sylling kirkestue Møte torsdag den 18. juni. 19.00 Sted: Sylling kirkestue SAKSLISTE 13/2015 Protokoll 14/2015 Meldinger 15/2015 Revisjonsberetningen 2014 for Lier kirkelige fellesråd 16/2015 Årsregnskapet for 2014 17/2015

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Dato: mandag, 29. oktober 2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 12/1719 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

INNFØRING I LOVER OG REGLER. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 INNFØRING I LOVER OG REGLER Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård.

Detaljer

HISTORIKK AKTUELLE LOVER

HISTORIKK AKTUELLE LOVER HISTORIKK Landskapslovene fra middelalderen Kirkeloven fra 1851 omtaler kirkegården 1897 Lov om kirke og kirkegård. Knapp lovtekst. Stod seg i 100 år. 1913 Lov om likbrænding. Åpnet opp for kremasjon i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: TIRSDAG 27. JANUAR 2015 kl. 19.00 STED: Ræge kirke, underetasjen (inngang fra parkeringsplassen) TIL:

Detaljer

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur

Grav og feste av grav. Norsk forening for gravplasskultur Grav og feste av grav Norsk forening for gravplasskultur GFL 7.Åpning av grav og flytting av begravet Gravplassforvaltningen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass. Avdødes legeme eller

Detaljer

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk

Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Kirkebygg Gravplassforvaltning og gravplasspolitikk Møte mellom Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv og Drammen kirkelige fellesråd 7.juni 2015 1 Kirkebygg 1. Rapporten om Drammen krematorium 2.

Detaljer

Endringer i gravferdsforskriften

Endringer i gravferdsforskriften 1 av 8 18.01.2013 09:27 Du er her: regjeringen.no / Fornyings-, administrasjons... / Dokumenter / Rundskriv / Endringer i gravferdsforskriften Rundskriv, 18.12.2012 Nr.: P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

KULTURMINNER PÅ GRAVPLASS NAVNET MINNELUND GRAVPLASSRÅDGIVER ÅSE SKRØVSET PRAKTISK DRIFT AV GRAVPLASS, NFG STAVANGER

KULTURMINNER PÅ GRAVPLASS NAVNET MINNELUND GRAVPLASSRÅDGIVER ÅSE SKRØVSET PRAKTISK DRIFT AV GRAVPLASS, NFG STAVANGER KULTURMINNER PÅ GRAVPLASS NAVNET MINNELUND GRAVPLASSRÅDGIVER ÅSE SKRØVSET PRAKTISK DRIFT AV GRAVPLASS, NFG STAVANGER 24.- 27. APRIL 2017 Bevaringsarbeid Fiskum gamle kirke og kirkegård 2 Gravplassen som

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 08/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 22. september kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 22.09.2015 Møtetid kl.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14.

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14. BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Særbestemmelser FOR GRAVFELT OG GRAVMINNER JFR. VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE OG KREMATORIET I BÆRUM KOMMUNE 14. Revidert.. 2016, iverksatt.. 2016 De alminnelige reglene

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

En orientering. fra gravplassrådgiveren. Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset En orientering fra gravplassrådgiveren Fagdager for Gravplassforeningen i Trondheim juni 2017 Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Askespredning Gravferdsloven 20 Personer over 15 år Etterlatte kan søke etter

Detaljer

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene.

De alminnelige reglene om gravminner i gravferdslovens forskrifter kapittel III gjelder, med mindre graven er omfattet av særbestemmelsene. Særbestemmelser for og minner jfr. Vedtekter for plassene og krematoriet i Bærum kommune 14. revidert. 15.09.2016, iverksatt. 13.10.2016 De alminnelige reglene om minner i ferdslovens forskrifter kapittel

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Tromsø 2016 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Tromsø 2016 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Protokoll ) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 9/ Sak 9/17 Søknad om støtte til 350 års jubileum i Strømsø kirke

Protokoll ) Arbeidsutvalgsreferater fellesråd: 9/ Sak 9/17 Søknad om støtte til 350 års jubileum i Strømsø kirke . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Protokoll 2 2017 Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 20. februar 2017 Sted: Bragernes Torg 6 Tilstede: Bragernes menighet: Åssiden menighet: Strømsø menighet:

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven

Høring - forslag til ny forskrift til gravferdsloven Fomyings-, administrasjons og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep 003 O Oslo FVardato: 1.11.2012 rvårref.: KA 11343 [ Deres dato: 28.06.12 rdercsref.: 121719 FSaksbehandlcr: Ø. Dahle Høring

Detaljer

Forslag om endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) Høringsnotat juni 2012

Forslag om endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) Høringsnotat juni 2012 Forslag om endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) Høringsnotat juni 2012 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Tilpasninger

Detaljer

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass Norsk forening for gravplasskultur Privat beplanting viktig for kulturen Norsk forening for gravplasskultur 2 Salg av

Detaljer

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur

Opprydding i gravregister og på gravplassen. Norsk forening for gravplasskultur Opprydding i gravregister og på gravplassen Norsk forening for gravplasskultur Er alt på stell? Er gravregisteret av en slik kvalitet at de ansatte på kontoret er trygg på sin saksbehandling og de som

Detaljer

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring

Lover og regler. Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Lover og regler Etiske utfordringer og praktisk gjennomføring Trondheim. Seminar. 29.10.2015. Effektiv gravplassutnyttelse og gjenbruk av kistegraver. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Grunnleggende bestemmelser

Detaljer

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017

GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING. Stavanger 2017 GRAVLEGGING PRAKTISK TILRETTELEGGING Stavanger 2017 VED ÅPNING OG LUKKING AV GRAV Vi må følge gjeldende lover og regler Tenk sikkerhet Tenk verdighet Alt vi gjør skal kunne skje åpenlyst KISTEGRAVLEGGING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/16 16.02.2016 Overhalla kommunestyre 13/16 29.02.2016 Overhalla kommunestyre 29.03. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/599-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Regulering av festeavgift for graver Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Krigsgraver. Norsk forening for gravplasskultur

Krigsgraver. Norsk forening for gravplasskultur Krigsgraver Norsk forening for gravplasskultur Britiske krigsgraver Møllendal gravplass Norsk forening for gravplasskultur 2 Krigsgraver Forskjellige regler - nordmenn som er gravlagt i Norge og utenlandske

Detaljer

Krigsgraver Utenlandske krigsgraver. Norsk forening for gravplasskultur

Krigsgraver Utenlandske krigsgraver. Norsk forening for gravplasskultur Krigsgraver Utenlandske krigsgraver Norsk forening for gravplasskultur Norske krigsgraver Forskjellige regler nordmenn som er gravlagt i Norge og utenlandske som er gravlagt i Norge Norske krigsgraver

Detaljer

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser

ENDRINGER NØKKELTALL INNLEDENDE DEL VELKOMMEN gravplasser VELKOMMEN INNLEDENDE DEL Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Trondheim, 13.-16. oktober 2014 2 NØKKELTALL ENDRINGER 2200 gravplasser Økt kulturelt mangfold 45 000 døde i året 35 % blir kremert 1050 årsverk

Detaljer

Med vennlig hilsen åse Skrøvset

Med vennlig hilsen åse Skrøvset Fra: åse Skrøvset [as888@kirken.no] Til: 'Jorunn Merete Haukås- Eide' [jorunn.merete@sogndal.kyrkja.no]; 'Magerøy, Ingeborg' [ingeborg.mageroy@ra.no] Kopi: Arlen Synnøve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no];

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 "Lik og likskap" og vedtok å avgi slik høringsuttalese:

Bodø kirkelige fellesråd behandlet i møte 18.september d.å. BKF sak 22/2014 NOU2014:2 Lik og likskap og vedtok å avgi slik høringsuttalese: DEN NORSKE KIRKE Bodø kirkelige fellesråd Det kongelige Kulturdepartement Dato: 29.09.2014 postboks 8030 Dep Saksbehandler: Jan Stavrum 0030 OSLO Deres ref.: 14/1686- Journalnr.: 2014/277 Saksnr./vår ref.:

Detaljer

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass. Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass Norsk forening for gravplasskultur Gravferdsrutiner Gravplassforvaltningen får først ansvar når det foreligger krav om gravlegging (begjæring) Ansvaret avgrenses

Detaljer

Forslag til bevaringsplan Bodø kirkegård

Forslag til bevaringsplan Bodø kirkegård Forslag til bevaringsplan Bodø kirkegård Bodø kirkelige fellesråd September 2016 Utarbeidet av Asplan Viak Dokumentinformasjon: Oppdragsgiver: Bodø kirkelige fellesråd Rapportnavn: «Forslag til bevaringsplan

Detaljer

Verneplan for Kirkegårdene i Bodø kommune

Verneplan for Kirkegårdene i Bodø kommune Verneplan for Kirkegårdene i Bodø kommune Plangruppa Bodø kirkelige Fellesråd Tor Martin Hansen Ann Karin Alvestad Kulturminner i Nordland Kategori A kvadratisk gravminne Heinz Kusch Bliksvær - gjenbruk

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

Fra flyplass til gravplass

Fra flyplass til gravplass Fra flyplass til gravplass Gravplass forvaltning I alle norske kommuner finnes gravplasser i alt over 2000. De aller fleste av disse forvaltes og drives av kirkelig fellesråd. Gravferdsloven gir kirkelig

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola,

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola, Kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/00018-002 TT 000 Sola, 30.09.2014 HØRINGER NOU 2014

Detaljer

GRAVPLASSPLAN. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016

GRAVPLASSPLAN. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Administrasjon av gravplass, NFG. El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVPLASSPLAN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG El Campanario, 30. oktober- 5. november 2016 GRAVPLASSPLAN Forskrift til gravferdsloven 3 Ved anlegg og utvidelse Oversiktsdel Teknisk del Geoteknisk vurdering

Detaljer

Stein & Gravservice AS

Stein & Gravservice AS Stein & Gravservice AS www.sog-as.no Gravmonumenter Valg av gravmonument Denne katalogen viser et utvalg av våre standard modeller. Stort sett kan alle monumentene leveres i andre steintyper enn bilde

Detaljer

Fagdager for krematorier 1. desember Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen

Fagdager for krematorier 1. desember Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen Spre no den asken! Fagdager for krematorier 1. desember 2015 Askespredning Fylkesmannen i Vestfold v/pernille Moss og Per Arne Andreassen Spre no den asken! I 2013 fikk 354 personer 0,9% av alle som døde

Detaljer

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse 1.3..2016 /TG Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu

Detaljer

Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Tirsdag 25. august 2015 klokka 14:00 Sted: Kommunestyresalen Levanger Tilstede: Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder Trude Holm (Verdal

Detaljer

Forslag til bevaringsplan Bodin kirkegård

Forslag til bevaringsplan Bodin kirkegård Forslag til bevaringsplan Bodin kirkegård Bodø kirkelige fellesråd September 2016 Utarbeidet av Asplan Viak Dokumentinformasjon: Oppdragsgiver: Bodø kirkelige fellesråd Rapportnavn: «Forslag til bevaringsplan

Detaljer

Fellesrådet. i Meløy kommune

Fellesrådet. i Meløy kommune Fellesrådet i Meløy kommune Gravferd og gravsted i Meløy kommune - en orientering fra Meløy kirkelige fellesråd 1 Rev. 15.06.2005 Denne brosjyren er ment som en orientering til de pårørende. Noen står

Detaljer

BEVARINGSPLANER FOR KIRKEGÅRDENE I EIDSBERG KOMMUNE

BEVARINGSPLANER FOR KIRKEGÅRDENE I EIDSBERG KOMMUNE BEVARINGSPLANER FOR KIRKEGÅRDENE I EIDSBERG KOMMUNE 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon/sammendrag s. 3 2. Innledning s. 3 2.1 Bakgrunn 2.2 Retningslinjer for planen 2.3 Gjennomføring 3. Generelt for

Detaljer

PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019

PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER I DRAMMEN 2016-2019 Høringsdokument 1.februar 2015 Høringsfrist 31.mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Drammen kirkelige fellesråd 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Nedsatt

Detaljer

Kister uten mva mva inkl mva

Kister uten mva mva inkl mva Kister uten mva mva inkl mva Nr. 64, Basis hvitmalt 4 385,00 1 096,25 5 481,25 Nr. 64, Basis Svøp 487,50 121,88 609,38 Nr. 65/50 Nordica, hvitfoliert 6 060,00 1 515,00 7 575,00 Nr. 65/50 Nordica, hvitfoliert

Detaljer

KIRKA INFORMERER VEILEDNING

KIRKA INFORMERER VEILEDNING KIRKA INFORMERER VEILEDNING FOR PÅRØRENDE NÅR DØDSFALL SKJER Beiarn menighet I sorg og savn Mange følelser kommer fram når noen som står oss nær dør. I tillegg til de mange følelsene en skal håndtere i

Detaljer

NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 30.09.2014 22.04.2014 14/1686- Bjarne Kjeldsen NOU 2014: 2 Lik og likskap Høringssvar fra KA

Detaljer

PROSJEKTET «BEVARING OG UTVIKLING AV TROMSØ GRAVLUND»

PROSJEKTET «BEVARING OG UTVIKLING AV TROMSØ GRAVLUND» PROSJEKTET «BEVARING OG UTVIKLING AV TROMSØ GRAVLUND» Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 27. mars 2014 1. Tromsø kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til å etablere prosjektet «Bevaring og utvikling

Detaljer