Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant"

Transkript

1 Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato Fra kl Til kl Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug, Brynhild Løeng, Tore Ramfjord, Liv Pedersen, Åse Johnsen, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann, Camilla M. Vågan. Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum Varamedlemmer Trond Strand Andre Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Behandlede saker Sak nr./år FS13 01 t.o.m. FS13-11 Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann og postmottaket i Nærøy

2 MØTEBOK Side : 2 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f13-01 Sak: ORIENTERINGER 1. Kommunen v/ firmaet Anticimex skal gjennomføre branntilsyn i alle kirkene. Vi har også montert nøkkelsafer ved inngangen til kirkene og menighetshuset som et sikkerhetstiltak, bl.a. mht å forebygge innbrudd. 2. Multibygg v/ Åge Holand har startet restaureringen av vinduene i Lundring kirke. Han har begynt på sørveggen, hvor tilstanden var verst. Forløpige tilbakemeldinger så langt, er at det ikke er funnet så store råteskader som fryktet på forhånd. Det viser seg imidlertid at de originale glassvinduene er svært tynne og tåler lite. Noen var det brist i fra før, mens andre ble knust da han tok ut vindusramma. Riksantikvaren hadde på forhånd bedt om å bli om å bli kontaktet hvis vi vurderte å skifte ut noe. Vi gikk derfor via riksantikvarens kontor for å spore opp leverandører av slike glass og fikk navn på to leverandører. Vedr. maling av Foldereid kirke, har jeg bedt om 2 anbud fra Multibygg: ett anbud med skraping og rensing av nåværende panel samt maling, og ett med pris på legging av ny panel samt maling av kirken. De vurderer at det kan bli like lønnsomt for oss å legge ny utvending bordkledning som å rense den som er nå, og likevel være usikre på om resultatet blir bra. 3. Vi var kjent med at det ville bli en del endringer på personalsiden i perioden januar til mars da en kirketjener hadde permisjon fra 21. desember til og med 15. mars. Eldrid Ramstad har vært engasjert som kirketjener på timebasis fra og med januar og ut permisjonstiden. Det var ikke planlagt at kirkevergen skulle gå ut i sykemelding den 21. januar, men de ansatte på kontoret har stått på og løst oppgavene på best mulig måte; i en tid hvor det også har vært svært mange begravelser. Orienteringen tas til etterretning.

3 MØTEBOK Side : 3 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f13-02 Sak: Behandling av årsregnskap 2012 Regnskapsrapporter SAKSOPPLYSNING: Årsregnskapet viser et merforbruk på kr ,28 kr. Følgende hovedområder har hatt merforbruk i 2012: Inventar og utstyr: De største utgiftene ligger inn under inventar og utstyr hvor ca. kr av dette skyldes manglende inndekning til 3 nye lydanlegg i Lundring, Kolvereid og Gravvik kirker. Innen årets slutt hadde vi mottatt kr i tilskudd og gaver til lydanleggene. Vi ser at det kommer inn gaver nå på nyåret som vil redusere dette underskuddet noe. Planen var å omprioritere de kr på vedlikeholdsbudsjettet til lydanlegg, da problemet med lyden i 3 av kirkene var prekært. Men i løpet av året dukket det også opp prekære problemer som medførte at det i tillegg påløp utgifter på vedlikeholdssiden. Til sammen har vi brukt ca. kr til redskapshuset på Foldereid da forholdene der viste seg å være uholdbare pga fukt, råte og soppskader. Foldereid menighetsråd har imidlertid bidratt med kr slik at den reelle utgiften i 2012 var kr Det gjenstår fortsatt mye arbeid der før pauserommet kan tas i bruk. Andre utgiftsposter innenfor inventar og utstyr er kr til safe i Kolvereid kirke, en sum vi deretter fikk refundert da den ble gitt i gave av Kolvereid Sanitetsforening. Trosopplæringen har kjøpt tepper til barnekrokene for ca. kr Vi har også betalt en orgelbenk til ca. kr , lyskastere til flombelysningene for kr. 6700, vaskemaskin og kjøleskap i menighetshuset for til sammen kr. 5000, og nøkkelsafer til kirkene for ca. kr Serviceavtaler og reparasjoner: Her hadde vi kr på budsjettet, mens vi har hatt utgifter for vel kr. Over har gått til feilsøk i Foldereid, Gravvik og Lundring kirker både i forbindelse med flombelysningen og to branntilløp. Rundt kr har gått til reparasjoner av plenklipperutstyr sommersesongen 2012.

4 Opplæring/ reiseutgifter: Vi har hatt ca mer i kurs- og reiseutgifter enn budsjettert. Noe av dette skyldes at vi prioriterte å invitere en repr. fra KA til å ha et kurs for våre ansatte om rammer og regler i arbeidslivet. I tillegg har kirkevergen fullført grunnkurset for kirkeverger og verneombudet har vært på et lovpålagt HMS-kurs. Regnskaps- og revisjonshonorarene har også vært høyere enn budsjettert. På inntektssiden har vi fått inn ca 1/3 av forventede inntekter på festeavgift. Det var budsjettert med , mens de reelle inntektene har vært kr I 2012-budsjettet var det lagt inn en forventning om en generell innsparing på kr. Senhøstes kom en pensjonsregulering som innebar merutgifter til KLP på ca Mindre inntekter på festeavgiften, pensjonsreguleringen til KLP og den forventede innsparingen på kr blir til sammen ca , og tilsvarer nesten hele merforbruket. SAKSVURDERING: Dette er ikke hyggelige tall. Selv om vi visste at det ville bli vanskelig å holde budsjettet, ble underskuddet større enn forventet. Jeg er hovedansvarlig for at fellesrådet har kommet i denne uheldige og vanskelige økonomiske situasjonen. Samtidig var forutsetningene uheldige da budsjettet for 2012 ikke var realistisk verken på inntekts- eller utgiftssiden. For at budsjettet skulle gå i balanse, ble det lagt inn en generell forventet innsparing på kr , samt urealistiske høye inntekter på festeavgiften. Som nyansatt var det vanskelig å forutse de problemene og de utgiftene som ville komme gjennom et driftsår. Mange store og prekære behov ble forelagt meg da jeg begynte, ikke minst ift lydanleggene. Jeg fikk klager både fra ansatte og besøkende i kirkene våre. Jeg ser likevel i ettertid at jeg burde ventet med de store innkjøpene, særlig lydanleggene, til jeg hadde pengene på kontoen. Det samme gjelder noen av kursene. Dette tar jeg selvkritikk på. Foruten merutgifter til lydanlegg og kurs ville underskuddet likevel ligget på ca kr. Kirkevergen har vært i kontakt med vår revisor vedrørende frist for inndekning av budsjettunderskuddet i Jeg har også bedt om et møte med rådmannen i Nærøy. Vanligvis må man finne inndekning innen påfølgende år, men man kan søke om å få utvidet fristen til 2 år. Årsregnskapet for 2012 fastsettes og oversendes til revisjon før endelig godkjenning foretas.

5 MØTEBOK Side : 5 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f13-03 Sak: Utvidelse av Steine kirkegård SAKSOPPLYSNING: Den 13. januar fikk jeg følgende melding pr. e-post fra rådmannen i Nærøy: Vedlagt er uttalelsen fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune ang. søknad om kjøp av tilleggsareal til Steine kirkegård. Fylkeskommunen. Nord-Trøndelag fylkeskommune skriver følgende om saken: "Området ved Stein (gården Stein m kirka på Stein) er rikt på fornminner og oldfunn; se askeladden.ra.no samt Blant annet er det gjort funn av bosetningsspor (ildsteder) flere steder på gården (her forstått som navnegården Stein.) I denne saken må vi derfor varsle at vi vil måtte gjennomføre en kml 9 undersøkelse; dvs en arkeologisk registrering med gravemaskin innen planområdet. Dersom vi gjør funn av fornminner (automatisk freda kulturminner) innen planområdet, så vil saken kunne bli oversendt Riksantikvaren etter kml 8.1 for behandling der. Vi kan ikke gjennomføre undersøkelsene før i april etter påske tidligst. Etter kml 10 vil utgiftene måtte belastes tiltakshaver. Vi ber tiltakshaver kontakte oss for avtale om oppstart og budsjett." Kirkevergen er også orientert om at det er gjort avtale med grunneier Terje Solbakk om kjøp av grunn for kr 20,- pr. m2. Videre har kommunestyret bevilget kr til formålet, dvs. kr til kjøp av grunn, og det resterende til planlegging av kirkegårdens utvidelse. Kommunen vil imidlertid følge opp saken for å få en avklaring i forhold til evt. fornminner i det aktuelle området på gården. Jeg har fått beskjed om å avvente engasjement av konsulent inntil saken om fornminner er avklart. Orienteringen tas til etterretning.

6 MØTEBOK Side : 6 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F13-04 Sak: Givertjeneste til lydanlegg og kirkene i Nærøy SAKSOPPLYSNING: Med utgangspunkt i fjorårets regnskapsresultat har kirkevergen opprettet en givertjenesteordning. De som ønsker det også kan gi gaver til fellesrådet ved å gi støtte til sin kirke eller lydanlegg. Ordningen er opprettet i samarbeid med Solidus, et firma vi først kom i kontakt med i forbindelse med innberetning av gaver til for å få fratrekk på skatten. Solidus web-baserte løsning for givertjeneste Et effektivt og rimelig redskap for fast givertjeneste med avtalegiro kombinert med enkel registrering av sporadiske gaver. Hvert fellesråd/ menighet har tilgang til sin Solidus-base ved eget brukernavn og passord. En kan ha flere brukere uten tillegg i prisen. Store fordeler ved bruk av Solidus: Enkel gaveregistrering God oversikt over giverne Løpende måneds- og hittil i år -oversikter Avtalegiro integrert i programmet Meget brukervennlig Fri brukerstøtte Rimelig i drift Ingen oppstartkostnader Vederlagsfri hjelp til giver-rekruttering Skatte-innberetningen foretar Solidus Adresseuttak til takke- og infobrev Fadderskap Uttak av rapport - bilag til regnskapet Meget arbeidsbesparende De 4 mest benyttede Solidus-løsninger: 1. Avtalegiro - Automatisk (elektronisk) registrering av gavebeløp. Givers signerte avtale (svarkupong) registreres i Solidus som en engangsoperasjon. De terminvise gavebeløpene overføres deretter regelmessig fra givers til foretakets bankkonto og registreres samtidig i Solidus uten at verken giver eller foretaket behøver å gjøre noe som helst. Utrolig arbeidsbesparende, Solidus assisterer vederlagsfritt med å opprette.

7 AvtaleGiro-avtale med deres bankforbindelse,( gjelder også konvertering av eventuell eksisterende avtalegiro-avtale). Som alternativ til avtalegiro kan en også benytte OCRGiro (vi sender ut giro med KID), eller Bare KID (en oppgitt KID sendes giver til bruk ved innbetalinger). - Gir samme oversikt over gaver/givere som nevnt under pkt Manuell registrering av gaver (gjelder gaver som ikke gis elektronisk (dvs. kontant, via vanlig giro eller over nettbank). Gavebeløpene registreres enkeltvis eller som samlet beløp ved slutten av året. God oversikt over giverne, hvor mye de har gitt og hva de har gitt til. Gir også løpende oversikt over hvor mye som er kommet inn til forskjellige prosjekter (formål). En kan sammenlikne hva som er gitt i tilsvarende perioder tidligere, etc. 3. Kommunikasjon - For utsendelse av takkebrev til giverne. - For utsendelse av informasjon (brev med eller uten giro med KID, eller e-post eller lage etiketter til samtlige givere eller til selekterte grupper). Ved å benytte vår kommunikasjonsløsning kan foretaket opprettholde god kontakt med giverne på en effektiv og fremfor alt rimelig måte. Giverpleie er viktig. - En kan også legge inn navn på andre kontakter som ikke er givere. 4. Skatteinnberetningen. Solidus besørger innberetningen av skattefradrags-berettigede gavebeløp etter skattedirektoratets bestemmelser via Kirkerådet. Solidus sender også årsoppgave til hver enkelt giver (lovpålagt). Alle givere som står registrert med fødselsnummer i Solidus ved årets slutt, blir automatisk innberettet til skatteetaten med gitt beløp uten at foretaket behøver å foreta seg noe som helst. Kun et oppgaveskjema fra skattedirektoratet skal signeres. Det gjøres av Kirkerådet som oppgavegiver. Priser. For DNK-menigheter er prisen for bruk av programmet kun kr. 490,- + mva (normalt 845,-) pr. år. Avtalegiro og skatte-innberetning (inkl. utsendelse av årsoppgave) kommer i tillegg. Se prisliste og mer info på vår hjemmeside Informasjon om AvtaleGiro-ordningen. En AvtaleGiro-avtale må først opprettes mellom foretaket og deres bankforbindelse. Vi assisterer vederlagsfritt med dette. Alt vi trenger, er bankkontonummeret som gavebeløpene skal overføres til. Vi sender dere da ferdig utfylte bankdokumenter for gjennomsyn, signering og videreforsendelse til banken. - Forslag til svarkupong (skjemaet for avtale mellom giveren og dennes bank) utarbeides av oss vederlagsfritt. Den sender vi til dere for redigering, kopiering og distribuering til giverne. - Utfylte svarkuponger fra giverne registrerer dere selv i Solidusbasen som en engangsoperasjon. Kupongen påføres en KID og sendes til Nets (tidl. BBS). Fra da av overføres det terminvise beløpet fra givers til deres bankkonto og registreres samtidig elektronisk i Solidusbasen uten at verken giver eller dere behøver å gjøre noe som helst. Utrolig arbeidsbesparende. AvtaleGiro-ordningen styrker og forenkler givertjenesten. I tillegg vil vi nevne at Solidus drifter hele ordningen (det vil blant annet si at vi har all elektronisk kontakt med banken). Gaveinntektene går ikke via oss, men direkte inn på foretakets konto. Prisene kan du se her: Når rabatten slår inn (etter ca 50 givere), koster dette altså kun kr. 1,20 pr innbetaling. Bankens årsgebyr ca 1200,- varierer noe fra bank til bank..

8 AvtaleGiro - en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på. Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.obs AvtaleGiro må ikke forveksles med Faste oppdrag over nettbank. Gave-beløp over nettbank må registreres manuelt av oss hvis du ønsker skattefradrag. Ordningen er rimelig å administrere, sparer oss for mye kontorarbeid. Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. Ønsker du å stoppe betalingen, er en telefon til banken alt som skal til. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på. Slik kommer du i gang. Fyll ut svarkupongen. Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret er kr ,-, minimum kr. 500,-. Send svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Nærøy Kirkelige Fellesråd. S v a r k u p o n g Jeg vil gi min støtte til våre kirkebygg med kr. ( ) Pr. måned ( ) Pr. kvartal ( ) Pr. halvår ( ) Årlig Jeg vil gi til: Foldereid kirke Gravvik kirke Kolvereid kirke Lund kirke Lundring kirke NB! Bare 1 kryss pr. svarkupong Salsbruket kirke Steine kirke Torstad kirke Nærøy Gamle kirke Kirkene i Nærøy Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag. Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte AvtaleGiro (mer kostbart for kirken). Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er: For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer: Jeg ønsker å benytte Mottaker: Gaver Mottakers konto: til kirker i Nærøy Beløpet trekkes fra mitt bankkontonummer Beløpet trekkes den 20.nde i måneden Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen (Kirken sparer bankgebyr) Beløpsgrense pr trekk (Må være samme som terminbeløp eller høyere) Navn Adresse Postnr/sted Sted Dato Underskrift Avtalen klippes ut og sendes/leveres i KID (fylles ut av administrasjonen) lukket konvolutt til Nærøy Kirkelige Fellesråd Sentrumsgt. 11, 7970 Kolvereid SAKSVURDERING:

9 Det som skiller Nærøy kirkelige fellesråd fra eksempelvis Vikna og Leka, er at de er ettsoknsmenigheter, mens vi i Nærøy har 4 sokn. I Vikna og Leka er Menighetsrådet og fellesrådets regnskap ett regnskap. I deres regnskap inkluderes derfor gaver gitt til menighetens arbeid i form av kollekt og basarer, etc. Hos oss er regnskapene helt atskilt. Dette er årsaken til at vi i Nærøy i større grad må vurdere hva som er fellesrådets økonomiske ansvar og hva som er menighetsrådenes ansvar, også økonomisk. Dette skal drøftes nærmere på et møte med alle menighetsrådene i Nærøy prosti i løpet av april. Men jeg nevner det her som en av årsakene til at kirkevergen har tatt initiativ til å opprette en givertjeneste til det som er fellesrådets største økonomiske utfordring, nemlig våre 9 kirkebygg, våre 8 kirkegårder og redskapshus. Fellesrådets ansvar er bl.a. å drifte alle disse byggene, samt kirkegårdene. Hvis alle kirkebyggene i Nærøy skal overleve i årene framover, tror jeg vi er nødt til å få inn mer støtte til byggene, også økonomisk. Tilskuddet fra kommunen dekker i hovedsak lønn, energi og den daglige driften knyttet opp til de løpende kirkelige handlingene. Hvis all oppussing skal skje ved låneopptak, vil utgiftene til nedbetaling av lån spise av driftsmidlene. Det er en grense for hvor store låneopptak som er forsvarlig innenfor vår budsjettramme. Vår økonomiske situasjon pr. i dag med det store underskuddet i 2012, er også en viktig faktor i forhold til å skaffe fellesrådet flere inntekter. Kirkevergen legger dette fram for fellesrådet for å få innspill på forslaget, og hvordan vi kan presentere denne givertjenesten for innbyggerne i Nærøy på en best mulig måte. Fellesrådet vedtar å iverksette tiltaket med givertjeneste til kirkene i Nærøy kirkelige fellesråd. Vedtaket ble vedtatt mot 1 stemme. Protokolltilførsel: Prost Brit Karin Theimann stemte imot dette vedtaket og ønsket å få dette som en protokolltilførsel. NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Side : 10

10 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F13-05 Sak: Vedtak om inndekning av underskudd i 2011 SAKSOPPLYSNINGER: Helge Hansen ved Namdal regnskap har gjort kirkevergen oppmerksom på at det mangler et formelt vedtak i fellesrådet på inndekning av underskuddet i 2011 pålydende kr ,29 kr. Jfr. kommuneloven 9, skal det alltid gjøres et formelt vedtak i fellerådet både ved overskudd og underskudd. Underskuddet fra 2011 på kr ,29 dekkes av disposisjonsfondet. NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Side : 11

11 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F13-06 Sak: Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 tilbud om skilter og fullmakter til valgkirkene Brevene fra Nidaros biskop, Riksantikvaren og Riksarkivaren tas med til fellesrådsmøtet SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med grunnlovens 200-årsjubileum i 2014, har Nærøy kirkelige fellesråd og Nærøy menighetsråd mottatt brev fra biskopen i Nidaros, med vedlegg fra Riksarkivaren og Riksantikvaren, med tilbud om skilter og fullmakter til de kirkene som ble benyttet som valgkirker da det skulle velges representanter til riksforsamlingen i Eidsvoll i I vårt fellesrådsområde gjelder dette Nærøy gamle kirke. Soknekirkene i Norge var våre første nasjonale valglokaler i Som en del av grunnlovsjubileet i 2014 ønsker derfor Riksarkivaren og Riksantikvaren å løfte fram kirkeinstitusjonenes store historiske betydning i Kronprinsregent Christian Frederik samlet Norge til lokale valg i kirkene ved å velge valgmenn som igjen valgte representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i Rammen var en spesiell bededagsgudstjeneste, og fra hvert valg skulle det utformes en fullmakt til de valgte stilet til prinsen selv, undertegnet av menighetens ansatte. De originale fullmaktene eies av Arkivverket. Riksantikvaren ønsker nå å gi vakre reproduksjoner av disse i gave til de kirkene hvor det ble holdt valg i Den enkelte menighet kan her se sin historiske betydning, og besøkende får et bredere inntrykk av Den norske kirkes historiske rolle i Fullmaktene ble utformet av menighetens prest. De er derfor ikke like. Noen er forseggjorte og prydet med segl, andre er hverdagslige og enkle skriv. Du kan se den enkelte kirkes fullmakt ved å gå inn på: (i menyen til venstre finner du Sør-Norge 1814,Eidsvollfullmakter fra landdistriktene, blad nedover til Nord-Trøndelag, hvor du finner Nærøy). Riksantikvaren vil bekoste skilting og innramming av fullmaktene, og fremheve dem gjennom en form for ytre, pent utformet skilting.

12 Nærøy gamle kirke er en av 170 originale valgkirker som fortsatt står. Listeførte og fredete må derfor avklare tillatelse og plassering med riksantikvar og biskop. For oppheng av fullmakter og skilt åpner Riksantikvaren for en forenklet prosedyre. For fredete kirker som ikke har våpenhus eller er bygget før 1650, skal søknaden likevel sendes til Riksantikvaren, da man her må være ekstra varsom med tiltak som skader middelaldersk materiale. For middelalderkirker bygget i stein hvor man ikke har nyere innredningselementer, kan diplomene monteres på vegg, forutsatt at festet monteres i fuger, ikke i selve steine. De anbefaler at det vurderes om skiltet kan monteres på kirkegårdsport eller stolpe. Skiltene er ca. 41 x 46cm, emaljert. Spesialskruer følger med. Jfr. brevet fra Riksantikvaren er det av betydning av søknaden viser at oppheng skjer bevisst og avklart i forhold til eventuell dekor og andre innredningselementer. Nidaros biskop ser positivt på dette initiativet, og anbefaler at vi lokalt benytter denne muligheten til å synliggjøre kirkene som et viktig sted i tilknytning til grunnlovsjubileet i Biskopen skriver i sitt brev at både menighetsrådet og fellesrådet involveres i spørsmålet om man ønsker å motta skilt og fullmakt, men skriver også at fellesrådet skal ta ansvar for at tilbudet blir vurdert. Fellesrådet bes ta ansvar for at melding/ søknad sendes biskopen senest 1. mai Fristen er satt av hensyn til produksjonstid for skilt og fullmakter. Søknaden må inneholde en enkel skriftlig redegjørelse for hvor fullmakten og skiltet planleggess plassert, opphengssystem og illustrasjon (foto eller tegning) av ønsket plassering. Biskopen vil gi en samlet bestilling for hele bispedømmet til Riksantikvar og Riksarkivar. Siden Nærøy gamle kirke er en middelalderkirke, skal søknaden også sendes Riksantikvaren med samme frist som søknad til biskopen. SAKSVURDERING: I Nærøy er vi så heldige å ha en opprinnelig kirke som ble benyttet til valg av valgmenn i Kirkevergen ser svært positivt på mulighet til å synliggjøre Nærøy gamle kirkes historiske betydning i forbindelse med grunnlovens 200-årsjubileum. Kirkevergen ser det som naturlig at innholdet i søknaden drøftes med prosten i Nærøy og Nærøy menighetsråd. I samarbeid med prost og Nærøy menighetsråd utarbeider fellesrådet en søknad om skilt og fullmakt til Nærøy gamle kirke innen søknadsfristen 1. mai 2013.

13 MØTEBOK Side : 13 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F13-07 Sak: Ønske om endret plassering av barnekrok i Lundring kirke SAKSOPPLYSNINGER: Nidaros Biskop har godkjent etablering av barnekrok bak i høyre hjørne i Lundring kirke. Det viser seg i ettertid at barnekroken vil komme i konflikt med rømningsvei, da det er krav til avstand mellom rømningsvei og eventuelle møbler. I brev av ønsket riksantikvaren å bevare helheten i det fremre interiøret i kirken, og gikk derfor i mot å opprette barnekrok her. Biskopen tok også i brev av denne vurderingen til følge, og ba om at det ble opprettet barnekrok bak i kirken. Seniorrådgiver Kristian Stendahl ved Nidaros bispedømmekontor har opplyst at Nærøy menighetsråd på nytt må søke biskopen om å endre plassering av barnekroken. Nærøy kirkelige fellesråd må også vedta endret plassering. Kirken er lang, følgelig blir avstanden mellom prest og barnekrok lang. Kirkevergen er kjent med at det er foretatt en ny vurdering som både vil ivareta hensynet til rømningsveier og barna, ved å opprette en barnekrok mellom 7. og 9. benk. I praksis innebærer det at vi tar ut halvparten av benk 8 og monterer beskyttelse over ovnen som er under benken. Det er uansett viktig at barn og unges plass i gudstjenester, og i menigheten for øvrig, blir synliggjort. Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at barnekroken i Lundring kirke blir etablert midt i kirken, nærmere bestemt mellom 7. og 9. benk. Dette sperrer ingen rømningsveier, samtidig som barna får en mer sentral plass i våre gudstjenester.

14 MØTEBOK Side : 14 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F13-08 Sak: Bispevisitas i Kolvereid og Gravvik sokn SAKSOPPLYSNINGER: Biskop Tor Singsaas kommer på visitas til Kolvereid, Gravvik og Leka sokn april Prosten orienterte om visitasprogrammet i møtet. Det kan ikke offentliggjøres enda, da noe av programmet ikke er endelig avklart. Følgende er imidlertid klart mht møter med menighetsråd og fellesråd: Tirsdag 23. april: Kl : Onsdag 24. april: Kl : Fredag 26. april: Kl : Søndag 28. april: Kl : Kl : Møte med Kolvereid og Gravvik menighetsråd. Samtale om utfordringer og muligheter. Møte med Nærøy kirkelige fellesråd. Biskopen leder. Innledning ved leder i fellesrådet om bakgrunn for beretningen om kirker og kirkegårder. Samtale om utfordringer og muligheter Møte og lunsj med den politiske ledelse i Nærøy kommune. Samtale hvor det er naturlig å berøre kirkens plass i samfunnet, gjensidige forventninger mellom kirke og kommune samt rammebetingelser for kirkens virksomhet. Deltakelse fra kirkens side: Biskop, prost, sokneprest, sekretær, kirkevergen og alle rådslederne. Visitasgudstjeneste i Kolvereid kirke Kirkekaffe i kulturhuset Biskopens visitasforedrag med etterfølgende samtale. VEDTAK Nærøy kirkelige fellsråd tar orienteringen til etterretning.

15 MØTEBOK Side : 15 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f13-09 Sak: Inndekning av underskudd i årsregnskapet 2012 SAKSOPPLYSNING: Årsregnskapet for Nærøy kirkelige fellesråd fikk et underskudd på ,28. Det mest vanlige er å søke inndekning av underskuddet i løpet av første året etter regnskapsåret, men man kan i visse tilfeller få innvilget 2 år. Kirkevergen har vært i kontakt med vår revisor, og fått avklart at det er mulig. SAKSVURDERING: Siden kirkevergen fortsatt er sykemeldt, vil plan for inndekning av underskudd bli utarbeidet i samarbeid med fellesrådsleder, og legge fram et forslag til inndekning i neste fellesrådsmøte. Kirkevergen vil også be om et møte med rådmannen i Nærøy i forbindelse med planarbeidet. Plan for inndekning av underskudd i årsregnskapet 2012 må foreligge til behandling i neste fellesrådsmøte.

16 MØTEBOK Side : 16 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f13-10 Sak: Årsrapport 2012 SAKSOPPLYSNING: Årsrapport 2012 for Nærøy kirkelige fellesråd legges fram til behandling i møtet. Nærøy kirkelige fellesråds årsrapport for 2012 godkjennes.

17 MØTEBOK Side : 17 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f13-11 Sak: EVENTUELT SAKSOPPLYSNING: Følgende saker ble meldt til eventuelt: 1. Prisoverslag for restaurering av redskapshuset på Steine 2. Brev fra Leka menighetsråd om felles organist for Leka, Bindal og Nærøy. 3. Bod under Kolvereid-dagene 4. Dato for neste fellesrådsmøte SAKSVURDERING: Sak 1 og sak 2 utsettes til neste møte da begge sakene må saksutredes nærmere. Sak 3 og sak 4 behandles i møtet. Sak 3. Vedr. bod under Kolvereid-dagene, ble det vedtatt at det velges en representant fra hvert menighetsråd som sammen med en representant av de ansatte danner en komité. Komitéen legger en plan for innhold og aktivitet i boden, samt fordeling av vakter. Sak 4. Da det er mye aktivitet i april i forbindelse med bispevisitasen, forskyves neste ordinære fellesrådsmøte til torsdag 2. mai kl i menighetshuset på Kolvereid.

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad)

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad) Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 12.08.13 Fra kl. 11.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr.

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr. Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 12.06.14 Einar Eidshaug Kolvereid

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 03.11.11 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 04.09.14 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 1. ADMINISTRASJON 1.1 Fellesrådet ( FR) Fellesrådet har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Einar Eidshaug (leder) Brynhild Løeng (nestleder) Søren Skagemo

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 6, ÅR 2012 Onsdag, Tilstede: Forfall: Tom Erik Skaarnes Tonheim (stedfortredende leder), Anne Markegård Øya, Nils Inge Haus, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Hege Norset Blichfeldt,

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE

FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE Bli med og skape en bedre FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE DET NYTTER Å HJELPE Sinyati fra Tanzania har fått en ny start i livet SINYATI MISTET begge foreldrene da hun var ganske liten. Etter at foreldrene

Detaljer

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 26.11.2010 Fra kl. 09:00 Til kl. 10:30 Einar Eidshaug, Torhild Finseth, Søren Skagemo,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 02.05.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 12.03.2009 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61116046 Varamedlemmer møter

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 06.06.07 Møtestart: Kl. 1545 Møteslutt: Kl. 2020 Tilstede: Forfall: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Astrid Ramberg Kjell Richardsen

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.04. 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.06.2008 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Anne Janet Rygh Bjørneli, Robert Van Den Hooven, Christa Van Den Hooven,

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

BE-211 1 Foretaksstyring

BE-211 1 Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering Hjelpemidler og info Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 (60 minutt) Skriveoppgave

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30 DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Flakstad kirkelige fellesråd

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige fellesråd Torsdag 22.10.2015 Møtetid: 16.00-18.00 Møtested: Kirkekontoret

Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige fellesråd Torsdag 22.10.2015 Møtetid: 16.00-18.00 Møtested: Kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Våler kirkelige fellesråd Kirkekontoret 2436 VÅLER I SOLØR Tlf: 62424095 Faks: 62424071 Innkalling til møte i Våler kirkelige fellessråd Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 16.02.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.02.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 01/2013 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN)

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Tilstede: Fraværende: Møtested: Gunn Anita Totland, Tone Fornes, Trygve Ebbing, Skjalg Åkerøy, Reinert Eidshaug,

Detaljer

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen 18. desember 2015 11.13 111 KB Fra: Til: Den 17. desember 2015 kl. 12.45.48 +01.00 skrev noreply.saksbehandling@vegvesen.no:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 19.05.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtested: Grinitun Saksnr.: 004/14-005/14 Faste representanter: Vararepresentant: Solveig Danielsen Danielsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur...

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur... Brukermanual l for uk.no Brukermanual uk.no 03.07 Innhold Innhold............ 1 1 Brukermanual for uk.no......... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Registrere foretak......... 4 Firmaopplysninger.........

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Behandlede saker: Fra utvalgssaknr. 22/11 til utvalgssaknr. 27/11

Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Behandlede saker: Fra utvalgssaknr. 22/11 til utvalgssaknr. 27/11 Sande kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Møtedato: 08.06.2011 Møtested: Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer: Behandlede saker: Fra

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 19.06.12 Kl. 16.30 Arkiv FR 801.1 Møte nr. 04/2012 Tilstede:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

Rissa kirkelige fellesråd Kirkekontoret 7100 RISSA Tlf: 73 85 28 48 Rissa 28.04. 2014

Rissa kirkelige fellesråd Kirkekontoret 7100 RISSA Tlf: 73 85 28 48 Rissa 28.04. 2014 Rissa kirkelige fellesråd Kirkekontoret 7100 RISSA Tlf: 73 85 28 48 Rissa 28.04. 2014 Referat fra møte i Rissa kirkelige fellesråd Møtedato: 21.05.2014. Møtetid: Kl. 19.30 21.30. Møtested: Møterom Vålheia,

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2010 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD VIGDIS HAUGETO STRAT SISSEL HASLEHOLM ANNE

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 05.03.2013 Fra og med sak: 32/13 Til og med sak: 38/13 Møtetid: 09.00 16.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Boliglån inntil 2 millioner!

Boliglån inntil 2 millioner! Medlemsblad nr. 1 Mars 2017 Boliglån inntil 2 millioner! God Påske! Innkalling til Årsmøte s.2 Boliglån inntil 2 millioner s.3 Nå 2,45% rente! BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no 26 O 25 TI 27 TO INNKALLING

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid. Bergen Mars 2016

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid. Bergen Mars 2016 SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2016 Kjære medarbeidere: Før jul hadde vi en svært dyster beskrivelse av Svalenes økonomiske situasjon. I de siste ukene før jul fikk foreningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 29.11.05 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Beslutninger fra ekstraordinær generalforsamling Økning av husleien fra 1.1.2006 Ferdigstillelse av tilgjengelighetstiltak Maling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: Torsdag 06.11.2014 Tid: kl 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Formannskapet møter kl 08.30 for behandling av sak 55/14. Kl 09.00 12.00 blir det arbeidsmøte

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale reklamebyråtjenester Keno og Nabolaget Saksnr.: HANDL-040-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 3, utsendt 12.08.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy Menighetsråd Tirsdag 26.august 2014 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Gudveig haugland,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 23.02.2012 kl. 09:30 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

Vedtekter Bosnisk Forening

Vedtekter Bosnisk Forening Vedtekter Bosnisk Forening 1 Den Bosniske foreningen av innbyggerne i Sør-Norge(heretter: foreningen) er en non-profit forening, etablert for en ubestemt periode for å nå målene innen bevaring av kulturarv,

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

N Å F R A 2,70 % R E N T E! GOD PÅSKE!

N Å F R A 2,70 % R E N T E! GOD PÅSKE! Medlemsblad nr. 1 Mars 2016 Boliglån inntil 2 millioner! NÅ FRA 2,70% RENTE! GOD PÅSKE! BEDRE ENN N BANK! www.storoslops.no Boliglån inntil 2 millioner s.3 Innkalling til Årsmøte s.5 AVTALEGIRO SPAR TIL

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3. Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger

Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3. Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger Flytting av innskuddspensjon på 1-2-3 Oppsigelse Informasjonsbrev til ansatte Avtalebekreftelse Oversikt over våre omkostninger Nedenfor finner du informasjon om hvordan du enkelt kan flytte din kundes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.04.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Nina Sørensen UTVIDELSE MIDLERTIDIG AVD - TVERRELVDALEN BARNEHAGE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Nina Sørensen UTVIDELSE MIDLERTIDIG AVD - TVERRELVDALEN BARNEHAGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1834-1 Arkiv: A10 Saksbehandler: Nina Sørensen Sakstittel: UTVIDELSE MIDLERTIDIG AVD - TVERRELVDALEN BARNEHAGE Planlagt behandling: Hovedutvalget for Oppvekst og kultur Formannskapet

Detaljer