Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Lørenskog menighetsråd"

Transkript

1 Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19: Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD KJELL SJULSTOK JOHANNES MORKEN INGHILD SCHULSTAD TOR MARTIN SYNNES ÅSMUND OFFERNES ALF KNUTSEN Nestleder Leder Prest Varamedlem Kantor Forfall: Saker behandlet på møtet: LMR 10/ /2008 Meldinger og referatsaker: Åpningsord og bevertning: Inghild Schulstad Eventuelt Det ble meldt 1 sak til Eventuelt (sak 17/2008) Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lørenskog menighetsråd 28. februar 2008 kl. 19:00 Side 1/5

2 LMR 10/2008 Teknisk utstyr til kirkerommet Saksordfører: Tor Martin Synnes Montering av teknisk utstyr viste seg å være en sak vi burde forelegge for bispekontoret. Bispekontoret ved Ragnar Grønlie har derfor vært på befaring i kirken. Bispekontorets representant ønsket ikke at man i utgangspunktet skal skulle sette opp lerret over alterets midtparti, og staben har derfor forsøkt å bruke projektor rett på veggflaten, og har oppnådd tilfredsstillende resultater med det til framvisning av ren tekst. Dette utprøves i første omgang. Projektor er nå ferdig montert, og alle nødvendige kabler er trukket. Det gjenstår å finansiere innkjøp av flatskjermer til sideskipene. MR vedtar å bevilge halvparten av midlene, inntil kroner, til skjermer til sideskipene finansiert med avsatte midler fra tidligere julemesser. LMR 11/2008 Nattverdbeger Lørenskog kirke og inventarliste kirkene Saksordfører: Tor Martin Synnes Det er behov for flere nattverdbegre i Fjellhamar kirke. Det er 74 stk. nattverdbegre i Lørenskog kirke som pr. i dag ikke benyttes, og det vil derfor være hensiktsmessig å flytte disse til Fjellhamar kirke. Inventarlister for menighetens kirker er ikke blitt oppdatert på flere år, og er modne for revidering. Dette skal være lister over liturgisk utstyr i kirkene og større inventar nattverdbegre i Lørenskog kirke flyttes til Fjellhamar kirke. 2. Lister over liturgisk utstyr og større inventar for Lørenskog kirke og Fjellhamar kirke oppdateres. Ansvar: Administrasjon og vaktmester. Listene forelegges menighetsrådet før sommeren. LMR 12/2008 Ekstra midler fra Lørenskog kirkelige fellesråd Saksdokument: Notat fra AU Lørenskog menighetsråd har fått overført kr ,- fra kirkevergen i forbindelse med deres årsoppgjør for Saken utsettes LMR 13/2008 Årsregnskap 2007/Årsoppgjør 2007 Lørenskog menighetsråd 28. februar 2008 kl. 19:00 Side 2/5

3 Saksdokument: Notat fra AU Saksordfører: Hein Barthold Regnskapsåret 2007 endte med et totalt overskudd på kroner ,-. Resultat ble styrket med kr. 5913,- etter siste rapportering; da avregning viste at kostnadene for barne- og ungdomsarbeider ble lavere enn estimert av Fellesrådet. 1. Årsregnskapet for 2007 blir vedtatt, under forutsetning av revisors godkjennelse. 2. Av overskuddet fra 2007 blir kr disponert slik: 5000 i offer til Normisjon, settes av til senere beslutning om kjøp av mobil betalingsterminal eller annen elektronisk betalingsløsning i Fjellhamar kirke, brukes til innkjøp av sykkelstativ ved Fjellhamar kirke og settes som ubundne midler i balansen. 3. Av overskuddet for 2007 blir kr overført til budsjettet for 2008 slik: til design/kommunikasjonsarbeid, 4000 tilføres ymseposten og tilføres posten for menighetsweekend. 4. Forslag til revidert budsjett for 2008 legges fram for menighetsrådet senest på møtet i april, jamfør også sak 12/2008. LMR 14/2008 Årsmelding for 2007 Saksordfører: Kjell Sjulstok Saksdokument: Forslag til innledende kapittel Det er utarbeidet forslag til innledende kapittel for årsmelding for Øvrig årsmelding består av statistikk, meldinger fra stab, arbeidsgrupper og smågrupper tematisk sortert og melding fra smågrupper og fellesrådet. Det ble foreslått å omtale ungdomsdiakonprosjektet i det innledende kapittelet. Det ble bemerket at det innledende kapittelet var langt; og at deler av dette eventuelt kunne tas med i senere deler av årsrapporten fremfor å være del av et innledningskapittel. 1. Innledende kapittel vedtas med de endringer som fremkommer i møtet 2. Administrasjonen utarbeider et organisasjonskart til årsrapport for 2007 LMR 15/2008 Giverkomiteen Saksordfører: Johannes Morken Leder for giverkomiteen, Reidar Kavlie-Borge, har trukket seg fra vervet etter god innsats i to år, og ny leder trengs. AU ved leder har forespurt aktuelle kandidater, men har så langt ikke Lørenskog menighetsråd 28. februar 2008 kl. 19:00 Side 3/5

4 fått positiv respons. Saken følges opp på førstkommende møte LMR 16/2008 Orienteringer 1. Tjenestebolig for sokneprest: Venter på framdriftsplan fra bispedømmekontoret. 2. Innsettingsgudstjeneste for sokneprest 2. mars. Alle henstilles om å møte denne dagen 3. Ledersamling i prostiet. Leder orienterte om hovedspørsmål i samtalen. 4. Jubileumsgudstjenesten 30. mars. Planer for kirkekaffen ble drøftet. 5. Nytt fra Fellesrådet: Det ble meldt fra Fellesrådet at det har kommet inn 7 søknader på utlyst stilling som kirkegårdsarbeider. 6. Nytt fra BULM. Åsmund Offernes gjenvalgt som leder på årsmøtet. Det er ønske om å styrke innsatsen i barnearbeidet. 7. Nytt fra arbeidsgruppene. Grønn arbeidsgruppe er i innspurten med forslag til handlingsplan. 8. Nytt fra staben. Det ble orientert om at det legges opp til en færre dåpsgudstjeneste i Lørenskog kirke, med overflytting til Fjellhamar kirke. LMR 17/2008 Pit Stop Lørenskog Saksdokument: Notat fra Prosjektgruppa for Pitstop Lørenskog med vedlegg. Saken ble fremmet fra Prosjektgruppen rett før møtet i menighetsrådet med anmodning om behandling under eventuelt. Menighetsrådet ønsker sakene vel forberedt i nødvendig tid før møtene og diskuterte om denne saken på det grunnlaget burde og kunne behandles forsvarlig som hastesak. Menighetsrådet valgte å behandle den som en innstilling overfor Lørenskog kirkelige fellesråd. Prosjektgruppen har arbeidet intenst med å skaffe lokale støttepartnere til prosjektet, men har så langt ikke maktet å få inn noe annet enn mindre midler som kan supplere midlene fra dødsboet og de avtalefestede midlene fra Normisjon Region Øst. Avtalen med Normisjon Region Øst forutsetter fullfinansiering. Prosjektgruppen ønsker å få klarsignal for å arbeide for å realisere prosjektet enten i mindre omfang over tre år eller i fullt omfang over 1,5 til 2 år. 1. Lørenskog menighetsråd erkjenner at det er vanskelig å skaffe fullfinansiering av prosjektet Pitstop Lørenskog langs de spor som så langt er fulgt. 2. Menighetsrådet ber fellesrådet vurdere om Pitstop Lørenskog skal settes i gang med den finansieringen som er sikret så langt, det vil si å lyse ut en deltidsstilling som ungdomsdiakon over tre år, eller inntil en fulltidsstilling over 1,5 til 2 år, med oppstart høsten Et vilkår for en slik oppstart er at Normisjon Region Øst utløser sin del av den avtalte finansieringen uten at prosjektet er fullfinansiert etter de opprinnelige planene. Lørenskog menighetsråd 28. februar 2008 kl. 19:00 Side 4/5

5 3. Menighetsrådet ber fellesrådet i samarbeid med Prosjektgruppa for Pitstop Lørenskog å arbeide videre med finansieringen av prosjektet ved blant annet å vurdere å søke om kommunale midler til prosjektet. 4. Dersom prosjektet ikke lar seg realisere etter modeller i punkt 2, for eksempel ved at Normisjon skulle velge ikke å løse ut de avtalefestede midlene, ber menighetsrådet om å få saken tilbake for å få ta stilling til alternativ bruk av avsatte midler Lørenskog menighetsråd 28. februar 2008 kl. 19:00 Side 5/5

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer