MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet"

Transkript

1 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. Vara- medlemmer Andre Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid MØTEBOK Møtedato Fra kl. 10:00 Til kl. 12:35 hvem som er fraværende) Behandlede saker Sak nr./år F10 26 t.o.m F10-34 Einar Eidshaug, Aud Henny Nubdal, Liv Fjærli, Torhild Finseth, Søren Skagemo, Brynhild Løeng, Elin Holten, Reinert Øren og Brit Karin Theimann Forfall: Steinar Aspli Tove E. Paulsen Kirkeverge Camilla Vågan Trosopplæringsleder Sangeetha Skarstad Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 2 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig x Unntatt offentlighet jfr.:

2 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f10-26 Sak: REFERATSAKER Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): Referatsaker som legges fram og kommenteres i møtet: RS Møtebok PSU RS Politianmeldte forhold Kolvereid menighetshus RS Regnskapskontroll for Trosopplæringen 2008 og 2009 RS Oppsigelse fra Kirkevergen FORSLAG TIL VEDTAK: Referatsakene tas til etterretning. VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD : Referatsakene tas til etterretning.

3 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 3 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f10-27 Sak: MØTE- OG TALERETT FOR ANSATTE REPRESENTANT I NKF Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Partsammensatt utvalg hadde i sitt møte den 18. oktober en diskusjon omkring arbeidsform og rolleavklaringer for utvalget. I den forbindelse kom det fram et ønske om en tettere dialog mellom de ansatte og fellesrådet. PSU vedtok å oversende følgende forslag til Fellesrådet: En representant valgt av og blant de ansatte gis møte- og talerett i Nærøy kirkelige fellesråd. Møtene i Fellesrådet bekjentgjøres for de ansatte. SAKSVURDERING: Det er i dag PSU som er det formelle utvalget hvor de ansatte har representasjon i møte med representanter for Nærøy kirkelige fellesråd og hvor de ansatte kan uttale seg i saker som angår de ansatte. Det er imidlertid ikke uvanlig i dag at de ansatte har muligheten til å la seg representere med møte og talerett i det øverste rådet/styret. Dette er ment som en styrking av kontakten mellom de ansatte og ledelsen. Det er i dag kirkevergen som bringer informasjon, holdninger og ev. saker fra de ansatte videre til kirkelig fellesråd. Det kan oppleves som svært fruktbart for samarbeidet og for at de ansatte skal føle seg hørt i saker som angår dem, at de gis mulighet til å uttale seg i Fellesrådet. Nærøy kirkelige fellesråd er en liten organisasjon og det vil

4 ikke være problematisk å gi de ansatte denne rettigheten. Dette fordrer imidlertid at de ansatte uansett forholder seg til tjenestevei i enkeltsaker og kjenner sin rolle, slik at møte og taleretten ikke brukes til å forhandle direkte med fellesrådet i saker som skal behandles i dialog mellom ansatte og kirkevergen. I tilknytning til stabsmøte valgte de ansatte Eldrid Ramstad til å representere seg i Nærøy kirkelige fellesråd, med Knut Grande som vara. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar å gi en representant valgt av og blant de ansatte møte- og talerett i rådet. De ansatte oppnevner selv sin representant. VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD : Nærøy kirkelige fellesråd vedtar å gi en representant valgt av og blant de ansatte talerett i Fellesrådet, i saker som vedgår de ansatte. De ansatte oppnevner selv sin representant med vara.

5 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 5 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av:fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f10-28 Sak: REGLEMENTET FOR PSU

6 Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Reglementet for PSU er vedtatt i 1997, med en endring til punkt 3. Myndighetsområder i Det er viktig at det fra tid til annen blir tatt en gjennomgang av ulike reglementer, slik at man får fanget opp ønskede endringer og for at reglementene fremstår formåltjenelig for organisasjoner og gjeldende intensjoner. Da reglementet var sist oppe til behandling i 2009, er det ikke grunn til å tro at det nå er grunnlag for store endringer i reglementet. SAKSVURDERING: Slik kirkevergen har forstått det har det tidligere vært en diskusjon rundt punkt 3. i reglementet som går på utvalgets myndighetsområde. I reglementet som ble vedtatt i 1997 hadde utvalget vedtaksmyndighet innenfor de områdene som er nevnt under punkt 3. Ved endringen av punktet i 2009 ble myndighetsområdet innskrenket til at utvalget har uttalelsesrett i de nevnte saker. Slik kirkevergen forstår det er ikke de ansatte fornøyd med denne endringen, hvor de mener at denne beslutningen/endringer bla foretatt på feil grunnlag i Med det som bakgrunn er det viktig at utvalgets reglement gjennomgås på nytt med særlig oppmerksomhet til punkt 3. i reglementet, slik at de ansatte kan frambringe sine synspunkter på dette overfor arbeidsgiversiden. De ansatte er av den oppfatning at det er feil å frata PSU retten til å behandle gitte saker. De mener at de ved kun å få uttalelsesrett i gitte saker får innskrenket sin medbestemmelse. I PSU sitt møte den 18. oktober gjorde utvalget et vedtak som går ut på at bestemmelsen i punkt 3 i reglementet endres tilbake til slik det var i opprinnelige reglement fra 1997 hvor det står at PSU skal behandle følgende saker i stedet for at PSU kun har uttalelsesrett i de nevnte saker. PSU vedtok i møte 18. oktober følgende forslag til endringer i reglementet for PSU: 1) Punkt 3. Myndighetsområde. PSU har uttalelsesrett i følgende saker endres til PSU skal behandle følgende saker 2) Under punkt 4. tredje avsnitt ble det foretatt en endring med at saksdokumenter skal sendes ut til medlemmene minst en uke før møtet.

7 3) Kirkevergen formulerer et forslag til et nytt punkt 7. i reglementet som går på habilitet. Dette punktet skal ta opp i seg hvordan gangen skal være når et eller flere av medlemmene er innhabile i ansettelsessaker som behandles i utvalget. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i reglementet for PSU som er gjeldende fra : 1) Punkt 3. Myndighetsområde. PSU har uttalelsesrett i følgende saker endres til PSU skal behandle følgende saker 2) Under punkt 4. tredje avsnitt, tilføyes det at saksdokumenter skal sendes ut til medlemmene minst en uke før møtet. 3) Dersom en eller flere av de ansatte som er representert i PSU er innhabile i saker som angår dem selv, skal denne/de ikke være med på å behandle saken. Vara trer da automatisk inn. Dersom også vara er innhabil velger de ansatte på forhånd en representant som deltar i behandling av enkeltsaken. VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD : Nærøy kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i reglementet for PSU som er gjeldende fra : 1) Punkt 3. Myndighetsområde. PSU har uttalelsesrett i følgende saker endres til PSU skal innstille i følgende saker 2) Under punkt 4. tredje avsnitt, tilføyes det at saksdokumenter skal sendes ut til medlemmene minst en uke før møtet. 3) Punkt 6. Anke Dette punktet utgår som en følge av vedtaket. 4) Nytt punkt 6. Dersom en eller flere av de ansatte som er representert i PSU er inhabile i saker, som angår dem selv, skal denne/de ikke være med på å behandle saken. Vara trer da automatisk inn. Dersom også vara er inhabil velger de ansatte på

8 forhånd en representant som deltar i behandling av enkeltsaken. Reglementet under er slik det ble vedtatt av Nærøy kirkelig fellesråd REGLEMENT FOR PARTSAMMENSATT UTVALG (Kirkelig administrasjonsutvalg) Vedtatt av Nærøy kirkelige fellesråd LOVGRUNNLAGET Partsammensatt utvalg er hjemlet i kirkeloven 35 i hht. Hovedavtalen 13 som uavkortet skal legges til grunn. SAMMENSETNING Sammensetningen skjer i henhold til godkjent reglement. Partsammensatt utvalg består av 5 representanter, 3 fra arbeidsgiversiden og 2 fra arbeidstakersiden. Medlemmene velges/utpekes for en 4 årsperiode (dvs. valgperioden for Fellesrådet) Arbeidstakersidens 2 representanter velges normalt av og blant de ansatte med en personlig varamedlem for hvert medlem. MYNDIGHETSOMRÅDE PSU skal innstille i følgende saker: Stillingsinstrukser Tilsettinger og oppsigelser Oppretting/utvidelse og inndragning av stillinger i hht. vedtatt budsjett Utlysningstekst og lønnsplassering ved kunngjøringer som ikke anses for kurante Organisasjonsplaner Avtale om kommunal tjenesteyting Spørsmål vedr. tolking av tilsettingsreglement, arbeidsreglement og permisjonsreglement. MØTER Partsammensatt utvalg avholder møter etter behov. Arbeidsgiversiden har møteledelsen. Kirkevergen har ansvaret for innkalling til møtene og at nødvendig saksdokumenter er sendt medlemmene på forhånd, minst en uke før møtet. Kirkevergen kan innstille til saker som legges frem for utvalget. Kirkevergen har ansvaret for å skrive referat fra møtene, samt oppfølging og utsending av evt. dokumenter etter møtene.

9 Fattede vedtak i partsammensatt utvalg refereres i Fellesrådet. VEDTAK Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak er gyldig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 6. HABILITET Dersom en eller flere av de ansatte som er representert i PSU er inhabile i saker som angår dem selv, skal denne/de ikke være med på å behandle saken. Vara trer da automatisk inn. Dersom også vara er inhabil velger de ansatte på forhånd en representant som deltar i behandling av enkeltsaken. NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 11 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f10-29 Sak: ARBEIDSREGLEMENTET Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Gjeldende arbeidsreglement ble vedtatt av Nærøy kirkelige fellesråd i sak 34 i Saken er behandlet med eget vedtak i PSU SAKSVURDERING:

10 Som nevnt i tidligere sak er det viktig at det fra tid til annen foretas en gjennomgang av de reglementer som finnes for organisasjonen. De reglementene som legges fram for vurdering må gjennomgås ordentlig. Derfor har kirkevergen kun valgt å legge fram eksisterende reglementer som arbeidsreglementet og permisjonsreglementer denne gangen. De andre relevante reglementer, samt stillingsinstrukser vil bli framlagt og gjennomgått tilsvarende på senere møter. Alle reglementer vedtas av Nærøy kirkelige fellesråd. De innspill og momenter som kommer fram i PSU bør være retningsgivende for fellesrådets vurdering av reglementene ved behandling i rådet. Vedtak i PSU : Punkt 5. Utbetaling av lønn. Andre avsnitt. Setningen endres fra Arbeidstaker kan kreve forskudd på lønn en gang i måneden, med inntil halvparten av ordinær nettolønn til Arbeidstaker kan kreve forskudd på lønn en gang i måneden. Punkt 5. Utbetaling av lønn. Under siste avsnitt strykes punkt 5. Fagforeningskontingenten dersom den enkelte fagforening ber om det, jfr. Hovedtariffavt. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i Arbeidsreglementet som gjelder fra : Punkt 5. Utbetaling av lønn. Andre avsnitt. Setningen endres fra Arbeidstaker kan kreve forskudd på lønn en gang i måneden, med inntil halvparten av ordinær nettolønn til Arbeidstaker kan kreve forskudd på lønn en gang i måneden. Punkt 5. Utbetaling av lønn. Under siste avsnitt strykes punkt 5. Fagforeningskontingenten dersom den enkelte fagforening ber om det, jfr. Hovedtariffavt. VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD :

11 Nærøy kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i Arbeidsreglementet som gjelder fra : 1) Punkt 8. Utbetaling av lønn. Andre avsnitt. Setningen endres fra Arbeidstaker kan kreve forskudd på lønn en gang i måneden, med inntil halvparten av ordinær nettolønn til Arbeidstaker kan kreve forskudd på lønn en gang i måneden. 2) Punkt 8. Utbetaling av lønn. Under siste avsnitt strykes punkt 5. Fagforeningskontingenten dersom den enkelte fagforening ber om det, jfr. Hovedtariffavt. Punkt 17. Fortolkning/tvist/endringer Første avsnitt endres til: Spørsmål om fortolkning av dette reglement behandles av Fellesrådet. NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 12 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. :

12 Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F10-30 Sak: PERMISJONSREGLEMENTET Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Gjeldende permisjonsreglement ble vedtatt av Nærøy kirkelige fellesråd i sak 31 i Reglementet ble behandlet med vedtak av PSU i møte SAKSVURDERING: Som nevnt i tidligere sak er det viktig at det fra tid til annen foretas en gjennomgang av de reglementer som finnes for organisasjonen. De reglementene som legges fram for vurdering må gjennomgås ordentlig. Derfor har kirkevergen kun valgt å legge fram eksisterende reglementer som arbeidsreglementet og permisjonsreglementer denne gangen. De andre relevante reglementer, samt stillingsinstrukser vil bli framlagt og gjennomgått tilsvarende på sendere møter. Alle reglementer vedtas av Nærøy kirkelige fellesråd. De innspill og momenter som kommer fram i PSU bør være retningsgivende for fellesrådets vurdering av reglementene ved behandling i rådet. Vedtak i PSU : Følgende endringer i permisjonsreglementet vedtas: 2 Velferdspermisjoner Punkt 2.4. Eget bryllup Siste setning under dette punktet, Permisjonsdagen skal enten tas bryllupsdagen eller den etterfølgende dag, dersom denne er arbeidsdag. strykes i sin helhet. 6 Diverse bestemmelser

13 Punkt 6.5 Tolkning/endringer, i siste setning endres menighetsrådet til at det skal stå Fellesrådet. Det ble i PSU videre fremmet en ytring om at det bør innarbeides i reglementet en formulering som går på hvordan deltidsansatte kan ta ut permisjonsdager og avspasering. Dette ble bedt om at dette ble tatt med i vurderingen når saken legges fram for Fellesrådet. Kirkevergen anser det lite formåltjenelig å presisere dette ytterligere i reglementet da det ligger til kirkevergens myndighetsområde å gi de ansatte permisjon av kortere varighet og tillatelse til avspasering. De ansatte må i spørsmål om permisjon gi en begrunnelse for årsak. Dette er et forhold som avklares mellom arbeidsgiver og ansatt i hvert enkelt tilfelle. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i Permisjonsreglementet som gjelder fra : 2 Velferdspermisjoner Punkt 2.4. Eget bryllup Siste setning under dette punktet, Permisjonsdagen skal enten tas bryllupsdagen eller den etterfølgende dag, dersom denne er arbeidsdag. strykes i sin helhet. 6 Diverse bestemmelser Punkt 6.5 Tolkning/endringer, i siste setning endres menighetsrådet til at det skal stå Fellesrådet. VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Nærøy kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i Permisjonsreglementet som gjelder fra : 2 Velferdspermisjoner Punkt 2.4. Eget bryllup Siste setning under dette punktet, Permisjonsdagen skal enten tas bryllupsdagen eller den etterfølgende dag, dersom denne er arbeidsdag. strykes i sin helhet. 6 Diverse bestemmelser Punkt 6.5 Tolkning/endringer I dette punktet er ordlyden: Tolkningsspørsmål vedr. permisjonsreglementet avgjøres av Fellesrådet. Endringer i reglementet vedtas av Fellesrådet.

14 6 Diverse bestemmelser Punkt 6.1 Avgjørelsesmyndighet endres til: Søknader om permisjon avgjøres av Fellesrådet, etter innstilling fra PSU. 6 Diverse bestemmelser Punkt 6.3 Anke Dette punktet strykes i sin helhet 6 Diverse bestemmelser Punkt 6.5 Tolkning/endringer Tolkningsspørsmål vedr. permisjonsreglementet avgjøres av Fellesrådet. Endringer i reglementet vedtas av Fellesrådet. NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 12 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F10-31 Sak: BUDSJETTFORSLAG FOR 2011 Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSBAKGRUNN: Det foregår fortsatt dialog mellom kirkevergen og Nærøy kommune i forhold til å få fastlagt endelig budsjettforslag for Budsjettforslaget er forhåpentligvis ferdig til møtet. Budsjettforslaget for 2011 legges fram og

15 kommenteres i møtet. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar framlagte budsjettforslag for VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Nærøy kirkelige fellesråd vedtar framlagte budsjettforslag for NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅ D 7970 KOLVEREID Tlf Saksbehandler: Camilla Vågan MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 12 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Sakstype: Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.:

16 Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F10-32 Sak: ØKONOMIPLAN Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSBAKGRUNN: Det foregår fortsatt dialog mellom kirkevergen og Nærøy kommune i forhold til å få fastlagt endelig budsjettforslag for Budsjettforslaget vil legge grunnlaget for forslaget til økonomiplan for perioden Budsjettforslaget er forhåpentligvis ferdig til møtet. Forlag til Økonomiplan for perioden vil legges fram samtidig med budsjettforslaget og kommenteres. SAKSVURDERING: FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar forslag til Økonomiplan for VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Nærøy kirkelig fellesråd utsetter saken.

17 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 12 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F10-33 Sak: NY LITURGI Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSBAKGRUNN: Prost Brit Karin Theimann meldte ved møtets start inn en sak vedr. innføring av ny liturgi. Den nye liturgien vil gjelde fra 1. søndag i advent Innføring av ny liturgi vil innebære noen økte utgifter bl.a i forhold til investering i nye alterbøker etc. Denne kostnaden må legges inn i budsjettet. VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

18 NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD KOLVEREID Tlf MØTEBOK Side : PAGE \* FIRSTCAP 12 av NUMPAGES \* FIRSTCAP 13 J.nr. : Ark.nr. : Saksbehandler: Sakstype: Camilla Vågan Offentlig X Unntatt offentlighet jfr.: Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F10-34 Sak: REKRUTTERING AV NY KIRKEVERGE Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Kirkeverge Camilla Vågan har sagt opp sin stilling med oppsigelsestid på en måned fra Dette gir Nærøy kirkelige fellesråd en utforing med hensyn til å få noen til å ta ansvar for

19 kirkevergens oppgaver. AU diskuterte saken i sitt møte og kom frem til følgende: Det lyses ut ledig stilling som kirkeverge så snart som mulig. Det avholdes et møte i PSU førstkommende mandag den for å ta også de ansatte med på råd i vurderingen av krav og prosess i rekrutteringen. SAKSVURDERING: Det er svært viktig å igangsette en prosess for rekruttering av ny kirkeverge så snart som mulig. Da ansatte må trekkes med i prosessen for å forankre krav og mål for denne rekrutteringen. FORSLAG TIL VEDTAK: Nærøy kirkelige fellesråd vedtar å lyse ut stilling som kirkeverge. VEDTAK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD : Nærøy kirkelige fellesråd vedtar å lyse ut stilling som kirkeverge. EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6 EMBED Word.Picture.6

20 EMBED Word.Picture.6

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 26.11.2010 Fra kl. 09:00 Til kl. 10:30 Einar Eidshaug, Torhild Finseth, Søren Skagemo,

Detaljer

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad)

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad) Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 12.08.13 Fra kl. 11.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 03.11.11 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 04.09.14 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr.

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr. Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 12.06.14 Einar Eidshaug Kolvereid

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak.

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak. Bystyrets behandling i møte den 27.10.2016: Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1 Formål og mandat 1.1 Hjemmel Administrasjonsutvalget er et lovfestet organ med hjemmel i kommunelov av 25. september 1992,

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 05.12.2011 Tid: 14:00 15.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 05.12.2011 Tid: 14:00 15. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 05.12.2011 Tid: 14:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 29.11.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 16.04.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil

kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. november 2009 TID: Kl 11.00 (Annet tidspunkt enn vanlig) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Bente Mikkelsen (Utdanningsforbundet) Karl Fredrik Normann (enhetsleder/rådgiver) André Selnes (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Bente Mikkelsen (Utdanningsforbundet) Karl Fredrik Normann (enhetsleder/rådgiver) André Selnes (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.11.2014 Tid: 14:00 15:27 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein (ordfører) Elsa

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Steinar Ellefsen ( Utdanningsforbundet) Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Steinar Ellefsen ( Utdanningsforbundet) Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 02.09.2013 Tid: 11:00-11:40 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Elsa Holm Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kragerø kirkelige fellesråd

MØTEPROTOKOLL. Kragerø kirkelige fellesråd Kirkevergen i Kragerø MØTEPROTOKOLL Møtested: Kirkestua i Sannidal Møtedato: 14.11.2012 Tid: 17.00 Kragerø kirkelige fellesråd Det møtte følgende 7 representanter: Faste medlemmer: Henning Furu Finn Arthur

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 31. mai 2016 Møtetid: Kl Møtested: Kommunestyresalen Saker 011/16 015/16

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 31. mai 2016 Møtetid: Kl Møtested: Kommunestyresalen Saker 011/16 015/16 LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31. mai 2016 Møtetid: Kl 10.30 12.00 Møtested: Kommunestyresalen Saker 011/16 015/16 Av 5 medlemmer møtte 5. Følgende medlemmer møtte Arve Haug Kristin

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 06.05.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 18.3.15 kl. 18.00 19:45. Tilstede John Arne Dalby (leder) medlemmer Anne Lise Torvund Torill Ovlien Roy Tuhus Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet: Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen, Anita Trøite,

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 12:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. november 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 10. desember 2009 kl 10:00-12:30 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 15.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.04.2016.

Detaljer

Møteprotokoll for PSU fellesnemnda 5K

Møteprotokoll for PSU fellesnemnda 5K Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen- Trøgstad Møtetid: 15:00-17:00 Møteprotokoll for PSU fellesnemnda 5K Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Elisabeth Gundersen (Eidsberg- Sp), Kjell

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: E-postmøte Tidspunkt: 07.11.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 414 71 166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign.

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.01. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtebok Tid Mandag 18. mai 2015, kl. 08.15 Sted Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Kommunestyresalen, Nes rådhus Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Tone Roalkvam Unni Mollerud

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Reglement for ungdomsrådet. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Reglement for ungdomsrådet. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/194 Lnr.: 1815/17 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Reglement for ungdomsrådet Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Ungdomsrådet har følgende ønsker for nytt reglement:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 15.3.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 13.09.2017 Møtetid: kl. 13 16 Møtested: Vigeland, kirkekontorene og KFUK/KFUM-bygget Tilstede: Roger Greibesland, Per Ragnar Haraldstad, Marry Kleiven,

Detaljer

Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12. NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat og oppnevning

Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12. NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat og oppnevning DEN NORSKE KIRKE KR 71/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12 NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 19.12.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer