Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato Fra kl Til kl Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug, Brynhild Løeng, Søren Skagemo, Tore Ramfjord, Liv Pedersen, Åse Johnsen og prost Brit Karin Theimann Forfall: Otto Kjøglum, Lena Kjærstad og Camilla M. Vågan Varamedlemmer Varaordfører Tove Paulsen Andre Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tidl. fung. kirkeverge, Gudmund Haug, var til stede under behandling av sak F12-02 Behandlede saker Sak nr./år FS12 01 t.o.m. FS Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann

2 MØTEBOK Side : 2 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-01 Sak: ORIENTERINGER SAKSOPPLYSNINGER: Orientering om aktuelle saker: 1. Vi har kommet oss greit igjennom julehøytiden med mange gudstjenester og konserter. Kirkene våre har vært jevnt godt besøkt i hele kommunen. 2. Vinteren har sine utfordringer med kulde, snø og is. Det meste har imidlertid gått greit bortsett fra manglende brøyting/strøing til Kolvereid kirke til en begravelse og at Lys-våken-arrangementet og familiegudstjenesten den 4.og 5. febr. måtte flyttes til Steine pga for lav temperatur i Lundring kirke. Brøytingen ble påklaget og vi har nå fått på plass bedre rutiner ift det firmaet som brøyter ved Kolvereid kirke. Vi får imidlertid stadig bekreftet at kirkebakken har dårlig veistandard, og at P-plassen er altfor liten. 3. Trosopplæringsplanene for alle 4 sokn er nå fullstendige og godkjent av biskopen. De fleste har også vært oppe til behandling i sine respektive menighetsråd. På nyåret har det også vært gjennomført to vellykkede Lys- Våken arrangement i våre menigheter. I april er det planlagt gjennomføring av en felles Tårnagent-helg for 8-åringer i hele Nærøy. Vikarierende trosopplæringsleder Ann Heidi Buvarp avslutter sitt vikariat søndag 15. april. Hun har gjort en flott innsats både med planlegging og gjennomføring av arrangement, sluttføring av trosopplæringsplanene, rapportering med mer. Sangeetha Skarstad begynner i stillingen igjen onsdag 18. april. 4. Menighetssekretær Eldrid Ramstad er tilbake i 50 % jobb etter en sykemeldingsperiode. Etter eget ønske har hun inntil videre 15 % permisjon.

3 5. Foruten mye statistikk og rapportering nå i januar, har alle prestene og nesten alle fellesrådsansatte deltatt på kurs i gudstjenestereformen. En prest og kantor fra Nidaros bispedømme holdt et 5 timers kurs i Kolvereid kirke som blant annet ble avsluttet med en type gudstjeneste hvor alle kursdeltakere deltok aktivt. Onsdag 28. mars arrangerer bispedømmet kurs om gudstjenestereformen for alle menighetsrådene i Nærøy prosti. Det blir på kveldstid i Kolvereid kirke. 6. De fleste medlemmene i fellesrådet deltok på et godt og informativt kurs i KA s regi den 8. februar. De som ikke kunne møte vil få utdelt kursmateriell og informasjon fra kurset. 7. Prosten, kirkevergen og en ansatterepresentant besøkte kirkekontoret i Midtre Namdal den 31. januar i år. Der har de jobbet målbevisst med organisasjonsog stabsutvikling i flere år, og var villige til å dele med oss av sine erfaringer. Organisasjons- og stabsutvikling vil være et hovedsatsingsområde for vårt kirkekontor i 2012 (i tillegg til gudstjenestereformen og fokus på økonomiske innsparinger). Vi er to arbeidsgivere og to arbeidslinjer som må fungere best mulig sammen for at våre tjenester skal bli best mulig. Vi vil jobbe med verdier/ holdninger, bedriftskultur/ samarbeid, rutiner internt og utad. Målet er større trygghet på hverandre og den jobben som skal utføres. Det vil øke både trivsel, effektivitet og bidra til økt kvalitet på våre tjenester. Vi håper å få til minimum en hel stabsdag både nå i vår og til høsten hvor vi setter av tid til dette arbeidet. Alle forslag som har evt. organisatoriske og økonomiske konsekvenser, vil bli forlagt fellesrådet/ PSU til behandling. 8. Vedr. kontorlokaler, løper gjeldende leie-avtale med Namdal Byggutleie AS imidlertid fra til Vi kan dermed ikke flytte ut før vi evt. har avtalt framleie med andre interessenter. Kirkevergen har vært i kontakt med Leder for Voksenopplæringen i kommunen for å høre om de har behov for flere lokaler. Han vil gi tilbakemelding så snart som mulig. Kirkevergen har også vært i kontakt med ansatte ved mattilsynet vedr. behov for større areal, men de er tilfreds med dagens situasjon. Forøvrig har seniorprest Karstein Ness fast kontordag på kirkekontoret hver torsdag kl fom 1. februar Organist Iren S. Flasnes benytter det samme kontoret de øvrige ukedagene. Pr. i dag har dermed alle unntatt kirketjenerne tilgang til kontor i dagens lokaler. 9. Fra og med 01. jan 2012 blir det hjemlet i den reviderte kirkeloven, at også kirkelige organer kan kreve politiattest av personer som skal utføre kirkelig arbeid rettet mot barn og unge. Dette gjelder både ansatte og frivillige. 10. Det har også kommet ny gravferdslov gjeldende fra Hovedendringene er: Skifte av navn fra kirkegård til gravplass, utvidelse fra 8 til 10 dagers frist for gravlegging og kremasjon. Andre tros- og livssynssamfunn skal gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. Krav om tilrettelagte graver kan innbære at en muslim tradisjonelt skal gravlegges mot Mekka. Det forventes også at fellesrådet innarbeider årlig møte mellom tros- og livssynssamfunn i kommunen.

4 11. Det har kommet nytt rundskriv om elektronisk kirkebokføring gjeldende fra , hvor formålet er en omlegging fra dagens papirbaserte kirkebokføring til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. Det vil bli en gradvis utrulling av ekirkeboken bispedømme for bispedømme. Hvert kirkelig fellesråd vil bli orientert om tidspunkt for når man kan starte med registrering i sitt område. Alle kirkelige handlinger utført fra 1. januar 2012 skal registreres i den nye ekirkeboken. Kirkeboken skal fortsatt føres i en overgangsperiode, inntil det nye systemet er satt i verk og har blitt prøvd ut. 12. Det har også kommet et rundskriv om hvilke bøker og digitale ordninger som gjelder for den nye gudstjenesteordningen. Grunnbøkene er allerede innkjøpt og på plass. VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning.

5 MØTEBOK Side : 5 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-02 Sak: GJENNOMGANG AV REGNSKAP FOR NÆRØY KIRKELIGE FOR PERIODEN Regnskapsoversikt for perioden Regnskapsrapporter for hver enkelt avd. tas med til møtet SAKSOPPLYSNINGER: Regnskapet, som viser et merforbruk på kr ,- ble gjennomgått og kommentert i møtet. Noen opplysninger tas likevel med her: Den fikk vi overført en tilleggsutbetaling av innvilget lån til Steine kirke pålydende kr ,-. Trosopplæringen har sponset fellesrådet med kr ,- som dekker utgiftene til 2 trådløse mikrofoner. (Vikna og Leka ble også sponset tilsvarende). Ekstra-utgifter i desember: Ca ,- kr. til lønn for vikartjenester utført sommeren og høsten 2011 Kr ,- til lydanlegg i Lundring kirke Ca ,- i vannavgift til nytt anlegg tilknyttet Gravvik kirke Ca ,- kr til nye gudstjeneste-bøker i forbindelse med gudstjenestereformen Ca ,- til ny snøfreser Ca ,- kr i ekstra fellesutgifter til huseier Ca ,- kr til reparasjon av den største tilhengeren som frakter gravemaskinen Ekstrautgifter i løpet av 2011: Ca ,- kr. i merutgifter til energi Ca ,- kr. i merutgifter til regnskapshonorar Ca ,- kr. i merutgifter til snørydding

6 VEDTAK: Fellesrådet vedtar å bruke midler fra driftsfond 6510: Ekstraordinært vedlikehold kirker på kr ,- til delvis inndekning av merforbruket i Regnskapet sendes til revisjon og vil bli endelig behandlet når tilbakemeling fra revisjon foreligger.

7 MØTEBOK Side : 7 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-03 Sak: REGNSKAPSRAPPORT FOR SAKSOPPLYSNING: Regnskapet for januar vil bli kommentert og gjennomgått i møtet. SAKSVURDERING: Budsjettet for 2012 er uten tvil stramt og har lite slingringsmonn. I tillegg til å skjære ned på de fleste drifteområdene, forventes en generell innsparing på kr i løpet av året. Vi får håpe at vi unngår store skader og behov for reparasjoner dette året. Redskapsparken til bruk på kirkegårdene skal nå være i god stand. Det er større usikkerhet knyttet til de elektriske anleggene og flombelysningen ved flere av kirkene våre. Der har vi pr. i dag store utfordringer. Vi har allerede hatt en utgift på over 7000,- pga varmeutvikling i sikringsskapet i Foldereid i romjula. Det er også funnet en jordfeil i kabelen til det ene flomlyset og den ble koblet fra. Vi trodde da at alt var i orden, men kirketjeneren melder at sikringene på Foldereid fortsatt slår seg av. Reparasjonen er påklaget og nye undersøkelser vil bli foretatt. Kirkevergen ønsker også å få koblet om flombelysningen fra fiktive målere over til målerne det øvrige elektriske anlegget er koblet til. Dette er en veldig gammel og dyr ordning hvor vi har betalt en fast pris ut ifra et stipulert forbruk. Vi har også investert i varmekabler til vannrørene både i Kolvereid, Steine og Torstad kirker for å unngå nye vannskader. For å skaffe inndekning til resterende oppjustering av lydanleggene i kirkene, vil kirkevergen be om tillatelse til å sende ut tiggerbrev til de største lokale bedriftene, og til lag og foreninger i Nærøy. VEDTAK: Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

8 MØTEBOK Side : 8 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-04 Sak: INVESTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN Forprosjekt Søknad om rentekompensasjon og svar fra Husbanken tas med til møtet. SAKSOPPLYSNING: Den sendte Nærøy kirkelige fellesråd og Nærøy kommune søknad til Husbanken om rentekompensasjon for ekstraordinært vedlikehold/ oppgardering av Foldereid og Lundring kirker for til sammen 1,2 mill. kr. Dette var med utgangspunkt i kommunestyrets budsjett- og økonomiplan-vedtak i desember 2011 om å bevilge kr. i 3 år i lån til vedlikehold av kirkene i Nærøy (til sammen kr. 1,2 mill.). Kirkevergen har nylig mottatt svar fra Husbanken. De har innvilget søknaden om rentekompensasjon for Lundring kirke, men ikke for Foldereid. Begrunnelsen var at de hadde prioritert kirker som var verneverdige/listeførte. Alle midlene de hadde til rådighet, er nå fordelt. I tillegg til ovennevnte kirker, gjenstår reparasjon av tårnet på Steine kirke hvor vi fikk påvist vannlekkasje etter en storm sist høst. Av innvilget lånesum, gjenstår ca kr. SAKSVURDERING: Følgende vedlikeholdsbehov bør prioriteres i 2012: Lundring kirke: Vinduene må skiftes ut eller kittes og ytterveggene trenger maling. Vi vil også spare mye på oppvarming ved å tette ytterveggene som pr. i dag forårsaker stadig gjennomtrekk og gjør at det er både dyrt og vanskelig å få god innetemperatur i kirkerommet. Våpenhuset trenger også en oppgradering med maling av vegger og tak, sliping/ lakking av gulv og evt. nye ytterdører. Arbeidet bør gjøres i løpet av sommerhalvåret. Da kirken er verneverdig, må forslagene til endringer godkjennes av riksantikvar og biskop.

9 Foldereid kirke er i prekært behov av utvendig maling og tårnet må repareres. I tillegg trenger hele inngangspartiet en oppgradering med nye ytterdører, bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede og WC for funksjonshemmede. Reparasjon av tårnet på Steine kirke. Redskapshuset i Foldereid er angrepet av sopp og råte og kan ikke lenger brukes i nåværende tilstand. Mye av arbeidet, eksempelvis drenering og snekker-arbeid, kan utføres av våre kirketjenere og med eget utstyr. Det vil likevel påløpe en del kostnader til materialer, montering og tilkobling av vann og strøm. For å få realisert en utbedring, håper kirkevergen å få til et samarbeid med Foldereid menighetsråd både i forhold til økonomi og praktisk arbeid / dugnad. Vedlikeholdsbehov v/ Kolvereid menighetshus: bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere, ny kjøkkeninnredning inkl. komfyr og oppvaskmaskin, oppussing av vinduer i forsamlingslokalet, malingsarbeid, nye bord og stoler. Kirkevergen ønsker å invitere Kolvereid menighetsråd til en felles idè-dugnad vedr. menighetshuset. I Torstad kirke er kirketjenerne snart i mål med å få et innendørs vannklossett i stand. Vi vurderer også ulike ENØK-tiltak for å få ned strømutgiftene. I høst hadde vi en befaring sammen med en elektriker hvor vi avventer en tilstandsrapport som vil bli forelagt fellesrådet. Tilstandsrapporten vil inneholde forslag til forbedringer både med hensyn til meldte utbedringsbehov, brannsikrings- og ENØK-tiltak. Flere av våre kirkebygg innfrir heller ikke til kravene til universell utforming. De rullestol-rampene som ble montert for en del år siden, er uhensiktsmessige og ikke godkjent etter dagens krav. Kun en kirke har WC som er tilgjengelig for alle. Da vi har fått innvilget søknad om rentekompensasjon til utbedring av Lundring kirke, foreslår kirkevergen at fellesrådet vedtar en igangsetting av et forprosjekt. Vi må i første omgang få klarhet i om vinduene kan repareres eller om de bør skiftes ut, samt få et prisoverslag. Dette må gjøres av en fagperson. Et fullstendig og detaljert forslag til utbedring må deretter sendes biskop og riksantikvar til godkjenning. Med utgangspunkt i ovennevnte redegjørelse av aktuelle investerings- og vedlikeholdsbehov, ønsker kirkevergen at de ulike behovene gjennomdrøftes og behandles i fellesrådet, slik at kirkevergen gis klare føringer med hensyn til prioriteringer og videre saksgang. VEDTAK: Fellesrådet vedtar å igangsette restaureringsarbeidet, inkludert forprosjekt, med Foldereid og Lundring kirker. Når kostnadsoverslaget foreligger, vil fellesrådet gjøre et vedtak om videre saksgang. De øvrige prosjektene forelegges fellesrådet til ny behandling når prisoverslaget foreligger.

10 MØTEBOK Side : 10 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-05 Sak: OPPGRADERING AV LYDANLEGGENE I KIRKENE. Statusrapport SAKSOPPLYSNING: Innen uke 8 i år skal det være installert nye lydanlegg i Lundring og Kolvereid kirke. Disse er av høy kvalitet og skal kunne takle evt. endring i frekvens på trådløse systemer. I Steine kirke fungerer lydanlegget nå tilfredsstillende. Der var det behov for utskifting av en kabel. I Foldereid er det behov for en reparasjon av en beltpack, en mikrofonkapsel må skiftes ut, samt behov for service på forsterker pga skraping i volum-potmeter. Detter anlegget er innkjøpt av menighetsrådet. De tar selv ansvar for reparasjon av anlegget. Vi antar at en del av lydanlegget fra Kolvereid kan brukes i Gravvik, men det vil likevel være behov for minimum en ny bøylemikrofon à kr ,-. Walter Ryum Olsen har tilbudt montering, igangkjøring og opplæring for en samlet sum på kr ,-. SAKSVURDERING: Lydanleggene i Lundring og Kolvereid har fungert svært dårlig i høst og vinter. Situasjonen har vært en stor tilleggsbelastning for prestene. Det påvirker også kvaliteten på de tjenestene vi gir i negativ retning. Som tidligere nevnt håper kirkevergen på økonomisk støtte utenfra til inndekning av denne oppgraderingen. Alle lydanleggene, unntatt de i Lundring og Kolvereid, vil imidlertid ha behov for oppgradering hvis myndighetene vedtar endring i frekvens på trådløse systemer. VEDTAK: Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

11 MØTEBOK Side : 11 / Brit Karin Theimann Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-06 Sak: INNFØRING AV NY GUDSTJENESTEREFORM. Plan fram mot Forslag til framdriftsplan SAKSOPPLYSNING: Innen 1. søndag i advent 2012, skal menighetsrådene ha vedtatt og fått godkjent en lokal grunnordning for menighetenes gudstjenesteliv. Selve arbeidet med valg av grunnordning for gudstjenesten vil skje i et menighetsmøte i hvert enkelt sokn. Forslaget skal sendes til biskopen, via prosten til godkjenning. Forslaget må være ferdig til innsending til biskopen 1. oktober Prosten har utarbeidet følgende forslag til framdrifteplan: INNFØRING AV NY GUDSTJENESTEREFORM: 12.03: Organistene i prostiet har møte hvor de drøfter melodier til liturgiske ledd : Prester, organister og kirkeverge tilknyttet Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy menigheter møtes for å snakke om liturgiske ledd : Kurs for menighetsrådene og ansatte i hele prostiet, i Kolvereid kirke, ettermiddag / kveld. April: Menighetskveld i Steine kirke for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy hvor det blir anledning til å øve på liturgiske ledd (melodier) Senest 31. august: Før 20. september: Menighetsrådene må ha ferdig forslag til hovedgudstjenesten. Menighetsrådene må ha arrangert menighetsmøter Jmf 11 i kirkeloven

12 Før 25. september: Menighetsrådene må ha videresendt sine forslag til liturgier til prosten. 1. oktober: Frist for prosten til å oversende forslaget Kolvereid, 15. februar 2012 Brit Karin Theimann VEDTAK: Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

13 MØTEBOK Side : 13 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-07 Sak: UTVIDELSE AV GRAVPLASS OG P-PLASS VED STEINE OG KOLVEREID KIRKE Brev til kommunen vedr. utvidelse av gravplass og p-plass tas med til møtet SAKSOPPLYSNING: I fellesrådsmøtet den hadde vi både oppe en sak vedr. P-plass ved Kolvereid kirke og gravplass ved Steine kirke, og gjorde følgende vedtak: Kolvereid: Fellesrådet v/ kirkevergen ber kommunen om å utrede planer for utvidet parkeringsplass og flere gravplasser ved Kolvereid kirke, og ber om at planene innarbeides i kommende økonomiplan. Steine: Kirkevergen setter i gang prosessen og legger fram saken på neste møte. Utvidelse av parkeringsplassen ved Steine kirke tas med og inkluderes i samme sak. Kirkevergen sendte brev til Nærøy kommune den 08. febr. i år med utgangspunkt i vedtakene og beskrivelse av dagens situasjon. SAKSVURDERING: I tillegg til behov for utvidelse av gravplass og P-plass begge steder, får endringene i gravferdsloven konsekvenser for vårt arbeid og stiller krav om tilrettelagte graver og seremoni-rom for andre livs - og trossamfunn. Kirkelig fellesråd utfører lovpålagte oppgaver i samarbeid med kommunale myndigheter. Ved utvidelse av gravplasser vil det derfor være naturlig å inkludere de nye lovkravene om tilrettelagte spesialgraver. Andre trossamfunn er ansvarlige for selve begravelsen av sine medlemmer, men fellesrådet er pålagt å ha gravplasser tilgjengelig og å assistere begravelsen/ bisettelsen. VEDTAK: Fellesrådet viser til vedtak den og brev av og ber om at arbeidet med utvidelse av P-plasser og gravplasser ved Kolvereid og Steine kirker blir igangsatt. Jfr. ny gravferdslov må det også avsettes areal til gravplasser som er tilrettelagt for andre livs- og trossamfunn.

14 Kopi av brev Kolvereid, onsdag 8. februar 2012 Til Nærøy kommune Drifts- og utviklingsavdelingen VEDR. BEHOV FOR UTVIDELSE AV GRAVLUND OG P-PLASS VED STEINE OG KOLVEREID KIRKER Steine gravlund har pr. i dag kun 4 ledige gravplasser. Det er derfor behov for å få avsatt areal til gravlundsutvidelse. Grunneier av aktuelt jorde er Terje Solbakk. På grunn av foreldelse av mange graver burde gjenbruk vært et aktuelt alternativ. Problemet er at kravet til størrelsen på en grav har endret seg i årenes løp. I dag beregnes ca. 9 m2 per gravplass mot tidligere 6 m2. Dette gjør gjenbruk mer komplisert. Utnyttelsen av området vil bli lite effektiv. I tillegg ønsker mange pårørende å holde av plass til sine kjære ved siden av gravstedet. Ved gjenbruk av enkeltgraver, blir dette vanskelig. Kremasjon er stadig mer vanlig i større byer, men er lite etterspurt og oppleves fortsatt fremmed for mange i distriktene. Nærøy kirkelige fellesråd v/ kirkevergen ber derfor Nærøy kommune om å iverksette arbeidet med å få avsatt areal til gravlundsutvidelse ved Steine kirke så snart som mulig. Ved en utvidelse av gravlunden, ber vi om at P-plassen tilhørende Steine kirke utvides i samme lengderetning som gravlunden, da den vi få en naturlig forlengelse og en sårt tiltrengt utvidelse. P-plassen ved Kolvereid kirke er altfor liten ved begravelser og større arrangement/ gudstjenester/ tilstelninger. Det medfører at mange parkerer langs hele veien og nede på jordet. Kirkevergen er kjent med at jordet mellom kirken og barnehagen i lengre tid har vært tiltenkt utvidet gravlund og større parkeringsplass. Særlig i vinter har vi opplevd problemer med tilgjengelighet da besøkende (ofte eldre mennesker) har måttet gå hele bakken fordi det er fullt både oppe ved kirken og på den lille p-plassen nedenfor. Fellesrådet v/ kirkevergen ber kommunen utrede planer for utvidet parkeringsplass og flere gravplasser ved Kolvereid kirke, og ber om at planene innarbeides i kommunens økonomiplan. Med vennlig hilsen Reidun Gutvik Korssjøen Kirkeverge i Nærøy

15 MØTEBOK Side : 14 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-08 Sak: HØRING VEDR. BOKFØRINGSREGLER FOR KIRKELIGE OG MENIGHETSRÅD Høringsnotatet fra departementet tas med til møtet. SAKSOPPLYSNING: Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår at det gjøres endringer i reglene om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger for kirkelige fellesråd og menighetsråd. I hovedsak innebærer departementets forslag at bokføringsreglene som har vært gjeldende for annen merverdiavgiftspliktig virksomhet (jfr. Bokføringsloven 2, andre ledd), utvides til å gjelde all virksomhet for kirkelige fellesråd. Fristen for høringsuttalelse er 30. mars SAKSVURDERING: Nærøy kirkelige fellesråd v/ Namdal regnskapskontor følger allerede de omtalte kravene i bokføringsreglene i stor grad. Jfr. regnskapsansvarlig Helge Hansen, vil en evt. endring føre til innskjerping spesielt av kravet til dokumentasjon av bokførte opplysninger. I praksis vil dette primært innbære at regnskapskontoret må ha kopi av alle utsendte fakturaer fra kirkekontoret. Dette gjennomføres ikke konsekvent per i dag, men krever ingen store endringer av rutiner. VEDTAK: Fellesrådet setter ned et arbeidsutvalg bestående av Einar Eidshaug, Otto Kjøglum og kirkevergen som gir et høringssvar innen 30. mars 2012 i tråd med innspill fra dagens møte.

16 MØTEBOK Side : 15 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-09 Sak: TILBUD OM RAMMEAVTALE MED NTE Forslag til rammeavtale tas med i møtet. SAKSOPPLYSNINGER: Under restaureringen av Steine kirke, etablerte vi kontakt med Frode Sellevold i NTE, Kolvereid. Han sa seg villig til å være med på en befaring til 5 av kirkene våre til en svært redusert timepris, samt levere en tilstandsrapport som var inkludert i prisen for befaringen. Befaringen ble gjennomført i november Den 9. februar fikk vi et skriftlig tilbud om å inngå en rammeavtale. Rammeavtalen gir 15 % rabatt på alle tjenester, og 5 30 % rabatt på materiell. Kjøregodtgjørelse er ikke inkludert i rabatt-tilbudet. SAKSVURDERING: Kirkevergen opplever det positivt å ha en kontaktperson å forholde seg til som kjenner til forholdene vedr. de elektriske anleggene i kirkene i Nærøy. Samarbeidet så langt har vært entydig positivt. Kirkevergen kjenner ikke til at vi er bundet av kommunes leverandøravtale. Vi står dermed fritt til å velge våre leverandører. Kirkevergen ønsker likevel å få fellesrådets vurdering av inngåelse av en evt. rammeavtale med NTE. VEDTAK: Fellesrådet godkjenner inngåelse av rammeavtale med NTE Elektro AS.

17 MØTEBOK Side : 16 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-10 Sak: EVENTUELT Nidarosen 2012 Nidarosen, Nidaros bispedømmeråds hederspris, skal deles ut for 11. gang, og de ønsker forslag til kandidater. Nidaros bispedømmeråd ønsker å gi heder til personer eller grupper som ved nyskapende tiltak, eller over tid, har bidratt til å virkeliggjøre visjonen om kirken som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Prisen kan deles ut til ansatte, frivillige, menigheter, foreninger og grupper. Frist for å foreslå kandidater til Nidarosen er 29. februar Kopi av meldingsskjemaet kan fås ved henvendelse til Nærøy kirkekontor. Det finnes helt sikkert kandidater til denne prisen i Nærøy. Det hadde både vært hyggelig og til stor inspirasjon om en person eller gruppe fra Nærøy hadde vunnet denne prisen.

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad)

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad) Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 12.08.13 Fra kl. 11.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 1. ADMINISTRASJON 1.1 Fellesrådet ( FR) Fellesrådet har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Einar Eidshaug (leder) Brynhild Løeng (nestleder) Søren Skagemo

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 03.11.11 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.04. 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar

Detaljer

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr.

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr. Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 12.06.14 Einar Eidshaug Kolvereid

Detaljer

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 04.09.14 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 26.11.2010 Fra kl. 09:00 Til kl. 10:30 Einar Eidshaug, Torhild Finseth, Søren Skagemo,

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet

MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. Vara- medlemmer Andre Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid MØTEBOK Møtedato 09.11.2010 Fra kl. 10:00 Til

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.12 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.30-18.45 Til stede: Leder Pål

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 09.02.12 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.30 18.00 Til stede: Nestleder Kathrine Jahre

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre

DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre Rådhuset 7600 LEVANGER Tlf: 74075280 Faks: 74052576 Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Porsboks 8004 Dep 0030 OSLO Ref. sak 50/10

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : 22.januar 2013 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder JØRN ALEKSANDERSEN Medlem NILS RUNE WENNEVOLD Medlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.02.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2017 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEKONTORET RB 02/11 Kl

KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEKONTORET RB 02/11 Kl PROTOKOLL TILSTEDE: Britt E. Røhnebæk, Pål Morten Lia, Laila Torp, Åse Melkeråen, sogneprest Tor Bjørn A. Osberg, komm.repr. Aud-Kristin Løken. Kirkeverge Reidun Bugge FORFALL: Svein J. Sørensen. REFERENT:

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2017 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 21.03.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 07.09.10 Fra kl. 14:00 Til kl. 16:00 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 26.09.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2017 Tilstede:

Detaljer

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse 1.3..2016 /TG Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møtebok

Larvik kirkelige fellesråd Møtebok Larvik kirkelige fellesråd Møtebok Møtested: R4 Møterom Brunlanes Dato: 22.mai 2014 Tidsramme: 18.30 21.30 Saksliste nr.: 4/2014 Følgende medlemmer møtte Vibeke Kvalevåg (Kvelde), Tor Johnsen (Kjose),

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 20.09.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 10. juni 2016 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: tirsdag 14. juni kl 09.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 30.10.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 30.10.13 Møtetid: kl. 18.00 Møtested: Menighetssenteret

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 05.01. kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 01/2016 Tilstede: (1.vara) Sokneprest :Dan

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017 MØTEBOK Lyngdal kirkelige fellesnemnd side 1 Møtedato Tirsdag 31.10.2017 Møte nr. 05/2017 Tidsrom Kl. 19:30-22:00 Sted Lyngdal Kirkesenter Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 30.10.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: Rambergveien 9 Arkivsak: 17/01375 Tilstede: Ingvild Kaslegard, ÅF, lek Ingjerd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 19.05.2016 Møte nr. 03/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/17 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/17 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.02.2017 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte

Detaljer

Gjertrud Gulestøl Reinertsen, Borgny Vestli, Steinar Andersen, Christian Danielsen, Lise Ingebrethsen Larsen, Fredrik Ulseth, Lars

Gjertrud Gulestøl Reinertsen, Borgny Vestli, Steinar Andersen, Christian Danielsen, Lise Ingebrethsen Larsen, Fredrik Ulseth, Lars DEN NORSKE KIRKE Lambertseter menighet MØTEPROTOKOLL Lambertseter menighetsråd Dato: 28.03.2017 kl. 18:30 Sted: Menighetssalen Arkivsak: 16/00033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører:

Detaljer

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget?

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hva er behovet? Hva ønsker menigheten å endre og hvorfor? Hva er mulig? Hva er begrensningene? (selve bygget, konstruksjonen, aktuelle rom,

Detaljer

ØKONOMIPLAN

ØKONOMIPLAN Horten kirkelige fellesråd Den norske kirke Forslag: ØKONOMIPLAN 2015-2018 HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i møte i Horten kirkelige fellesråd 19.06.2014 under sak 016/14. 1 Horten kirkelige fellesråd

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 07.06.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Møtebok for Lørenskog menighetsråd Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19:00 21.40 Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Medlemmene i Randaberg kirkelige fellesråd: Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.04.16 Kl. 20.00 Arkiv FR Møte nr. 02/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TIRSDAG 26. JUNI 2012kl. 13:00 15:10 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Nora Larsen, Jeanette

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 07.04.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Jan Erik Wilhelmsen Østenstad

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus.

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus. Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 9.2.17 kl. 19.00 på Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 03.05.16 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 05/2016 Tilstede (1.vara) Daglig leder

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Kirkelig inndeling og soknestruktur utfordringer og muligheter. Tormod Stene Hansen stiftsdirektør

Kirkelig inndeling og soknestruktur utfordringer og muligheter. Tormod Stene Hansen stiftsdirektør Kirkelig inndeling og soknestruktur utfordringer og muligheter Tormod Stene Hansen stiftsdirektør Tre temaer Historikk/bakgrunn Bispedømmerådets tenkning og nasjonale føringer for soknestrukturen (hva

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit (meldt forfall) Martha Samuelsen

Detaljer

Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke Sak i fellesrådsmøte 16/4-13 LOGO Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd Planperiode: 2011 2014 (ajourført for 2013) Tiltaksplan: 2013 Visjon for Rygge-kirken: Med kirken i RYGGEn **************************************************************************************************************

Detaljer

Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Rådhussalen, Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirkegård, Grytten kirke,

Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Rådhussalen, Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirkegård, Grytten kirke, Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd 02.06.2016 Rådhussalen, 15.00-16.30 Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirkegård, Grytten kirke,16.45-17.30 Fremmøtte: Per Bersås, Iver Marius Kleiva, Terje Bjerkeli,

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.02.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 01/2013 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (AU-SIKF)

Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (AU-SIKF) Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (AU-SIKF) Tid: Onsdag 14. april 2016 klokka 15:00 Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, Levanger Saksliste: SIKF 14/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2 u Flekkefjord kirkelige fellesråd Postboks 20 4401 Flekkefjord Org.nr 976992776 i Vår Ref.: Deres ref Ark.: _ Dato 2006-10-04 Til Kultur og Kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd 02.06.2016 Rådhussalen fra kl.15.00-18.00 Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirke/ kirkegård, Kors kirke(?) Bente Alnæs (Øverdalen), Per Bersås (Kors),

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 16.10.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer