Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato Fra kl Til kl Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug, Brynhild Løeng, Søren Skagemo, Otto Kjøglum, Tore Ramfjord, Liv Pedersen, Åse Johnsen, Lena Kjærstad, Brit-Karin Theimann Forfall: Camilla M. Vågan Varamedlemmer Andre Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Behandlede saker Sak nr./år FS12 20 t.o.m. FS Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann

2 MØTEBOK Side : 2 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-20 Sak: ORIENTERINGER OG REFERAT Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Orientering om aktuelle saker: 1. Referat fra AU den Åpningstiden ved kirkekontoret i sommer blir tirsdag til fredag kl Taket i konfirmantsalen i Salsbruket kirke ble restaurert i vår. Vi valgte også å få malt 4 vinduer som var blitt skiftet ut for noen år siden, men som ikke var blitt etterbehandlet. Utgifter totalt (inkl. mva) kr ,-. 4. Torsdag 31. mai gjennomførte vi en stabsdag for alle ansatte ved kirkekontoret. Vi hadde en gjennomgang av hva som er særegent med vår organisasjon, bl.a. to arbeidslinjer, hva det vil si å arbeide i kirken, etc., samt et tema med hovedvekt på kommunikasjon og samarbeid. Vi har mottatt støtte både fra bispedømmet og KA til en studietur i september, hvor vi vil forsette arbeidet med stabsutvikling. 5. Vi har nå mottatt vår nye kopimaskin. Den har allerede bidratt til en enklere arbeidshverdag. 6. Nærøy kommune ved Håvard Hernes har lovet oss branntilsyn i alle kirkene i løpet av høsten. Vi må også ha en gjennomgang av safene i kirkene, da vi mistenker flere for ikke å være godkjente ift dagens krav. 7. Det er nå nye lydanlegg i Lundring og Kolvereid. Gravvik ønsker også ny forsterker og en trådløs mikrofon til. Kirkevergen har søkt om fondsmidler fra

3 Den norske kyrkjas landsfond på inntil ,- kr. til inndekning av del av utgiftene til lydanlegg. 8. Vi har kjøpt nytt kjøleskap til menighetshuset da det andre sluttet å virke. Vi har også gått til innkjøp av en vaskemaskin som skal være til felles benyttelse til både arbeidsklær, vaskeutstyr, duker, etc. for alle kirkene i Nærøy. Utgifter kom til sammen på kr 5.780,-. 9. Kirkevergen ansetter Dawit Andu Ghebremedhin, 36 år, fra Eritrea, som ekstrahjelp til kirkegårdsarbeid 5 uker i sommer, fom tom Orienteringen tas til etterretning. Vedr. punkt 6 i orienteringen bes kirkeverge undersøke om det foreligger en plan over arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling ved evt. brann, inkludert plan for brannøvelser. Hvis ikke, bør det utarbeides.

4 MØTEBOK Side : 4 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-21 Sak: ENDELIG GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE 2011 Vedlagte dokumenter (utsendt): Revisjonsberetning for Andre dokumenter (ikke utsendt): Årsregnskap og årsrapport 2011 SAKSOPPLYSNINGER: Regnskapet for 2011 hadde et merforbruk på kr ,-. I fellesrådsmøtet den , vedtok fellesrådet å bruke midler fra driftsfond 6510: Ekstarordinært vedlikehold kirker, pålydende kr ,- til inndekning av merforbruket i Reelt merforbruk er da på kr , 29. Årsregnskap og årsrapport ble sendt til revisjon rett etter forrige fellesrådsmøte. Revisjonsrapporten er mottatt, årsrapport og årsregnskap er godkjent. Nærøy kirkelige fellesråd godkjenner revidert årsregnskap og årsrapport for 2011.

5 MØTEBOK Side : 5 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-22 Sak: REGNSKAPSPAPPORT FOR PERIODEN Vedlagte dokumenter (utsendt): Regnskapsrapporter Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Regnskapet for januar til og med mai måned viser et mindreforbruk på kr Det betyr at vi ligger rimelig tett opp mot forventet forbruk. Imidlertid er ikke den forventede innsparingen på kr i løpet av 2012 inkludert i denne regnskapsoversikten. Følgende avvik kommenteres: Mindreforbruk på lønn skyldes i hovedsak at en ansatt har hatt 15 % ulønnet permisjon i sin faste stilling, samt at pensjonsinnskuddet har vært noe lavere enn forventet. Mottatt sykelønn-refusjon skyldes trosopplæringsleders svangerskapspermisjon. Hun var tilbake i stillingen den 18. april. Avd. trosopplæring har merforbruk på aktivitetsrelatert forbruksmateriell som skyldes oppstart av barnekroker i kirkene. Dette har vært en målrettet aktivitet, og kan forsvares ut ifra totalbudsjettet til avd. trosopplæring. Merforbruk på forbruksmateriell skyldes at fellesrådet legger ut for materiell til menighetsrådene. Dette faktureres menighetsrådene, og inntektsføres som refusjon fra menighetsrådene i regnskapet. Merforbruket på konto inventar og utstyr skyldes i hovedsak innkjøp av lydanlegg til kr ,-, orgelkrakk kr. 9500,- og snøfreser, kr ,-. Kirkevergen har søkt om fondsmidler, og skal i tillegg sende ut tiggerbrev til lokale organisasjoner og bedrifter i håp om å få økonomisk støtte til å dekke en del av utgiftene til lydanleggene. I tillegg har trosopplæringleder investert i kirkeløpere til 6 barnekroker for til sammen ,-. Overføringer til bundne fond, er penger bevilget fra bispedømmet som skal dekke lønnsutgifter til prostesekretær ut året. SAKSVURDERING: Pr. i dag holder vi oss akkurat innenfor budsjettrammen, men dette er uten den forventede innsparingen på totalt i løpet av hele Dette er nærmere utredet i sak F12-26 som omhandler fellesrådets økonomiske situasjon. Fellesrådet tar regnskapsrapporten til orientering.

6 MØTEBOK Side : 6 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-23 Sak: Utvidelse av gravplass og p-plass ved Steine og Kolvereid kirker Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): Brev til Nærøy kommune SAKSOPPLYSNING: Oppsummering av arbeidet fram til i dag: I fellesrådsmøtet den hadde vi saken vedr. P-plass ved Kolvereid kirke og gravplass ved Steine kirke opp til første behandling. Fellesrådet gjorde da følgende vedtak: Kolvereid: Fellesrådet v/ kirkevergen ber kommunen om å utrede planer for utvidet parkeringsplass og flere gravplasser ved Kolvereid kirke, og ber om at planene innarbeides i kommende økonomiplan. Steine: Kirkevergen setter i gang prosessen og legger fram saken på neste møte. Utvidelse av parkeringsplassen ved Steine kirke tas med og inkluderes i samme sak. Kirkevergen sendte brev til Nærøy kommune den med utgangspunkt i vedtakene og beskrivelse av dagens situasjon. Kirkevergen mottok svarbrev datert den fra Nærøy kommune v/ Gretha M. Fosseng hvor de ba fellesrådet gi mer konkret tilbakemeling om ønsket samlet areal osv. Kirkevergen tok kontakt med Bjørn Gunnes hos bispedømmerådet som gav råd i forhold til videre arbeid og planlegging. Kirkegårdsutvidelse er et omfattende og krevende arbeid både med hensyn til utredning, planlegging og økonomi. Den nye kirkegårdsboka av Helge Klingberg tilsier at en kirkegårdsplan skal inneholde følgende deler: a) Oversiktsdel: beliggenhet, grenselinjer, trafikkforhold, plassering av gamle og nye gravfelt b) Teknisk del: gravminner med evt. særskilte bestemmelser, veger, bygninger, beplantning, inngjerding, planering, drenering, vannpost m.v. og gravplan c) Beskrivelse: jorddybde og jordbunnsforhold, illustrasjon av nåværende og framtidig situasjon. Fellesrådet har ikke økonomi til å forsvare dette arbeidet med egne midler. For å få innspill ift videre framdrift innkalte kirkevergen arbeidsutvalget til et møte den

7 AU vedtok å starte neste fellesrådsmøte den 19. april med oppmøte på Steine kirkegård for å foreta en befaring og vurdering sammen med grunneier Terje Solbakk, Ivar Arne Aarmo og kirketjener Yngve Pedersen. Behovet for utvidet P-plass skulle vurderes samtidig. AU vedtok også å be om et møte med kommunen v/ ordfører og rådmann vedr. behovet for utvidet P-plass ved Kolvereid kirke, hvor fellesrådsleder skulle møte sammen med kirkevergen. Etter kirkebrannen i Vikna, ønsket vi også å ta opp spørsmål vedr. brannsikring av kirkebygg og inventar. Fellesrådsleder og kirkeverge ble invitert til et møte med ordfører og rådmann fredag den 13. april hvor vi drøftet følgende saker: Vedr. Kolvereid kirkegård og P-plass, er det særlig P-plassen som er et stort problem pr. i dag. Kommunen lovte å se på området i tilknytning til p-plassen for å vurdere mulighetene for utvidelse. Inntil videre påpekte de at vi bør organisere p-vakter når vi vet at det blir mange besøkende, for å sikre fri ferdsel til og fra kirken. Vi informerte også om endringen i gravferdsloven som stiller krav om tilrettelagte graver og andre livs- og trossamfunn, og at loven pålegger fellesrådet å ha et årlig møte med disse for å få innspill om deres ønsker og behov i tilknytning til gravferder. Vi vil invitere til et møte i vår eller tidlig høst. Da vil vi få kjennskap til evt. ønsker om eksempelvis gravlegging i uvigslet jord, slik at vi får det med i den videre planleggingen. Vedr. Steine kirkegård og P-plass, er det mangelen på gravplasser som er utgangspunktet for behovet for utvidelse. Med hensyn til behov for kvalifisert kompetanse, informerte vi om at tidligere kirkeverge Ivar Arne Aarmo har sagt seg villig til å utrede planer for en utvidet kirkegård. Det vil imidlertid innebære at kommunen bidrar med ekstra lønnsmidler, og at dette blir et eget prosjekt de må legge inn i sine budsjetter. Det haster med å få igangsatt dette arbeidet. Vi håper på positiv tilbakemelding fra kommunen vedr ekstra lønnsmidler slik at planleggingen kan komme i gang allerede i høst. Vi informerte også om behov for utvidelse av P-plassen i forlengelse med utvidelse av kirkegården. Videre orienterte vi om de andre vedlikeholdsbehovene ved våre kirker. Vi skulle også få tilbakemelding om kommunen kan bistå med årlig branntilsyn i våre kirker. Etter befaringen behandlet vi saken i fellesrådet, og gjorde følgende vedtak: Steine kirkegård og p-plass: Utvidelse av kirkegården på Steine må prioriteres. Grunneier deltok på befaringen den 19.april og er entydig positiv til en utvidelse. Med utgangspunkt i størrelse pr. kistegrav og antatt behov 30 år framover, vil behovet for utvidelsen tilsvare et areal på til sammen 3 mål, hvorav 2 mål til kirkegård og 1 mål til utvidet parkeringsplass. Fellesrådet ved kirkevergen ber Nærøy kommune gjennomføre forhandlinger og signering med grunneier, samt sette av nødvendige midler til disposisjon gjennom særskilt bevilgning til både planlegging, arealoverdragelse og utførelse av selve arbeidet. Kolvereid kirkegård og p-plass: Utvidelse av parkeringsplassen ved Kolvereid kirke må prioriteres. Fellesrådet ved kirkevergen ber kommunen om å se på området i tilknytning til parkeringsplassen for å vurdere mulighetene for utvidelse. Inntil videre må Kolvereid menighetsråd organisere parkeringsvakter ved større arrangement for å sikre fri ferdsel til og fra kirken. Fellerådet vil komme tilbake til et evt. behov for spesielle tilrettelagte gravplasser etter møtet med andre livs - og trossamfunn, samt en beregning av estimert behov for gravplasser ved Kolvereid kirkegård i et langtidsperspektiv. Vi ønsker også tilbakemelding vedr behovet for årlige branntilsyn i våre kirker.

8 Dette ble videreformidlet i et brev kirkevergen sendte til Nærøy kommune, Drifts- og utviklingsavdelingen den Kirkekontoret fikk tidlig en positiv bekreftelse på forespørselen om branntilsyn. NA skrev deretter en artikkel om behovet for kirkegårdsutvidelse og større P-plass med utgangspunkt i brevet til kommunen. Da vi ikke hadde fått noen tilbakemelding vedr. kirkegården på Steine eller P-plassen på Kolvereid, ringte undertegnede til Gretha Fosseng den 13.juni for å høre om det har skjedd noe mer i saken. Hun svarte at hun hadde fått beskjed om å avvente videre oppfølging, inntil saken har vært politisk behandlet. Undertegnede sendte da en e-post til Håvard Hernes med kopi til ordfører og rådmann med forespørsel om disse sakene skal behandles på kommende kommunestyremøte. Rådmann Arnt Wendelbo sendte følgende svar på henvendelsen den 17.06: Jeg oppfatter det slik at vi først må få ned noe konkret på dette. Når det gjelder parkeringsplassen var det aktuelt å se på de alternativene som finnes og så foreta en kalkyle før vi går til pol. behandling. Når det gjelder Steine må en her ta stilling til størrelsen, deretter forhandle med grunneier. En smule plan er videre nødvendig for å beregne opparbeidelseskostnadene. Disse arbeidene burde ha vært kommet så langt at prosjektene kan innarbeides i budsjett 2013, eller kommende økonomiplan. Budsjettarbeidet starter i månedsskiftet juni/juli. Jeg vil i tilegg til dette oppdatere meg i forhold til status i de tekniske vurderingene. Kirkevergen inviterer Bjørn Gunnes fra Nidaros bispedømme til en befaring og felles rådslagning med Nærøy kommune, samt opprettholder kontakten med rådmannen i forhold til videre planlegging og framdrift i saken.

9 MØTEBOK Side : 9 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-24 Sak: Restaurering av vinduer og maling av Lundring kirke. Behandling av anbud. Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): Brev med forespørsel om anbud og innkomne anbud. SAKSOPPLYSNING: Oppsummering av arbeidet fram til i dag: Joar Hamlandsø og Yngve Pedersen var på befaring på Lundring den Hamlandsø gav kirkevergen en muntlig rapport om funnene etter befaringen, da han verken hadde anledning til å lage en større skriftlig rapport eller levere anbud. Følgende hovedfunn ble notert av kirkevergen: -Vinduene er restaurerbare. Lundring kirke har originalvinduer med treplugger. De er derfor verdifulle og bør ikke skiftes ut. Det er også brukt gode materialer som holder lengre enn det som brukes i dag. - Vinduene i tårnet og i trappeoppgangen har vært skiftet ut tidligere. Noen av dem er punkterte, og bør skiftes. De øvrige bør males utvendig. - Vinduene på nordveggen må skrapes, kittes, freses i sprossene og males, men er ellers i god stand. - Vinduene på sørveggen er i dårligst forfatning. Nedre del av vinduene må sannsynligvis skiftes. Det har heller ikke vært tett mellom vindu og vannbrett, slik at det har blitt råte i underkarmen. Man kan i tillegg forvente å finne råte under disse vinduene. - I tillegg trenger kirken å males utvendig og i våpenhuset burde vegger og tak vært pusset opp/ malt og gulvet burde vært slipt og lakket. Da Hamlandsø selv ikke hadde anledning til å komme med anbud, anbefalte han kirkevergen å spørre Kjell Sæternes på Vikna. Han kunne heller ikke påta seg jobben av personlige årsaker, men anbefalte oss å spørre Anders Våseth som driver eget firma. Han leverte et skriftlig anbud den

10 Da Lundring kirke er verneverdig, må det sendes søknad om godkjenning til Nidaros biskop og riksantikvaren. Søknaden skal inneholde beskrivelser og skisser av planlagt arbeid, samt at anbudene skal legges ved. I møtet den 19. april fattet fellesrådet følgende vedtak: Kirkevergen utarbeider en mer utførlig liste over vedlikeholdsbehovene ved Lundring kirke i samarbeid med Søren Skagemo, og innhenter flere anbud. Søren Skagemo og kirkevergen møttes den 26. april for å drøfte innholdet i brevene med forespørsel om anbud på restaurering av Lundring, Foldereid og Gamle Nærøy kirke. Brevet ble sendt til firmaene Astra og Multibygg den Etter anbefaling fra Joar Hamlandsø ble det sendt en forespørsel om anbud på restaureringsarbeidet av vinduene på Lundring kirke til Tor Jonny Hansen den , en lokal snekker som har skaffet seg kompetanse på området. Jeg fikk aldri kontakt med Verdal snekkeri og Spillum Dampsag, og har derfor ikke sendt noen forespørsel dit. Skagemo og kirkevergen valgte å ta med Foldereid kirke i anbudsforespørselen for å få et samlet kostnadsoverslag da fellesrådet har begrensede lånemidler til disposisjon. Kirkekontoret har pr. i dag mottatt 2 anbud, fra Anders Våseth og Astra Bygg og Entreprenør AS. Multibygg og Tor Jonny Hansen har sagt seg interessert i å komme med anbud, men disse var ikke kommet kirkekontoret innen 19. juni. Kirkevergen kontakter Multibygg og Tor Jonny Hansen og ber om et skriftlig anbud som må være oss i hende innen 1. juli Kirkevergen innkaller til møte i arbeidsutvalget tirsdag 3. juli for behandling av innkomne anbud. Fellesrådet gir arbeidsutvalget mandat til å velge firma.

11 MØTEBOK Side : 11 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-25 Sak: Utbedringer av redskapshus og pauserom i Foldereid Vedlagte dokumenter (utsendt): Møtereferat og prisoverslag, e-post fra Liv Pedersen, Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Kirketjener Terje Kvalø og kirkevergen var til stede under menighetsrådsmøtet i Foldereid den 18. april i år for å drøfte et mulig samarbeid vedr utbedringer av redskapshuset i Foldereid. I pauserommet er veggene angrepet av sopp og mugg. I tillegg er portene i svært dårlig forfatning. Etter befaring og drøfting i møtet, ble det konkludert med å sette ned en arbeidsgruppe som skulle beskrive utbedringsbehovene, foreslå løsninger og innhente priser. De utvalgte ble Aslaug Vevelstad Aune, (leder i minnefondet og leder av arbeidsgruppen), Knut Rosenvinge og Jann Inge Rosenvinge, Terje Kvalø. De hadde møte etter dugnaden på Foldereid den 9. mai. Kirkevergen mottok en oppsummering fra møtet samt et prisoverslag den 16. mai. Prisoverslaget fra arbeidsgruppen er pålydende kr ,-. Det inkluderer alt materiell unntatt pris på rør, som skal undersøkes nærmere. Arbeidet er i hovedsak tenkt utført på dugnad. I samråd med fellerådets leder, valgte kirkevergen å innkalle til et hastemøte i AU den 25.05, for å drøfte saken med flere og komme raskt i gang med en utbedringen. I tillegg til soppskadene som gjør pauserommet ubrukelig, er nå den ene porten i redskapshuset helt ødelagt, slik at det i realiteten står helt åpent. Da vi nærmer oss ferieavvikling, og ikke har neste fellesrådsmøte før den 20.juni, bør vi komme i gang med arbeidet så raskt som overhodet mulig. Kirkevergen har i tillegg fått vite at Foldereid kirke fyller 150 år i Fellesrådet har stram økonomi og lite penger til vedlikehold. Kirkevergen ba AU vurdere et samarbeid med Foldereid menighetsråd både mht de økonomiske og praktiske utfordringene. AU gjorde følgende vedtak:

12 1. AU ber Foldereid menighetsråd undersøke om de har mulighet til å bidra med min. kr ,- til reparasjon av redskapshuset og opp-pussing av bårerommet. 2. Kirkevergen spør Knut Rosenvinge om han kan påta seg å være arbeidsleder for dugnadsarbeidet. Oppdraget innebærer: Bestilling/ innkjøp og kvittering for materiell i henhold til kostnadsoverslaget fra arbeidsgruppen Planlegging av dugnader Innkalling av arbeidsfolk og arbeidsledelse under dugnadene Kvalitetssikring av prisene i samråd med kirkevergen Knut Rosenvinge tilbys en godtgjøring for arbeidet etter avtale med kirkevergen. 3. Dreneringsarbeidet v/ kirkevergens stab igangsettes snarest mulig. Prosten kontaktet bispedømmet som informerte om at arbeidet med redskapshuset ikke måtte godkjennes av dem, derimot skal endringene i bårerom/ pauserom sendes dem for godkjenning, da rommet ligger i selve kirkebygget og innebærer både bruks - og fasade - endring pga innsetting av vindu. Knut Rosenvinge sa ja til å lede dugnadsarbeidet jfr. beskrivelsen ovenfor, og Foldereid menighetsråd har bevilget kr ,- av egne midler til dette prosjektet. Begge deler betyr svært mye for å få realisert dette arbeidet nå. Det er også bestilt container til treverk som skal rives. Dugnadsarbeidet er tenkt påstartet i disse dager. Utskifting av port og riving/ utskifting av råtebefengt treverk på redskapshuset prioriteres først. Pga uvanlig mange begravelser over lang tid, har kirkevergens ansatte ikke anledning til noe dreneringsarbeid inntil videre. Fellesrådet ber om at arbeidet settes i gang snarest mulig.

13 MØTEBOK Side : 13 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-26 Sak: Fellesrådets økonomiske situasjon Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER Fellesrådets budsjett for 2012 er skåret ned til et minimum av forventede utgifter, samt at forventede inntekter på festeavgiften var satt kunstig høyt. Hvis nåværende inntekter på festeavgift blir noenlunde de samme ut året, vil vi få inn ca halvparten av budsjetterte inntekter på festeavgift. For å få budsjettet i balanse, ble det også lagt inn en forventet innsparing på kr i løpet av SAKSVURDERING Vurdering av muligheten for innsparinger: Kirkevergen skal drifte et kontor med til sammen 15 ansatte, og sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av 8 kirker, 8 kirkegårder og 1 menighetshus. De fleste og de største utgiftspostene styres ikke av kirkevergen, som lønn, pensjon, forsikring, husleie, etc. Energi er også en stor utgiftspost. Selv om vi kan øke fokuset enda mer på strømsparing, blir innetemperaturen også påvirket av vær - og vind- forhold. I tillegg er strømprisene uforutsigbare. De største utgiftspostene er det vanskelig å kutte ned merkbare summer på. Vi har også ansvar for flere store maskiner, som gravemaskin, senkeapparater, snøfresere, gressklippere, hengere, med mer, som hele tiden må være i løpende drift. Hvis noe går i stykker, må det repareres. På budsjettet har vi eksempelvis bare kr. 7000,- til sammen til reparasjoner innenfor avd. kirker og kirkegårder. Det sier seg selv at det skal utrolig lite til før dette beløpet overskrides. Servicen på gravemaskina i fjor kostet eksempelvis kr alene. Vi har også flere gressklippere i drift hele sommeren. De to store måtte på reparasjon nå i juni, midt i den travle gress-sesongen, sannsynligvis fordi vi ikke har kostet på årlig vedlikehold av gressklippere de siste årene. Jeg har enda ikke fått faktura på de reparasjonene, men kirkevergen har bedt om et tilbud på en serviceavtale for å vurdere det som et alternativ. Det er en mer forutsigbar utgift enn akutte reparasjoner. Kirkevergen har også bedt om et tilbud på leasing av en ny gressklipper (ca. kr ,- i innkjøp), for å sammenlikne det med dagens utgifter.

14 Konklusjonen er at det også er urealistisk å se noen mulighet for innsparing på dette området. Her er det heller muligheter for budsjettoverskridelser. Vi har også gått til innkjøp av nye lydanlegg uten å ha full inndekning i budsjettet. Her har kirkevergen søkt om fondsmidler og skal i tillegg sende tiggerbrev til lokale næringsdrivende og ulike lag og foreninger i kommunen. Kirkevergen ser det om svært lite realistisk å spare i driftsbudsjettet kr uten å iverksette drastiske innsparingstiltak som vil ramme ansatte og innbyggerne i Nærøy. Vurdering av muligheten for økte inntekter: Vår eneste reelle inntektskilde er festeavgiften. Den har ikke vært endret siden 2002, og er satt til kr. 50,- pr. år. Det har nettopp vært en landsomfattende undersøkelse vedr prisnivå på festeavgiften. Resultatene har enda ikke kommet, men de signalene kirkevergen har fått på de kursene hun har deltatt på, tilsier at vi ligger veldig lavt. Mange kommuner har økt festeavgiften til både 100,- og 150,- kr. Det er kommunestyret som fastsetter festavgiften, men fellesrådet kan foreslå endringer. 1. Kirkevergen bes utarbeide et saksfremlegg om økning av festeavgiften som forelegges fellesrådet i løpet av høsten Kirkevergen tar kontakt med kirkevergene i hele Nærøy prosti vedr. saken. 2. Kirkevergen orienterer Nærøy kommune v/ rådmannen om fellesrådets økonomiske situasjon.

15 MØTEBOK Side : 15 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-27 Sak: MØTEPLAN for fellesrådsmøter høsten 2012 Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Kirkevergen har innhentet opplysninger om når det er formannskaps og kommunestyremøter i kommunen for å unngå at møtene våre legges samtidig. Kirkevergen er usikker på om vi skal ha 3 eller 2 møter i høst. Aktuelle møtedatoer i høst er: Torsdag 30. august Torsdag 18. oktober Fredag 14. desember Vi kan også fastsette to møter endelig, og ha det tredje som en mulighet hvis det blir behov. Fellesrådet vedtar fastsatt møteplan.

16 MØTEBOK Side : 16 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-28 Sak: EVENTUELT Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): 1. SIGNATURRETT OG PROKURA Sparebanken Midt Norge har tatt kontakt med kirkevergen da de har fått opplysninger fra Brønnøysundregisteret om at kirkevergen ikke står oppført med signaturrett og prokura. Hun står kun oppført som daglig leder av Nærøy kirkelige fellesråd. Kirkevergen har tatt kontakt med Brønnøysundregisteret for å be om riktig skjema, men ble da henvist til Statistisk Sentral Byrå, da det var spesielle ordninger for bl.a. kirkelige fellesråd. SSB bekreftet dette da kirkevergen tok kontakt. De ba om å få tilsendt kopi av vedtak på at kirkevergen har signaturrett og prokura på vegne av Nærøy kirkelige fellesråd. Nærøy kirkelige fellesråd bekrefter at kirkeverge Reidun Gutvik Korssjøen har signaturrett og prokura på vegne av Nærøy kirkelige fellesråd. Vedtaket signeres av leder Einar Eidshaug og videresendes Statistisk SentralByrå. 2. VAKTLISTE VEDR. BEMANNING AV BOD UNDER KOLVEREIDDAGENE Kirkevergen har bestilt bod til årets Kolvereid-dager. Vi synes det er viktig at kirken er synlig i lokalmiljøet også ved slike arrangement. I den anledning er det ønskelig med frivillige fra de ulike menighetsrådene i Nærøy til å bemanne boden sammen med ansatte på kirkekontoret. Lederne av menighetsrådene i Nærøy utfordres til å hjelpe kirkekontoret med skaffe aktuelle frivillige til å ta en vakt à to timer fra kl torsdag 9. august til lørdag 11. august. Det er utarbeidet brosjyrer med bilder og kort omtale av alle kirkene i Nærøy. Vi vil også servere kaffe og twist, med mer.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.04. 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar

Detaljer

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad)

Tove Lillian Skjønsberg (for Liv Pedersen) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Ivar Arne Aarmo, ansatterepresentant (vara for Eldrid Ramstad) Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 12.08.13 Fra kl. 11.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 03.11.11 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr.

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr. Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 12.06.14 Einar Eidshaug Kolvereid

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012

ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2012 1. ADMINISTRASJON 1.1 Fellesrådet ( FR) Fellesrådet har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Einar Eidshaug (leder) Brynhild Løeng (nestleder) Søren Skagemo

Detaljer

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 04.09.14 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug

Detaljer

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd

MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE MØTEBOK Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 26.11.2010 Fra kl. 09:00 Til kl. 10:30 Einar Eidshaug, Torhild Finseth, Søren Skagemo,

Detaljer

Einar Eidshaug, Brynhild Løeng, Tore Ramfjord, Liv Pedersen, Åse Johnsen, Camilla M. Vågan, Brit-Karin Theimann

Einar Eidshaug, Brynhild Løeng, Tore Ramfjord, Liv Pedersen, Åse Johnsen, Camilla M. Vågan, Brit-Karin Theimann Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 30.08.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 16.02.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Onsdag 16.12.15 Kl. 20.00 Arkiv FR Møte nr. 07/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Rennebu kirkelige fellesråd Tid: 24.01.2017 kl. 10:00-12:00 Sted: Menighetshuset Berkåk Fremmøtte: Arvid Tverdal Ingrid Meslo Nestleder Anette

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 26.09.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2017 Tilstede:

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 19.05.2016 Møte nr. 03/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 20.09.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 14.06.16 Kl. 19.30 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 19.02.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 01/2013 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : 22.januar 2013 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder JØRN ALEKSANDERSEN Medlem NILS RUNE WENNEVOLD Medlem

Detaljer

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017 MØTEBOK Lyngdal kirkelige fellesnemnd side 1 Møtedato Tirsdag 31.10.2017 Møte nr. 05/2017 Tidsrom Kl. 19:30-22:00 Sted Lyngdal Kirkesenter Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 17.01.2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.02.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2017 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 19.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEKONTORET RB 02/11 Kl

KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEKONTORET RB 02/11 Kl PROTOKOLL TILSTEDE: Britt E. Røhnebæk, Pål Morten Lia, Laila Torp, Åse Melkeråen, sogneprest Tor Bjørn A. Osberg, komm.repr. Aud-Kristin Løken. Kirkeverge Reidun Bugge FORFALL: Svein J. Sørensen. REFERENT:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 05/2016 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 12. september kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 12.09.2016 Møtetid kl.

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 04.06.2014 Fra sak: Til sak: 10/2014 15/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 13.30 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

Gjertrud Gulestøl Reinertsen, Borgny Vestli, Steinar Andersen, Christian Danielsen, Lise Ingebrethsen Larsen, Fredrik Ulseth, Lars

Gjertrud Gulestøl Reinertsen, Borgny Vestli, Steinar Andersen, Christian Danielsen, Lise Ingebrethsen Larsen, Fredrik Ulseth, Lars DEN NORSKE KIRKE Lambertseter menighet MØTEPROTOKOLL Lambertseter menighetsråd Dato: 28.03.2017 kl. 18:30 Sted: Menighetssalen Arkivsak: 16/00033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 21.03.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet

MØTEBOK NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD. Kolvereid. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. Vara- medlemmer Andre Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid MØTEBOK Møtedato 09.11.2010 Fra kl. 10:00 Til

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 19.12.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 06.06.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Fremmøtt: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Revisor svarte på en del spørsmål som kontrollutvalget stilte i forrige møte.

Revisor svarte på en del spørsmål som kontrollutvalget stilte i forrige møte. NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 17. februar 2015 Møtetid: Kl 12.00 14.15 Møtested: Formannskapssalen Saker: 006/15 010/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Tore Sørhaug

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 23.09.2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4. juni 2014. Sak

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 07.04.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Jan Erik Wilhelmsen Østenstad

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00 Sted: Kjerkstuggu, Vuku Tilstede: Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR) Gunnar

Detaljer

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Innkalte: Invitert: Forfall: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Lissbeth Sundby, Marit Monsen, Bente

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Medlemmene i Randaberg kirkelige fellesråd: Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 04/2016 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 20. juni kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 20.06.2016 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDETS MØTE 4.12 2014 Til stede: Domkirken Vilgunn Gregusson Elverhøy Knut Skjærgård Grønnåsen Jorun Høier Hillesøy Kjell B Lorentsen Kroken Kåre Larsen Kvaløy Marie Myreng Nilsen Sandnessund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Fredag, 17. februar 2017 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 01/2017 08/2017. Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 01/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Torsdag 8. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 08.01.2015 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 13.09.2016 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen Hammernes,

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus.

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus. Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 9.2.17 kl. 19.00 på Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: EMR Sak 1.17 Menighetsrådsmedlemmer inn i ett trosopplæringstiltak EMR Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Mandag, 31. oktober 2016 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 28/2016 33/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Møtested: Berkåk menighetshus Dato: 18.10.2016 Tid: 10:00-12:00 Disse er innkalt: Bjørn Rogstad Alf Gunnes Anette Kristin Vognild Kåre Haugan

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen

Detaljer