Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen"

Transkript

1 MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann, Brynhild Løeng, Elin Holten, Reinert Øren,Torhild Finseth og Liv Fjærli Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal Varamedlemmer Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen Andre Tidl. fung. kirkeverge: Gudmund Haug Nytilsatt kirkeverge: Reidun Gutvik Korssjøen Behandlede saker Sak nr./år FS11 09 t.o.m FS11-16 Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann

2 MØTEBOK Side : 2 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f11-09 REVISJONSBERETNING FOR 2010 Vedlagte dokumenter (utsendt): Revisjonsberetning for 2010 SAKSOPPLYSNINGER: Revisjonsberetning fra Kommunerevisjon IKS konkluderer med at årsberetningen er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og er uten merknader. Revisjonsberetningen tas til etterretning. Revisjonsberetningen for 2010 tas til etterretning.

3 MØTEBOK Side : 3 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f11-10 GJENNOMGANG AV REGNSKAP FOR NÆRØY KIRKELIGE FOR PERIODEN Vedlagte dokumenter (utsendt): Regnskapsoversikt for perioden Regnskapsoversikt for perioden SAKSOPPLYSNINGER: Regnskapet ble gjennomgått og kommentert i møtet. Regnskapet tas til etterretning. Regnskapet tas til etterretning.

4 MØTEBOK Side : 4 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f11-11 SLUTTREGNSKAP FOR MUSIKALEN Å, SÅ VAKKERT Vedlagte dokumenter (utsendt): Sluttregnskapet for musikalen Å, så vakkert! Sluttregnskapet viser et overskudd på kr , 58. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert i møtet. Nærøy kirkelige fellesråd tar sluttregnskapet for musikalen Å, så vakkert til etterretning. Nærøy kirkelige fellesråd tar sluttregnskapet for musikalen Å, så vakkert til etterretning. Kirkevergen undersøker om vi kan beholde overskuddet og øremerke det til nye prosjekter innen trosopplæringen i Nærøy.

5 MØTEBOK Side : 5 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f11-12 BUDSJETT 2012 Vedlagte dokumenter (utsendt): Økonomiplan for perioden Vi er i ferd med å starte budsjettarbeidet for 2012 og ønsker innspill til den videre jobbingen. Det er ønskelig at fellesrådet tar en ny gjennomgang av behovet for investeringer og vedlikehold ved alle kirkene i kommunen og foreta en prioritering ift i kommende planperiode. Innspill fra fellesrådet tas med i det videre budsjettarbeidet vedrørende framtidige behov for investeringer og vedlikehold av alle kirkene i Nærøy kommune. Innspill fra fellesrådet vedrørende framtidige behov for personalressurs, samt behov for investeringer og vedlikehold ved alle kirkene i Nærøy kommune, tas med i det videre budsjettarbeidet for 2012.

6 MØTEBOK Side : 6 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F11-13 OPPUSSING/ RENOVERING AV STEINE KIRKE Vedlagte dokumenter (utsendt): Gudmund Haug orienterte om reparasjon av skade og utført renovering av Steine kirke. Gudmund har snakket med Frode Sellevåg v/ NTE som mener at vi kan spare mye på strømutgiftene ved å installere varmepumpe i Steine kirke. Søknad om evt. varmepumpe må sendes Bispdømmerådet. Ifølge Riksantikvaren og miljøavdelingen hos fylkesmannen er Steine kirke ikke verneverdig eller ikke listeført. Listeførte kirker krever søknad før evt. endringer. Framtidig oppvarming av kirken må vurderes av fellesrådet. Orienteringen om Steine kirke tas til etterretning. Orienteringen om reparasjon og renovering av Steine kirke tas til etterretning.

7 MØTEBOK Side : 7 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F11-14 KIRKEVALGET 2011 Vedlagte dokumenter (utsendt): Brev om tilskudd til kirkevalget 2011 Da det ikke var ansatt kirkeverge ved igangsetting av valgforberedelsene, har Vigdis Kutchera sagt seg villig til å påta seg ansvaret for gjennomføring av kirkevalget i Nærøy kommune i høst. Hun får godtgjøring for dette. Fellesrådet har mottatt kr ,- i tilskudd fra Kirkerådet til gjennomføring av valget i alle fire sokn. Tildelingen er foretatt med bakgrunn i antall velgere i de ulike sokn. Midlene skal brukes til godtgjøring av valgfunksjonærer, lokale informasjonstiltak, lokal valgadministrasjon og valgmateriell. Retningslinjene krever at det etter valget sendes inn en oversikt over regnskapsførte utgifter sammen med en sluttevaluering. Ved forrige valg ble regningene for utlegg i forbindelse med kirkevalget sendt fellesrådet og fakturert herfra. Dette fungerte greit. Vi foreslår derfor at praksisen fra forrige valg også gjelder ved årets valg, da dette vil forenkle arbeidet med innrapporteringen av regnskapsførte utgifter etter valget. Alle regninger vedrørende kirkevalget attesteres og sendes kirkevergen for utbetaling. Kirkevergen er ansvarlig for innrapportering etter valget. Alle regninger vedrørende kirkevalget attesteres og sendes kirkevergen for utbetaling. Kirkevergen er ansvarlig for innrapportering etter valget.

8 MØTEBOK Side : 8 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F11-15 RUTINER FOR FJERNING AV GAMLE GRAVSTEINER Vedlagte dokumenter (utsendt): Kirkevergen har mottatt en forespørsel av en begravelsesagent om å få overta gamle gravsteiner til mulig gjenbruk. Kirkevergen har fått forståelse av at det er ulik praksis i forbindelse med dette og ber om en gjennomgang av saken med fellesrådet for å få vedtatt felles rutiner og lik praksis ved alle kirkegårder i kommunen. Gravferdsloven 18 sier at gravminnene tilfaller kirkegården 6 mnd etter at festet har gått ut. I praksis betyr dette at de da blir vår eiendom. Kirkevergen har vært i kontakt med Norsk forening for kirkegårdskultur for å høre om de visste hva som er vanlig praksis for fjerning av gamle gravminner. De mente at det blir mer og mer vanlig med gjenbruk og at dette var vel så vanlig som knusing av steinene. Da det er flere begravelsesbyrå og mange kirkegårder i Nærøy, ønsker kirkevergen å få på plass rutiner som sikrer lik praksis i forhold til fjerning av gamle gravminner. Selv om loven sier at de tilfaller kirkegården etter 6 måneder, er gravminner noe som mange har sterke følelser knyttet til. Kirkevergen anbefaler derfor at vi blir enige om at gravminnene evt. ikke frigis til knusing eller gjenbruk før etter 1 2 år etter at festet har gått ut. Fellesrådet drøfter saken i møtet og blir enige om rutiner for fjerning av gamle gravminner. Fellesrådet drøftet saket i møtet og ber kirkevergen framlegge forslag til rutiner som vedtas endelig i neste fellesrådsmøte.

9 MØTEBOK Side : 9 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F11-16 VALG AV NY REVISOR Vedlagte dokumenter (utsendt): Brev utdelt i møte fra KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS måtte si fra seg revisjonsoppdraget for Nærøy kirkelige fellesråd da Camilla Vågan ble ansatt som kirkeverge, da hun var styreleder i KomRev Trøndelag IKS på det tidspunktet. Dette medførte at Telemark Kommunerevisjon IKS ble valgt til revisor for Nærøy kirkelige fellesråd. Da Camilla Vågan har sluttet som kirkeverge og i tillegg har trådt ut av styret for KomRev Trøndelag IKS, er selskapet igjen habilt til å kunne velges som revisor for Nærøy kirkelige fellesråd. Fellesrådet går tilbake til KomRev Trøndelag IKS som revisjonsselskap. Fellesrådet går tilbake til KomRev Trøndelag IKS som revisjonsselskap. Kirkevergen sender ut melding om vedtaket til nytt og gammelt Revisjonsselskap.

10 MØTEBOK Side : 10 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F11-17 EVENTUELT Vedlagte dokumenter (utsendt): Det er ønskelig med en fast post for orienteringer (inkl. evt. referat) i starten av hvert fellesrådsmøte. Det er kirkevergen som er ansvarlig for å ordne med gaver i forbindelse med at ansatte fyller runde år. Det blir grillparty i prestegården onsdag 5. oktober kl for alle ansatte ved kirkekontoret og for alle medlemmene i menighetsrådene m/vara. Ordfører og varaordfører inviteres også. Fellesrådet betaler maten. Fylkesleder i Rådet for funksjonshemmede vil foreta besøk ved alle kirkene våre og komme med en skriftlig tilbakemelding på hva som bør forbedres med hensyn til inngangsparti og toalettforhold for å imøtekomme kravet om universell utforming, dvs. tilgjengelighet for alle. Kirkevergen har initiert en gjennomgang av lydanleggene ved 5 av kirkene våre: Foldereid, Gravvik, Kolvereid, Lundring og Steine pga stor misnøye med dagens lydanlegg i disse kirkene. Torstad, Salsbruket og Lund har god akustikk uten lydanlegg. Walter Ryum-Olsen sa ja til å sjekke anleggene og vil komme med en tilstandsrapport med forslag til forbedringer og prisanslag innen utgangen av september.

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette.

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette. Referat Årsmøte Sameiet R3D Randaberg Forsamlingshus, Randaberg 13.04.10 kl.19.00 Tilstede: Styret i Sameiet R3D Følgende leiligheter var representert med stemmerett: Ingrid Waage C202, Olga Nybø D202,

Detaljer