Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato Fra kl Til kl Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug, Brynhild Løeng, Søren Skagemo, Otto Kjøglum, Tore Ramfjord, Liv Pedersen, Åse Johnsen, Lena Kjærstad, Brit-Karin Theimann Forfall: Camilla M. Vågan Varamedlemmer Andre Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Behandlede saker Sak nr./år FS12 20 t.o.m. FS Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til Medlemmer, revisjon, rådmann

2 MØTEBOK Side : 2 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-20 Sak: ORIENTERINGER OG REFERAT Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Orientering om aktuelle saker: 1. Referat fra AU den Åpningstiden ved kirkekontoret i sommer blir tirsdag til fredag kl Taket i konfirmantsalen i Salsbruket kirke ble restaurert i vår. Vi valgte også å få malt 4 vinduer som var blitt skiftet ut for noen år siden, men som ikke var blitt etterbehandlet. Utgifter totalt (inkl. mva) kr ,-. 4. Torsdag 31. mai gjennomførte vi en stabsdag for alle ansatte ved kirkekontoret. Vi hadde en gjennomgang av hva som er særegent med vår organisasjon, bl.a. to arbeidslinjer, hva det vil si å arbeide i kirken, etc., samt et tema med hovedvekt på kommunikasjon og samarbeid. Vi har mottatt støtte både fra bispedømmet og KA til en studietur i september, hvor vi vil forsette arbeidet med stabsutvikling. 5. Vi har nå mottatt vår nye kopimaskin. Den har allerede bidratt til en enklere arbeidshverdag. 6. Nærøy kommune ved Håvard Hernes har lovet oss branntilsyn i alle kirkene i løpet av høsten. Vi må også ha en gjennomgang av safene i kirkene, da vi mistenker flere for ikke å være godkjente ift dagens krav. 7. Det er nå nye lydanlegg i Lundring og Kolvereid. Gravvik ønsker også ny forsterker og en trådløs mikrofon til. Kirkevergen har søkt om fondsmidler fra

3 Den norske kyrkjas landsfond på inntil ,- kr. til inndekning av del av utgiftene til lydanlegg. 8. Vi har kjøpt nytt kjøleskap til menighetshuset da det andre sluttet å virke. Vi har også gått til innkjøp av en vaskemaskin som skal være til felles benyttelse til både arbeidsklær, vaskeutstyr, duker, etc. for alle kirkene i Nærøy. Utgifter kom til sammen på kr 5.780,-. 9. Kirkevergen ansetter Dawit Andu Ghebremedhin, 36 år, fra Eritrea, som ekstrahjelp til kirkegårdsarbeid 5 uker i sommer, fom tom Orienteringen tas til etterretning. Vedr. punkt 6 i orienteringen bes kirkeverge undersøke om det foreligger en plan over arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling ved evt. brann, inkludert plan for brannøvelser. Hvis ikke, bør det utarbeides.

4 MØTEBOK Side : 4 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-21 Sak: ENDELIG GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR NÆRØY KIRKELIGE 2011 Vedlagte dokumenter (utsendt): Revisjonsberetning for Andre dokumenter (ikke utsendt): Årsregnskap og årsrapport 2011 SAKSOPPLYSNINGER: Regnskapet for 2011 hadde et merforbruk på kr ,-. I fellesrådsmøtet den , vedtok fellesrådet å bruke midler fra driftsfond 6510: Ekstarordinært vedlikehold kirker, pålydende kr ,- til inndekning av merforbruket i Reelt merforbruk er da på kr , 29. Årsregnskap og årsrapport ble sendt til revisjon rett etter forrige fellesrådsmøte. Revisjonsrapporten er mottatt, årsrapport og årsregnskap er godkjent. Nærøy kirkelige fellesråd godkjenner revidert årsregnskap og årsrapport for 2011.

5 MØTEBOK Side : 5 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-22 Sak: REGNSKAPSPAPPORT FOR PERIODEN Vedlagte dokumenter (utsendt): Regnskapsrapporter Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Regnskapet for januar til og med mai måned viser et mindreforbruk på kr Det betyr at vi ligger rimelig tett opp mot forventet forbruk. Imidlertid er ikke den forventede innsparingen på kr i løpet av 2012 inkludert i denne regnskapsoversikten. Følgende avvik kommenteres: Mindreforbruk på lønn skyldes i hovedsak at en ansatt har hatt 15 % ulønnet permisjon i sin faste stilling, samt at pensjonsinnskuddet har vært noe lavere enn forventet. Mottatt sykelønn-refusjon skyldes trosopplæringsleders svangerskapspermisjon. Hun var tilbake i stillingen den 18. april. Avd. trosopplæring har merforbruk på aktivitetsrelatert forbruksmateriell som skyldes oppstart av barnekroker i kirkene. Dette har vært en målrettet aktivitet, og kan forsvares ut ifra totalbudsjettet til avd. trosopplæring. Merforbruk på forbruksmateriell skyldes at fellesrådet legger ut for materiell til menighetsrådene. Dette faktureres menighetsrådene, og inntektsføres som refusjon fra menighetsrådene i regnskapet. Merforbruket på konto inventar og utstyr skyldes i hovedsak innkjøp av lydanlegg til kr ,-, orgelkrakk kr. 9500,- og snøfreser, kr ,-. Kirkevergen har søkt om fondsmidler, og skal i tillegg sende ut tiggerbrev til lokale organisasjoner og bedrifter i håp om å få økonomisk støtte til å dekke en del av utgiftene til lydanleggene. I tillegg har trosopplæringleder investert i kirkeløpere til 6 barnekroker for til sammen ,-. Overføringer til bundne fond, er penger bevilget fra bispedømmet som skal dekke lønnsutgifter til prostesekretær ut året. SAKSVURDERING: Pr. i dag holder vi oss akkurat innenfor budsjettrammen, men dette er uten den forventede innsparingen på totalt i løpet av hele Dette er nærmere utredet i sak F12-26 som omhandler fellesrådets økonomiske situasjon. Fellesrådet tar regnskapsrapporten til orientering.

6 MØTEBOK Side : 6 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-23 Sak: Utvidelse av gravplass og p-plass ved Steine og Kolvereid kirker Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): Brev til Nærøy kommune SAKSOPPLYSNING: Oppsummering av arbeidet fram til i dag: I fellesrådsmøtet den hadde vi saken vedr. P-plass ved Kolvereid kirke og gravplass ved Steine kirke opp til første behandling. Fellesrådet gjorde da følgende vedtak: Kolvereid: Fellesrådet v/ kirkevergen ber kommunen om å utrede planer for utvidet parkeringsplass og flere gravplasser ved Kolvereid kirke, og ber om at planene innarbeides i kommende økonomiplan. Steine: Kirkevergen setter i gang prosessen og legger fram saken på neste møte. Utvidelse av parkeringsplassen ved Steine kirke tas med og inkluderes i samme sak. Kirkevergen sendte brev til Nærøy kommune den med utgangspunkt i vedtakene og beskrivelse av dagens situasjon. Kirkevergen mottok svarbrev datert den fra Nærøy kommune v/ Gretha M. Fosseng hvor de ba fellesrådet gi mer konkret tilbakemeling om ønsket samlet areal osv. Kirkevergen tok kontakt med Bjørn Gunnes hos bispedømmerådet som gav råd i forhold til videre arbeid og planlegging. Kirkegårdsutvidelse er et omfattende og krevende arbeid både med hensyn til utredning, planlegging og økonomi. Den nye kirkegårdsboka av Helge Klingberg tilsier at en kirkegårdsplan skal inneholde følgende deler: a) Oversiktsdel: beliggenhet, grenselinjer, trafikkforhold, plassering av gamle og nye gravfelt b) Teknisk del: gravminner med evt. særskilte bestemmelser, veger, bygninger, beplantning, inngjerding, planering, drenering, vannpost m.v. og gravplan c) Beskrivelse: jorddybde og jordbunnsforhold, illustrasjon av nåværende og framtidig situasjon. Fellesrådet har ikke økonomi til å forsvare dette arbeidet med egne midler. For å få innspill ift videre framdrift innkalte kirkevergen arbeidsutvalget til et møte den

7 AU vedtok å starte neste fellesrådsmøte den 19. april med oppmøte på Steine kirkegård for å foreta en befaring og vurdering sammen med grunneier Terje Solbakk, Ivar Arne Aarmo og kirketjener Yngve Pedersen. Behovet for utvidet P-plass skulle vurderes samtidig. AU vedtok også å be om et møte med kommunen v/ ordfører og rådmann vedr. behovet for utvidet P-plass ved Kolvereid kirke, hvor fellesrådsleder skulle møte sammen med kirkevergen. Etter kirkebrannen i Vikna, ønsket vi også å ta opp spørsmål vedr. brannsikring av kirkebygg og inventar. Fellesrådsleder og kirkeverge ble invitert til et møte med ordfører og rådmann fredag den 13. april hvor vi drøftet følgende saker: Vedr. Kolvereid kirkegård og P-plass, er det særlig P-plassen som er et stort problem pr. i dag. Kommunen lovte å se på området i tilknytning til p-plassen for å vurdere mulighetene for utvidelse. Inntil videre påpekte de at vi bør organisere p-vakter når vi vet at det blir mange besøkende, for å sikre fri ferdsel til og fra kirken. Vi informerte også om endringen i gravferdsloven som stiller krav om tilrettelagte graver og andre livs- og trossamfunn, og at loven pålegger fellesrådet å ha et årlig møte med disse for å få innspill om deres ønsker og behov i tilknytning til gravferder. Vi vil invitere til et møte i vår eller tidlig høst. Da vil vi få kjennskap til evt. ønsker om eksempelvis gravlegging i uvigslet jord, slik at vi får det med i den videre planleggingen. Vedr. Steine kirkegård og P-plass, er det mangelen på gravplasser som er utgangspunktet for behovet for utvidelse. Med hensyn til behov for kvalifisert kompetanse, informerte vi om at tidligere kirkeverge Ivar Arne Aarmo har sagt seg villig til å utrede planer for en utvidet kirkegård. Det vil imidlertid innebære at kommunen bidrar med ekstra lønnsmidler, og at dette blir et eget prosjekt de må legge inn i sine budsjetter. Det haster med å få igangsatt dette arbeidet. Vi håper på positiv tilbakemelding fra kommunen vedr ekstra lønnsmidler slik at planleggingen kan komme i gang allerede i høst. Vi informerte også om behov for utvidelse av P-plassen i forlengelse med utvidelse av kirkegården. Videre orienterte vi om de andre vedlikeholdsbehovene ved våre kirker. Vi skulle også få tilbakemelding om kommunen kan bistå med årlig branntilsyn i våre kirker. Etter befaringen behandlet vi saken i fellesrådet, og gjorde følgende vedtak: Steine kirkegård og p-plass: Utvidelse av kirkegården på Steine må prioriteres. Grunneier deltok på befaringen den 19.april og er entydig positiv til en utvidelse. Med utgangspunkt i størrelse pr. kistegrav og antatt behov 30 år framover, vil behovet for utvidelsen tilsvare et areal på til sammen 3 mål, hvorav 2 mål til kirkegård og 1 mål til utvidet parkeringsplass. Fellesrådet ved kirkevergen ber Nærøy kommune gjennomføre forhandlinger og signering med grunneier, samt sette av nødvendige midler til disposisjon gjennom særskilt bevilgning til både planlegging, arealoverdragelse og utførelse av selve arbeidet. Kolvereid kirkegård og p-plass: Utvidelse av parkeringsplassen ved Kolvereid kirke må prioriteres. Fellesrådet ved kirkevergen ber kommunen om å se på området i tilknytning til parkeringsplassen for å vurdere mulighetene for utvidelse. Inntil videre må Kolvereid menighetsråd organisere parkeringsvakter ved større arrangement for å sikre fri ferdsel til og fra kirken. Fellerådet vil komme tilbake til et evt. behov for spesielle tilrettelagte gravplasser etter møtet med andre livs - og trossamfunn, samt en beregning av estimert behov for gravplasser ved Kolvereid kirkegård i et langtidsperspektiv. Vi ønsker også tilbakemelding vedr behovet for årlige branntilsyn i våre kirker.

8 Dette ble videreformidlet i et brev kirkevergen sendte til Nærøy kommune, Drifts- og utviklingsavdelingen den Kirkekontoret fikk tidlig en positiv bekreftelse på forespørselen om branntilsyn. NA skrev deretter en artikkel om behovet for kirkegårdsutvidelse og større P-plass med utgangspunkt i brevet til kommunen. Da vi ikke hadde fått noen tilbakemelding vedr. kirkegården på Steine eller P-plassen på Kolvereid, ringte undertegnede til Gretha Fosseng den 13.juni for å høre om det har skjedd noe mer i saken. Hun svarte at hun hadde fått beskjed om å avvente videre oppfølging, inntil saken har vært politisk behandlet. Undertegnede sendte da en e-post til Håvard Hernes med kopi til ordfører og rådmann med forespørsel om disse sakene skal behandles på kommende kommunestyremøte. Rådmann Arnt Wendelbo sendte følgende svar på henvendelsen den 17.06: Jeg oppfatter det slik at vi først må få ned noe konkret på dette. Når det gjelder parkeringsplassen var det aktuelt å se på de alternativene som finnes og så foreta en kalkyle før vi går til pol. behandling. Når det gjelder Steine må en her ta stilling til størrelsen, deretter forhandle med grunneier. En smule plan er videre nødvendig for å beregne opparbeidelseskostnadene. Disse arbeidene burde ha vært kommet så langt at prosjektene kan innarbeides i budsjett 2013, eller kommende økonomiplan. Budsjettarbeidet starter i månedsskiftet juni/juli. Jeg vil i tilegg til dette oppdatere meg i forhold til status i de tekniske vurderingene. Kirkevergen inviterer Bjørn Gunnes fra Nidaros bispedømme til en befaring og felles rådslagning med Nærøy kommune, samt opprettholder kontakten med rådmannen i forhold til videre planlegging og framdrift i saken.

9 MØTEBOK Side : 9 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-24 Sak: Restaurering av vinduer og maling av Lundring kirke. Behandling av anbud. Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): Brev med forespørsel om anbud og innkomne anbud. SAKSOPPLYSNING: Oppsummering av arbeidet fram til i dag: Joar Hamlandsø og Yngve Pedersen var på befaring på Lundring den Hamlandsø gav kirkevergen en muntlig rapport om funnene etter befaringen, da han verken hadde anledning til å lage en større skriftlig rapport eller levere anbud. Følgende hovedfunn ble notert av kirkevergen: -Vinduene er restaurerbare. Lundring kirke har originalvinduer med treplugger. De er derfor verdifulle og bør ikke skiftes ut. Det er også brukt gode materialer som holder lengre enn det som brukes i dag. - Vinduene i tårnet og i trappeoppgangen har vært skiftet ut tidligere. Noen av dem er punkterte, og bør skiftes. De øvrige bør males utvendig. - Vinduene på nordveggen må skrapes, kittes, freses i sprossene og males, men er ellers i god stand. - Vinduene på sørveggen er i dårligst forfatning. Nedre del av vinduene må sannsynligvis skiftes. Det har heller ikke vært tett mellom vindu og vannbrett, slik at det har blitt råte i underkarmen. Man kan i tillegg forvente å finne råte under disse vinduene. - I tillegg trenger kirken å males utvendig og i våpenhuset burde vegger og tak vært pusset opp/ malt og gulvet burde vært slipt og lakket. Da Hamlandsø selv ikke hadde anledning til å komme med anbud, anbefalte han kirkevergen å spørre Kjell Sæternes på Vikna. Han kunne heller ikke påta seg jobben av personlige årsaker, men anbefalte oss å spørre Anders Våseth som driver eget firma. Han leverte et skriftlig anbud den

10 Da Lundring kirke er verneverdig, må det sendes søknad om godkjenning til Nidaros biskop og riksantikvaren. Søknaden skal inneholde beskrivelser og skisser av planlagt arbeid, samt at anbudene skal legges ved. I møtet den 19. april fattet fellesrådet følgende vedtak: Kirkevergen utarbeider en mer utførlig liste over vedlikeholdsbehovene ved Lundring kirke i samarbeid med Søren Skagemo, og innhenter flere anbud. Søren Skagemo og kirkevergen møttes den 26. april for å drøfte innholdet i brevene med forespørsel om anbud på restaurering av Lundring, Foldereid og Gamle Nærøy kirke. Brevet ble sendt til firmaene Astra og Multibygg den Etter anbefaling fra Joar Hamlandsø ble det sendt en forespørsel om anbud på restaureringsarbeidet av vinduene på Lundring kirke til Tor Jonny Hansen den , en lokal snekker som har skaffet seg kompetanse på området. Jeg fikk aldri kontakt med Verdal snekkeri og Spillum Dampsag, og har derfor ikke sendt noen forespørsel dit. Skagemo og kirkevergen valgte å ta med Foldereid kirke i anbudsforespørselen for å få et samlet kostnadsoverslag da fellesrådet har begrensede lånemidler til disposisjon. Kirkekontoret har pr. i dag mottatt 2 anbud, fra Anders Våseth og Astra Bygg og Entreprenør AS. Multibygg og Tor Jonny Hansen har sagt seg interessert i å komme med anbud, men disse var ikke kommet kirkekontoret innen 19. juni. Kirkevergen kontakter Multibygg og Tor Jonny Hansen og ber om et skriftlig anbud som må være oss i hende innen 1. juli Kirkevergen innkaller til møte i arbeidsutvalget tirsdag 3. juli for behandling av innkomne anbud. Fellesrådet gir arbeidsutvalget mandat til å velge firma.

11 MØTEBOK Side : 11 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-25 Sak: Utbedringer av redskapshus og pauserom i Foldereid Vedlagte dokumenter (utsendt): Møtereferat og prisoverslag, e-post fra Liv Pedersen, Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNING: Kirketjener Terje Kvalø og kirkevergen var til stede under menighetsrådsmøtet i Foldereid den 18. april i år for å drøfte et mulig samarbeid vedr utbedringer av redskapshuset i Foldereid. I pauserommet er veggene angrepet av sopp og mugg. I tillegg er portene i svært dårlig forfatning. Etter befaring og drøfting i møtet, ble det konkludert med å sette ned en arbeidsgruppe som skulle beskrive utbedringsbehovene, foreslå løsninger og innhente priser. De utvalgte ble Aslaug Vevelstad Aune, (leder i minnefondet og leder av arbeidsgruppen), Knut Rosenvinge og Jann Inge Rosenvinge, Terje Kvalø. De hadde møte etter dugnaden på Foldereid den 9. mai. Kirkevergen mottok en oppsummering fra møtet samt et prisoverslag den 16. mai. Prisoverslaget fra arbeidsgruppen er pålydende kr ,-. Det inkluderer alt materiell unntatt pris på rør, som skal undersøkes nærmere. Arbeidet er i hovedsak tenkt utført på dugnad. I samråd med fellerådets leder, valgte kirkevergen å innkalle til et hastemøte i AU den 25.05, for å drøfte saken med flere og komme raskt i gang med en utbedringen. I tillegg til soppskadene som gjør pauserommet ubrukelig, er nå den ene porten i redskapshuset helt ødelagt, slik at det i realiteten står helt åpent. Da vi nærmer oss ferieavvikling, og ikke har neste fellesrådsmøte før den 20.juni, bør vi komme i gang med arbeidet så raskt som overhodet mulig. Kirkevergen har i tillegg fått vite at Foldereid kirke fyller 150 år i Fellesrådet har stram økonomi og lite penger til vedlikehold. Kirkevergen ba AU vurdere et samarbeid med Foldereid menighetsråd både mht de økonomiske og praktiske utfordringene. AU gjorde følgende vedtak:

12 1. AU ber Foldereid menighetsråd undersøke om de har mulighet til å bidra med min. kr ,- til reparasjon av redskapshuset og opp-pussing av bårerommet. 2. Kirkevergen spør Knut Rosenvinge om han kan påta seg å være arbeidsleder for dugnadsarbeidet. Oppdraget innebærer: Bestilling/ innkjøp og kvittering for materiell i henhold til kostnadsoverslaget fra arbeidsgruppen Planlegging av dugnader Innkalling av arbeidsfolk og arbeidsledelse under dugnadene Kvalitetssikring av prisene i samråd med kirkevergen Knut Rosenvinge tilbys en godtgjøring for arbeidet etter avtale med kirkevergen. 3. Dreneringsarbeidet v/ kirkevergens stab igangsettes snarest mulig. Prosten kontaktet bispedømmet som informerte om at arbeidet med redskapshuset ikke måtte godkjennes av dem, derimot skal endringene i bårerom/ pauserom sendes dem for godkjenning, da rommet ligger i selve kirkebygget og innebærer både bruks - og fasade - endring pga innsetting av vindu. Knut Rosenvinge sa ja til å lede dugnadsarbeidet jfr. beskrivelsen ovenfor, og Foldereid menighetsråd har bevilget kr ,- av egne midler til dette prosjektet. Begge deler betyr svært mye for å få realisert dette arbeidet nå. Det er også bestilt container til treverk som skal rives. Dugnadsarbeidet er tenkt påstartet i disse dager. Utskifting av port og riving/ utskifting av råtebefengt treverk på redskapshuset prioriteres først. Pga uvanlig mange begravelser over lang tid, har kirkevergens ansatte ikke anledning til noe dreneringsarbeid inntil videre. Fellesrådet ber om at arbeidet settes i gang snarest mulig.

13 MØTEBOK Side : 13 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-26 Sak: Fellesrådets økonomiske situasjon Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER Fellesrådets budsjett for 2012 er skåret ned til et minimum av forventede utgifter, samt at forventede inntekter på festeavgiften var satt kunstig høyt. Hvis nåværende inntekter på festeavgift blir noenlunde de samme ut året, vil vi få inn ca halvparten av budsjetterte inntekter på festeavgift. For å få budsjettet i balanse, ble det også lagt inn en forventet innsparing på kr i løpet av SAKSVURDERING Vurdering av muligheten for innsparinger: Kirkevergen skal drifte et kontor med til sammen 15 ansatte, og sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av 8 kirker, 8 kirkegårder og 1 menighetshus. De fleste og de største utgiftspostene styres ikke av kirkevergen, som lønn, pensjon, forsikring, husleie, etc. Energi er også en stor utgiftspost. Selv om vi kan øke fokuset enda mer på strømsparing, blir innetemperaturen også påvirket av vær - og vind- forhold. I tillegg er strømprisene uforutsigbare. De største utgiftspostene er det vanskelig å kutte ned merkbare summer på. Vi har også ansvar for flere store maskiner, som gravemaskin, senkeapparater, snøfresere, gressklippere, hengere, med mer, som hele tiden må være i løpende drift. Hvis noe går i stykker, må det repareres. På budsjettet har vi eksempelvis bare kr. 7000,- til sammen til reparasjoner innenfor avd. kirker og kirkegårder. Det sier seg selv at det skal utrolig lite til før dette beløpet overskrides. Servicen på gravemaskina i fjor kostet eksempelvis kr alene. Vi har også flere gressklippere i drift hele sommeren. De to store måtte på reparasjon nå i juni, midt i den travle gress-sesongen, sannsynligvis fordi vi ikke har kostet på årlig vedlikehold av gressklippere de siste årene. Jeg har enda ikke fått faktura på de reparasjonene, men kirkevergen har bedt om et tilbud på en serviceavtale for å vurdere det som et alternativ. Det er en mer forutsigbar utgift enn akutte reparasjoner. Kirkevergen har også bedt om et tilbud på leasing av en ny gressklipper (ca. kr ,- i innkjøp), for å sammenlikne det med dagens utgifter.

14 Konklusjonen er at det også er urealistisk å se noen mulighet for innsparing på dette området. Her er det heller muligheter for budsjettoverskridelser. Vi har også gått til innkjøp av nye lydanlegg uten å ha full inndekning i budsjettet. Her har kirkevergen søkt om fondsmidler og skal i tillegg sende tiggerbrev til lokale næringsdrivende og ulike lag og foreninger i kommunen. Kirkevergen ser det om svært lite realistisk å spare i driftsbudsjettet kr uten å iverksette drastiske innsparingstiltak som vil ramme ansatte og innbyggerne i Nærøy. Vurdering av muligheten for økte inntekter: Vår eneste reelle inntektskilde er festeavgiften. Den har ikke vært endret siden 2002, og er satt til kr. 50,- pr. år. Det har nettopp vært en landsomfattende undersøkelse vedr prisnivå på festeavgiften. Resultatene har enda ikke kommet, men de signalene kirkevergen har fått på de kursene hun har deltatt på, tilsier at vi ligger veldig lavt. Mange kommuner har økt festeavgiften til både 100,- og 150,- kr. Det er kommunestyret som fastsetter festavgiften, men fellesrådet kan foreslå endringer. 1. Kirkevergen bes utarbeide et saksfremlegg om økning av festeavgiften som forelegges fellesrådet i løpet av høsten Kirkevergen tar kontakt med kirkevergene i hele Nærøy prosti vedr. saken. 2. Kirkevergen orienterer Nærøy kommune v/ rådmannen om fellesrådets økonomiske situasjon.

15 MØTEBOK Side : 15 Offentlig X Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.: F12-27 Sak: MØTEPLAN for fellesrådsmøter høsten 2012 Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: Kirkevergen har innhentet opplysninger om når det er formannskaps og kommunestyremøter i kommunen for å unngå at møtene våre legges samtidig. Kirkevergen er usikker på om vi skal ha 3 eller 2 møter i høst. Aktuelle møtedatoer i høst er: Torsdag 30. august Torsdag 18. oktober Fredag 14. desember Vi kan også fastsette to møter endelig, og ha det tredje som en mulighet hvis det blir behov. Fellesrådet vedtar fastsatt møteplan.

16 MØTEBOK Side : 16 Offentlig x Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: Sak nr.:f12-28 Sak: EVENTUELT Vedlagte dokumenter (utsendt): Andre dokumenter (ikke utsendt): 1. SIGNATURRETT OG PROKURA Sparebanken Midt Norge har tatt kontakt med kirkevergen da de har fått opplysninger fra Brønnøysundregisteret om at kirkevergen ikke står oppført med signaturrett og prokura. Hun står kun oppført som daglig leder av Nærøy kirkelige fellesråd. Kirkevergen har tatt kontakt med Brønnøysundregisteret for å be om riktig skjema, men ble da henvist til Statistisk Sentral Byrå, da det var spesielle ordninger for bl.a. kirkelige fellesråd. SSB bekreftet dette da kirkevergen tok kontakt. De ba om å få tilsendt kopi av vedtak på at kirkevergen har signaturrett og prokura på vegne av Nærøy kirkelige fellesråd. Nærøy kirkelige fellesråd bekrefter at kirkeverge Reidun Gutvik Korssjøen har signaturrett og prokura på vegne av Nærøy kirkelige fellesråd. Vedtaket signeres av leder Einar Eidshaug og videresendes Statistisk SentralByrå. 2. VAKTLISTE VEDR. BEMANNING AV BOD UNDER KOLVEREIDDAGENE Kirkevergen har bestilt bod til årets Kolvereid-dager. Vi synes det er viktig at kirken er synlig i lokalmiljøet også ved slike arrangement. I den anledning er det ønskelig med frivillige fra de ulike menighetsrådene i Nærøy til å bemanne boden sammen med ansatte på kirkekontoret. Lederne av menighetsrådene i Nærøy utfordres til å hjelpe kirkekontoret med skaffe aktuelle frivillige til å ta en vakt à to timer fra kl torsdag 9. august til lørdag 11. august. Det er utarbeidet brosjyrer med bilder og kort omtale av alle kirkene i Nærøy. Vi vil også servere kaffe og twist, med mer.

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr.

Forfall: Tove Paulsen kommunestyrerepr. Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 12.06.14 Einar Eidshaug Kolvereid

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik

Fraværende: Camilla Vågan kommunestyrerepr. permisjon Forfall: Liv Pedersen - Foldereid Reinert Øren Kolvereid Lena Kjærstad Gravvik Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Menighetshus Møtedato 04.09.14 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Tilstede på møtet Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 19.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Lena Kjærstad, Otto Kjøglum. Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 21.03.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 13.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 18.06.2009 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun

Referat fra møte i. Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Referat fra møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 28. februar. 2013, kl.14.00 Fredtun Innkalte: Invitert: Forfall: Svein Byholt, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Lissbeth Sundby, Marit Monsen, Bente

Detaljer

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 19.06.12 Kl. 16.30 Arkiv FR 801.1 Møte nr. 04/2012 Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDETS MØTE 4.12 2014 Til stede: Domkirken Vilgunn Gregusson Elverhøy Knut Skjærgård Grønnåsen Jorun Høier Hillesøy Kjell B Lorentsen Kroken Kåre Larsen Kvaløy Marie Myreng Nilsen Sandnessund

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 20. november 2013 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM NILS INGE HAUS HÅVARD SPORASTØYL KJELL VIDAR JØRGENSEN INGRID TELLSGÅRD DAG

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 11.06.13 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Utvalg: Møtested: Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkesenteret i Moelv Dato: 11. april 2013 Tidspunkt: 15.00 17.00 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl:

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Perspektivet Museum Rådhuset, møterom 5E09 15.9.2010 14.00 17.00 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.06.2008 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 9/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 25. november kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 25.11.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 6, ÅR 2012 Onsdag, Tilstede: Forfall: Tom Erik Skaarnes Tonheim (stedfortredende leder), Anne Markegård Øya, Nils Inge Haus, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Hege Norset Blichfeldt,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Tid: 29. oktober 2013 kl. 14.00 Sted: Rådhuset i Levanger, rom 1008 Medlemmer til stede: Birgitte Dillan, Vuku Nestleder Gunnar Gustad, Vinne Ola Hjelde, Frosta

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer